Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2024-01-11

Mažmeninės prekybos taisyklės

I skyrius. Bendrosios nuostatos

 1. Mažmeninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendruosius mažmeninės prekybos Lietuvos Respublikoje reikalavimus ir maisto, kuris pasibaigus minimaliam maisto produkto tinkamumo vartoti terminui, nurodytam žymoje „Geriausias iki…“ (toliau – pasibaigusio minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti termino maistas), yra saugus ir tinkamas vartoti, pardavimo tvarką.Punkto pakeitimai:

  Nr. 31, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-10, i. k. 2024-00341

 2. Taisyklių privalo laikytis verslininkai – pardavėjai (toliau – pardavėjas), parduodantys prekes (įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes) pirkėjams – vartotojams (toliau – vartotojas). Taisyklių nuostatos taikomos ir pardavėjams, parduodantiems prekes pagal vartojimo pirkimo–pardavimo nuotolines sutartis (toliau – nuotolinės sutartys) ir ne prekybos patalpose sudaromas sutartis, jeigu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nenustatyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636

 

 1. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Turgavietė – žemės sklypas (sklypo dalis), atitinkantis abu šiuos požymius:

3.1.1. laikantis Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme ir šių įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, yra pritaikytas prekybai nuo laikinųjų prekybos įrenginių (prekystalių, vežimėlių), iš automobilių, stoginėse, paviljonuose ir kituose jame pastatytuose statiniuose (taip pat ir laikinuosiuose);

3.1.2. jame pažymėtose ir sunumeruotose pagal turgavietės administratoriaus nustatytą schemą prekybos vietose nuolat arba tam tikromis savaitės dienomis fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, sumokėję turgavietės administratoriaus nustatytą mokestį, parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, gyvus gyvūnus, miško gėrybes, augalus, kitas ne maisto, taip pat ir naudotas prekes.

3.2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos Civiliniame kodekse, Maisto įstatyme, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636

Nr. 31, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-10, i. k. 2024-00341

Pastaba: Mažmeninės prekybos taisyklių 3 punkto nuostatos taikomos ir turgavietėms, įsteigtoms iki šio nutarimo įsigaliojimo 2016-05-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1351, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20870

 

 1. Taisyklės netaikomos energijos pirkimui–pardavimui, kai ji tiekiama inžineriniais tinklais, mažmeninei prekybai vaistais ir teikiant vartotojui skaitmeninį turinį ar skaitmenines paslaugas, kai jos nėra susietos su skaitmeninių elementų turinčia preke.

Punkto pakeitimai:

Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636

 

 1. Parduodamos prekės turi būti saugios – atitikti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, Lietuvoje tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus.
 2. Pardavėjai privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka išduotus dokumentus, patvirtinančius, kad jų naudojamos matavimo priemonės, kita įranga, prekių gabenimo (transportavimo) priemonės, patalpos, kuriose vykdoma mažmeninė prekyba arba laikomos, saugomos, fasuojamos ar kitaip tvarkomos prekės, atitinka teisės aktuose nustatytus metrologijos, higienos, visuomenės sveikatos priežiūros, prekių tvarkymo, saugos reikalavimus.
 3. Jeigu vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta, kad prekės turi būti pristatytos vartotojui, pardavėjas privalo pristatyti prekes Civilinio kodekso 6.359 straipsnyje nustatyta tvarka.
 4. Pardavėjui draudžiama parduoti prekes:

8.1. kurių mažmeninė prekyba uždrausta įstatymų ar kitų teisės aktų;

8.2. kurių įsigijimas teisės aktų nustatyta tvarka nepatvirtintas prekių įsigijimą patvirtinančiais dokumentais;

8.3. be jų atitikties privalomiesiems dokumentų reikalavimams, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi;

8.4. kurios nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka;

8.5. kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs, išskyrus Maisto įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytą atvejį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 31, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-10, i. k. 2024-00341

 

8.6. kurios iš naujo perženklintos, perfasuotos (perpakuotos) ar kitaip apdorotos siekiant pratęsti jų tinkamumo naudoti terminą;

8.7. neturint licencijos, jeigu įstatymuose nustatyta, kad mažmeninė prekyba tomis prekėmis leidžiama tik turint mažmeninės prekybos tomis prekėmis licencijas.

 1. Sekso reikmenimis, išskyrus kontraceptines priemones, prekiaujama specializuotose (tik sekso reikmenims skirtose) parduotuvėse.
 2. Mažmeninė prekyba naudotomis prekėmis leidžiama tik turgavietėse, įmonių, vykdančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą, patalpose ar teritorijoje, specializuotose (tik naudotoms prekėms skirtose) parduotuvėse ar skyriuose ir savivaldybės tarybos ar jos įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose viešosiose vietose, taip pat jeigu naudotomis prekėmis prekiaujama pagal nuotolines sutartis.

Naudotos prekės turi būti švarios ir apdorotos, kad būtų nekenksmingos ir saugios, privaloma nurodyti kiekvienos prekės kainą.

Prie kiekvienos dėvėtų tekstilės gaminių ir avalynės siuntos turi būti dokumentas arba žyma siuntos lydimajame apskaitos dokumente, patvirtinantis (-i), kad siunta chemiškai apdorota. Siuntos apdorojimą patvirtinančiame dokumente arba siuntos lydimajame apskaitos dokumente turi būti nurodytas siuntą apdorojusio verslininko pavadinimas (kai verslininkas yra fizinis asmuo, – vardas, pavardė), buveinės adresas ir telefono numeris, apdorojimo data, būdas, gaminiams apdoroti vartotų cheminių medžiagų pavadinimai. Asmenys, prekiaujantys dėvėtais tekstilės gaminiais ir avalyne, privalo įspėti vartotojus apie tai, kad prieš naudojant šias prekes pagal paskirtį jas būtina išskalbti, išvalyti ar kitaip pašalinti dezinfekavimo priemonių likučius. Tokie įspėjimai raštu turi būti pateikti ir prekybos vietose.

Parduodant naudotus buitinius elektrotechnikos gaminius, elektros įrenginius, mechanizmus, vartotojui turi būti pateikta informacija apie kiekvienos prekės tinkamumą naudoti pagal paskirtį (nurodyta, kad prekė tinka naudoti pagal paskirtį, netinka naudoti pagal paskirtį, ją būtina taisyti (suremontuoti) ir panašiai), apie pakeitimus ir patobulinimus, jeigu jie atlikti. Informacija pateikiama raštu. Jeigu prekė tinka naudoti pagal paskirtį, vartotojui kartu su jo nusipirkta preke turi būti pateiktos gamintojo parengtos prekės naudojimo taisyklės (jeigu jų nėra, – pardavėjo parengtos ir patvirtintos prekės naudojimo taisyklės, kuriose turi būti nurodyti pagrindiniai saugaus ir tinkamo prekės naudojimo reikalavimai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 90, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02767

 

 1. Parduodant dėl kokybės trūkumų nukainotas ne maisto prekes, be kitos teisės aktuose nustatytos informacijos apie prekę, vartotojui kainų etiketėse ar kitaip raštu turi būti pateikta atitinkama informacija (nurodyta, kad prekė nukainota, dėl kokio kokybės trūkumo ji nukainota, kiek prekė kainuoja, ar jai suteikiama garantija).
 2. Parduodant restauruotą (atnaujintą) prekę, vartotojui kainos etiketėje ar kitaip raštu turi būti pateikta informacija, kad prekė restauruota, ir nurodyta, kad prekė atitinka nustatytus saugos reikalavimus (jeigu jie prekei keliami).
 3. Sveriamiemsproduktams pakuoti naudojamos pakavimo medžiagos masė į prekės masę neįskaitoma, šios pakavimo medžiagos vertė į prekės kainą neįskaičiuojama.
  • 131. Parduodant maistą, Maisto įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais pardavėjas turi atsižvelgti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvirtinamas maisto produktų pardavimo pasibaigus minimaliam maisto produkto tinkamumo vartoti terminui, nurodytam žymoje „Geriausias iki…“, rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos) ir užtikrinti, kad:
  • 131.1. pasibaigusio minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti termino maistas yra supakuotas į gamintojo pirminę pakuotę;131.2. pasibaigusio minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti termino maisto pirminė pakuotė yra nepažeista;131.3. vartotojui ant pakuotės pateikta aiškiai matoma įspėjamoji informacija, kad minimalus maisto produkto tinkamumo vartoti terminas yra pasibaigęs, ir yra neuždengtas gamintojo nurodytas minimalaus tinkamumo vartoti terminas ir kita privalomoji maisto produktų ženklinimo informacija;131.4. pasibaigusio minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti termino maistas yra išdėstytas jam skirtoje atskiroje ir aiškiai pažymėtoje prekybos vietoje.Papildyta punktu:Nr. 31, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-10, i. k. 2024-00341
  • 132. Pasibaigusio minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti termino maisto pardavimo trukmę nustato pardavėjas, atsižvelgdamas į Rekomendacijose nustatytus reikalavimus ir terminus ir įvertinęs šio maisto produkto individualias savybes ir realią galimybę vartotojui jį saugiai suvartoti.

Papildyta punktu:

Nr. 31, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-10, i. k. 2024-00341

 

  • 133. Parduodant vartotojui pasibaigusio minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti termino maistą pagal nuotolines sutartis taikomi Taisyklių 131.1–131.3 papunkčiuose ir 132punkte nustatyti reikalavimai.

Papildyta punktu:

Nr. 31, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-10, i. k. 2024-00341

 

  • 134. Prieš parduodant vartotojui pasibaigusio minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti termino maistą pagal nuotolines sutartis turi būti:

134.1. šalia maisto produkto pavadinimo aiškiai išsiskiriančiu šriftu pateikiama įspėjamoji informacija, kad minimalus maisto produkto tinkamumo vartoti terminas yra pasibaigęs;

134.2. pasiūlymas pirkti pasibaigusio minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti termino maistą teikiamas jam skirtoje atskiroje aiškiai pažymėtoje vietoje.

Papildyta punktu:

Nr. 31, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-10, i. k. 2024-00341

 

II skyrius. Prekių keitimas ir grąžinimas

Pirmasis skirsnis. Tinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas 

 1. Tinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis.
 2. Augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės nekeičiami ir negrąžinami.
 3. Naudotos prekės, įsigytos turgavietėse, įmonių, vykdančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą, patalpose ar teritorijoje, specializuotose (tik naudotoms prekėms skirtose) parduotuvėse ar skyriuose ir savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose viešosiose vietose arba pagal nuotolines sutartis, taip pat sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai, gali būti keičiamos ar grąžinamos tik pardavėjui sutikus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 90, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02767

 

 1. Vartotojo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytomis sąlygomis gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus šias prekes:

Punkto pakeitimai:

Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636

 

17.1. tabako gaminius ir su tabako gaminiais susijusius gaminius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo su visais pakeitimais (toliau – kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą) – 2402–2404, 8543);

Punkto pakeitimai:

Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636

 

17.2. parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 3303–3307);

17.3. fotografijos ir kinematografijos prekes (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 3701–3707);

17.4. spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 4901–4911);

17.5. audinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 5007, 5111–5113, 5208–5212, 5309, 5310, 5311, 5407–5408, 5512–5516);

17.6. kiliminę grindų dangą, išskyrus kilimus ir kilimėlius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 5701–5705.00);

17.7. megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6107–6109);

17.8. kūdikių drabužėlius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6111, 6209),

17.9. pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6115);

17.10. siūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6207–6208);

17.11. liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6212);

17.12. perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus ir jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 7101–7116, 7118);

17.13. mašinas ir mechaninius įrenginius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8401–8487);

17.14. elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548);

17.15. antžeminio transporto priemones (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8701–8716);

17.16. laivus, valtis ir plaukiojančius įrenginius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8901–8908);

17.17. optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9001–9033);

17.18. laikrodžius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9101–9114);

17.19. muzikos instrumentus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9201–9209);

17.20. ginklus ir šaudmenis (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9301–9307);

17.21. baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9401–9406);

17.22. žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9503–9505, 9508);

17.23. meno kūrinius, kolekcionavimo objektus ir antikvarinius daiktus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9701–9706).

 

Antrasis skirsnis. Netinkamos kokybės prekių keitimas į tinkamos kokybės prekes ir prekių grąžinimas

 1. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.3641, 6.3642ir 6.3643 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636

 

 1. Civilinio kodekso 6.3641, 6.3642 ir 6.3643 straipsniuose nustatytomis teisėmis vartotojas gali pasinaudoti ir tuo atveju, kai jam parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas prekės pirkimo–pardavimo momentu pasibaigęs.

Punkto pakeitimai:

Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636

 

Trečiasis skirsnis. Tinkamos ir netinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas

 1. Prekės keičiamos ar grąžinamos vartotojo rašytiniu arba žodiniu prašymu (toliau – prašymas) prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje vartotojui patogioje vietoje šia tvarka:

20.1. Grąžindamas tinkamos kokybės prekę, vartotojas pardavėjui pateikia prekę ir nurodo priežastį, dėl kurios įsigyta prekė jo netenkina, ir vieną iš Civilinio kodekso 6.362 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytų reikalavimų.

20.2. Grąžindamas netinkamos kokybės prekę, vartotojas pardavėjui pateikia prekę, nurodo prekės trūkumą (-us) ir Civilinio kodekso 6.364straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais pasirinktinai pareikalauja prekę pataisyti (remontuoti) arba ją pakeisti. Vartotojas turi teisę reikalauti pardavėjo proporcingai sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu tenkinama bent viena Civilinio kodekso 6.364straipsnio 4 dalyje nustatyta sąlyga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 90, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02767

Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636

 

 1. Pateikdamas prašymą dėl prekės keitimo ar grąžinimo, vartotojas turi pateikti kasos aparato kvitą ar pirkimo–pardavimo kvitą arba kitą prekės pirkimą–pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantį dokumentą (pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekį ir kita) (toliau – prekės pirkimo–pardavimo dokumentas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 90, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02767

 

 1. Jeigu vartotojas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti vartotojo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.
 2. Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kilogramų svorio) netinkamos kokybės ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė, vartotojui ir pardavėjui susitarus, gali būti įvertinama ir vietoje, kurioje prekė faktiškai naudojama ar laikoma.
 3. Ginčai tarp vartotojo ir pardavėjo dėl prekės kokybės sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

Ketvirtasis skirsnis. Prekių, kurios parduotos pagal nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinimas

 1. Prekės, kurios vartotojui parduotos pagal nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos Civilinio kodekso 6.22810ir 6.22811 straipsniuose nustatytatvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636

 

III skyrius. Pardavėjo pareigos

 1. Pardavėjas privalo:

26.1. parduoti prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti vartotojui, atsiskaičiusiam už jas, prekių pirkimo–pardavimo dokumentą;

26.2. parduoti prekes kartu su jų priklausiniais, priedais ir instrukcijomis (įskaitant įdiegimo instrukcijas) tokios būklės, kuri atitiktų vartotojo išsirinktą pavyzdį ar modelį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636

 

26.3. garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, komplektiškos prekės;

26.4. parduodamas ne maisto prekes, pateikti vartotojui įstatymų reikalavimus atitinkančią prekės kokybės garantiją, jeigu parduodamai prekei kokybės garantija suteikta;

26.41. parduodamas skaitmeninių elementų turinčias prekes, raštu arba elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu, įspėjamaisiais pranešimais ar kitais būdais) informuoti vartotoją apie naujinius (įskaitant su saugumu susijusius naujinius) ir užtikrinti, kad šie naujiniai būtų teikiami Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 5 dalyje nustatytomis sąlygomis;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636

 

26.5. prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad vartotojas turėtų realią galimybę panaudoti šias prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos, arba Maisto įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju – parduoti tokiu laiku, kad vartotojas turėtų realią galimybę jas suvartoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 31, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-10, i. k. 2024-00341

 

26.6. sudaryti sąlygas vartotojui apžiūrėti prekę, ją pasimatuoti ar patikrinti, kaip ji veikia, arba pademonstruoti, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį ar sudaromos sutarties rūšį;

26.7. prieš sudarydamas vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka suteikti vartotojui būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes;

26.8. Civilinio kodekso 6.362, 6.3641, 6.3642 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis ir Taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka pakeisti prekę, vykdyti kitus teisėtus vartotojo reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636

 

26.9. vartotojui grąžinus netinkamos kokybės prekę, grąžinti jam už netinkamos kokybės prekę sumokėtus pinigus iš karto po netinkamos kokybės prekės priėmimo; jeigu netinkamos kokybės prekės priėmimo metu pardavėjas neturi reikiamos grąžinti pinigų sumos, jie turi būti grąžinti vartotojui ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo dienos. Prekės grąžinimo diena laikoma diena, kurią pardavėjas priima prekes  ar vartotojas pateikia įrodymą apie prekės išsiuntimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636

 

26.10. įstatymų, reguliuojančių vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių ir vartotojų teisių apsaugos ypatumus, nustatyta tvarka atlyginti vartotojo nuostolius, jeigu jie turėti dėl to, kad vartotojas įsigijo netinkamos kokybės prekę, nebuvo pateikta teisės aktuose nustatyta informacija apie prekę arba ji buvo klaidinama;

Punkto pakeitimai:

Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636

 

26.11. laikytis įstatymuose nustatytų prekių pardavimo draudimų ir ribojimų;

26.12. sužinojęs, kad parduodamos prekės nesaugios, nedelsdamas nutraukti mažmeninę prekybą šiomis prekėmis, informuoti vartotojus, vykdyti kitas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme ir kituose produktų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas pareigas;

26.13. prieš parduodamas maisto produktus vartotojui pagal nuotolines sutartis ar ne prekybos patalpose sudaromas sutartis, nurodyti savo, kaip registruoto ir (ar) patvirtinto maisto tvarkymo subjekto, numerį;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 28, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-17, i. k. 2019-00711

 

26.14. prieš parduodamas prekes vartotojui pagal nuotolines sutartis ar ne prekybos patalpose sudaromas sutartis, nurodyti nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos numerį, jei įregistruotą  individualią veiklą vykdo pagal pažymą, arba verslo liudijimo numerį, jei individualią veiklą vykdo įsigijęs verslo liudijimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 28, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-17, i. k. 2019-00711

 

26.141. prieš parduodamas gyvūnus vartotojui, nurodyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka paženklinto ir Ūkinių gyvūnų registre registruoto ūkinio gyvūno bandos ir individualų numerį (taikoma individualiu atpažinties numeriu registruojamiems ūkiniams gyvūnams), paženklinto ir Gyvūnų augintinių registre registruoto gyvūno augintinio (šuns, katės, šeško) mikroschemos numerį, gyvūno atvedimo datą (jeigu žinoma) arba amžių, gyvūno kilmės (gyvūno atvedimo vietos) šalį;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 90, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02767

 

26.15. vykdyti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 28, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-17, i. k. 2019-00711

 

IV skyrius. Vartotojų teisės ir pareigos

 1. Vartotojas turi teisę:

27.1. iki vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo gauti teisės aktų nustatyta tvarka jam būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes, susipažinti su jų saugą patvirtinančiais dokumentais;

27.2. iki vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo apžiūrėti prekę ir pareikalauti, kad pardavėjas, dalyvaujant vartotojui, patikrintų prekę arba pademonstruotų, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį ar sudaromos sutarties rūšį;

27.3. Civilinio kodekso 6.3641 straipsnyje nustatytais atvejais ir Civilinio kodekso 6.3642 straipsnyje nustatytomis sąlygomis reikalauti iš pardavėjo pakeisti prekę arba neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę);

Punkto pakeitimai:

Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636

 

27.4. Civilinio kodekso 6.3641 straipsnyje nustatytais atvejais ir Civilinio kodekso 6.3643 straipsnyje nustatytomis sąlygomis reikalauti iš pardavėjo proporcingai sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636

 

27.5. į nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos kokybės prekės pardavimo, prekės trūkumų pašalinimo išlaidų, jeigu pardavėjui per protingą terminą trūkumų nepašalinus juos pašalina vartotojas ar jo pasitelkti tretieji asmenys, atlyginimą;

27.6. kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatytas institucijas ar teismą, jeigu pardavėjas nevykdo jo teisėtų reikalavimų grąžinti įsigytas prekes, pašalinti jų trūkumus, sumažinti kainą, pakeisti ir (ar) suteikti informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636

 

 1. Vartotojas privalo atsiskaityti už perkamą prekę (sumokėti nustatytą jos kainą).
 2. Kai mažmeninė prekyba vykdoma prekybos patalpose, vartotojas gali pareikšti pretenzijas dėl neteisingo atsiskaitymo, jeigu pinigus arba mokėjimo kortele mokamas sumas ir grąžą tikrino nepasitraukęs nuo kasos ar prekystalio. Pretenzijas dėl neteisingo atsiskaitymo mokėjimo kortele vartotojas gali pareikšti ir bankui, išdavusiam jam kortelę, teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V skyrius. Reikalavimai darbuotojams

 1. Pardavėjai, kurie vykdo maisto prekių ir žaislų mažmeninę prekybą, ir (ar) jų darbuotojai privalo laikytis sveikatos apsaugos ministro nustatytų visuomenės sveikatos saugos reikalavimų. Jie privalo tikrintis sveikatą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarime Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“.

 

VI skyrius. Priežiūra

 1. Kaip laikomasi Taisyklių reikalavimų, pagal kompetenciją prižiūri Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžios įstaigos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, savivaldybių vykdomosios institucijos ir savivaldybių įstaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1364, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21063

Nr. 1351, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20870

 

 1. Priežiūrą atliekančių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus į pagalbines patalpas (sandėlius, šaldymo kameras, cechus ir kitur) privalo lydėti už šiose patalpose saugomas materialines vertybes atsakingas asmuo.

 

VII skyrius. Atsakomybė

 1. Asmenys, pažeidę Taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 738, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-28, i. k. 2014-10565

 

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 767, 2005-07-14, Žin., 2005, Nr. 87-3263 (2005-07-19), i. k. 1051100NUTA00000767

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 282, 2009-04-15, Žin., 2009, Nr. 45-1746 (2009-04-23), i. k. 1091100NUTA00000282

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 151, 2010-02-17, Žin., 2010, Nr. 21-993 (2010-02-20), i. k. 1101100NUTA00000151

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 299, 2011-03-16, Žin., 2011, Nr. 33-1545 (2011-03-19), i. k. 1111100NUTA00000299

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1454, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 154-7282 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001454

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 753, 2013-08-21, Žin., 2013, Nr. 91-4525 (2013-08-27), i. k. 1131100NUTA00000753

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 738, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-28, i. k. 2014-10565

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1364, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21063

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1351, 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20870

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 28, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-17, i. k. 2019-00711

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 90, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02767

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 115, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-02-14, i. k. 2022-02636

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 31, 2024-01-10, paskelbta TAR 2024-01-10, i. k. 2024-00341

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo