Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2024-07-08

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

II dalis. Specialioji dalis.

VIII skyrius. Su žmonių gyvybės ir sveikatos apsauga susiję administraciniai nusižengimai. 

45 straipsnis. Visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas

 1. Visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, padarytos karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, jeigu ekstremalioji situacija ar ekstremalusis įvykis kelia pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2830, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06899

 

46 straipsnis. Savivaldybių tarybų sprendimų ar savivaldybių administracijų direktorių įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku

 1. Savivaldybių tarybų sprendimų ar savivaldybių administracijų direktorių įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, jeigu ekstremalioji situacija ar ekstremalusis įvykis kelia pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2830, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06899

 

47 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių žmonių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas

 1. Teisės aktų, reglamentuojančių žmonių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Radioaktyviųjų medžiagų įvežimas į Lietuvos Respubliką, išvežimas iš Lietuvos Respublikos, vežimas tranzitu ar vežimas Lietuvos Respublikoje be nustatyta tvarka išduoto leidimo

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radioaktyviųjų atliekų ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų daiktų konfiskavimas.

 

471 straipsnis. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminių teisės aktų pažeidimas

 1. Registro duomenų nepateikimas Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro tvarkytojui Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatuose nustatyta tvarka

užtraukia įspėjimą arba baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims, potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams, akredituotųjų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims nuo penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų.

 1. Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros atlikimas neturint reikiamos kvalifikacijos arba specialiųjų žinių ir įgūdžių, arba reikiamos įrangos, prietaisų ir priemonių

užtraukia įspėjimą arba baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims, atliekantiems nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, vadovams, fiziniams asmenims, su kuriais sudarytos sutartys dėl nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros atlikimo, arba juridinių asmenų, su kuriais sudarytos sutartys dėl nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros atlikimo, vadovams nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.

 1. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre neužregistruotų potencialiai pavojingų įrenginių naudojimas

užtraukia baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims arba potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimas neatlikus techninės būklės tikrinimo gamintojo ar potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais

užtraukia baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims arba potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Potencialiai pavojingų įrenginių naudojimas nustačius jų veiklos sutrikimų, kurie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai ar dėl kurių gali įvykti potencialiai pavojingo įrenginio avarija,

užtraukia baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims arba potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išvadoje, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra netinkamas naudoti ir nesaugus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, nurodytų neatitikčių nepašalinimas potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminių teisės aktų nustatytais terminais

užtraukia baudą potencialiai pavojingų įrenginių savininkams fiziniams asmenims arba potencialiai pavojingų įrenginių savininkų juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3, 4, 5, 6 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2476, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-17, i. k. 2019-16487

 

48 straipsnis. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3357, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24245

 

49 straipsnis. Biocidinių produktų tiekimo rinkai, jų naudojimo, informacijos kaupimo ir (ar) saugojimo reikalavimų pažeidimas

 1. Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatyta tvarka neįteisintų biocidinių produktų naudojimas ar įteisintų biocidinių produktų naudojimas pažeidžiant Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytus reikalavimus

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Biocidinių produktų klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 528/2012, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 308 straipsnio 15 dalyje numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų keturiasdešimt iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2804, 2020-01-28, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02855

 

 1. Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytų reikalavimų biocidinių produktų gamintojui, autorizacijos liudijimų turėtojui kaupti ir (ar) saugoti informaciją pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Biocidinių produktų tiekimo rinkai reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 528/2012, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 308 straipsnio 10 dalyje numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 

491 straipsnis. Apdorotų gaminių pateikimo rinkai ir informacijos apie juos teikimo reikalavimų pažeidimas

 1. Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytų apdorotų gaminių pateikimo rinkai reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Apdorotų gaminių tiekėjams Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytų reikalavimų teikti vartotojams informaciją apie apdorotų gaminių biocidinį apdorojimą pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytų apdorotų gaminių ženklinimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų keturiasdešimt iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

50 straipsnis. Kosmetikos gaminių gamybos ir tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

 1. Pranešimo apie kosmetikos gaminio tiekimą rinkai reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki šešių šimtų eurų.

 1. Kosmetikos gaminio ženklinimo ir galimybės visuomenei susipažinti su informacija apie kosmetikos gaminį reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo aštuoniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto šešiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Kosmetikos gaminio informacijos bylai taikomų reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo aštuoniasdešimt iki keturių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto šešiasdešimt iki devynių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, susijusių su informacija apie kosmetikos gaminio nepageidaujamą poveikį, pažeidimas

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto šešiasdešimt iki keturių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Kosmetikos gaminių, jų ingredientų bandymų su gyvūnais reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

 1. Kosmetikos gaminių geros gamybos praktikos reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, susijusių su tam tikrų medžiagų kosmetikos gaminiuose apribojimais, pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki devynių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 13 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 1. Pranešimo apie kosmetikos gaminius, kuriuose yra nanomedžiagų, reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Šio straipsnio 15 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Kosmetikos gaminio saugos įvertinimo reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 17 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo tūkstančio iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1212, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09724

 

50 straipsnis. Kosmetikos gaminių tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

 1. Kosmetikos gaminių tiekimo rinkai reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 

51 straipsnis. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, gamybos, perdirbimo, tiekimo rinkai ir importo reikalavimus, pažeidimas

 1. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, gamybos, perdirbimo, tiekimo rinkai ir importo reikalavimus, pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo penkiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, gamyba neįdiegus geros gamybos praktikos, pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 2023/2006 reikalavimus,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

52 straipsnis. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių ūkinę komercinę veiklą, kuria verčiantis reikalingas leidimas-higienos pasas, pažeidimas

 1. Vertimasis ūkine komercine veikla neturint Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoto leidimo-higienos paso

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

 

53 straipsnis. Reikalavimų dėl sanitarinės apsaugos, aerodromo triukšmo apsauginių zonų pažeidimas

 1. Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas nenustačius įstatymuose nurodytų sanitarinės apsaugos zonų

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Pranešimo dėl naujai nustatytų ir (ar) pasikeitusių (panaikintų) sanitarinės apsaugos, aerodromo triukšmo apsauginių zonų žymos padarymo ir (ar) prašymo įrašyti šias zonas į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą per įstatymuose nustatytą terminą nepateikimas, kai šį pranešimą ir (ar) prašymą turi pateikti asmuo, suinteresuotas ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos šios sanitarinės apsaugos, aerodromo triukšmo apsauginės zonos, vykdymu,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų dvidešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio eurų.

53 straipsnio redakcija nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 gruodžio 31 d.:

53 straipsnis. Reikalavimų dėl sanitarinės apsaugos, aerodromo triukšmo apsauginių zonų pažeidimas

 1. Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas nenustačius įstatymuose nurodytų sanitarinės apsaugos zonų

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Prašymo įregistruoti nustatytas sanitarinės apsaugos, aerodromo triukšmo apsaugines zonas Nekilnojamojo turto registre per įstatymuose nustatytą terminą nepateikimas, kai šį prašymą turi pateikti asmuo, suinteresuotas ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos šios sanitarinės apsaugos, aerodromo triukšmo apsauginės zonos, vykdymu,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų dvidešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio eurų.

53 straipsnio redakcija nuo 2025 m. sausio 1 d.:

53 straipsnis. Reikalavimų dėl sanitarinės apsaugos, aerodromo triukšmo apsauginių zonų pažeidimas

 1. Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas nenustačius įstatymuose nurodytų sanitarinės apsaugos, aerodromo triukšmo apsauginių zonų ir neįregistravus šių zonų Nekilnojamojo turto registre

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Prašymo įregistruoti nustatytas sanitarinės apsaugos, aerodromo triukšmo apsaugines zonas Nekilnojamojo turto registre per įstatymuose nustatytą terminą nepateikimas, kai šį prašymą turi pateikti asmuo, suinteresuotas ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos šios sanitarinės apsaugos, aerodromo triukšmo apsauginės zonos, vykdymu,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų dvidešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

 

54 straipsnis. Asmens sveikatos priežiūros veikla užsiimančių specialistų pareigų neatlikimas

Asmens sveikatos priežiūros veikla užsiimančių specialistų pareigų, nustatytų įstatymuose ir kituose teisės aktuose, neatlikimas arba netinkamas atlikimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

55 straipsnis. Tyčinis melagingas pareiškimas apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas

Tyčinis melagingas pareiškimas Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų.

 

56 straipsnis. Tyčinis melagingų duomenų apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą pateikimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos ir teritorinių ligonių kasų tyčinis melagingų duomenų apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą pateikimas

užtraukia baudą asmenims, įgaliotiems teikti informaciją, nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

57 straipsnis. Neteisingų duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus, medicinos pagalbos priemones (tarp jų ortopedijos technines priemones), specialiosios medicininės paskirties maisto produktus ir nuomojamas medicinos priemones pateikimas

 1. Neteisingų duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus, medicinos pagalbos priemones (tarp jų ortopedijos technines priemones), specialiosios medicininės paskirties maisto produktus ir nuomojamas medicinos priemones pateikimas Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėms ligonių kasoms, kai dėl šios veikos padaroma mažesnė negu trijų šimtų eurų žala Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui,

užtraukia įspėjimą asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, įmonių, kurios verčiasi farmacine veikla, ir kitų ūkio subjektų, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis dėl išduotų kompensuojamųjų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir (ar) specialiosios medicininės paskirties maisto produktų įsigijimo išlaidų kompensavimo ar medicinos priemonių, būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ortopedijos įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis dėl ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Neteisingų duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus, medicinos pagalbos priemones (tarp jų ortopedijos technines priemones), specialiosios medicininės paskirties maisto produktus ir nuomojamas medicinos priemones pateikimas Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėms ligonių kasoms, kai dėl šios veikos padaroma ne mažesnė negu trijų šimtų eurų žala Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui,

užtraukia baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, įmonių, kurios verčiasi farmacine veikla, ir kitų ūkio subjektų, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis dėl išduotų kompensuojamųjų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir (ar) specialiosios medicininės paskirties maisto produktų įsigijimo išlaidų kompensavimo ar medicinos priemonių, būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ortopedijos įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar su teritorinėmis ligonių kasomis dėl ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2793, 2024-06-25, paskelbta TAR 2024-07-08, i. k. 2024-12736

 

571 straipsnis. Įmokų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos administruojamą sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos pacientų sveikatai padarytai žalai atlyginti, dydžiui nustatyti ar šio dydžio teisingumui patikrinti reikalingos informacijos ar kitos šiai sąskaitai administruoti reikalingos informacijos nepateikimas

 1. Įmokų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos administruojamą sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos pacientų sveikatai padarytai žalai atlyginti, dydžiui nustatyti ar šio dydžio teisingumui patikrinti reikalingos informacijos ar kitos šiai sąskaitai administruoti reikalingos informacijos nepateikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai teisės aktų nustatyta tvarka

užtraukia įspėjimą asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1490, 2022-11-03, paskelbta TAR 2022-11-15, i. k. 2022-22952

 

58 straipsnis. Tyčinis melagingų duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus, specialiosios medicininės paskirties maisto produktus, medicinos pagalbos priemones (tarp jų ortopedijos technines priemones) ir nuomojamas medicinos priemones, gautus ir panaudotus centralizuotai perkamus vaistus ir medicinos pagalbos priemones (tarp jų ortopedijos technines priemones) pateikimas

 1. Tyčinis melagingų duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus, specialiosios medicininės paskirties maisto produktus, medicinos pagalbos priemones (tarp jų ortopedijos technines priemones) ir nuomojamas medicinos priemones, gautus ir panaudotus centralizuotai perkamus vaistus ir medicinos pagalbos priemones (tarp jų ortopedijos technines priemones) pateikimas Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėms ligonių kasoms

užtraukia baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, įmonių, kurios verčiasi farmacine veikla, ir kitų ūkio subjektų, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis dėl išduotų kompensuojamųjų vaistų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir (ar) medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo ar medicinos priemonių, būtinų apdraustųjų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ortopedijos įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis dėl ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2793, 2024-06-25, paskelbta TAR 2024-07-08, i. k. 2024-12736

 

59 straipsnis. Medicinos priemonių saugą, kokybę, veikimą, naudojimą, pateikimą rinkai, tiekimą, atitikties įvertinimą, klinikinių tyrimų su medicinos priemonėmis, veiksmingumo tyrimų ir medicinos priemonių techninės būklės tikrinimo atlikimą reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

 1. Medicinos priemonių saugą, kokybę, veikimą, naudojimą, pateikimą rinkai, tiekimą, atitikties įvertinimą, klinikinių tyrimų su medicinos priemonėmis, veiksmingumo tyrimų ir medicinos priemonių techninės būklės tikrinimo atlikimą reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-2805, 2020-01-28, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02856

Nr. XIV-1063, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09673

 

60 straipsnis. Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystę, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, parinkimą, paskirstymą, transplantaciją, šalinimą ir žmogaus audinių, ląstelių ir (ar) kitų pradinių medžiagų, skirtų pažangiosios terapijos vaistiniams preparatams gaminti, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, paskirstymą ir (ar) kitus gamybos procesus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

 1. Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, parinkimą, paskirstymą, transplantaciją, šalinimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, darbdaviams nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Žmogaus audinių, ląstelių ir (ar) kitų pradinių medžiagų, skirtų pažangiosios terapijos vaistiniams preparatams gaminti, paėmimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, paskirstymą ir (ar) kitus gamybos procesus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą darbuotojams, atsakingiems už pažangiosios terapijos vaistinių preparatų gamybą, ir gamybos įstaigos vadovams nuo dviejų šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas pradinių medžiagų ir (ar) žaliavų konfiskavimas.

 

61 straipsnis. Neteisėtas vertimasis sveikatinimo veikla

Vertimasis sveikatinimo veikla nesilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 

62 straipsnis. Neteisėtas vertimasis su vaistais (vaistiniais preparatais) susijusia veikla

 1. Vertimasis su vaistais (vaistiniais preparatais) susijusia veikla, kuriai reikalinga licencija, be licencijos ar kitokiu neteisėtu būdu, jeigu tai nesukėlė sunkių padarinių ar nebuvo daroma stambiu mastu,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimą.

 

63 straipsnis. Falsifikuotų vaistinių preparatų gamyba, importas iš trečiųjų šalių, eksportas, didmeninis platinimas, pardavimas ir falsifikuotų vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimas

 1. Falsifikuotų vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai, sukėlę grėsmę asmens sveikatai ar gyvybei,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai, padarę žalos asmens sveikatai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Falsifikuotų vaistinių preparatų gamyba, importas iš trečiųjų šalių, eksportas, didmeninis platinimas, pardavimas gyventojams, įskaitant pardavimą nuotoliniu būdu,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 6 dalyje numatyti veiksmai, sukėlę grėsmę asmens sveikatai ar gyvybei,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 6, 7 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 6 dalyje numatyti veiksmai, padarę žalos asmens sveikatai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 6, 7, 8, 9, 10 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti vaistinių preparatų konfiskavimą.

 

64 straipsnis. Vaistų (vaistinių preparatų) įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos į trečiąsias šalis, gavimo iš trečiųjų šalių ar siuntimo paštu į trečiąsias šalis fizinio asmens individualioms reikmėms taisyklių pažeidimas

 1. Vaistų (vaistinių preparatų) įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos į trečiąsias šalis, gavimo iš trečiųjų šalių ar siuntimo paštu į trečiąsias šalis fizinio asmens individualioms reikmėms taisyklių pažeidimas, kai neteisėtai iš trečiųjų šalių įvežamų į Lietuvos Respubliką, išvežamų iš jos į trečiąsias šalis, gaunamų iš trečiųjų šalių ar siunčiamų paštu į trečiąsias šalis vaistų (vaistinių preparatų) vertė neviršija penkių bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki dviejų šimtų eurų.

 1. Vaistų (vaistinių preparatų) įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos į trečiąsias šalis, gavimo iš trečiųjų šalių ar siuntimo paštu į trečiąsias šalis fizinio asmens individualioms reikmėms taisyklių pažeidimas, kai neteisėtai įvežamų iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką, išvežamų iš jos į trečiąsias šalis, gaunamų iš trečiųjų šalių ar siunčiamų paštu į trečiąsias šalis vaistų (vaistinių preparatų) vertė viršija penkis, bet neviršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

 1. Vaistų (vaistinių preparatų) įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos į trečiąsias šalis, gavimo iš trečiųjų šalių ar siuntimo paštu į trečiąsias šalis fizinio asmens individualioms reikmėms taisyklių pažeidimas, kai neteisėtai įvežamų iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką, išvežamų iš jos į trečiąsias šalis, gaunamų iš trečiųjų šalių ar siunčiamų paštu į trečiąsias šalis vaistų (vaistinių preparatų) vertė viršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas vaistų (vaistinių preparatų) konfiskavimas.
 2. Šiame straipsnyje nurodytų prekių vertė apskaičiuojama pagal jų muitinę vertę, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

65 straipsnis. Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis susijusią veiklą, pažeidimas

 1. Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis susijusią veiklą, pažeidimas

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) susijusi veikla neturint veiklos vietos registracijos pažymėjimo, veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo, importo ar eksporto leidimo, kai šie dokumentai reikalingi,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų konfiskavimas. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-256, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08633

 

66 straipsnis. Farmacijos praktikos, veiklos, susijusios su vaistais (vaistiniais preparatais), veikliosiomis medžiagomis ar tiriamųjų vaistinių preparatų gamyba, sąlygų pažeidimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIV-1083, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11320

Nr. XIV-2501, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05460

 

 1. Vaistų (vaistinių preparatų) prekybos tarpininkavimas nesilaikant nustatytų šios veiklos sąlygų

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Farmacijos praktikos sąlygų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Ikiklinikiniam tyrimui atlikti reikalingų vaistų (vaistinių preparatų), kurie nėra šio tyrimo objektas, įsigijimą, laikymą, apskaitą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo nuostatų pažeidimas

užtraukia baudą mokslo ir studijų institucijų, kitų juridinių asmenų, organizacijų ir jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, taip pat asmenims, turintiems Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą leidimą atlikti bandymą su gyvūnais, nuo vieno šimto keturiasdešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Veikliųjų medžiagų, įskaitant eksportui skirtas veikliąsias medžiagas, gamyba, importas iš trečiųjų šalių ir platinimas nesilaikant nustatytų veiklos sąlygų

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių veikla nesilaikant nustatytų veiklos sąlygų, išskyrus pažeidimus, dėl kurių stabdoma jų teisė parduoti Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąraše nurodytus vaistus (vaistinius preparatus) visose ar konkrečioje (-iose) veiklos vietoje (-ose), nurodytoje (-ose) Vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonių sąraše (toliau – Sąrašas), ir pažeidimus, dėl kurių vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonė arba jos konkreti (-ios) veiklos vieta (-os) išbraukiama (‑os) iš Sąrašo,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-2501, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05460

 

 1. Veiklą su vaistais (vaistiniais preparatais) asmens sveikatos priežiūros įstaigose reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymas ar pažeidimas

užtraukia baudą asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-2501, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05460

 

 1. Vaistų (vaistinių preparatų) pardavimo (išdavimo) gyventojams sąlygų nesilaikymas

užtraukia baudą farmacinės veiklos vadovams nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-2501, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05460

 

 1. Vaistinės veikla nesilaikant nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų, išskyrus pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas licencijos galiojimas,

užtraukia baudą vaistinės veiklos ir gamybinės vaistinės veiklos licenciją turinčių juridinių asmenų vadovams nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-2501, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05460

 

 1. Teisės aktuose nustatytų kvalifikuoto asmens arba farmacinės veiklos vadovo pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas

užtraukia baudą kvalifikuotiems asmenims arba farmacinės veiklos vadovams nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-2501, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05460

 

 1. Vaistų (vaistinių preparatų), tiriamųjų vaistinių preparatų gamyba, žmogaus kraujo plazmos ruošimas, didmeninis platinimas nesilaikant nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų, išskyrus pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas licencijos galiojimas,

užtraukia baudą farmacinės veiklos licenciją turinčių juridinių asmenų vadovams nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1083, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11320

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-2501, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05460

 

 1. Už šio straipsnio 4, 5, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas vaistų (vaistinių preparatų) ar veikliųjų medžiagų konfiskavimas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2501, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05460

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2649, 2016-09-27, paskelbta TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24689

 

661 straipsnis. Klinikinių vaistinių preparatų tyrimų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

 1. Klinikinių vaistinių preparatų tyrimų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, išskyrus pažeidimus, dėl kurių klinikinis vaistinio preparato tyrimas sustabdomas ar panaikinamas leidimas atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą,

užtraukia baudą klinikinius vaistinių preparatų tyrimus atliekantiems tyrėjams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų, klinikinių vaistinių preparatų tyrimų užsakovams ar jų atstovams, klinikinių vaistinių preparatų tyrimų centrų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą klinikinius vaistinių preparatų tyrimus atliekantiems tyrėjams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų, klinikinių vaistinių preparatų tyrimų užsakovams ar jų atstovams, klinikinių vaistinių preparatų tyrimų centrų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1083, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11320

 

67 straipsnis. Vaistų (vaistinių preparatų) reklamos reikalavimų ir informacijos apie vaistus (vaistinius preparatus) skleidimo reikalavimų pažeidimas

 1. Reklaminių renginių apie vaistus (vaistinius preparatus) sveikatos priežiūros specialistams organizavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymas ar pažeidimas, išskyrus pažeidimus, nurodytus šio straipsnio 4 dalyje,

užtraukia įspėjimą arba baudą vaistinio preparato registruotojams ar jų atstovams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo dvidešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-2501, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05460

 

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą vaistinio preparato registruotojams ar jų atstovams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-2501, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05460

 

 1. Informacijos apie vaistus (vaistinius preparatus) atitikties informacijai ir duomenims, kurie buvo pateikti dokumentuose registruoti vaistą (vaistinį preparatą), informacijos apie vaistų (vaistinių preparatų) savybes rengimo ir skleidimo, išskyrus atvejus, kai atlikti moksliniai tyrimai, apie kuriuos skelbta moksliniuose leidiniuose, reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-2501, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05460

 

 1. Teisės aktų nustatyta tvarka elektroninėje reklaminių renginių registravimo formoje neįregistruoto reklaminio renginio apie vaistus (vaistinius preparatus) sveikatos priežiūros specialistams organizavimas

užtraukia baudą vaistinio preparato registruotojams ar jų atstovams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-2501, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05460

 

 1. Nereceptinių vaistų (vaistinių preparatų) reklamos gyventojams reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-2501, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05460

 

 1. Receptinių vaistų (vaistinių preparatų) reklama gyventojams

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-2501, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05460

 

 1. Neregistruotų vaistų (vaistinių preparatų) reklama, narkotinių ir psichotropinių vaistų (vaistinių preparatų) reklama, vaistų (vaistinių preparatų) reklamos sveikatos priežiūros specialistams ir farmacijos specialistams, turintiems teisę skirti ar parduoti (išduoti) vaistus (vaistinius preparatus), reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-2501, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05460

 

 1. Farmacinės informacijos apie receptinius vaistus (vaistinius preparatus) skleidimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-2501, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05460

 

 1. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos draudimo skleisti vaistų (vaistinių preparatų) reklamą ar informaciją apie juos nesilaikymas arba įpareigojimo paneigti neatitinkančią reikalavimų reklamą nevykdymas ar netinkamas vykdymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-2501, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05460

 

68 straipsnis. Su vaistinio preparato registravimo teise susijusių reikalavimų pažeidimas

 1. Vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų arba teisės aktų, reglamentuojančių vaistinio preparato registruotojo, jo atstovo pareigas, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 67 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus ir pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas vaistinio preparato registracijos pažymėjimo galiojimas arba keičiamos jo sąlygos,

užtraukia baudą juridinių asmenų, kurių vardu įregistruotas vaistinis preparatas, vadovams ar vaistinio preparato registruotojų atstovų vadovams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

 1. Teisės aktų, reglamentuojančių vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo turėtojo, jo atstovo pareigas, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 67 straipsnyje numatytus pažeidimus ir pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo galiojimas arba keičiamos jo sąlygos,

užtraukia baudą juridinių asmenų, kuriems išduotas vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimas, vadovams ar vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo turėtojų atstovų vadovams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

 

681 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus, pažeidimas

Teisės aktų, reglamentuojančių ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus, pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuolatinės komisijos, nagrinėjančios paraiškas ir dokumentus ir teikiančios siūlymus sveikatos apsaugos ministrui dėl ligų, vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių įrašymo ar neįrašymo atitinkamai į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašus, ir Apeliacinės komisijos, nagrinėjančios skundus dėl nuolatinės komisijos priimtų sprendimų, nariams nuo vieno šimto septyniasdešimt iki septynių šimtų eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

69 straipsnis. Neteisėtas disponavimas Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytomis tam tikromis dopingo medžiagomis be tikslo jas platinti

 1. Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytų tam tikrų dopingo medžiagų neteisėtas gaminimas, perdirbimas, įgijimas, laikymas, gabenimas ar siuntimas nedideliais kiekiais be tikslo parduoti ar kitaip jas platinti

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 1. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytų tam tikrų dopingo medžiagų konfiskavimą.

 

70 straipsnis. Informacijos apie tabako gaminius ar su tabako gaminiais susijusius gaminius ir alkoholinius gėrimus teikimo tvarkos pažeidimas

 1. Informacijos apie tabako gaminius ar su tabako gaminiais susijusius gaminius (toliau – susiję gaminiai) ir alkoholinius gėrimus teikimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-365, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12497

 

71 straipsnis. Narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIII-1931, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00862

 

 1. Narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo arba už administracinių nusižengimų (išskyrus šio kodekso 227 straipsnio 3 dalyje, 379 straipsnio 2 dalyje, 401 straipsnio 6, 21 dalyse, 406 straipsnio 5 dalyje, 420 straipsnio 4, 5 dalyse, 422 straipsnio 3, 5 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 6 dalyje, 427 straipsnio 1 dalyje, 428 straipsnio 5, 8 dalyse numatytus nusižengimus) padarymą sulaikytų ir apsvaigimu nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų įtariamų asmenų vengimas pasitikrinti dėl apsvaigimo

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-1931, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00862

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

 

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).
 2. Asmuo, kuris savanoriškai kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo dėl narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo be gydytojo paskyrimo, atleidžiamas nuo administracinės atsakomybės už šiame straipsnyje numatytus veiksmus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1931, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00862

 

IX skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su vaikais ir šeima.

72 straipsnis. Vaiko teisių pažeidimas

 1. Neteisėtas trukdymas vaikui naudotis savo teisėmis ir laisvėmis ar kitokia vaiko teises pažeidžianti veika

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto eurų.

 1. Mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ir kitų institucijų, įstaigų ir įmonių, kurių prižiūrimas yra vaikas, vadovų, auklėtojų ar kitų jiems tolygių asmenų savo pareigų nevykdymas arba netinkamas vykdymas, fizinis ar psichinis vaiko žalojimas ar kitoks vaiko teisių pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

 

73 straipsnis. Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams

 1. Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams

užtraukia įspėjimą tėvams.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dešimt iki vieno šimto eurų.

 1. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti atitinkamose alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

74 straipsnis. Vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų nevykdymas arba vykdymas priešingai vaiko interesams

 1. Vaiko globėjui (rūpintojui) nustatytų pareigų nevykdymas arba vykdymas priešingai vaiko interesams

užtraukia įspėjimą globėjams (rūpintojams), juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dešimt iki vieno šimto eurų.

 1. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

75 straipsnis. Melagingos informacijos suteikimas, kliudymas nustatyti vaiko globą (rūpybą) ir informacijos nepranešimas

 1. Nepranešimas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, policijai ar prokuratūrai apie tėvų, kitų teisėtų vaiko atstovų ir kitų asmenų daromus vaiko teisių pažeidimus

užtraukia įspėjimą arba baudą mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ir kitų institucijų bei įstaigų, kurių prižiūrimas yra vaikas, vadovams, kitiems darbuotojams, taip pat kitiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Nepranešimas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, policijai, prokuratūrai ar vaiko atstovams pagal įstatymą apie pasišalinusio iš globos įstaigos, socializacijos centro ar pabėgusio iš šeimos vaiko buvimo vietą

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. 3. Žinomai melagingos informacijos apie būtinumą ginti nepilnamečio teises ir interesus suteikimas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2036, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06548

 

 1. Žinomai melagingos informacijos apie be tėvų globos likusius nepilnamečius, taip pat apie būtinumą ginti jų teises ir interesus suteikimas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, kliudymas nustatyti vaiko globą (rūpybą)

užtraukia baudą mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ir kitų institucijų bei įstaigų, kurių prižiūrimas yra vaikas, vadovams ir kitiems darbuotojams nuo penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2036, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06548

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

76 straipsnis. Alkoholinių gėrimų nupirkimas ar kitoks perdavimas jaunesniems negu dvidešimt metų asmenims

 1. Alkoholinių gėrimų nupirkimas ar kitoks perdavimas jaunesniam negu dvidešimt metų asmeniui

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-731, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18854

 

77 straipsnis. Tabako gaminių ar susijusių gaminių nupirkimas, perdavimas ar kitoks realizavimas nepilnamečiams

 1. Tabako gaminių ar susijusių gaminių nupirkimas, perdavimas ar kitoks realizavimas nepilnamečiui

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų dvidešimt iki trijų šimtų dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų dvidešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-365, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12497

Nr. XIV-2463, 2023-12-23, paskelbta TAR 2023-12-29, i. k. 2023-25957

 

78 straipsnis. Energinių gėrimų pardavimas, nupirkimas ar kitoks perdavimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims

 1. Energinių gėrimų pardavimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Energinių gėrimų nupirkimas ar kitoks perdavimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims

užtraukia baudą nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų.

 

79 straipsnis. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas

 1. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1427, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11734

 

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas kompiuteriniuose žaidimuose

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas radijo ir (ar) televizijos programose, atskirose programose, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų kataloguose

užtraukia baudą radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2560, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20297

Nr. XIII-1427, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11734

Nr. XIV-182, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-26, i. k. 2021-01354

 

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 

791 straipsnis. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nurodymų pašalinti patyčių kibernetinėje erdvėje vaizdinę informaciją ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą draudžiamą skleisti viešąją informaciją ar nurodymų panaikinti galimybę pasiekti šią informaciją nevykdymas

 1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nurodymų elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams, viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams pašalinti jų tarnybinėse stotyse saugomą patyčių kibernetinėje erdvėje vaizdinę informaciją ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą draudžiamą skleisti viešąją informaciją ar nurodymų panaikinti galimybę pasiekti šią informaciją nevykdymas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų dvidešimt iki šešių šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų septyniasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-637, 2017-09-19, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15113

 

80 straipsnis. Kliudymas vaikui mokytis

 1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) vengimas leisti į mokyklą vaiką iki 16 metų arba kliudymas vaikui iki 16 metų mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

 

X skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su asmens lygiateisiškumu ir privataus gyvenimo neliečiamumu. 

81 straipsnis. Moterų ir vyrų lygių teisių ir lygių galimybių pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme nustatytų moterų ir vyrų lygių teisių bei Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme nustatytų lygių galimybių pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams, darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturiasdešimt iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 

82 straipsnis. Neteko galios nuo 2018-07-16

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-1427, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11734

 

83 straipsnis. Neteisėtas asmens duomenų tvarkymas ir privatumo apsaugos pažeidimas elektroninių ryšių srityje

 1. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme nustatyto asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.

 

XI skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su piliečių rinkimų teisėmis ir Lietuvos Respublikos seimo, Respublikos Prezidento,  savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą ar referendumų tvarka. 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. XIV-1382, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15868

 

84 straipsnis. Rinkėjų sąrašų, teisę dalyvauti referendume turinčių piliečių sąrašų, rinkėjų parašų rinkimo lapų, balsų skaičiavimo protokolų, rinkimų ar referendumo biuletenių praradimas

 1. Rinkėjų sąrašų, teisę dalyvauti referendume turinčių piliečių sąrašų, rinkėjų parašų rinkimo lapų, balsų skaičiavimo protokolų, rinkimų ar referendumo biuletenių praradimas

užtraukia baudą asmenims, atsakingiems už rinkėjų sąrašų, teisę dalyvauti referendume turinčių piliečių sąrašų, rinkėjų parašų rinkimo lapų, balsų skaičiavimo protokolų, rinkimų ar referendumo biuletenių saugojimą ir tvarkymą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Rinkėjų sąrašų, teisę dalyvauti referendume turinčių piliečių sąrašų, rinkėjų parašų rinkimo lapų, balsų skaičiavimo protokolų, rinkimų ar referendumo biuletenių praradimas, jeigu dėl to rinkimai ar referendumas buvo pripažinti negaliojančiais,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.

 

85 straipsnis. Rinkimų ar referendumo agitacijos tvarkos pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse ar Lietuvos Respublikos referendumo konstituciniame įstatyme nustatytos rinkimų ar referendumo agitacijos tvarkos pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 3, 4, 5 dalyse numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų, rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams – nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų ir politinės kampanijos dalyviams ar politinių organizacijų, kurios yra politinės kampanijos dalyvės, pirmininkams – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, jeigu dėl to rinkimai ar referendumas pripažinti negaliojančiais,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų, rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams – nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų ir politinės kampanijos dalyviams ar politinių organizacijų, kurios yra politinės kampanijos dalyvės, pirmininkams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Trukdymas kandidatui į Respublikos Prezidentus, Lietuvos Respublikos Seimo narius, Europos Parlamento narius, savivaldybės tarybos narius, savivaldybės merus ar kitam politinės kampanijos dalyviui susitikti su rinkėjais ar kitoks trukdymas vykdyti rinkimų ar referendumo agitaciją

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Rinkimų ar referendumo agitacijos draudimo pažeidimas likus septynioms valandoms iki balsavimo Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą ar referendumo dieną pradžios, taip pat rinkimų, referendumo dieną

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas visuomenės informavimo priemonėse,

užtraukia baudą viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų vadovams arba kitiems už viešosios informacijos skleidimą ar visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1382, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15868

 

851 straipsnis. Kompromituojančios informacijos ar atsakomosios nuomonės skelbimo tvarkos pažeidimas

Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse nustatytų kompromituojančios informacijos skelbimo ribojimų ar atsakomosios nuomonės apie rinkimų politinės kampanijos dalyvį, kandidatų sąrašą ar kandidatą skelbimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų vadovams arba kitiems už viešosios informacijos skleidimą ar visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1382, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15868

 

86 straipsnis. Rinkimų ar referendumo stebėtojų teisių pažeidimas

Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse ar Lietuvos Respublikos referendumo konstituciniame įstatyme numatytų rinkimų ar referendumo stebėtojų teisių pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų ir rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1382, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15868

 

87 straipsnis. Neteisėtas rinkimų ar referendumo biuletenių išdavimas ar perdavimas

 1. Nepažymėtų rinkimų ar referendumo biuletenių perdavimas

užtraukia baudą rinkėjui nuo trisdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Neteisėtas rinkimų ar referendumo biuletenių išdavimas

užtraukia baudą rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams arba kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 

88 straipsnis. Lietuvos Respublikos referendumo konstituciniame įstatyme, Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatyme, Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse nustatytos piliečių parašų rinkimo tvarkos pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos referendumo konstituciniame įstatyme, Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatyme, Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse nustatytos piliečių parašų rinkimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Draudimo papirkti kandidato išsikėlimą ir (arba) keliamus kandidatus remiančius rinkėjus, jiems atsilyginti ar žadėti atsilyginti už kandidato parėmimą, taip pat grasinant reikalauti pasirašyti rinkėjų parašų rinkimo lape ar elektroniniu būdu arba kitaip pažeisti savanoriškumo principą pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1382, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15868

 

89 straipsnis. Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos procedūrų ir sąlygų pažeidimas

 1. Reglamente (ES) 2019/788 nustatytų pritarimo pareiškimų rinkimo procedūrų ir sąlygų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Melagingų duomenų ar kitokios melagingos informacijos pateikimas renkant pritarimo pareiškimus, taip pat melagingų duomenų ar kitokios melagingos informacijos pateikimas Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai arba melagingų duomenų ar kitokios melagingos informacijos pateikimas Europos Komisijai pagal Reglamentą (ES) 2019/788

užtraukia baudą Europos Komisijos registruotiems Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos organizatoriams nuo penkių šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

 

90 straipsnis. Balsavimo rinkimuose ar referendume tvarkos pažeidimas

 1. Rinkėjų balsavimo slaptumo pažeidimas rinkimuose ar referendume

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų ir baudą rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, universaliųjų pašto paslaugų teikėjo darbuotojams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse nustatytos rinkėjų balsavimo namuose, Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, laivuose, sveikatos priežiūros įstaigose (išskyrus ambulatorines įstaigas), socialinės globos įstaigose, kariniuose vienetuose, teritorinių policijos įstaigų areštinėse, suėmimo vykdymo ir arešto bei laisvės atėmimo bausmių atlikimo vietose tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, universaliųjų pašto paslaugų teikėjo darbuotojams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams nuo devyniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse nustatytos rinkėjų balsavimo tvarkos pažeidimas, jeigu rinkėjas tuose pačiuose rinkimuose ar referendume apgaulės būdu balsavo daugiau negu vieną kartą arba neteisėtai balsavo už kitą asmenį,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Rinkėjo balsavimas už atlygį ar siūlymasis balsuoti už atlygį rinkimuose ar referendume

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Kitoks Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse nustatytos balsavimo tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo dvidešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą rinkimų komisijų ar referendumo komisijų nariams, universaliųjų pašto paslaugų teikėjo darbuotojams, kitiems atsakingiems asmenims, taip pat rinkimų ar referendumo stebėtojams nuo trisdešimt iki vieno šimto devyniasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1382, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15868

 

91 straipsnis. Politinės kampanijos dalyvių registravimo reikalavimų pažeidimas

Politinės kampanijos dalyvių registravimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

92 straipsnis. Politinės reklamos skleidimo reikalavimų nesilaikymas

 1. Išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo nustatytos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų ir politinės kampanijos dalyviams ar politinių organizacijų, kurios yra politinės kampanijos dalyvės, pirmininkams – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse nustatytų politinės reklamos skleidimo reikalavimų nesilaikymas

užtraukia baudą viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų vadovams arba kitiems už viešosios informacijos skleidimą ar visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų vadovams arba kitiems už viešosios informacijos skleidimą ar visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1382, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15868

 

93 straipsnis. Politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimas

 1. Mažos aukos suteikimas tam pačiam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui tos pačios politinės kampanijos metu nedeklaravus pajamų

užtraukia baudą aukotojui nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Aukų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Politinės kampanijos dalyvio finansavimas ar rėmimas neturint tam teisės

užtraukia baudą auką suteikusiam asmeniui nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų ir auką suteikusio juridinio asmens vadovui ar kitam už sprendimo priėmimą atsakingam asmeniui – nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. 6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. 7. Telefonu aukojamų mažų aukų priėmimo, apskaitos ir pervedimo savarankiškam politinės kampanijos dalyviui tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą mažų aukų rinkimo telefonu paslaugą savarankiškam politinės kampanijos dalyviui teikiančios telekomunikacijų bendrovės vadovui nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. 8. Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas neužsiregistravus savarankiškuoju politinės kampanijos dalyviu

užtraukia baudą privalančių registruotis politinių organizacijų pirmininkams ar privalantiems registruotis asmenims nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. 9. Kitoks, negu numatyta šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šiame kodekse nurodyta maža auka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos rinkimų kodekse.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1382, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15868

 

94 straipsnis. Nepranešimas apie atsiradusius savivaldybės tarybos nario, savivaldybės mero įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą pagrindus

Savivaldybės tarybos nario, savivaldybės mero nepranešimas Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai apie perėjimą į pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės mero pareigomis, arba apie pareigų, nesuderinamų su savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės mero pareigomis, ėjimą

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1382, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15868

 

XII skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su asmens darbo ir socialinėmis teisėmis.

 

95 straipsnis. Nelegalus darbas

 1. Nelegalus darbas

užtraukia baudą darbdaviui – fiziniam asmeniui nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų ir darbdavio – juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Nelegalus darbas atliekant statybos darbus

užtraukia baudą statytojui (užsakovui) – fiziniam asmeniui nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų, statytojui (užsakovui) ar jo vienam įgaliotam rangovui – fiziniam asmeniui, kuris verčiasi ūkine komercine veikla, statytojo (užsakovo) ar jo vieno įgalioto rangovo – juridinio asmens vadovui – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą statytojui (užsakovui) – fiziniam asmeniui nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki dviejų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt eurų, statytojui (užsakovui) ar jo vienam įgaliotam rangovui – fiziniam asmeniui, kuris verčiasi ūkine komercine veikla, statytojo (užsakovo) ar jo vieno įgalioto rangovo – juridinio asmens vadovui – nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Nelegalus darbas atliekant statybos darbus, kai šiuos darbus atlieka trečiosios šalies pilietis,

užtraukia baudą darbdaviui – fiziniam asmeniui nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų ir darbdavio – juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Šiame straipsnyje trečiosios šalies pilietis suprantamas taip, kaip apibrėžiamas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2653, 2024-05-16, paskelbta TAR 2024-05-30, i. k. 2024-09691

 

96 straipsnis. Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas

 1. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą darbuotojui ar savarankiškai dirbančiam asmeniui nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-553, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21221

 

 1. Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki aštuonių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-367, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13174

 

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-367, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13174

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2830, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06899

 

961 straipsnis.

Neteko galios nuo 2024-07-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIV-2653, 2024-05-16, paskelbta TAR 2024-05-30, i. k. 2024-09691

 

97 straipsnis. Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas

 1. Pranešimo apie nelaimingus atsitikimus darbe ar profesines ligas arba nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų ištyrimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą darbdaviams ar juridinių asmenų vadovams nuo devyniasdešimt iki penkių šimtų devyniasdešimt eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo dvidešimt iki trisdešimt eurų.

 1. Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas

užtraukia baudą darbdaviams ar juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki septynių šimtų keturiasdešimt eurų.

 

98 straipsnis. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietoje, juridinių asmenų patalpose ar teritorijoje darbo metu ar darbui pasibaigus ir tokio darbuotojo nenušalinimas nuo darbo, neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų savarankiškai dirbančio asmens savarankiškos veiklos vykdymas

 1. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietoje, juridinių asmenų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba pasibaigus darbo laikui, neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų savarankiškai dirbančio asmens savarankiškos veiklos vykdymas, taip pat darbuotojo ar savarankiškai dirbančio asmens vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo

užtraukia baudą darbuotojui ar savarankiškai dirbančiam asmeniui nuo šešiasdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo nenušalinimas nuo darbo

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2554, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19862

Nr. XIV-553, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21221

 

981 straipsnis. Darbo ar paslaugų sutarties sudarymas su asmenimis, neatitinkančiais Lietuvos Respublikos sporto įstatyme nustatytų reikalavimų

Teisės dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriumi ar teikti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialisto paslaugas neturinčio asmens priėmimas į darbą ar paslaugų sutarties su asmeniu, neturinčiu teisės dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu, sudarymas arba darbo sutarties nenutraukimas su asmeniu, neturinčiu teisės dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriumi, ar paslaugų sutarties nenutraukimas su asmeniu, neturinčiu teisės teikti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialisto paslaugas,

užtraukia įspėjimą arba baudą darbdaviui fiziniam asmeniui nuo vieno šimto keturiasdešimt penkių iki septynių šimtų eurų ir įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-1546, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16602

 

99 straipsnis. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, kolektyvinėje arba darbo sutartyje nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-367, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13174

 

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Tyčinis Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, kolektyvinėje arba darbo sutartyje nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas arba darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, neįtrauktų į finansinės apskaitos dokumentus, išmokėjimas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-691, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25118

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

100 straipsnis. Darbo laiko apskaitos pažeidimas

 1. Darbuotojų, išskyrus dirbančius nekintančių darbo dienos (pamainos) trukmės ir darbo dienų per savaitę skaičiaus darbo laiko režimu, darbo laiko nežymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, taip pat į darbo laiko apskaitą privalomai įtrauktino darbuotojų darbo laiko (viršvalandžių, darbo laiko švenčių dieną, poilsio dieną (jeigu jis nenustatytas pagal grafiką), naktį, dėl papildomo darbo) nežymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje arba žinomai neteisingų duomenų apie įmonėse, įstaigose, organizacijose dirbančių asmenų į darbo laiko apskaitą privalomai įtrauktiną darbo laiką įrašymas į darbo laiko apskaitos žiniaraštį

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-527em>, 2017-06-27, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11235

Nr. XIV-367, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13174

 

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

101 straipsnis. Komandiruotų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas

 1. Informacijos apie atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsienietį nepateikimas nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims, taip pat įmonių Lietuvos Respublikoje, priimančių užsieniečius laikinai dirbti, vadovams ar jų įgaliotiems asmenims nuo trijų šimtų šešiasdešimt iki šešių šimtų šešiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

 

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio trijų šimtų dvidešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

 

 1. Lietuvos Respublikos darbo kodekso II dalies VII skyriaus antrajame skirsnyje nustatytų garantijų komandiruotiems darbuotojams netaikymas arba netinkamas taikymas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų dvidešimt iki devynių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio šešių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Į Lietuvos Respublikos teritoriją komandiruojamo vairuotojo komandiravimo deklaracijos ar dokumentų apie įvykusią vairuotojo komandiruotę nepateikimas per nustatytą terminą į Vidaus rinkos informacinę sistemą, nurodytą 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (IMI reglamentas),

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų šešiasdešimt iki šešių šimtų šešiasdešimt eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

 

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio trijų šimtų dvidešimt eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-527, 2017-06-27, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11235

Nr. XIV-367, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13174

 

102 straipsnis. Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 

103 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ nustatytų garantijų darbuotojų atstovams netaikymas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas, taip pat pareigos organizuoti Europos bendrovės darbo tarybos sudarymą nevykdymas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių septynių šimtų eurų.

 

104 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ nustatytų garantijų darbuotojų atstovams netaikymas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas, taip pat pareigos organizuoti Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos sudarymą nevykdymas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki septynių šimtų eurų.

 

105 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ nustatytų garantijų darbuotojų atstovams netaikymas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ nustatytais atvejais pareigos inicijuoti derybas nevykdymas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki septynių šimtų eurų.

 

106 straipsnis. Laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos darbo kodekso II dalies VI skyriaus antrajame skirsnyje nustatytų laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas

užtraukia baudą įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto šešiasdešimt iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų šešiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-527, 2017-06-27, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11235

 

107 straipsnis. Neteisėtas socialinės globos teikimas

 1. Socialinės globos teikimas neturint licencijos ar nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų

užtraukia baudą juridinių asmenų, kurie teikia socialinę globą, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešių šimtų keturiasdešimt iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3345, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23930

 

XIII skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su nuosavybe, turtinėmis teisėmis ir turtiniais interesais. 

108 straipsnis. Smulki vagystė, sukčiavimas, svetimo turto pasisavinimas ar iššvaistymas

Vagystė, sukčiavimas, svetimo turto pasisavinimas ar iššvaistymas, kai pagrobto, įgyto, pasisavinto ar iššvaistyto turto vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki keturių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

Nr. XIV-1926, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08476

 

109 straipsnis. Smulkaus neteisėtu būdu gauto turto įgijimas ar realizavimas

Žinomai neteisėtu būdu gauto turto, kurio vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, įgijimas ar realizavimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki dviejų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

110 straipsnis. Savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas ir naudojimas

 1. Savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas arba naudojimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

 

111 straipsnis. Neteko galios nuo 2020-07-11

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-3186, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15508

 

112 straipsnis. Nesiėmimas priemonių, skirtų sunaikintiems ar sugadintiems riboženkliams atkurti

Nesiėmimas priemonių, skirtų sunaikintiems ar sugadintiems riboženkliams atkurti, kai jų nesiima žemės savininkai ar kiti žemės naudotojai po to, kai jie raštu buvo įspėti tai padaryti,

užtraukia baudą nuo septyniasdešimt

 

iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

 

113 straipsnis. Geodezinio punkto sunaikinimas arba sugadinimas

Geodezinio punkto sunaikinimas arba sugadinimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

1131 straipsnis. Riboženklio ar geodezinio ženklo pakeitimas

Neteisėtas riboženklio ar geodezinio ženklo pastatymas, perdarymas, pašalinimas ar nukėlimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1926, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08476

 

114 straipsnis. Gyvūnijos valstybinės nuosavybės teisės pažeidimas

Savavališkas teisės naudotis gyvūnijos objektais perleidimas, kitų sandorių, tiesiogiai ar netiesiogiai pažeidžiančių gyvūnijos valstybinės nuosavybės teisę, sudarymas, taip pat savavališkas gyvūnijos objektų, kurių naudojimui reikia gauti leidimą, naudojimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.

 

115 straipsnis. Tyčinis svetimo turto sunaikinimas ar sugadinimas

Tyčinis svetimo turto, kurio vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, sunaikinimas ar sugadinimas

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki septynių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIV-1926, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08476

 

116 straipsnis. Nacionalinio dokumentų fondo nuosavybės teisės pažeidimas

 1. Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų nuosavybės teisę pažeidžiančių sandorių sudarymas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 

117 straipsnis. Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų sugadinimas, praradimas ar neteisėtas sunaikinimas

 1. Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų sugadinimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų praradimas

užtraukia baudą asmenims nuo aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų sunaikinimas pažeidžiant įstatymuose ar kituose norminiuose teisės aktuose nustatytą tvarką

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

118 straipsnis. Atsisakymas perduoti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus

Atsisakymas perduoti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 

119 straipsnis. Akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių teisių pažeidimas

 1. Akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių (įgaliotinių) susirinkimų nesušaukimas nustatytu laiku, susirinkimų rengimo tvarkos nesilaikymas, kliudymas akcininkams, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams dalyvauti susirinkimuose, įstatymuose nustatytos informacijos nepateikimas akcininkams, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams ar kitų įstatuose (statutuose) numatytų jų neturtinių teisių pažeidimas, taip pat akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių turtinių teisių pažeidimas (draudimas ar kliudymas perleisti akcijas, pajus, pasirašyti naujas akcijas, pelno nepaskirstymas ar dividendų neišmokėjimas nustatytais terminais, įnašų, pajų negrąžinimas ar trukdymas gauti likviduojamos bendrovės turto dalį įstatymuose numatytais atvejais, nesikreipimas į teismą dėl įstatinio kapitalo sumažinimo)

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

1191 straipsnis. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos projekto ir (ar) vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos apie atlygį projekto neparengimas ir (ar) nepaskelbimas

 1. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos ir (ar) vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos apie atlygį (toliau – informacija apie atlygį) nepaskelbimas viešai akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, interneto svetainėje

užtraukia baudą akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovui nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos projekto ir (ar) informacijos apie atlygį projekto neparengimas

užtraukia baudą akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovui nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2816, 2024-06-25, paskelbta TAR 2024-06-30, i. k. 2024-12139

 

120 straipsnis. Kreditorių teisių pažeidimas

 1. 1. Kreditorių teisių pažeidimas (kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimas, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimas ar pavėluotas pateikimas teismui, kreditorių susirinkimų nesušaukimas įstatymuose numatytais atvejais)

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2365, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-05-27, i. k. 2016-14163

 

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

121 straipsnis. Neteisėtas augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos panaudojimas

Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatyme nurodytų veiksmų su augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamąja medžiaga atlikimas nesudarius su augalo veislės selekcininku licencinės sutarties arba neturint selekcininko rašytinio sutikimo

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

122 straipsnis. Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas

 1. Neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių objekto arba jų dalies viešas atlikimas, atgaminimas, viešas paskelbimas, įskaitant padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), kitoks panaudojimas bet kokiais būdais ir priemonėmis nekomerciniais tikslais

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

 1. Neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių objekto arba jų dalies viešas atlikimas, atgaminimas, viešas paskelbimas, įskaitant padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), kitoks panaudojimas bet kokiais būdais ir priemonėmis komerciniais tikslais, taip pat autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais tikslais

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų konfiskavimą. Už šio straipsnio 2, 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų ir jų gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimą.
 2. Autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų gamybos priemonės ar įranga– techninė įranga, medžiagos ir kitos priemonės, kurios išimtinai ar dažniausiai naudojamos autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtoms kopijoms atgaminti ir (ar) platinti arba kurių paskirtis ir naudojimo tiesioginis tikslas – atgaminti ir (ar) platinti neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių objekto kopijas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1926, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08476

Nr. XIV-2026, 2023-06-01, paskelbta TAR 2023-06-07, i. k. 2023-11218

Nr. XIV-2080, 2023-06-20, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12756

 

123 straipsnis. Kito asmens parengto mokslo ar studijų darbo (ar jo dalies) projekto pateikimas mokslo ir studijų institucijai kaip savo mokslo ar studijų darbo (ar jo dalies), kito asmens vardu pateikto mokslo ar studijų darbo (ar jo dalies) projekto parengimas ir (ar) perdavimas, informacijos, skatinančios įsigyti mokslo ar studijų darbų projektus, skelbimas

 1. Kito asmens parengto mokslo ar studijų darbo (ar jo dalies) projekto pateikimas mokslo ir studijų institucijai kaip savo mokslo ir studijų darbo (ar jo dalies)

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų eurų.

 1. Mokslo ar studijų darbo (ar jo dalies) projekto, kuris kito asmens buvo pateiktas mokslo ir studijų institucijai kaip jo paties mokslo ar studijų darbas (ar jo dalis), parengimas ir (ar) perdavimas

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 1. Informacijos, kuria siūlomos mokslo ar studijų darbo (ar jo dalies) projekto rengimo paslaugos, viešas paskelbimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2125, 2019-05-16, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08305

 

124 straipsnis. Reikalavimų dėl Europos kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų sukurtų kūrinių dalies transliuojamose televizijos programose ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų kataloguose nesilaikymas

 1. Reikalavimų dėl Europos kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų sukurtų kūrinių dalies transliuojamose televizijos programose ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų kataloguose nesilaikymas

užtraukia įspėjimą arba baudą televizijos programų transliuotojų ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-182, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-26, i. k. 2021-01354

 

125 straipsnis. Pramoninės nuosavybės teisių pažeidimas

 1. Neteisėtas prekių žymėjimas svetimu prekių ženklu ar svetimu prekių ženklu neteisėtai pažymėtų prekių pateikimas realizuoti, įgijimas, laikymas ar gabenimas komerciniais tikslais, taip pat neteisėtas pasinaudojimas svetimu paslaugų ženklu

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Neteisėtas prekių gaminimas naudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą arba panaudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą neteisėtai pagamintų prekių pateikimas realizuoti, įgijimas, laikymas ar gabenimas komerciniais tikslais, arba kitoks išimtinių patento savininko ar dizaino savininko teisių pažeidimas komerciniais tikslais, taip pat juridinio asmens teisės į juridinio asmens pavadinimą pažeidimas komerciniais tikslais

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti svetimu prekių ženklu neteisėtai pažymėtų prekių arba panaudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą neteisėtai pagamintų prekių ir jų gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimą.
 2. Svetimu prekių ženklu neteisėtai pažymėtų prekių arba panaudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą neteisėtai pagamintų prekių gamybos priemonės ar įranga – techninė įranga, medžiagos ir kitos priemonės, kurios išimtinai ar dažniausiai naudojamos šioms prekėms gaminti arba kurių paskirtis ir naudojimo tiesioginis tikslas – gaminti šias prekes.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1926, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08476

 

XIV skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su ekonomika ir verslo tvarka. 

126 straipsnis. Neteisėta lobistinė veikla

 1. Lobistinė veikla pažeidžiant Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo reikalavimus

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

127 straipsnis. Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla

 1. Vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturiasdešimt iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu, panaudojant šiai veiklai nelegaliai dirbančių asmenų darbą,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti pagamintos produkcijos, įrankių, žaliavos ir iš šios veiklos gautų pajamų konfiskavimą.
 2. Pagal šį straipsnį atsako asmenys, kurie verčiasi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturėdami licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta licencija (leidimas), ar kitokiu neteisėtu būdu ir kurių gaunamos pajamos (įplaukos) ar paskutinių dvylikos mėnesių pajamos (įplaukos), ar nustatyta tvarka neįtrauktų į apskaitą prekių vertė neviršija penkių šimtų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

128 straipsnis. Kelionių organizavimo paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme nustatytų kelionių organizavimo paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimas, kelionių pardavimo agentams nustatytų reikalavimų pažeidimas ir (arba) turizmo paslaugų rinkinio pardavėjams nustatytų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1994, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-03-21, i. k. 2019-04395

 

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

129 straipsnis. Apgyvendinimo paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme nustatytų apgyvendinimo paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki devynių šimtų eurų.

 

130 straipsnis. Apsaugininkų ar apsaugos tarnybų padarytas asmens ir turto apsaugos teisės aktų pažeidimas

 1. Apsaugininkų ar apsaugos tarnybų padaryti asmens ir turto apsaugos teisės aktų pažeidimai, išskyrus šiame kodekse nurodytuosius,

užtraukia baudą apsaugininkams ar apsaugos tarnybų vadovams nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

 1. Nepranešimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai, atliekančiai asmens ir turto apsaugos priežiūrą, apie priimtą į darbą ar atleistą iš darbo apsaugos darbuotoją ar apsaugos darbuotoją stažuotoją arba informavimas apie tai pažeidžiant nustatytą tvarką

užtraukia baudą apsaugininkams ar apsaugos tarnybų vadovams nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

 1. Asmens ir turto apsaugos vykdymas neturint nustatyta tvarka išduoto apsaugos darbuotojo pažymėjimo arba darbo pažymėjimo, kai asmens ir turto apsaugą vykdo apsaugos darbuotojas stažuotojas,

užtraukia baudą apsaugininkams ar apsaugos tarnybų vadovams nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

 1. Inkasavimo vykdymas neturint nustatyta tvarka išduoto inkasavimo pažymėjimo

užtraukia baudą apsaugininkams ar apsaugos tarnybų vadovams nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

 1. Režimo užtikrinimas saugomame objekte masinio renginio metu, nustatyta tvarka nesuderinus režimo užtikrinimo plano su policijos įstaiga, kurios veiklos teritorijoje įvyks masinis renginys,

užtraukia baudą apsaugininkams ar apsaugos tarnybų vadovams nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Nepranešimas policijai apie sulaikytą įtariamą teisės pažeidėją

užtraukia baudą apsaugininkams nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Neteisėtas šaunamųjų ginklų ar fizinės prievartos panaudojimas

užtraukia baudą apsaugininkams nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Asmens ir turto apsaugos paslaugų teikimas be rašytinės apsaugininko ar apsaugos tarnybos ir kliento sutarties

užtraukia baudą apsaugininkams ar apsaugos tarnybų vadovams nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą apsaugininkams ar apsaugos tarnybų vadovams nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-538, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11935

 

131 straipsnis. Apsaugos darbuotojo ar apsaugos darbuotojo stažuotojo padaryti asmens ir turto apsaugos teisės aktų pažeidimai

 1. Apsaugos darbuotojo ar apsaugo darbuotojo stažuotojo padaryti asmens ir turto apsaugos teisės aktų pažeidimai, išskyrus šiame kodekse nurodytuosius,

užtraukia įspėjimą arba baudą apsaugos darbuotojams ar apsaugos darbuotojams stažuotojams nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų.

 1. Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatyme nustatytų apsaugos darbuotojo ar apsaugos darbuotojo stažuotojo pareigų nevykdymas

užtraukia baudą apsaugos darbuotojams, apsaugos darbuotojams stažuotojams, apsaugininkams ar apsaugos tarnybų vadovams (atsižvelgiant į tai, kas privalo užtikrinti pareigos vykdymą) nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.

 1. Neteisėtas šaunamųjų ginklų ar fizinės prievartos panaudojimas

užtraukia baudą apsaugos darbuotojams ar apsaugos darbuotojams stažuotojams nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą apsaugos darbuotojams ar apsaugos darbuotojams stažuotojams nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-538, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11935

 

1311 straipsnis. Teisės vykdyti asmenų ir turto apsaugą neturinčių asmenų padaryti asmenų ir turto apsaugos teisės aktų pažeidimai

 1. Aprangos su apsaugos tarnybos pavadinimu ir skiriamaisiais ženklais arba aprangos su užrašu „Apsauga“ dėvėjimas neturint apsaugininko, apsaugos darbuotojo ar apsaugos darbuotojo stažuotojo statuso

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki vieno šimto eurų.

 1. Asmenų ir turto apsaugos vykdymas neturint licencijos vykdyti asmenų ir turto apsaugą

užtraukia baudą juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturiasdešimt iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1083, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11320

 

132 straipsnis. Alkoholio produktų, neapdoroto tabako, tabako gaminių ar susijusių gaminių gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos pažeidimas

Alkoholio produktų, neapdoroto tabako, tabako gaminių ar susijusių gaminių gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą įmonių vadovams ir (ar) jų vyriausiesiems finansininkams nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų devyniasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

Nr. XIV-365, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12497

Nr. XIV-583, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22389

 

133 straipsnis. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytų tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-527, 2017-06-27, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11235

 

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

134 straipsnis. Žaidimų žaidimo automatais organizavimo tvarkos, loterijų organizavimo tvarkos arba loterijos taisyklių, azartinių lošimų organizavimo tvarkos arba lošimo reglamento pažeidimas

 1. Žaidimų žaidimo automatais organizavimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Loterijos bilietų pardavimas prekybos vietose arba laimėjimų už šiose vietose įsigytus bilietus išmokėjimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia  baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Interneto ar telefono ryšiu platinamų loterijos bilietų pardavimas arba laimėjimų už tokiu ryšiu įsigytus bilietus išmokėjimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Loterijų organizavimo tvarkos arba loterijos taisyklių pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse nurodytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 6 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Azartinių lošimų organizavimo tvarkos arba lošimo reglamento pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 8 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Už šio straipsnio 6, 7, 8, 9 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti daikto, kuris buvo administracinio nusižengimo padarymo įrankis arba dalykas, ir administracinio nusižengimo padarymu gautų pajamų konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1887, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00095

Pastaba. 134 straipsnio nuostatos dėl atsakomybės už laimėjimų išmokėjimą jaunesniems negu 18 metų, bet vyresniems negu 16 metų amžiaus asmenims netaikomos, jeigu laimėjimai pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos įsigytus loterijos bilietus jaunesniems negu 18 metų, bet vyresniems negu 16 metų amžiaus asmenims išmokami iki 2023 m. sausio 31 d.

Nr. XIV-1568, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25034

 

135 straipsnis. Reikalavimų leidiniams ir jų privalomųjų egzempliorių siuntimo bibliotekoms tvarkos pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos spaudinių ir kitų dokumentų privalomųjų egzempliorių siuntimo bibliotekoms tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Tiražo nenurodymas leidinyje arba melagingas nurodymas, Lietuvos standarte nustatytų kitų leidybinių duomenų spausdinimo tvarkos pažeidimas ir (ar) tarptautinio dokumento standarto numerio (ISBN, ISSN, ISMN) nenurodymas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų septyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, žurnalų, išskyrus tuos, kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose nespausdinama reklama, tiražo tikrinimo tvarkos aprašo pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

 

136 straipsnis. Duomenų ar informacijos apie viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus ir jų veiklą pateikimo Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinei sistemai tvarkos pažeidimas

 1. Duomenų ar informacijos apie viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus ir jų veiklą nepateikimas į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinę sistemą teisės aktų nustatyta tvarka arba neteisingų duomenų ir informacijos pateikimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-182, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-26, i. k. 2021-01354

 

137 straipsnis. Neteisėtas stiprių alkoholinių gėrimų, brogos, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimas, įgijimas, laikymas, gabenimas arba naminių stiprių alkoholinių gėrimų gamybos įrangos gaminimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIV-1926, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08476

 

 1. Gyvenamųjų ar kitų patalpų suteikimas naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams, brogai, nedenatūruotam etilo alkoholiui, denatūruotam etilo alkoholiui ir jų skiediniams (mišiniams) gaminti ar laikyti

užtraukia įspėjimą gyvenamųjų ar kitų patalpų savininkams.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki septynių šimtų trisdešimt eurų.

 1. Naminių stiprių alkoholinių gėrimų, brogos, nedenatūruoto etilo alkoholio, denatūruoto etilo alkoholio ir jų skiedinių (mišinių) gaminimas, įgijimas, laikymas, gabenimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Naminių stiprių alkoholinių gėrimų gamybos įrangos gaminimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1926, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08476

 

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1926, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08476

 

 1. Už šio straipsnio 3, 4, 5, 6 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti naminių stiprių alkoholinių gėrimų, brogos, nedenatūruoto etilo alkoholio, denatūruoto etilo alkoholio ir jų skiedinių (mišinių), taip pat jų gamybos įrangos konfiskavimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1926, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08476

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

138 straipsnis. Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarkos aprašo pažeidimas

 1. Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų, valdančių cigarų ir (ar) pypkių klubus, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

139 straipsnis. Prekių, paslaugų, žaliavų kokybės ir saugos reikalavimų pažeidimas

 1. Prekių, paslaugų, žaliavų, kurių kokybė, eksploatacinės savybės, sudėtis, komplektiškumas ir pakuotė neatitinka technologinių normų, receptūrų, techninių specifikacijų (sąlygų), standartų ir kitų deklaruojamų dokumentų, teisės aktų nustatytų privalomų kokybės reikalavimų, įskaitant deklaruotų eksploatacinių savybių neatitinkančius statybos produktus, pateikimas rinkai, tiekimas rinkai, pardavimas, realizavimas, taip pat prekių pateikimas rinkai, tiekimas rinkai, pardavimas, paslaugų teikimas, žaliavų realizavimas be būtinų kokybę ir saugą patvirtinančių dokumentų, montavimo, instaliavimo, surinkimo ar naudojimo instrukcijų, šių dokumentų nesaugojimas ir nepateikimas rinkos priežiūrą vykdančiai institucijai teisės aktuose nustatytais terminais, išskyrus šio straipsnio 7 dalyje numatytus atvejus,

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Standartų, techninių specifikacijų (sąlygų) ar gamintojo nurodytų sąlygų nesilaikymas transportuojant, laikant, parduodant ar realizuojant prekes ar žaliavas ir naudojant žaliavas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų baudą, įmonių darbuotojams – nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Prekių ar žaliavų kiekio, kokybės ir sudėties nustatymas pažeidžiant nustatytą tvarką arba neteisingas nustatymas, taip pat tokių prekių ar žaliavų realizavimas

užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo dvidešimt iki aštuoniasdešimt eurų, įmonių darbuotojams – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Tyčinis prekių ar žaliavų kokybės rodiklių pabloginimas

užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo trisdešimt iki vieno šimto dešimt eurų, įmonių darbuotojams – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3, 4, 5 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų, įmonių darbuotojams – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

 1. Privalomų kokybės rodiklių, standartų, techninių sąlygų ar gamintojo nurodytų sąlygų neatitinkančių naftos produktų, išskyrus valstybės atsargas, pardavimas, tiekimas ar realizavimas

užtraukia baudą įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 

140 straipsnis. Metrologijos srities teisės aktų pažeidimas

 

 1. Į Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių sąrašą (toliau – Matavimo priemonių sąrašas) įtrauktų matavimo priemonių, kurių teisinis metrologinis patvirtinimas techninių reglamentų ar kitų metrologijos srities teisės aktų nustatyta tvarka neatliktas arba kurių patikros žymuo ar plomba yra pažeisti, pateikimas rinkai ar tiekimas rinkai arba naudojimas teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, fasuotų prekių, kurių produkto kiekis nurodytas įraše ant pakuotės, ar matavimo indų, skirtų gėrimams ir kitiems skysčiams supilti bei matuoti, pateikimas rinkai ar tiekimas rinkai arba ženklinimas pažeidžiant metrologijos srities teisės aktų reikalavimus, į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių, kurių neatitiktis techniniams reglamentams ar kitiems metrologijos srities teisės aktams nustatyta teisinės metrologinės priežiūros metu, pateikimas rinkai ar tiekimas rinkai arba naudojimas teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų arba dozuojamų prekių pateikimas rinkai ar tiekimas rinkai pažeidžiant metrologijos srities teisės aktų reikalavimus, į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių, nenurodytų ūkio subjekto tvirtinamame matavimo priemonių sąraše, naudojimas teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių naudojimas teisinio metrologinio reglamentavimo srityse nesilaikant gamintojo parengtų techninių matavimo priemonių aprašų

užtraukia baudą asmenims nuo penkiasdešimt penkių iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų, jų filialų vadovams arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų ir juridinių asmenų, jų filialų vadovams arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki  dviejų tūkstančių septynių šimtų eurų.

 1. Į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių, naudojamų teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, tyčinis gadinimas arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimas

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio

 

eurų ir juridinių asmenų, jų filialų vadovams arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių septynių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų, jų filialų vadovams arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki penkių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 2, 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti matavimo priemonės konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2523, 2019-11-14, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19117

 

141 straipsnis. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų pažeidimas

Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijavimo arba kontrolės taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

1411 straipsnis. Reglamente (ES) 2017/821 nustatytų prievolių dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo nevykdymas arba netinkamas vykdymas

Reglamente (ES) 2017/821 nustatytų prievolių dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo nevykdymas arba netinkamas vykdymas

užtraukia baudą asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-3220, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15757

 

142 straipsnis. Nustatytos tvarkos verstis komercine ar ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais bei jų gaminiais, pažeidimas

 1. Nustatytos tvarkos verstis komercine ar ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais bei jų gaminiais, pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams arba darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, laužo ir atliekų konfiskavimas.

 

143 straipsnis. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų, įtrauktų į draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą, supirkimas ar netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos pažeidimas

 1. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų, įtrauktų į draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą, supirkimas ar netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo septynių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio devynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas netauriųjų metalų laužo ir atliekų konfiskavimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

144 straipsnis. Reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas

 1. Išorinės reklamos įrengimo draudimų ir reikalavimų nesilaikymas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Klaidinamos reklamos naudojimas ar lyginamosios reklamos naudojimo reikalavimų nesilaikymas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki devynių šimtų eurų.

 1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų kitų reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas (išskyrus šio kodekso 145 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus)

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

145 straipsnis. Uždraustos reklamos ir informacijos, uždraustos ar neteisėtos veiklos reklamos ir informacijos apie šią veiklą arba prekių ar paslaugų, kurių gamyba ir (ar) pardavimas (teikimas) yra uždrausti, reklamos skleidimas

 1. Įstatymų uždraustos reklamos ir informacijos, įstatymų uždraustos ar neteisėtos veiklos reklamos ir informacijos apie šią veiklą arba prekių ar paslaugų, kurių gamyba ir (ar) pardavimas (teikimas) yra įstatymų uždrausti, reklamos skleidimas

užtraukia baudą atsakingiems už reklamos skleidimą asmenims nuo vieno šimto šešiasdešimt penkių iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

146 straipsnis. Reikalavimų reklamai radijo programose, komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis pa

146 straipsnis. Reikalavimų televizijos reklamai, teleparduotuvei, prekių rodymui, reklamai radijo programose, komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, radijo programų ir (ar) atskirų programų rėmimo reikalavimų pažeidimas

 1. Reikalavimų televizijos reklamai, teleparduotuvei, prekių rodymui, reklamai radijo programose, komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, radijo programų ir (ar) atskirų programų rėmimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų ir audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2560, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20297

Nr. XIV-182, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-26, i. k. 2021-01354

 

147 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklą,  pažeidimas

 1. Teisės aktų, reglamentuojančių patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų veiklą, pažeidimas

užtraukia baudą patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams, jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, dėl kurio žalos patyrė patikimumo užtikrinimo paslaugų naudotojai,

užtraukia baudą patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams, jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1122, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07476

 

1471 straipsnis. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių kvalifikuotų elektroninės atpažinties priemonių išdavimo paslaugų teikėjų veiklą, pažeidimas

 1. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių kvalifikuotų elektroninės atpažinties priemonių išdavimo paslaugų teikėjų veiklą, pažeidimas

užtraukia baudą kvalifikuotų elektroninės atpažinties paslaugų teikėjams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams, jų įgaliotiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, dėl kurio žalos patyrė kvalifikuotų elektroninės atpažinties paslaugų naudotojai,

užtraukia baudą kvalifikuotų elektroninės atpažinties paslaugų teikėjams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams, jų įgaliotiems asmenims nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1953, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09697

 

148 straipsnis. Informacijos apie privatizavimo objektą nepateikimas arba atskleidimas

 1. Informacijos apie privatizavimo objektą nepateikimas privatizavimo institucijoms arba informacijos, žinant, kad ji neteisinga, pateikimas

užtraukia baudą privatizavimo objektų valdytojams bei įmonių vadovams ir finansinę apskaitą tvarkantiems asmenims ar finansinę apskaitą tvarkančių įmonių struktūrinių padalinių vadovams arba pagal sutartį finansinės apskaitos paslaugas teikiančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Informacijos apie privatizavimo objektą, žinant, kad ji neteisinga, viešas paskelbimas

užtraukia baudą privatizavimo institucijų atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Informacijos apie privatizavimo objektą, laikomos konfidencialia informacija arba pramonine ar komercine paslaptimi, atskleidimas kitam asmeniui, kurio susipažinimas su šia informacija nenumatytas privatizuojant valstybės ir savivaldybių akcijas,

užtraukia baudą privatizavimo institucijų atsakingiems asmenims, privatizavimo objektų valdytojams bei įmonių vadovams ir finansinę apskaitą tvarkantiems asmenims ar finansinę apskaitą tvarkančių įmonių struktūrinių padalinių vadovams arba pagal sutartį finansinės apskaitos paslaugas teikiančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto dvidešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-691, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25118

 

149 straipsnis. Privatizavimo objekto vertinimo tvarkos pažeidimas

Nustatytos privatizavimo objekto vertinimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą turto vertinimą atlikusiems asmenims nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

XV skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su prekyba, finansų sistema ir oficialiąja statistika.

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. XIII-1129, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07481

 

150 straipsnis. Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas

 1. Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki vieno tūkstančio devynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis pažeidimas, padarytas vykdant nedeklaruotą savarankišką veiklą,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų aštuoniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki vieno tūkstančio devynių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

Nr. XIV-367, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13174

 

151 straipsnis. Komercinės ar ūkinės veiklos vykdymas neteisėtai naudojantis įmonės vardu

 1. Komercinės ar ūkinės veiklos vykdymas neteisėtai naudojantis įmonės vardu

užtraukia baudą nuo šešių šimtų penkiasdešimt iki trijų tūkstančių devynių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti iš komercinės ar ūkinės veiklos vykdymo neteisėtai naudojantis įmonės vardu gautų pajamų konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

152 straipsnis. Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas

 1. Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

 1. Šiame kodekse nurodyta individuali veikla suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

 

153 straipsnis. Prekybos turgavietėse taisyklių pažeidimas

 1. Savivaldybių tarybų patvirtintų prekybos turgavietėse taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

 

154 straipsnis. Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas

 1. Savivaldybių tarybų patvirtintų prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki aštuoniasdešimt eurų.

 

155 straipsnis. Pirkėjų ir klientų apgaudinėjimas

 1. Pirkėjų ir klientų apgaudinėjimas sveriant, padidinant nustatytas prekių ar paslaugų kainas ar tarifus, nesilaikant teisės aktuose nustatytų kainų nurodymo reikalavimų arba kitoks jų apgaudinėjimas parduodant prekes ar teikiant paslaugas

užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą įmonių darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

156 straipsnis. Teisės aktuose nustatyta tvarka nepaženklintų prekių pateikimas rinkai, tiekimas rinkai, pardavimas vidaus rinkoje, taip pat neteisingos informacijos apie prekę pateikimas

 1. Teisės aktuose nustatyta tvarka nepaženklintų prekių pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai, tiekimas rinkai, pardavimas Lietuvos Respublikoje

užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų, juridinių asmenų darbuotojams – nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų, juridinių asmenų darbuotojams – nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Neteisingos informacijos apie prekę pateikimas ženklinant prekes

užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų, juridinių asmenų darbuotojams – nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų, juridinių asmenų darbuotojams – nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Neteisingos informacijos apie prekės kilmę pateikimas

užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 

157 straipsnis. Daiktų grąžinimo ir keitimo reikalavimų pažeidimas

 1. Daiktų grąžinimo ir keitimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo dvidešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

158 straipsnis. Prekių pardavimas be dokumentų ir dokumentų suklastojimas

 1. Prekių pardavimas, išskyrus pardavimą mažmeninės prekybos įmonėse, be dokumento, melagingos informacijos įrašymas į prekių dokumentą, melagingo prekių dokumento surašymas ar išdavimas, prekių dokumento, esančio įmonės, įstaigos ar organizacijos byloje, suklastojimas, taip pat prekių dokumento, žinant, kad jis suklastotas, panaudojimas

užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki trijų tūkstančių keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių keturių šimtų penkiasdešimt iki keturių tūkstančių trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti prekių, įgytų be dokumento ar suklastojus dokumentą, konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

159 straipsnis. Netikrų banderolių ar kitų specialių ženklų gaminimas, realizavimas, naudojimas

 1. Netikrų banderolių ar kitų specialių ženklų naudojimas prekiaujant prekėmis, kuriomis draudžiama prekiauti be banderolių ar kitų specialių ženklų,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių penkių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Netikrų banderolių ar kitų specialių ženklų gaminimas ar realizavimas

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių keturių šimtų šešiasdešimt iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti prekių konfiskavimą. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti netikrų banderolių ar kitų specialių ženklų ir jų gaminimo priemonių konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

160 straipsnis. Prekyba ar paslaugos be kasos aparatų

 1. Prekyba ar paslaugos be kasos aparatų, kai kasos aparatus privaloma naudoti,

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo penkių šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio devynių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

161 straipsnis. Kasos aparatų naudojimo tvarkos pažeidimas

 1. Kasos aparato naudojimas be nustatyta tvarka įforminto kasos aparato kasos operacijų žurnalo, įregistruoto techninio paso ir teisės aktuose nustatyta tvarka neįregistruoto kasos aparato naudojimas

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

162 straipsnis. Kasos aparatų eksploatavimo ar kasos operacijų tvarkos pažeidimas

 1. Kasos aparatų eksploatavimo ar kasos operacijų tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Neregistruoto kasos aparato, kuris dubliuoja registruotą kasos aparatą, pakeistos konstrukcijos ar programos kasos aparato naudojimas

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo devynių šimtų aštuoniasdešimt iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų devyniasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

163 straipsnis. Kasos aparato kvito už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas neišdavimas ar netinkamas išdavimas

 1. Kasos aparato kvito už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas neišdavimas arba kasos aparato kvito, kuriame nurodyta kita suma, negu sumokėta, išdavimas

užtraukia baudą išduoti kasos aparato kvitą privalantiems asmenims nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki devynių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai, padaryti vadovo nurodymu,

užtraukia baudą išduoti kasos aparato kvitą privalantiems asmenims nuo dvidešimt iki aštuoniasdešimt eurų ir baudą tokį nurodymą davusiems vadovams nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Kasos aparato kvito už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas išdavimą užtikrinančių priemonių nesiėmimas

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo aštuonių šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio trijų šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

164 straipsnis. Asmeninių ar kasos aparatu neįtrauktų į apskaitą pinigų laikymas kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje arba kasos aparatu įtrauktų į apskaitą pinigų ir kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje laikomų pinigų kiekio neatitikimas

 1. Asmeninių ar kasos aparatu neįtrauktų į apskaitą pinigų laikymas kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje (išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus atvejus) arba kasos aparatu įtrauktų į apskaitą pinigų ir kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje laikomų pinigų kiekio neatitikimas, kai šis neatitikimas sudaro daugiau negu penkis eurus,

užtraukia baudą išduoti kasos aparato kvitą privalantiems asmenims nuo dvidešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą išduoti kasos aparato kvitą privalantiems asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Nesiėmimas priemonių, kad būtų užtikrintas grynųjų pinigų įtraukimas į apskaitą kasos aparatu, taip pat užtikrintas įtrauktų į apskaitą pinigų ir kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje laikomų pinigų kiekio atitikimas juridiniuose asmenyse, kurie privalo naudoti kasos aparatus atsiskaitydami su asmenimis už prekes arba paslaugas grynaisiais pinigais,

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių septynių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

165 straipsnis. Kasos aparatus aptarnaujančių įmonių specialistų nepranešimas apie neteisėtą kasos aparatų sumuojančių skaitiklių rodmenų sumažinimą

 1. Kasos aparatus aptarnaujančios įmonės specialisto nepranešimas Valstybinei mokesčių inspekcijai apie nustatytą įregistruotų kasos aparatų sumuojančių skaitiklių rodmenų sumažinimą

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki septynių šimtų trisdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio devynių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

166 straipsnis. Kasos aparatų eksploatavimas be kontrolinių juostų, kontrolinių juostų, kasos aparato kasos operacijų žurnalų arba kasos aparatų techninių pasų neišsaugojimas

 1. Nustatyta tvarka įregistruotų kasos aparatų eksploatavimas be kontrolinių juostų, kontrolinių juostų, kasos aparato kasos operacijų žurnalų arba kasos aparatų techninių pasų neišsaugojimas

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių devynių šimtų iki penkių tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

167 straipsnis. Kasos aparatus aptarnaujančių įmonių darbuotojų padarytas elektroninių kasos aparatų naudojimo taisyklių pažeidimas

 1. Elektroninius kasos aparatus ar jų sistemas aptarnaujančios įmonės specialisto padarytas elektroninių kasos aparatų naudojimo taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki septynių šimtų trisdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio devynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Priemonių, kad aptarnavimo specialistai laikytųsi elektroninių kasos aparatų naudojimo taisyklių reikalavimų, nesiėmimas

užtraukia baudą elektroninius kasos aparatus ar jų sistemas aptarnaujančių įmonių vadovams nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt iki trijų tūkstančių devynių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

168 straipsnis. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos ar kitų alkoholinių gėrimų pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimų pažeidimas

 1. Mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose dirbančių darbuotojų padarytas mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos ar kitų alkoholinių gėrimų pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturiasdešimt iki trijų šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Alkoholinių gėrimų pardavimas mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose jaunesniems negu dvidešimt metų asmenims

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Alkoholinių gėrimų pardavimas mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose nesilaikant licencijoje nurodytų apribojimų

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų aštuoniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. Alkoholinių gėrimų pardavimas mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose be licencijos

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų aštuoniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas alkoholinių gėrimų konfiskavimas. Už šio straipsnio 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti alkoholinių gėrimų konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

169 straipsnis. Naminių alkoholinių gėrimų pardavimas ar kitoks realizavimas

 1. Naminių alkoholinių gėrimų, išskyrus pagal norminius dokumentus pagamintą alų, kuriam gaminti turimas nustatyta tvarka išduotas leidimas, pardavimas ar kitoks realizavimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti naminių alkoholinių gėrimų konfiskavimą.

 

170 straipsnis. Prekybos neapdorotu tabaku, tabako gaminiais ar susijusiais gaminiais pažeidimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIV-365, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12497

Nr. XIV-583, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22389

 

 1. Prekybos ir viešojo maitinimo įmonių darbuotojų padarytas neapdoroto tabako, tabako gaminių ar susijusių gaminių pardavimo įmonėse reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-583, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22389

 

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Tabako gaminių ar susijusių gaminių pardavimas prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse nepilnamečiams

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų dvidešimt iki trijų šimtų dvidešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2463, 2023-12-23, paskelbta TAR 2023-12-29, i. k. 2023-25957

 

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų dvidešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2463, 2023-12-23, paskelbta TAR 2023-12-29, i. k. 2023-25957

 

 1. Tabako gaminių ar susijusių gaminių pardavimas prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse be licencijos

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų aštuoniasdešimt iki vieno tūkstančio devynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimas. Už šio straipsnio 5, 6 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

1701 straipsnis. Elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildyklių pardavimas ar kitoks realizavimas

 1. Elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildyklių pardavimas ar kitoks realizavimas, išskyrus šio kodekso 77 straipsnyje numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų dvidešimt iki trijų šimtų dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų dvidešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti daikto, kuris buvo administracinio nusižengimo padarymo įrankis, konfiskavimą.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-2463, 2023-12-23, paskelbta TAR 2023-12-29, i. k. 2023-25957

 

171 straipsnis. Prekybos transporto priemonėmis tvarkos pažeidimas

Prekybos transporto priemonėmis ar numeruotais jų agregatais tvarkos arba transporto priemonių laikinųjų valstybinio numerio ženklų išdavimo, naudojimo ir apskaitos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

172 straipsnis. Prekybos naftos produktais reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimas

 1. Naftos produktų pardavimas arba įsigijimas nesilaikant reguliuojamos veiklos sąlygų mažmeninėje prekyboje

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

 1. Naftos produktų pardavimas neturint licencijos

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt iki trijų tūkstančių devynių šimtų eurų.

 1. Naftos produktų pardavimas arba įsigijimas nesilaikant reguliuojamos veiklos sąlygų didmeninėje prekyboje

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt iki trijų tūkstančių devynių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti naftos produktų konfiskavimą. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti iš naftos produktų pardavimo neturint licencijos gautų pajamų konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-567, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12066

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

173 straipsnis. Naftos produktų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų gamybos, žymėjimo, gabenimo, laikymo, prekybos ir apskaitos taisyklių pažeidimas

 1. Naftos produktų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų gamybos, žymėjimo, gabenimo, laikymo, prekybos Lietuvos Respublikoje taisyklių pažeidimas arba veiksmai, kuriais siekiama panaikinti, pakeisti ar kitaip nuslėpti kurą, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žyminčius požymius, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Naftos produktų, biokuro, bioalyvų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

174 straipsnis. Žymėto kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, įsigijimas, naudojimas, laikymas, pardavimas, gabenimas ar kitoks jo perdavimas pažeidžiant teisės aktuose nustatytą tvarką

 1. Žymėto kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, įsigijimas, naudojimas, laikymas, pardavimas, gabenimas ar kitoks jo perdavimas pažeidžiant teisės aktuose nustatytą tvarką

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki septynių šimtų trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo septynių šimtų trisdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt iki trijų tūkstančių devynių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas žymėto kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, konfiskavimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

175 straipsnis. Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimo taisyklių pažeidimas

 1. Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimo taisyklių ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą įsigyjančiųjų organizacijų vadovams arba jų įgaliotiems vadovauti pirkimo komisijai asmenims, pirkimo komisijos nariams, balsavusiems už neteisėto sprendimo priėmimą, ekspertams, kitiems pirkimus atliekantiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki septynių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 

176 straipsnis. Akcizu neapmokestintų suskystintų naftos dujų arba suslėgtų gamtinių dujų panaudojimas kaip variklių degalų

 1. Akcizu neapmokestintų suskystintų naftos dujų arba suslėgtų gamtinių dujų panaudojimas kaip variklių degalų, kai tam nenumatyta lengvata,

užtraukia baudą vairuotojams nuo devyniasdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų ir už transporto priemonių eksploatavimą atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki trijų šimtų devyniasdešimt eurų ir už transporto priemonių eksploatavimą atsakingiems asmenims – nuo septynių šimtų aštuoniasdešimt iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų devyniasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

177 straipsnis. Prekybos antikvariniais daiktais taisyklių pažeidimas

 1. Prekybos antikvariniais daiktais taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti antikvarinių daiktų, kuriais prekiauti draudžiama pagal teisės aktus, konfiskavimą.

 

178 straipsnis. Žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo tvarkos pažeidimas

 1. Žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutarties rašytinės formos ir tipinių sąlygų, išskyrus atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją terminą, nesilaikymas arba blogesnių atsiskaitymo sąlygų, negu nustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, nustatymas žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyse

užtraukia baudą žemės ūkio produkciją superkančių įmonių vadovams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

 1. Klaidingos informacijos apie atsiskaitomąsias ar einamąsias sąskaitas pateikimas žemės ūkio produkcijos ir maisto produktų pardavėjams, taip pat jų neinformavimas apie pasikeitusias sąskaitas

užtraukia baudą žemės ūkio produkciją superkančių įmonių vadovams nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-412, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15166

 

179 straipsnis.

Neteko galios nuo 2021-11-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIV-412, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15166

 

180 straipsnis. Teisės aktuose nustatytos žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją nepateikimas

 1. Teisės aktuose nustatytos žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją nepateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai

užtraukia baudą žemės ūkio produkciją superkančių ir perdirbančių įmonių vadovams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 

181 straipsnis. Gyvulių skerdenų klasifikavimą, klasifikavimo ir ženklinimo kontrolę, gyvulių skerdenų paruošimą klasifikuoti ir gyvulių įkainojimą pagal skerdenų svorį ir kokybę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

 1. Gyvulių skerdenų klasifikavimą, klasifikavimo ir ženklinimo kontrolę, gyvulių skerdenų paruošimą klasifikuoti ir gyvulių įkainojimą pagal skerdenų svorį ir kokybę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

 

182 straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, importo, eksporto, vežimo tranzitu, įvežimo, išvežimo, laikymo, platinimo, sunaikinimo, apskaitos tvarkos pažeidimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

 1. Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, importo, eksporto, vežimo tranzitu, įvežimo, išvežimo, laikymo, platinimo, sunaikinimo, apskaitos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimas.

 

183 straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių, kurių tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas yra apribotas ar uždraustas, tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

 1. Civilinių pirotechnikos priemonių, kurių tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas yra apribotas, tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas nesilaikant nustatytų apribojimų

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

 1. Civilinių pirotechnikos priemonių, kurių tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas yra uždraustas, tiekimas rinkai, laikymas, platinimas ar naudojimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

 1. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

4. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti civilinių pirotechnikos priemonių, kurių tiekimas rinkai, laikymas, pardavimas ar naudojimas yra apribotas ar uždraustas, konfiskavimą.

 

184 straipsnis. Viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą perkančiųjų organizacijų vadovams, viešojo pirkimo komisijos pirmininkui ir nariams, balsavusiems už neteisėto sprendimo priėmimą, ir kitiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki septynių šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 

184 straipsnis. Viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, ir koncesijų suteikimo tvarkos pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų, koncesijas suteikiančiųjų institucijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, viešojo pirkimo ar pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto, ar koncesijos suteikimo komisijos nariams, balsavusiems už neteisėto sprendimo priėmimą, ekspertams, perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų, koncesijas suteikiančiųjų institucijų valstybės tarnautojams ar darbuotojams nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-330, 2017-05-02, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07553

Nr. XIII-442, 2017-06-15, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10803

 

185 straipsnis. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų nevykdymas nustatyta tvarka ir terminais arba šių reikalavimų netinkamas vykdymas – nustatytų reikalavimų ataskaitoms ir (arba) jų rinkinių sudėčiai pažeidimas, ataskaitoms parengti reikalingos teisingos, tikslios, išsamios informacijos apie visas viešojo sektoriaus subjekto ūkines operacijas ir ūkinius įvykius nepateikimas arba pateikimas ne laiku už ataskaitų parengimą atsakingam darbuotojui, viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų, tarpinių ataskaitų rinkinių parengimo ir (arba) pateikimo, viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinio ir (arba) valstybinio audito arba auditoriaus išvados paskelbimo, viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių ataskaitų rinkinių parengimo ir (arba) pateikimo, viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių ataskaitų rinkinių ir (arba) valstybinio audito arba auditoriaus išvados paskelbimo reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas, juridinių asmenų, kurių dalyviai yra viešojo sektoriaus subjektai, ir valstybės valdomų įmonių, savivaldybių valdomų įmonių finansinių ataskaitų, jų duomenų, metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos kartu su auditoriaus išvada, jeigu auditas buvo privalomas arba atliktas šio juridinio asmens ar viešojo sektoriaus subjekto iniciatyva, nepateikimas arba pateikimas ne laiku dalyvio ar savininko teises ir pareigas įgyvendinančiam viešojo sektoriaus subjektui, viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą viešojo sektoriaus subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui arba kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, arba juridinio asmens, kurio dalyviai yra viešojo sektoriaus subjektai, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, arba valstybės valdomos įmonės, savivaldybės valdomos įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Jeigu už viešojo sektoriaus subjekto metinių ir tarpinių ataskaitų rinkinių ir (arba) viešojo sektoriaus subjektų grupės metinių ataskaitų rinkinių parengimą atsakingu viešojo sektoriaus subjektu Vyriausybė arba jos įgaliota institucija yra paskyrusi centralizuotos apskaitos įstaigą, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytų reikalavimų ataskaitoms ir (arba) jų rinkinių sudėčiai pažeidimas, viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų, tarpinių ataskaitų rinkinių ir (arba) viešojo sektoriaus subjektų grupės metinių ataskaitų parengimo Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą centralizuotos apskaitos įstaigos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Pastaba. 185 straipsnis taikomas, kai Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimai padaryti dėl 2023 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkinių.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1184, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09075

Nr. XIII-3318, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21259

 

186 straipsnis. Biudžeto asignavimų paskirstymo ir (ar) panaudojimo tvarkos pažeidimas

Biudžeto asignavimų paskirstymo ir (ar) panaudojimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą biudžeto asignavimų valdytojų vadovams, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės biudžeto asignavimų valdytojai arba savivaldybių merai, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos savivaldybės tarybos išimtinei ir paprastajai kompetencijai (jeigu savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui), ir (arba) kurios yra atskaitingos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams, vadovams, ministrų valdymo sričių įstaigų, vykdančių atitinkamo asignavimų valdytojo programas, vadovams, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministrų valdymo sričių įstaigos, vadovams ir kitų subjektų, kuriems asignavimų valdytojai yra skyrę biudžeto lėšų, vadovams nuo šešių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2329, 2023-12-14, paskelbta TAR 2023-12-23, i. k. 2023-25316

 

187 straipsnis. Ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo tvarkos pažeidimas

 1. Turto ir (ar) pajamų deklaravimo tvarkos pažeidimas, turto ir (ar) pajamų deklaracijų arba kitų su turtu ir (ar) pajamomis susijusių ataskaitų pavėluotas pateikimas mokesčių administratoriui ar nepateikimas, neteisingų duomenų įrašymas į mokesčių administratoriui pateiktas turto ir (ar) pajamų deklaracijas arba kitas ataskaitas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų.

 1. Ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo tvarkos pažeidimas, ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų ir duomenų pavėluotas pateikimas ar nepateikimas, neteisingų duomenų įrašymas į mokesčių administratoriui pateiktas ataskaitas, deklaracijas ar kitus mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingus dokumentus, neteisingų duomenų pateikimas

užtraukia įspėjimą arba baudą pateikti ataskaitas, deklaracijas ar kitus mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingus dokumentus ir duomenis privalantiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Deklaracijų arba nustatyta tvarka patvirtintų ataskaitų ar kitų dokumentų ir duomenų apie fizinio ar juridinio asmens pajamas, pelną ar turtą nepateikimas mokesčių administratoriui, siekiant išvengti mokesčių ar kitokių įmokų, kurių suma neviršija keturių šimtų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, po to, kai ši institucija raštu priminė apie pareigą juos pateikti,

užtraukia baudą pateikti deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas ar kitus dokumentus ir duomenis privalantiems asmenims nuo keturių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1926, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08476

 

 1. Duomenų apie fizinio ar juridinio asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą, žinant, kad jie neteisingi, įrašymas į deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas arba į kitus mokesčių administratoriui ar kitai valstybės įgaliotai institucijai pateikiamus dokumentus, siekiant išvengti mokesčių, kurių suma neviršija keturių šimtų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą pateikti deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas ar kitus dokumentus privalantiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1926, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08476

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-375, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09155

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

1871 straipsnis. Mokesčių nesumokėjimas

Pagal pateiktą deklaraciją arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą apskaičiuotų mokesčių, kurių suma neviršija keturių šimtų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, nesumokėjimas būnant mokiam po to, kai valstybės įgaliota institucija priminė apie pareigą sumokėti mokesčius,

užtraukia baudą pateikti deklaracijas, nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas ar kitus dokumentus privalantiems asmenims nuo septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1926, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08476

 

188 straipsnis. Sandorių kainodaros dokumentavimo tvarkos nesilaikymas

 1. Sandorių kainodaros dokumentavimo tvarkos nesilaikymas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt iki penkių tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

1881 straipsnis. Informacijos apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos pažeidimas

 1. Informacijos apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt iki penkių tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt iki šešių tūkstančių eurų.

1882 straipsnis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų prekių ir paslaugų kainų ar kainodaros taisyklių nesilaikymas karo padėties metu

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų prekių ir paslaugų kainų ar kainodaros taisyklių nesilaikymas karo padėties metu

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-3230, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15864

 

1883 straipsnis. Platformų operatoriams nustatytų reikalavimų nesilaikymas

 1. Platformų operatoriams Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų tūkstančių aštuonių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1660, 2022-12-13, paskelbta TAR 2022-12-22, i. k. 2022-26364

 

1884 straipsnis. Mokėjimo paslaugų teikėjams nustatytų reikalavimų nesilaikymas

 1. Mokėjimo paslaugų teikėjams Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų tūkstančių aštuonių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1949, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09690

 

1885 straipsnis. Lietuvos subjektų grupių ir tarptautinių subjektų grupių apmokestinamiesiems subjektams nustatytų reikalavimų nesilaikymas

 1. Lietuvos subjektų grupių ar tarptautinių subjektų grupių Lietuvos Respublikos minimalaus subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo įstatyme apmokestinamiesiems subjektams nustatytų reikalavimų nesilaikymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų tūkstančių aštuonių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-2681, 2024-06-06, paskelbta TAR 2024-06-19, i. k. 2024-11164

 

189 straipsnis. Registravimosi mokesčių mokėtoju tvarkos pažeidimas

 1. Mokesčių mokėtojo registravimo duomenų nepateikimas ar pavėluotas pateikimas mokesčių mokėtojus registruojančiai įstaigai, neteisingų duomenų pateikimas, taip pat pakeistų arba papildomų mokesčių mokėtojo registravimo duomenų nepateikimas ar pavėluotas pateikimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Registravimosi atskirų mokesčių mokėtoju, kai tai nustatyta atitinkamų mokesčių įstatymuose, tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų devyniasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

190 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie mokesčių mokėtoją arba informacijos, gaunamos įgyvendinant Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymą, paskleidimas

Neteisėtas informacijos apie mokesčių mokėtoją arba informacijos, gaunamos įgyvendinant Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymą, paskleidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų devyniasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

Nr. XIII-2354, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12444

 

191 straipsnis. Pažymų apie fiziniams asmenims išmokėtas sumas pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos ir vardinių sąrašų pateikimo tvarkos pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytos pažymų apie fiziniams asmenims išmokėtas sumas pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nurodytų asmenų vardinių sąrašų nepateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai ar pavėluotas pateikimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ir kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

192 straipsnis. Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo arba mokesčių ar kitų įmokų apskaičiavimo, mokėjimo tvarkos pažeidimas

 1. Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo arba mokesčių ar kitų įmokų apskaičiavimo, mokėjimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo arba mokesčių ar kitų įmokų apskaičiavimo, mokėjimo tvarką pažeidusiam asmeniui nuo dviejų šimtų dvidešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų devyniasdešimt iki keturių tūkstančių trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

193 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų ar išmokų apskaičiavimo ir jų mokėjimo tvarkos pažeidimas

 1. Valstybinio socialinio draudimo įmokų, išmokų, susidariusių delspinigių apskaičiavimo arba (ir) jų mokėjimo tvarkos pažeidimas, veika, dėl kurios neteisėtai buvo sumažintos valstybinio socialinio draudimo įmokos, išmokos, vengimas registruotis draudėju, neįsileidimas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų pareigūnų tikrinti duomenų, susijusių su valstybinio socialinio draudimo įmokomis ir išmokomis, nepateikimas jiems dokumentų arba jų nuslėpimas, socialinio draudimo pranešimų ar kitų draudžiamosioms pajamoms, socialinio draudimo įmokoms, išmokoms ir socialinio draudimo stažui apskaičiuoti reikalingų dokumentų pavėluotas pateikimas arba nepateikimas, klaidingos informacijos suteikimas, neteisingų duomenų apie gautas pajamas, reikalingų valstybinio socialinio draudimo išmokai skirti, įrašymas į asmenims išduodamas pažymas ar kitus dokumentus

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

194 straipsnis. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos, taip pat fiziniams arba juridiniams asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra ne Lietuvos Respublikoje, suteikiamų paskolų neįregistravimas Lietuvos banke

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos, taip pat fiziniams arba juridiniams asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra ne Lietuvos Respublikoje, suteikiamų paskolų neįregistravimas Lietuvos banke pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymą

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų septyniasdešimt eurų.

 

195 straipsnis. Skolininkų, kuriems buvo perskolintos valstybės vardu gautos paskolos, arba skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, neteisingos informacijos pateikimas, jos nepateikimas ar pavėluotas pateikimas arba veiksmų atlikimas be reikiamo leidimo

 1. Skolininkų, kuriems buvo perskolintos valstybės vardu gautos paskolos, arba skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, neteisingos informacijos pateikimas arba reikalingų dokumentų nepateikimas ar pavėluotas pateikimas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai arba centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui pagal Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymą

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Veiksmų, kuriems pagal Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymą reikalingas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo leidimas, atlikimas neturint šio leidimo

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 

196 straipsnis. Neteisėtas su turto arba verslo vertinimu susijusios informacijos atskleidimas arba jos panaudojimas, taip pat neteisėtas banko paslapties atskleidimas

 1. Neteisėtas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytos su turto arba verslo vertinimu susijusios fizinių ar juridinių asmenų (tarp jų ir turto arba verslo vertintojų ar turto arba verslo vertinimo įmonių) informacijos atskleidimas arba jos panaudojimas

užtraukia baudą Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos atlikti turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių valstybinę priežiūrą įstaigos darbuotojams ir Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nariams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Neteisėtas banko paslapties, Centrinės kredito unijos ar kredito unijos paslapties atskleidimas

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 

197 straipsnis. Neteko galios nuo 2017-03-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-104, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29416

 

1981 straipsnis. Nepateikimas duomenų praneštino asmens tapatybei nustatyti ar neteisingų duomenų pateikimas

 1. Nepateikimas duomenų finansų įstaigoms, kitiems subjektams, atliekantiems praneštino asmens tapatybės nustatymą, ar neteisingų duomenų pateikimas

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Šiame straipsnyje nurodytas praneštinas asmuo yra naudos gavėjas ar kitas asmuo, kurio tapatybės duomenis finansų įstaigos ar kiti subjektai pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą privalo kaupti ir pranešti mokesčių administratoriui.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2587, 2019-12-03, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20556

 

198 straipsnis. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams – nuo dviejų tūkstančių vieno šimto iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų pranešimo apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ir sandorius priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas, pateiktos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos informacijos apsaugos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams – nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Kitų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų reikalavimų, išskyrus šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytuosius, įgyvendinimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams – nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams – nuo trijų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 

199 straipsnis. Koncentracijos priežiūros reikalavimų pažeidimas

Ūkio subjekto kontrolę įgyjančio asmens pranešimo apie numatomą vykdyti koncentraciją nepateikimas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nustatyta tvarka ir laiku, koncentracijos įgyvendinimas be Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos leidimo, koncentracijos tęsimas jos sustabdymo laikotarpiu arba Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nustatytų koncentracijos vykdymo sąlygų ar privalomų įpareigojimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

200 straipsnis. Neteko galios nuo 2018-06-15

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-1253, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09921

 

201 straipsnis. Neteko galios nuo 2018-06-15

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-1253, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09921

 

202 straipsnis. Neteko galios nuo 2018-06-15

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-1253, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09921

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2776, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-17, i. k. 2016-26977

 

203 straipsnis. Neteko galios nuo 2018-06-15

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-1253, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09921

 

204 straipsnis. Nesiėmimas priemonių spręsti akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo sumažinimo klausimą

Nesiėmimas priemonių laiku spręsti akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo sumažinimo klausimą, kad būtų panaikintas dėl nuostolių susidaręs akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo skirtumas,

užtraukia baudą akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių valdybų nariams ar vadovams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

205 straipsnis. Finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

 1. Finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo keturiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Aplaidus finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas, jeigu dėl to padaryta turtinė žala valstybei arba fiziniam ar juridiniam asmeniui viršija trisdešimt, bet neviršija vieno šimto penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt eurų.

 1. Aplaidus finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas, jeigu dėl to padaryta turtinė žala valstybei arba fiziniam ar juridiniam asmeniui viršija vieną šimtą penkiasdešimt, bet neviršija keturių šimtų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas, jeigu dėl to padaryta turtinė žala valstybei arba fiziniam ar juridiniam asmeniui viršija dešimt, bet neviršija vieno šimto penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas, jeigu dėl to padaryta turtinė žala valstybei arba fiziniam ar juridiniam asmeniui viršija vieną šimtą penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Bendrų viešojo sektoriaus veiklos valdymo informacinių sistemų naudojimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

Nr. XIV-691, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25118

Nr. XIV-1926, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08476

 

206 straipsnis. Skolintų lėšų įmonėse kaupimo tvarkos pažeidimas

Skolintų lėšų įmonėse kaupimas pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

207 straipsnis. Atsiskaitymų tvarkos pažeidimas

 1. Informacijos apie atidarytas ar uždarytas visų rūšių sąskaitas pavėluotas pateikimas arba klaidingos informacijos apie atidarytas ar uždarytas visų rūšių sąskaitas pateikimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki septynių šimtų trisdešimt eurų.

 1. Informacijos apie atidarytas ar uždarytas visų rūšių sąskaitas nepateikimas

užtraukia baudą nuo septynių šimtų aštuoniasdešimt iki vieno tūkstančio devynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Pinigų nurašymo ir išdavimo iš mokėtojų sąskaitų tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt iki trijų tūkstančių devynių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

2071 straipsnis. Atsiskaitymų ar bet kokių kitų mokėjimų pagal sandorius grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimas

 1. Atsiskaitymų ar bet kokių kitų mokėjimų pagal sandorius grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimas, kai, pažeidžiant nustatytą tvarką, atsiskaitymams ar bet kokiems kitiems mokėjimams panaudota grynųjų pinigų suma leidžiamą atsiskaityti grynaisiais pinigais sumą viršija iki penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą mokantiems ir mokėjimus priimantiems asmenims nuo vieno šimto iki penkių šimtų eurų ir mokančių ir mokėjimus priimančių juridinių asmenų arba jų padalinių vadovams – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą mokantiems ir mokėjimus priimantiems asmenims nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio eurų ir mokančių ir mokėjimus priimančių juridinių asmenų arba jų padalinių vadovams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Atsiskaitymų ar bet kokių kitų mokėjimų pagal sandorius grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimas, kai, pažeidžiant nustatytą tvarką, atsiskaitymams ar bet kokiems kitiems mokėjimams panaudota grynųjų pinigų suma leidžiamą atsiskaityti grynaisiais pinigais sumą viršija daugiau kaip penkiasdešimt, bet ne daugiau kaip penkiais šimtais bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą mokantiems ir mokėjimus priimantiems asmenims nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio eurų ir mokančių ir mokėjimus priimančių juridinių asmenų arba jų padalinių vadovams – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą mokantiems ir mokėjimus priimantiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų ir mokančių ir mokėjimus priimančių juridinių asmenų arba jų padalinių vadovams – nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Atsiskaitymų ar bet kokių kitų mokėjimų pagal sandorius grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimas, kai, pažeidžiant nustatytą tvarką, atsiskaitymams ar bet kokiems kitiems mokėjimams panaudota grynųjų pinigų suma leidžiamą atsiskaityti grynaisiais pinigais sumą viršija daugiau kaip penkiais šimtais bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą mokantiems ir mokėjimus priimantiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų ir mokančių ir mokėjimus priimančių juridinių asmenų arba jų padalinių vadovams – nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą mokantiems ir mokėjimus priimantiems asmenims nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų ir mokančių ir mokėjimus priimančių juridinių asmenų arba jų padalinių vadovams – nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1400, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-25, i. k. 2022-16126

 

208 straipsnis. Kontrabanda

 1. Prekių, pinigų ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė neviršija penkių bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Prekių, pinigų ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė viršija penkis bazinius bausmių ir nuobaudų dydžius, bet neviršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt iki keturių tūkstančių eurų.

 1. Prekių, pinigų ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė viršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, bet neviršija vieno šimto penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių penkių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimas. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti kontrabandos daiktų konfiskavimą.
 2. Šiame straipsnyje nurodytų prekių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė apskaičiuojama pagal jų muitinę vertę, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

Nr. XIV-1660, 2022-12-13, paskelbta TAR 2022-12-22, i. k. 2022-26364

 

209 straipsnis. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką

 1. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė neviršija dviejų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo keturiasdešimt iki dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

 1. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija du, bet neviršija dešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio devynių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio devynių šimtų penkiasdešimt iki penkių tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija dešimt, bet neviršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių keturių šimtų šešiasdešimt iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija penkiasdešimt, bet neviršija vieno šimto penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių konfiskavimą. Už šio straipsnio 5, 7 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gabenimo priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimas. Už šio straipsnio 6, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti gabenimo priemonės, kuria akcizais apmokestinamos prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimą.
 2. Šiame straipsnyje nurodytų prekių vertė apskaičiuojama pagal jų muitinę vertę, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

2091 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos pareigos vykdyti turgaviečių stebėseną nevykdymas

Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos turgavietes administruojančių asmenų, Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų vadovų, užsienio juridinių asmenų ar jų filialų vadovų arba jų įgaliotų asmenų pareigos vykdyti jų administruojamų turgaviečių stebėseną (imtis visų teisinių ir organizacinių priemonių) siekiant, kad jų administruojamose turgavietėse nebūtų prekiaujama tabako gaminiais ar susijusiais gaminiais ir alkoholiniais gėrimais ir (ar) kad jie nebūtų gabenami, laikomi neturint licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar susijusiais gaminiais ir alkoholiniais gėrimais, ir (arba) nedelsiant pranešti policijai apie galimai neteisėtą prekybą akcizais apmokestinamomis prekėmis jų administruojamose turgavietėse arba šių prekių gabenimą, laikymą nevykdymas

užtraukia baudą turgavietes administruojantiems fiziniams asmenims, Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų vadovams, užsienio juridinių asmenų ar jų filialų vadovams nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto dvidešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-365, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12497

 

210 straipsnis. Muitinės prižiūrimų prekių muitinio tikrinimo vietų tvarkos pažeidimas

 1. Per Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktą į Europos Sąjungos muitų teritoriją atvykstančių ir prekes vežančių transporto priemonių arba iš Europos Sąjungos muitų teritorijos išvykstančių ir prekes vežančių transporto priemonių vykimas į kitą muitinės įstaigą ar kitą muitinės nustatytą vietą nesilaikant muitinės nurodyto maršruto ar kitų nurodymų, nesustojimas muitinės įstaigoje ar kitoje muitinės nustatytoje vietoje, kad būtų atliktas muitinis tikrinimas, arba išvykimas iš muitinės įstaigos ar kitos muitinės nustatytos vietos be muitinės pareigūno leidimo

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1660, 2022-12-13, paskelbta TAR 2022-12-22, i. k. 2022-26364

 

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Muitinės prižiūrimų prekių iškrovimas iš transporto priemonių (įskaitant šių prekių perkrovimą į kitas transporto priemones) muitinės nenustatytose vietose arba be muitinės pareigūno leidimo, muitinės prižiūrimų prekių išdavimas arba paėmimas be muitinės pareigūno leidimo

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1660, 2022-12-13, paskelbta TAR 2022-12-22, i. k. 2022-26364

 

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

211 straipsnis. Prekių pateikimo muitinei tvarkos pažeidimas

 1. Prekių, kurios privalo būti pateiktos muitinei, nepateikimas per nustatytą jų pateikimo terminą ar pažeidžiant jų pateikimo į muitinės nustatytą vietą tvarką, laikinai saugomų prekių nepateikimas muitinės procedūrai įforminti ar reeksportui per muitinės nustatytą terminą, prekių, kurioms įforminta muitinės procedūra, nepateikimas per nustatytą muitinės procedūros vykdymo terminą muitinės formalumams su prekėmis atlikti arba pateikimas pažeidžiant nustatytą tvarką

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

Nr. XIV-1660, 2022-12-13, paskelbta TAR 2022-12-22, i. k. 2022-26364

 

212 straipsnis. Prekių ir grynųjų pinigų deklaravimo tvarkos pažeidimas

 1. Netikslios ir (ar) neišsamios informacijos pateikimas muitinės deklaracijoje, laikinojo saugojimo deklaracijoje, reeksporto deklaracijoje, įvežimo arba išvežimo bendrojoje deklaracijoje ar pranešime apie reeksportą arba kitoks muitinės suklaidinimas, kai dėl šių veiksmų galinti atsirasti ar atsiradusi mokestinė prievolė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių arba tai neturėjo įtakos apribojimų ar draudimų netaikymui,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų.

 1. Netikslios ir (ar) neišsamios informacijos pateikimas grynųjų pinigų deklaracijoje ar grynųjų pinigų atskleidimo deklaracijoje

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturiasdešimt iki trijų tūkstančių devynių šimtų eurų.

 1. 4. Netikslios ir (ar) neišsamios informacijos pateikimas muitinės deklaracijoje, laikinojo saugojimo deklaracijoje, reeksporto deklaracijoje, įvežimo arba išvežimo bendrojoje deklaracijoje ar pranešime apie reeksportą arba kitoks muitinės suklaidinimas, kai dėl šių veiksmų galinti atsirasti ar atsiradusi mokestinė prievolė viršija tris bazinių bausmių ir nuobaudų dydžius, bet neviršija vieno šimto bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, arba tai turėjo įtakos apribojimų ar draudimų taikymui,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio devynių šimtų eurų.

 1. 5. Netikslios ir (ar) neišsamios informacijos pateikimas muitinės deklaracijoje, laikinojo saugojimo deklaracijoje, reeksporto deklaracijoje, įvežimo arba išvežimo bendrojoje deklaracijoje ar pranešime apie reeksportą arba kitoks muitinės suklaidinimas, kai dėl šių veiksmų galinti atsirasti ar atsiradusi mokestinė prievolė viršija vieną šimtą bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių arba tai turėjo įtakos draudimų ir apribojimų, susijusių su prekėms taikomais saugos ir saugumo reikalavimais, taikymui,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio devynių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Už šio straipsnio 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas grynųjų pinigų konfiskavimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

Nr. XIV-365, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12497

Nr. XIV-1949, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09690

 

213 straipsnis. Prekių gabenimo tvarkos pažeidimas

 1. Prekių, kurių importas, eksportas ar tranzitas leidžiamas tik turint galiojantį leidimą, licenciją ar kitą dokumentą ir (arba) kurių importui, eksportui ar tranzitui taikomi apribojimai, draudimai arba specialus režimas, gabenimas pažeidžiant nustatytą tvarką, kai neteisėtai gabenamų prekių vertė neviršija penkių bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo keturiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Prekių, kurių importas, eksportas ar tranzitas leidžiamas tik turint galiojantį leidimą, licenciją ar kitą dokumentą ir (arba) kurių importui, eksportui ar tranzitui taikomi apribojimai, draudimai arba specialus režimas, gabenimas pažeidžiant nustatytą tvarką, kai neteisėtai gabenamų prekių vertė viršija penkis bazinius bausmių ir nuobaudų dydžius, bet neviršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Prekių, kurių importas, eksportas ar tranzitas leidžiamas tik turint galiojantį leidimą, licenciją ar kitą dokumentą ir (arba) kurių importui, eksportui ar tranzitui taikomi apribojimai, draudimai arba specialus režimas, gabenimas pažeidžiant nustatytą tvarką, kai neteisėtai gabenamų prekių vertė viršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki trijų tūkstančių devynių šimtų eurų.

 1. 4. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas prekių
 2. Šiame straipsnyje nurodytų prekių vertė apskaičiuojama pagal jų muitinę vertę, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

214 straipsnis. Prekių (krovinio) gabenimas be dokumentų

 1. Prekių (krovinio), kurių vertė viršija penkis, bet neviršija penkiolikos bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, gabenimas Lietuvos Respublikos teritorijoje be jų įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių dokumentų ar su suklastotais dokumentais, kai nėra šio kodekso 208 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų požymių,

užtraukia baudą nuo vieno šimto devyniasdešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Prekių (krovinio), kurių vertė viršija penkiolika, bet neviršija trisdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, gabenimas Lietuvos Respublikos teritorijoje be jų įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių dokumentų ar su suklastotais dokumentais, kai nėra šio kodekso 208 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų požymių,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų trisdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Prekių (krovinio), kurių vertė viršija trisdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, gabenimas Lietuvos Respublikos teritorijoje be jų įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių dokumentų ar su suklastotais dokumentais, kai nėra šio kodekso 208 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų požymių,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio trijų šimtų iki trijų tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti prekių (krovinio) konfiskavimą.
 2. Prekių (krovinio) vertė apskaičiuojama pagal jų muitinę vertę, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius. Administracinėn atsakomybėn pagal šį straipsnį netraukiami šio kodekso 209 straipsnyje nurodytas prekes gabenantys asmenys, taip pat pačių Lietuvoje pasigamintas prekes gabenantys asmenys ir prekes, iš kurių kiekio (svorio, dydžio) akivaizdžiai matyti, kad jos skirtos asmeninėms kasdienėms reikmėms tenkinti, gabenantys asmenys (vartotojai).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

215 straipsnis. Laisvųjų zonų, muitinės sandėlių, laikinojo saugojimo vietų steigimo ir veiklos pažeidimas

 1. Laisvųjų zonų, muitinės sandėlių, laikinojo saugojimo vietų steigimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Reikalavimų dėl veiklos laisvosiose zonose, muitinės sandėliuose, laikinojo saugojimo vietose pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Su prekių laikymu, apdorojimu arba perdirbimu, pirkimu arba pardavimu laisvosiose zonose, muitinės sandėliuose, laikinojo saugojimo vietose susijusios apskaitos tvarkos nesilaikymas

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.

 1. Muitinės prižiūrimų prekių išgabenimas iš laisvųjų zonų, muitinės sandėlių, laikinojo saugojimo vietų be muitinės leidimo

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas prekių konfiskavimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

216 straipsnis. Muitinės uždėtų arba muitinės pripažįstamų plombų, spaudų ir kitų žymų padirbimas, nuplėšimas, sugadinimas ar praradimas

Muitinės uždėtų arba muitinės pripažįstamų plombų, spaudų ir kitų žymų padirbimas, nuplėšimas, sugadinimas ar praradimas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

217 straipsnis. Įvežimo arba išvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo tvarkos pažeidimas

 1. Įvežimo arba išvežimo bendrosios deklaracijos pateikimas pažeidžiant teisės aktuose, reglamentuojančiuose šios deklaracijos pateikimą, nustatytus reikalavimus arba terminus

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

2171 straipsnis. Reglamente (ES) Nr. 2015/1525 nustatytos pareigos pranešti apie konteinerių padėtį nevykdymas

 1. Reglamente (ES) Nr. 2015/1525 nustatytos pareigos pranešti apie konteinerių padėtį nevykdymas arba neišsamių ar neteisingų duomenų pateikimas

užtraukia baudą asmenims nuo keturiasdešimt iki aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų devyniasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

2172 straipsnis. Lengvatinę prekių kilmę reglamentuojančiuose susitarimuose nustatytų pareigų ir reikalavimų nevykdymas

 1. Netikslios ir (ar) neišsamios informacijos pateikimas lengvatinės prekių kilmės įrodymo dokumentuose, reikalavimų saugoti lengvatinės prekių kilmės įrodymo dokumentus nesilaikymas ar kitų pareigų ir reikalavimų, nustatytų lengvatinę prekių kilmę reglamentuojančiuose susitarimuose, kuriuos Europos Sąjunga sudarė su tam tikromis Europos Sąjungos muitų teritorijai nepriklausančiomis šalimis ar teritorijomis arba su tokių šalių ar teritorijų grupėmis, ir su šių susitarimų įgyvendinimu susijusiuose teisės aktuose, nevykdymas

užtraukia baudą nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1660, 2022-12-13, paskelbta TAR 2022-12-22, i. k. 2022-26364

 

218 straipsnis. Su grynųjų pinigų deklaravimu kertant Europos Sąjungos vidaus sienas susijusių reikalavimų nesilaikymas

 1. Reikalavimo deklaruoti į kitas Europos Sąjungos valstybes nares iš Lietuvos Respublikos išvežamus, iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos Respubliką įvežamus ar per Lietuvos Respubliką į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ar iš jų gabenamus grynuosius pinigus, kurių vienkartinė suma viršija dešimt tūkstančių eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesilaikymas, duomenų nepateikimas arba neteisingų duomenų pateikimas deklaracijoje, arba kitoks muitinės suklaidinimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturiasdešimt iki trijų tūkstančių devynių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas grynųjų pinigų konfiskavimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

219 straipsnis. Į euro monetas panašių medalių ir žetonų gamybos ir pardavimo tvarkos ir jų importo ir platinimo pardavimo ar kitais komerciniais tikslais tvarkos pažeidimas

 1. Į euro monetas panašių medalių ir žetonų gamybos ir pardavimo tvarkos ir jų importo ir platinimo pardavimo ar kitais komerciniais tikslais tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti į euro monetas panašių medalių ar žetonų ir jų gaminimo priemonių konfiskavimą.

 

220 straipsnis. Įtariamų, kad tai padirbiniai, euro banknotų ir monetų neišėmimas iš apyvartos

 1. Įtariamų, kad tai padirbiniai, euro banknotų ir monetų neišėmimas iš apyvartos arba jų neperdavimas kompetentingoms institucijoms

užtraukia baudą juridinių asmenų įgaliotiems darbuotojams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų įgaliotiems darbuotojams nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Euro banknotų ir monetų padirbinių aptikimui užtikrinti numatytų priemonių nesiėmimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų. 

 

221 straipsnis. Statistinių duomenų pateikimo tvarkos pažeidimas

 1. Statistinių duomenų nepateikimas nustatyta tvarka oficialiąją statistiką tvarkančioms įstaigoms arba melagingų, neišsamių statistinių duomenų pateikimas oficialiąją statistiką tvarkančioms įstaigoms

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1436, 2022-09-29, paskelbta TAR 2022-10-05, i. k. 2022-20331

 

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 1. Pateiktus statistinius duomenis patvirtinančių dokumentų nepateikimas oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų valstybės tarnautojams, darbuotojams arba šių dokumentų nuslėpimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII1129, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07481

 

222 straipsnis. Konfidencialių statistinių duomenų naudojimo ir platinimo tvarkos pažeidimas

 1. Konfidencialių statistinių duomenų naudojimas arba platinimas ne oficialiosios statistikos tikslams, taip pat konfidencialių statistinių duomenų atskleidimas, išskyrus Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatyme numatytas išimtis,

užtraukia baudą oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų pareigūnams, valstybės tarnautojams, darbuotojams ir asmenims, su kuriais valstybės tarnybos arba darbo santykiai su oficialiąją statistiką tvarkančia įstaiga yra pasibaigę, nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1436, 2022-09-29, paskelbta TAR 2022-10-05, i. k. 2022-20331

 

 1. Konfidencialių statistinių duomenų naudojimas ne mokslo tikslams arba jų atskleidimas

užtraukia baudą aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų vadovams ir tyrėjams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1129, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07481

  

223 straipsnis. Juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir registro duomenų pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui ir skelbimo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo interneto svetainėje tvarkos pažeidimas

 1. Neteisingų juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų, išskyrus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus dokumentus, duomenų ir kitos teiktinos informacijos pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui, juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų, išskyrus šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytus dokumentus, duomenų ir kitos teiktinos informacijos nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui laiku teisės aktų nustatyta tvarka

užtraukia baudą juridinių asmenų, jų filialų ar atstovybių, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų ar atstovybių vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), vadovybės ataskaitos (konsoliduotosios vadovybės ataskaitos), veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos, auditoriaus išvados, tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvados nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka

užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), vadovybės ataskaitos (konsoliduotosios vadovybės ataskaitos), veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos, tvarumo ataskaitos (konsoliduotosios tvarumo ataskaitos) pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui, juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo tvarumo ataskaitos (konsoliduotosios tvarumo ataskaitos) ir, kai taikytina, pareiškimo arba kartu su vadovybės ataskaita teiktinos deklaracijos, nurodytų Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatyme, nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), vadovybės ataskaitos (konsoliduotosios vadovybės ataskaitos), veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos, tvarumo ataskaitos (konsoliduotosios tvarumo ataskaitos) ir, kai taikytina, pareiškimo arba kartu su vadovybės ataskaita teiktinos deklaracijos, nurodytų Įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatyme, nepaskelbimas juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo interneto svetainėje laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka

užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Neteisingos juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo pelno mokesčio informacijos ataskaitos, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui, pelno mokesčio informacijos ataskaitos ir, kai taikytina, pareiškimo, nurodyto Įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatyme, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, šių ataskaitų nepaskelbimas juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo interneto svetainėje laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka

užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo dviejų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1184, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09075

Nr. XIV-2021, 2023-06-01, paskelbta TAR 2023-06-14, i. k. 2023-11835

Nr. XIV-2816, 2024-06-25, paskelbta TAR 2024-06-30, i. k. 2024-12139

  

XVI skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su teisingumu.

224 straipsnis. Asmenų trukdymas administracinio nusižengimo teisenai

 1. Asmenų kliudymas administracinio nusižengimo tyrimą atliekančiam pareigūnui atlikti šiame kodekse nustatytus procesinius veiksmus

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. Melagingų liudytojo ar nukentėjusiojo parodymų davimas, melagingos eksperto išvados ar specialisto paaiškinimo teikimas, melagingas ar žinomai neteisingas vertimas administracinio nusižengimo byloje, išskyrus atvejus, kai administracinio nusižengimo byla nagrinėjama teisme, vengimas ar atsisakymas duoti liudytojo parodymus administracinio nusižengimo byloje, įrodymų naikinimas ar jų slėpimas, naudojimasis negaliojančiais, fiktyviais ar kito asmens dokumentais arba kitokia apgavystė administracinio nusižengimo byloje

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

225 straipsnis. Vengimas vykdyti administracinio poveikio priemones

 1. Asmenų vengimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose), kai šių asmenų sutikimu jiems buvo paskirta ši administracinio poveikio priemonė,

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. Šio kodekso nustatyta tvarka paskirtos administracinio poveikio priemonės – draudimo lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nesilaikymas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

226 straipsnis. Neteisėtas daiktų ir reikmenų įnešimas, perdavimas ar bandymas juos perduoti laisvės atėmimo vietų įstaigoje, sulaikytųjų sulaikymo vietose laikomiems asmenims arba neteisėtas daiktų ir reikmenų gavimas iš šių asmenų

 1. Neteisėtas daiktų ir reikmenų įnešimas, perdavimas ar bandymas juos perduoti laisvės atėmimo vietų įstaigoje, sulaikytųjų sulaikymo vietose laikomiems asmenims arba neteisėtas daiktų ir reikmenų gavimas iš šių asmenų

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti daikto, kuris buvo administracinio nusižengimo padarymo įrankis, ir daiktų bei reikmenų konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1203, 2022-06-28, paskelbta TAR 2022-07-15, i. k. 2022-15566

 

2261 straipsnis. Techninių priemonių panaudojimo rezultatų naudojimui taikomų reikalavimų nesilaikymas

Lietuvos Respublikos teismų įstatyme ir kituose procesą teismuose reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytų reikalavimų, taikomų techninių priemonių panaudojimo teismo posėdyje rezultatų naudojimui, nesilaikymas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-610, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-19, i. k. 2017-12431

 

 

2261 straipsnis. Techninių priemonių panaudojimo rezultatų naudojimui taikomų reikalavimų nesilaikymas

Lietuvos Respublikos teismų įstatyme ir kituose procesą teismuose reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytų reikalavimų, taikomų techninių priemonių panaudojimo teismo posėdyje rezultatų naudojimui, nesilaikymas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-610, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-19, i. k. 2017-12431

 

XVII skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis ar sprogmenimis.

 

227 straipsnis. Ginklų, šaudmenų nešiojimas, gabenimas, kai tai daro neblaivūs, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys

 1. Ginklo, šaudmenų nešiojimas, gabenimas, kai tai daro neblaivus (nuo 0,41 promilės iki 1,5 promilės) asmuo,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Ginklo, šaudmenų nešiojimas, gabenimas, kai tai daro neblaivus (nuo 1,51 promilės iki 2,5 promilės) asmuo,

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki keturių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Ginklo, šaudmenų nešiojimas, gabenimas, kai tai daro neblaivus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) asmuo arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo, patikrinimo dėl neblaivumo ar apsvaigimo vengimas, taip pat alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas panaudojus ginklą, iki bus patikrintas neblaivumas ar apsvaigimas arba bus atsisakyta tai atlikti,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

 

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas ginklo, šaudmenų konfiskavimas.

 

228 straipsnis. Ginklų registravimo terminų arba ginklų įrašymo į įskaitą pažeidimas

Ginklo, kuriam įsigyti ir laikyti ar nešioti reikalingas leidimas, registravimo terminų arba jo įrašymo į policijos įstaigos įskaitą pasikeitus gyvenamajai vietai tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt iki trisdešimt eurų.

 

229 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų saugojimo, laikymo, nešiojimo ar gabenimo tvarkos pažeidimas

 1. Ginklo, šaudmenų, kuriems įsigyti, laikyti ar nešioti nereikalingas leidimas, saugojimo, laikymo, nešiojimo ar gabenimo taisyklių pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt iki trisdešimt eurų.

 1. Teisėtai įgytų ginklo, šaudmenų, kuriems įsigyti, laikyti ar nešioti reikalingas leidimas, saugojimo, laikymo, nešiojimo ar gabenimo taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas ginklo ir šaudmenų konfiskavimas.

 

230 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų apskaitos taisyklių pažeidimas

 1. Ginklų ir šaudmenų apskaitos taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą už ginklų ir šaudmenų apskaitą atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 

231 straipsnis. Prekybos ginklais ir šaudmenimis tvarkos pažeidimas

Prekybos ginklais ir šaudmenimis tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 

232 straipsnis. Ginklų ir šaudmenų neišvežimas iš Lietuvos Respublikos per leidime nurodytą terminą

 1. Ginklų ir šaudmenų neišvežimas iš Lietuvos Respublikos per leidime nurodytą terminą

užtraukia baudą už ginklų ir šaudmenų išvežimą atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti ginklų ir šaudmenų konfiskavimą.

 

233 straipsnis. Ginklų taikiklių ar kitų priedėlių, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą su tos rūšies ginklais naudoti draudžiama, įsigijimas, laikymas ir naudojimas

 1. Ginklų taikiklių ar kitų priedėlių, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą su tos rūšies ginklais naudoti draudžiama, įsigijimas, laikymas ir naudojimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti ginklų taikiklių ar kitų priedėlių konfiskavimą.

 

234 straipsnis. Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų sprogmenų apyvartos reikalavimų pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme nustatytų sprogmenų saugos, taip pat sprogmenų sertifikavimo ir ženklinimo bendrųjų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Duomenų apie pagamintus, įgytus, laikomus, sunaudotus, realizuotus, importuotus, įvežtus į Lietuvos Respubliką, eksportuotus, išvežtus iš Lietuvos Respublikos, vežtus tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis pateikimo tvarkos pažeidimas, duomenų nepateikimas ar klaidingų duomenų pateikimas, taip pat teisės aktuose nustatytos asmenų, kurių veikla yra susijusi su sprogmenų apyvarta, licencijuojamos veiklos vidaus audito tvarkos pažeidimas ir licencijuojamos veiklos vidaus audito duomenų nepateikimas ar klaidingų duomenų pateikimas sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekančioms institucijoms

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų devyniasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2530, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20288

 

 1. Sprogmenų apskaitos tvarkos pažeidimas, sprogmenų apskaitos duomenų nepateikimas ar klaidingų duomenų pateikimas valstybinę sprogmenų apyvartos kontrolę atliekantiems pareigūnams, taip pat sprogmenų laikymo ir apsaugos reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų.

 1. Sprogmenų gamybos saugos ir sprogdinimo darbų saugos reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas saugos ir ženklinimo bendrųjų reikalavimų neatitinkančių sprogmenų konfiskavimas.

 

2341 straipsnis. Reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų apyvartos reikalavimų pažeidimas

 1. Patikrinimo, ar klientas turi teisę įsigyti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, neatlikimas arba patikrinimo metu iš kliento gautos informacijos, įrodančios, kad klientas turi teisę įsigyti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, neišsaugojimas Reglamente (ES) 2019/1148 nustatytą laiką

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Nepranešimas apie įtartiną sandorį dėl reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ar nepranešimas apie registruojamų reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų dingimą ar vagystę

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Reglamento (ES) 2019/1148 pažeidimai, išskyrus šiame kodekse nurodytuosius,

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų konfiskavimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-365, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12497

 

2342 straipsnis. Neteisėtas disponavimas riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakais

 1. Neteisėtas riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ar mišinių, kuriuose kalio chlorato, kalio perchlorato, natrio chlorato, natrio perchlorato bendra koncentracija mišinyje viršija 40 procentų ribinę vertę, tiekimas, įvežimas, laikymas ir naudojimas

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ar mišinių, kuriuose kalio chlorato, kalio perchlorato, natrio chlorato, natrio perchlorato bendra koncentracija mišinyje viršija 40 procentų ribinę vertę, konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-365, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12497

 

XVIII skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su aplinkos apsauga, gamtos išteklių naudojimu ir paveldo apsauga. 

235 straipsnis. Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų statyba ir naudojimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus

 1. Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas pažeidžiant teisės aktuose nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus ir normatyvus, kai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymą ar kitus aplinkos apsaugą ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančius teisės aktus leidimas neprivalomas,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas nesilaikant pagal Aplinkos apsaugos įstatymą įregistruotam organinius tirpiklius naudojančiam įrenginiui nustatytų reikalavimų, išskyrus šio kodekso 236 ir 242 straipsniuose numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo vieno šimto septyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto iki penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų septyniasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba nesilaikant teisės aktuose nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų ir normatyvų

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki keturių šimtų septyniasdešimt penkių eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų dvidešimt penkių eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas neturint Aplinkos apsaugos įstatyme nustatyto leidimo, išskyrus leidimus, nurodytus šio straipsnio 15 ir 19 dalyse, ar kituose aplinkos apsaugą ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyto leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, arba nesilaikant šiame leidime nustatytų sąlygų, arba pažeidžiant teisės aktuose nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus ir normatyvus

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas nesilaikant taršos leidime nustatytų sąlygų

užtraukia baudą asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio šešių šimtų penkiasdešimt eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešių šimtų penkiasdešimt iki devynių šimtų penkiasdešimt eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo vieno tūkstančio šešių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių trijų šimtų penkiasdešimt eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio šešių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas nesilaikant taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nustatytų sąlygų

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo devynių šimtų septyniasdešimt penkių iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo devynių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio trijų šimtų penkiasdešimt eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų penkiasdešimt iki trijų tūkstančių trijų šimtų penkiasdešimt eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio šešių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Ūkinės veiklos, kuriai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą turi būti atlikta atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, objektų statyba neturint atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo išvados, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, (toliau šiame straipsnyje – atrankos išvada)

užtraukia baudą asmenims nuo šešių šimtų dvidešimt penkių iki aštuonių šimtų septyniasdešimt penkių eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio septyniasdešimt penkių iki vieno tūkstančio penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 13 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo aštuonių šimtų septyniasdešimt penkių iki vieno tūkstančio dviejų šimtų penkiasdešimt eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki trijų tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

 1. Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas neturint taršos leidimo, neįregistravus organinius tirpiklius naudojančio įrenginio arba pateikus organinius tirpiklius naudojančio įrenginio registracijos duomenis neturint teisės juos pateikti Aplinkos apsaugos įstatyme nurodytais atvejais arba ūkinės veiklos, kuriai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą turi būti atlikta atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, vykdymas neturint atrankos išvados

užtraukia baudą asmenims nuo aštuonių šimtų dvidešimt penkių iki vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt penkių eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo dviejų tūkstančių penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių devynių šimtų penkiasdešimt eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių penkiasdešimt eurų.

 1. 16. Šio straipsnio 15 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt penkių iki vieno tūkstančio šešių šimtų septyniasdešimt penkių eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo dviejų tūkstančių devynių šimtų penkiasdešimt iki keturių tūkstančių dviejų šimtų eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių devynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Ūkinės veiklos, kuriai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą turi būti atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, objektų statyba neturint sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus ir nedaro reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, (toliau šiame straipsnyje – sprendimas dėl poveikio aplinkai)

užtraukia baudą asmenims nuo aštuonių šimtų septyniasdešimt penkių iki vieno tūkstančio dviejų šimtų penkiasdešimt eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki trijų tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 17 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo trijų tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki trijų tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas neturint taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo arba ūkinės veiklos, kuriai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą turi būti atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, vykdymas neturint sprendimo dėl poveikio aplinkai

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt penkių iki vieno tūkstančio šešių šimtų septyniasdešimt penkių eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo dviejų tūkstančių devynių šimtų penkiasdešimt iki keturių tūkstančių dviejų šimtų eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių devynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 19 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio šešių šimtų septyniasdešimt penkių iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių devynių šimtų penkiasdešimt iki keturių tūkstančių dviejų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

236 straipsnis. Ūkio subjekto aplinkos stebėseną (monitoringą) reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

 1. Ūkio subjekto aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenų ar metinių aplinkos stebėsenos (monitoringo) ataskaitų nepateikimas kompetentingoms institucijoms nustatytu laiku

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

 1. Neteisingų ūkio subjekto aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenų pateikimas kompetentingoms institucijoms

užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Ūkio subjekto aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenų, gautų laboratorijose, neatitinkančiose Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme nustatytų reikalavimų, pateikimas kompetentingoms institucijoms ir (ar) visuomenei

užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

 1. Ūkio subjekto aplinkos stebėseną (monitoringą) reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus nusižengimus,

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 

2361 straipsnis. Reglamente (ES) 2015/757 nustatytų laivo išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų pažeidimas

 1. Laivo išmetamo anglies dioksido kiekio metinės stebėsenos nevykdymas

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Laivo išmetamo anglies dioksido kiekio apskaitos ataskaitos nepateikimas laiku Europos Komisijai ir (ar) Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Prievolės laive turėti galiojantį atitikties patvirtinimo dokumentą, nurodytą Reglamente (ES) 2015/757, nevykdymas

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-551, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11948

 

237 straipsnis. Aplinkosauginio ženklinimo reikalavimų pažeidimas

 1. Neteisėtas Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) logotipo naudojimas ar jo naudojimas pažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 1221/2009 nustatytus reikalavimus

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Neteisėtas Europos Sąjungos ekologinio ženklo naudojimas ar jo naudojimas pažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 66/2010 nustatytus reikalavimus

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 

238 straipsnis. Dokumentacijos, kurioje nenumatyta priemonių avarijoms išvengti, jų priežastims ir padariniams likviduoti arba neigiamą poveikį aplinkai mažinančių priemonių, tvirtinimas

Dokumentacijos, kurioje nenumatyta priemonių avarijoms išvengti, jų priežastims ir padariniams likviduoti arba neigiamą poveikį aplinkai mažinančių priemonių, kai tai turėjo būti numatyta, tvirtinimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

239 straipsnis. Informacijos apie aplinkos būklę nuslėpimas, nepateikimas arba iškraipymas

 1. Informacijos apie aplinkos būklę ar gamtos išteklių naudojimą nepateikimas teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat šios informacijos nuslėpimas arba iškraipymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

 1. Informacijos apie aplinkos būklę, žinant, kad ji neteisinga, skelbimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Nepranešimas apie įvykusias avarijas arba kitus atvejus, dėl kurių padaroma žala arba kyla pavojus aplinkai, žmonių sveikatai arba gyvybei,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Neteisingos informacijos, reikalingos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikti, jeigu remiantis tokia informacija priimta atrankos išvada, kad neprivaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimo, pateikimas

užtraukia baudą planuojamos ūkinės veiklos organizatoriams ir (ar) poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjams – asmenims nuo devyniasdešimt iki keturių šimtų eurų ir planuojamos ūkinės veiklos organizatorių ir (ar) poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjų – juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

 1. Neteisingos informacijos, reikalingos poveikio aplinkai vertinimo programai patvirtinti arba sprendimui dėl planuojamos ūkinės veiklos priimti, pateikimas, jeigu remiantis tokia informacija priimtas teigiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai,

užtraukia baudą poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjams – asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki septynių šimtų eurų ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjų – juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo septynių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

240 straipsnis. Aplinkos radiacinę saugą reglamentuojančių aplinkos apsaugos norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

 1. Aplinkos radiacinę saugą reglamentuojančių aplinkos apsaugos norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, radioaktyviųjų atliekų ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų daiktų konfiskavimas.

 

241 straipsnis. Mokesčio už aplinkos teršimą ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaravimo tvarkos pažeidimas

 1. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių deklaracijos ar mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių deklaracijos, ar mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos, ar mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijos, ar mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos, ar mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą deklaracijos, ar mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos, ar angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijos nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų.

 1. Klaidingų duomenų pateikimas mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių deklaracijoje ar mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių deklaracijoje, ar mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijoje, ar mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijoje, ar mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijoje, ar mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą deklaracijoje, ar mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijoje, ar angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijoje, jei dėl to buvo sumokėtas mažesnis, negu nustatyta, mokestis

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3186, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15508

 

242 straipsnis. Teršalų išmetimas į aplinkos orą

 1. Teršalų išmetimas į aplinkos orą pažeidžiant teisės aktuose nustatytus teršalų išmetimo į aplinkos orą aplinkos apsaugos normatyvus ar kitus teršalų išmetimo į aplinkos orą reikalavimus, kai pagal teisės aktus leidimas išmesti į aplinkos orą teršalus nereikalingas,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto septyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų septyniasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. 3. Išmetamų į aplinkos orą teršalų apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimų nevykdymas, išskyrus šio kodekso 236 straipsnyje nurodytas veikas,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

243 straipsnis. Europos Sąjungos prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniais taršos leidimais sistemą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

 1. Informacijos apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančio įrenginio veiklos ir pajėgumų pokyčius nepateikimas laiku kompetentingai institucijai

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.

 1. Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos ataskaitos ir (ar) nepriklausomo vertintojo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio patikros ataskaitos nepateikimas laiku kompetentingai institucijai

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Veiklos vykdymas neatidarius sąskaitos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre, kai pagal teisės aktus veiklos vykdytojas privalo šią sąskaitą atidaryti,

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Veiklos vykdymas neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo išmesti į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kai pagal teisės aktus šis leidimas reikalingas,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniais taršos leidimais tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

2431 straipsnis. Kuro ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

 1. Kuro ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, tenkančio energijos vienetui, ataskaitos nepateikimas Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai nustatytu laiku

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Teisės aktuose nustatyto reikalavimo sumažinti rinkai patiektų kuro ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, tenkantį energijos vienetui, neįgyvendinimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-551, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11948

 

244 straipsnis. Aplinkos teršimas pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis ir cheminiais mišiniais

 1. Aplinkos teršimas pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis ir cheminiais mišiniais

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2804, 2020-01-28, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02855

 

245 straipsnis. Aplinkos teršimas radioaktyviosiomis medžiagomis

 1. Aplinkos teršimas radioaktyviosiomis medžiagomis, radioaktyviųjų medžiagų gabenimas, naudojimas, laikymas ar dėjimas į atliekyną pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus

užtraukia baudą asmenims nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, radioaktyviųjų atliekų ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų daiktų konfiskavimas.

 

 

246 straipsnis. Aplinkos teršimas nuotekomis

 1. Nuotekų išleidimas į aplinką viršijant leidime nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar pažeidžiant kitas leidime nustatytas nuotekų išleidimo sąlygas arba nuotekų išleidimas į aplinką pažeidžiant teisės aktuose nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar kitus nuotekų išleidimo į aplinką reikalavimus, kai pagal teisės aktus leidimas išleisti nuotekas nereikalingas,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto septyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. Nuotekų išleidimas į aplinką be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus šis leidimas yra reikalingas, nuotekų išleidimas į drenažo sistemas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

247 straipsnis. Atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymas

 1. Aplinkos užteršimas mažesniu kaip vienas šimtas kubinių decimetrų nepavojingų atliekų kiekiu

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika, kai dėl jos nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, gamtos paveldo objektų teritorijose, gamtos paveldo objektų buferinėse apsaugos zonose, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkiniuose, aerodromų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), meteorologinių stebėjimų aikštelių, vandens matavimo stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemėse, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių ir valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

 

 1. Aplinkos užteršimas mažesniu kaip vienas šimtas kubinių decimetrų pavojingų atliekų kiekiu

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatyta veika, kai dėl jos pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, gamtos paveldo objektų teritorijose, gamtos paveldo objektų buferinėse apsaugos zonose, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkiniuose, aerodromų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), meteorologinių stebėjimų aikštelių, vandens matavimo stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemėse, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių ir valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

 

 1. Aplinkos užteršimas vienu šimtu kubinių decimetrų ir didesniu nepavojingų atliekų kiekiu

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatyta veika, kai dėl jos nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, gamtos paveldo objektų teritorijose, gamtos paveldo objektų buferinėse apsaugos zonose, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkiniuose, aerodromų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), meteorologinių stebėjimų aikštelių, vandens matavimo stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemėse, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių ir valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

 

 1. Aplinkos užteršimas vienu šimtu kubinių decimetrų ir didesniu pavojingų atliekų kiekiu

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatyta veika, kai dėl jos pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, gamtos paveldo objektų teritorijose, gamtos paveldo objektų buferinėse apsaugos zonose, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkiniuose, aerodromų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), meteorologinių stebėjimų aikštelių, vandens matavimo stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemėse, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių ir valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

 

 1. Aplinkos užteršimas vieno kubinio metro ir didesniu nepavojingų atliekų kiekiu

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatyta veika, kai dėl jos nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, gamtos paveldo objektų teritorijose, gamtos paveldo objektų buferinėse apsaugos zonose, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkiniuose, aerodromų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), meteorologinių stebėjimų aikštelių, vandens matavimo stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemėse, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių ir valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

 

 1. Aplinkos užteršimas vieno kubinio metro ir didesniu pavojingų atliekų kiekiu

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 11 dalyje numatyta veika, kai dėl jos pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, gamtos paveldo objektų teritorijose, gamtos paveldo objektų buferinėse apsaugos zonose, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkiniuose, aerodromų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), meteorologinių stebėjimų aikštelių, vandens matavimo stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemėse, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių ir valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

 

 1. Aplinkos užteršimas penkių kubinių metrų ir didesniu, bet mažesniu kaip penkiolika kubinių metrų nepavojingų atliekų kiekiu

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2221, 2023-11-09, paskelbta TAR 2023-11-21, i. k. 2023-22367

 

 1. Šio straipsnio 13 dalyje numatyta veika, kai dėl jos nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, gamtos paveldo objektų teritorijose, gamtos paveldo objektų buferinėse apsaugos zonose, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkiniuose, aerodromų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), meteorologinių stebėjimų aikštelių, vandens matavimo stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemėse, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių ir valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

 

 1. Aplinkos užteršimas penkių kubinių metrų ir didesniu, bet mažesniu kaip septyni kubiniai metrai pavojingų atliekų kiekiu

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2221, 2023-11-09, paskelbta TAR 2023-11-21, i. k. 2023-22367

 

 1. Šio straipsnio 15 dalyje numatyta veika, kai dėl jos pavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, gamtos paveldo objektų teritorijose, gamtos paveldo objektų buferinėse apsaugos zonose, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkiniuose, aerodromų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), meteorologinių stebėjimų aikštelių, vandens matavimo stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemėse, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių ir valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

 

 1. Vieno kubinio metro ar mažesnio negu vienas kubinis metras nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant prekiautojo atliekomis ir tarpininko tokio pobūdžio veiksmus) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 17 dalyje numatyta veika požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, gamtos paveldo objektų teritorijose, gamtos paveldo objektų buferinėse apsaugos zonose, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkiniuose, aerodromų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), meteorologinių stebėjimų aikštelių, vandens matavimo stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemėse, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių ir valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

 

 1. Vieno kubinio metro ar mažesnio negu vienas kubinis metras pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant prekiautojo atliekomis ir tarpininko tokio pobūdžio veiksmus) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus

užtraukia baudą asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 19 dalyje numatyta veika požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, gamtos paveldo objektų teritorijose, gamtos paveldo objektų buferinėse apsaugos zonose, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkiniuose, aerodromų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), meteorologinių stebėjimų aikštelių, vandens matavimo stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemėse, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių ir valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

 

 1. Didesnio negu vienas kubinis metras nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant prekiautojo atliekomis ir tarpininko tokio pobūdžio veiksmus) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus

užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 21 dalyje numatyta veika požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, gamtos paveldo objektų teritorijose, gamtos paveldo objektų buferinėse apsaugos zonose, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkiniuose, aerodromų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), meteorologinių stebėjimų aikštelių, vandens matavimo stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemėse, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių ir valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

 

 1. Didesnio negu vienas kubinis metras pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant prekiautojo atliekomis ir tarpininko tokio pobūdžio veiksmus) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 23 dalyje numatyta veika požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, gamtos paveldo objektų teritorijose, gamtos paveldo objektų buferinėse apsaugos zonose, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkiniuose, aerodromų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), meteorologinių stebėjimų aikštelių, vandens matavimo stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemėse, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių ir valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

 

 1. Didesnio negu penki kubiniai metrai nepavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant prekiautojo atliekomis ir tarpininko tokio pobūdžio veiksmus) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 25 dalyje numatyta veika požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, gamtos paveldo objektų teritorijose, gamtos paveldo objektų buferinėse apsaugos zonose, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkiniuose, aerodromų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), meteorologinių stebėjimų aikštelių, vandens matavimo stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemėse, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių ir valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių keturių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

 

 1. Didesnio negu penki kubiniai metrai pavojingų atliekų kiekio laikinasis laikymas, surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant prekiautojo atliekomis ir tarpininko tokio pobūdžio veiksmus) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių vieno šimto eurų.

 1. Šio straipsnio 27 dalyje numatyta veika požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose, rezervatuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, gamtos paveldo objektų teritorijose, gamtos paveldo objektų buferinėse apsaugos zonose, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose ir jų apsaugos zonose, rekreacinėse teritorijose, išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkiniuose, aerodromų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), meteorologinių stebėjimų aikštelių, vandens matavimo stočių apsaugos zonose, Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemėse, šaltiniuotose vietose ir pelkėse, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių ir valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

 

 1. Atliekų tvarkymo dokumentų saugojimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

 1. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento reikalavimų nevykdymas, išskyrus šio kodekso 235 straipsnio 9 ir 10 dalyse numatytus pažeidimus, kai atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento reikalavimai yra Aplinkos apsaugos įstatyme numatyta tvarka atliekų naudojimo ar šalinimo veiklai išduoto leidimo sąlygos,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

 1. Atliekų susidarymo ar tvarkymo ataskaitų nepateikimas iki nustatyto termino

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

 1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo reikalavimų ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatytos atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų, organizacijų ir jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-539, 2021-09-23, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20298

 

 1. Pavojingų atliekų identifikavimo, deklaravimo ir (ar) pakavimo ir ženklinimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Atlygintinas ar neatlygintinas atliekų perdavimas neturintiems teisės surinkti, vežti ir (ar) apdoroti atliekas asmenims (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas)

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Reikalavimo turėti pavojingų atliekų lydraštį jas vežant Lietuvos Respublikoje ir (arba) pavojingų atliekų lydraščio pildymo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Pavojingų atliekų maišymas (įskaitant skiedimą) nesilaikant nustatytų reikalavimų

užtraukia baudą asmenims nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

 1. Atliekų surinkimas, vežimas ir (ar) apdorojimas (įskaitant atvejus, kai tai daro prekiautojas atliekomis ir tarpininkas) neturint teisės užsiimti tokia veikla

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Klaidingų duomenų ataskaitose apie atliekų susidarymą ar tvarkymą pateikimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Atliekų rūšiavimo reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt iki aštuoniasdešimt eurų.

 1. Atliekų sutvarkymą patvirtinančio dokumento neteisėtas išrašymas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintų gaminių pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-598, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23519

 

 1. Vienkartinių plastikinių ausų krapštukų, išskyrus atvejus, jeigu jiems taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-598, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23519

 

 1. Vienkartinių plastikinių stalo įrankių pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-598, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23519

 

 1. Vienkartinių plastikinių lėkščių pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-598, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23519

 

 1. Vienkartinių plastikinių šiaudelių, išskyrus atvejus, jeigu jiems taikomas Sveikatos sistemos įstatymas, pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-598, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23519

 

 1. Vienkartinių plastikinių gėrimų maišiklių pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-598, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23519

 

 1. Vienkartinių plastikinių prie oro balionėlių, išskyrus pramoniniam ir kitam profesiniam naudojimui ar paskirčiai skirtus balionus, kurie neplatinami vartotojams, tvirtinamų ir jiems laikyti skirtų lazdelių, jų detalių pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-598, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23519

 

 1. Vienkartinių gėrimų indelių, jų kamštelių ir dangtelių, pagamintų iš polistireninio putplasčio, gaunamo išputintus polistireno rutuliukus sulydant karštais vandens garais veikiant slėgiui, pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-598, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23519

 

 1. Vienkartinės gėrimų taros, jos kamštelių ir dangtelių, pagamintų iš polistireninio putplasčio, gaunamo išputintus polistireno rutuliukus sulydant karštais vandens garais veikiant slėgiui, pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-598, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23519

 

 1. Vienkartinės maisto taros su dangteliais ar be jų, pagamintos iš polistireninio putplasčio, gaunamo išputintus polistireno rutuliukus sulydant karštais vandens garais veikiant slėgiui, pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-598, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23519

 

 1. Nustatytų reikalavimų neatitinkančios trijų litrų ir mažesnės talpos gėrimų taros su iš plastiko pagamintais kamšteliais ir dangteliais pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Pastaba. 247 straipsnio papildymas 52 dalimi įsigalioja 2024-07-03.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-598, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23519

 

 1. Už šio straipsnio 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas administracinio nusižengimo padarymo įrankių, kuriais atliekomis buvo atsikratoma, transporto priemonių, kuriomis atliekos buvo vežamos ir atliekomis atsikratoma, ir kitų administracinio nusižengimo padarymo priemonių konfiskavimas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-714, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25141

 

 

2471 straipsnis. Biologinių atliekų (išskyrus biologiškai skaidžias sodų ir parkų atliekas) tvarkymo reikalavimų nevykdymas

 1. Atliekų tvarkymo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų maisto tvarkymo subjektuose susidarančių biologinių atliekų (išskyrus biologiškai skaidžias sodų ir parkų atliekas) tvarkymo šių atliekų susidarymo vietose reikalavimų nevykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki dviejų šimtų šešiasdešimt eurų ir įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių tūkstančių trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Atliekų tvarkymo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų biologinių atliekų (išskyrus biologiškai skaidžias sodų ir parkų atliekas) tvarkymo reikalavimų nevykdymas įmonėse, turinčiose leidimus tvarkyti biologines atliekas,

užtraukia įspėjimą arba baudą įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų devyniasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų penkiasdešimt iki penkių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1399, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-25, i. k. 2022-16125

 

248 straipsnis. Pakuočių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

 1. Vidaus rinkai patiektų tuščių pakuočių apskaitos ataskaitos nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

 1. Pakuočių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Pakuočių ir (ar) pakuočių atliekų apskaitos netvarkymas arba netinkamas tvarkymas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

 1. Informacijos apie tai, kaip vartotojai gali grąžinti pakuotes, nepateikimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Klaidingų duomenų pateikimas vidaus rinkai patiektų tuščių pakuočių apskaitos ataskaitose

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Atsisakymas priimti parduodamų gaminių pakuotes, už kurias nustatytas užstatas, ar užstato negrąžinimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Pakuočių, kuriose viršijamas leistinas ribinis kenksmingų medžiagų kiekis, pagaminimas arba šių pakuočių importas ir (ar) įvežimas į Lietuvos Respubliką

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Pagamintų arba importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvos Respubliką pakuočių, kuriose kenksmingos medžiagos viršija leistiną ribinį kiekį, atlygintinis ar neatlygintinis perleidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Lengvųjų ir (arba) labai lengvų plastikinių pirkinių maišelių, išskyrus labai lengvus plastikinius pirkinių maišelius, į kuriuos pakuojami šviežia mėsa ir jos produktai, šviežios žuvys ir jų produktai, neatlygintinas dalijimas prekių ar produktų pardavimo vietose

užtraukia įspėjimą arba baudą pakuočių pardavėjams ir (ar) platintojams fiziniams asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir baudą pakuočių pardavėjų ir (ar) platintojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2800, 2020-01-28, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02852

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1565, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-02, i. k. 2022-24645

 

2481 straipsnis. Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

 1. Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

 1. Klaidingų duomenų pateikimas tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, apskaitos ataskaitose

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

 1. Nedalyvavimas tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo sistemoje

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-598, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23519

 

2482 straipsnis. Drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

 1. Drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

 1. Klaidingų duomenų pateikimas drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių apskaitos ataskaitose

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

 1. Nedalyvavimas drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių atliekų ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo sistemoje

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-598, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23519

 

2483 straipsnis. Žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

 1. Žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko,apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

 1. Klaidingų duomenų pateikimas žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, apskaitos ataskaitose

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko,apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

 1. Nedalyvavimas žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų tvarkymo sistemoje

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-598, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23519

 

249 straipsnis. Elektros ir elektroninės įrangos ir (ar) šios įrangos atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

 1. Elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

 1. Elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

 1. Informacijos apie elektros ir elektroninėje įrangoje esančias pavojingas medžiagas, jų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai arba informacijos apie šios įrangos atliekų tvarkymą ir priėmimą prekybos vietoje nepateikimas elektros ir elektroninės įrangos vartotojams ar šios įrangos atliekų tvarkytojams

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Elektros ir elektroninės įrangos, kurios gamintojas ir (ar) importuotojas nėra užsiregistravęs Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade, platinimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Pagal nustatytus reikalavimus nepaženklintos elektros ir elektroninės įrangos platinimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Klaidingų duomenų pateikimas elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitose

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Atsisakymas be papildomo mokesčio priimti prekybos vietoje vartotojo atiduodamas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, kai vartotojo atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra tos pačios paskirties kaip jo perkama įranga ir kai atiduodamos įrangos atliekų kiekis (skaičiuojant įrangos vienetais) atitinka perkamos įrangos kiekį,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Pagal nustatytus reikalavimus nepaženklintos elektros ir elektroninės įrangos tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Elektros ir elektroninės įrangos tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Elektros ir elektroninės įrangos tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai neturint dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų netvarkymas ir nedalyvavimas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sistemoje

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

250 straipsnis. Alyvos ir (ar) alyvos atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

 1. Alyvos tiekimo rinkai apskaitos ir alyvos atliekų tvarkymo ataskaitos nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Alyvos tiekimo rinkai apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

 1. Klaidingų duomenų pateikimas alyvos tiekimo rinkai apskaitos ir alyvos atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitose

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Alyvos atliekų tvarkymas atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenumatytais būdais ir (ar) deginimas, kai tai daro ne atliekų tvarkytojas,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-551, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11948

 

 1. Alyvos tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Alyvos atliekų atlygintinas ar neatlygintinas perdavimas neturintiems teisės tvarkyti alyvos atliekas asmenims

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-551, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11948

 

 1. Šio straipsnio 4, 5, 6, 7 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Iki penkiasdešimt procentų mažesnio, negu privaloma sutvarkyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą alyvos atliekų tvarkymo užduotį, alyvos atliekų kiekio sutvarkymas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Alyvos atliekų netvarkymas ir nedalyvavimas alyvos atliekų tvarkymo sistemoje

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Daugiau kaip penkiasdešimt procentų mažesnio, negu privaloma sutvarkyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą alyvos atliekų tvarkymo užduotį, alyvos atliekų kiekio sutvarkymas

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

251 straipsnis. Atliekų įvežimo ar importo į Lietuvos Respubliką, atliekų išvežimo ar eksporto iš Lietuvos Respublikos ir atliekų vežimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją reikalavimų pažeidimas

 1. Penkių šimtų kilogramų arba mažesnio kiekio skirtų naudoti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas arba informacinio dokumento nepateikimas atliekas vežančiam asmeniui, kai vežamas šioje dalyje nurodytas atliekų kiekis,

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

 1. Reikalavimo turėti informacinį dokumentą atliekų vežimo metu pažeidimas arba vežimo kontrolės formų nepateikimas muitinės pareigūnams pareikalavus

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

 1. Penkių šimtų kilogramų arba mažesnio kiekio skirtų šalinti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Klaidingos informacijos pranešimo formoje ar vežimo kontrolės formoje pateikimas Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai arba vežimo kontrolės formų nepateikimas Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai, arba vežimo kontrolės formos pateikimas Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai pažeidžiant teisės aktuose nustatytus pateikimo terminus

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Didesnio kaip penki šimtai kilogramų, bet mažesnio negu dvidešimt penkios tonos kiekio skirtų naudoti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas arba informacinio dokumento nepateikimas atliekas vežančiam asmeniui, kai vežamas šioje dalyje nurodytas atliekų kiekis,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Penkių šimtų kilogramų arba mažesnio kiekio skirtų naudoti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Didesnio kaip penki šimtai kilogramų, bet mažesnio negu dvidešimt penkios tonos kiekio skirtų šalinti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų.

 1. Penkių šimtų kilogramų arba mažesnio kiekio skirtų šalinti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Atliekų vežimas nesilaikant pranešimo formoje ir vežimo kontrolės formoje nustatytų reikalavimų

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Didesnio kaip penki šimtai kilogramų, bet mažesnio negu dvidešimt penkios tonos kiekio skirtų naudoti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Reikalavimo teisės aktuose nustatyta tvarka gauti leidimą įvežti ar importuoti atliekas į Lietuvos Respubliką pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Dvidešimt penkių tonų arba didesnio kiekio skirtų naudoti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas arba informacinio dokumento nepateikimas atliekas vežančiam asmeniui, kai vežamas šioje dalyje nurodytas atliekų kiekis,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Didesnio kaip penki šimtai kilogramų, bet mažesnio negu dvidešimt penkios tonos kiekio skirtų šalinti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Dvidešimt penkių tonų arba didesnio kiekio skirtų šalinti nepavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas

užtraukia baudą nuo keturių šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Dvidešimt penkių tonų arba didesnio kiekio skirtų naudoti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

 1. Dvidešimt penkių tonų arba didesnio kiekio skirtų šalinti pavojingų atliekų išvežimas ar eksportas iš Lietuvos Respublikos be teisės aktuose nustatyta tvarka gauto sprendimo leisti vežti atliekas

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 7, 8, 10, 11, 12, 13 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 14, 15, 16 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

2511 straipsnis. Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nustatytų su laivo perdirbimu susijusių reikalavimų laivų perdirbimo bendrovėms pažeidimas

 1. Laivo perdirbimo plano ir (ar) kitų su laivo perdirbimu susijusių dokumentų nepateikimas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams

užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkiasdešimt iki vieno šimto eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.

 1. Laivo perdirbimas nepranešus Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nurodytai administracijai apie pasirengimą pradėti laivo perdirbimą ir (ar) po laivo perdirbimo nepateikimas Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nurodytai administracijai perdirbimo užbaigimo pažymos, ir (ar) neteisingų duomenų laivo perdirbimo pažymoje pateikimas,

užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Laivo perdirbimas neparengus laivo perdirbimo plano pagal Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nustatytus reikalavimus ir (ar) neturint Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nurodytos kompetentingos institucijos patvirtinimo dėl laivo perdirbimo plano ir (ar) pagal žinomai klaidingą informaciją parengto laivo perdirbimo plano pateikimas Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nurodytai kompetentingai institucijai, ir (ar) laivo perdirbimas nesilaikant patvirtinto laivo perdirbimo plano

užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.

 1. Laivo perdirbimas negavus iš laivo savininko paruošimo perdirbti sertifikato kopijos

užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2800, 2020-01-28, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02852

 

252 straipsnis. Apmokestinamųjų gaminių ir apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

 1. Apmokestinamųjų gaminių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

 1. Apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos netvarkymas arba netinkamas tvarkymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

 1. Informacijos apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai ir (ar) informacijos apie baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams arba informacijos apie galimybę prekybos vietose atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Atsisakymas nemokamai priimti vartotojų atiduodamas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas ar reikalavimas pirkti naują nešiojamąją bateriją ar akumuliatorių atiduodant jų atliekas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių prekybos vietose

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Atsisakymas priimti iš vartotojų pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekas

užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Klaidingų duomenų pateikimas apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitose

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Surinktų apmokestinamųjų gaminių atliekų atlygintinis ar neatlygintinis perleidimas neturintiems teisės tvarkyti šias atliekas asmenims

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Baterijų ir akumuliatorių atliekų netvarkymas ir (ar) nedalyvavimas organizuojant baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

253 straipsnis. Valstybės gamtos išteklių registrų ir kadastrų nuostatų pažeidimas

 1. Valstybės gamtos išteklių registrų ir kadastrų nuostatų pažeidimas

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

254 straipsnis. Didelių pramoninių avarijų prevencijos ir likvidavimo reikalavimų pažeidimas

 1. Pranešimo apie pavojingąjį objektą, pavojingojo objekto avarijų prevencijos plano, pavojingojo objekto saugos ataskaitos, visuomenei privalomos pateikti informacijos nepateikimas

užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo septyniasdešimt penkių iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Neteisingos informacijos pateikimas pavojingojo objekto saugos ataskaitoje žinant, kad ji neteisinga,

užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

 1. Pavojingojo objekto vidaus avarinio plano nepatvirtinimas, pavojingojo objekto avarijų prevencijos plane, pavojingojo objekto vidaus avariniame plane ar ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytų priemonių, taip pat veiklos vykdytojui skirtų pavojingojo objekto išorės avarinio plano priemonių neįgyvendinimas, nepranešimas apie įvykusią didelę pramoninę avariją nustatyta tvarka

užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Pavojingojo objekto vidaus avariniame plane ar ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytų priemonių, taip pat veiklos vykdytojui skirtų pavojingojo objekto išorės avarinio plano priemonių nesiėmimas susidarius avarinei situacijai ar įvykus avarijai

užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą veiklos vykdytojams asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

255 straipsnis. Transporto priemonių ir eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

 1. Transporto priemonių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Transporto priemonių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

 1. Klaidingų duomenų pateikimas transporto priemonių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitose

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Transporto priemonių tiekimo rinkai apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

 1. Iki penkiasdešimt procentų mažesnio, negu privaloma sutvarkyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo užduotį, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekio sutvarkymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Daugiau kaip penkiasdešimt procentų mažesnio, negu privaloma sutvarkyti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo užduotį, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kiekio sutvarkymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių netvarkymas ir nedalyvavimas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemoje

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

2551 straipsnis. Transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas

 1. Transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimai, išskyrus šio kodekso 235 straipsnio 1, 2, 3, 4, 7, 8 dalyse, 242, 244, 246 straipsniuose, 247 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 dalyse, 249, 252 straipsnio 5, 6, 8, 9 dalyse, 309 straipsnio 1, 2, 4, 7, 8 dalyse, 332 straipsnio 2 dalyje numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų dvidešimt penkių iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo aštuonių šimtų septyniasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto trisdešimt iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų šešiasdešimt eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

256 straipsnis. Reikalavimų dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pažeidimas

 

 1. Pranešimo dėl naujai nustatytų ir (ar) pasikeitusių (panaikintų) Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, žymos padarymo ir (ar) prašymo įrašyti šias teritorijas į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą per įstatymuose nustatytą terminą nepateikimas, kai šį pranešimą ir (ar) prašymą turi pateikti asmuo, suinteresuotas ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos šios Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos, vykdymu,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų dvidešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas nustatytose Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose pažeidžiant šiose teritorijose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo keturių šimtų dvidešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų septyniasdešimt iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas paviršiniuose vandens telkiniuose pažeidžiant šiuose vandens telkiniuose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. 6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

256 straipsnio redakcija nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 gruodžio 31 d.:

256 straipsnis. Reikalavimų dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pažeidimas

 1. Prašymo įregistruoti nustatytas Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, Nekilnojamojo turto registre per įstatymuose nustatytą terminą nepateikimas, kai šį prašymą turi pateikti asmuo, suinteresuotas ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos, vykdymu,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų dvidešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas nustatytose Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose pažeidžiant šiose teritorijose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo keturių šimtų dvidešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų septyniasdešimt iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas paviršiniuose vandens telkiniuose pažeidžiant šiuose vandens telkiniuose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno

tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

256 straipsnio redakcija nuo 2025 m. sausio 1 d.:

256 straipsnis. Reikalavimų dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pažeidimas

 1. Prašymo įregistruoti nustatytas Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, Nekilnojamojo turto registre per įstatymuose nustatytą terminą nepateikimas, kai šį prašymą turi pateikti asmuo, suinteresuotas ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos šios Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos, vykdymu,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų dvidešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas nenustačius Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir neįregistravus jų Nekilnojamojo turto registre

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo keturių šimtų dvidešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų dvidešimt iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas nustatytose Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose pažeidžiant šiose teritorijose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo keturių šimtų dvidešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų septyniasdešimt iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas paviršiniuose vandens telkiniuose pažeidžiant šiuose vandens telkiniuose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

 

257 straipsnis. Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo atliekant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas

 1. Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo atliekant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas, taip pat neteisėtas derlingojo dirvožemio sluoksnio pasisavinimas

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

258 straipsnis. Privalomų dirvožemio apsaugos priemonių nevykdymas

Privalomų dirvožemio apsaugos nuo vėjo ar vandens sukeliamos erozijos ir kitų dirvožemio būklę bloginančių procesų priemonių nevykdymas

užtraukia baudą asmenims nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3186, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15508

 

259 straipsnis. Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimų pažeidimas

 1. Nuotekų dumblo paskleidimas dirvožemio paviršiuje arba įterpimas į dirvožemį ar kitoks nuotekų dumblo naudojimas ant dirvožemio ar dirvožemyje be nustatyta tvarka parengto ir suderinto tręšimo plano, kai pagal teisės aktus tręšimo planas yra reikalingas, arba pažeidžiant nustatytas leistinas tręšimo normas ar kitus nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimus, nuotekų dumblo perdavimas kitam asmeniui pažeidžiant nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimus arba nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimų dėl kokybės apskaitos ar tyrimų nevykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki septynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Kitų, negu nustatyta šio straipsnio 1 dalyje, nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

 

260 straipsnis. Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų pažeidimas

 1. Mėšlo ar srutų paskleidimas dirvožemio paviršiuje arba įterpimas į dirvožemį be nustatyta tvarka parengto tręšimo plano, kai pagal teisės aktus tręšimo planas yra reikalingas, arba nesilaikant tręšimo plane nustatytų tręšimo normų, arba mėšlo ar srutų paskleidimas dirvožemio paviršiuje arba įterpimas į dirvožemį pažeidžiant mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimus tręšiant mėšlu ar srutomis

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

 1. Kitų, negu nustatyta šio straipsnio 1 dalyje, mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

261 straipsnis. Žemės naudojimo reikalavimų pažeidimas

 1. Žemės sklypų naudojimas ne pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, taip pat trukdymas žemės naudotojui naudoti žemę pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 

262 straipsnis.

Žemės gelmių išteklių, ertmių ir (arba) grunto naudojimo reikalavimų pažeidimas

 1. Žemės gelmių išteklių, ertmių ir (arba) grunto naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų septyniasdešimt eurų.

 1. Žemės gelmių išteklių apskaitos reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo septyniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.

 1. Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo, likvidavimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Pažeistos žemės rekultivavimo reikalavimų pažeidimas, kai nerekultivuota iki 1 ha pažeistos žemės,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 4 dalyje numatyta veika, kai nerekultivuota nuo 1 ha iki 25 ha pažeistos žemės,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 4 dalyje numatyta veika, kai nerekultivuota 25 ha ir daugiau pažeistos žemės,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų.

 1. Nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas pažeidžiant leidime naudoti žemės gelmių išteklius nustatytas sąlygas ir (ar) nesilaikant žemės gelmių naudojimo plano ar žemės gelmių naudojimo projekto arba grunto išteklių naudojimo projekto sprendinių

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas, kai neteisėtai naudota iki 20 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 8 dalyje numatyta veika, kai neteisėtai naudota 20 kubinių metrų ir daugiau, bet mažiau kaip 100 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 8 dalyje numatyta veika, kai neteisėtai naudota 100 kubinių metrų ir daugiau, bet mažiau kaip 1 000 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 8 dalyje numatyta veika, kai neteisėtai naudota 1 000 kubinių metrų ir daugiau nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 8 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 10 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio trijų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių dviejų šimtų iki penkių tūkstančių eurų.

 1. Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo, likvidavimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų eurų.

 1. Požeminio vandens naudojimas pažeidžiant leidime naudoti požeminio vandens išteklius nustatytas sąlygas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų keturiasdešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 17 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų dešimt iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų devyniasdešimt iki devynių šimtų eurų.

 1. Požeminio vandens gavybos gręžinio naudojimas nenustačius požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Požeminio vandens naudojimas neturint Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo nustatyta tvarka išduoto leidimo

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 20 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio šešių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Žemės gelmių ertmių, metalų rūdų ir vertingųjų mineralų naudojimas pažeidžiant leidime naudoti žemės gelmių išteklius ar ertmes nustatytas sąlygas ir (ar) nesilaikant žemės gelmių naudojimo plano sprendinių

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Angliavandenilių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo, likvidavimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. 231. Žemės gelmių registre neįregistruotos geoterminių gręžinių sistemos, neįregistruoto požeminio vandens gavybos gręžinio, neįregistruoto angliavandenilių gręžinio naudojimas

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

Pastaba. Straipsnio papildymas  23dalimi įsigalioja 2025-05-01.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

 1. Angliavandenilių naudojimas pažeidžiant leidime naudoti angliavandenilių išteklius nustatytas sąlygas arba nesilaikant angliavandenilių išteklių naudojimo projekto sprendinių

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Angliavandenilių tyrimo ir (arba) naudojimo gręžinių, įrenginių ir prijungtosios infrastruktūros įrengimas, gręžinių konservavimas ir likvidavimas ir (arba) angliavandenilių naudojimas pažeidžiant avarijų jūroje prevencijos ir likvidavimo tvarką

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Angliavandenilių naudojimas neturint Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo nustatyta tvarka išduoto leidimo ir (ar) angliavandenilių išteklių naudojimo projekto

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių penkių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Žemės gelmių ertmių, metalų rūdų ir vertingųjų mineralų naudojimas neturint Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo nustatyta tvarka išduoto leidimo ir (ar) žemės gelmių naudojimo plano

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių penkių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3186, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15508

 

263 straipsnis. Žemės gelmių geologinio tyrimo reikalavimų pažeidimas

 1. Žemės gelmių geologinių tyrimų registravimo reikalavimų pažeidimas ir (ar) žemės gelmių geologinio tyrimo rezultatų nepateikimas nustatyta tvarka

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto dešimt iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Žemės gelmių geologinio tyrimo darbams taikomų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki vieno šimto devyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki trijų šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų devyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų dvidešimt iki šešių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Žemės gelmių geologinio tyrimo atlikimas neturint tam teisės

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki keturių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo keturių šimtų keturiasdešimt iki šešių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų penkiasdešimt iki devynių šimtų šešiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3186, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15508

 

264 straipsnis. Vandens apsaugos reikalavimų pažeidimas

 1. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ar pakrančių apsaugos juostų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Neteko galios nuo 2020-07-11

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-3186, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15508

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

 1. Neteko galios nuo 2020-07-11

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-3186, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15508

 

265 straipsnis. Jūros aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas

 1. Kuršių marių ir Baltijos jūros pakrantės apsaugos zonos ir juostos režimo pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Laivuose susidarančių atliekų ir kitų kenksmingų medžiagų likučių deginimas Lietuvos Respublikos vidaus ir teritoriniuose vandenyse

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Lietuvos Respublikos jūros rajono teršimas iš laivų, iš šiame rajone esančių jūros įrenginių ir (arba) iš sausumoje esančių stacionariųjų ar mobiliųjų įrenginių

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3186, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15508

 

 1. Atviros jūros (jūros rajonų, kurie nepriklauso valstybių vidaus vandenims, teritorinei jūrai ir išskirtinei ekonominei zonai), išskirtinės ekonominės zonos, Europos Sąjungos valstybių narių teritorinės jūros, įskaitant tarptautinei laivybai naudojamus sąsiaurius, kuriuose Europos Sąjungos valstybės narės turi jurisdikciją, ir Europos Sąjungos valstybių narių vidaus vandenų, įskaitant uostus, teršimas iš laivų pažeidžiant Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių reikalavimus, nustatytus Tarptautinėje konvencijoje dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78) ir 1992 m. Helsinkio konvencijoje dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos, išskyrus šio straipsnio 14, 15 dalyse numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1311, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-30, i. k. 2018-10964

 

 1. Lietuvos Respublikos jūros rajono žvalgyba ir naudojimas, jūros įrenginių, terminalų, žuvų fermų statyba, povandeninių elektros kabelių tiesimas, hidrotechninių ir kitų įrenginių, uostų statyba, rekonstravimas ar plėtimas, kasimo, gręžimo, sprogdinimo darbai, seisminiai, moksliniai tyrimai, karinės pratybos ir kita galinti turėti neigiamos įtakos jūros aplinkai veikla be nustatyta tvarka išduoto leidimo, taip pat kenksmingų medžiagų gabenimas pažeidžiant jūros aplinkos apsaugos reikalavimus

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3186, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15508

 

 1. Pareigos užregistruoti laivo, platformos priėmimo įrenginio dokumentuose operacijas su kenksmingomis medžiagomis ar kroviniais ar pareigos pasirašyti šiuos dokumentus nevykdymas, netikrų žinių apie operacijas su kenksmingomis medžiagomis ar kroviniais įrašymas į laivo, platformos priėmimo įrenginio dokumentus arba atsisakymas pateikti laivo, platformos priėmimo įrenginio dokumentus

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Nepranešimas nustatyta tvarka aplinkos apsaugos tarnyboms apie galimą, įvykusį ar pastebėtą jūros ar Kuršių marių aplinkos teršimą ir neteisėtą šalinimą, taip pat informacijos apie uostuose pakraunamų ir iškraunamų kenksmingų medžiagų sudėtį ir jas vežančius laivus nepateikimas arba atsisakymas pateikti informaciją ir netikrų žinių perdavimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Neturėjimas su aplinkos apsaugos tarnybomis ar kitomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotomis institucijomis suderintų teršimo incidentų jūroje likvidavimo, pakrančių valymo ir atkūrimo planų, būtinos bazės teršimams jūroje išvengti, apriboti ir likviduoti bei pakrantėms valyti ir atkurti, taip pat skubių ir būtinų teršimo jūroje išvengimo, apribojimo ir likvidavimo bei pakrančių valymo ir atkūrimo priemonių nesiėmimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Laivų įrengimų, konstrukcijos neatitiktis jūros aplinkos apsaugos normoms bei standartams, apsaugos nuo teršimo tarptautinių pažymėjimų ar kitų Tarptautinėje konvencijoje dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78) ir 1992 m. Helsinkio konvencijoje dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos nurodytų dokumentų neturėjimas arba juose nurodytų duomenų ir faktinės laivų sistemų bei įrenginių būklės neatitikimas, skystųjų kenksmingų medžiagų gabenimas laivais, prieš tai nenustačius medžiagų kategorijos,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Reikiamų įrenginių ar kitų priemonių, kad nedelsiant ir be apribojimo iš laivų būtų priimami, saugomi ir apdorojami naftos, kitų skystųjų ir kietųjų kenksmingų medžiagų likučiai, neturėjimas jūrų uostuose, taip pat reikiamų priemonių, kad būtų atiduoti visi šioje dalyje nurodyti medžiagų likučiai, neįgyvendinimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Būtinų priemonių laivų avarijoms išvengti arba sumažinti iki minimumo, kad padidėtų navigacinis saugumas ir pagerėtų jūrų transporto judėjimas, nevykdymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Apleistų ir nenaudojamų įrenginių, sudužusių ar paskendusių laivų ir pamestų krovinių, kurie kelia grėsmę jūros aplinkai ar laivybos saugumui, nepašalinimas iš Lietuvos Respublikos jūros rajono

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Ne laivuose susidarančių atliekų ir kitų medžiagų šalinimas ir deginimas Lietuvos Respublikos jūros rajone, Baltijos jūroje, taip pat Lietuvos Respublikos laivų atviroje jūroje (jūros rajonuose, kurie nepriklauso valstybių vidaus vandenims, teritoriniams vandenims ir išskirtinei ekonominei zonai) iškasto grunto šalinimas Lietuvos Respublikos jūros rajone ir Baltijos jūroje be aplinkos apsaugos institucijos leidimo

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Su bet kurios valstybės vėliava plaukiojantiems laivams, įskaitant laivus, kurių kelionė prasidėjo už Europos Sąjungos ribų, taikomo reikalavimo nenaudoti Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir jūros rajono vidaus vandenyse jūrinio kuro, kuriame sieros kiekis viršija nustatytas normas, kaip tai numatyta Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78) VI priede, neteisėtas nevykdymas, kai laive naudojamas jūrinis kuras, kuriame sieros yra daugiau kaip 0,1 procento masės, bet mažiau kaip 0,15 procento masės,

užtraukia baudą laivų kapitonams ir laivų valdytojams – fiziniams asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1311, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-30, i. k. 2018-10964

 

 1. Su bet kurios valstybės vėliava plaukiojantiems laivams, įskaitant laivus, kurių kelionė prasidėjo už Europos Sąjungos ribų, taikomo reikalavimo nenaudoti Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir jūros rajono vidaus vandenyse jūrinio kuro, kuriame sieros kiekis viršija nustatytas normas, kaip tai numatyta Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78) VI priede, neteisėtas nevykdymas, kai laive naudojamas jūrinis kuras, kuriame sieros yra 0,15 procento masės ar daugiau,

užtraukia baudą laivų kapitonams ir laivų valdytojams – fiziniams asmenims nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1311, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-30, i. k. 2018-10964

 

 1. Laivų balastinių vandenų ir nuosėdų išleidimas Lietuvos Respublikos jūros rajone, kai į aplinką patenka neleistinas kiekis pavojingų ir ligas sukeliančių vandens organizmų, pažeidžiant 2004 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-3186, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15508

 

 1. Pareigos užregistruoti laivo dokumentuose su balastiniais vandenimis susijusias operacijas ir (ar) pareigos pasirašyti šiuos dokumentus nevykdymas, klaidingų duomenų apie operacijas su balastiniais vandenimis įrašymas į laivo dokumentus arba atsisakymas pateikti laivo dokumentus

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-3186, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15508

 

266 straipsnis. Mažųjų laivų naudojimo vidaus vandenyse tvarkos pažeidimas

 1. Mažųjų laivų (katerių, visų tipų valčių) ir kitų vidaus vandenų transporto priemonių naudojimo vidaus vandenyse tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimas nuo trijų mėnesių iki vienų metų. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimas nuo vienų iki trejų metų.
 2. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas mažųjų laivų ir kitų vidaus vandenų transporto priemonių konfiskavimas.

 

267 straipsnis. Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas

 1. Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Aplinkosaugos sąlygų plaukioti saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Plaukiojimas vandens telkiniuose savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių vidaus degimo varikliai turi vandens srauto pompą, kai tai daryti draudžiama,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Plaukiojimas saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių vidaus degimo varikliai turi vandens srauto pompą, kai tai daryti draudžiama,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklio galingumas viršija 150 kW, vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5, 6, 7 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Už šio straipsnio 8, 9 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas savaeigės plaukiojimo priemonės konfiskavimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3186, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15508

 

268 straipsnis. Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti ar nuotekų tvarkymo reikalavimų pažeidimas

 1. Paviršinių vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti pažeidžiant leidime nustatytus vandens išgavimo reikalavimus arba paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti reikalavimus

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų.

 1. Paviršinių vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus šis leidimas yra reikalingas, arba be nustatyta tvarka išduotų paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti sąlygų, kai pagal teisės aktus šios sąlygos yra reikalingos,

užtraukia baudą asmenims nuo devyniasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų septyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Išgaunamo paviršinio vandens, išleidžiamų nuotekų arba su nuotekomis išleidžiamų teršalų apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-701, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24302

 

 1. Paviršinio vandens išgavimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-701, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24302

Nr. XIV-2662, 2024-05-16, paskelbta TAR 2024-05-30, i. k. 2024-09703

 

 1. Šio straipsnio 4, 5 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-701, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24302

 

 1. Apmokėjimo už sukauptų nuotekų transportavimą dokumentų neturėjimas arba geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju ar garantiniu geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju ar sutarties su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu arba individualiųjų nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginių priežiūrą vykdančiu asmeniu neturėjimas ir (ar) individualiųjų nuotekų valymo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) vykdymas pažeidžiant aplinkos ministro tvirtinamų nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašą ir nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentą

užtraukia baudą asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-2662, 2024-05-16, paskelbta TAR 2024-05-30, i. k. 2024-09703

 

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-2662, 2024-05-16, paskelbta TAR 2024-05-30, i. k. 2024-09703

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3186, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15508

 

269 straipsnis. Tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimas

 1. Tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatytų tvenkinio darbo režimo ar aplinkosaugos reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki septynių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-3186, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15508

 

270 straipsnis. Neteisėtas miško naudojimas

Miško naudojimas be nustatyta tvarka gauto leidimo, išskyrus šio kodekso 273, 274 ir 275 straipsniuose nurodytas veikas,

užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 

2701 straipsnis. Informacijos apie medieną ir medienos produktus saugojimo ir teikimo, deramo patikrinimo, medienos ir medienos produktų pateikimo rinkai reikalavimų pažeidimas

 1. Reglamente (ES) Nr. 995/2010 nustatytų informacijos apie medieną ir medienos produktus saugojimo ir teikimo kompetentingoms institucijoms reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą prekiautojams fiziniams asmenims nuo dvidešimt penkių iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir prekiautojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dvidešimt penkių iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą prekiautojams fiziniams asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir prekiautojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Reglamente (ES) Nr. 995/2010 nustatytos deramo patikrinimo sistemos netaikymas arba šiai sistemai nustatytų reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims nuo penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

 1. Neteisėtai paruoštos medienos ir iš jos pagamintų medienos produktų pateikimo rinkai pagal Reglamentą (ES) Nr. 995/2010 pažeidimas, išskyrus šio kodekso 270, 271, 272 ir 273 straipsniuose numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Už šio straipsnio 6 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas neteisėtai paruoštos medienos ir iš jos pagamintų medienos produktų konfiskavimas.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

 

271 straipsnis. Miškotvarkos projektų sudarymo, derinimo ir tvirtinimo, miško naudojimo, medienos gabenimo reikalavimų, apvaliosios medienos matavimo, apskaitos ir ženklinimo tvarkos pažeidimas

 1. Apvaliosios medienos matavimo, apskaitos ir ženklinimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dvidešimt iki keturiasdešimt eurų.

 1. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimas arba valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektų ar privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų derinimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

 1. Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

 1. Biržių atrėžimas arba medžių atrinkimas ar ženklinimas kirsti pažeidžiant biržių atrėžimo, pagrindinio, ugdymo ir sanitarinio kirtimo, privačių miškų tvarkymo ir naudojimo tvarką, taip pat medienos ruošos, gabenimo, miško išteklių naudojimo reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 7, 8 dalyse numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

 1. Netinkamas ūkinių priemonių projektavimas, kai dėl to pateiktas derinti vidinės miškotvarkos projektas įvertinamas neigiamai, ir (arba) neteisingas miškų amžiaus ir rūšinės sudėties nustatymas sudarant miškotvarkos projektus

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. Žemės nuosavybės dokumente ar miškotvarkos projekte nurodytų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų pažeidimas miško žemėje

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Medžių ir krūmų kirtimas miško žemėje ir (ar) medienos ištraukimas aplinkos ministro tvirtinamose miško kirtimų taisyklėse nustatytu draudžiamu metu

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų eurų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

272 straipsnis. Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas valstybei nuosavybės teise priklausančioje miško žemėje

 1. Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas valstybei nuosavybės teise priklausančioje miško žemėje, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama ne daugiau kaip dešimt kietmetrių medžių ir (ar) krūmų,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama daugiau kaip dešimt, bet ne daugiau kaip vienas šimtas kietmetrių medžių ir (ar) krūmų,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama daugiau kaip vienas šimtas, bet ne daugiau kaip trys šimtai kietmetrių medžių ir (ar) krūmų,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama daugiau kaip trys šimtai kietmetrių medžių ir (ar) krūmų,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.
 2. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas. Už šio straipsnio 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimą. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti iškirstos medienos arba iš šios veiklos gautų pajamų konfiskavimą.

 

273 straipsnis. Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas privačiuose miškuose

 1. Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas privačiuose miškuose, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama ne daugiau kaip dešimt kietmetrių medžių ir (ar) krūmų,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama daugiau kaip dešimt, bet ne daugiau kaip vienas šimtas kietmetrių medžių ir (ar) krūmų,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama daugiau kaip vienas šimtas, bet ne daugiau kaip trys šimtai kietmetrių medžių ir (ar) krūmų,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika, kai iškertama, sunaikinama ar sužalojama daugiau kaip trys šimtai kietmetrių medžių ir (ar) krūmų,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas. Už šio straipsnio 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimą. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti iškirstos medienos arba iš šios veiklos gautų pajamų konfiskavimą.

 

274 straipsnis. Augusių miško žemėje savavališkai iškirstų medžių ir krūmų ištraukimas arba išvežimas be leidimo

 1. Augusių miško žemėje savavališkai iškirstų medžių ir krūmų ištraukimas arba išvežimas be leidimo, kai ištraukiama ar išvežama ne daugiau kaip dešimt kietmetrių medžių ir (ar) krūmų,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika, kai ištraukiama ar išvežama daugiau kaip dešimt, bet ne daugiau kaip vienas šimtas kietmetrių medžių ir (ar) krūmų,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika, kai ištraukiama ar išvežama daugiau kaip vienas šimtas, bet ne daugiau kaip trys šimtai kietmetrių medžių ir (ar) krūmų,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika, kai ištraukiama ar išvežama daugiau kaip trys šimtai kietmetrių medžių ir (ar) krūmų,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimas. Už šio straipsnio 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti traukimo ar vežimo priemonių konfiskavimą. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti ištrauktos ar išvežtos medienos arba iš šios veiklos gautų pajamų konfiskavimą.

 

275 straipsnis. Neteisėtas miško sodmenų, miško želdinių ir žėlinių, sėklinių miško medžių plantacijų, pomiškio ir jaunuolynų naikinimas arba žalojimas

Neteisėtas miško sodmenų medelynuose, miško želdinių ir žėlinių, sėklinių miško medžių plantacijų, pomiškio ir jaunuolynų naikinimas arba sužalojimas, kuris nebeleidžia jiems augti,

užtraukia baudą asmenims nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

 

276 straipsnis. Miško įveisimo, miško išteklių naudojimo ir jų atkūrimo reikalavimų pažeidimas

 1. Patvirtintos pagrindinių kirtimų metinės normos neteisėtas viršijimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Miško savininko pareigos per nustatytą terminą įrašyti įveisto miško duomenis į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą nevykdymas, miško savininko pareigos per nustatytą terminą patikslinti žemės sklypo, kuriame įveistas miškas, kadastro duomenis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastre nevykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo devyniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Miško dauginamosios medžiagos nuostatų reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų eurų.

 1. Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto šešiasdešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų dešimt iki trijų šimtų dešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų dvidešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Miškų neatkūrimas per Lietuvos Respublikos miškų įstatyme nustatytus terminus

užtraukia baudą proporcingai už kiekvieną neatkurtą miško hektarą asmenims nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų, bet ne didesnę negu šeši tūkstančiai eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų, bet ne didesnę negu šeši tūkstančiai eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą proporcingai už kiekvieną neatkurtą miško hektarą asmenims nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų, bet ne didesnę negu šeši tūkstančiai eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų, bet ne didesnę negu šeši tūkstančiai eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

277 straipsnis. Išlaužų, išvartų ir nukirstų medžių pasisavinimas

 1. Išlaužų ir išvartų pasisavinimas

užtraukia baudą asmenims nuo dešimt iki keturiolikos eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų.

 1. Nukirstų medžių pasisavinimas

užtraukia baudą asmenims nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

278 straipsnis. Lankymąsi miške reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

 1. Lankymąsi miške reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkiasdešimt iki vieno šimto dešimt eurų.

 1. Transporto priemonių statymas miške arba važiavimas transporto priemonėmis miškais ten, kur tai daryti draudžiama,

užtraukia baudą nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų.

 

279 straipsnis. Priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas

 1. Priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. Miško naikinimas arba žalojimas jį padegant arba nerūpestingai elgiantis su ugnimi, taip pat kitoks miško gaisrą arba jo išplitimą sukėlęs priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 

280 straipsnis. Miško sanitarinės apsaugos reikalavimų pažeidimas

 1. Miško sanitarinės apsaugos reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

 1. Miško sanitarinės apsaugos reikalavimų pažeidimas, kai buvo padaryta žalos aplinkai,

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 

281 straipsnis. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo, kitų želdynų ir želdinių apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, želdynų projektavimą, želdinių veisimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

 1. Neteisėtas krūmų, kurie pagal Želdynų įstatymą priskiriami saugotiniems želdiniams, naikinimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuoniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Neteisėtas medžių, kurie pagal Želdynų įstatymą priskiriami saugotiniems želdiniams, naikinimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki devynių šimtų eurų.

 1. Neteisėtas ne miško žemėje įveistų ar natūraliai augančių krūmų ar lianų naikinimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo dvidešimt iki aštuoniasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. Neteisėtas ne miško žemėje įveistų ar natūraliai augančių medžių naikinimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo keturiasdešimt iki vieno šimto šešiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Neteisėtas želdynų statinių ir įrenginių gadinimas, naikinimas ar perkėlimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo dvidešimt iki aštuoniasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. Aplinkos ministro tvirtinamų sodmenų kokybės reikalavimų pažeidimas, želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklėse nustatytų reikalavimų pažeidimas, želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklėse nustatytų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

 1. 61. Aplinkos ministro tvirtinamose medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklėse nustatytų reikalavimų pažeidimas, želdinių apsaugos vykdant statybos darbus taisyklėse nustatytų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

 1. Želdynų ir želdinių inventorizavimo, želdynų ir želdinių būklės ekspertizės, želdynų projektavimo, įrengimo, pertvarkymo, želdinių veisimo, medžių ir krūmų kirtimo, genėjimo, želdinių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų darbų atlikimas, kai darbus atlieka ar jiems vadovauja juridinių asmenų darbuotojai, kurie neatitinka teisės aktuose numatytų kvalifikacijos reikalavimų šiems darbams atlikti,

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams nuo keturiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

 1. Želdynų projektavimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Leidimų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas ar sprendimų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius priėmimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-201, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07418

Nr. XIV-1615, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25059

 

282 straipsnis. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę ar vandens telkinių ledu motorinėmis transporto priemonėmis

 1. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę ar vandens telkinių ledumotorinėmis transporto priemonėmis

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę motorinėmis transporto priemonėmis, kai dėl to žolinė danga ar miško paklotė buvo sužalota ar sunaikinta,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

283 straipsnis. Miškų, žemės ir saugomų teritorijų riboženklių, kvartalinių stulpų ir ženklų, informacinių stendų, priešgaisrinių ir rekreacinių įrenginių gadinimas, naikinimas ar savavališkas perkėlimas

Miškų, žemės ir saugomų teritorijų riboženklių, kvartalinių stulpų ir ženklų, informacinių stendų, priešgaisrinių ir rekreacinių įrenginių gadinimas, naikinimas ar savavališkas perkėlimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki dviejų šimtų eurų.

 

284 straipsnis.

Laukinių augalų ar grybų išteklių naudojimas pažeidžiant laukinių augalų ar grybų naudojimą reglamentuojančius teisės aktus

 

 1. Laukinių augalų ar grybų, jų dalių žalojimas ar naikinimas arba šių augalų ar grybų, jų dalių rinkimas ar paėmimas iš aplinkos, arba šių augalų ar grybų, jų dalių ar gaminių iš jų įgijimas, laikymas, perdirbimas, gabenimas ar kitoks naudojimas, laukinių augalų ar grybų augaviečių žalojimas ar naikinimas pažeidžiant laukinių augalų ar grybų naudojimą reglamentuojančius teisės aktus

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki penkių šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo devyniasdešimt iki septynių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Laukinių augalų ar grybų, jų dalių žalojimas ar naikinimas arba šių augalų ar grybų, jų dalių rinkimas ar paėmimas iš aplinkos, laukinių augalų ar grybų augaviečių žalojimas ar naikinimas valstybiniame rezervate, valstybiniame draustinyje, valstybiniame parke, biosferos rezervate, biosferos poligone ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje pažeidžiant laukinių augalų ar grybų naudojimą reglamentuojančius teisės aktus

užtraukia baudą asmenims nuo aštuoniasdešimt iki septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 1. Prekyba laukiniais augalais ar grybais, jų dalimis ar gaminiais iš jų pažeidžiant laukinių augalų ar grybų prekybą reglamentuojančius teisės aktus ar nuostatas, turint laukinių augalų ar grybų, jų dalių ar gaminių iš jų teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus, jeigu tokius dokumentus privaloma turėti,

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto iki aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų.

 1. Prekyba laukiniais augalais ar grybais, jų dalimis ar gaminiais iš jų pažeidžiant laukinių augalų ar grybų prekybą reglamentuojančius teisės aktus ar nuostatas, neturint laukinių augalų ar grybų, jų dalių ar gaminių iš jų teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų, jeigu tokius dokumentus privaloma turėti,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Laukinių augalų ar grybų tyčinis perkėlimas pažeidžiant laukinių augalų ar grybų perkėlimą reglamentuojančius teisės aktus

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo septyniasdešimt iki

 

 

 

trijų šimtų septyniasdešimt eurų.

 

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt

 

iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto septyniasdešimt iki keturių šimtų septyniasdešimt eurų.

 1. Laukinių augalų ar grybų tyčinė introdukcija, reintrodukcija pažeidžiant laukinių augalų ar grybų introdukciją, reintrodukciją reglamentuojančius teisės aktus

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 

 1. Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 

 

 1. 13. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas administracinio nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių, laukinių augalų ar grybų, jų dalių ar gaminių iš jų Už šio straipsnio 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas administracinio nusižengimo padarymo įrankių, priemonių konfiskavimas ir privaloma skirti laukinių augalų ar grybų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

285 straipsnis. Saugomų rūšių naudojimas pažeidžiant saugomų rūšių naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, saugomų rūšių apsaugos reikalavimų pažeidimas

 1. Saugomų rūšių augalų ar grybų, jų dalių žalojimas, naikinimas arba šių augalų ar grybų, jų dalių rinkimas, paėmimas iš aplinkos, arba šių augalų ar grybų, jų dalių ar gaminių iš jų įgijimas, laikymas, perdirbimas, gabenimas ar kitoks naudojimas pažeidžiant aplinkos ministro tvirtinamo saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo ar kitų saugomų augalų rūšių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Saugomų rūšių augalų ar grybų, jų dalių žalojimas ir naikinimas arba šių augalų ar grybų, jų dalių rinkimas ar paėmimas iš aplinkos valstybiniame rezervate, valstybiniame draustinyje, valstybiniame parke, biosferos rezervate, biosferos poligone ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje pažeidžiant aplinkos ministro tvirtinamo saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo ar kitų saugomų rūšių augalų ar grybų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus

užtraukia baudą asmenims nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio trijų šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio devynių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Saugomų rūšių augalų ar grybų augaviečių žalojimas ar naikinimas

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų dešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo keturių šimtų iki devynių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo septynių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Saugomų rūšių augalų ar grybų augaviečių žalojimas ar naikinimas valstybiniame rezervate, valstybiniame draustinyje, valstybiniame parke, biosferos rezervate, biosferos poligone ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Saugomų rūšių gyvūnų gaudymas, žalojimas, naikinimas, trikdymas arba šių gyvūnų, jų dalių paėmimas iš aplinkos, šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įgijimas, perdirbimas, gabenimas ar kitoks naudojimas (išskyrus laikymą nelaisvėje) pažeidžiant aplinkos ministro tvirtinamo saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo ar kitų saugomų rūšių gyvūnų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki dviejų tūkstančių šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

 1. Saugomų rūšių gyvūnų gaudymas, žalojimas, naikinimas, trikdymas arba šių gyvūnų, jų dalių paėmimas iš aplinkos valstybiniame rezervate, valstybiniame draustinyje, valstybiniame parke, biosferos rezervate, biosferos poligone ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje pažeidžiant aplinkos ministro tvirtinamo saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo ar kitų saugomų rūšių gyvūnų naudojimą (išskyrus laikymą nelaisvėje) reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus

užtraukia baudą asmenims nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki trijų tūkstančių šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių devynių šimtų eurų.

 1. Saugomų rūšių gyvūnų buveinių, veisimosi, maitinimosi, žiemojimo vietų ar sąlygų, migracijos kelių apsaugos reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 13 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Saugomų rūšių gyvūnų buveinių, veisimosi, maitinimosi, žiemojimo vietų ar sąlygų, migracijos kelių valstybiniame rezervate, valstybiniame draustinyje, valstybiniame parke, biosferos rezervate, biosferos poligone ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje apsaugos reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo septynių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 15 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Saugomų rūšių apsaugos reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Šio straipsnio 17 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 1. Saugomų rūšių apsaugos reikalavimų pažeidimas valstybiniame rezervate, valstybiniame draustinyje, valstybiniame parke, biosferos rezervate, biosferos poligone ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 19 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo septynių šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Prekyba saugomomis rūšimis, jų dalimis ar gaminiais iš jų pažeidžiant prekybą saugomomis rūšimis reglamentuojančius teisės aktus ar Reglamentą (EB) Nr. 338/97, turint saugomų rūšių, jų dalių ar gaminių iš jų teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus, jeigu tokius dokumentus privaloma turėti,

užtraukia baudą asmenims nuo keturiasdešimt iki dviejų tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 21 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Prekyba saugomomis rūšimis, išskyrus saugomų rūšių paukščius ar žinduolius, jų dalimis ar gaminiais iš jų pažeidžiant prekybą saugomomis rūšimis reglamentuojančius teisės aktus ar Reglamentą (EB) Nr. 338/97, neturint saugomų rūšių, jų dalių ar gaminių iš jų teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų, jeigu tokius dokumentus privaloma turėti,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki penkių tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 23 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio šešių šimtų penkiasdešimt iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimt penkių iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Prekyba saugomų rūšių paukščiais ar žinduoliais, jų dalimis ar gaminiais iš jų pažeidžiant prekybą saugomų paukščių ar žinduolių rūšių gyvūnais reglamentuojančius teisės aktus ar Reglamentą (EB) Nr. 338/97, neturint saugomų paukščių ar žinduolių rūšių, jų dalių ar gaminių iš jų teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų, jeigu tokius dokumentus privaloma turėti,

užtraukia baudą asmenims nuo aštuonių šimtų iki penkių tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 25 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių šešių šimtų iki šešių tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas administracinio nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 21, 22 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas saugomų rūšių, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimas. Už šio straipsnio 23, 24, 25, 26 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti saugomų rūšių, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

286 straipsnis. Aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas deginant augalus ar jų dalis

 1. Surinktų augalų ar jų dalių (išskyrus surinktus vykdant miškų ūkio veiklą) deginimas lauko sąlygomis pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Priešgaisrinės apsaugos priemonių nesiėmimas pastebėjus augalų ar jų dalių gaisrą

užtraukia baudą žemės savininkams, naudotojams ir valdytojams nuo trisdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. Nenupjautų, nesugrėbtų ar kitaip nesurinktų augalų ar jų dalių deginimas, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka patvirtintuose gamtotvarkos planuose,

užtraukia baudą asmenims nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2662, 2024-05-16, paskelbta TAR 2024-05-30, i. k. 2024-09703

 

287 straipsnis. Natūralių pievų ir ganyklų gadinimas

Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų dėl natūralių pievų ir ganyklų naudojimo pažeidimas ar nevykdymas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.

 

288 straipsnis. Durpynų ir durpingų pievų deginimas

 1. Priešgaisrinės apsaugos priemonių nesiėmimas pastebėjus durpyno gaisrą

užtraukia baudą durpyno savininkams, naudotojams, valdytojams ar darbuotojams nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Durpynų ir durpingų pievų deginimas

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

 

289 straipsnis. Aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas gabenant, laikant ir naudojant augalų apsaugos priemones ir kitokius preparatus

 1. Augalų apsaugos priemonių, augimo stimuliatorių, mineralinių trąšų ir kitokių preparatų gabenimas, laikymas ir naudojimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

290 straipsnis. Medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

 1. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių ir (ar) kitų medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dalyse numatytus pažeidimus,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų laikymas, gaminimas, pirkimas ar pardavimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Medžiotojo buvimas medžioklės plotuose su į dėklą neįdėtu medžiokliniu ginklu, kai tam medžioklės plotų vienetui išduotame medžioklės lape nėra įrašo apie šį medžiotoją ir gyvūnas nesumedžiotas, arba medžiojimas teritorijose, kuriose medžiotojas neturi teisės medžioti, kai gyvūnas nesumedžiotas,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Medžiojimas Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme nurodytais draudžiamais įrankiais ir priemonėmis, taip pat Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėsenustatytais draudžiamais medžioklės būdais

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2485, 2024-03-14, paskelbta TAR 2024-03-15, i. k. 2024-04800

 

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Medžiojimas ar buvimas medžioklės plotuose su medžioklei naudojamais įrankiais (šaunamaisiais ginklais, spąstais) ar priemonėmis (vėliavėlėmis, naktinio matymo prietaisais, kilnojamaisiais bokšteliais), kai tai daro teisės medžioti neturintis asmuo, arba neteisėtai sumedžioto gyvūno dorojimas ar gabenimas

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 1. Gyvūno, kurį sumedžioti medžiotojas neturi teisės, sumedžiojimas arba neteisėtai sumedžioto gyvūno gabenimas ar dorojimas

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 1. Neblaivaus (nuo 0,41 promilės iki 1,5 promilės) medžiotojo dalyvavimas medžioklėje

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki devynių šimtų eurų.

 1. Neblaivaus (nuo 1,51 promilės iki 2,5 promilės) medžiotojo dalyvavimas medžioklėje

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Neblaivaus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų medžiotojo dalyvavimas medžioklėje

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 13 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Medžioklėje dalyvaujančio medžiotojo, kuris įtariamas neblaivumu ar apsvaigimu nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, atsisakymas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 15 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 4, 9 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti teisės medžioti atėmimą nuo vienuolikos mėnesių iki vienų metų šešių mėnesių. Už šio straipsnio 10 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės medžioti atėmimą nuo vienų metų trijų mėnesių iki dvejų metų. Už šio straipsnio 7, 11 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti teisės medžioti atėmimą nuo vienų metų aštuonių mėnesių iki dvejų metų šešių mėnesių. Už šio straipsnio 12 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės medžioti atėmimą nuo dvejų metų trijų mėnesių iki trejų metų. Už šio straipsnio 5, 6, 8, 13, 15 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti teisės medžioti atėmimą nuo trejų iki penkerių metų. Už šio straipsnio 14, 16 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti teisės medžioti atėmimą nuo ketverių iki penkerių metų.
 2. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas administracinio nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti kilpų konfiskavimą. Už šio straipsnio 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti administracinio nusižengimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų administracinio nusižengimo padarymo priemonių konfiskavimą.
 3. Administracinės atsakomybės neužtraukia Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatyta tvarka įforminti gyvūno, kurį sumedžioti medžiotojas neturi teisės, sumedžiojimo atvejai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3197, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15390

 

291 straipsnis. Mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

 1. Mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse numatytus nusižengimus,

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

 1. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 9 ir 10 dalyse numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų, nustatytų žvejybos ploto naudotojui žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame jis turi leidimą naudoti žvejybos plotą, pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

 1. Mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimas, padarytas panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar būdus (išskyrus elektros energiją ir ultragarsą),

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Mėgėjų žvejybos būdu sužvejotų žuvų ir iš jų pagamintų produktų prekyba ar įsigijimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Neteisėtas žvejybos įrankių (išskyrus elektros arba ultragarso žvejybos prietaisus), kuriuos naudoti draudžiama pagal teisės aktus, gaminimas, realizavimas, įsigijimas ar laikymas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto šešiasdešimt eurų.

 1. Limituotos lašišų, šlakių, margųjų upėtakių ir kiršlių žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas administracinio nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas. Už šio straipsnio 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti administracinio nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2533, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20655

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

292 straipsnis. Privačių žuvininkystės vandens telkinių naudojimo nuostatų, leidime naudoti žvejybos plotą nurodytų sąlygų ir žuvivaisos žuvininkystės vandens telkiniuose nuostatų pažeidimas

 1. Privačių žuvininkystės vandens telkinių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Leidime naudoti žvejybos plotą nurodytų sąlygų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. Žuvivaisą vandens telkiniuose reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 

293 straipsnis. Ne mėgėjų žvejybos įrankių gaminimo, pardavimo, įsigijimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

 1. Ne mėgėjų žvejybos įrankių gaminimo, pardavimo, įsigijimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

 1. Prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais ataskaitų nepateikimas nustatytu laiku

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Ne mėgėjų žvejybos įrankių (išskyrus elektros arba ultragarso žvejybos prietaisus) įsigijimas neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo ar nesilaikant šio leidimo sąlygose nustatytų reikalavimų

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Ne mėgėjų žvejybos įrankių (išskyrus elektros arba ultragarso žvejybos prietaisus) gaminimas, realizavimas, prekyba neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo ar nesilaikant šio leidimo sąlygose nustatytų reikalavimų

užtraukia baudą nuo penkių šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

 1. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 3, 4, 5 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti žvejybos įrankių ir jų gamybai naudojamų priemonių konfiskavimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

294 straipsnis. Žuvininkystės duomenų teikimo ir žuvininkystės duomenų valstybės informacinės sistemos naudojimo reikalavimų pažeidimas

 1. Palydovinio ryšio Lietuvos Respublikos žvejybos laivų stebėjimo sistemos naudojimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą laivų kapitonams ir (ar) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. 2. Ekonominių ir biologinių duomenų ir informacijos apie žuvų išteklių naudojimą ir žuvų perdirbimą neteikimas arba neteisingų duomenų pateikimas

užtraukia baudą nuo dvidešimt iki šešių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2533, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20655

 

295 straipsnis. Verslinės žvejybos tvarkos pažeidimas

 1. Verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos šiurkštus pažeidimas

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio šešių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Verslinės žvejybos jūrų vandenyse tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą laivų kapitonams ir (ar) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 1 ir 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas. Už šio straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti administracinių nusižengimų padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2533, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20655

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

296 straipsnis. Specialiosios žvejybos tvarkos pažeidimas

 1. Specialiosios žvejybos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki septynių šimtų eurų.

 1. Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos pažeidimas, padarytas žvejybai naudojant specialiosios žvejybos leidime nenurodytus žvejybos įrankius ar būdus, specialiosios žvejybos leidime nenurodytose vietose, nenurodytu laiku, specialiosios žvejybos leidime nenurodytų rūšių žuvų gaudymas, žvejyba viršijus specialiosios žvejybos leidime nurodytą žvejybos įrankių ar žuvų sugavimo kiekį, žvejybos žurnale nenurodant arba neteisingai nurodant žvejybos vietą, žvejybos įrankius, sugautų žuvų rūšis ar kiekį

užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas nusižengimo padarymo įrankių konfiskavimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

297 straipsnis. Žvejybos produktų iškrovimo ir (ar) perkrovimo iš žvejybos laivų uostuose ir (ar) jūrų vandenyse nuostatų pažeidimas

 1. Žvejybos produktų iškrovimo ir (ar) perkrovimo iš žvejybos laivų uostuose ir (ar) jūrų vandenyse nuostatų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą laivų kapitonams, asmenims arba juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio reikalavimai netaikomi vidaus vandenų žvejybos produktams.
 2. Neteko galios nuo 2016-07-16

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XII-2533, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20655

 

298 straipsnis. Pirminio žvejybos produktų pardavimo ir supirkimo nuostatų pažeidimas

Pirminio žvejybos produktų pardavimo ir supirkimo nuostatų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

299 straipsnis. Su žvejybos produktų gamyba, laikymu, vežimu, perdirbimu, pardavimu ir supirkimu susiję pažeidimai, atstovaujančiosios žvejybos produktų gamintojų organizacijos arba atstovaujančiosios akvakultūros produktų gamintojų organizacijos nustatytų gamybos ir prekybos, žuvininkystės produktų atsekamumo nuostatų pažeidimas

 1. Atstovaujančiosios žvejybos produktų gamintojų organizacijos arba atstovaujančiosios akvakultūros produktų gamintojų organizacijos nustatytų gamybos ir prekybos nuostatų taikymo versline žvejyba užsiimantiems šioms organizacijoms nepriklausantiems žuvų augintojams arba žuvų išteklių naudotojams pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Žuvų, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas reikalavimas ir kurios yra mažesnės negu Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyto minimalaus dydžio, pardavimas ar supirkimas žmonių maistui

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Draudžiamų perdirbti, parduoti ar supirkti uždraustos žvejybos metu sužvejotų šviežių žuvų ir tų rūšių žuvų, kurioms netaikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas reikalavimas ir kurios yra mažesnės negu Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyto minimalaus dydžio, naudojimo nuostatų pažeidimas

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Žuvininkystės produktų atsekamumo nuostatų pažeidimas žuvininkystės produktų gamybos, laikymo, vežimo, perdirbimo, pardavimo ir supirkimo etapais

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Neteisėtos, nedeklaruotos ir nereglamentuotos žvejybos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 2 straipsnyje, produktų laikymas, vežimas, perdirbimas, pardavimas ir supirkimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 2, 3 dalys netaikomos akvakultūros produktams su patvirtinamaisiais dokumentais. Šio straipsnio 3 dalis taip pat netaikoma žuvims, skirtoms žuvivaisai ir kai vidaus vandenyse sužvejotų mažesnių negu nustatyto minimalaus dydžio žuvų kiekis yra leistinas.
 2. 7. Už šio straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas žuvų ar žuvininkystės produktų konfiskavimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2533, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20655

 

300 straipsnis. Žuvininkystės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas

 1. Žuvininkystės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Žuvininkystės kontrolės pareigūno pakartotinai duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

301 straipsnis. Reglamento (ES) Nr. 404/2011 XXX priede nurodytas sunkus pažeidimas

 1. Reglamento (ES) Nr. 404/2011 XXX priede nurodyto sunkaus pažeidimo, už kurį skiriami 3 taškai, padarymas

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Reglamento (ES) Nr. 404/2011 XXX priede nurodyto sunkaus pažeidimo, už kurį skiriami 4 taškai, padarymas

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių šešių šimtų eurų.

 1. Reglamento (ES) Nr. 404/2011 XXX priede nurodyto sunkaus pažeidimo, už kurį skiriami 5 taškai, padarymas

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki trijų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

 1. Reglamento (ES) Nr. 404/2011 XXX priede nurodyto sunkaus pažeidimo, už kurį skiriami 6 taškai, padarymas

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių devynių šimtų eurų.

 1. Reglamento (ES) Nr. 404/2011 XXX priede nurodyto sunkaus pažeidimo, už kurį skiriami 7 taškai, padarymas

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo trijų tūkstančių iki trijų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą žvejybos laivų kapitonams nuo trijų tūkstančių keturių šimtų iki keturių tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Žvejybos laivo kapitono pareigų ėjimas, kai asmeniui yra atimta teisė eiti žvejybos laivo kapitono pareigas,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių šešių šimtų eurų iki keturių tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2533, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20655

 

 1. Neteko galios nuo 2016-07-16

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XII-2533, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20655

 

302 straipsnis. Su Lietuvos Respublikos žvejybos laivo varomojo variklio galia susiję pažeidimai

 1. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo varomojo variklio galios sertifikavimo nuostatų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo, kurio varomojo variklio galia viršija Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijime nurodytąją, naudojimas verslinei žvejybai

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Neteko galios nuo 2016-07-16

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XII-2533, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20655

 

303 straipsnis. Laukinių gyvūnų išteklių naudojimas pažeidžiant laukinių gyvūnų naudojimą reglamentuojančius teisės aktus

 1. Laukinių gyvūnų tyčinis gaudymas, žalojimas, naikinimas, trikdymas arba šių gyvūnų ar jų dalių paėmimas iš aplinkos, arba šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įgijimas, perdirbimas, gabenimas ar kitoks naudojimas (išskyrus laikymą nelaisvėje) pažeidžiant laukinių gyvūnų naudojimą reglamentuojančius teisės aktus

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki septynių šimtų penkiasdešimt eurų

ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Laukinių gyvūnų tyčinis gaudymas, žalojimas, naikinimas, trikdymas ar šių gyvūnų ar jų dalių paėmimas iš aplinkos valstybiniame rezervate, valstybiniame draustinyje, valstybiniame parke, biosferos rezervate, biosferos poligone ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje pažeidžiant laukinių gyvūnų naudojimą reglamentuojančius teisės aktus

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Laukinių gyvūnų laikymas pažeidžiant aplinkos ministro tvirtinamose laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse nustatytus reikalavimus ar kitus laukinių gyvūnų laikymą nelaisvėje reglamentuojančius teisės aktus, turint laukinių gyvūnų teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus, jeigu tokius dokumentus privaloma turėti,

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo aštuoniasdešimt iki septynių šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo devyniasdešimt iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Laukinių gyvūnų laikymas pažeidžiant aplinkos ministro tvirtinamose laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse nustatytus reikalavimus ar kitus laukinių gyvūnų laikymą nelaisvėje reglamentuojančius teisės aktus, neturint laukinių gyvūnų teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų, jeigu tokius dokumentus privaloma turėti,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų penkiasdešimt iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų septyniasdešimt penkių iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių septyniasdešimt penkių iki penkių tūkstančių eurų.

 1. Prekyba laukiniais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų pažeidžiant prekybą laukiniais gyvūnais reglamentuojančius teisės aktus, turint laukinių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus, jeigu tokius dokumentus privaloma turėti,

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo devyniasdešimt iki dviejų tūkstančių septynių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki trijų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Prekyba laukiniais gyvūnais, išskyrus laukinius paukščius ar žinduolius, jų dalimis ar gaminiais iš jų pažeidžiant prekybą laukiniais gyvūnais reglamentuojančius teisės aktus, neturint laukinių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų, jeigu tokius dokumentus privaloma turėti,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki trijų tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki keturių tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo septynių šimtų iki trijų tūkstančių aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Prekyba laukiniais paukščiais ar žinduoliais, jų dalimis ar gaminiais iš jų pažeidžiant prekybą laukiniais gyvūnais reglamentuojančius teisės aktus, neturint laukinių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų, jeigu tokius dokumentus privaloma turėti,

užtraukia baudą asmenims nuo septynių šimtų iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 13 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Laukinių gyvūnų tyčinis perkėlimas ar išleidimas į laisvę pažeidžiant laukinių gyvūnų perkėlimą ar išleidimą į laisvę reglamentuojančius teisės aktus

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuoniasdešimt iki septynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 15 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų trisdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Laukinių gyvūnų tyčinė introdukcija, reintrodukcija pažeidžiant laukinių gyvūnų introdukciją, reintrodukciją reglamentuojančius teisės aktus

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 17 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo septynių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Laukinių gyvūnų buveinių, veisimosi, maitinimosi, žiemojimo vietų ar sąlygų, migracijos kelių apsaugos reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo penkiasdešimt iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 19 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų septyniasdešimt penkių iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų dvidešimt penkių iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Laukinių gyvūnų buveinių, veisimosi, maitinimosi, žiemojimo vietų ar sąlygų, migracijos kelių apsaugos reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas arba laukinių gyvūnų tyčinis žalojimas ar sunaikinimas užsiimant ūkine veikla

užtraukia baudą asmenims nuo aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki devynių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 21 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 5, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas administracinio nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių, laukinių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimas. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti administracinio nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių, laukinių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-551, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11948

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

304 straipsnis.

Neteko galios nuo 2024-07-02

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

3041 straipsnis. Genetinių išteklių ir su genetiniais ištekliais susijusių tradicinių žinių naudojimo pažeidimas

 1. Genetinių išteklių naudojimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki keturių šimtų eurų.

 1. Reglamente (ES) Nr. 511/2014 nustatytų genetinių išteklių ir su genetiniais ištekliais susijusių tradicinių žinių naudotojų pareigų pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Mokslinių tyrimų, kuriuose naudojami genetiniai ištekliai ir su genetiniais ištekliais susijusios tradicinės žinios, vykdymas ir galutinių produktų, panaudojant genetinius išteklius ir su genetiniais ištekliais susijusias tradicines žinias, kūrimas pažeidžiant Reglamentą (ES) Nr. 511/2014

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Veiklos naudojant genetinius išteklius arba su genetiniais ištekliais susijusias tradicines žinias nenutraukimas, kai nutraukti šią veiklą privaloma Reglamente (ES) Nr. 511/2014 numatytais atvejais,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-551, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11948

 

3042 straipsnis. Invazinių rūšių neteisėtas naudojimas ir valdymo priemonių nevykdymas

 1. Invazinių rūšių naikinimo, izoliavimo ar gausos reguliavimo priemonių naudojimas pažeidžiant invazinių rūšių naudojimą, valdymą, gausos reguliavimą ir plitimo prevenciją reglamentuojančius teisės aktus ar Reglamentą (ES) 1143/2014

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo devyniasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Invazinių rūšių laikymas, auginimas, veisimas, dauginimas, mainymas, įvežimas į Lietuvos Respubliką, išvežimas iš Lietuvos Respublikos, vežimas per Lietuvos Respublikos teritoriją ar kitoks naudojimas pažeidžiant invazinių rūšių naudojimą, valdymą, gausos reguliavimą ir plitimo prevenciją reglamentuojančius teisės aktus ar Reglamentą (ES) 1143/2014

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo keturių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų eurų iki trijų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Invazinių rūšių pateikimas rinkai, tyčinis paleidimas į aplinką ar tyčinė introdukcija pažeidžiant invazinių rūšių naudojimą, valdymą, gausos reguliavimą ir plitimo prevenciją reglamentuojančius teisės aktus ar Reglamentą (ES) 1143/2014

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas administracinio nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių, invazinių rūšių konfiskavimas. Už šio straipsnio 5, 6 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas administracinio nusižengimo padarymo įrankių, priemonių konfiskavimas ir privaloma skirti invazinių rūšių konfiskavimą.
 2. Šio straipsnio nuostatos taikomos tik gyviems invazinių rūšių egzemplioriams ir galinčioms daugintis jų dalims, gametoms, sėkloms, kiaušiniams ar auginiams, taip pat visiems šių rūšių hibridams, kurių atstovai gali išgyventi ir toliau daugintis.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

305 straipsnis. Saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas

 1. Atkuriamųjų sklypų, genetinių sklypų, biosferos poligonų ar buferinės apsaugos zonų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto dešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, kai padaroma žalos aplinkai,

užtraukia baudą asmenims nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.

 1. Valstybinių parkų ar biosferos rezervatų, išskyrus valstybiniuose parkuose ar biosferos rezervatuose esančias gamtos paveldo objektų teritorijas ir valstybinių parkų ar biosferos rezervatų ir jų ribų planuose išskirtus gamtinius rezervatus ir draustinius, apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

 

 1. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, kai padaroma žalos aplinkai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 4, 5 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Gamtinių rezervatų, draustinių, gamtos paveldo objektų teritorijų arba valstybinių parkų ar biosferos rezervatų ir jų ribų planuose išskirtų gamtinių rezervatų ar draustinių, valstybiniuose parkuose ar biosferos rezervatuose esančių gamtos paveldo objektų teritorijų, privačių saugomų vietovių apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

Nr. XIV-2356, 2023-12-14, paskelbta TAR 2023-12-23, i. k. 2023-25327

 

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, kai padaroma žalos aplinkai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 7, 8 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki devynių šimtų eurų.

 1. Saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas neteisėtai pastatant, laikant ar naudojant apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ar kitiems tikslams vagonėlius ar kitus kilnojamuosius objektus arba įrenginius

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 10 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 

306 straipsnis. Neteko galios nuo 2022-05-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIV-897, 2022-01-11, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00754

 

307 straipsnis. Transporto priemonių, ne keliais judančių mechanizmų ir įrenginių, kurių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis viršija nustatytus ribinius dydžius, arba transporto priemonių, ne keliais judančių mechanizmų ir įrenginių su neveikiančia gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema, arba transporto priemonių, ne keliais judančių mechanizmų ir įrenginių su sumontuotu prietaisu ar įrenginiu, kuris išderina gamintojo numatytą išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos veikimą, eksploatavimas

 1. Transporto priemonių, ne keliais judančių mechanizmų ir įrenginių, kurių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis viršija nustatytus ribinius dydžius, eksploatavimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

 1. Transporto priemonių, ne keliais judančių mechanizmų ir įrenginių su neveikiančia gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema eksploatavimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų.

 1. Transporto priemonių, ne keliais judančių mechanizmų ir įrenginių su sumontuotu gamintojo nenumatytu išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos veikimui neigiamos įtakos turinčiu prietaisu ar įrenginiu, kuris išderina gamintojo numatytą išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos veikimą, eksploatavimas

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 4 ir 5 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti prietaiso ar įrenginio konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-897, 2022-01-11, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00754

Nr. XIV-2684, 2024-06-06, paskelbta TAR 2024-06-13, i. k. 2024-10822

 

308 straipsnis. Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo reikalavimų pažeidimas

 1. Cheminių medžiagų ir (ar) cheminių mišinių, išskyrus nuodingąsias medžiagas, sandėliavimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus

užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Cheminių medžiagų ir (ar) cheminių mišinių, išskyrus nuodingąsias medžiagas, sandėliavimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus, sukėlęs žalą aplinkai,

užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Reikalavimo pranešti Europos cheminių medžiagų agentūrai apie chemines medžiagas, atskiras ir esančias cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, pagal Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytą tvarką, kad jos būtų įtrauktos į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių, nevykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Gaminamų, tiekiamų rinkai, importuojamų, eksportuojamų, platinamų, naudojamų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių apskaitos reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Informacijos apie tiekiamas rinkai, gaminamas, importuojamas, eksportuojamas, platinamas, naudojamas chemines medžiagas ir cheminius mišinius, jų savybes ir poveikį nepateikimas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas, Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nurodytų reikalavimų nustatyta tvarka teikti su prevencinių ir gydymo priemonių nustatymu susijusią informaciją apie tiekiamų rinkai ir dėl poveikio sveikatai arba dėl fizinio poveikio klasifikuojamų kaip pavojingų cheminių mišinių cheminę sudėtį nevykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, taip pat jų turinčių gaminių importas ir (arba) eksportas pažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 649/2012 nustatytus reikalavimus

užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Reikalavimų teikti papildomą informaciją Europos cheminių medžiagų agentūrai ir (arba) Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai pagal šių institucijų prašymą ir reikalavimų teikti Europos cheminių medžiagų agentūrai informaciją apie pavojingąsias chemines medžiagas gaminiuose Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatyta tvarka ir informaciją apie atskiras ir esančias cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje chemines medžiagas, kurioms Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytais atvejais taikomos registracijos išimtys, nesilaikymas ir (arba) registracijos išimčių atvejais nustatytų sąlygų nesilaikymas

užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Atliekant bandymus cheminės medžiagos registracijos tikslais gautų duomenų ir (arba) tyrimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų nepateikimas kitiems potencialiems registruotojams

užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Reikalavimų Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatyta tvarka perduoti tiekimo grandinės dalyviams, platintojams ar vartotojams informaciją apie chemines medžiagas, atskiras ir esančias cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, ir apie cheminius mišinius nesilaikymas

užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Saugos duomenų lapų sudarymo ir (arba) jų teikimo reikalavimų nesilaikymas

užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Saugos duomenų lapuose ir jų prieduose nurodytų sąlygų ir reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims nuo keturiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, jų turinčių gaminių naudojimo reklamos reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Cheminių medžiagų, atskirų ir esančių cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, registravimas pažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytus reikalavimus ir (arba) reikalavimo šioje dalyje nurodytame reglamente nustatyta tvarka atnaujinti cheminių medžiagų, atskirų ir esančių cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, registraciją nevykdymas

užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatyta tvarka neregistruotų ar neautorizuotų cheminių medžiagų ir pavojingųjų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, kurių gamyba, tiekimas rinkai ir naudojimas draudžiamas arbaribojamas, pašalinimo ir (ar) susigrąžinimo iš rinkos reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų.

 1. Cheminių medžiagų, atskirų ir esančių cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, taip pat cheminių mišinių, sprogiųjų cheminių medžiagų ar cheminių mišinių turinčių gaminių klasifikavimo, pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių, sprogmenų klasei priskiriamų gaminių pakavimo ir (arba) ženklinimo reikalavimų (įskaitant klasifikacijos peržiūros, etiketėse pateikiamos informacijos atnaujinimo reikalavimus) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 pažeidimas, draudimo tiekti rinkai pavojingąją cheminę medžiagą ir (ar) cheminį mišinį ar sprogmenų klasei priskiriamą gaminį, kai jie nustatyta tvarka nėra suklasifikuoti, paženklinti ir (ar) supakuoti, pažeidimas

užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų keturiasdešimt iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Tolesnio naudotojo pareigų Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytais atvejais dėl cheminių medžiagų cheminės saugos vertinimo, dėl rizikos mažinimo priemonių nustatymo ir jų taikymo ir (arba) informacijos pateikimo Europos cheminių medžiagų agentūrai nevykdymas

užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Reikalavimų gamintojui, importuotojui, tolesniam naudotojui arba platintojui kaupti ir nustatytą laiką saugoti informaciją apie pagamintas, importuotas, patiektas rinkai ar naudotas chemines medžiagas, kuri reikalinga jų pareigoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atlikti, nesilaikymas, taip pat cheminės medžiagos ar cheminio mišinio tiekėjo rinkai pareigos kaupti ir saugoti informaciją, kurią jis naudojo klasifikuodamas ir ženklindamas cheminę medžiagą ar cheminį mišinį pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, neatlikimas ir (arba) reikalavimų leisti su šia informacija susipažinti Europos cheminių medžiagų agentūrai, Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai ir (arba) cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo priežiūrą vykdančioms institucijoms ir (ar) valstybės įmonėms nesilaikymas

užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Draudimo gaminti ir (arba) tiekti rinkai chemines medžiagas, atskiras ir esančias cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, kai jos nustatyta tvarka neįregistruotos, pažeidimas

užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Pavojingųjų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, naudojimas (išskyrus nuodingųjų medžiagų laikymą) nesilaikant autorizacijos sąlygų

užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminiųmišinių, jų turinčių gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir (arba) naudojimo apribojimų, išskyrus nuodingųjų medžiagų gamybos, laikymo ir (arba) realizavimo apribojimus, pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims, su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Draudimo tiekti rinkai ir (arba) naudoti pavojingąsias chemines medžiagas, atskiras ir esančias cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, kai šių cheminių medžiagų naudojimo būdas ar jų įtraukimas į gaminio sudėtį nustatyta tvarka neautorizuotas, pažeidimas, išskyrus draudimo realizuoti ir (arba) laikyti nuodingąsias medžiagas pažeidimą,

užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Uždraustų naudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių cheminių mišinių ar gaminių sudėtyje, cheminių mišinių ir jų turinčių gaminių gamyba, tiekimas rinkai ir (arba) naudojimas, išskyrus nuodingųjų medžiagų gamybą, laikymą ir (arba) realizavimą,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims, su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2804, 2020-01-28, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02855

 

3081 straipsnis. Reglamente (ES) 2017/852 nustatytų reikalavimų pažeidimas

 1. Reglamente (ES) 2017/852 nustatyto reikalavimo odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose įrengti amalgamos separatorius, atitinkančius šiame reglamente nustatytą amalgamos dalelių surinkimo lygį, nesilaikymas

užtraukia baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

 1. Reglamente (ES) 2017/852 nustatyto draudimo eksportuoti gyvsidabrį, gyvsidabrio junginius ir mišinius, nurodytus šio reglamento I priede, nesilaikymas

užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems fiziniams asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Gyvsidabrio ir gyvsidabrio mišinių, nurodytų Reglamento (ES) 2017/852 I priede, importas pažeidžiant nustatytus reikalavimus

užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems fiziniams asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių, nurodytų Reglamento (ES) 2017/852 III priede, naudojimo gamybos procesuose apribojimų pažeidimas

užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems fiziniams asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Reglamente (ES) 2017/852 nustatyto draudimo eksportuoti, importuoti ir gaminti gyvsidabrio savo sudėtyje turinčius produktus, nurodytus šio reglamento II priede, nesilaikymas

užtraukia baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Reglamente (ES) 2017/852 nustatyto draudimo naudoti gyvsidabrį ir gyvsidabrio junginius pramoninėje veikloje, gamybos, amatininkiškos ir mažos apimties aukso gavybos ir perdirbimo procesuose nesilaikymas

užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems fiziniams asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Reglamente (ES) 2017/852 nustatytų naujų produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, gamybos ir tiekimo rinkai draudimo nesilaikymas, draudimo naudoti gyvsidabrį arba gyvsidabrio junginius naujuose gamybos procesuose nesilaikymas

užtraukia baudą veiklos vykdytojams fiziniams asmenims ir veiklos vykdytojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Reglamente (ES) 2017/852 nustatyto draudimo importuoti gyvsidabrio mišinius ir gyvsidabrio junginius gyvsidabriui regeneruoti ir draudimo importuoti gyvsidabrį naudoti amatininkiškoje ir mažos apimties aukso gavyboje ir perdirbimo procesuose nesilaikymas

užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems fiziniams asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-1110, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06748

 

309 straipsnis. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių, jų turinčių gaminių ir įrangos tvarkymo reikalavimų pažeidimas

 1. Reikalavimų rinkti, kaupti ir saugoti duomenis apie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių naudojimą įrangoje ir (arba) informaciją apie šios įrangos montavimą, aptarnavimą, techninę priežiūrą, remontą ar eksploatacijos nutraukimą atlikusį fizinį ar juridinį asmenį, apie šios įrangos tikrinimo dėl galimo nuotėkio, nuotėkio aptikimo sistemų tikrinimo datas ir rezultatus, informaciją apie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių surinkimo ir pašalinimo priemones ir reikalavimų sukurti atitinkamos informacijos apie fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių įsigyjančius asmenis įrašus ir tvarkyti šiuos įrašus bent penkerius metus pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Informacijos apie teikiamas rinkai, gaminamas, importuojamas, eksportuojamas, įvežamas iš kitų Europos Sąjungos šalių, išvežamas į kitas Europos Sąjungos šalis, naudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas, suardomas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir jų mišinius, eksploatuojamą fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių turinčią įrangą nepateikimas Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių turinčių gaminių ir įrangos pateikimas rinkai ir (arba) importas pažeidžiant ženklinimo reikalavimus

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Reikalavimų užtikrinti, kad fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių turinčios įrangos montavimo, aptarnavimo, techninės priežiūros, remonto, tikrinimo dėl nuotėkio, surinkimo iš įrangos, įrangos eksploatacijos nutraukimo ir (ar) išmontavimo darbus atliktų teisės aktų nustatytas kompetencijas turintys asmenys, pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių pardavimas, šių dujų ir jų mišinių turinčios įrangos pirkimas montavimo, aptarnavimo, priežiūros ar remonto tikslais pažeidžiant reikalavimus ir nehermetiškos įrangos, kuri užpildyta fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis ir jų mišiniais, pardavimas galutiniam naudotojui pažeidžiant reikalavimus, fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių turinčios įrangos montavimo, aptarnavimo, priežiūros ar remonto paslaugų pirkimas pažeidžiant reikalavimus

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių išleidimas į atmosferą, kai tai techniškai nebūtina, naudojant fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir jų mišinius pagal paskirtį

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki keturių tūkstančių eurų.

 1. Reikalavimų tikrinti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių turinčią įrangą dėl galimo nuotėkio pažeidimas arba įrangos, turinčios gedimų, dėl kurių fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir jų mišiniai patenka arba gali patekti į atmosferą, eksploatavimas, fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių nuotėkio aptikimo sistemų įrengimo ir tikrinimo, fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių surinkimo iš jų turinčios įrangos ir gaminių reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki keturių tūkstančių eurų.

 1. Reikalavimų transporto priemonių oro kondicionierių pildymo fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis veiklos vykdytojui suteikti privalomą oro kondicionieriaus pildymo paslaugos rezultato kokybės garantinį terminą ne mažiau kaip trims mėnesiams pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki keturių tūkstančių eurų.

 1. Apribojimų dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių naudojimo būdų ar leidžiamo naudoti kiekio pažeidimas ir (arba) uždraustų pateikti rinkai ar naudoti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių, gaminių ir įrangos, kurie turi šių dujų ir jų mišinių arba kurių veikimas priklauso nuo šių dujų ir jų mišinių, teikimas rinkai ir (arba) naudojimas

užtraukia baudą nuo dešimt iki trisdešimt eurų už kiekvieną anglies dioksido ekvivalento toną, bet ne didesnę negu šeši tūkstančiai eurų.

 1. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių, gaminių ir įrangos, kurie yra iš anksto užpildyti šiomis dujomis ir jų mišiniais, pateikimas Europos Sąjungos rinkai neturint atitinkamos teikimo rinkai kvotos ar licencijos

užtraukia baudą nuo dešimt iki penkiasdešimt eurų už kiekvieną anglies dioksido ekvivalento toną, bet ne didesnę negu šeši tūkstančiai eurų.

 1. Šio straipsnio 10 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dvidešimt iki vieno šimto eurų už kiekvieną anglies dioksido ekvivalento toną, bet ne didesnę negu šeši tūkstančiai eurų.

 1. Už šio straipsnio 9, 10 ir 11 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti administracinio nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių, gaminių, įrangos ir fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų mišinių, taip pat už neteisėtą veiklą gautų pajamų konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

310 straipsnis. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių, įrangos ir produktų, kuriuose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar mišinių arba kurių veikla nuo jų priklauso, tvarkymo reikalavimų pažeidimas

 1. Įrangos ir produktų, kuriuose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, montavimas, techninė priežiūra, remontas, tikrinimas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuotėkio ir išmontavimas neturint reikiamos kvalifikacijos dirbti darbą su įranga, kurioje yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, arba vadovauti šiam darbui

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika, kai dėl to į aplinką buvo išmesta ozono sluoksnį ardančių medžiagų,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Ozono sluoksnį ardančioms medžiagoms ir jų mišiniams, įrangai ir produktams, kuriuose yra šių medžiagų arba kurių veikimas nuo jų priklauso, taikomų teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimai, išskyrus numatytuosius šiame kodekse,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

 1. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų turinčių mišinių tiekimas rinkai vienkartinėje talpoje

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Teisės aktuose nustatytų reikalavimų įrangos, kurioje yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, ženklinimui, duomenų apie ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių iš įrangos surinkimą, naudojimą įrangai papildyti, kitos nustatytos informacijos apie įrangos eksploatavimą tvarkymo ir saugojimo reikalavimų ir (arba) reikalavimo užtikrinti, kad prie įrangos būtų saugaus eksploatavimo ir priežiūros instrukcija ir (arba) kad šios instrukcijos būtų laikomasi, pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

 1. Reikalavimų nustatyta tvarka surinkti ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir jų mišinius iš įrangos, kurioje yra šių medžiagų ar jų mišinių, techninės priežiūros, remonto metu arba prieš įrangą išmontuojant ir pašalinant pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Leidimas neturinčiam reikiamos kvalifikacijos asmeniui dirbti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus darbus su įranga, kurioje yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Reikalavimų imtis teisės aktuose nustatytų priemonių, kad būtų išvengta ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuotėkio iš nenaudojamos įrangos, pažeidimas ir (arba) nusidėvėjusios, netinkamos naudoti ir (arba) nereikalingos įrangos išmontavimas arba tokios įrangos atliekų apdorojimas pažeidžiant ozono sluoksnį ardančių medžiagų išmetimo į aplinką prevencijos ir mažinimo reikalavimus

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 8 dalyje numatyta veika, kai dėl to į aplinką buvo išmesta ozono sluoksnį ardančių medžiagų,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Informacijos apie ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių, įrangos ir produktų, kuriuose yra šių medžiagų ar jų mišinių arba kurių veikimas nuo šių medžiagų priklauso, importą, eksportą, įvežimą į Lietuvos Respublikos teritoriją, išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, sunaikinimą, apie ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių naudojimą, surinkimą iš įrangos ar produktų, recirkuliaciją, regeneraciją, apie eksploatuojamą ar disponuojamą įrangą, įrangos pirkimą, pardavimą, kitokį perleidimą kitai įmonei, ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių įrangoje keitimą kitomis medžiagomis, įrangos išmontavimą nepateikimas Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Reikalavimų nustatyta tvarka tikrinti dėl galimo nuotėkio įrangą, kurioje yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar jų mišinių, pažeidimas, šios įrangos, turinčios gedimų, dėl kurių ozono sluoksnį ardančios medžiagos patenka arba gali patekti į aplinką, eksploatavimas

užtraukia baudą vieno šimto keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Įrangos ir produktų, kuriuose yra chlorfluorangliavandenilių, halonų, tetrachlormetano, 1,1,1-trichloretano, hidrobromfluorangliavandenilių, bromchlormetano, metilbromido ar šių medžiagų turinčių mišinių, arba įrangos ir produktų, kurių veikimas priklauso nuo šių medžiagų, importas, tiekimas rinkai, eksportas ir (arba) eksploatavimas (išskyrus šio straipsnio 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dalyse nurodytus nusižengimus) pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Įrangos ir produktų, kuriuose yra hidrochlorfluorangliavandenilių ar šių medžiagų turinčių mišinių, arba įrangos ir produktų, kurių veikimas priklauso nuo šių medžiagų, importas, tiekimas rinkai, eksportas ir (arba) eksploatavimas (išskyrus šio straipsnio 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dalyse nurodytus nusižengimus) pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių arba įrangos ir produktų, kuriuose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų, naikinimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

311 straipsnis. Anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų žvalgybos ir anglies dioksido geologinio saugojimo reikalavimų pažeidimas

 1. Anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų žvalgybos vykdymas pažeidžiant darbų projekto reikalavimus, teisės aktuose nustatytų anglies dioksido srauto sudėties ar anglies dioksido srauto priėmimo tvarkos reikalavimų pažeidimas, neteisingų duomenų apie anglies dioksido suleidimo įrenginių, anglies dioksido geologinės saugyklos komplekso arba anglies dioksido santalkos ir aplinkos stebėseną pateikimas arba šių duomenų nepateikimas Lietuvos geologijos tarnybai

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų trisdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

 

312 straipsnis. Genetiškai modifikuotų organizmų ar genetiškai modifikuotų produktų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

 1. Genetiškai modifikuotų organizmų ar produktų pakavimo, fasavimo ar ženklinimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų eurų.

 1. Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių sambūvio su tradicinių ir ekologiškų augalų pasėliais taisyklėse nustatytų reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje numatytą nusižengimą,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Genetiškai modifikuotų organizmų išleidimas į aplinką, genetiškai modifikuotų organizmų ar produktų tiekimas rinkai pažeidžiant teisės aktuose nustatytus apgalvoto išleidimo į aplinką ar tiekimo rinkai reikalavimus, genetiškai modifikuotų organizmų ar genetiškai modifikuotų produktų įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją ar vežimas per Lietuvos Respublikos teritoriją, ar išvežimas iš Lietuvos Respublikos nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų, išskyrus šio straipsnio 1, 2, 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus nusižengimus,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. 4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. 5. Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių auginimas pažeidžiant pareigą apie tai pranešti atsakingoms institucijoms

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų.

 1. 6. Dauginamosios medžiagos, turinčios Europos Sąjungoje auginti neįteisintų genetiškai modifikuotų organizmų priemaišų, tiekimas rinkai

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.

 1. Genetiškai modifikuotų augalų, kurių auginimas įteisintas Europos Sąjungoje, bet apribotas ar uždraustas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba jos dalyje, auginimas tiekimo rinkai tikslais

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų.

 1. Genetiškai modifikuotų augalų, kurių auginimas neįteisintas Europos Sąjungoje, auginimas tiekimo rinkai tikslais

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-551, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11948

 

313 straipsnis. Genetiškai modifikuotų organizmų riboto naudojimo veiklos vykdymo sąlygų pažeidimas

 1. Teisės aktuose nustatytų genetiškai modifikuotų mikroorganizmų pirmosios pavojingumo klasės ar genetiškai modifikuotų organizmų, išskyrus mikroorganizmus, pirmojo pavojingumo lygio riboto naudojimo veiklos vykdymo sąlygų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Teisės aktuose nustatytų genetiškai modifikuotų mikroorganizmų antrosios pavojingumo klasės ar genetiškai modifikuotų organizmų, išskyrus mikroorganizmus, aukštesniojo pavojingumo lygio riboto naudojimo veiklos vykdymo sąlygų pažeidimas

užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Teisės aktuose nustatytų genetiškai modifikuotų mikroorganizmų trečiosios pavojingumo klasės riboto naudojimo veiklos vykdymo sąlygų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Teisės aktuose nustatytų genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ketvirtosios pavojingumo klasės riboto naudojimo veiklos vykdymo sąlygų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3262, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15886

 

314 straipsnis. Kultūros paveldo apsaugos reikalavimų pažeidimas

 1. Įstatymuose nustatytų kultūros paveldo apsaugos reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Įstatymuose nustatytų kultūros paveldo apsaugos reikalavimų pažeidimas atliekant tvarkybos, statybos darbus, šių darbų projektavimo ar planavimo darbus

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Kultūrinę vertę turinčių kilnojamųjų daiktų paieškos vykdant kasinėjimus ar naudojantis metalo ieškikliais arba bet kokia kita paieškos įranga reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 5, 6 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti nusižengimo padarymo įrankių, priemonių ir uždraustos veikos rezultatų konfiskavimą.

 

3141 straipsnis. Melagingos informacijos pateikimas dėl kultūros vertybių įvežimo ir importo pažeidžiant Reglamento (ES) 2019/880 nuostatas

Melagingos informacijos pateikimas dėl kultūros vertybių įvežimo ir importo pažeidžiant Reglamento (ES) 2019/880 nuostatas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų keturiasdešimt eurų.

Pastaba. Straipsnio nuostatos taikomos nuo tos dienos, kurią Europos Komisija pagal 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/880 dėl kultūros vertybių įvežimo ir importo 16 straipsnį paskelbia apie elektroninės sistemos veiklos pradžią.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-609, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23531

 

315 straipsnis. Aplinkos apsaugos priemonių neįgyvendinimas

 1. Valstybinėse gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos programose, kompleksinėse schemose nustatytų aplinkos apsaugos priemonių ar kitų aplinkosaugos reikalavimų neįgyvendinimas laiku arba jų įgyvendinimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

316 straipsnis. Pareigos saugoti aplinką neatlikimas

Teisės aktuose nustatytų gamtos išteklių naudojimo ar aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas dėl juridinio asmens vadovo ar kito atsakingo asmens, kuris nesiėmė priemonių pažeidimui išvengti, kaltės

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 

317 straipsnis. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas

 1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pakartotinai duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 

318 straipsnis. Nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą nevykdymas

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą nevykdymas

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

319 straipsnis. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo laikinai apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą nevykdymas

Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo tam tikroje savivaldybės teritorijoje laikinai apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, kai susidaro nepalankios teršalų išsisklaidymo sąlygos arba kai viršijamos ribinės užterštumo vertės ar pavojaus slenksčiai, nevykdymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 

XIX skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su energetika.

320 straipsnis. Branduolinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, radiacinės saugos verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

 1. Branduolinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, radiacinės saugos verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas (išskyrus šio kodekso 47 straipsnio 3 dalyje, 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 141 straipsnyje, 242, 245, 322, 359, 360 ir 546 straipsniuose numatytus administracinius nusižengimus)

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 

321 straipsnis. Patekimas į saugomą objektą, kuriame yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto, arba į branduolinės energetikos objekto aikštelę neturint tam teisės

 1. Patekimas ar bandymas patekti į saugomą objektą, kuriame yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto, arba į branduolinės energetikos objekto aikštelę neturint tam teisės

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki septyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-289, 2017-04-20, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07278

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

 

322 straipsnis. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų (privalomų vykdyti nurodymų) nevykdymas ar kitoks kliudymas atlikti jiems pavestas pareigas

 1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų (privalomų vykdyti nurodymų) pašalinti nustatytus branduolinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, radiacinės saugos verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės pažeidimus nevykdymas nustatyta tvarka ir sąlygomis

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų (privalomų vykdyti nurodymų) nustatytais terminais sustabdyti darbus, sustabdyti branduolinį reaktorių ar sumažinti jo galią, sustabdyti kitų įrenginių eksploatavimą ar darbus nevykdymas nustatyta tvarka ir sąlygomis

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Kitoks, negu nurodyta šio straipsnio 1, 2 dalyse ir 505 straipsnio 1 dalyje, kliudymas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

323 straipsnis. Neteko galios nuo 2022-01-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

 

324 straipsnis. Savavališkas prisijungimas prie energijos ar energijos išteklių tiekimo sistemų

Savavališkas prisijungimas prie energijos ar energijos išteklių tiekimo sistemų be energijos perdavimo ar paskirstymo įmonės leidimo

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

325 straipsnis. Energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo ir saugos norminių aktų pažeidimas

Energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo ir saugos norminių aktų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

 

326 straipsnis. Energijos išteklių ar energijos perdavimo, paskirstymo, laikymo, tiekimo ir vartojimo tvarkos pažeidimas

 1. Energijos išteklių ar energijos tiekimo nepagrįstas nutraukimas, tiekimo saugumo ar (ir) energijos kokybės reikalavimų, įrenginių įrengimo, eksploatavimo, saugos, vartojimo tvarkos pažeidimas, vertimasis energetikos veikla neturint leidimo vykdyti šią veiklą ar leidime nurodytų reikalavimų nesilaikymas, energijos apskaitos pažeidimas, klaidingų energijos apskaitos duomenų pateikimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Energijos išteklių ar energijos perdavimo, paskirstymo, laikymo, tiekimo tvarkos pažeidimas, energijos išteklių ir energijos tiekimo sistemos balansavimo ir prisijungimo prie jos tvarkos pažeidimas, reguliuojamų tarifų ar (ir) kainų taikymo pažeidimas, ne laiku atnaujintas privalomasis draudimas, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų energetikos veiklos skaidrumo reikalavimų nesilaikymas, įpareigojimų teikti privalomas paslaugas nevykdymas, vertimasis energetikos veikla neturint šios veiklos licencijos ar licencijoje nurodytų reikalavimų nesilaikymas, teisės pasinaudoti energijos išteklių ar energijos perdavimo ar paskirstymo sistema (tinklais) nesuteikimas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

327 straipsnis. Energijos ar energijos išteklių tiekimo sistemų ir jų įrenginių sugadinimas ir (arba) energetikos objektų ir įrenginių apsaugos norminių aktų pažeidimas

 1. Energijos ar energijos išteklių tiekimo sistemų ir jų įrenginių sugadinimas ir (arba) energetikos objektų ir įrenginių apsaugos norminių aktų pažeidimas, nesukėlęs energetikos objektų ir (ar) įrenginių veikimo trikdžių ir neturėjęs įtakos saugiam, patikimam ar nenutrūkstamam energetikos objektų ir (ar) įrenginių veikimui,

užtraukia baudą asmenims nuo septyniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Energijos ar energijos išteklių tiekimo sistemų ir jų įrenginių sugadinimas ir (arba) energetikos objektų ir įrenginių apsaugos norminių aktų pažeidimas, sukėlęs energetikos objektų ir (ar) įrenginių veikimo trikdžių arba turėjęs įtakos saugiam, patikimam ar nenutrūkstamam energetikos objektų ir (ar) įrenginių veikimui,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

 

328 straipsnis. Energijos išteklių ir energijos bei šalto vandens tiekėjų duomenų apie įmonės ūkinę finansinę veiklą nepateikimas ir duomenų, žinant, kad jie klaidingi, pateikimas

 1. Energijos išteklių biržos operatoriaus, įmonių, kurios verčiasi energetikos veikla, geriamojo vandens tiekėjų duomenų apie įmonės ūkinę finansinę veiklą nepateikimas nustatyta tvarka Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Įmonių, kurios verčiasi energetikos veikla, duomenų apie įmonės ūkinę finansinę veiklą nepateikimas nustatyta tvarka ar duomenų, žinant, kad jie klaidingi, pateikimas valstybės institucijoms

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Energijos išteklių biržos operatoriaus, įmonių, kurios verčiasi energetikos veikla, geriamojo vandens tiekėjų duomenų, žinant, kad jie klaidingi, pateikimas Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1969, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03167

 

329 straipsnis. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimų pažeidimas arba nevykdymas

 1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimų pažeidimas arba nevykdymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1969, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03167

 

330 straipsnis. Įpareigotų kaupti ir tvarkyti naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargas įmonių ar užsienio įmonių filialų valstybės atsargų nesukaupimas ar netinkamos kokybės valstybės atsargų sukaupimas

 1. Įpareigotų teisės aktuose nustatyta tvarka kaupti ir tvarkyti naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargas įmonių ar užsienio įmonių filialų valstybės atsargų nesukaupimas, netinkamos kokybės valstybės atsargų sukaupimas

užtraukia baudą įmonių ar užsienio įmonių filialų vadovams nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padaręs didelę žalą valstybės interesams,

užtraukia baudą įmonių ar užsienio įmonių filialų vadovams nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Laikoma, kad didelė žala valstybės interesams padaryta, kai įpareigotuose teisės aktuose nustatyta tvarka kaupti ir tvarkyti naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargas įmonėje ar užsienio įmonės filiale trūkstamas tinkamos kokybės valstybės atsargų kiekis viršija vieną tūkstantį tonų.

 

331 straipsnis. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo tvarkos pažeidimas

 1. Energijos išteklių rezervinių atsargų nesukaupimas ar netinkamos kokybės atsargų sukaupimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, dėl kurio padaryta didelė žala valstybės interesams,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Laikoma, kad didelė žala valstybės interesams padaryta, kai įpareigotoje teisės aktuose nustatyta tvarka kaupti rezervines energijos išteklių atsargas įmonėje trūkstamas tinkamos kokybės rezervinių energijos išteklių atsargų kiekis viršija vieną tūkstantį tonų (naftos ekvivalentų).

 

332 straipsnis. Vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių ir vandens apskaitos mazgų ar jų dalių eksploatavimo pažeidimas

 1. Tyčinis vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių arba vandens apskaitos mazgų ar jų dalių sunaikinimas, sugadinimas, sugadintų vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių arba vandens apskaitos mazgų ar jų dalių eksploatavimas nepranešus vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančiai įmonei

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Savavališkas prisijungimas prie vandens tiekimo ar nuotekų šalinimo tinklų ar prisijungimas prie šių tinklų pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus, nuotekų išleidimas pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių arba vandens apskaitos mazgų ar jų dalių įrengimo, eksploatavimo, vandens saugos norminių aktų pažeidimas, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų apsaugos taisyklių pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.

 1. Vandens ir nuotekų apskaitos duomenų, žinant, kad jie klaidingi, pateikimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatytos asmenų, individualiai išgaunančių ir naudojančių geriamąjį vandenį ir (arba) individualiai tvarkančių nuotekas, pareigos sudaryti sąlygas per nustatytą laikotarpį prijungti jiems nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros nevykdymas

užtraukia įspėjimą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1893, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00099

 

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1893, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00099

 

XX skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su žemės ūkio, veterinarijos veikla ir gyvūnų globa. 

333 straipsnis. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, arba pareigos užtikrinti įsigytos žemės ūkio paskirties žemės naudojimą žemės ūkio veiklai nevykdymas

 1. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės iki trijų hektarų ploto nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės, kurios plotas viršija tris, bet neviršija dešimt hektarų, nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

 1. Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės daugiau kaip dešimt hektarų ploto nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatytos pareigos užtikrinti įsigytos žemės ūkio paskirties žemės naudojimą ūkio veiklai nevykdymas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 

3331 straipsnis. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatytos informacijos nepateikimas, neteisingos ar neišsamios informacijos pateikimas siekiant įsigyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatytos informacijos nepateikimas, neteisingos ar neišsamios informacijos pateikimas siekiant įsigyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-2133, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14325

 

334 straipsnis. Geodezijos ir kartografijos darbų atlikimą, nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą ir keitimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

Geodezijos ir kartografijos darbų atlikimą ar kadastrinių matavimų metu nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą ir keitimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą geodezijos ir kartografijos darbus ar kadastrinius matavimus atliekantiems asmenims nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

335 straipsnis. Pasėlių nuganymas, laukuose esančio nuimto žemės ūkio kultūrų derliaus sugadinimas arba sunaikinimas, želdinių sužalojimas

 1. Pasėlių nuganymas, laukuose esančio nuimto žemės ūkio kultūrų derliaus sugadinimas, sunaikinimas, želdinių sužalojimas, kai tai padaro gyvuliai ar paukščiai,

užtraukia baudą nuo dvidešimt iki keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 

336 straipsnis. Važiavimas per pasėlius ar želdinius

 1. Važiavimas per pasėlius ar želdinius kinkomuoju transportu

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų.

 1. Važiavimas per pasėlius ar želdinius automobiliu, traktoriumi, kombainu arba kita savaeige transporto priemone

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

 

337 straipsnis. Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo ir kitų fitosanitarijos reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo ir kitų fitosanitarijos reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto šešiasdešimt iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 

338 straipsnis. Žemės savininkų, kitų žemės naudotojų nesiėmimas kovos su piktžolėmis, augalų kenkėjais ir ligomis priemonių

 1. Žemės savininkų, kitų žemės naudotojų, kai žemės plotas neviršija trijų hektarų, nesiėmimas kovos su piktžolėmis, augalų kenkėjais ir ligomis priemonių

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Žemės savininkų, kitų žemės naudotojų, kai žemės plotas viršija tris, bet neviršija dešimt hektarų, nesiėmimas kovos su piktžolėmis, augalų kenkėjais ir ligomis priemonių

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Žemės savininkų, kitų žemės naudotojų, kai žemės plotas viršija dešimt hektarų, nesiėmimas kovos su piktžolėmis, augalų kenkėjais ir ligomis priemonių

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

339 straipsnis. Nesiėmimas narkotinių medžiagų turinčių pasėlių apsaugos užtikrinimo priemonių

Nesiėmimas kanapių ir aguonų pasėlių, šių augalų derliaus laikymo ir perdirbimo apsaugos režimo užtikrinimo priemonių, taip pat nesiėmimas narkotinių medžiagų turinčių pasėlinių likučių ir gamybos atliekų sunaikinimo priemonių

užtraukia baudą nuo dvidešimt iki aštuoniasdešimt eurų.

 

340 straipsnis. Neteisėtas opijinių aguonų, kanapių ar kokamedžių auginimas

Neteisėtas opijinių aguonų, kanapių ar kokamedžių auginimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 

341 straipsnis. Pluoštinių kanapių auginimo, importo, tiekimo rinkai, sandėliavimo tvarkos pažeidimas

Pluoštinių kanapių auginimo, importo, tiekimo rinkai, sandėliavimo tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dešimt iki devyniasdešimt eurų.

 

342 straipsnis. Augalų apsaugos produktų vežimo, saugojimo, naudojimo, reklamavimo, apskaitos tvarkymo, įvežimo į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

 1. Augalų apsaugos produktų vežimo, saugojimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

 1. Augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo septynių šimtų iki devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Augalų apsaugos produktų reklamavimo reikalavimų, nurodytų Reglamente (EB) Nr. 1107/2009, apskaitos tvarkymo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo septynių šimtų iki devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Augalų apsaugos produktų įvežimo į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio trijų šimtų iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų.

 1. Augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio trijų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki dviejų tūkstančių vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-297, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11768

 

3421 straipsnis. Augalų apsaugos produktų, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, vežimo, saugojimo, naudojimo, reklamavimo, apskaitos tvarkymo, įvežimo į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

 1. Augalų apsaugos produktų, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, vežimo, saugojimo reikalavimų pažeidimas, išskyrus pažeidimus, dėl kurių panaikinamas leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ar leidimas naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

 1. Augalų apsaugos produktų, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, naudojimo reikalavimų pažeidimas, išskyrus pažeidimus, dėl kurių panaikinamas leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ar leidimas naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo septynių šimtų iki devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Augalų apsaugos produktų, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, reklamavimo reikalavimų, nurodytų Reglamente (EB) Nr. 1107/2009, apskaitos tvarkymo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo septynių šimtų iki devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Augalų apsaugos produktų, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, įvežimo į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio trijų šimtų iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų.

 1. Augalų apsaugos produktų, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas, išskyrus pažeidimus, dėl kurių panaikinamas leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ar leidimas naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio trijų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki dviejų tūkstančių vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-297, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11768

 

3422 straipsnis. Lietuvos Respublikoje neregistruotų augalų apsaugos produktų, išskyrus Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nurodytas išimtis, vežimas, saugojimas, naudojimas, reklamavimas, įvežimas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, tiekimas rinkai

 1. Lietuvos Respublikoje neregistruotų augalų apsaugos produktų, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalies a, b, c, d punktuose ir 53 straipsnyje nurodytas išimtis, vežimas, saugojimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Lietuvos Respublikoje neregistruotų augalų apsaugos produktų, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalies a, b punktuose ir 53 straipsnyje nurodytas išimtis, naudojimas

užtraukia baudą asmenims nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio trijų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki vieno tūkstančio devynių šimtų eurų.

 1. Lietuvos Respublikoje neregistruotų augalų apsaugos produktų, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalies a, b punktuose ir 53 straipsnyje nurodytas išimtis, reklamavimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio trijų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki vieno tūkstančio devynių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki dviejų tūkstančių vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio devynių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Lietuvos Respublikoje neregistruotų augalų apsaugos produktų, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalies a, b punktuose ir 53 straipsnyje nurodytas išimtis, įvežimas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki dviejų tūkstančių vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio devynių šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių vieno šimto iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki dviejų tūkstančių septynių šimtų eurų.

 1. Lietuvos Respublikoje neregistruotų augalų apsaugos produktų, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalies a, b punktuose ir 53 straipsnyje nurodytas išimtis, tiekimas rinkai

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių vieno šimto iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki dviejų tūkstančių septynių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki trijų tūkstančių vieno šimto eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-297, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11768

 

3423 straipsnis. Augalų apsaugos produktų, netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, vežimas, saugojimas, naudojimas, reklamavimas, įvežimas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, tiekimas rinkai

 1. Augalų apsaugos produktų, netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, vežimas, saugojimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio šešių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Augalų apsaugos produktų, netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, naudojimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio šešių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Augalų apsaugos produktų, netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, reklamavimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių keturių šimtų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Augalų apsaugos produktų, netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, įvežimas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių keturių šimtų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių šešių šimtų iki trijų tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

 1. Augalų apsaugos produktų, netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, tiekimas rinkai

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių šešių šimtų iki trijų tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų tūkstančių iki trijų tūkstančių keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų tūkstančių dviejų šimtų iki trijų tūkstančių šešių šimtų eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-297, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11768

 

3424 straipsnis. Falsifikuotų augalų apsaugos produktų vežimas, saugojimas, naudojimas, reklamavimas, įvežimas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, tiekimas rinkai

 1. Falsifikuotų augalų apsaugos produktų vežimas, saugojimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio šešių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Falsifikuotų augalų apsaugos produktų naudojimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių keturių šimtų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Falsifikuotų augalų apsaugos produktų reklamavimas

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių keturių šimtų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių šešių šimtų iki trijų tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

 1. Falsifikuotų augalų apsaugos produktų įvežimas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių šešių šimtų iki trijų tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų tūkstančių iki trijų tūkstančių keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų tūkstančių dviejų šimtų iki trijų tūkstančių šešių šimtų eurų.

 1. Falsifikuotų augalų apsaugos produktų tiekimas rinkai

užtraukia baudą asmenims nuo trijų tūkstančių iki trijų tūkstančių keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų tūkstančių dviejų šimtų iki trijų tūkstančių šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų tūkstančių keturių šimtų iki trijų tūkstančių aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų tūkstančių šešių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-297, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11768

 

3425 straipsnis. Lietuvos Respublikoje neregistruotų augalų apsaugos produktų, išskyrus Reglamento (EB) 1107/2009 28 straipsnio 2 dalies a, b, c, d punktuose ir 53 straipsnyje nurodytas išimtis, augalų apsaugos produktų, netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir (ar) falsifikuotų augalų apsaugos produktų, taip pat augalų apsaugos produktų, kurių galiojimo terminas pasibaigęs ir neatlikti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, ar augalų apsaugos produktų, kurių galiojimo terminas pasibaigęs ir kiekybinė ir (ar) kokybinė sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto sudėties, tvarkymo reikalavimų nesilaikymas

 1. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos reikalavimo pašalinti iš rinkos Lietuvos Respublikoje neregistruotus augalų apsaugos produktus, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalies a, b, c, d punktuose ir 53 straipsnyje nurodytas išimtis, augalų apsaugos produktus, netapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir (ar) falsifikuotus augalų apsaugos produktus ar augalų apsaugos produktus, kurių galiojimo terminas pasibaigęs ir neatlikti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, ar augalų apsaugos produktus, kurių galiojimo terminas pasibaigęs ir kiekybinė ir (ar) kokybinė sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto sudėties, ir Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka bei terminais perduoti atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti atitinkamas atliekas, nesilaikymas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų tūkstančių penkių šimtų eurų iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-297, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11768

 

3426 straipsnis. Augalų apsaugos produktų platinimas neturint Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoto augalų apsaugos produktų platinimo leidimo

 1. Augalų apsaugos produktų platinimas neturint Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoto augalų apsaugos produktų platinimo leidimo

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki septynių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-297, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11768

 

3427 straipsnis. Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės bendrųjų principų laikymosi pažeidimas

 1. Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės bendrųjų principų laikymosi pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-297, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11768

 

3428 straipsnis. Augalų dauginamosios medžiagos ir (ar) daržovių sodinamosios medžiagos, dekoratyvinių, sodo augalų privalomųjų tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

 1. Augalų dauginamosios medžiagos ir (ar) daržovių sodinamosios medžiagos, dekoratyvinių, sodo augalų privalomųjų tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki dviejų šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1143, 2022-06-21, paskelbta TAR 2022-06-28, i. k. 2022-13882

 

3429 straipsnis. Augalų dauginamosios medžiagos dauginimas, dauginimo užsakymas pagal dauginimo sutartį, fasavimas, perfasavimas, įvežimas į Lietuvos Respubliką ir tiekimas rinkai neturint dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimo

 1. Augalų dauginamosios medžiagos dauginimas, dauginimo užsakymas pagal dauginimo sutartį, fasavimas, perfasavimas, įvežimas į Lietuvos Respubliką ir tiekimas rinkai neturint dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimo

užtraukia baudą asmenims nuo keturiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki septynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1143, 2022-06-21, paskelbta TAR 2022-06-28, i. k. 2022-13882

 

343 straipsnis. Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo ir kitų veterinarijos reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo ir kitų veterinarijos reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų, savivaldybių tarybų sprendimų ir savivaldybių administracijų direktorių įsakymų gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo klausimais pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnų privalomųjų nurodymų likviduojant gyvūnų užkrečiamąsias ligas ar siekiant išvengti jų išplitimo nevykdymas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Neteko galios nuo 2022-11-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIV-1091, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11329

 

 1. Neteko galios nuo 2022-11-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIV-1091, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11329

 

 1. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gyvūnų, gyvūninių produktų, šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių, genetinės medžiagos produktų, veterinarinių priemonių konfiskavimas. Už šio straipsnio 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti gyvūnų konfiskavimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3208, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15401

Nr. XIV-1091, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11329

 

3431 straipsnis. Veterinarinę farmaciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

 1. Veterinarinių vaistų skyrimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki dviejų šimtų devyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Veterinarinių vaistų įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką reikalavimų pažeidimas, kai neteisėtai iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamų veterinarinių vaistų vertė neviršija penkių bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų eurų.

 1. Veterinarinių vaistų įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką reikalavimų pažeidimas, kai neteisėtai iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamų veterinarinių vaistų vertė viršija penkis, bet neviršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Veterinarinių vaistų veikliųjų medžiagų, įskaitant eksportui skirtas veikliąsias medžiagas, gamyba, importas iš trečiųjų šalių ar platinimas nesilaikant nustatytų veiklos sąlygų, išskyrus pažeidimus, dėl kurių veterinarinių vaistų veikliųjų medžiagų gamintojai, importuotojai ar platintojai išbraukiami iš Veterinarinių vaistų veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų, platintojų sąrašo,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Veterinarinių vaistų lygiagreti prekyba nesilaikant nustatytų šios veiklos sąlygų

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Antimikrobinių veterinarinių vaistų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Išlaukos reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Veterinarijos vaistinės veikla nesilaikant nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų, išskyrus pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas licencijos galiojimas,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 12 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

 1. Antimikrobinių veterinarinių vaistų skyrimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Nereceptinių veterinarinių vaistų reklamos reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

 1. Vertimasis su veterinariniais vaistais susijusia veikla, kuriai reikalinga licencija, be licencijos ar kitokiu neteisėtu būdu, jeigu tai nebuvo daroma versliškai ar stambiu mastu,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Teisės aktuose nustatytų veterinarinės farmacijos kvalifikuoto asmens arba veterinarinės farmacijos vadovo pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas, išskyrus pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas licencijos galiojimas,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Veterinarinių vaistų gamyba, importas ar didmeninė prekyba nesilaikant nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų, išskyrus pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas licencijos galiojimas,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Veterinarinių vaistų įvežimo iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką reikalavimų pažeidimas, kai neteisėtai iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamų veterinarinių vaistų vertė viršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 19 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų.

 1. Receptinių veterinarinių vaistų reklamos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Neregistruotų veterinarinių vaistų reklama

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Už šio straipsnio 3, 4, 5, 6, 16, 17, 19, 20 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti veterinarinių vaistų konfiskavimą.
 2. Už šio straipsnio 7, 18 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas veterinarinių vaistų veikliųjų medžiagų, veterinarinių vaistų konfiskavimas.
 3. Šio straipsnio 3, 4, 5, 6, 19, 20 dalyse nurodytų veterinarinių vaistų vertė apskaičiuojama pagal jų muitinę vertę, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1091, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11329

 

344 straipsnis. Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo ir kitų pašarams taikomus reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo ir kitų pašarams taikomus reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Neteko galios nuo 2020-07-10

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-3208, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15401

 

345 straipsnis. Ūkinių gyvūnų veislininkystės norminių aktų ir Reglamente (ES) 2016/1012 nustatytų reikalavimų pažeidimas

 1. Ūkinių gyvūnų veislininkystės norminių aktų ir Reglamente (ES) 2016/1012 nustatytų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1543, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16601

 

346 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-366, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13173

 

 1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, sukėlęs grėsmę asmens turtui, sveikatai ar gyvybei,

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

 1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, dėl kurio atsirado žalos asmens sveikatai ar turtui,

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. 51. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme numatyto draudimo būti gyvūno laikytoju pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1753, 2022-12-22, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27305

 

 1. 52. Šio straipsnio 51 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1753, 2022-12-22, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27305

 1. Pavojingų šunų įvežimo į Lietuvos Respubliką, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų perdavimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Pavojingų šunų įvežimo į Lietuvos Respubliką, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų perdavimo reikalavimų pažeidimas, sukėlęs grėsmę asmens turtui, sveikatai ar gyvybei,

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 6, 7 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Pavojingų šunų įvežimo į Lietuvos Respubliką, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų perdavimo reikalavimų pažeidimas, dėl kurio atsirado žalos asmens sveikatai ar turtui,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų mišrūnų įvežimas į Lietuvos Respubliką, įsigijimas, veisimas, naudojimas, prekyba jais ar kitoks jų perdavimas, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus,

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų.

 1. Kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų mišrūnų įvežimas į Lietuvos Respubliką, įsigijimas, veisimas, naudojimas, prekyba jais ar kitoks jų perdavimas, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, sukėlęs grėsmę asmens turtui, sveikatai ar gyvybei,

užtraukia baudą nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 11, 12 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų mišrūnų įvežimas į Lietuvos Respubliką, įsigijimas, veisimas, naudojimas, prekyba jais ar kitoks jų perdavimas (išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus), dėl kurio atsirado žalos asmens sveikatai ar turtui,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų šešiasdešimt iki keturių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 14 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki septynių šimtų eurų.

 1. Žiaurus elgesys su gyvūnu, gyvūno kankinimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-366, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13173

 

 1. Šio straipsnio 16 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-366, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13173

 

 1. Žiaurus elgesys su gyvūnu, gyvūno kankinimas, kai dėl to gyvūnams gresia žūtis ar suluošinimas,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki trijų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-366, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13173

 

 1. Šio straipsnio 18 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-366, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13173

 

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gyvūnų konfiskavimas. Už šio straipsnio 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti gyvūnų konfiskavimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-366, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13173

 

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

 

 

347 straipsnis. Žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ar tiekimo rinkai, duomenų teikimo ir apskaitos tvarkos pažeidimas

 1. Žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ar tiekimo rinkai tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo dvidešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ar tiekimo rinkai duomenų neteikimas, neteisingų duomenų teikimas žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ar tiekimo rinkai tvarką administruojančiai institucijai ar kitiems juridiniams asmenims, duomenų teikimo terminų nesilaikymas, žemės ūkio produktų gamybos ir realizavimo apskaitos dokumentų netvarkymas, netinkamas tvarkymas, nepateikimas kontrolę atliekančiai institucijai ar nesaugojimas

užtraukia baudą asmenims nuo aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 

348 straipsnis. Melioracijos sistemų ir statinių naikinimas arba gadinimas melioruotoje žemėje

Melioracijos sistemų ir statinių naikinimas arba gadinimas melioruotoje žemėje

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

XXI skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su būsto ūkiu, aplinkos tvarkymu ir statyba. 

349 straipsnis. Teisės aktuose nustatytų daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (valdymo) pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas

 1. Teisės aktuose nustatytų daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (valdymo) pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas, išskyrus šio straipsnio 3, 5, 7 dalyse nurodytus pažeidimus,

užtraukia įspėjimą arba baudą daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininkui ar butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui, ar bendrojo naudojimo objektų administratoriui – fiziniam asmeniui arba juridinio asmens vadovui nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų  eurų.

 1. Butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų namui atnaujinti apsaugos reikalavimų nesilaikymas, kai šios lėšos laikomos ne atskiroje kaupiamųjų lėšų sąskaitoje ar į apskaitą įtraukiamos pažeidžiant nustatytą tvarką, ar naudojamos ne pagal paskirtį, paslaugų ir rangos darbų pirkimų, išskyrus viešuosius pirkimus, vykdymas nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų

užtraukia baudą daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininkui ar butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui, ar bendrojo naudojimo objektų administratoriui – fiziniam asmeniui arba juridinio asmens vadovui nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme nustatytų daugiabučio gyvenamojo namo šildymo ir karšto vandens sistemų atitikties šių sistemų privalomiesiems reikalavimams darbų neorganizavimas ar netinkamas organizavimas

užtraukia baudą daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininkui ar butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui, ar bendrojo naudojimo objektų administratoriui – fiziniam asmeniui arba juridinio asmens vadovui nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

 1. Teisės aktuose nustatytų statinio dokumentų, vykdant daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (valdymo) funkcijas rengtų ir saugotų dokumentų, nepanaudotų butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų neperdavimas daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymą perimančiam asmeniui teisės aktuose nustatyta tvarka

užtraukia baudą daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininkui ar butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui, ar bendrojo naudojimo objektų administratoriui – fiziniam asmeniui arba juridinio asmens vadovui nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2502, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05466

 

350 straipsnis. Statinio statyba pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus

 1. Statinio statyba pažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodytus statinio projekto sprendinius, išskyrus esminius statinio projekto sprendinius,

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Statinio, kurio statybai neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas, statyba pažeidžiant esminius statinio reikalavimus ar statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ar klases nustatančių dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ar paskirties dokumentų reikalavimus arba pažeidžiant teritorijų planavimo dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimus

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

 

351 straipsnis. Naujo statinio savavališka statyba

 1. Naujo nesudėtingojo statinio savavališka statyba

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Naujo nesudėtingojo statinio savavališka statyba kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar pajūrio juostoje

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio vieno šimto dvidešimt iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Naujo neypatingojo statinio savavališka statyba

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Naujo neypatingojo statinio savavališka statyba kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar pajūrio juostoje

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Naujo ypatingojo statinio savavališka statyba

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių septynių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių penkių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Naujo ypatingojo statinio savavališka statyba kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar pajūrio juostoje

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių penkių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių aštuonių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2622, 2024-05-09, paskelbta TAR 2024-05-15, i. k. 2024-08912

 

352 straipsnis. Statinio savavališkas rekonstravimas

 1. Nesudėtingojo statinio savavališkas rekonstravimas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Nesudėtingojo statinio savavališkas rekonstravimas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar pajūrio juostoje

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Neypatingojo statinio savavališkas rekonstravimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių keturių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Neypatingojo statinio savavališkas rekonstravimas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar pajūrio juostoje

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Ypatingojo statinio savavališkas rekonstravimas

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių devynių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių penkių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Ypatingojo statinio savavališkas rekonstravimas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje, pajūrio juostoje arba kultūros paveldo statinio savavališkas rekonstravimas

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių trijų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių aštuonių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2622, 2024-05-09, paskelbta TAR 2024-05-15, i. k. 2024-08912

 

353 straipsnis. Statinio savavališkas kapitalinis remontas

 1. Nesudėtingojo statinio savavališkas kapitalinis remontas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki keturių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Nesudėtingojo statinio savavališkas kapitalinis remontas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar pajūrio juostoje

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų dvidešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Neypatingojo statinio savavališkas kapitalinis remontas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuoniasdešimt iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Neypatingojo statinio savavališkas kapitalinis remontas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar pajūrio juostoje

užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių keturių šimtų iki keturių tūkstančių šešių šimtų eurų.

 1. Ypatingojo statinio savavališkas kapitalinis remontas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių keturių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Ypatingojo statinio savavališkas kapitalinis remontas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje, pajūrio juostoje arba kultūros paveldo statinio savavališkas kapitalinis remontas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2622, 2024-05-09, paskelbta TAR 2024-05-15, i. k. 2024-08912

 

354 straipsnis. Statinio savavališkas paprastasis remontas

 1. Nesudėtingojo statinio savavališkas paprastasis remontas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Nesudėtingojo statinio savavališkas paprastasis remontas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar pajūrio juostoje

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Neypatingojo statinio savavališkas paprastasis remontas

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Neypatingojo statinio savavališkas paprastasis remontas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar pajūrio juostoje

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Ypatingojo statinio savavališkas paprastasis remontas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Ypatingojo statinio savavališkas paprastasis remontas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje, pajūrio juostoje arba kultūros paveldo statinio savavališkas paprastasis remontas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių keturių šimtų iki trijų tūkstančių keturių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2622, 2024-05-09, paskelbta TAR 2024-05-15, i. k. 2024-08912

 

355 straipsnis. Statinio savavališkas griovimas

 1. Nesudėtingojo statinio savavališkas griovimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Nesudėtingojo statinio savavališkas griovimas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar pajūrio juostoje

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Neypatingojo statinio savavališkas griovimas

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Neypatingojo statinio savavališkas griovimas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar pajūrio juostoje

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Ypatingojo statinio savavališkas griovimas

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių devynių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Ypatingojo statinio savavališkas griovimas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje, pajūrio juostoje arba kultūros paveldo statinio savavališkas griovimas

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių trijų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių aštuonių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2622, 2024-05-09, paskelbta TAR 2024-05-15, i. k. 2024-08912

 

356 straipsnis. Statybos darbų atlikimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus

Statybos darbų atlikimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, išskyrus šio kodekso 235 straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 dalyse, 265 straipsnio 5 dalyje, 281 straipsnio 5 dalyje, 314 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 3561, 3562, 357, 3571, 361, 363, 365 straipsniuose, 385 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 459 straipsnio 3 ir 8 dalyse, 460 straipsnyje numatytus pažeidimus,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

Nr. XIII-694, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-27, i. k. 2017-16997

Nr. XIV-1615, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25059

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

3561 straipsnis. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų prievolių nevykdymas įvykus statomo statinio avarijai

 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų prievolių nevykdymas įvykus statomo statinio avarijai

užtraukia baudą statytojui (užsakovui) ir (ar) rangovui nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą statytojui (užsakovui) ir (ar) rangovui nuo aštuonių šimtų septyniasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų keturiasdešimt eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

 

3562 straipsnis. Statinio projekto sprendinio, numatančio statybos sustabdymą naudojamame statinyje ar jo dalyje, pažeidimas

 1. Statinio statybos techninės priežiūros atlikimas statybos metu naudojamame statinyje, kuriame ar kurio dalyje nesustabdyta ūkinė ar kitokia veikla, kaip tai numatyta statinio projekte,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų.

 1. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Vadovavimas statybos darbams, atliekamiems naudojamame statinyje, kuriame ar kurio dalyje nesustabdyta ūkinė ar kitokia veikla, kaip tai numatyta statinio projekte,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Statybos darbų atlikimas naudojamame statinyje, kuriame ar kurio dalyje nesustabdyta ūkinė ar kitokia veikla, kaip tai numatyta statinio projekte,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio vieno šimto šešiasdešimt iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

 

357 straipsnis. Pranešimo apie statybos pradžią ir informacijos apie pasamdytą subrangovą nepateikimas

 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytus reikalavimus atitinkančio pranešimo apie statybos pradžią nepateikimas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

 1. Informacijos apie pasamdytą subrangovą nepateikimas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2622, 2024-05-09, paskelbta TAR 2024-05-15, i. k. 2024-08912

 

3571 straipsnis. Statinių ir daiktinių teisių į statinius registravimo ir statinių kadastro duomenų tikslinimo tvarkos pažeidimas

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytos statinių ir daiktinių teisių į statinius registravimo ir nebaigtų statyti ar rekonstruoti statinių kadastro duomenų tikslinimo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

358 straipsnis. Statinio projektavimo, statinio projekto ekspertizės ir statinio ekspertizės reikalavimus nustatančių teisės aktų pažeidimas

 1. Statinio projekto, kurio sprendiniai prieštarauja esminiams su statinio sauga susijusiems statinio reikalavimams ar teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, pateikimas statinio projekto užsakovui

užtraukia baudą statinio projektą pasirašiusiems asmenims nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Teisės aktuose nustatytų reikalavimų neatitinkančio statinio projekto ekspertizės akto, statinio ekspertizės akto pateikimas šių dokumentų užsakovui ar deklaracijos apie statybos užbaigimą, ar pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių patvirtinimas

užtraukia baudą statinio projekto ekspertizės aktą ar statinio ekspertizės aktą pasirašiusiems asmenims, deklaraciją apie statybos užbaigimą ar pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių patvirtinusiems asmenims nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2622, 2024-05-09, paskelbta TAR 2024-05-15, i. k. 2024-08912

 

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 

359 straipsnis. Statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimas ne pagal paskirtį

 1. Savavališkai pastatyto ar statomo statinio (jo patalpų) naudojimas ir (ar) nebaigto statinio (jo patalpų) naudojimas, išskyrus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytus atvejus, ir (ar) statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus, ir (ar) naudojimas ne pagal paskirtį, išskyrus atvejus, kai statinys (jo patalpos) naudojamas (naudojamos) ne pagal paskirtį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2622, 2024-05-09, paskelbta TAR 2024-05-15, i. k. 2024-08912

 

360 straipsnis. Statinio naudotojo pareigų nevykdymas ir statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

 1. Trukdymas bendrojo naudojimo objektų valdytojui ar jo įgaliotiems asmenims, įgyvendinantiems butų ir kitų patalpų savininkų teisės aktų nustatyta tvarka priimtus sprendimus, remontuoti, atnaujinti (modernizuoti) ar kitaip tvarkyti bute ar kitose patalpose esančius bendrojo naudojimo objektus

užtraukia įspėjimą arba baudą statinio naudotojams nuo trisdešimt iki vieno šimto eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytą pažeidimą,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

 1. 5. Statinių techninės priežiūros taisyklėse nustatytų priemonių netaikymas, kai yra pavojinga statinio deformacija ir griūties grėsmė, priemonių žmonėms apsaugoti, avarijai išvengti nesiėmimas ar Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų prievolių nevykdymas įvykus naudojamo statinio avarijai, paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai,

užtraukia baudą statinio naudotojams ir (ar) statinio techniniams prižiūrėtojams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

 

361 straipsnis. Statinio projekto vykdymo priežiūra ir statinio statybos techninė priežiūra pažeidžiant teisės aktų reikalavimus

Statinio projekto vykdymo priežiūrą ir statinio statybos techninę priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

 

362 straipsnis. Statinių projektų patikrinimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos pažeidimas

 1. Teisės aktuose nustatytos statinių projektų patikrinimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Prisijungimo sąlygų, specialiųjų architektūros, paveldosaugos ar saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų ar specialiųjų reikalavimų neišdavimas per teisės aktuose nustatytus terminus, nepagrįstas atsisakymas juos išduoti ar neteisėtas jų išdavimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

 

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

 

 1. Teisės aktuose nustatytos statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

3621 straipsnis. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų statybvietėje esančių asmenų, išskyrus asmenis, atliekančius statybos darbus, identifikavimo reikalavimų pažeidimas

 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų statybvietėje esančių asmenų, išskyrus asmenis, atliekančius statybos darbus, identifikavimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą statybvietėje esančiam asmeniui, išskyrus asmenį, atliekantį statybos darbus, nuo penkiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų, statytojui (užsakovui) ar jo vienam įgaliotam rangovui – fiziniam asmeniui – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų ar statytojo (užsakovo) ar jo vieno įgalioto rangovo – juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki dviejų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą statybvietėje esančiam asmeniui, išskyrus asmenį, atliekantį statybos darbus, nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų penkiasdešimt eurų, statytojui (užsakovui) ar jo vienam įgaliotam rangovui – fiziniam asmeniui – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki dviejų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt eurų ar statytojo (užsakovo) ar jo vieno įgalioto rangovo – juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui – nuo keturių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2653, 2024-05-16, paskelbta TAR 2024-05-30, i. k. 2024-09691

 

363 straipsnis. Statinio projektavimas, vadovavimas statinio projekto rengimui, statinio projekto ar statinio ekspertizės atlikimas, vadovavimas statinio projekto ar statinio ekspertizei, statinio statyba, vadovavimas statinio statybai, statinio statybos techninės priežiūros atlikimas neturint teisės verstis šia veikla, neapsidraudus ar neapdraustam privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu

Statinio projektavimas, vadovavimas rengiant statinio projektą, statinio projekto ar statinio ekspertizės atlikimas, vadovavimas atliekant statinio projekto ar statinio ekspertizę, statinio statyba ar vadovavimas statinio statybai, statinio statybos techninės priežiūros atlikimas neturint teisės verstis šia veikla, neapsidraudus ar neapdraustam privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

 

364 straipsnis. Teritorijų planavimą ar žemės valdos projektus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

 1. Teisės aktuose nustatytų teritorijų planavimo sąlygų ar reikalavimų žemės valdos projektui rengti išdavimo procedūrų pažeidimas ar neteisėtas atsisakymas išduoti teritorijų planavimo sąlygas ar reikalavimus žemės valdos projektui rengti

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Teisės aktuose nustatytų teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų derinimo procedūrų pažeidimas, sprendimo suderinti teritorijos planavimo dokumentus ir žemės valdos projektus priėmimas, kai jų sprendiniai neatitinka planavimo sąlygų ar teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar aukštesnio teritorijų planavimo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

 

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

 1. Teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų skelbimo ar registravimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

 

 1. Neteisėtas atsisakymas derinti teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, išvados dėl teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto derinimo nepateikimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

 

 1. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

 

 1. Neteisėtas atsisakymas teikti tvirtinti teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto nepatvirtinimas per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytus terminus

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

 

 1. Teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto, kurių sprendiniai neatitinka teisės aktų reikalavimų ir aukštesnio teritorijų planavimo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pateikimas teritorijų planavimo organizatoriui

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

 

 1. Teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto rengimas, vadovavimas teritorijų planavimo dokumento rengimui neturint teisės verstis šia veikla

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

 

 1. Teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto, dėl kurių tvirtinimo pateikta neigiama išvada, teikimas tvirtinti

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

 

3641 straipsnis. Neteisėtas pagrindinės žemės naudojimo paskirties ar naudojimo būdo pakeitimas ar neteisėtas atsisakymas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ar naudojimo būdą

 1. Neteisėtas pagrindinės žemės naudojimo paskirties ar naudojimo būdo pakeitimas arba neteisėtas atsisakymas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ar naudojimo būdą

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų.

 1. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ar naudojimo būdo pakeitimo procedūrų ir terminų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

 

365 straipsnis. Savavališkas kasinėjimas bendrojo naudojimo teritorijoje ir teritorijos nesutvarkymas baigus darbus

 1. Kasinėjimas kelių, gatvių, kiemų, šaligatvių, skverų, parkų, aikščių ir inžinerinių tinklų apsaugos zonoje be leidimo, jų užgriozdinimas statybinėmis medžiagomis, reikiamų kelio ženklų nepastatymas, kasinėjimo vietų neaptvėrimas, nesiėmimas priemonių nustatytu laiku sutvarkyti statybų aikšteles baigus statybą ir remontą

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 

366 straipsnis. Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas

 1. Savivaldybių tarybų patvirtintų tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 

367 straipsnis. Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas

 1. Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-610, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23532

 

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 

368 straipsnis. Savivaldybių tarybų patvirtintų želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pažeidimas

 1. Savivaldybių tarybų patvirtintų želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pažeidimas, išskyrus šio kodekso 281 straipsnyje numatytus pažeidimus,

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų ir įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

369 straipsnis. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų kapinių priežiūros, kremavimo veiklos vykdymo ir žmogaus palaikų vežimo reikalavimų pažeidimas

 1. Kapinių tvarkymo taisyklių ar kitų kapinių tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo keturiolikos iki šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Kapinių prižiūrėtojų kaupiamų duomenų tvarkymas pažeidžiant kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo reikalavimus

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Žmogaus palaikų vežimas transporto priemonėmis, kurios neatitinka žmonių palaikams vežti skirtoms transporto priemonėms nustatytų teisės aktų reikalavimų, kai laikytis šių reikalavimų privaloma įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ar vairuotojams – nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų ar vairuotojams – nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Žmogaus palaikų vežimas į užsienio valstybes, kurios yra 1973 m. spalio 26 d. Strasbūre priimto Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo (toliau šiame straipsnyje – susitarimas) šalys, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduoto dokumento (mirusiojo kūno laissez-passer), išskyrus atvejus, kai žmogaus palaikai per Lietuvos Respublikos teritoriją vežami tranzitu turint užsienio valstybės susitarimo šalies kompetentingos institucijos išduotą dokumentą (mirusiojo kūno laissez-passer),

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų ar vairuotojams – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki keturių šimtų aštuoniasdešimt eurų ar vairuotojams – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Žmogaus palaikų vežimas į užsienio valstybes, kurios nėra susitarimo šalys, ar vežimas tranzitu iš jų, apie tai nustatyta tvarka neinformavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų ar vairuotojams – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki keturių šimtų aštuoniasdešimt eurų ar vairuotojams – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Žmogaus palaikų vežimas laidoti ar kremuoti neturint Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka išduoto medicininio mirties liudijimo

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų ar vairuotojams – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki keturių šimtų aštuoniasdešimt eurų ar vairuotojams – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Kremavimo atvejų neregistravimas arba registravimas pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus ar teisės aktuose nustatytų privalomų saugoti su kremavimu susijusių dokumentų nesaugojimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 13 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Žmogaus palaikų vežimas kremuoti, esant aplinkybėms, dėl kurių privaloma atsisakyti vežti kremuoti žmogaus palaikus,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų ar vairuotojams – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Šio straipsnio 15 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio šešių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų ar vairuotojams – nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

 1. Kremavimo veiklos vykdymas neturint šiai veiklai licencijos

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 17 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio šešių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

 1. Žmogaus palaikų kremavimas atvejais, dėl kurių privaloma atsisakyti kremuoti žmogaus palaikus, arba kremavimo procedūros reikalavimų nesilaikymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 19 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio šešių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

 1. Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 21 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1949, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00866

 

XXII skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su transportu ir kelių ūkiu. 

370 straipsnis. Techninės apžiūros kontrolierių ar transporto priemonių ekspertų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų nesilaikymas

 1. Techninės apžiūros kontrolierių ar transporto priemonių ekspertų rengimo ar kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų nesilaikymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Techninės apžiūros kontrolierių ar transporto priemonių ekspertų kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimas neturint teisės organizuoti šiuos kursus

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

3701 straipsnis. Transporto priemonių, jų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, rinkos priežiūros, administracinių ir techninių reikalavimų pažeidimai

 1. Reglamento (ES) Nr. 168/2013 76 straipsnio 2 dalyje nurodytų pažeidimų padarymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Reglamento (ES) 2016/1628 57 straipsnio 2 dalyje nurodytų pažeidimų padarymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

 1. Reglamento (ES) 2018/858 84 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų pažeidimų padarymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2390, 2019-07-23, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12805

 

 1. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2390, 2019-07-23, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12805

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2390, 2019-07-23, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12805

 

371 straipsnis. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninio eksploatavimo, registravimo ir techninės apžiūros tvarkos pažeidimas

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo ar techninės apžiūros tvarkos pažeidimas, jų eksploatavimas pažeidžiant eksploatuojamiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms ir jų priekaboms taikomus techninius reikalavimus

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

 

 

372 straipsnis. Tachografų techninės priežiūros atlikimo reikalavimų, draudimo gaminti, platinti, reklamuoti prietaisus, sukonstruotus ir (arba) skirtus manipuliuoti tachografo duomenimis, ar prekiauti šiais prietaisais nesilaikymas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

 1. Tachografo techninės priežiūros atlikimas nesilaikant nustatytų reikalavimų

užtraukia baudą tachografų dirbtuvių mechanikams nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų ir tachografų dirbtuvių vadovams – nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Tachografo techninės priežiūros atlikimas neišmontavus ar neišėmus turinčių įtakos tachografo veikimui prietaisų ar įrenginių, vairavimo ir poilsio rodmenims ir (ar) duomenims klastoti pritaikyto tachografo techninės priežiūros atlikimas

užtraukia baudą tachografų dirbtuvių mechanikams nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų ir tachografų dirbtuvių vadovams – nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą tachografų dirbtuvių mechanikams nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir tachografų dirbtuvių vadovams – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

 1. Tachografo techninės priežiūros atlikimas neturint teisės atlikti tachografų techninę priežiūrą

užtraukia baudą tachografų techninę priežiūrą atlikusiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Tachografų dirbtuvių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nesilaikymas, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius,

užtraukia baudą tachografų dirbtuvių vadovams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyto draudimo gaminti, platinti, reklamuoti prietaisus, sukonstruotus ir (arba) skirtus manipuliuoti tachografo duomenimis, ar prekiauti šiais prietaisais nesilaikymas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

 1. Šio straipsnio 6 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

373 straipsnis. Elgesio geležinkeliuose taisyklių pažeidimas

 1. Šiukšlių ar kitų daiktų išmetimas iš geležinkelių riedmenų, šiukšlinimas traukiniuose

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Įlipimas ar išlipimas važiuojant traukiniui, važiavimas ant vagonų laiptelių ar stogų arba kitose tam neskirtose traukinio vietose, teisės būti pavojingojoje geležinkelio zonoje neturinčių asmenų buvimas šioje zonoje tam neskirtose vietose

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Daiktų, dėl kurių gali sutrikti geležinkelių transporto eismas, dėjimas ant geležinkelių infrastruktūros objektų

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Neteisėtas traukinio stabdymas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

374 straipsnis. Naudojimosi geležinkelių transporto priemonėmis taisyklių pažeidimas

 1. Rūkymas, išskyrus rūkymą tolimojo susisiekimo traukiniuose, kuriuose numatyti atskiri vagonai nerūkantiesiems ir rūkantiesiems, arba alkoholinių gėrimų vartojimas, išskyrus šių gėrimų vartojimą tarptautinio susisiekimo arba siaurojo geležinkelio traukiniuose, triukšmavimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais ar kitokiais garsiniais aparatais traukiniuose

užtraukia baudą nuo dešimt iki keturiolikos eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Tyčinis vagonų įrangos, inventoriaus, sienų, apmušalų, užrašų, skelbiamų instrukcijų gadinimas

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų.

 

375 straipsnis. Geležinkelių transporto eismo saugos ar geležinkelių sistemos reikalavimų pažeidimas

Geležinkelių transporto eismo saugos ar geležinkelių sistemos reikalavimų pažeidimas

 

 

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki dviejų šimtų eurų.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

376 straipsnis. Nepranešimas apie geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį ar riktą

Nepranešimas teisės aktų nustatyta tvarka kompetentingai institucijai apie geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį ar riktą

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

377 straipsnis. Mokymo pajėgumų teikimo reikalavimų pažeidimas

Mokymo pajėgumų teikimą geležinkelių infrastruktūros valdytojams, asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, asmenų, pageidaujančių atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo funkcijas, ir (arba) traukinio mašinistų mokymo ar egzaminavimo veiklą vykdantiems asmenims, geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir kitoms įmonėms (juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms, juridinių asmenų, kitų organizacijų filialams), kurios neįgijusios geležinkelio įmonės (vežėjo) licencijos naudojasi geležinkelių infrastruktūra važiuodamos į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ar iš jos ir (arba) manevruodamos joje, reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

378 straipsnis. Stacionariųjų geležinkelių posistemių naudojimas ar geležinkelių riedmenų pateikimas rinkai neturint leidimo

Stacionariųjų geležinkelių posistemių naudojimas ar geležinkelių riedmenų pateikimas rinkai neturint leidimo, kai pagal teisės aktus toks leidimas yra reikalingas,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

379 straipsnis. Geležinkelių riedmenų valdymas, kai tai daro (yra atsakingi už valdymą) neturintys teisės juos valdyti arba neblaivūs, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys

 1. Geležinkelių riedmenų valdymas neturint teisės jų valdyti, perdavimas valdyti geležinkelių riedmenis neturinčiam teisės jų valdyti asmeniui

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3425, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24596

 

 1. Geležinkelių riedmenų valdymas, kai tai daro (yra atsakingi už valdymą) neblaivūs asmenys arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, perdavimas valdyti geležinkelių riedmenis neblaiviems arba nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų apsvaigusiems asmenims, geležinkelių riedmenis valdančių asmenų vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Neteko galios nuo 2017-12-01.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

 

380 straipsnis. Geležinkelių riedmenų, jų ženklinimo ar registravimo reikalavimų nesilaikymas

 1. Teisės aktų reikalavimų neatitinkančių geležinkelių riedmenų naudojimas

užtraukia baudą geležinkelių riedmenis valdantiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Geležinkelių riedmenų naudojimas neatlikus techninės priežiūros ar remonto, jų nepaženklinus teisės aktų nustatyta tvarka ar juos paženklinus pažeidžiant teisės aktų reikalavimus

užtraukia baudą geležinkelių riedmenų naudotojams nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Teisės aktų nustatyta tvarka neįregistruotų geležinkelių riedmenų naudojimas, išskyrus šio kodekso 378 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus, kai geležinkelių riedmenys pateikti rinkai neturint pagal teisės aktus reikalingo leidimo,

užtraukia baudą geležinkelių riedmenų naudotojams nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

381 straipsnis. Geležinkelių infrastruktūros reikalavimų nesilaikymas

Teisės aktų reikalavimų neatitinkančios geležinkelių infrastruktūros naudojimas arba geležinkelių infrastruktūros statinių naudojimas neatlikus jų techninės priežiūros

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-3425, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24596

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

382 straipsnis. Traukinio mašinisto sertifikatų išdavimo tvarkos pažeidimas

Traukinio mašinisto sertifikato išdavimas asmeniui, kuris neturi traukinio mašinisto pažymėjimo arba kurio pažymėjimas nebegalioja, arba asmeniui, kuris nelaikė ar neišlaikė geležinkelių infrastruktūros valdytojo ar geležinkelio įmonės (vežėjo) ar kitos įmonės (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų filialo), kuri neįgijusi geležinkelio įmonės (vežėjo) licencijos naudojasi geležinkelių infrastruktūra važiuodama į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ar iš jos arba manevruodama joje, nustatytus reikalavimus atitinkančio egzamino,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

383 straipsnis. Geležinkelių transporto keleivių teisių pažeidimas traukinių vėlavimo, praleistų persėdimų, reisų atšaukimo atvejais ir teikiant informaciją

Reglamente (EB) Nr. 1371/2007 nurodytų geležinkelių transporto keleivių teisių pažeidimas traukinių vėlavimo, praleistų persėdimų, reisų atšaukimo atvejais ir teikiant informaciją, išskyrus Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse nustatytas išimtis dėl šių teisių įgyvendinimo,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

384 straipsnis. Su naudojimusi geležinkelių transporto paslaugomis susijusių neįgaliųjų arba ribotos judėsenos asmenų teisių pažeidimas

Reglamente (EB) Nr. 1371/2007 nurodytų su naudojimusi geležinkelių transporto paslaugomis susijusių neįgaliųjų arba ribotos judėsenos asmenų teisių pažeidimas, išskyrus Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse nustatytas išimtis dėl šių teisių įgyvendinimo,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

385 straipsnis. Skrydžių saugos pažeidimas aerodromo apsaugos zonoje

 1. Nesankcionuotas įvažiavimas arba įėjimas į oro uostą arba kitų aviacijos įmonių riboto patekimo plotus (zonas) ir buvimas juose, važiavimas arba ėjimas aerodromu pažeidžiant transporto priemonių ir mašinų judėjimo aerodrome ir darbų saugos taisykles

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų dvidešimt eurų.

 1. Aukštų statinių ženklinimo taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio šešių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki keturių tūkstančių šešių šimtų eurų.

 1. Į aerodromams atpažinti naudojamus žymėjimo ženklus panašių ženklų statymas aerodromo apsaugos zonoje

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų tūkstančių dviejų šimtų iki keturių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Objektų statyba, rekonstravimas ir įrengimas aerodromų apsaugos zonose nesuderinus su Transporto kompetencijų agentūra ir (ar) su Lietuvos kariuomenės vadu (karinių aerodromų apsaugos zonose), objektų statybos, rekonstravimo ir įrengimo darbai radiolokatorių apsaugos zonoje nesuderinus su Transporto kompetencijų agentūra, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ir (ar) su kariuomenės vadu

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų tūkstančių dviejų šimtų iki keturių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

 1. Aerodromo ir oro eismo paslaugoms teikti naudojamų įrenginių, orlaivių ir kitos aviacijos įrangos gadinimas

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2400, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-23, i. k. 2023-25338

 

386 straipsnis. Pavojingųjų medžiagų ar gaminių vežimo orlaiviais taisyklių pažeidimas

 1. Pavojingųjų medžiagų ar gaminių vežimo orlaiviais taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų tūkstančių trijų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2400, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-23, i. k. 2023-25338

 

 1. Draudžiamų orlaiviais vežti pavojingųjų medžiagų ar gaminių vežimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų tūkstančių trijų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2400, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-23, i. k. 2023-25338

 

 1. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas vežamų pavojingųjų medžiagų ar gaminių konfiskavimas.

 

387 straipsnis. Elgesio orlaivyje taisyklių pažeidimas

Laivo vado teisėtų nurodymų nevykdymas orlaivyje

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki devynių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2400, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-23, i. k. 2023-25338

 

388 straipsnis. Kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklių pažeidimas atsisakymo juos vežti oro transportu ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atvejais

 1. Kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklių pažeidimas atsisakymo juos vežti oro transportu ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atvejais

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 

389 straipsnis. Keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę ir teisės į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu taisyklių pažeidimas

Keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę ir teisės į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

390 straipsnis. Oro transportu (oru) keliaujančių neįgaliųjų ar ribotos judėsenos asmenų apsaugos ir pagalbos jiems teikimo taisyklių pažeidimas

Oro transportu (oru) keliaujančių neįgaliųjų ar ribotos judėsenos asmenų apsaugos ir pagalbos jiems teikimo taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

391 straipsnis. Informavimo apie oro susisiekimo paslaugų kainas ir tarifus arba jų taikymo sąlygų pažeidimas

Teisės aktuose nustatytų informavimo apie oro susisiekimo paslaugų kainas ir tarifus arba jų taikymo sąlygų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

 

392 straipsnis. Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių pažeidimas

 1. Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

393 straipsnis. Orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimas

 1. Įrašų, žinant, kad jie melagingi, įrašymas orlaivio techninės priežiūros ir skrydžio dokumentuose arba reikiamų įrašų neįrašymas, Reglamente (ES) Nr. 965/2012 nurodytų privalomų dokumentų nebuvimas orlaivyje skrydžio metu

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki devynių šimtų eurų.

 1. Bepiločių orlaivių ir bepiločių orlaivių sistemų (toliau – UAS) naudojimo taisyklių, nustatytų 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos, pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 4, 6, 8 dalyse nurodytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Skrydžių vykdymas, naudojant UAS, virš karinių teritorijų arba nustatytu atstumu iki jų, arba draudžiamoje, ribojamoje ir pasienio zonos oro erdvėje, neturint tam teisės,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. UAS naudotojų ir sertifikuotų UAS registracijos reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) 2019/947 14 straipsnyje, pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 6 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

 1. UAS naudojimo sąlygų geografinėse zonose pažeidimas

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 8 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Orlaivio įgulos nario skrydis be galiojančios reikiamos civilinės aviacijos specialisto licencijos, orlaivio techninės priežiūros ir remonto darbų atlikimas neturint galiojančios reikiamos civilinės aviacijos specialisto licencijos, orlaivio techninės priežiūros taisyklių pažeidimas arba skrydžių saugos taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Teisės aktuose oro vežėjams ir orlaivių naudotojams nustatytų reikalavimų apdrausti civilinę atsakomybę už keleiviams, bagažui, kroviniams ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, antžeminių paslaugų teikėjams ir antžeminių paslaugų savateikiams nustatytų reikalavimų apdrausti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą vykdant visų rūšių veiklą tarptautiniame oro uoste, nesilaikymas

užtraukia baudą asmenims nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Nustatyta tvarka neįregistruoto orlaivio, orlaivio be atpažinimo ženklų arba su padirbtais atpažinimo ženklais naudojimas, galiojančio tinkamumo skraidyti pažymėjimo neturinčio orlaivio skrydžiai (išskyrus nustatyta tvarka bandomuosius skrydžius atliekančius orlaivius), orlaivio, žinant, kad jis neatitinka tinkamumo skraidyti reikalavimų, naudojimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Eksperimentinės kategorijos lėktuvų ir sraigtasparnių naudojimo skrydžiams reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Reglamente (ES) Nr. 1178/2011, Reglamente (ES) Nr. 1321/2014, Reglamente (ES) 2015/340 ir Reglamente (ES) 2018/1139 nurodytų civilinės aviacijos specialistų tiesioginių pareigų atlikimas, kai tai daro neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų civilinės aviacijos specialistas, arba pavojingą incidentą sukėlęs skrydžių saugos taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Pakartotinis Reglamente (ES) Nr. 1178/2011, Reglamente (ES) Nr. 1321/2014, Reglamente (ES) 2015/340 ir Reglamente (ES) 2018/1139 nurodytų civilinės aviacijos specialistų tiesioginių pareigų atlikimas, kai tai daro neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų civilinės aviacijos specialistas,

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt iki šešių tūkstančių eurų.

16. Už šio straipsnio 3, 4, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas bepiločio orlaivio ir (ar) jo nuotolinio valdymo įrangos konfiskavimas. Už šio straipsnio 5, 9 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti bepiločio orlaivio ir (ar) jo nuotolinio valdymo įrangos konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-402, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-09, i. k. 2017-09786

Nr. XIII-1311, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-30, i. k. 2018-10964

Nr. XIV-2400, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-23, i. k. 2023-25338

 

394 straipsnis. Oro erdvės naudojimo ir skrydžių taisyklių pažeidimas

 1. Akrobatinių skrydžių taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Šuolių su parašiutais taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Oro eismo paslaugų teikimas neturint skrydžių vadovo licencijos

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Skrydžių vadovų teisėtų nurodymų nevykdymas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Tiesioginę grėsmę skrydžio saugai sukėlęs klaidingos informacijos pateikimas orlaivio įgulai ir (ar) skrydžių vadovui

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010

, nustatytų skrydžių taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Orlaivio skrydis valdomoje oro erdvėje be atitinkamo leidimo, kai leidimas reikalingas,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Orlaivio skrydis be specialaus leidimo draudžiamose arba ribojamose zonose

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Lazerio spindulio ar kito aukšto intensyvumo šviesos šaltinio tyčinis nukreipimas į skrendantį orlaivį

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 10 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti lazerio spindulį ar kitą aukšto intensyvumo šviesos šaltinį skleidžiančios įrangos konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2400, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-23, i. k. 2023-25338

 

395 straipsnis. Bendrųjų oro eismo srautų valdymo taisyklių pažeidimas

Bendrųjų oro eismo srautų valdymo taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą orlaivių naudotojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo devynių šimtų devyniasdešimt iki keturių tūkstančių dviejų šimtų eurų ir oro navigacijos paslaugų teikėjų vadovams, oro uostus valdančių įmonių vadovams, koordinuojamų oro uostų laiko tarpsnių koordinatoriams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo dviejų tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2365, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-05-27, i. k. 2016-14163

Nr. XIV-2400, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-23, i. k. 2023-25338

 

396 straipsnis. Nepranešimas apie įvykusią civilinės aviacijos avariją, pavojingą incidentą ar kitą aviacijos įvykį

Nepranešimas nustatyta tvarka kompetentingai institucijai apie įvykusią civilinės aviacijos avariją, pavojingą incidentą ar kitą aviacijos įvykį

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIV-2400, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-23, i. k. 2023-25338

 

3961 straipsnis. Reglamente (ES) Nr. 996/2010 nustatytų reikalavimų dėl orlaivyje esančių asmenų ir pavojingų prekių sąrašų parengimo ir (ar) pateikimo ir dėl neskelbtinos saugos informacijos apsaugos pažeidimas

 1. Reglamente (ES) Nr. 996/2010 nustatytų reikalavimų dėl visų orlaivyje esančių asmenų ir pavojingų prekių sąrašų parengimo ir (ar) pateikimo pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Reglamente (ES) Nr. 996/2010 nustatytų reikalavimų dėl neskelbtinos saugos informacijos apsaugos pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

 

397 straipsnis. Aerodromo naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimas

 1. Rūkymas aerodromo teritorijoje nenustatytose vietose

užtraukia baudą nuo dešimt iki keturiolikos eurų.

 1. Aerodromo, jo statinių ir oro eismo paslaugoms teikti naudojamų įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

398 straipsnis. Ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo taisyklių pažeidimas

Ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 

399 straipsnis. Uosto laivybos ir uosto naudojimo taisyklių pažeidimas

 1. Uosto laivybos taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Navigacinių ženklų ar įrenginių, signalizacijos ir ryšių įrenginių gadinimas arba jų perkėlimas be reikiamo leidimo

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Uosto naudojimo taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Povandeniniai darbai uosto akvatorijoje be uosto kapitono leidimo, signalizavimo povandeninių darbų metu taisyklių nesilaikymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Laivo kapitono nesinaudojimas locmano paslaugomis, kai jomis naudotis privaloma,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

400 straipsnis. Kliudymas uosto kapitonui atlikti jam pavestas pareigas arba jo teisėtų reikalavimų nevykdymas

Kliudymas uosto kapitonui atlikti jam pavestas pareigas arba jo teisėtų reikalavimų nevykdymas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

401 straipsnis. Saugios laivybos jūroje reikalavimų pažeidimas

 1. Nepranešimas nustatyta tvarka kompetentingai institucijai apie laivo avariją ar incidentą

užtraukia baudą laivų kapitonams, laivybos bendrovėms – fiziniams asmenims arba laivybos bendrovių – juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

 

 1. Nustatytos formos pranešimo apie laivus, keliančius potencialų pavojų saugiai laivybai, asmenų ar aplinkos saugumui, nepateikimas Nacionalinėje laivų eismo stebėsenos informacinėje sistemoje, kai pateikti šį pranešimą privaloma pagal Laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemos įdiegimo taisykles,

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Tyrimui reikalingos informacijos apie Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruoto laivo sulaikymą (uždraudimą išplaukti) užsienio valstybės arba Lietuvos Respublikos uoste nepateikimas Lietuvos transporto saugos administracijai

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

 

 1. Laivo plaukiojimas pažeidžiant laivo dokumentuose nustatytas leidžiamas plaukiojimo rajonų ribas, meteorologines ar kitas plaukiojimo sąlygas

užtraukia baudą laivų kapitonams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Leidimas reikiamą jūrinį laipsnį patvirtinančio dokumento neturinčiam asmeniui laive atlikti funkcijas, kurias atlikti gali tik tą jūrinį laipsnį patvirtinantį dokumentą ar įgaliojimus turintis asmuo,

užtraukia baudą laivų kapitonams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens budėjimas ar darbas laive, budėjimo perdavimas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui, patikrinimo dėl neblaivumo ar apsvaigimo vengimas

užtraukia baudą laivo įgulos nariams nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Ūkio subjektų, kurių veiklos priežiūra priskirta Lietuvos transporto saugos administracijai, veiklos patikrinimų tvarkos aprašo pažeidimas

užtraukia baudą atsakingiems už atestuotą veiklą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

 

 1. Veiklos vykdymas pažeidžiant atestuotai veiklai keliamus Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos aprašo ir Įmonių, teikiančių laivų agentavimo paslaugas, atestavimo taisyklių reikalavimus

užtraukia baudą atsakingiems už atestuotą veiklą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Jūrų laivų registravimo taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Keleivių ir bagažo vežimo jūra taisyklių nuostatų dėl asmenų registravimo pažeidimas

užtraukia baudą vežėjams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Laivo plaukiojimas pažeidžiant laivų praplaukimo taisykles Tarptautinės jūrų organizacijos nustatytuose rajonuose, laivo įplaukimas į plaukioti uždraustus rajonus, laivo plaukiojimas pažeidžiant tarptautines taisykles, padedančias išvengti laivų susidūrimų jūroje,

užtraukia baudą laivų kapitonams arba kitiems įgulos nariams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Nepranešimas Lietuvos transporto saugos administracijai apie įregistruoto laivo sulaikymą (uždraudimą išplaukti) užsienio valstybės uoste dėl tarptautinių saugios laivybos reikalavimų pažeidimų

užtraukia baudą laivų kapitonams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

 

 1. Teisę laive eiti tam tikras pareigas ar atlikti funkcijas suteikiančių jūrinio laipsnio dokumentų įgijimas apgaulės būdu

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Laivo pakrovimas nesilaikant laivo krovos žymės liudijime nustatytų krovos normų laivui atplaukus į uostą ar ruošiantis išplaukti iš uosto

užtraukia baudą laivų kapitonams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Pavojų žmonių sveikatai kėlęs įgulos gyvenimo ir darbo sąlygų standartų pažeidimas su Lietuvos valstybės vėliava plaukiojančiame laive, kuris dėl to buvo sulaikytas užsienio valstybės ar Lietuvos Respublikos uoste,

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų ir laivų kapitonams – nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Laivo išplaukimas į jūrą nesilaikant Jūrinio laipsnio diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo taisyklėse ar laivo įgulos minimumo liudijime nustatytų reikalavimų

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų ir laivų kapitonams – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Laivo avariją lėmęs saugios laivybos reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą laivų kapitonams arba kitiems įgulos nariams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Laivo plaukiojimas ar kita veikla su kitos valstybės vėliava jo neišregistravus iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro, išskyrus laikiną laivo vėliavos pakeitimą laivo nuomos be įgulos sutarties atveju,

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Teisę laive dirbti tam tikrą darbą ar eiti tam tikras pareigas suteikiančio jūrinio laipsnio diplomo ar kvalifikacijos liudijimo neturinčio jūrininko priėmimas į darbą

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruoto laivo plaukiojimas ar kita veikla su Lietuvos valstybės vėliava neturint leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens vadovavimas laivui arba perdavimas vesti laivą neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui, taip pat patikrinimo dėl neblaivumo ar apsvaigimo vengimas

užtraukia baudą laivų kapitonams arba kitiems įgulos nariams nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Laivo eksploatavimas be privalomų laivo dokumentų arba su negaliojančiais laivo dokumentais

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų ir laivų kapitonams – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Laivo įgulos sudarymo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių eurų ir laivų kapitonams – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Teisės aktuose nustatytų reikalavimų dėl laivo avarijos ar incidento tyrimo metu gautos informacijos konfidencialumo užtikrinimo pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

 

 1. Trukdymas laivo kapitonui atlikti pavestas su saugia laivyba ar jūros aplinkos apsauga nuo taršos susijusias pareigas ar laivo kapitono sprendimų šiais klausimais varžymas

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

 

 1. Su Lietuvos valstybės vėliava plaukiojančio laivo padarytas tarptautinių saugios laivybos reikalavimų pažeidimas, kuris kėlė pavojų žmonių gyvybei jūroje arba aplinkai ir dėl kurio laivas buvo sulaikytas užsienio valstybės ar Lietuvos Respublikos uoste,

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų ir laivų kapitonams, laivo įgulos nariams – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

 

 1. Neteko galios nuo 2017-12-01.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

 

402 straipsnis. Laivų ir uosto įrenginių apsaugos reikalavimų pažeidimas

Laivų ir uosto įrenginių apsaugos reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų, baudą laivų kapitonams nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

  

403 straipsnis. Privalomos išankstinės informacijos apie galimą laivo išplėstinį inspektavimą jūrų uoste, jūriniame terminale ar inkaravietėje nepateikimas

 1. Privalomos išankstinės informacijos apie galimą laivo išplėstinį inspektavimą Lietuvos Respublikos jūrų uoste, jūriniame terminale ar inkaravietėje nepateikimas nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos jūrų uostų ar jūrinių terminalų administracijoms

užtraukia baudą laivų kapitonams, valdytojams ar laivų agentams nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.

 1. Gautos privalomos išankstinės informacijos apie galimą laivo išplėstinį inspektavimą Lietuvos Respublikos jūrų uoste, jūriniame terminale ar inkaravietėje nepateikimas Lietuvos transporto saugos administracijai

užtraukia baudą Lietuvos Respublikos jūrų uostų ar jūrinių terminalų administracijų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

 

404 straipsnis. Rūkymas jūrų laivuose nenustatytose vietose

Rūkymas jūrų laivuose nenustatytose vietose

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dešimt iki keturiolikos eurų.

 

405 straipsnis. Jūrų ir vidaus vandenų transporto priemonėmis vykstančių keleivių teisių pažeidimas

Reglamento (ES) Nr. 1177/2010 nuostatų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

406 straipsnis. Vidaus vandenų laivybos taisyklėse nustatytų saugumo reikalavimų pažeidimas

 1. Plaukiojimas gelbėjimosi priemonėmis neaprūpintomis vidaus vandenų transporto priemonėmis, šių priemonių privalomo naudojimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.

 1. Vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas pažeidžiant nustatytus laivybos saugumą užtikrinančius reikalavimus; vidaus vandenų kelių ženklų reikalavimų nesilaikymas; vidaus vandenų transporto priemonių bendros judėjimo tvarkos, prasilenkimo ir aplenkimo, manevravimo taisyklių pažeidimas; vidaus vandenų transporto priemonių įplaukimas, plaukiojimas ir stovėjimas uždraustose akvatorijose ir rajonuose; plaukimas vidaus vandenų transporto priemonėmis nenavigaciniu laiku arba itin nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis; keleivių saugumą lipant į vidaus vandenų transporto priemones, kelionės metu ir išlipant iš jų užtikrinančių taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas neturint teisės jas vairuoti arba neturint teisės vairuoti šios rūšies vidaus vandenų transporto priemones, vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas, kai jas vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, perdavimas vairuoti vidaus vandenų transporto priemones neturinčiam teisės jas vairuoti asmeniui

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, sukėlę avarinę situaciją, t. y. privertę kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių priemonių savo ar kitų eismo dalyvių saugumui užtikrinti, arba padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, perdavimas vairuoti vidaus vandenų transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenims, vidaus vandenų transporto priemonių vairuotojų vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Vidaus vandenų laivybos taisyklėse nustatytų kitų saugumo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Pasitraukimas iš nelaimingo atsitikimo vietos, su kuria laivavedžiai yra susiję,

užtraukia baudą laivavedžiams nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones neturintiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą asmenims gali būti skiriamas teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimas nuo vienų iki trejų metų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimas nuo dvejų iki trejų metų. Už šio straipsnio 5, 7 dalyse numatytus administracinius nusižengimus asmenims gali būti skiriamas teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimas nuo dvejų iki trejų metų.

 

407 straipsnis. Nežymų sveikatos sutrikdymą sukėlęs arba vidaus vandenų transporto priemonių ar kitokio turto sugadinimą nulėmęs laivybos taisyklių pažeidimas

 1. Kitiems asmenims priklausančių vidaus vandenų transporto priemonių, krovinių, navigacinių ženklų ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą nulėmęs laivybos taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą laivavedžiams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir neturintiems teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

 1. Kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą sukėlęs laivybos taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą laivavedžiams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir neturintiems teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones asmenims – nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens,

užtraukia baudą laivavedžiams nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų ir neturintiems teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą laivavedžiams gali būti skiriamas teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimas nuo trijų iki šešių mėnesių. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą laivavedžiams gali būti skiriamas teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimas nuo vienų iki dvejų metų. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą laivavedžiams gali būti skiriamas teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimas nuo dvejų iki trejų metų.

 

408 straipsnis. Nepaklusimas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos arba Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų reikalavimams sustabdyti vidaus vandenų transporto priemones

Nepaklusimas uniformuoto Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos arba Lietuvos Respublikos muitinės pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti vidaus vandenų transporto priemonę

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 

409 straipsnis. Rūkymas vidaus vandenų transporto priemonėse nenustatytose vietose

Rūkymas vidaus vandenų transporto priemonėse nenustatytose vietose

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dešimt iki keturiolikos eurų.

 

410 straipsnis. Vidaus vandenų transporto priemonių, vidaus vandenų uostų ir vidaus vandenų prieplaukų registravimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimas

 1. Vidaus vandenų transporto priemonių registravimo reikalavimų arba vidaus vandenų transporto priemonių pristatymo techninei apžiūrai atlikti tvarkos pažeidimas, turinčių gedimų, dėl kurių uždrausta šias transporto priemones eksploatuoti, arba perdirbtų be reikiamo leidimo, arba nustatyta tvarka neįregistruotų, arba be techninės apžiūros, arba neparengtų žmonėms ir kroviniams plukdyti vidaus vandenų transporto priemonių vairavimas ar jų išleidimas plaukioti

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Vidaus vandenų uostų, prieplaukų techninės būklės ir tinkamo jų naudojimo, tinkamo jų laikymo taisyklių, užtikrinančių žmonių saugumą ir vidaus vandenų transporto priemonių stovėjimo saugumą, pažeidimas, nesiėmimas priemonių laiku uždrausti ar apriboti šių uostų, prieplaukų, stovėjimo vietų, įrengimų ir mechanizmų eksploatavimą, kai jų naudojimas gresia žmonių ir vidaus vandenų transporto priemonių saugumui, vidaus vandenų uoste, prieplaukoje nustatyto išleidimo režimo neužtikrinimas, leidimas vidaus vandenų uoste, prieplaukoje stovėti nustatyta tvarka neįregistruotoms vidaus vandenų transporto priemonėms, nustatyta tvarka neįregistruotų vidaus vandenų uostų, vidaus vandenų prieplaukų, nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukų eksploatavimas ar eksploatavimas neatlikus jų būklės patikrinimo ar be techninės apžiūros

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Krovinių pakrovimo, iškrovimo ir laikymo vidaus vandenų transporto priemonėse ir uostuose taisyklių pažeidimas, narų darbų atlikimas be reikiamo leidimo, laivybos keliuose esančių įrenginių neatitvėrimas laivybos kelio ženklais (dieniniais ir naktiniais), laivybos kelyje esančios hidrotechninės signalizacijos gadinimas, nustatytos signalinių šviesų naudojimo, pasikeitimo garsiniais, regimais naktiniais ir dieniniais signalais tvarkos pažeidimas, laivybos kelio plūduriuojančiųjų ir kranto ženklų gadinimas, nuplėšimas ir perkėlimas, užtvarų ir kitokių žūklės įtaisinių įrengimas laivybos kelio ribose

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

411 straipsnis. Vidaus vandenų transporto priemonių laikymas nenustatytose vietose

Vidaus vandenų transporto priemonių laikymas nenustatytose vietose

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 

412 straipsnis. Pramoginių ir asmeninių laivų ir jų sudedamųjų dalių, varomųjų laivagalio ir užbortinių variklių tiekimo rinkai, vežimo į Lietuvos Respubliką ir naudojimo reikalavimų pažeidimas

Reglamente (EB) Nr. 765/2008 nurodytų pramoginių ir asmeninių laivų ir jų sudedamųjų dalių, varomųjų laivagalio ir užbortinių variklių tiekimo rinkai nuostatų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

413 straipsnis. Geležinkelių, vidaus vandenų, jūrų ir oro transporto priešgaisrinės apsaugos taisyklių pažeidimas

 1. Geležinkelių, vidaus vandenų ir jūrų transporto priešgaisrinės apsaugos taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo dešimt iki šešiolikos eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų.

 1. Oro transporto priešgaisrinės apsaugos taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

 

4131 straipsnis. Reikalavimų dėl eismo saugos rekomendacijų, saugos rekomendacijų vertinimo pažeidimas

Reikalavimų dėl geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto tyrimo eismo saugos rekomendacijų, laivo avarijos ar incidento tyrimo saugos rekomendacijų, orlaivio avarijos ar incidento tyrimo saugos rekomendacijų įvertinimo pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

 

414 straipsnis. Neeksploatuojamų ir negalimų eksploatuoti transporto priemonių laikymas bendrojo naudojimo vietose

 1. Neeksploatuojamos ar negalimos eksploatuoti transporto priemonės laikymas bendrojo naudojimo vietose

užtraukia įspėjimą transporto priemonių savininkams (valdytojams).

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV266, 2021-04-22, paskelbta TAR 2021-04-28, i. k. 2021-08868

 

415 straipsnis. Transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XII-2746, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26866

 

 1. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdraustų transporto priemonių vairavimas ir (ar) pareigos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti viešajame eisme dalyvaujančias transporto priemones nevykdymas

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkiasdešimt iki vieno šimto eurų, atsakingiems už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą fiziniams asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų, atsakingiems už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2746, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26866

 

 1. Transporto priemonių, kurios nustatyta tvarka neįregistruotos (neperregistruotos) arba be privalomosios techninės apžiūros, arba turi gedimų, dėl kurių pagal Kelių eismo taisykles draudžiama važiuoti, arba dėl kurių nesumokėti valstybės nustatyti su transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susiję mokesčiai, arba kurių leidimas dalyvauti viešajame eisme sustabdytas, nes transporto priemonės savininkas ir valdytojas išregistruoti iš Juridinių asmenų registro (kai motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos savininkas ar valdytojas yra juridinis asmuo) arba mirę, arba kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų, vairavimas arba vairavimas neturint leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis, negu leistina,

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkiasdešimt iki vieno šimto eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1541, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16599

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

 

 1. Įregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių be valstybinio numerio ženklų (ženklo) vairavimas arba transporto priemonių, kurių valstybinio numerio ženklų galiojimas pasibaigęs, vairavimas, išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie transporto priemonės valstybinio numerio ženklų (ženklo) vagystę, vykstama išsiimti naujų (naujo) valstybinio numerio ženklų (ženklo),

užtraukia baudą vairuotojams nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 1. Transporto priemonių su įrengtomis greitį matuoti trukdančiomis priemonėmis ir daiktais, taip pat transporto priemonių, kurios nepriskirtos specialiosioms transporto priemonėms, tačiau yra su specialiaisiais šviesos ir (arba) garso signalais ir (arba) pažymėtos taip pat ar panašiai, kaip žymimos specialiosios transporto priemonės, vairavimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

 

 1. Transporto priemonių su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) vairavimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki trijų šimtų keturiasdešimt eurų.

 1. Motorinių transporto priemonių, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, taip pat motorinių transporto priemonių su priekabomis, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse, vairavimas, išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytas išimtis,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

 

 1. Šio straipsnio 6 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

 

 1. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vieno iki trijų mėnesių. Už šio straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo šešių mėnesių iki vienų metų. Už šio straipsnio 7 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vieno iki trijų mėnesių.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

 

 1. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti greitį matuoti trukdančių priemonių ir daiktų konfiskavimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

 

416 straipsnis. Nustatyto greičio viršijimas

 1. Nustatyto greičio viršijimas iki dešimt kilometrų per valandą

užtraukia įspėjimą vairuotojams.

 1. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip dešimt, bet ne daugiau kaip dvidešimt kilometrų per valandą

užtraukia baudą vairuotojams nuo dvylikos iki trisdešimt eurų.

 1. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip dvidešimt, bet ne daugiau kaip trisdešimt kilometrų per valandą

užtraukia baudą vairuotojams nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

 1. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip trisdešimt, bet ne daugiau kaip keturiasdešimt kilometrų per valandą

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto dvidešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip keturiasdešimt, bet ne daugiau kaip penkiasdešimt kilometrų per valandą

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

 1. Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip penkiasdešimt kilometrų per valandą

užtraukia baudą vairuotojams nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki septynių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, vairuotojams privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trijų iki šešių mėnesių. Už šio straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, vairuotojams privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo šešių mėnesių iki vienų metų. Už šio straipsnio 6 dalyje numatytą administracinį nusižengimą vairuotojams privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vieno iki šešių mėnesių, o pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, vairuotojams ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų ir šešių mėnesių.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1054, 2022-04-26, paskelbta TAR 2022-05-04, i. k. 2022-09430

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

 

417 straipsnis. Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas

 1. Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas, važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku, Kelių eismo taisyklėse nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų, reikalavimo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto nesilaikymas, eismo tvarkos automagistralėse ir greitkeliuose, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

 1. Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

 1. 1Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės, neturint teisės sustoti ir stovėti tokiose vietose

užtraukia baudą vairuotojams nuo šešiasdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1567, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25033

 

 1. Reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas, įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų, draudimo vairuotojams, transporto priemonei dalyvaujant viešajame eisme (išskyrus atvejus, kai transporto priemonė stovi), naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis, išskyrus mobiliojo ryšio priemonių valdymą naudojant laisvų rankų įrangą, kai mobiliojo ryšio priemonė pritvirtinta specialiame laikiklyje, ar naudojant transporto priemonės įrangą, nesilaikymas

užtraukia baudą vairuotojams nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-640, 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-10-02, i. k. 2017-15486

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

 

 1. Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal taisykles,

užtraukia baudą vairuotojams nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

 1. Vaikų (mokinių) vežimo mokykliniais autobusais ar transporto priemonėmis su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

 1. Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais arba jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalaujama pagal taisykles, ar kitoks kliudymas jų eismui

užtraukia baudą vairuotojams nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius,

užtraukia baudą vairuotojams nuo dešimt iki dvylikos eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

 

 1. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vieno iki trijų mėnesių. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vieno iki šešių mėnesių. Už šio straipsnio 6 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo dviejų iki keturių mėnesių.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-640, 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-10-02, i. k. 2017-15486

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

 

418 straipsnis. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas

 1. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo dvidešimt iki keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų.

 

419 straipsnis. Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas

 1. Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo dvidešimt iki keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų.

 

420 straipsnis. Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas, Kelių eismo taisyklėse nustatyto draudimo lenkti ar įvažiuoti į priešpriešinio eismo juostą pažeidimas

 1. Transporto priemonių vairavimas vienu metu ar paeiliui padarant kelis grėsmę eismo saugumui keliančius eismo taisyklių pažeidimus, lenkimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama lenkti, vairavimas neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse, pavojingą situaciją sukėlęs (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti) Kelių eismo taisyklių pažeidimas, tokią pat pavojingą situaciją sukėlęs įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Chuliganiškas vairavimas, t. y. pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis Kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų,

užtraukia baudą vairuotojams nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens,

užtraukia baudą vairuotojams nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trijų iki šešių mėnesių. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų iki dvejų metų. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų šešių mėnesių iki dvejų metų šešių mėnesių. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo dvejų iki trejų metų arba asmenims, kuriems nustatytas neblaivumas (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės), teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų iki dvejų metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo vienų metų šešių mėnesių iki dvejų metų. Už šio straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trejų iki penkerių metų arba asmenims, kuriems nustatytas neblaivumas (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės), teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo dvejų iki ketverių metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo vienų metų šešių mėnesių iki dvejų metų.
 2. Už šio straipsnio 3, 4, 5 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1931, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00862

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

 

421 straipsnis. Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas

 1. Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose, prieš geležinkelio pervažą praleisti traukinio sustojusių kitų transporto priemonių apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas ar pradeda leistis, savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą, kai už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje, specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per geležinkelio pervažą, kelio ženklo „Stop“, kuris pastatytas prieš geležinkelio pervažą, reikalavimo nesilaikymas

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų šešiasdešimt iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo dviejų iki šešių mėnesių.

 

422 straipsnis. Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai

   1. Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

   1. Lengvųjų automobilių, kuriais vežami keleiviai už atlygį pagal užsakymą, taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės) vairuotojai,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-469, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-14, i. k. 2021-15848

 

   1. Praktinis vairavimo mokymas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairavimo instruktoriai ar šeimos narį mokantys vairuoti asmenys arba asmenys, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo

užtraukia baudą vairavimo instruktoriams ar šeimos narį mokantiems vairuoti asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

 

   1. Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro pradedantieji vairuotojai būdami neblaivūs (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau negu 0,4 promilės),

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų trisdešimt iki trijų šimtų eurų.

   1. Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo

užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

 

   1. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienuolikos mėnesių iki vienų metų vieno mėnesio arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo šešių mėnesių iki vienų metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo šešių mėnesių iki vienų metų. Už šio straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo šešių mėnesių iki vienų metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2027, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05404

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1931, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00862

 

4221 straipsnis. Neteisėtas alkoholio produktų vartojimas ir gabenimas transporto priemonėse

 1. Alkoholio produktų vartojimas, laikymas ir gabenimas atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose, išskyrus transporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos,

užtraukia baudą nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

423 straipsnis. Nežymų sveikatos sutrikdymą ir turto sugadinimą nulėmęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas

   1. Neturinčių teisės vairuoti transporto priemones asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą),

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

   1. Nežymų kitų asmenų sveikatos sutrikdymą sukėlęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

   1. Neblaivių (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, taip pat vengusių apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusių po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris sukėlė kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą ar lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą),

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-1931, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00862

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

 

   1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo devynių mėnesių iki vienų metų. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vienų iki dvejų metų, o neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų iki dvejų metų. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trejų iki penkerių metų arba asmenims, kuriems nustatytas neblaivumas (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės), teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo dvejų iki ketverių metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo vienų metų šešių mėnesių iki dvejų metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2027, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05404

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

 

   1. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

 

424 straipsnis. Transporto priemonės vairavimas neturint teisės vairuoti, vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones, arba transporto priemonės perdavimas tokiam asmeniui vairuoti, vairavimas nepasitikrinus sveikatos nustatytu periodiškumu, nesilaikant vairuotojui taikomų apribojimų ar pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikui

   1. Transporto priemonių vairavimas nepasitikrinus sveikatos nustatytu periodiškumu, nesilaikant vairuotojo pažymėjime nurodytų vairuotojui taikomų apribojimų (išskyrus leidimo vairuoti tam tikros rūšies transporto priemones apribojimus) ar pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikui

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.

   1. Perdavimas vairuoti transporto priemonę neturinčiam teisės ją vairuoti asmeniui ar neturinčiam teisės vairuoti šios kategorijos transporto priemones asmeniui arba asmeniui, kuriam atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

   1. Transporto priemonių vairavimas neturint teisės jas vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones arba transporto priemonės vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

   1.  Transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones, arba transporto priemonių vairavimas, kai nesilaikoma draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki septynių šimtų eurų.

   1. Šio straipsnio 3 ar 4 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti pakartotinai arba asmens, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 423 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą arba kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda kaip neturinčiam teisės vairuoti transporto priemones asmeniui už šio kodekso 416 straipsnio 6 dalyje, 420 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 423 straipsnio 2 dalyje, 426 straipsnio 1, 2, 5 dalyse, 427 straipsnio 1 dalyje numatytus administracinius nusižengimus, jei nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės įvykdymo dienos, arba kuris turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

   1. Šio straipsnio 3 ar 4 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

   1. Už šio straipsnio 3 ar 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo šešių mėnesių iki vienų metų. Už šio straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų šešių mėnesių iki dvejų metų. Už šio straipsnio 6 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių.
   2. Už šio straipsnio 5, 6 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

 

425 straipsnis. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių, jų junginių su priekabomis vairavimas verčiantis komerciniu krovinių arba keleivių vežimu, jeigu vairuotojo pažymėjime neįrašytas suderintas Europos Sąjungos kodas (95), arba neturint vairuotojo kvalifikacijos kortelės arba vairuotojo liudijimo

   1. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių, jų junginių su priekabomis vairavimas verčiantis komerciniu krovinių arba keleivių vežimu, jeigu vairuotojo pažymėjime neįrašytas suderintas Europos Sąjungos kodas (95), arba neturint vairuotojo kvalifikacijos kortelės arba vairuotojo liudijimo, išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytas išimtis,

užtraukia baudą vairuotojams nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

   1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-918, 2022-01-20, paskelbta TAR 2022-01-28, i. k. 2022-01360

 

426 straipsnis. Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos

   1. Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala neviršija penkiolikos bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą vairuotojams nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

   1. Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala viršija penkiolika bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki dviejų tūkstančių eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo dviejų tūkstančių iki dviejų tūkstančių šešių šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

   1. Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

   1. Nepaklusimas uniformuoto aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinių miškų apsaugos pareigūno, Lietuvos Respublikos muitinės (toliau šiame straipsnyje – muitinė) pareigūno, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybų ar Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-2445, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-10-14, i. k. 2019-16284

Nr. XIII-3197, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15390

 

   1. Nepaklusimas uniformuoto policijos ar Karo policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę

užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3442, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24621

 

   1. Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinių miškų apsaugos pareigūno, muitinės, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybų pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę išreiškiamas duodant signalą lazdele arba mojant skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties, arba per garsiakalbį liepiant sustoti. Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę taip pat gali būti išreiškiamas įjungus specialiomis spalvomis nudažyto ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos arba muitinės ženklu pažymėto automobilio švieslentę su užrašu „STOP POLICIJA“ arba „STOP“. Neturintis tarnybinio ženklo muitinės pareigūnas bet kokiu atveju parodo transporto priemonės vairuotojui tarnybinį pažymėjimą. Tamsiuoju paros metu policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybų, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, valstybinių miškų apsaugos pareigūnas arba muitinės pareigūnas, stabdydamas transporto priemonę, turi vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais (vilkėti specialiąsias liemenes, mūvėti rankogalius ar turėti kitų šviesą atspindinčių elementų). Patrulis turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš dviejų policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybų, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, valstybinių miškų apsaugos pareigūnų arba muitinės pareigūnų, turinčių specialiomis spalvomis nudažytą ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybos, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, miškų urėdijos skiriamaisiais ženklais arba muitinės ženklu pažymėtą motorinę transporto priemonę, ir stabdyti transporto priemonę šviečiančia reguliuotojo lazdele arba šviesą atspindinčiu skrituliu, įjungęs patrulinės motorinės transporto priemonės mėlynos ir (arba) raudonos spalvos švyturėlius.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-2445, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-10-14, i. k. 2019-16284

Nr. XIII-3442, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24621

Nr. XIII-3197, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15390

 

   1. Už šio straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trejų iki penkerių metų. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo trejų iki penkerių metų. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus vairuotojams gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vienų iki trejų metų, o neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų iki trejų metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

 

   1. Už šio straipsnio 4, 5 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

 

427 straipsnis. Pakartotinis transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai

   1. Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivus (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba vengęs apsvaigimo patikrinimo, arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojęs iki patikrinimo vairuotojas, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už šioje dalyje, šio kodekso 420 straipsnio 4, 5 dalyse, 422 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 6 dalyje numatytus administracinius nusižengimus, jei nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės įvykdymo dienos, arba kuris turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

   1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo ketverių iki septynerių metų arba asmenims, kuriems nustatytas neblaivumas (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės), teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trejų iki šešerių metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo vienų metų šešių mėnesių iki dvejų metų.
   2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti transporto priemonės konfiskavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1931, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00862

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

 

428 straipsnis. Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas

   1. Pėsčiųjų judėjimas per važiuojamąją kelio dalį arba judėjimas ja ten, kur draudžiama, dviračius, motorinius dviračius, elektrines mikrojudumo priemones vairuojančių asmenų, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, eismo tvarkos automagistralėse ir greitkeliuose nesilaikymas, Kelių eismo taisyklėse pėstiesiems, dviračių, motorinių dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas arba dviračių, motorinių dviračių vairuotojams ir (ar) keleiviams, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams reikalavimo naudoti šalmą nesilaikymas

užtraukia baudą nuo dvidešimt iki keturiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

Nr. XIV-2051, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-22, i. k. 2023-12414

 

   1. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitų veiksmų savo ar kitų asmenų saugumui užtikrinti),

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.

   1. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas,

užtraukia baudą nuo keturiasdešimt iki šešiasdešimt eurų.

   1. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata,

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

   1. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata, sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas, kai šio pažeidimo padarymo metu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo,

užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

   1. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius,

užtraukia baudą nuo dešimt iki dvylikos eurų.

   1. Dviračių, motorinių dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) asmenys,

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

Nr. XIV-2051, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-22, i. k. 2023-12414

 

   1. Dviračių, motorinių dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 1,51 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

Nr. XIV-2051, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-22, i. k. 2023-12414

 

429 straipsnis. Leidimas važiuoti gedimų turinčia transporto priemone ar pažeidžiant kitas taisykles

Leidimas važiuoti transporto priemone, kuri turi gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti, yra pertaisyta be reikiamo leidimo, neįregistruota nustatyta tvarka, kurios privalomoji techninė apžiūra neatlikta, kuri neparuošta žmonėms ir kroviniams vežti,

užtraukia baudą už transporto priemonių techninę būklę ir eksploatavimą atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 

430 straipsnis. Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojams ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims

Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojams ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims

užtraukia baudą už transporto priemonių techninę būklę ir eksploatavimą atsakingiems asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 

431 straipsnis. Transporto priemonių savininkams (valdytojams) nustatytų reikalavimų nevykdymas

   1. Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą,

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

   1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

   1. Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nurodyti pareigūnui duomenis apie asmenį, kuris nusižengimo padarymo metu valdė transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančią transporto priemonę ar ja naudojosi, nevykdymas, kai vairuojant transporto priemonę padaryti šio kodekso 416 straipsnio 6 dalyje, 420 straipsnio 1, 2 dalyse, 426 straipsnio 1, 2, 4, 5 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų.

   1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

   1. Transporto priemonės savininkui (valdytojui) šio kodekso 603 straipsnyje nustatyto reikalavimo užtikrinti, kad transporto priemonė būtų Lietuvos Respublikos teritorijoje ir nebūtų parduota ar kitaip perleista kitiems asmenims arba sumažinta jos vertė pakeičiant komplektaciją, nevykdymas

užtraukia baudą asmenims nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų ir įmonių, įstaigų, organizacijų ar jų filialų vadovams – nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

 

432 straipsnis. Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas

   1. Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą vairuotojams ir (ar) keleiviams nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.

   1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

   1. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vieno iki dviejų mėnesių.

 

433 straipsnis. Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas

Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

 

434 straipsnis. Draudžiamų vežti medžiagų ir daiktų vežimo geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų, automobilių ir elektros transportu taisyklių pažeidimas

   1. Draudžiamų vežti medžiagų arba daiktų vežimo geležinkelių transportu taisyklių pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dešimt iki dvylikos eurų.

   1. Draudžiamų vežti medžiagų arba daiktų vežimas autobusu ar troleibusu, draudžiamų saugoti medžiagų ar daiktų atidavimas saugoti į autobusų stoties bagažinę

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų.

   1. Draudžiamų vežti medžiagų arba daiktų vežimo jūrų ir vidaus vandenų transportu taisyklių pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų ir įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

   1. Draudžiamų vežti medžiagų ar daiktų, už kurių vežimo taisyklių pažeidimą šiame straipsnyje nustatyta administracinė atsakomybė, sąrašai nustatomi atitinkamų rūšių transporte galiojančiose vežimo taisyklėse.

 

435 straipsnis. Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto paskyrimo įmonėje, įmonių veiklos ataskaitų ir avarijų ar įvykių kraunant, pripildant ar vežant pavojinguosius krovinius ataskaitų pateikimo reikalavimų pažeidimas, kai pavojingieji kroviniai vežami automobilių ar geležinkelio keliais

   1. Įmonių veiklos ataskaitų ir avarijų ar įvykių kraunant, pripildant ar vežant pavojinguosius krovinius ataskaitų nepateikimas arba neteisingų ataskaitos duomenų pateikimas

užtraukia baudą įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

   1. Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto nepaskyrimas įmonėje, nepranešimas nustatyta tvarka apie pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto paskyrimą

užtraukia baudą įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

 

436 straipsnis. Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais ar su tuo susijusios veiklos reikalavimų pažeidimas

   1. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai transporto dokumentuose nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą) arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius,

užtraukia įspėjimą arba baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo dešimt iki trisdešimt eurų.

   1. Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai didieji pavojaus ženklai, oranžinės lentelės ar kiti ženklai neatitinka reikalavimų arba kai transporto dokumentuose nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą), arba kai pavojinguosius krovinius vežančios kelių transporto priemonės vairuotojas atitinka pasirengimo reikalavimus, tačiau vežimo metu nepateikia reikiamo pasirengimo pažymėjimo, arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius,

užtraukia įspėjimą arba baudą krovinius vežančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims arba vairuotojams nuo dešimt iki trisdešimt eurų.

   1. Pavojingųjų krovinių, kurių tara pažeista ar nesandari (įskaitant pažeistą ar nesandarią tuščią ir neišvalytą tarą), pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę

užtraukia baudą pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims arba krovėjams nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų.

   1. Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) neatitinka patvirtintų standartų, tačiau tai nekelia tiesioginio pavojaus vežimo saugai, arba kai pavojinguosius krovinius vežančioje transporto priemonėje (transporto vienete) nėra rašytinėse instrukcijose nurodytos įrangos, arba kai pavojingieji kroviniai vežami supakuoti į pažeistą tarą ar vežami pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai vežami struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai vežama pažeista tuščia ir neišvalyta tara, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) netinkamai paženklinta (paženklintas), arba kai pavojingieji kroviniai vežami neturint nustatytus reikalavimus atitinkančių rašytinių instrukcijų, arba kai pavojinguosius krovinius vežančioje transporto priemonėje (transporto vienete) nėra reikalaujamų veikiančių gesintuvų, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė su pavojinguoju kroviniu paliekama stovėti nesilaikant nustatytų reikalavimų,

užtraukia baudą krovinius vežančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims arba vairuotojams nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų.

   1. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai yra pasibaigę taros arba nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerio ar didelės taros bandymo, patikrinimo ir (ar) naudojimo terminai arba kai pavojingieji kroviniai supakuoti į pažeistą tarą ar yra pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai pateikiami vežti struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai cisternos (konteinerinės cisternos) (įskaitant tuščias ir neišvalytas cisternas) netinkamai uždarytos, arba kai pateikiama vežti kombinuotoji tara, kurios išorinė tara netinkamai paruošta ar netinkamai uždaryta, arba kai pakuotės su pavojingaisiais kroviniais netinkamai pažymėtos ir (ar) paženklintos, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) netinkamai paženklinta (paženklintas),

užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų.

   1. Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė neturi tam tikrus pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių patvirtinimo sertifikato ar neatitinka patvirtintų standartų ir dėl to kelia tiesioginį pavojų vežimo saugai arba kai viršijamas didžiausias vienam transporto vienetui leidžiamas vežti pavojingųjų krovinių kiekis, arba kai pavojingieji kroviniai vežami draudžiamu būdu, arba kai pavojinguosius krovinius vežančios kelių transporto priemonės vairuotojas neatitinka nustatytų pasirengimo reikalavimų, arba kai nesilaikoma draudimo rūkyti,

užtraukia baudą krovinius vežančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų arba vairuotojams ar kitiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

   1. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai pavojingųjų krovinių pakavimui naudojama tara neatitinka nustatytų reikalavimų arba kai pavojingieji kroviniai pateikiami vežti draudžiamu būdu arba suverstinai struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai nesilaikoma cisternų ar taros pripildymo reikalavimų, arba kai siuntėjas galėjo žinoti ar žinojo, kad pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė ar jos vairuotojas neatitinka reikalavimų,

užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

   1. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, vežimas arba pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę, kai pavojingieji kroviniai teka (byra) arba kai transporto dokumentuose nepateikiama pavojingojo krovinio identifikavimo informacija (krovinio Jungtinių Tautų numeris, tinkamas krovinio pavadinimas ir, kai taikoma, pakavimo grupė, klasifikacinis kodas) arba nėra jokios nuorodos, kad kroviniai yra pavojingieji, arba nepaženklinus ir (ar) nepažymėjus pakuočių su pavojingaisiais kroviniais, arba nepaženklinus pavojinguosius krovinius vežančios transporto priemonės (transporto vieneto), arba nesilaikant pavojingųjų krovinių pakrovimo, mišraus krovimo ar tvirtinimo reikalavimų

užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) arba pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, arba krovėjams, arba krovinius vežančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų arba vairuotojams – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dešimt eurų.

   1. Draudžiamų vežti automobilių keliais pavojingųjų krovinių pateikimas vežti, pakrovimas arba vežimas

užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) arba krovinius vežančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų arba vairuotojams – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dešimt eurų ir pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims arba krovėjams – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

   1. Krovinius vežančių įmonių vadovai, kiti atsakingi asmenys, pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairuotojai neatsako už šio straipsnio 2, 4, 6, 8, 9 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, o pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovai, kiti atsakingi asmenys, krovėjai – už šio straipsnio 3, 8, 9 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, kurie padaryti dėl kitų asmenų pateiktuose transporto dokumentuose nurodytos neteisingos informacijos.

 

437 straipsnis. Pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelio keliais ar su tuo susijusios veiklos reikalavimų pažeidimas

   1. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti geležinkelio keliais, kai transporto dokumentuose nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą) arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius,

užtraukia įspėjimą arba baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo dešimt iki trisdešimt eurų.

   1. Pavojingųjų krovinių vežimas geležinkelio keliais, kai didieji pavojaus ženklai, oranžinės lentelės ar kiti ženklai neatitinka reikalavimų arba kai transporto dokumentuose nepateikiama kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą), arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius,

užtraukia įspėjimą arba baudą geležinkelio įmonių (vežėjų) vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dešimt iki trisdešimt eurų.

   1. Pavojingųjų krovinių, kurių tara pažeista ar nesandari (įskaitant pažeistą ar nesandarią tuščią ir neišvalytą tarą), pakrovimas į pavojinguosius krovinius geležinkelio keliais vežančią transporto priemonę

užtraukia baudą pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims arba krovėjams nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

   1. Pavojingųjų krovinių vežimas geležinkelio keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė neatitinka patvirtintų standartų, tačiau tai nekelia tiesioginio pavojaus vežimo saugai, arba kai nėra rašytinėse instrukcijose nurodytos įrangos, arba kai pavojingieji kroviniai vežami supakuoti į pažeistą tarą ar vežami pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai vežami struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai vežama pažeista tuščia ir neišvalyta tara, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė netinkamai paženklinta, arba kai pavojingieji kroviniai vežami neturint nustatytus reikalavimus atitinkančių rašytinių instrukcijų,

užtraukia baudą geležinkelio įmonių (vežėjų) vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

   1. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti geležinkelio keliais, kai yra pasibaigę taros arba nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerio ar didelės taros bandymo, patikrinimo ir (ar) naudojimo terminai arba kai pavojingieji kroviniai supakuoti į pažeistą tarą ar yra pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai pateikiami vežti struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai cisternos (konteinerinės cisternos) (įskaitant tuščias ir neišvalytas cisternas) netinkamai uždarytos, arba kai pateikiama vežti kombinuotoji tara, kurios išorinė tara netinkamai paruošta ar netinkamai uždaryta, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė netinkamai paženklinta, arba kai pavojingieji kroviniai pateikiami vežti neturint nustatytus reikalavimus atitinkančių rašytinių instrukcijų,

užtraukia baudą krovinius pateikusių vežti įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

   1. Pavojingųjų krovinių vežimas geležinkelių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė neatitinka patvirtintų standartų ir dėl to kelia tiesioginį pavojų vežimo saugai arba kai viršijamas didžiausias vienai transporto priemonei leidžiamas vežti pavojingųjų krovinių kiekis, arba kai pavojingieji kroviniai vežami draudžiamu būdu,

užtraukia baudą geležinkelio įmonių (vežėjų) vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

   1. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti geležinkelio keliais, kai pavojingųjų krovinių pakavimui naudojama tara neatitinka nustatytų reikalavimų arba kai pavojingieji kroviniai pateikiami vežti draudžiamu būdu arba suverstinai struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai nesilaikoma cisternų ar taros pripildymo reikalavimų, arba kai siuntėjas galėjo žinoti ar žinojo, kad pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė neatitinka reikalavimų,

užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

   1. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti geležinkelio keliais, vežimas arba pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę, kai pavojingieji kroviniai teka (byra) arba kai transporto dokumentuose nepateikiama pavojingojo krovinio identifikavimo informacija (krovinio Jungtinių Tautų numeris, tinkamas krovinio pavadinimas ir, kai taikoma, pakavimo grupė, klasifikacinis kodas) arba nėra jokios nuorodos, kad kroviniai yra pavojingieji, arba nepaženklinus ir (ar) nepažymėjus pakuočių su pavojingaisiais kroviniais, arba nepaženklinus pavojinguosius krovinius vežančios transporto priemonės, arba nesilaikant pavojingųjų krovinių pakrovimo, mišraus krovimo ar tvirtinimo reikalavimų

užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) arba pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, arba krovėjams, arba geležinkelio įmonių (vežėjų) vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

   1. Draudžiamų vežti geležinkelio keliais pavojingųjų krovinių pateikimas vežti, pakrovimas arba vežimas

užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) arba geležinkelio įmonių (vežėjų) vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų ir pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims arba krovėjams – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

   1. Geležinkelio įmonių (vežėjų) vadovai, kiti atsakingi asmenys neatsako už šio straipsnio 2, 4, 6, 8, 9 dalyse numatytus pažeidimus, o pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovai, kiti atsakingi asmenys, krovėjai – už 3, 8, 9 dalyse numatytus pažeidimus, kurie padaryti dėl kitų asmenų pateiktuose transporto dokumentuose nurodytos neteisingos informacijos.

 

438 straipsnis. Pavojingųjų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais ar su tuo susijusios veiklos reikalavimų pažeidimas

Pavojingųjų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais ar su tuo susijusios veiklos reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų arba kitiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

 

439 straipsnis. Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas

   1. Važiavimas ne transporto priemonės salone (kabinoje, kėbule), stovint ant autobuso arba troleibuso laiptelių, neleidžiant vairuotojui uždaryti durų, važiavimas autobusu arba troleibusu nešvariais drabužiais, kurie gali sutepti autobuso, troleibuso vidaus apdailą ar keleivių drabužius,

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų.

   1. Šiukšlių, nuorūkų ar kitų daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų.

 

440 straipsnis. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros, techninės ekspertizės atlikimo, techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo paslaugos teikimo reikalavimų nesilaikymas

 1. Motorinių transporto priemonių ir (ar) jų priekabų techninės ekspertizės atlikimas nesilaikant šios techninės ekspertizės atlikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų

užtraukia baudą transporto priemonių ekspertams nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Didelių motorinės transporto priemonės ir (ar) jos priekabos techninės būklės trūkumų arba motorinės transporto priemonės ir (ar) jos priekabos techninės būklės trūkumų, dėl kurių draudžiama šią transporto priemonę ir (ar) jos priekabą eksploatuoti, nenustatymas privalomosios ar pakartotinės privalomosios techninės apžiūros metu ir duomenų apie šiuos trūkumus neįrašymas į Centralizuotąją techninės apžiūros duomenų bazę

užtraukia baudą techninių apžiūrų kontrolieriams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 1. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąsias ar pakartotines privalomąsias technines apžiūras ar technines ekspertizes atliekančių įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams arba už vidaus kokybės kontrolės sistemą atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ar perdirbimo paslaugos teikimas neužpildžius privalomų dokumentų arba juose nenurodžius privalomos informacijos, arba jeigu nurodyta informacija neatitinka jai keliamų reikalavimų, arba šių dokumentų neišdavimas transporto priemonės valdytojui

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar savarankiškai paslaugas teikiantiems fiziniams asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ar perdirbimo paslaugos teikimas nenaudojant įrangos, įrankių ir (ar) matavimo priemonių, reikalingų konkretiems darbams atlikti,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar savarankiškai paslaugas teikiantiems fiziniams asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ar perdirbimo paslaugos teikimas neturint konkretiems darbams atlikti reikalingos kvalifikacijos ar kompetencijos

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar savarankiškai paslaugas teikiantiems fiziniams asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

 1. Dokumentų, patvirtinančių transporto priemonės atkuriamojo remonto eigą, atliktas procedūras ir technologinius procesus, jų kokybę ir (ar) rezultatą, kai paslaugos teikėjas faktiškai jų neatliko arba atliko ne visus, parengimas ir (ar) išdavimas transporto priemonės valdytojui

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar savarankiškai paslaugas teikiantiems fiziniams asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

 1. Eismo saugumui svarbių elementų (stabdžių, vairavimo sistemos, pakabos, sukabintuvų ir grąžulų apkrovą laikančių dalių) remontas draudžiamu būdu

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar savarankiškai paslaugas teikiantiems fiziniams asmenims nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

 1. Techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ar perdirbimo paslaugos teikimas, kai atlikus darbus sumažėja transporto priemonės saugumas ar pablogėja jos įrangos, sistemų ar komponentų veikimo parametrai, laikančiosios konstrukcijos sudėtinių dalių, jų jungčių atsparumas ir patikimumas, vairuotojo sėdimosios vietos ergonomiškumas ir keleivių bei krovinių vežimo sąlygos,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar savarankiškai paslaugas teikiantiems fiziniams asmenims nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

 

441 straipsnis. Reikalavimų vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą nesilaikymas

   1. Reikalavimų vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą ar vairuotojų, kuriems teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, papildomą mokymą nesilaikymas

užtraukia baudą vairuotojų mokytojams, eismo saugumo mokytojams, vairavimo instruktoriams ar šeimos narius mokantiems vairuoti asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų ir transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą ar vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, papildomą mokymą vykdančių juridinių asmenų vadovams – nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

   1. Praktinio vairavimo mokymas, kai vairavimo instruktorius nėra transporto priemonių vairuotojų mokymą vykdančio juridinio asmens darbuotojas arba nėra šeimos narį mokantis vairuoti asmuo,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

   1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

   1. Transporto priemonių vairuotojų mokymas neturint teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą arba kai teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą sustabdyta,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

 

442 straipsnis. Važiavimas be bilieto ir didesnio, negu nustatyta, rankinio bagažo vežimas geležinkelių transportu

   1. Keleivių važiavimas geležinkelių transportu be bilieto, trečio ir daugiau jaunesnių negu septynerių metų vaikų vežimas neužimant atskiros sėdimosios ar miegamosios vietos, ne jaunesnių negu septynerių, bet jaunesnių negu šešiolikos metų vaikų vežimas be bilieto geležinkelių transportu

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.

   1. Didesnio, negu nustatyta, rankinio bagažo vežimas

užtraukia baudą nuo dešimt iki dvylikos eurų.

   1. Geležinkelio įmonių (vežėjų) darbuotojų (traukinių viršininkų, palydovų, konduktorių) sutikimas vežti keleivius be bilieto ar vežti keleivių bagažą, kuris neatitinka nustatytų reikalavimų,

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.

 

443 straipsnis. Aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimas

 1. Nustatytų aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių devynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2400, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-23, i. k. 2023-25338

 

444 straipsnis. Plaukimas be bilieto ir didesnio, negu nustatyta, rankinio bagažo vežimas jūrų transportu

   1. Didesnio, negu nustatyta, rankinio bagažo vežimas jūrų laivuose

užtraukia baudą nuo dešimt iki dvidešimt keturių eurų.

   1. Keleivių plaukimas be bilieto, ne jaunesnių negu penkerių, bet jaunesnių negu šešiolikos metų vaikų vežimas be bilieto jūrų laivuose

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų.

 

445 straipsnis. Plaukimas be bilieto ir didesnio, negu nustatyta, rankinio bagažo vežimas vidaus vandenų transportu

   1. Didesnio, negu nustatyta, rankinio bagažo vežimas vidaus vandenų transporto priemonėmis

užtraukia baudą nuo dešimt iki dvidešimt keturių eurų.

   1. Keleivių plaukimas be bilieto, ne jaunesnių negu penkerių, bet jaunesnių negu šešiolikos metų vaikų vežimas be bilieto perkėlos priemonėmis ir vidaus vandenų transporto priemonėmis

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų.

 

446 straipsnis. Važiavimas be bilieto, važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus teisę į transporto lengvatas patvirtinančių dokumentų, be bilieto ar su neteisėtai įsigytu bilietu su nuolaida važiuojančių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi

   1. Neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis

užtraukia baudą nuo dešimt iki dvylikos eurų.

   1. Keleivių važiavimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus teisę į transporto lengvatas patvirtinančių dokumentų,

užtraukia baudą nuo dešimt iki keturiolikos eurų.

   1. Ne jaunesnių negu septynerių, bet jaunesnių negu keturiolikos metų vaikų vežimas be bilieto, ne jaunesnių negu keturiolikos, bet jaunesnių negu šešiolikos metų vaikų važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis

užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo dvylikos iki dvidešimt keturių eurų.

   1. Keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida neturint teisės į transporto lengvatas

užtraukia baudą nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų.

   1. Atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi arba už taksi iškvietimą

užtraukia baudą nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų.

   1. Keleivių vežimas be bilieto ar nesilaikymas nustatytų tarifų, važiavimo bilietus su nuolaida įsigijusių, tačiau teisę į transporto lengvatas patvirtinančių dokumentų nepateikusių keleivių vežimas, dviejų ar daugiau važiavimo bilietų su nuolaida pardavimas vietoj vieno važiavimo bilieto, važiavimo bilietų su nuolaida išspausdinimas, kai nėra keleivių, dviejų ar daugiau važiavimo bilietų su nuolaida duomenų išspausdinimas viename važiavimo biliete

užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

   1. Šio straipsnio 6 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.

 

447 straipsnis. Autobusų stočių, paviljonų ir stotelių eksploatavimo tvarkos pažeidimas

Autobusų stočių, paviljonų ir stotelių eksploatavimas pažeidžiant Keleivių ir bagažo vežimo keleiviniu automobilių transportu taisykles, norminiuose teisės aktuose nustatytų funkcinių ir techninių reikalavimų neatitinkančių kelio ženklų, tvarkaraščių, informacinių skelbimų naudojimas

užtraukia baudą už šių objektų eksploatavimą atsakingiems asmenims nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 

448 straipsnis. Keleivių vežimo keleiviniu kelių transportu taisyklių ir keleivinio kelių transporto keleivių teisių pažeidimas

   1. Keleivių vežimas reguliariaisiais reisais nesilaikant tvarkaraščio

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkiasdešimt iki vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, – nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.

   1. Keleivių vežimas reguliariaisiais reisais nukrypstant nuo nurodyto maršruto

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, – nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų eurų.

   1. Keleivių vežimas pažeidžiant keleivių vežimo vežėjo sąskaita reikalavimus

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, – nuo penkių šimtų iki septynių šimtų eurų.

   1. Keleivių vežimas specialiais reisais nepateikus specialios keleivių grupės vežimo sutarties ar vežėjo ir vežimo paslaugos užsakovo suderinto eismo tvarkaraščio

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, – nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

   1. Keleivių vežimas užsakomaisiais reisais nepateikus keleivių vežimo sutarties arba jeigu jos turinys neatitinka nustatytų reikalavimų, arba nepateikus keleivių vežimo lapo, teikiamos turizmo paslaugos aprašymo ar turizmo paslaugos apmokėjimą įrodančio dokumento

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, – nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

   1. Keleivių vežimas reguliariaisiais reisais neturint galiojančio leidimo

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, – nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

   1. Keleivių vežimas reguliariaisiais reisais neturint galiojančios licencijos (licencijos kopijos)

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, – nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų.

   1. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkių šimtų iki septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, – nuo trijų tūkstančių iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

   1. Keleivių vežimas pažeidžiant kabotažo taisykles

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

   1. Keleivinių kelių transporto priemonių važiavimas tarptautiniais maršrutais pažeidžiant Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sąlygas, be kelionės leidimo arba kai pateiktas kelionės leidimas neatitinka važiavimo pobūdžio, arba nėra užpildytas, arba užpildytas neteisingai

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų.

   1. Šio straipsnio 10 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų tūkstančių iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

 

449 straipsnis. Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio pažeidimas

   1. Kasos aparato kvito ar pinigų priėmimo kvito su nurodyta keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu taksi paslaugos arba keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu pagal užsakymą paslaugos kaina neišdavimas keleiviui, kai atsiskaitoma grynaisiais pinigais, arba elektroninės sąskaitos faktūros neišdavimas, kai atsiskaitoma elektroninėmis mokėjimo priemonėmis,

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

   1. Keleivių vežimas lengvaisiais automobiliais taksi neturint taksometro, neįjungus taksometro, taksometrui neveikiant ar taksometrui neatitinkant nustatytų reikalavimų

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

   1. Nustatytų tarifų nesilaikymas vežant keleivius už atlygį lengvuoju automobiliu taksi

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

   1. Keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu pagal užsakymą duomenų apie susitarimą nepateikimasnustatyta tvarka valstybinę kelių transporto kontrolę atliekančioms institucijoms

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

   1. Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio pažeidimai, išskyrus šiame straipsnyje numatytuosius,

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

   1. Šio straipsnio 1, 5 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

   1. Šio straipsnio 2, 3, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2445, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-10-14, i. k. 2019-16284

 

4491 straipsnis. Keleivių vežimo organizatorių pareigų nevykdymas

   1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse nustatytų keleivių vežimo organizatorių pareigų nevykdymas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

   1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2445, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-10-14, i. k. 2019-16284

 

450 straipsnis. Krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis taisyklių pažeidimas

   1. Krovinių vežimas turint neužpildytą krovinio vežimo dokumentą ar krovinio vežimo dokumentą, kuriame nėra nurodytos visos privalomos informacijos, kai nėra šio kodekso 214 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų požymių,

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkiasdešimt iki vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių vežimo veiklai, – nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.

   1. Krovinių vežimas neturint krovinio vežimo dokumento arba pateikus faktinių krovinio vežimo aplinkybių neatitinkantį krovinio vežimo dokumentą, kai nėra šio kodekso 214 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų požymių,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių vežimo veiklai, – nuo

penkių šimtų iki septynių šimtų eurų.

   1. Krovinių vežimas pažeidžiant krovinių vežimo savo sąskaita reikalavimus

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių vežimo veiklai, – nuo penkių šimtų iki septynių šimtų eurų.

   1. Kelių transporto priemonių vairavimas, kai vairuotojai neturi galiojančio vairuotojo liudijimo,

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

   1. Krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis, kai vairuotojai neturi komandiravimo deklaracijos,

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių vežimo veiklai, – nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

   1. Krovinių vežimas kelių transporto priemone neturint galiojančios licencijos (licencijos kopijos)

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių vežimo veiklai, – nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų.

   1. Šio straipsnio 6 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkių šimtų iki septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių vežimo veiklai, – nuo trijų tūkstančių iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

   1. Krovinių pateikimas vežti ir (ar) pakrovimas neįsitikinus, kad vežėjas turi licenciją vežti krovinius,

užtraukia baudą vežti krovinius pateikusiems siuntėjams arba krovinių krovimo į transporto priemones (ant transporto priemonių) darbus atlikusių juridinių asmenų vadovams ar kitiems jų paskirtiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki devynių šimtų eurų.

   1. Krovinių pateikimas vežti ir (ar) pakrovimas neįsitikinus, kad užsienio šalies vežėjo kelių transporto priemonės vairuotojas turi važiavimo pobūdį atitinkantį kelionės leidimą ir jis yra teisingai užpildytas,

užtraukia baudą siuntėjams arba krovinių krovimo į kelių transporto priemones (ant transporto priemonių) darbus atlikusių juridinių asmenų vadovams ar kitiems jų paskirtiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki devynių šimtų eurų.

   1. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą siuntėjų arba krovinių krovimo į kelių transporto priemones (ant kelių transporto priemonių) darbus atlikusių juridinių asmenų vadovams ar kitiems jų paskirtiems atsakingiems asmenims nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

   1. Krovinių pateikimas vežti ar pakrovimas neįsitikinus, kad komandiruotas į Lietuvos Respublikos teritoriją užsienio šalies vairuotojas turi komandiravimo deklaracijos kopiją,

užtraukia baudą siuntėjams ar ekspeditoriams arba krovinių krovimo į kelių transporto priemones (ant kelių transporto priemonių) darbus atlikusių juridinių asmenų vadovams ar kitiems jų paskirtiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki devynių šimtų eurų.

   1. Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą siuntėjams ar ekspeditoriams arba krovinių krovimo į kelių transporto priemones (ant kelių transporto priemonių) darbus atlikusių juridinių asmenų vadovams ar kitiems jų paskirtiems atsakingiems asmenims nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų.

   1. Įvairiarūšio vežimo operacijų metu krovinių pateikimas vežti neįteikiant vežėjams vežamo konteinerio arba nuimamojo kėbulo masės deklaracijos

užtraukia baudą ekspeditoriams nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki devynių šimtų eurų.

   1. Kelių transporto priemonių negrąžinimas per nustatytą terminą į vežėjo registracijos šalį

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių vežimo veiklai, nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki devynių šimtų eurų.

   1. Kelių transporto priemonių vairuotojų grįžimo į vežėjo registracijos šalį ar į savo gyvenamąją vietą neužtikrinimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki devynių šimtų eurų.

   1. Krovinių vežimas pažeidžiant kabotažo taisykles

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

   1. Užsienio šalies vežėjo kelių transporto priemonių važiavimas tarptautiniais maršrutais pažeidžiant Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sąlygas, be kelionės leidimo arba kai pateiktas kelionės leidimas neatitinka važiavimo pobūdžio, arba nėra užpildytas, arba užpildytas neteisingai, arba kai kelionės leidimo duomenys (leidimo numeris ir jo rūšis) neįvesti į Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą,

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų.

   1. Šio straipsnio 17 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų tūkstančių iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

 

451 straipsnis. Kelių transporto priemonių vairuotojams nustatytos vairavimo trukmės viršijimas

   1. Nustatytos kasdienės arba pailgintos kasdienės vairavimo trukmės viršijimas mažiau kaip viena valanda

užtraukia įspėjimą arba baudą vairuotojams nuo penkiasdešimt iki septyniasdešimt eurų.

   1. Nustatytos kasdienės arba pailgintos kasdienės vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip viena valanda, bet mažiau kaip dviem valandomis,

užtraukia baudą vairuotojams nuo septyniasdešimt iki vieno šimto eurų.

   1. Nustatytos kasdienės vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip dviem valandomis, bet ne daugiau kaip keturiomis valandomis trisdešimt minučių, arba pailgintos kasdienės vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip dviem valandomis, bet mažiau kaip penkiomis valandomis,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.

   1. Nustatytos kasdienės vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip keturiomis valandomis trisdešimt minučių arba pailgintos kasdienės vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip penkiomis valandomis, arba kai poilsio ar pertraukos trukmė per dvidešimt keturias valandas yra mažesnė kaip keturios valandos trisdešimt minučių,

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

   1. Nustatytos vairavimo trukmės per vieną savaitę viršijimas mažiau kaip keturiomis valandomis arba per dvi iš eilės savaites – mažiau kaip dešimt valandų

užtraukia įspėjimą arba baudą vairuotojams nuo penkiasdešimt iki septyniasdešimt eurų.

   1. Nustatytos vairavimo trukmės per vieną savaitę viršijimas daugiau kaip keturiomis valandomis, bet ne daugiau kaip devyniomis valandomis, arba per dvi savaites iš eilės – daugiau kaip dešimt valandų, bet mažiau kaip penkiolika valandų,

užtraukia baudą vairuotojams nuo septyniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

   1. Nustatytos vairavimo trukmės per vieną savaitę viršijimas daugiau kaip devyniomis valandomis, bet mažiau kaip keturiolika valandų, arba per dvi savaites iš eilės – daugiau kaip penkiolika valandų, bet mažiau kaip dvidešimt dviem valandomis trisdešimt minučių,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

   1. Nustatytos vairavimo trukmės per vieną savaitę viršijimas daugiau kaip keturiolika valandų arba per dvi savaites iš eilės – dvidešimt dviem valandomis trisdešimt minučių ir daugiau

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

   1. Nustatytos nepertraukiamo vairavimo trukmės viršijimas mažiau kaip trisdešimt minučių

užtraukia įspėjimą arba baudą vairuotojams nuo penkiasdešimt iki septyniasdešimt eurų.

   1. Nustatytos nepertraukiamo vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip trisdešimt minučių, bet mažiau kaip viena valanda trisdešimt minučių,

užtraukia baudą vairuotojams nuo septyniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

   1. Nustatytos nepertraukiamo vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip viena valanda trisdešimt minučių

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

   1. Nustatytos nepertraukiamo vairavimo trukmės nuo dvidešimt antros valandos iki šeštos valandos, kai vairuojama be porininko, viršijimas mažiau kaip viena valanda trisdešimt minučių

užtraukia baudą vairuotojams nuo septyniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

   1. Nustatytos nepertraukiamo vairavimo trukmės nuo dvidešimt antros valandos iki šeštos valandos, kai vairuojama be porininko, viršijimas daugiau kaip viena valanda trisdešimt minučių

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

 

452 straipsnis. Kelių transporto priemonių vairuotojams nustatyto kasdienio arba kassavaitinio poilsio laiko trūkumas arba netinkamas poilsio laiko suskirstymas

   1. Nustatyto kasdienio poilsio laiko trūkumas arba sutrumpinto kasdienio poilsio laiko trūkumas, kai trūksta ne daugiau kaip vienos valandos,

užtraukia įspėjimą arba baudą vairuotojams nuo penkiasdešimt iki septyniasdešimt eurų.

   1. Nustatyto kasdienio poilsio laiko trūkumas, kai trūksta daugiau kaip vienos valandos, bet ne daugiau kaip dviejų valandų trisdešimt minučių, arba sutrumpinto kasdienio poilsio laiko trūkumas, kai trūksta daugiau kaip vienos valandos, bet ne daugiau kaip dviejų valandų,

užtraukia baudą vairuotojams nuo septyniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

   1. Nustatyto kasdienio poilsio laiko trūkumas, kai trūksta daugiau kaip dviejų valandų trisdešimt minučių, arba sutrumpinto kasdienio poilsio laiko trūkumas, kai trūksta daugiau kaip dviejų valandų,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

   1. Nustatyto kasdienio poilsio laiko, suskirstyto nustatyta tvarka, trūkumas, kai trūksta ne daugiau kaip vienos valandos,

užtraukia įspėjimą arba baudą vairuotojams nuo septyniasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

   1. Nustatyto kasdienio poilsio laiko, suskirstyto nustatyta tvarka, trūkumas, kai trūksta daugiau kaip vienos valandos, bet ne daugiau kaip dviejų valandų,

užtraukia baudą vairuotojams nuo devyniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

   1. Nustatyto kasdienio poilsio laiko, suskirstyto nustatyta tvarka, trūkumas, kai trūksta daugiau kaip dviejų valandų,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų eurų.

   1. Nustatyto kasdienio poilsio laiko dirbant su porininku trūkumas, kai trūksta ne daugiau kaip vienos valandos,

užtraukia įspėjimą arba baudą vairuotojams nuo septyniasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

   1. Nustatyto kasdienio poilsio laiko dirbant su porininku trūkumas, kai trūksta daugiau kaip vienos valandos, bet ne daugiau kaip dviejų valandų,

užtraukia baudą vairuotojams nuo devyniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

   1. Nustatyto kasdienio poilsio laiko dirbant su porininku trūkumas, kai trūksta daugiau kaip dviejų valandų,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų eurų.

   1. Nustatyto kassavaitinio poilsio laiko trūkumas, kai trūksta ne daugiau kaip trijų valandų, arba sutrumpinto kassavaitinio poilsio laiko trūkumas, kai trūksta ne daugiau kaip dviejų valandų,

užtraukia įspėjimą arba baudą vairuotojams nuo septyniasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

   1. Nustatyto kassavaitinio poilsio laiko trūkumas, kai trūksta daugiau kaip trijų valandų, bet ne daugiau kaip devynių valandų, arba sutrumpinto kassavaitinio poilsio laiko trūkumas, kai trūksta daugiau kaip dviejų valandų, bet ne daugiau kaip keturių valandų,

užtraukia baudą vairuotojams nuo devyniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

   1. Nustatyto kassavaitinio poilsio laiko trūkumas, kai trūksta daugiau kaip devynių valandų, arba sutrumpinto kassavaitinio poilsio laiko trūkumas, kai trūksta daugiau kaip keturių valandų,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų eurų.

   1. Nustatytų šešių iš eilės dvidešimt keturių valandų poilsio laikotarpių viršijimas mažiau kaip trimis valandomis po ankstesnio kassavaitinio poilsio laikotarpio

užtraukia įspėjimą arba baudą vairuotojams nuo septyniasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

   1. Nustatytų šešių iš eilės dvidešimt keturių valandų poilsio laikotarpių viršijimas daugiau kaip trimis valandomis, bet mažiau kaip dvylika valandų, po ankstesnio kassavaitinio poilsio laikotarpio

užtraukia baudą vairuotojams nuo devyniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

   1. Nustatytų šešių iš eilės dvidešimt keturių valandų poilsio laikotarpių viršijimas dvylika valandų ir daugiau po ankstesnio kassavaitinio poilsio laikotarpio

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų eurų.

   1. Nustatytų dvylikos iš eilės dvidešimt keturių valandų poilsio laikotarpių viršijimas mažiau kaip trimis valandomis po ankstesnio kassavaitinio poilsio laikotarpio

užtraukia įspėjimą arba baudą vairuotojams nuo septyniasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

   1. Nustatytų dvylikos iš eilės dvidešimt keturių valandų poilsio laikotarpių viršijimas daugiau kaip trimis valandomis, bet mažiau kaip dvylika valandų, po ankstesnio kassavaitinio poilsio laikotarpio

užtraukia baudą vairuotojams nuo devyniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

   1. Nustatytų dvylikos iš eilės dvidešimt keturių valandų poilsio laikotarpių viršijimas dvylika valandų ir daugiau po ankstesnio kassavaitinio poilsio laikotarpio

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų eurų.

   1. Po dvylikos iš eilės dvidešimt keturių valandų poilsio laikotarpių nustatyto kassavaitinio poilsio laiko trūkumas, kai trūksta daugiau kaip dviejų valandų, bet mažiau kaip keturių valandų,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

   1. Po dvylikos iš eilės dvidešimt keturių valandų poilsio laikotarpių nustatyto kassavaitinio poilsio laiko trūkumas, kai trūksta keturių valandų ir daugiau,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

   1. 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/1054, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais, nustatytų reikalavimų dėl kelių transporto priemonių vairuotojų normalaus kassavaitinio poilsio laiko ir bet kokio ilgiau kaip keturiasdešimt penkias valandas trunkančio kassavaitinio poilsio laiko pažeidimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

 

453 straipsnis. Mobiliųjų kelių transporto darbuotojų darbo laiko ir jo apskaitos pažeidimai

   1. Nustatyto nepertraukiamo darbo laiko viršijimas mažiau kaip trisdešimt minučių

užtraukia įspėjimą arba baudą vairuotojams nuo penkiasdešimt iki septyniasdešimt eurų.

   1. Nustatyto nepertraukiamo darbo laiko viršijimas daugiau kaip trisdešimt minučių, bet mažiau kaip viena valanda trisdešimt minučių,

užtraukia baudą vairuotojams nuo septyniasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

   1. Nustatyto nepertraukiamo darbo laiko viršijimas viena valanda trisdešimt minučių ir daugiau

užtraukia baudą vairuotojams nuo devyniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

   1. Nustatyto nepertraukiamo darbo laiko nakties metu viršijimas mažiau kaip viena valanda trisdešimt minučių

užtraukia įspėjimą arba baudą vairuotojams nuo septyniasdešimt iki devyniasdešimt eurų.

   1. Nustatyto nepertraukiamo darbo laiko nakties metu viršijimas viena valanda trisdešimt minučių ir daugiau

užtraukia baudą vairuotojams nuo devyniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

   1. Vidutinio arba maksimalaus savaitės darbo laiko viršijimas mažiau kaip keturiomis valandomis

užtraukia įspėjimą arba baudą vairuotojams nuo trisdešimt iki septyniasdešimt eurų.

   1. Vidutinio arba maksimalaus savaitės darbo laiko viršijimas daugiau kaip keturiomis valandomis, bet mažiau kaip devyniomis valandomis,

užtraukia baudą vairuotojams nuo septyniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

   1. Vidutinio arba maksimalaus savaitės darbo laiko viršijimas daugiau kaip devyniomis valandomis, bet mažiau kaip keturiolika valandų,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

   1. Vidutinio arba maksimalaus savaitės darbo laiko viršijimas keturiolika valandų ir daugiau

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

   1. Keleivių vežimas reguliariaisiais reisais kelių transporto priemonėmis, kuriose neprivalo būti įrengti tachografai, naudojant vairuotojų darbo (pamainų) grafikus ir eismo tvarkaraščius, kuriuose nenurodyta visa privaloma informacija,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

   1. Keleivių vežimas reguliariaisiais reisais kelių transporto priemonėmis, kuriose neprivalo būti įrengti tachografai, neturint vairuotojo darbo (pamainų) grafikų ir eismo tvarkaraščių

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

   1. Šiame straipsnyje vartojama sąvoka „mobilieji kelių transporto darbuotojai“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

 

454 straipsnis. Vairuotojo kortelių ir kelių transporto priemonėse sumontuotų tachografų naudojimo pažeidimai

   1. Netinkamų registracijos lapų naudojimas arba vairuotojo kortelės įdėjimas į kitai kortelei skirtą angą (kai dirbama su porininku)

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų eurų.

   1. Daugiau kaip vienos vairuotojo kortelės turėjimas ir (ar) naudojimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

   1. Netinkamas analoginių tachografų perjungimo mechanizmų naudojimas arba privalomų duomenų nefiksavimas ar ne visų privalomų duomenų fiksavimas rankiniu būdu, kai tachografas netinkamas naudoti (nefiksuoja duomenų),

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

   1. Netinkamas tachografo registracijos lapų ar vairuotojo kortelių naudojimas arba suteptų ar apgadintų tachografo registracijos lapų naudojimas ar vairuotojo kortelių naudojimas, kai juose esantys duomenys yra neįskaitomi,

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

   1. Privalomų pateikti vairuotojų veiklos duomenų ar vairuotojo kortelių nepateikimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

   1. Valstybių simbolių nebuvimas pradedant ar baigiant dienos darbą arba kertant valstybių sienas

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

   1. Kelių transporto priemonėse įrengtų ir (ar) naudojamų tachografų, nepatikrintų tachografų dirbtuvėse (neatlikus metrologinės patikros), naudojimas arba netinkamai veikiančių (turinčių gedimų) arba remontuotų ne tachografų dirbtuvėse tachografų naudojimas, arba netinkamų tachografų naudojamas

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų.

   1. Tinkamo tipo tachografų neįrengimas kelių transporto priemonėse arba nenaudojimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

   1. Vairavimas nenaudojant vairuotojo kortelės arba naudojant suklastotą, kitam asmeniui išduotą ar apgaulės būdu gautą vairuotojo kortelę

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

   1. Vairuotojo kortelių turėtojų pareigų nevykdymas, kai dėl to buvo padaryti šio straipsnio 9 dalyje numatyti pažeidimai,

užtraukia baudą vairuotojo kortelės turėtojui nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

   1. Kelių transporto priemonėse įrengtų ir (ar) naudojamų tachografų, kurie pritaikyti tachografo fiksuojamiems ir saugomiems duomenims pakeisti (klastoti), naudojimas arba kelių transporto priemonėse įrengtos ir (ar) naudojamos įrangos, turinčios įtakos tinkamam tachografų veikimui ir (ar) galinčios pakeisti (klastoti) ar slėpti tachografų fiksuojamus ir saugomus duomenis, naudojimas, taip pat tachografo registracijos lapuose, tachografuose ir (ar) vairuotojo kortelėje esančių duomenų pakeitimas (klastojimas), tikrovės neatitinkančių duomenų įrašymas į registracijos lapus ar blankus, naudojamus vairuotojų veiklos duomenims patvirtinti,

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2445, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-10-14, i. k. 2019-16284

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

 

455 straipsnis. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių vežėjų pareigų, susijusių su kelių transporto priemonių vairuotojų ir kelių transporto priemonių mobiliųjų darbuotojų darbo laiko organizavimu ir jų darbo laiko režimo duomenų teikimu, nevykdymas arba netinkamas vykdymas

   1. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių vežėjų ilgiausių leistinų laikotarpių, per kuriuos iš skaitmeninių tachografų ir vairuotojų kortelių turi būti perkelti skaitmeniniu tachografu užregistruoti duomenys, nesilaikymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta organizuoti juridinių asmenų keleivių ar krovinių vežimo veiklą, nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

   1. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių vežėjų pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 netinkamai organizuotas kelių transporto priemonių vairuotojų darbas, kai bent vienas vairuotojas per kalendorinius metus padarė šešis ar daugiau sunkių vairavimo ir poilsio režimo pažeidimų,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta organizuoti juridinių asmenų keleivių ar krovinių vežimo veiklą, nuo trijų šimtų iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų.

   1. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių vežėjų pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 netinkamai organizuotas kelių transporto priemonių vairuotojų darbas, kai bent vienas vairuotojas per kalendorinius metus padarė tris ar daugiau labai sunkių vairavimo ir poilsio režimo pažeidimų,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta organizuoti juridinių asmenų keleivių ar krovinių vežimo veiklą, nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų.

   1. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių vežėjų pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 netinkamai organizuotas kelių transporto priemonių vairuotojų darbas, kai bent vienas vairuotojas per kalendorinius metus padarė vieną ar daugiau sunkiausių vairavimo ir poilsio režimo pažeidimų,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta organizuoti juridinių asmenų keleivių ar krovinių vežimo veiklą, nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

   1. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių vežėjų mobiliesiems kelių transporto darbuotojams Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse apraše nustatytos darbo ir poilsio laiko trukmės pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta organizuoti juridinių asmenų keleivių ar krovinių vežimo veiklą, nuo šešių šimtų iki devynių šimtų eurų.

   1. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių vežėjų kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo duomenų nepateikimas, kai keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežantiems vežėjams buvo pateiktas pakartotinis prašymas juos pateikti,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta organizuoti juridinių asmenų keleivių ar krovinių vežimo veiklą, nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2445, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-10-14, i. k. 2019-16284

Nr. XIV-228, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07422

 

456 straipsnis. Greičio ribojimo prietaisų (ar sistemų) įrengimo ir naudojimo pažeidimai

   1. Kelių transporto priemonių, kuriose greičio ribojimo prietaisai (ar sistema) įrengti ne tachografų dirbtuvėse ar ne transporto priemonės gamintojo gamykloje, eksploatavimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų.

   1. Kelių transporto priemonių, kuriose įrengti greičio ribojimo prietaisai (ar sistema) neatitinka keliamų reikalavimų, eksploatavimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų.

   1. Kelių transporto priemonių, kuriose pagal konstrukciją neįrengti greičio ribojimo prietaisai (ar sistema) arba įrengti greičio ribojimo prietaisai (ar sistema) neveikia ar yra pritaikyti duomenims klastoti, arba įrengti įtaisai, kuriais galima klastoti greičio ribojimo prietaisų (ar sistemos) duomenis, eksploatavimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

 

457 straipsnis. Keleivių vežimo užsakomaisiais reisais tvarkos pažeidimas

   1. Ne iš anksto sudarytos ir (ar) neturinčios bendro kelionės tikslo keleivių grupės rinkimas ar vežimas, keleivių grupės vežimas nepateikus iš anksto sudarytos keleivių vežimo sutarties ir (ar) keleivių vežimo lapo ar pateikus neužpildytus dokumentus

užtraukia baudą vairuotojams nuo septyniasdešimt iki vieno šimto k