Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2024-03-01

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

III dalis. Administracinių nusižengimų teisena. 

XXVII skyrius. Administracinių nusižengimų teisenos bendrosios nuostatos. 

563 straipsnis. Administracinių nusižengimų teisenos paskirtis

Administracinių nusižengimų teisenos paskirtis yra greitai ir objektyviai, visapusiškai ir išsamiai ištirti administracinius nusižengimus, tinkamai taikyti įstatymus, patraukti kaltuosius asmenis administracinėn atsakomybėn sumažinant valstybės prievartos priemonių naudojimą, užtikrinti, kad paskirtos administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės būtų laiku įvykdytos.

 

564 straipsnis. Administracinių nusižengimų teisenos procesinės taisyklės

 1. Veikų, už kurių padarymą atsakomybė nustatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, tyrimas ir bylų nagrinėjimas vyksta pagal šiame kodekse nustatytas taisykles.
 2. Tais atvejais, kai dėl tam tikrų administracinių nusižengimų tyrimo Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse yra nustatytos kitokios taisyklės negu šiame kodekse, taikomos Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatytos procesinės taisyklės.

 

565 straipsnis. Administracinių nusižengimų teisenos galiojimo laikas

Administraciniai nusižengimai tiriami ir administracinių nusižengimų bylos nagrinėjamos pagal procesines teisės normas, galiojančias procesinių veiksmų atlikimo metu.

 

5651 straipsnis. Aplinkybės, dėl kurių administracinių nusižengimų teisena negalima

Administracinių nusižengimų teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai:

1) padaryta veika neturi administracinio nusižengimo požymių;

2) priešingą teisei veiką padarė jaunesnis negu šešiolikos metų asmuo;

3) padaręs priešingą teisei veiką asmuo yra nepakaltinamas;

4) yra šio kodekso IV skyriuje nurodyta ar kita šiame kodekse nustatyta atleidimo nuo administracinės atsakomybės aplinkybė;

5) priimamas amnestijos aktas, kuriuo panaikinamas administracinės nuobaudos paskyrimas;

6) panaikinamas administracinę atsakomybę nustatantis aktas;

7) iki administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo dienos pasibaigia šio kodekso 39 straipsnyje nurodytas terminas;

8) dėl to paties fakto administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui yra priimtas teismo ar ne teismo tvarka institucijos (pareigūno) nutarimas skirti administracinę nuobaudą arba yra įvykdytas administracinis nurodymas, arba nepanaikintas nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo teiseną, arba dėl to nusižengimo pradėtas ikiteisminis tyrimas;

9) mirė asmuo, kuriam buvo pradėta administracinio nusižengimo teisena.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

566 straipsnis. Administracinių nusižengimų teisenos principai

 1. Tiriant administracinius nusižengimus ir nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas, vadovaujamasi nekaltumo prezumpcijos, lygybės prieš įstatymą, proporcingumo, teisingo proceso, operatyvumo, asmens padėties dėl jo paties paduoto skundo pabloginimo negalimumo (non reformatio in peius) principais.
 2. Draudžiama daryti apribojimus arba išimtis dėl kilmės, tautybės, rasės, lyties, kalbos, religinių ar politinių pažiūrų ir kitų aplinkybių, kurios asmenims lemtų nevienodą įstatymų taikymą.

 

567 straipsnis. Visapusiškas ir objektyvus bylos aplinkybių ištyrimas

 1. Pagal šį kodeksą įgaliotos institucijos pareigūnas, atlikdamas administracinio nusižengimo tyrimą, privalo imtis visų priemonių, kad būtų visapusiškai, objektyviai ir kiek įmanoma per trumpesnį laiką ištirtos veikos aplinkybės. Nagrinėjant administracinio nusižengimo bylas, teismas, taip pat institucija (pareigūnas), kai byla nagrinėjama ne teismo tvarka, privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus ir nustatant bylai svarbias aplinkybes.
 2. Priimant sprendimą administracinio nusižengimo byloje, privaloma nustatyti, ar buvo padarytas administracinis nusižengimas, ar asmuo kaltas dėl jo padarymo, ar asmuo trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, ar padaryta turtinė žala ir ar galima administracinio nusižengimo byloje nustatyti jos dydį, taip pat kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti.
 3. Tiriant administracinį nusižengimą ir nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą, įrodinėjimo pareigos negalima perkelti administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, taip pat išgauti jo ir kitų administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus ir parodymus smurtu, grasinimais ir kitokiomis neteisėtomis priemonėmis.

 

568 straipsnis. Teisenos kalba

 1. Lietuvos Respublikoje administracinių nusižengimų teisena vyksta lietuvių kalba.
 2. Dalyvaujančiam byloje asmeniui, nemokančiam lietuvių kalbos, užtikrinama teisė kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis.

 

569 straipsnis. Įrodymai

 1. Įrodymai administracinio nusižengimo byloje yra bet kurie įstatymų nustatyta tvarka surinkti faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi administracinio nusižengimo tyrimą atliekantys pareigūnai nustato administracinio nusižengimo padarymo faktą ir aplinkybes, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti. Šie duomenys nustatomi tokiomis priemonėmis: administracinio nusižengimo protokolu, pareigūnų tarnybiniais pranešimais, pranešimais, aktais ar kitais dokumentais, kuriais asmenys, kurie nėra pareigūnai, užfiksavo administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą, nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais, liudytojų, nukentėjusiojo ir administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens parodymais ir paaiškinimais, ekspertizės aktu, specialisto išvada, daiktiniais įrodymais, daiktų ir dokumentų paėmimo protokolu ir kitokiais dokumentais. Elektroniniai duomenys teismui pateikiami Lietuvos Respublikos teisingumo ministro (toliau – teisingumo ministras) nustatyta tvarka ir forma. Elektroninių duomenų įrodomoji galia yra tokia pat kaip ir kitų įrodymų.
 2. Įrodymus renka, prireikus skiria ekspertizę ar reikalauja specialisto išvados pareigūnai, atliekantys administracinio nusižengimo tyrimą.
 3. Įrodymai gali būti renkami nedalyvaujant pareigūnui, kai administraciniai nusižengimai fiksuojami stacionariomis ar mobiliosiomis teisės pažeidimų fiksavimo sistemomis.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

 

 1. Įrodymais gali būti tik tokie duomenys, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai teisingai išnagrinėti. Ar gauti duomenys laikytini įrodymais, sprendžia teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas).

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

 

 1. 5. Teismas ir administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

 

 1. Administracinio nusižengimo padarymo faktas, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltė, aplinkybės, turinčios reikšmės bylai teisingai išnagrinėti, negali būti pagrįstos vien tik liudytojų, kurių konfidencialumas yra užtikrintas, parodymais.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1843, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21872

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

 

570 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų viešumas

 1. Administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka vyksta viešai.
 2. Administracinio nusižengimo byla gali būti nagrinėjama neviešai, kai byloje yra duomenų ar informacijos, kuri sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį. Teismas ar administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) gali nuspręsti nagrinėti bylą neviešai, siekdami apsaugoti asmenų privatų gyvenimą, profesinę, komercinę, pramoninę, banko, kredito unijos ar centrinės kredito unijos paslaptį, taip pat kai nagrinėjamos bylos dėl administracinių nusižengimų, kuriuos padarė arba per kuriuos nukentėjo nepilnamečiai. Šiais atvejais dėl bylos nagrinėjimo neviešai teismas priima nutartį. Uždarame bylos nagrinėjimo posėdyje gali dalyvauti administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys, o reikiamais atvejais atitinkamoje posėdžio dalyje – vertėjai, liudytojai, specialistai ir ekspertai. Priimtas nutarimas paskelbiamas viešai, be duomenų, kuriuos skelbti viešai draudžiama įstatymuose ar teismo nutartyje. Be to, teismas ar administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) paprastai neskelbia fizinio asmens kodo, gyvenamosios ar buvimo vietos adreso, duomenų apie asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, telefono numerio, elektroninio pašto adreso ir kitų kontaktinių duomenų, gimimo datos ir vietos, šeiminės padėties, darbovietės ir einamų pareigų, transporto priemonės valstybinio numerio, kredito įstaigos sąskaitos numerio, unikalaus nekilnojamojo ar kito registruotino turto numerio, šio turto buvimo vietos tikslaus adreso, duomenų, sudarančių bylos medžiagą, teismo ar administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos (pareigūno) pripažintą nevieša, taip pat ypatingų asmens duomenų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-610, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-19, i. k. 2017-12431

 

 1. 3. Surašius administracinio nusižengimo protokolą, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, nukentėjusysis ar jų atstovai turi teisę susipažinti su visa pareigūnų atlikto tyrimo medžiaga, taip pat su bylos medžiaga, pateikta bylos nagrinėjimo metu.
 2. Viešuose teismo posėdžiuose išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų medžiaga yra vieša ir su ja teisingumo ministro nustatyta tvarka gali susipažinti suinteresuoti asmenys, jeigu jie pagrindžia susipažinimo interesą ir yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, užbaigiantis teiseną.
 3. Administracinio nusižengimo bylą nagrinėjantis teismas turi teisę savo iniciatyva ar administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujančių asmenų prašymu motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti asmens privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie asmens sveikatą konfidencialumą, kai yra rimtas pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė, pramoninė, banko, kredito unijos ar Centrinės kredito unijos paslaptis, taip pat nagrinėjant bylas dėl administracinių nusižengimų, kuriuos padarė arba per kuriuos nukentėjo nepilnamečiai.

 

 

571 straipsnis. Teisė būti išklausytam

Kiekvienas administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, taip pat nukentėjusysis turi teisę būti išklausytas žodžiu ar raštu, tiesiogiai ar per atstovą šio kodekso nustatyta tvarka.

 

572 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų teismingumas

 1. Administracinių nusižengimų bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkių teismai.
 2. Administracinių nusižengimų bylas pagal apeliacinius ir atskiruosius skundus nagrinėja apygardų teismai.
 3. Nustatant bylų teismingumą, taikomos šio kodekso 628 straipsnio nuostatos, taip pat mutatis mutandis Baudžiamojo proceso kodekso nuostatos, reglamentuojančios bylų perdavimą pagal teismingumą kitam teismui ar kitiems teisėjams.
 4. Šio kodekso 615 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais administracinio nusižengimo bylos ne teismo tvarka nagrinėjamos tam tikrose institucijose.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1572, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-09, i. k. 2022-25123

 

573 straipsnis. Šaukimų ir kitų procesinių dokumentų įteikimas administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims

 1. Šaukimus ir kitus procesinius dokumentus administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija siunčia per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą (toliau – E. pristatymo sistema), elektroniniu paštu, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis arba registruotąja pašto siunta. Registruotoji pašto siunta siunčiama į asmens oficialiai deklaruotą gyvenamąją vietą arba kitą žinomą asmens gyvenamąją vietą, arba jo darbovietę, arba mokymo įstaigą, arba Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), jeigu asmuo yra registruotas bedarbiu, išskyrus atvejus, kai šaukimai įteikiami administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims atvykus į instituciją, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą. Šaukimai ir kiti procesiniai dokumentai visais atvejais įteikiami asmeniškai, o kai administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujančio asmens įteikimo metu nėra, – kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių, darbovietėje, mokymo įstaigoje arba Užimtumo tarnyboje – asmeniui, atsakingam už korespondencijos priėmimą. Šie asmenys privalo kuo greičiau perduoti šaukimą ar kitą procesinį dokumentą adresatui. Procesinio dokumento, kuris siunčiamas registruotąja pašto siunta, įteikimo diena laikoma jo įteikimo adresatui, kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių ar darbovietėje, mokymo įstaigoje arba Užimtumo tarnyboje už korespondencijos priėmimą atsakingam asmeniui diena. Atsisakymas priimti procesinį dokumentą, siunčiamą registruotąja pašto siunta, arba pasirašyti dėl jo gavimo prilygsta procesinio dokumento įteikimui. Šaukimai ir kiti procesiniai dokumentai administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims gali būti siunčiami elektroniniu paštu, kai asmenys elektroninio pašto adresą nurodė Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras) ar valstybės informacinėse sistemose ar registruose, kurie naudojami elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms gauti ar prievolėms įvykdyti. Kai asmenys elektroninio pašto adreso nenurodė Gyventojų registre ar valstybės informacinėse sistemose ar registruose, šaukimai ir kiti procesiniai dokumentai administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims elektroniniu paštu gali būti siunčiami asmeniui išreiškus pageidavimą gauti procesinius dokumentus konkrečioje administracinio nusižengimo byloje elektroniniu paštu.
 2. Teismas šaukimus ir kitus procesinius dokumentus administracinio nusižengimoteisenoje dalyvaujantiems asmenims

siunčia elektroninių ryšių priemonėmis teisingumo ministro nustatyta tvarka ir forma arba registruotąja pašto siunta. Registruotosios pašto siuntos įteikimui taikomos šio straipsnio 1 dalies nuostatos. Institucijai, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, kitiems viešojo administravimo subjektams, advokatams, advokatų padėjėjams, antstoliams, antstolių padėjėjams, notarams, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams, žvalgybos kontrolieriams, lygių galimybių kontrolieriui, vaiko teisių apsaugos kontrolieriui, valstybės ir savivaldybių įmonėms, finansų įstaigoms, draudimo ir audito įmonėms, teismo ekspertams, bankroto administratoriams ir restruktūrizavimo administratoriams teismas šaukimus, pranešimus, skundų, nutarimų (nutarčių) kopijas (nuorašus) ir kitus procesinius dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis šaukimai, pranešimai, skundų kopijos (nuorašai) ir kiti procesiniai dokumentai taip pat įteikiami asmenims, kuriems teisės aktuose ar su teismų ar administracinį nusižengimą tiriančios arba bylą nagrinėjančios institucijos informacinės sistemos valdytoju sudarytoje sutartyje nustatyta pareiga priimti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis. Kitiems asmenims teismas šaukimus, pranešimus, skundų kopijas (nuorašus) ir kitus procesinius dokumentus įteikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu jie pageidauja procesinius dokumentus gauti tokiu būdu ir yra nurodę gavėjo E. pristatymo sistemos elektroninio pristatymo dėžutės adresą, elektroninio pašto adresą arba kitą elektroninių ryšių priemonių adresą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-870, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-25, i. k. 2021-26907

 

 1. Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, nukentėjusiajam, kurie buvo šaukiami į administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą, apie tolesnį bylos nagrinėjimą gali būti pranešama neregistruotąja pašto siunta, išskyrus šio kodekso 629 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus.
 2. Šiame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka įteikiant administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujančiam asmeniui ar kitiems asmenims procesinį dokumentą per E. pristatymo sistemą, kai elektroninio pristatymo dėžutė yra aktyvi, elektroniniu paštu arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, procesinio dokumento įteikimo diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo dienos einanti darbo diena.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-419, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14576

 

574 straipsnis. Procesinių dokumentų pateikimas elektroninių ryšių priemonėmis

 1. Skundai, prašymai, paaiškinimai ir kiti procesiniai dokumentai administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai gali būti pateikiami per E. pristatymo sistemą, elektroniniu paštu arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis.
 2. Teismui skundai, prašymai, paaiškinimai ir kiti procesiniai dokumentai elektroninių ryšių priemonėmis gali būti teikiami teisingumo ministro nustatyta tvarka ir forma.
 3. Teikiant procesinius dokumentus šiame straipsnyje nustatyta tvarka, asmens tapatybė patvirtinama Lietuvos Respublikos teismų įstatyme nustatytais būdais.
 4. Jeigu procesiniai dokumentai išsiųsti elektroninių ryšių priemonėmis iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių, laikoma, kad procesinis terminas nepraleistas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-419, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14576

 

5741 straipsnis. Informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimas administracinių nusižengimų teisenoje

 1. Kai neįmanoma užtikrinti administracinio nusižengimo tyrimo atlikimo ar administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo šiame kodekse nustatyta įprasta tvarka, taip pat siekiant, kad administracinių nusižengimų teisenos procesas būtų operatyvesnis, šio kodekso nustatytais atvejais gali būti naudojamos informacinės ir elektroninių ryšių technologijos (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip). Informacinės ir elektroninių ryšių technologijos (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip) naudojamos, kai yra tam tinkamos techninės galimybės ir kai pagrįstai manoma, kad taip administracinis nusižengimas bus ištirtas, o administracinio nusižengimo byla bus išnagrinėta greičiau ir ekonomiškiau.
 2. Naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip), administracinių nusižengimų teisenoje mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatos.
 3. Administracinių nusižengimų teisenos duomenys vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka gali būti tvarkomi elektronine forma Administracinių nusižengimų registre.

 

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

XXVIII skyrius. Administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys, jų teisės ir pareigos.

575 straipsnis. Administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys

 1. Administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys yra administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, nukentėjusysis, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovai, nukentėjusiojo atstovai, institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, atstovas ir prokuroras.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

 

 1. Atsižvelgiant į konkrečios bylos ypatumus, administracinio nusižengimo byloje gali dalyvauti administracinio nusižengimo tyrimą atlikęs pareigūnas, vertėjas, ekspertas, specialistas ir liudytojai. Šie asmenys teisenoje dalyvauja tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti nemokantiems lietuvių kalbos asmenims dalyvavimą administracinio nusižengimo byloje ar surinkti ir patikrinti pateiktus įrodymus.

 

576 straipsnis. Nušalinimas

 1. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, nukentėjusysis, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens, nukentėjusiojo atstovai turi teisę pareikšti nušalinimus.
 2. Teisėjams ir administracinio nusižengimo bylą tiriantiems ir nagrinėjantiems pareigūnams, specialistams, ekspertams, vertėjui, teismo posėdžių sekretoriui, jei jis dalyvauja, mutatis mutandis taikomi Baudžiamojo proceso kodekse nustatyti nušalinimo pagrindai ir tvarka. Sprendimą dėl administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos pareigūno nušalinimo priima institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Kai bylą nagrinėja institucijos vadovas, sprendimą dėl nušalinimo priima šios institucijos kolegialus organas.

 Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

577 straipsnis. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, jo teisės ir pareigos

 1. Administracinėn atsakomybėn traukiamu asmeniu laikomas asmuo, kuris įtariamas administracinio nusižengimo padarymu ir kuriam administracinio nusižengimo tyrimą atliekantis pareigūnas surašė ar turi surašyti administracinio nusižengimo protokolą.
 2. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi šias teises:

1) susipažinti su bylos medžiaga;

2) dalyvauti nagrinėjant bylą žodinio proceso tvarka ir duoti paaiškinimus;

3) pateikti elektroninių ryšių priemonėmis, pašto siunta arba tiesiogiai administracinio nusižengimo tyrimą atliekančiam pareigūnui, teismui ar kitai administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai paaiškinimus nagrinėjant bylą rašytinio proceso tvarka;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-419, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14576

 

4) pateikti bylai reikšmingus dokumentus ir daiktus;

5) pareikšti prašymus ir nušalinimus;

6) naudotis teisine advokato ar kito įgalioto atstovo pagalba;

7) kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos;

8) nustatyta tvarka skųsti priimtus procesinius sprendimus.

 1. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo privalo:

1) laikytis nustatytos teisenos tvarkos ir nepiktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis;

2) šaukiamas atvykti pas administracinį nusižengimą tiriantį pareigūną, į teismą ar į administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją arba dalyvauti administracinio nusižengimo teisenoje naudodamasis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip).

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį, kuris pagal administracinio nusižengimo tyrimą atliekančio pareigūno, teismo ar kitos administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos šaukimą vengia atvykti, policijos pareigūnai gali atvesdinti. Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens buvimo vieta nežinoma, policija ar teismas gali paskelbti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paiešką.
 2. Turto, kuris gali būti konfiskuotas vadovaujantis šio kodekso 29 straipsnio 4 dalimi, savininkas turi administracinio nusižengimo byloje šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas teises ir pareigas.

 

578 straipsnis. Nukentėjusysis

 1. Nukentėjusiuoju administracinio nusižengimo byloje laikomas fizinis asmuo, kuriam administraciniu nusižengimu padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala, arba juridinis asmuo, kuriam administraciniu nusižengimu padaryta turtinė ar neturtinė žala. Asmuo pripažįstamas nukentėjusiuoju administracinį nusižengimą tiriančio pareigūno sprendimu, kuris administracinio nusižengimo tyrimo metu įforminamas įrašu administracinio nusižengimo protokole arba nutarimu, o administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo metu – administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos (pareigūno) nutarimu ar teismo nutartimi. Administracinį nusižengimą tiriančio pareigūno atsisakymas pripažinti asmenį, kuris pranešė apie administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą ir nurodė, kad šia veika jam padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala, nukentėjusiuoju įrašomas į ne teismo tvarka priimtą nutarimą administracinio nusižengimo byloje ir gali būti skundžiamas teismui šio kodekso nustatyta tvarka.
 2. Nukentėjusysis ar asmuo, kuris pranešė apie administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą ir nurodė, kad šia veika jam padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala, ir kurį administracinį nusižengimą tiriantis pareigūnas atsisakė pripažinti nukentėjusiuoju, gali būti apklaustas kaip liudytojas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

 

579 straipsnis. Nukentėjusiojo teisės ir pareigos

 1. Nukentėjusysis turi šias teises:

1) susipažinti su bylos medžiaga;

2) dalyvauti nagrinėjant bylą žodinio proceso tvarka ir duoti parodymus;

3) pateikti elektroninių ryšių priemonėmis, pašto siunta arba tiesiogiai administracinio nusižengimo tyrimą atliekančiam pareigūnui, teismui ar kitai administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai paaiškinimus nagrinėjant bylą rašytinio proceso tvarka;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-419, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14576

 

4) pateikti bylai reikšmingus dokumentus ir daiktus;

5) pareikšti prašymus ir nušalinimus;

6) naudotis teisine advokato ar kito įgalioto atstovo pagalba;

7) kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos;

8) atsisakyti duoti parodymus prieš savo šeimos narius ar artimuosius giminaičius;

9) nustatyta tvarka skųsti priimtus procesinius sprendimus.

 1. Nukentėjusysis privalo:

1) laikytis nustatytos teisenos tvarkos ir nepiktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis;

2) šaukiamas atvykti pas administracinį nusižengimą tiriantį pareigūną, į teismą ar į administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją arba dalyvauti administracinio nusižengimo teisenoje naudodamasis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip).

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Už melagingų parodymų davimą teisme nukentėjusysis atsako pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Baudžiamasis kodeksas) 235 straipsnį. Už melagingų parodymų davimą administracinio nusižengimo tyrimo ir administracinio nusižengimo nagrinėjimo ne teismo tvarka metu nukentėjusysis atsako pagal šio kodekso 224 straipsnio 2 dalį.
 2. Asmuo, kuris pranešė apie administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą ir nurodė, kad šia veika jam padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala, ir kurį administracinį nusižengimą tiriantis pareigūnas atsisakė pripažinti nukentėjusiuoju toje administracinio nusižengimo byloje, turi šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas teises ir pareigas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

 

580 straipsnis. Institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, atstovas

 1. Nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą teisme turi teisę dalyvauti institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, atstovas, kuris byloje gina viešąjį interesą.
 2. Institucijai gali atstovauti ir pats tyrimą atlikęs ir administracinio nusižengimo protokolą surašęs pareigūnas.

 

581 straipsnis. Liudytojas

 1. Administracinio nusižengimo byloje liudytoju gali būti šaukiamas bet kuris asmuo, kuriam gali būti žinomos kokios nors šioje byloje nustatytinos aplinkybės.
 2. Teismo, institucijos, kurios pareigūnas tiria administracinį nusižengimą arba nagrinėja administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, šaukimu liudytojas privalo atvykti nurodytu laiku arba dalyvauti administracinio nusižengimo teisenoje naudodamasis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip), duoti teisingus parodymus, pranešti visa, kas jam žinoma byloje, ir atsakyti į jam duodamus klausimus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Be svarbios priežasties neatvykęs duoti parodymų, atsisakantis ar kitaip vengiantis duoti parodymus liudytojas traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal šio kodekso 224 straipsnio 2 dalį. Jei liudytojas be svarbios priežasties neatvyksta į teismą, teismas gali priimti nutartį jį atvesdinti į posėdį.
 2. Už melagingų parodymų davimą teisme liudytojas atsako pagal Baudžiamojo kodekso 235 straipsnį. Už melagingų parodymų davimą administracinio nusižengimo tyrimo ir administracinio nusižengimo nagrinėjimo ne teismo tvarka metu liudytojas atsako pagal šio kodekso 224 straipsnio 2 dalį.
 3. Asmenys, kurių konfidencialumas turi būti užtikrinamas Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, liudyti paprastai nešaukiami. Kai tokio asmens parodymai turi esminę reikšmę bylai teisingai išnagrinėti ir jam nedalyvaujant nėra kitų galimybių nustatyti bylai reikšmingas aplinkybes, teismas motyvuota nutartimi arba administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) motyvuotu nutarimu gali nuspręsti asmenį, kurio konfidencialumas turi būti užtikrintas, šaukti liudytoju. Teismas arba administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) gali pavesti policijai taip organizuoti šioje dalyje numatyto liudytojo atvykimą į teismą, kad būtų užtikrintas jo konfidencialumas. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) privalo imtis priemonių, kad asmens, kurio konfidencialumas turi būti užtikrintas, tapatybė nebūtų atskleista proceso dalyviams ar kitiems asmenims. Šio liudytojo asmens duomenys surašomi atskirame procesinio dokumento priede, kuris laikomas voke ir saugomas atskirai nuo bylos medžiagos. Liudytojas gali būti apklausiamas garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis sudarius akustines ir vizualines kliūtis nustatyti jo asmens tapatybę. Šiuo atveju liudytojo parodymai fiksuojami garso ar vaizdo įrašu sudarius akustines ir vizualines kliūtis nustatyti jo tapatybę arba įrašomi apklausos protokole.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1843, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21872

 

582 straipsnis. Aplinkybės, kai asmenys negali būti apklausiami kaip liudytojai

 1. Liudytojo parodymų negali duoti:

1) asmenys, kurie pagal sveikatos priežiūros įstaigos pažymą arba teismo psichiatro ar teismo mediko išvadą dėl fizinių ar psichinių trūkumų nesugeba teisingai suvokti turinčių reikšmės bylai aplinkybių arba duoti apie jas teisingų parodymų;

2) atstovai civilinėje, administracinėje ar administracinio nusižengimo byloje ar gynėjai baudžiamojoje byloje – apie aplinkybes, kurias jie sužinojo kaip atstovai ar gynėjai, o advokatai – ir apie aplinkybes, kurias sužinojo atlikdami kitas profesines pareigas;

3) dvasininkai – apie aplinkybes, kurias jie sužinojo tikinčiojo išpažinties ar kitų religinių apeigų ar patarnavimų metu;

4) medikai – apie aplinkybes, sudarančias jų profesinę paslaptį;

5) viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo savininkai, žurnalistai – dėl to, kas pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą sudaro informacijos šaltinio paslaptį, išskyrus atvejus, kai šie asmenys patys sutinka duoti parodymus arba kai teismas priėmė sprendimą, kad būtina atskleisti informacijos šaltinio paslaptį dėl gyvybiškai svarbių ar kitų ypač reikšmingų visuomenės interesų, taip pat siekiant užtikrinti, kad būtų apgintos asmenų konstitucinės teisės ir laisvės ir kad būtų vykdomas teisingumas, ir kai kitomis priemonėmis atskleisti informacijos šaltinį nėra galimybių arba jos jau yra išnaudotos.

 1. Asmuo gali atsisakyti duoti parodymus prieš savo šeimos narius ar artimuosius giminaičius.

 

583 straipsnis. Liudytojo teisės

Liudytojas turi teisę:

1) kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos;

2) susipažinti su savo parodymų protokolu ir daryti jame pakeitimus ir pataisas;

3) pats surašyti parodymus;

4) gauti turėtų išlaidų atlyginimą.

 

584 straipsnis. Atstovai pagal įstatymą

 1. Kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ar nukentėjusysis yra nepilnamečiai arba dėl fizinių ar psichinių trūkumų negali patys pasinaudoti savo teisėmis administracinių nusižengimų bylose, jų interesams turi teisę atstovauti jų atstovai pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija).
 2. Administracinio nusižengimo tyrimą atliekančio pareigūno, teismo ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos sprendimu gali būti atsisakyta leisti atstovui pagal įstatymą dalyvauti administracinio nusižengimo teisenoje kaip atstovui, jeigu tai prieštarauja nepilnamečio ar asmens, kuris dėl fizinių ar psichinių trūkumų negali pats pasinaudoti savo teisėmis, interesams. Šiais atvejais, taip pat kai nėra galimybės susisiekti su atstovu pagal įstatymą arba jo tapatybė nežinoma, nepilnamečiui ar asmeniui, kuris dėl fizinių ar psichinių trūkumų negali pats pasinaudoti savo teisėmis, atstovauti gali jo pasirinktas ir administracinio nusižengimo tyrimą atliekančio pareigūno, teismo ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos pripažintas tinkamu būti atstovu asmuo. Jeigu nepilnametis ar asmuo, kuris dėl fizinių ar psichinių trūkumų negali pats pasinaudoti savo teisėmis, nepasirinko kito atstovo arba jo pasirinktas atstovas nėra tinkamas atstovauti nepilnamečiui ar asmeniui, kuris dėl fizinių ar psichinių trūkumų negali pats pasinaudoti savo teisėmis, administracinio nusižengimo tyrimą atliekantis pareigūnas, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija, atsižvelgdami į nepilnamečio ar asmens, kuris dėl fizinių ar psichinių trūkumų negali pats pasinaudoti savo teisėmis, interesus, paskiria kitą asmenį, galintį tinkamai atstovauti nepilnamečiui ar asmeniui, kuris dėl fizinių ar psichinių trūkumų negali pats pasinaudoti savo teisėmis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

585 straipsnis. Įgaliotas atstovas

 1. Įgaliotu atstovu tiriant administracinį nusižengimą ir nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą gali būti advokatas, advokato pavedimu – advokato padėjėjas, taip pat aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą turintis asmuo tais atvejais, kai jis atstovauja savo artimiesiems giminaičiams (tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), broliams, seserims, seneliams ir vaikaičiams) ar sutuoktiniui (sugyventiniui).
 2. Įgaliotas atstovas turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, dalyvauti nagrinėjant bylą žodinio proceso tvarka, pareikšti prašymus, pateikti elektroninių ryšių priemonėmis, pašto siunta arba tiesiogiai administracinio nusižengimo tyrimą atliekančiam pareigūnui, teismui ar kitai administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai paaiškinimus nagrinėjant bylą rašytinio proceso tvarka, nustatyta tvarka skųsti priimtus procesinius sprendimus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-419, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14576

 

 1. Advokato arba advokato padėjėjo įgaliojimai patvirtinami advokato arba advokato padėjėjo orderiu arba su klientu pasirašyta teisinių paslaugų sutartimi ar sutarties išrašu. Tuo atveju, kai yra teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, advokato įgaliojimai patvirtinami Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nurodytais dokumentais. Kito įgalioto atstovo įgaliojimai patvirtinami notaro patvirtintu įgaliojimu arba pavedimo sutartimi. Įgalioto atstovo įgaliojimai gali būti patvirtinti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ar nukentėjusiojo pareiškimu bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu pateikus aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytą ryšį patvirtinantį dokumentą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-391, 2021-06-15, paskelbta TAR 2021-06-17, i. k. 2021-13829

 

586 straipsnis. Įgalioto atstovo nušalinimas

Įgaliotas atstovas neturi teisės dalyvauti byloje, jeigu jis toje pačioje byloje teikia arba anksčiau teikė teisinę pagalbą asmeniui, kurio interesai prieštarauja atstovaujamo asmens interesams, arba jeigu anksčiau dalyvavo kaip administracinį nusižengimą tiriantis ar bylą nagrinėjantis pareigūnas, teisėjas, arba jeigu tiriant administracinį nusižengimą ar nagrinėjant bylą dalyvauja pareigūnas ar teisėjas, su kuriuo įgaliotas atstovas turi giminystės ryšių.

 

587 straipsnis. Ekspertas ir specialistas

 1. Ekspertą skiria ir specialistą šaukia administracinio nusižengimo tyrimą atliekantis pareigūnas, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos pareigūnas tuo atveju, kai reikalingos specialios žinios arba kai reikia paaiškinti prie protokolo pateiktą ekspertizės aktą ar specialisto išvadą.
 2. Eksperto skyrimas ar specialisto šaukimas administracinio nusižengimo byloje yra privalomas juridinio asmens, kur dirba šaukiamas dalyvauti byloje kaip ekspertas ar specialistas asmuo, vadovui.
 3. Ekspertas ir specialistas privalo atvykti pagal šaukimą arba dalyvauti administracinio nusižengimo teisenoje naudodamiesi informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip) ir duoti objektyvią išvadą ar paaiškinimus pateiktais klausimais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Ekspertas ir specialistas turi teisę:

1) susipažinti su bylos medžiaga, susijusia su ekspertizės išvados ar specialisto paaiškinimo dalyku;

2) pareikšti prašymus, kad būtų pateikta papildoma medžiaga, reikalinga išvadai ar paaiškinimui duoti;

3) administracinio nusižengimo tyrimą atliekančio pareigūno, teismo ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos pareigūno leidimu duoti administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, nukentėjusiajam, liudytojams klausimus, susijusius su ekspertizės išvados ar specialisto paaiškinimo dalyku;

4) dalyvauti nagrinėjant bylą žodinio proceso tvarka.

 1. Už melagingų eksperto išvados ar specialisto paaiškinimo pateikimą teisme ekspertas ir specialistas atsako pagal Baudžiamojo kodekso 235 straipsnį. Už melagingų eksperto išvados ar specialisto paaiškinimo pateikimą administracinio nusižengimo tyrimo ir administracinio nusižengimo nagrinėjimo ne teismo tvarka metu ekspertas ir specialistas atsako pagal šio kodekso 224 straipsnio 2 dalį.

 

588 straipsnis. Vertėjas

 1. Vertėjas yra vertimui reikiamas kalbas mokantis arba nebylio ar kurčiojo ženklus suprantantis asmuo, administracinį nusižengimą tiriančio ar bylą nagrinėjančio pareigūno ar teismo pakviestas dalyvauti byloje šio kodekso nustatytais atvejais. Vertėjas gali dalyvauti administracinio nusižengimo teisenoje naudodamasis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip), išskyrus atvejus, kai būtinas tiesioginis vertėjo dalyvavimas tam, kad administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantis asmuo tinkamai pasinaudotų savo teisėmis arba suprastų vykstančią teiseną.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Už melagingą ar žinomai neteisingą vertimą teisme vertėjas atsako pagal Baudžiamojo kodekso 235 straipsnį. Už melagingą ar žinomai neteisingą vertimą administracinio nusižengimo tyrimo ir administracinio nusižengimo nagrinėjimo ne teismo tvarka metu vertėjas atsako pagal šio kodekso 224 straipsnio 2 dalį.

 

 

XXIX skyrius. Administracinių nusižengimų teisenos pradžia ir administracinių nusižengimų tyrimas.

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai

Administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo, išskyrus šio kodekso 611 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus, šių institucijų pareigūnai:

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

1) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

2) Vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaigos – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

3) Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos – dėl šio kodekso 81, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

4) Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – Vyriausioji rinkimų komisija) pirmininkas ir šios komisijos nariai ar Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko įgalioti valstybės tarnautojai – dėl šio kodekso 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2567, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19879

 

5) Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas šios komisijos narys – dėl šio kodekso 224 straipsnio 2 dalyje, 544, 545 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2567, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19879

 

6) prokurorai – dėl šio kodekso 505, 507 ir 5551 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1843, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21872

 

7) Lietuvos banko – dėl šio kodekso 196 straipsnio 2 dalyje, 198, 221, 222, 224, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-569, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12069

Nr. XIII-1129, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07481

Nr. XIII-1253, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09921

Nr. XIV-1867, 2023-03-30, paskelbta TAR 2023-04-05, i. k. 2023-06474

 

8) Lietuvos radijo ir televizijos komisijos – dėl šio kodekso 79 straipsnio 5, 6 dalyse, 122 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti dėl autorių teisių ar gretutinių teisių objekto arba jų dalies, įskaitant padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), 124 straipsnyje, 146, 2261, 477, 505, 507 straipsniuose, 515 straipsnio 1, 2 dalyse, 548 straipsnio 3, 4 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-610, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-19, i. k. 2017-12431

Nr. XIV-1867, 2023-03-30, paskelbta TAR 2023-04-05, i. k. 2023-06474

Nr. XIV-2026, 2023-06-01, paskelbta TAR 2023-06-07, i. k. 2023-11218

 

9) Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos – dėl šio kodekso 199, 224, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2014, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-04-02, i. k. 2019-05347

 

10) Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

 

11) Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės – dėl šio kodekso 186, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-137, 2020-12-23, paskelbta TAR 2021-01-07, i. k. 2021-00258

 

12) Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento – dėl šio kodekso 393 straipsnio 4, 5, 8, 9 dalyse, 506 straipsnio 4 dalyje, 508, 509, 553, 554, 555, 5571 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2830, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06899

Nr. XIV-2394, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-29, i. k. 2023-25910

 

13) Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

14) Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos – dėl šio kodekso 1882 straipsnyje, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1969, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03167

Nr. XIII-3230, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15864

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

 

15) Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariai ar jos įgalioti tarnautojai – dėl šio kodekso 126 straipsnyje, 224 straipsnio 2 dalyje, 505, 507, 533 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

16) žurnalistų etikos inspektorius – dėl šio kodekso 79 straipsnio 1, 2 dalyse, 2261, 505, 507 straipsniuose, 548 straipsnio 1, 2 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-610, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-19, i. k. 2017-12431

 

17) Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – dėl šio kodekso 185, 195 straipsniuose, 196 straipsnio 1 dalyje, 205 straipsnio 7 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-691, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25118

 

18) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos – dėl šio kodekso 135, 136 straipsniuose, 496 straipsnio 2 dalyje, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-886, 2017-12-12, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21499

 

19) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos – dėl šio kodekso 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 359, 360, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

20) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 681 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

 

21) Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos – dėl šio kodekso 80, 981, 2261, 505, 507, 549 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-610, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-19, i. k. 2017-12431

Nr. XIII-1546, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16602

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

22) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos – dėl šio kodekso 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1994, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-03-21, i. k. 2019-04395

 

23) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų – dėl šio kodekso 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 121, 178, 181, 256, 312, 313, 335, 336, 348, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

Nr. XIV-412, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15166

 

24) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos – dėl šio kodekso 79 straipsnio 3, 4 dalyse, 791, 147, 1471 straipsniuose, 224 straipsnio 1 dalyje, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 476, 4761 straipsniuose, 496 straipsnio 3 dalyje, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-637, 2017-09-19, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15113

Nr. XIII-922, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21594

Nr. XIV-636, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24231

Nr. XIV-1953, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09697

 

25) Valstybės duomenų agentūros – dėl šio kodekso 221, 222, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-1436, 2022-09-29, paskelbta TAR 2022-10-05, i. k. 2022-20331

 

26) Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir valstybės archyvų – dėl šio kodekso 116, 117, 118, 504, 505, 522 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

27) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento – dėl šio kodekso 65, 70, 127, 132, 137, 138, 145, 152, 168, 170 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 224 straipsnio 1 dalyje, 505, 507, 5101 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1162, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08534

 

28) Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos – dėl šio kodekso 47 straipsnio 3 dalyje, 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 141, 242, 245, 320, 322, 359, 360, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

29) Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos – dėl šio kodekso 83 straipsnyje, 224 straipsnio 1 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-922, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21594

Nr. XIII-1427, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11734

 

30) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos – dėl šio kodekso 45 straipsnyje, 49 straipsnio 1, 2, 4 dalyse, 51, 69, 70, 78 straipsniuose, 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 139 straipsnyje, 144 straipsnio 4, 5 dalyse, 145, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 181 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 224 straipsnyje, 2471 straipsnio 1, 2 dalyse, 256 straipsnyje, 291 straipsnio 5 dalyje, 299 straipsnio 2, 3, 4 dalyse, 3041 straipsnyje, 3042 straipsnio 2 dalyje, 312, 343 straipsniuose, 3431 straipsnio 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 dalyse, 344, 345, 346, 347, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2533, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20655

Nr. XIII-551, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11948

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

Nr. XIV-1399, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-25, i. k. 2022-16125

Nr. XIV-1091, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11329

Nr. XIV-1449, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21164

 

31) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai – dėl šio kodekso 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 92 straipsnio 1 dalyje, 110, 112, 114 straipsniuose, 144 straipsnio 1, 4, 5 dalyse, 235, 236, 2361, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 2431, 244, 246, 247 straipsniuose, 2471 straipsnio 3, 4 dalyse, 248, 2481, 2482, 2483, 249, 250, 251, 2511, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 2701 straipsniuose, 271 straipsnio 1, 2, 3, 4, 6 dalyse, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 straipsniuose, 294 straipsnio 2 dalyje, 295 straipsnio 1, 2 dalyse, 296 straipsnio 2 dalyje, 299 straipsnio 3 dalyje, 303, 304, 3041, 3042, 305, 307, 308, 3081, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318 straipsniuose, 346 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19 dalyse, 364 straipsnyje, 369 straipsnio 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dalyse, 426 straipsnio 4 dalyje, 431 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 491, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2533, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20655

Nr. XIII-551, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11948

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

Nr. XIII-1110, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06748

Nr. XIII-1949, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00866

Nr. XIII-2468, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17213

Nr. XIII-2800, 2020-01-28, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02852

Nr. XIII-3186, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15508

Nr. XIII-3197, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15390

Nr. XIV-598, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23519

Nr. XIV-897, 2022-01-11, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00754

Nr. XIV-1399, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-25, i. k. 2022-16125

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

Nr. XIV-1753, 2022-12-22, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27305

Nr. XIV-1448, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21204

Nr. XIV-2305, 2023-12-05, paskelbta TAR 2023-12-14, i. k. 2023-24172

 

32) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 95, 99, 127, 143, 150, 155, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 171, 172, 173, 174, 176, 185, 186, 187, 1871, 188, 193, 198, 205 straipsniuose, 207 straipsnio 1, 2 dalyse, 2071 straipsnyje, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 214, 224 straipsniuose, 3422 straipsnio 1, 2 dalyse, 3423 straipsnio 1, 2 dalyse, 3424 straipsnio 1, 2 dalyse, 505 straipsnyje, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 507, 508, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

Nr. XIII-2830, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06899

Nr. XIV-297, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11768

Nr. XIV-1083, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11320

Nr. XIV-1400, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-25, i. k. 2022-16126

Nr. XIV-1773, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27651

Nr. XIV-1926, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08476

 

33) Informacinės visuomenės plėtros komiteto – dėl šio kodekso 478, 505, 507, 552 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1366, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11186

Nr. XIII-1994, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-03-21, i. k. 2019-04395

 

331) Lietuvos kalėjimų tarnybos – dėl šio kodekso 71, 76, 77, 108, 109, 115, 137, 226, 481, 485, 490, 492 straipsniuose, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 507, 508 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2830, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06899

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

Nr. XIV-1203, 2022-06-28, paskelbta TAR 2022-07-15, i. k. 2022-15566

 

34) Karo policijos – dėl šio kodekso 45 straipsnio 4 dalyje, 46 straipsnio 3 dalyje, 71, 108 straipsniuose, 385 straipsnio 4, 5 dalyse, 393 straipsnio 2, 3, 8, 9 dalyse, 416, 417, 420, 422, 423, 424 straipsniuose, 426 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalyse, 427, 431, 481, 5052 straipsniuose, 506 straipsnio 3, 4, 41 dalyse, 508 straipsnyje, 526 straipsnio 3 dalyje, 556, 557, 5571, 562 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1311, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-30, i. k. 2018-10964

Nr. XIII-2830, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06899

Nr. XIII-3230, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15864

Nr. XIII-3442, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24621

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

Nr. XIV-2400, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-23, i. k. 2023-25338

 

35) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos – dėl šio kodekso 92 straipsnio 1 dalyje, 144 straipsnio 1, 4, 5 dalyse, 177, 198, 224, 256, 314, 3141, 351, 352, 353, 354, 355, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-569, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12069

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

Nr. XIV-609, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23531

 

36) Neteko galios nuo 2020-09-01

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XIII-3092, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13970

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-694, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-27, i. k. 2017-16997

 

37) Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgalioti valstybės tarnautojai – dėl šio kodekso 253, 263 straipsniuose, 265 straipsnio 5 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

Nr. XIII-3186, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15508

Nr. XIII-3197, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15390

 

38) Lietuvos metrologijos inspekcijos – dėl šio kodekso 140, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

381) Lietuvos probacijos tarnybos – dėl šio kodekso 71, 137, 481, 484 ir 485 straipsniuose, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 507, 508 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIV-882, 2021-12-23, paskelbta TAR 2022-01-06, i. k. 2022-00173

 

39) netenka galios 2020-07-01;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2530, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20288

Nr. XIII-2624, 2019-12-05, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20653

 

40) Lietuvos Respublikos muitinės – dėl šio kodekso 47 straipsnio 3 dalyje, 49 straipsnio 5 dalyje, 63 straipsnio 6 dalyje, 64 straipsnyje, 65 straipsnio 3 dalyje, 66 straipsnio 5 dalyje, 69, 121, 122, 125 straipsniuose, 140 straipsnio 1, 2 dalyse, 141, 1411, 143, 173, 174, 176, 187, 208 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 2171, 2172, 218, 219, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 1 dalyje, 245 straipsnyje, 251 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse, 284 straipsnio 5, 6 dalyse, 285 straipsnio 1 dalyje, 303 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 3042 straipsnio 2 dalyje, 308 straipsnio 6 dalyje, 3081 straipsnio 2, 3, 5, 7, 8 dalyse, 309 straipsnio 6, 9 dalyse, 310 straipsnio 12, 13 dalyse, 312 straipsnio 1, 3, 4 dalyse, 341 straipsnyje, 342 straipsnio 7, 8 dalyse, 3431 straipsnio 3, 4, 5, 6, 19, 20 dalyse, 408, 412 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 431 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 436, 437 straipsniuose, 450 straipsnio 1, 2, 17, 18 dalyse, 459 straipsnio 4, 5, 6, 9, 10 dalyse, 463, 464, 475, 504, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 507, 508, 5101, 515, 5261 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2365, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-05-27, i. k. 2016-14163

Nr. XIII-551, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11948

Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

Nr. XIII-1110, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06748

Nr. XIII-694, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-27, i. k. 2017-16997

Nr. XIII-1137, 2018-05-08, paskelbta TAR 2018-05-14, i. k. 2018-07752

Nr. XIII-1129, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07481

Nr. XIII-1162, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08534

Nr. XIII-1542, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16600

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

Nr. XIII-2830, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06899

Nr. XIII-3220, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15757

Nr. XIV-297, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11768

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

Nr. XIV-1091, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11329

Nr. XIV-1449, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21164

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

Nr. XIV-1641, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26582

Nr. XIV-1773, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27651

Nr. XIV-1660, 2022-12-13, paskelbta TAR 2022-12-22, i. k. 2022-26364

Nr. XIV-1862, 2023-03-30, paskelbta TAR 2023-04-05, i. k. 2023-06469

 

41) neteko galios nuo 2017-12-01;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-753

, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

 

42) Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – dėl šio kodekso 134, 198, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-569, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12069

 

43) valstybinių miškų apsaugos pareigūnai – dėl šio kodekso 110, 112 straipsniuose, 247 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dalyse, 256 straipsnio 1 dalyje, 261, 270, 272, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 282, 283 straipsniuose, kai pažeidimai padaryti miškų urėdijos patikėjimo teise valdomuose valstybiniuose miškuose, 290 straipsnyje, 426 straipsnio 4 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

Nr. XIII-2636, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20658

Nr. XIII-3197, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15390

Nr. XIV-1773, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27651

 

44) Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 505, 507, 516, 517, 5174 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3230, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15864

 

45) Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos – dėl šio kodekso 113, 1131, 3331, 334, 364, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

Nr. XIV-1398, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-25, i. k. 2022-16124

Nr. XIV-1926, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08476

Nr. XIV-2133, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14325

 

46) Nacionalinio kibernetinio saugumo centro – dėl šio kodekso 479 straipsnio 1, 2, 4 dalyse, 480, 4801, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-922, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21594

Nr. XIII-1427, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11734

Nr. XIV-414, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14162

 

47) Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 60 straipsnio 1, 2 dalyse, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

48) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 45 straipsnyje, 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 49 straipsnio 1, 2, 4 dalyse, 50, 52, 53 straipsniuose, 224 straipsnio 1 dalyje, 369 straipsnio 7, 8, 9, 10 dalyse, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1212, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09724

Nr. XIII-1949, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00866

 

49) policijos – dėl šio kodekso 45 straipsnio 4 dalyje, 46 straipsnio 3 dalyje, 48, 62, 63, 65, 69, 71, 72, 73, 74 straipsniuose, 75 straipsnio 1 dalyje, 76, 77, 78, 80, 88, 89, 95 straipsniuose, 98 straipsnio 1 dalyje, 108, 109, 115, 122, 125, 127, 130, 131, 1311, 133, 134, 137, 142, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171 straipsniuose, 172 straipsnio 1, 2 dalyse, 173, 174, 176, 182, 183, 192, 206, 207, 208, 209, 2091, 214, 219, 220, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 2341, 2342 straipsniuose, 281 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalyse, 282, 290, 307, 321, 336, 339, 340, 342, 346, 366, 367, 368 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6, 11, 12, 15, 16 dalyse, 373 straipsnio 2 dalyje, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 4221, 423, 424 straipsniuose, 426 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalyse, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 straipsniuose, 434 straipsnio 1, 3 dalyse, 436, 438 straipsniuose, 439 straipsnio 2 dalyje, 450 straipsnio 1, 2, 17, 18 dalyse, 451, 452, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 473, 474, 4741 straipsniuose, 479 straipsnio 3, 4 dalyse, 480 straipsnio 1 dalyje, 481, 482, 483, 484, 4841, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 4941, 495 straipsniuose, 496 straipsnio 1, 2 dalyse, 506 straipsnio 1, 2, 4, 41, 5, 6 dalyse, 507, 5071, 508, 5101, 511, 512, 513, 518, 519, 520, 521, 523, 524 straipsniuose, 526 straipsnio 3 dalyje, 5261, 527, 528, 530, 534, 535, 538, 540, 546, 553, 5551 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-383, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09474

Nr. XIII-731, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18854

Nr. XIII-922, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21594

Nr. XIII-1427, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11734

Nr. XIII-1162, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08534

Nr. XIII-1542, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16600

Nr. XIII-1546, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16602

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

Nr. XIII-1843, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21872

Nr. XIII-1868, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21882

Nr. XIII-1949, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00866

Nr. XIII-2127, 2019-05-16, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08307

Nr. XIII-2830, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06899

Nr. XIV-897, 2022-01-11, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00754

Nr. XIV-1083, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11320

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

Nr. XIV-1641, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26582

Nr. XIV-1773, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27651

Nr. XIV-1615, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25059

Nr. XIV-1926, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08476

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

Nr. XIV-2151, 2023-07-04, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14337

Nr. XIV-2463, 2023-12-23, paskelbta TAR 2023-12-29, i. k. 2023-25957

 

50) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 254, 279, 286, 288, 491, 493, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 507, 508, 525, 526, 5261 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2468, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17213

Nr. XIII-2830, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06899

Nr. XIV-1641, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26582

 

51) Radiacinės saugos centro – dėl šio kodekso 47, 53 straipsniuose, 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 139, 236, 240, 242, 245, 358, 359, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3367, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24524

 

52) Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – dėl šio kodekso 72 straipsnio 3 dalyje, 107, 224, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

Nr. XIII-3345, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23930

 

53) Vadovybės apsaugos tarnybos – dėl šio kodekso 505 straipsnyje, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 507, 514 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2830, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06899

Nr. XIII-2903, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10900

 

54) Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos – dėl šio kodekso 507, 531 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

55) Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 45 straipsnio 4 dalyje, 46 straipsnio 3 dalyje, 47 straipsnio 3 dalyje, 65 straipsnio 3 dalyje, 115, 208 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 214, 224, 256, 266 straipsniuose, 282 straipsnio 1 dalyje, 290 straipsnio 1 dalyje, 373 straipsnio 1 dalyje, 406 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalyse, 408 straipsnyje, 410 straipsnio 1 dalyje, 415 straipsnyje, 416 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalyse, 417 straipsnio 1, 2, 21, 3, 4, 6, 7 dalyse, 420 straipsnio 1, 2 dalyse, 421, 422, 4221, 424 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 428 straipsnio 1 dalyje, 431 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 432, 436, 438 straipsniuose, 439 straipsnio 2 dalyje, 450 straipsnio 1, 2, 17, 18 dalyse, 481, 484, 491 straipsniuose, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 507, 508, 524 straipsniuose, 526 straipsnio 3 dalyje, 5261, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 543 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-595, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11961

Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

Nr. XIII-1541, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16599

Nr. XIII-1868, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21882

Nr. XIII-2468, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17213

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

Nr. XIII-2830, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06899

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

Nr. XIV-1567, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25033

Nr. XIV-1641, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26582

Nr. XIV-1773, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27651

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

56) Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 54, 55, 59, 61, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

57) Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 224 straipsnyje, 3081 straipsnio 5, 7 dalyse, 312, 337, 338, 341, 342, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1110, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06748

Nr. XIV-297, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11768

Nr. XIV-1143, 2022-06-21, paskelbta TAR 2022-06-28, i. k. 2022-13882

 

58) Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – dėl šio kodekso 471 straipsnyje, 72 straipsnio 3 dalyje, 95, 96, 961, 97, 98, 981, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 127, 150, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 4 dalyje, 308 straipsnio 1, 2, 11, 16, 19, 20, 21, 22 dalyse, 3081 straipsnio 4, 6, 7 dalyse, 3621 straipsnyje, 453 straipsnio 10, 11 dalyse, 455, 505, 507 straipsniuose, 542 straipsnio 2, 3 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-383, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09474

Nr. XIII-1110, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06748

Nr. XIII-1546, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16602

Nr. XIII-1868, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21882

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

Nr. XIII-2804, 2020-01-28, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02855

Nr. XIII-2476, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-17, i. k. 2019-16487

Nr. XIII-2870, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09208

Nr. XIV-860, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27755

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

 

59) Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos – dėl šio kodekso 505, 507, 550, 551 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

60) neteko galios 2019-07-01;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1969, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03167

 

61) neteko galios;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-590, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11959

 

62) neteko galios 2020-01-01;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-551, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11948

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

 

63) Lietuvos transporto saugos administracijos – dėl šio kodekso 101 straipsnio 5, 6 dalyse, 139 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalyse, 150, 256, 307 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6 dalyse, 370, 3701, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 straipsniuose, 401 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 dalyse, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 413 straipsniuose, 415 straipsnio 2 dalyje, 425 straipsnyje, 426 straipsnio 4 dalyje, 429 straipsnyje, 431 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 434 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 4491, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458 straipsniuose, 459 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 dalyse, 460, 461, 462, 463, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-590, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11959

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

Nr. XIII-694, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-27, i. k. 2017-16997

Nr. XIII-1137, 2018-05-08, paskelbta TAR 2018-05-14, i. k. 2018-07752

Nr. XIII-1542, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16600

Nr. XIII-1563, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17480

Nr. XIII-2390, 2019-07-23, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12805

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

Nr. XIII-2445, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-10-14, i. k. 2019-16284

Nr. XIII-3092, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13970

Nr. XIV-897, 2022-01-11, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00754

Nr. XIV-1083, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11320

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

 

64) Valstybinės kalbos inspekcijos – dėl šio kodekso 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

65) Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų – dėl šio kodekso 56, 57, 571, 58, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-1490, 2022-11-03, paskelbta TAR 2022-11-15, i. k. 2022-22952

 

66) Valstybinės mokesčių inspekcijos – dėl šio kodekso 93, 95, 961, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 180, 187, 1871, 188, 1881, 1883, 1884, 189, 190, 191, 192, 194, 1981, 205, 207, 2071 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 214 straipsnyje, 223 straipsnio 4, 5 dalyse, 224, 3621, 431, 449, 4491 straipsniuose, 450 straipsnio 1, 2, 17, 18 dalyse, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

Nr. XIII-2445, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-10-14, i. k. 2019-16284

Nr. XIII-3095, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14364

Nr. XIII-2587, 2019-12-03, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20556

Nr. XIII-3219, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15755

Nr. XIV-412, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15166

Nr. XIV-860, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27755

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

Nr. XIV-1400, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-25, i. k. 2022-16126

Nr. XIV-1660, 2022-12-13, paskelbta TAR 2022-12-22, i. k. 2022-26364

Nr. XIV-1926, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08476 

Nr. XIV-2021, 2023-06-01, paskelbta TAR 2023-06-14, i. k. 2023-11835

Nr. XIV-1949, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09690

Nr. XIV-2239, 2023-11-16, paskelbta TAR 2023-11-27, i. k. 2023-22830

 

67) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos – dėl šio kodekso

110, 112, 1131, 261 straipsniuose, 276 straipsnio 3, 4 dalyse, 333 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalyse, 334, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 3561, 3562, 357, 3571, 358, 361, 362, 363, 364, 3641, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

Nr. XIV-1398, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-25, i. k. 2022-16124

Nr. XIV-1926, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08476

Nr. XIV-2133, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14325

 

68) Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos – dėl šio kodekso 60 straipsnio 3 dalyje, 62, 63, 66, 661, 67, 68 straipsniuose, 224 straipsnio 1 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-1083, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11320

 

69) Valstybinės miškų tarnybos įgalioti valstybės tarnautojai – dėl šio kodekso 253 straipsnyje, 271 straipsnio 5 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3197, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15390

 

70) Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos – dėl šio kodekso 45 straipsnyje, 49 straipsnio 3, 4, 5 dalyse, 491 straipsnyje, 50 straipsnio 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 dalyse, 70, 128, 129, 139 straipsniuose, 144 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse, 145, 152, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 174, 1882 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 224 straipsnyje, 234 straipsnio 1 dalyje, 2701 straipsnyje, 308 straipsnio 1, 2, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 22 dalyse, 3081 straipsnio 5, 7 dalyse, 309 straipsnio 6 dalyje, 310 straipsnio 10, 11, 12 dalyse, 473, 475, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-1110, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06748

Nr. XIII-1212, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09724

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

Nr. XIII-1994, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-03-21, i. k. 2019-04395

Nr. XIII-2014, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-04-02, i. k. 2019-05347

Nr. XIII-2804, 2020-01-28, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02855

Nr. XIII-3230, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15864

 

71) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos – dėl šio kodekso 72, 73, 74, 75, 80, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-1083, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11320

 

72) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – dėl šio kodekso 187 straipsnio 4 dalyje, 193, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

73) neteko galios 2019-03-22;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1994, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-03-21, i. k. 2019-04395

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-1293

, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

74) Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 45 straipsnio 4 dalyje, 46 straipsnio 3 dalyje, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 507, 508 straipsniuose, 526 straipsnio 3 dalyje, 5261 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2830, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06899

Nr. XIV-1641, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26582

Nr. XIV-1773, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27651

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

75) Viešųjų pirkimų tarnybos – dėl šio kodekso 175, 184, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

76) Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 291, 292, 294 straipsniuose, 295 straipsnio 3 dalyje, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2533, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20655

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

77) biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, atsakingų už Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytų viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių ataskaitų rinkinių parengimą, paskelbimą ir (arba) pateikimą laiku, – dėl šio kodekso 185 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;

Pastaba. 77 punktas taikomas, kai Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimai padaryti dėl 2023 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkinių.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1184, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09075

Nr. XIII-3318, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21259

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

78) Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro – dėl šio kodekso 401 straipsnio 1 dalyje numatytų administracinių nusižengimų;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

79) Lietuvos kariuomenės struktūrinio padalinio, administruojančio karo prievolę, – dėl šio kodekso 558, 559, 560, 5601, 561 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3230, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15864

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

80) Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos – dėl šio kodekso 123, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-459, 2017-06-20, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10816

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

81) saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos – dėl šio kodekso 359, 360, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

82) savivaldybių administracijų – dėl šio kodekso 45, 46, 48, 78, 114 straipsniuose, 144 straipsnio 1, 4, 5 dalyse, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 166, 167, 168 straipsniuose, 205 straipsnio 7 dalyje, 223, 224 straipsniuose, 225 straipsnio 1 dalyje, 281, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 319, 332 straipsniuose, 333 straipsnio 7 dalyje, 335, 336, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 359, 360, 365, 366, 367, 368 straipsniuose, 369 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 371, 414 straipsniuose, 417 straipsnio 2, 21 dalyse, 418, 419 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 431 straipsnyje, 434 straipsnio 2 dalyje, 439, 446, 447 straipsniuose, 448 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 449, 4491, 457, 459, 484, 4841, 485, 488, 491, 492, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 5051, 507, 5071, 516, 5171, 5172, 5173, 5174, 518, 519, 526, 5261, 529, 530, 546, 549 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-927, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21600

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

Nr. XIII-2445, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-10-14, i. k. 2019-16284

Nr. XIII-3230, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15864

Nr. XIV-412, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15166

Nr. XIV-691, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25118

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

Nr. XIV-1567, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25033

Nr. XIV-1641, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26582

Nr. XIV-2151, 2023-07-04, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14337

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

 

83) savivaldybių vykdomųjų institucijų įgaliotų įstaigų ar įmonių – dėl šio kodekso 224, 319 straipsniuose, 434 straipsnio 2 dalyje, 426 straipsnio 4 dalyje, 439, 446 straipsniuose, 448 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 449, 4491, 457, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2445, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-10-14, i. k. 2019-16284

Nr. XIV1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

84) statinių naudojimo priežiūros viešojo administravimo subjektų – dėl šio kodekso 359, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

85) teritorijų planavimo valstybinės priežiūros institucijų – dėl šio kodekso 364, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

86) neteko galios 2019-01-01;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1769, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20880

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

87) valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai – dėl šio kodekso 224, 279, 286, 288, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 508, 525, 526 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2830, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06899

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

88) valstybinę kelių transporto kontrolę atliekančių viešojo administravimo subjektų ar jų įgaliotų valstybės ar savivaldybių įstaigų ir įmonių – dėl šio kodekso 434 straipsnio 2 dalyje, 439, 446 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

89) Neteko galios nuo 2021-07-01

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XIII-3197, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15390

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-551, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11948

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

90) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo – dėl šio kodekso 148, 149, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

91) orlaivių avarijų ir incidentų tyrimų vadovas (vadovai) – dėl šio kodekso 396, 3961, 4131, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

92) geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto tyrimo vadovas (vadovai) – dėl šio kodekso 376, 4131, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

93) neteko galios nuo 2019-01-01;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1563, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17480

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

94) laivų avarijų ir incidentų tyrimo vadovas (vadovai) – dėl šio kodekso 401 straipsnio 1, 24 dalyse, 4131, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1949, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00866

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

95) jūrų uostų kapitonai – dėl šio kodekso 399, 400 straipsniuose, 434 straipsnio 3 dalyje, 458, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

Nr. XIV-530, 2021-09-16, paskelbta TAR 2021-09-17, i. k. 2021-19625

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

96) viešosios įstaigos Lietuvos prabavimo rūmų – dėl šio kodekso 142, 198 straipsniuose, 308 straipsnio 20 dalyje, 505 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-569, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12069

Nr. XIII-2804, 2020-01-28, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02855

Nr. XIV-336, 2021-05-20, paskelbta TAR 2021-06-03, i. k. 2021-12783

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

97) valstybės įmonės Registrų centro – dėl šio kodekso 223 straipsnio 1, 2 dalyse, 505 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-2021, 2023-06-01, paskelbta TAR 2023-06-14, i. k. 2023-11835

Nr. XIV-2021, 2023-06-01, paskelbta TAR 2023-06-14, i. k. 2023-11835

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

98) Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – dėl šio kodekso 127 straipsnyje, 223 straipsnio 3, 5 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-104, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29416

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

99) antstoliai – dėl 507 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

100) Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos – dėl šio kodekso 496 straipsnio 1 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-886, 2017-12-12, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21499

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

101) kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų – dėl šio kodekso 221 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;

Papildyta punktu:

Nr. XIII-1129, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07481

Punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3307, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20892

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

 

102) Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 224, 505, 507, 528, 530, 532, 535, 538, 539, 541, 542 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-1868, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21882

 

103) Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaigos – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIV-870, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-25, i. k. 2021-26907

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

590 straipsnis. Pagrindai pradėti administracinių nusižengimų teiseną

 1. Pareigūnai, atlikdami įstatymų įgyvendinimo kontrolę ar kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, administracinių nusižengimų teiseną pradeda vadovaudamiesi šiuo kodeksu ir jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Dėl administracinio nusižengimo teisenos pradžios specialus procesinis dokumentas nerašomas.
 2. Administracinio nusižengimo teisena taip pat gali būti pradėta gavus pranešimą, aktą ar kitokį dokumentą, kuriuo asmuo, kuris nėra pareigūnas, užfiksavo administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą, arba šio kodekso 611 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais automatiškai Administracinių nusižengimų registre suformuojant administracinio nusižengimo protokolą ar pranešimą apie administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

 

 1. Administracinio nusižengimo tyrimą atlikti privalo tos pačios institucijos, kuri užfiksavo šio administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką arba kurioje buvo gautas pranešimas, aktas ar kitoks dokumentas, kuriuo užfiksuotas administracinio nusižengimo požymius turinčios veikos padarymas, pareigūnai, jei jos pareigūnams šio kodekso 589 straipsnyje suteikta teisė atlikti administracinio nusižengimo tyrimą.
 2. Administracinių nusižengimų teisena dėl šio kodekso 119, 120, 204 straipsniuose nurodytų administracinių nusižengimų pradedama atitinkamai pagal akcininko, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) nario ar kreditoriaus pareiškimą, kuriame turi būti išvardyti asmenys, traukiami administracinėn atsakomybėn už akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių ar kreditorių teisių pažeidimus. Administracinio nusižengimo teisena dėl šio kodekso 1191 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų pradedama pagal akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, akcininko, valdybos, stebėtojų tarybos ar atskirų valdybos ar stebėtojų tarybos narių pareiškimą. Administracinio nusižengimo byla dėl šio kodekso 547 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų pradedama pagal visuomenės informavimo priemonės atstovo ar žurnalisto pareiškimą. Šioje dalyje numatytais atvejais administracinio nusižengimo tyrimas neatliekamas, protokolas nesurašomas, o pareiškimas siunčiamas teismui bylai nagrinėti. Kai teismas yra sudarytas iš teismo rūmų, pareiškimas gali būti siunčiamas bet kuriems to teismo rūmams.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2482, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17980

Nr. XIII-2251, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11170

 

 1. Administracinių nusižengimų teisena dėl šio kodekso 492 straipsnio 1, 2 dalyse numatytų administracinių nusižengimų, rūkymo daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui, pradedama tik pagal to daugiabučio namo gyventojo, deklaravusio gyvenamąją vietą tame daugiabučiame name, arba asmens, gyvenančio tame daugiabučiame name ir Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka atleisto nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą, arba šio asmens įgalioto atstovo ar atstovo pagal įstatymą pareiškimą, su kuriuo turi būti pateikti duomenys, patvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą ir aplinkybes, išskyrus atvejus, kai šioje dalyje nurodyto administracinio nusižengimo teisena pradedama pagal šio straipsnio 1 dalį.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-3426, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24598

 

591 straipsnis. Neteko galios nuo 2023-06-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

592 straipsnis. Tyrimo eiga nustačius, kad veika turi nusikalstamos veikos požymių

 1. Jeigu pradėjus administracinio nusižengimo teiseną nustatoma, kad padaryta veika turi nusikalstamos veikos požymių, tyrimą atliekantis pareigūnas motyvuotu nutarimu perduoda surinktą medžiagą ikiteisminio tyrimo institucijai ar prokurorui, kurie Baudžiamojo proceso kodekse nustatyta tvarka nusprendžia, ar pradėti ikiteisminį tyrimą. Iš ikiteisminio tyrimo institucijos ar prokuroro gavus pranešimą apie ikiteisminio tyrimo pradžią, administracinio nusižengimo teisena nutraukiama.
 2. Jeigu ikiteisminio tyrimo institucija ar prokuroras, gavę iš įgaliotos institucijos medžiagą ir nutarimą dėl administracinio nusižengimo bylos medžiagos perdavimo ikiteisminiam tyrimui, Baudžiamojo proceso kodekse nustatyta tvarka atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą, surinkta medžiaga grąžinama įgaliotai institucijai ir administracinio nusižengimo tyrimas yra tęsiamas.
 3. Jeigu ikiteisminio tyrimo institucija ar prokuroras, gavę pareiškimą ar pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, Baudžiamojo proceso kodekse nustatytais atvejais ir tvarka atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą, tačiau nustato, kad padaryta veika turi administracinio nusižengimo požymių, arba patys nustato padaryto administracinio nusižengimo požymių, jie motyvuotu nutarimu perduoda turimą medžiagą įgaliotai institucijai administracinio nusižengimo teisenai pradėti ir administracinio nusižengimo protokolui surašyti.
 4. Jeigu Baudžiamojo proceso kodekse nustatytais atvejais ir tvarka yra nutraukiamas ikiteisminis tyrimas ar baudžiamoji byla, tačiau ikiteisminio tyrimo medžiagoje ar baudžiamojoje byloje nustatoma, kad yra administracinio nusižengimo požymių, nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą ar baudžiamąją bylą kopija (nuorašas) kartu su visa tyrimo ar bylos medžiagos patvirtinta kopija (nuorašu) perduodama įgaliotai institucijai administracinio nusižengimo teisenai pradėti ir administracinio nusižengimo protokolui surašyti. Šiuo atveju baudžiamojoje byloje surinkti įrodymai, jei nereikia tirti papildomų aplinkybių, pakartotinai nerenkami.
 5. Jeigu įgaliota institucija nutraukia šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytais atvejais pradėtą administracinių nusižengimų teiseną, nutarimą nutraukti administracinio nusižengimo teiseną prokuroras turi teisę apskųsti apylinkės teismui šio kodekso nustatyta tvarka.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

 

593 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriančių pareigūnų įgaliojimai

 1. Administracinius nusižengimus tiriantys pareigūnai turi teisę atlikti šiuos veiksmus:

1) apklausti asmenis, įtariamus administracinių nusižengimų padarymu, nukentėjusiuosius, liudytojus arba paimti iš šių asmenų rašytinius parodymus;

2) atlikti įvykio vietos, patalpų, vietovių, daiktų ir dokumentų apžiūras;

3) atlikti parodymą atpažinti;

4) atlikti akistatas;

5) atlikti parodymų patikrinimą vietoje;

6) atlikti eksperimentą;

7) išreikalauti bylai turinčius reikšmės daiktus ir dokumentus;

8) paskirti ekspertizę arba kreiptis į teismą dėl teismo psichiatrijos ekspertizės paskyrimo;

9) gauti specialisto paaiškinimus;

10) pavesti kitoje teritorijoje veikiančios analogiškos institucijos atsakingiems asmenims atlikti tam tikrus tyrimo veiksmus;

11) kreiptis į policiją dėl administracinį nusižengimą padariusio asmens atvesdinimo, kai šis atsisako atvykti į nurodytą vietą apklausai ar kitiems procesiniams veiksmams atlikti, taip pat dėl jo paieškos.

 1. Atliekant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, mutatis mutandis taikomos Baudžiamojo proceso kodekso nuostatos.

 

594 straipsnis. Tyrimo veiksmų eigos ir rezultatų fiksavimas

 1. Atliekant šio kodekso 593 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus tyrimo veiksmus, rašomi tyrimo veiksmų protokolai, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nurodytą atvejį. Be to, tyrimo veiksmų metu gali būti fotografuojama, filmuojama, daromas garso ir vaizdo įrašas, daromi pėdsakų atspaudai ir išliejos, sudaromi planai ir schemos ir naudojami kitokie fiksavimo būdai.
 2. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens, nukentėjusiojo, liudytojo apklausa gali būti atliekama naudojantis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip). Kai apklausa atliekama naudojantis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip), privaloma daryti garso ir vaizdo įrašą, kuris pridedamas prie apklausos protokolo. Apklausos protokole parodymai nefiksuojami, o nurodomi apklausos atlikimo laikas, apklausą atlikęs pareigūnas ir apklausto asmens duomenys.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Tyrimo veiksmo protokolą rašo tyrimo veiksmą atliekantis arba jam padedantis asmuo tyrimo veiksmo metu arba tuojau pat jį pabaigus. Protokole turi būti nurodyta tyrimo veiksmo atlikimo vieta ir laikas (data ir valanda), tyrimo veiksmą atliekantis asmuo, jam padedantis asmuo ir visi asmenys, kurie dalyvauja ar kurių akivaizdoje tai atliekama, apklaustų asmenų parodymai arba kitų tyrimo veiksmų aprašymas ir rezultatai, asmenų, kurie dalyvavo atliekant tyrimo veiksmą ar kurių akivaizdoje jis atliktas, pareiškimai. Kai atliekant tyrimo veiksmą buvo panaudotos techninės priemonės, protokole turi būti nurodytos jų naudojimo sąlygos ir tvarka.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Tyrimo veiksmo protokolą pasirašo tyrimo veiksmą atlikęs asmuo, protokolą surašęs asmuo ir visi kiti atliekant tyrimo veiksmą dalyvavę asmenys. Apie tai, kad dalyvavęs atliekant tyrimo veiksmą asmuo atsisako pasirašyti tyrimo veiksmo protokolą arba dėl fizinių trūkumų ar kitokių priežasčių negali jo pasirašyti, pažymima protokole ir tyrimo veiksmą atlikęs asmuo tai patvirtina parašu. Tyrimo veiksmo, kuris atliktas šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, protokolą pasirašo tik jį surašęs asmuo.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Tyrimo veiksmo protokole daromi pakeitimai, taisymai ir papildymai turi būti aptariami ir patvirtinami surašant protokolą dalyvavusių asmenų parašais.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1.  Nuotraukos, negatyvai, skaitmeninės informacijos laikmenos, garso ir vaizdo įrašai ir kiti techninių priemonių panaudojimo atliekant tyrimo veiksmus rezultatai yra tyrimo veiksmo protokolo priedai, o šio straipsnio 7 dalyje numatytu atveju – administracinio nusižengimo protokolo priedai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Kai administracinio nusižengimo protokolas surašomas tyrimo veiksmų atlikimo metu ar tuoj pat po jų, gali būti nerašomas atskiras tyrimo veiksmų protokolas, o apie tyrimo veiksmų atlikimą įrašoma administracinio nusižengimo protokole, tačiau šis įrašas turi atitikti šio straipsnio reikalavimus.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

XXX skyrius. Administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonės.

595 straipsnis. Administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonės

Administracinius nusižengimus tiriantys pareigūnai, siekdami užkirsti kelią administraciniams nusižengimams, taip pat siekdami užtikrinti, kad būtų išsamiai tiriami administraciniai nusižengimai ir nagrinėjamos administracinių nusižengimų bylos, ir vykdomi administracinių nusižengimų bylose priimami sprendimai, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali taikyti šias prievartos priemones:

1) administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pristatymą ir paiešką;

2)  asmenų atvesdinimą;

3)  administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens administracinį sulaikymą (toliau – administracinis sulaikymas);

4)  asmens apžiūrą ir daiktų patikrinimą;

5)  daiktų ir dokumentų paėmimą;

6)  poėmį;

7)  administracinį nusižengimą tiriančio pareigūno teisę susipažinti su informacija;

8) teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę patvirtinančio dokumento paėmimą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-2374, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12798

 

9) specialiąją teisę patvirtinančio dokumento paėmimą, teisės vairuoti transporto priemones sustabdymą, kai administracinį nusižengimą padarė neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ar vengiantis pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo asmuo;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

 

10)  priverstinį transporto priemonės nuvežimą;

11)  neteisėtai pastatytų, laikomų ar apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ar kitiems tikslams naudojamų vagonėlių, kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių priverstinį nuvežimą;

12)  vairuotojo nušalinimą nuo transporto priemonių vairavimo, patikrinimą dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

13)  atidavimą į sveikatos priežiūros įstaigą teismo psichiatrijos ekspertizei atlikti.

 

596 straipsnis. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pristatymas ir paieška, asmenų atvesdinimas

 1. Administracinio nusižengimo protokolui surašyti, kai negalima jo surašyti nusižengimo padarymo vietoje, administracinį nusižengimą tiriantis pareigūnas administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį šio sutikimu gali pristatyti į atitinkamos institucijos patalpas. Apie nepilnamečio pristatymą būtina nedelsiant pranešti jo tėvams arba globėjams (rūpintojams).
 2. Kai administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens buvimo vieta nežinoma, administracinio nusižengimo tyrimą atliekantis pareigūnas, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija gali kreiptis į teritorinę policijos įstaigą dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paieškos skelbimo.
 3. Asmenys, gavę šaukimus atvykti pas administracinį nusižengimą tiriantį pareigūną, į teismą ar į administracinį nusižengimą ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją, be pateisinamos priežasties neatvykę nurodytu adresu ir laiku, gali būti atvesdinami, jeigu jiems neatvykus neįmanoma ištirti ar išnagrinėti administracinio nusižengimo bylos ir jiems buvo tinkamai pranešta šio kodekso 573 straipsnyje nustatyta tvarka. Nepilnametis gali būti atvesdinamas tik lydimas tėvų arba globėjų (rūpintojų).
 4. Asmenį atvesdina policija administracinį nusižengimą tiriančio pareigūno ar ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos (pareigūno) prašymu ar teismo nutartimi.

 

597 straipsnis. Administracinis sulaikymas

 1. Administracinis sulaikymas taikomas tik tais atvejais, kai:

1) nesulaikius administracinio nusižengimo padarymo vietoje ar tuoj po jo padarymo užklupto asmens, negali būti nustatyta administracinio nusižengimo padarymu įtariamo asmens tapatybė;

2) sulaikymas yra būtinas siekiant tinkamai užfiksuoti administracinį nusižengimą, surašyti administracinio nusižengimo protokolą;

3) užkluptas asmuo savo elgesiu kelia pavojų ar dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų nesiorientuoja aplinkoje.

 1. Asmenį sulaikius, administracinio nusižengimo protokolas turi būti surašytas ar kiti būtini procesiniai veiksmai atlikti per įmanomai trumpiausią laiką. Surašius administracinio nusižengimo protokolą, taip pat išnykus kitiems šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems administracinio sulaikymo pagrindams, asmuo turi būti nedelsiant paleistas. Visais atvejais administracinio sulaikymo trukmė negali viršyti šio straipsnio 3, 4 dalyse nurodytos trukmės.
 2. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens administracinis sulaikymas gali trukti ne ilgiau kaip penkias valandas, o kai asmuo sulaikomas siekiant tinkamai užfiksuoti administracinį nusižengimą ir surašyti administracinio nusižengimo protokolą, – ne ilgiau kaip septynias valandas.
 3. Už šio kodekso 536 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus traukiami administracinėn atsakomybėn asmenys gali būti sulaikyti iki penkių valandų nusižengimo aplinkybėms užfiksuoti, o prireikus nustatyti asmens tapatybę, – iki keturiasdešimt aštuonių valandų.
 4. Administracinio sulaikymo laikas skaičiuojamas nuo administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens faktinio sulaikymo (faktinio asmens laisvės apribojimo pradžios) momento, o neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens – nuo jo išblaivėjimo laiko.
 5. Kai sulaikytas asmuo sulaikymo dieną yra vežamas į teismą ar kitą instituciją, kur priimamas nutarimas dėl administracinės nuobaudos, bylos nagrinėjimo laikas į administracinio sulaikymo terminus neįskaičiuojamas.
 6. Dėl administracinio sulaikymo surašomas protokolas. Administracinio sulaikymo protokole nurodoma: protokolo surašymo data ir vieta; protokolą surašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė; duomenys apie sulaikytojo asmenybę; sulaikymo laikas, vieta ir motyvai. Protokolą pasirašo jį surašęs pareigūnas ir sulaikytasis. Jeigu sulaikytasis atsisako pasirašyti protokolą arba dėl savo būsenos nesugeba jo pasirašyti, apie tai įrašoma protokole.
 7. Sulaikyto administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymu jo giminaičiams, darbovietės arba mokymo įstaigos administracijai pranešama, kur šis asmuo yra. Apie nepilnamečio sulaikymą būtina nedelsiant pranešti jo tėvams arba globėjams (rūpintojams).
 8. Administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį gali sulaikyti jų kompetencijai priskirtus administracinius nusižengimus tiriantys:

1) policijos pareigūnai;

2) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai;

3) Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai;

4) Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai;

5) Karo policijos pareigūnai;

6) Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2903, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10900

 

 1. Šio straipsnio 9 dalyje nenurodytų institucijų pareigūnai gali kreiptis į policiją dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens sulaikymo. Kai administracinis nusižengimas padaromas karinėse, karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijose, karinio vieneto vado įsakymu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo gali būti faktiškai sulaikytas (faktiškai apribota asmens laisvė) tol, kol atvyks policijos ar Karo policijos pareigūnai, bet ne ilgiau negu dvi valandas. Kai administracinis nusižengimas padaromas laisvės atėmimo vietų įstaigoje ar jos prieigose, laisvės atėmimo vietų įstaigos direktoriaus ar jo įgalioto pareigūno nurodymu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo gali būti sulaikytas tol, kol atvyks policijos pareigūnai, bet ne ilgiau negu dvi valandas.Straipsnio dalies pakeitimai:Nr. XIV-1203, 2022-06-28, paskelbta TAR 2022-07-15, i. k. 2022-15566

 

598 straipsnis. Asmens apžiūra ir daiktų patikrinimas

 1. Administracinio nusižengimo tyrimą atliekantis pareigūnas turi teisę atlikti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens, nukentėjusiojo ar kito asmens kūno apžiūrą, prireikus nustatyti, ar ant jo kūno yra nusižengimo pėdsakų arba ypatingų žymių, atlikti daiktų patikrinimą.
 2. Kai asmuo nesutinka, kad būtų atlikta jo kūno apžiūra, pareigūnas priima patvarkymą, kuris tam asmeniui privalomas.
 3. Kai apžiūra yra susijusi su asmens kūno apnuoginimu, ją atlieka tos pačios lyties pareigūnas arba gydytojas.
 4. Dėl asmens apžiūros ar daiktų patikrinimo atlikimo surašomas protokolas.

 

599 straipsnis. Daiktų ir dokumentų paėmimas

 1. Asmens administracinio sulaikymo, asmens apžiūros ar daiktų patikrinimo metu rasti daiktai ir dokumentai, kurie yra administracinio nusižengimo įrankis, tiesioginis objektas arba yra reikšmingi administracinio nusižengimo tyrimui ir bylos nagrinėjimui, gali būti paimami. Paimti daiktai ir dokumentai saugomi pareigūnų nustatytose vietose ir, remiantis priimtu nutarimu (sprendimu), nustatyta tvarka konfiskuojami arba grąžinami teisėtam valdytojui, arba sunaikinami. Daiktai, kurie gali greitai sugesti ar prarasti vertę arba kurių saugojimas, priežiūra ir laikymas susiję su aiškiai per didelėmis išlaidomis, jeigu negali būti grąžinami teisėtam valdytojui, administracinį nusižengimą tiriančio pareigūno nutarimu realizuojami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta areštuoto turto realizavimo tvarka. Įstatymuose nustatytais atvejais teisėtam valdytojui atlyginama realizuotų arba sunaikintų daiktų vertė.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

 

 1. Padarius šio kodekso 182, 183, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 482, 483 straipsniuose numatytus administracinius nusižengimus, policijos pareigūnai iki administracinio nusižengimo bylos išnagrinėjimo turi teisę paimti tuose straipsniuose nurodytus ginklus, šaudmenis, civilines pirotechnikos priemones, ginklų taikiklius ar kitus priedėlius, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą su tos rūšies ginklais draudžiama naudoti, iki bylos išnagrinėjimo ir sprendimo dėl paimtų daiktų priėmimo. Apie tai įrašoma šių daiktų paėmimo protokole: nurodoma paimto ginklo markė ar modelis, kalibras, serija ir numeris, šaudmenų kiekis ir rūšis, civilinių pirotechnikos priemonių, ginklų taikiklių ar kitų priedėlių, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą su tos rūšies ginklais draudžiama naudoti, kiekis ir klasė. Kai administracinį nusižengimą padaro asmuo, eidamas tarnybines pareigas, daiktų paėmimas, asmens apžiūra ir daiktų patikrinimas taikomas tik tais atvejais, kai atidėlioti negalima.
 2. Padarius šio kodekso 520 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus, pareigūnai turi teisę paimti valstybės ordiną, medalį ar kitą pasižymėjimo ženklą. Išnagrinėjus bylą, iš administracinį nusižengimą padariusio asmens paimti valstybės ordinas, medalis ar kitas pasižymėjimo ženklas turi būti grąžinti jų teisėtam savininkui, o kai jis nežinomas, siunčiami Lietuvos valstybės ordinų kancleriui.
 3. Paėmus daiktus ir dokumentus, surašomas jų paėmimo protokolas arba apie daiktų ir dokumentų paėmimą įrašoma administracinio nusižengimo, asmens apžiūros, daiktų patikrinimo ar administracinio sulaikymo protokoluose.

 

600 straipsnis. Poėmis

 1. Kai reikia paimti daiktus ar dokumentus, turinčius reikšmės administracinio nusižengimo tyrimui, ir yra žinoma, kur yra jie arba asmuo, kuris juos turi, administracinį nusižengimą tiriantis pareigūnas gali daryti poėmį. Poėmis daromas apylinkės teismo nutartimi.
 2. Neatidėliotinais atvejais poėmis gali būti daromas administracinį nusižengimą tiriančio pareigūno patvarkymu. Šiuo atveju per tris darbo dienas nuo poėmio padarymo turi būti gautas apylinkės teismo teisėjo patvirtinimas dėl padaryto poėmio teisėtumo. Jei apylinkės teismo teisėjo patvirtinimas per šį terminą negautas, visi paimti daiktai ir dokumentai turi būti grąžinami asmenims, iš kurių jie paimti.
 3. Asmenys, turintys paimtinus daiktus ar dokumentus, privalo nekliudyti poėmį darantiems atsakingiems asmenims. Nevykdantys šios pareigos asmenys atsako pagal šio kodekso 224 straipsnio 1 dalį.
 4. Poėmis daromas Baudžiamojo proceso kodekse nustatyta tvarka.
 5. Dėl poėmio surašomas protokolas. Poėmio protokole turi būti nurodyti paimti daiktai ir dokumentai ir aprašyti pagrindiniai jų požymiai. Jei poėmio metu jokie daiktai ir dokumentai nebuvo paimti, tai nurodoma protokole. Vienas poėmio protokolo egzempliorius paliekamas asmeniui, pas kurį buvo daromas poėmis.

  

601 straipsnis. Administracinį nusižengimą tiriančio pareigūno teisė susipažinti su informacija

 1. Administracinį nusižengimą tiriantis pareigūnas turi teisę atvykti į bet kurią valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, viešąjį ar privatųjį juridinį asmenį ir pareikalauti, kad jam būtų leista susipažinti su administracinių nusižengimų tyrimui reikalingais dokumentais ar kita reikalinga informacija, daryti įrašus ar kopijuoti dokumentus ir informaciją arba gauti nurodytą informaciją raštu, kai tai reikalinga tiriant administracinį nusižengimą. Ūkio subjektai jų priežiūrą atliekančių institucijų atsakingiems asmenims informaciją teikia šiame kodekse ir kituose įstatymuose nustatyta tvarka.
 2. Asmenys, atsisakantys pateikti administracinį nusižengimą tiriančio pareigūno reikalaujamus informaciją ar dokumentus, atsako pagal šio kodekso 505 straipsnį.
 3. Administracinį nusižengimą tiriantis pareigūnas šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka gautą informaciją gali panaudoti tik administraciniam nusižengimui tirti. Administracinio nusižengimo tyrimui nereikalingą informaciją pareigūnas privalo nedelsdamas sunaikinti.
 4. Administracinį nusižengimą tiriantis pareigūnas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) turi teisę neatlygintinai gauti valstybės registrų duomenis, reikalingus funkcijoms atlikti.

  

602 straipsnis. Teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę patvirtinančio dokumento paėmimas, taip pat specialiąją teisę patvirtinančio dokumento paėmimas, teisės vairuoti transporto priemones sustabdymas, kai administracinį nusižengimą padarė neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ar vengiantis pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo asmuo

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

Nr. XIII-2374, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12798

 

 1. Kai įtariama, kad padarytas administracinis nusižengimas, už kurį pagal šį kodeksą gali būti skiriamas teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę atėmimas, iš vidaus vandenų transporto priemonės vairuotojo paimamas teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę patvirtinantis dokumentas (vidaus vandenų transporto specialisto diplomas, kvalifikacijos liudijimas, Europos Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimas arba laivavedžio pažymėjimas), išduodamas laikinasis leidimas vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę ir apie tai įrašoma administracinio nusižengimo protokole. Kai priimamas nutarimas atimti teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę, teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę patvirtinantis dokumentas (vidaus vandenų transporto specialisto diplomas, kvalifikacijos liudijimas, Europos Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimas arba laivavedžio pažymėjimas) negrąžinamas, o laikinojo leidimo vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę galiojimas pratęsiamas, iki baigsis nustatytas skundo padavimo terminas arba iki įsiteisės administracinio nusižengimo teiseną užbaigiantis teismo sprendimas. Kai asmeniui surašytas administracinis nurodymas, laikinas leidimas nustoja galioti asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-914, 2022-01-20, paskelbta TAR 2022-01-28, i. k. 2022-01358

 

 1. Neteko galios 2020-01-02.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-2374, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12798

 

 1. Kai įtariama, kad administracinis nusižengimas, už kurį pagal šį kodeksą gali būti skiriamas specialiosios teisės, išskyrus teisę vairuoti transporto priemones, atėmimas, padarytas neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, arba kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo, vartojo alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po veikos padarymo ar iki jos aplinkybių nustatymo, iš administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paimamas specialiąją teisę patvirtinantis dokumentas ir negrąžinamas asmeniui tol, kol administracinio nusižengimo byloje įsiteisėja galutinis sprendimas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

 

 1. Kai įtariama, kad administracinis nusižengimas, už kurį pagal šį kodeksą gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas, padarytas neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, arba kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo vengė pasitikrinti dėl apsvaigimo, vartojo alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po veikos padarymo ar iki jos aplinkybių nustatymo, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisė vairuoti transporto priemones sustabdoma tol, kol administracinio nusižengimo byloje įsiteisėja galutinis sprendimas, ir apie tai įrašoma administracinio nusižengimo protokole.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1931, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00862

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

 

603 straipsnis. Priverstinis transporto priemonės nuvežimas

Padarius šio kodekso 417 straipsnio 2 dalyje (sustojimas ar stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ar stovėti, sustojimas ar stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų), 21 dalyje (sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės, neturint teisės sustoti ir stovėti tokiose vietose), 420 straipsnio 1, 2 dalyse, 422 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse, 423 straipsnio 1, 2 dalyse, 424 straipsnio 3, 4 dalyse, 426 straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, kai tai trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui, kelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba kitaip pažeidžia kitų asmenų teises, taip pat padarius nusižengimą, už kurį pagal šį kodeksą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas, administracinio nusižengimo teiseną pradėję ar administracinio nusižengimo tyrimą atliekantys pareigūnai turi teisę Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka priverstinai nuvežti transporto priemonę. Nuvežtą transporto priemonę leidžiama susigrąžinti pašalinus grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei, trukdymą saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui, kitų asmenų teisių pažeidimą. Padarius nusižengimą, už kurį pagal šį kodeksą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas, transporto priemonė grąžinama (išskyrus atvejus, kai ji konfiskuojama ar šiame straipsnyje nustatyta tvarka realizuojama arba sunaikinama) tik po to, kai išnagrinėjama administracinio nusižengimo byla. Apie transporto priemonės grąžinimą pažymima nutarime. Kai transporto priemonė nuosavybės teise priklauso ne administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, ji grąžinama jos savininkui (valdytojui) institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio nusižengimo protokolą, vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu iki administracinio nusižengimo bylos išnagrinėjimo, jeigu tai nepakenks administracinio nusižengimo teisenai. Šiuo atveju transporto priemonės savininkas (valdytojas) privalo užtikrinti, kad transporto priemonė nebūtų parduota ar kitaip perleista kitiems asmenims arba sumažinta jos vertė pakeičiant komplektaciją iki nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo termino pabaigos (apskundus nutarimą – iki galutinio teismo nutarimo (nutarties) įsiteisėjimo), o įsiteisėjus nutarimui konfiskuoti transporto priemonę – iki nutarimo vykdymo, taip pat užtikrinti, kad transporto priemonė būtų Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo nutarimo konfiskuoti transporto priemonę įsiteisėjimo dienos. Kai transporto priemonės, kuri priverstinai nuvežta padarius administracinį nusižengimą, už kurį pagal šį kodeksą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas, saugojimas, priežiūra ir laikymas viršija transporto priemonės vertę ir ji negali būti grąžinama savininkui (valdytojui), administracinį nusižengimą tiriančio pareigūno nutarimu ši transporto priemonė realizuojama arba sunaikinama Civilinio proceso kodekse nustatyta areštuoto turto realizavimo tvarka. Kai byloje įsiteisėja teismo nutarimas (nutartis), kuriuo (kuria) nepriimtas sprendimas konfiskuoti transporto priemonę, teisėtam valdytojui atlyginama realizuotos arba sunaikintos transporto priemonės vertė.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-1931, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00862

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

Nr. XIV-264, 2021-04-22, paskelbta TAR 2021-04-28, i. k. 2021-08866

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

Nr. XIV1567, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25033

 

604 straipsnis. Neteisėtai pastatytų, laikomų ar apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ar kitiems tikslams naudojamų vagonėlių, kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių priverstinis nuvežimas

Padarius šio kodekso 305 straipsnio 10, 11 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai turi teisę Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka priverstinai nuvežti neteisėtai pastatytus, laikomus ar apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ar kitiems tikslams naudojamus vagonėlius, kitus kilnojamuosius objektus arba įrenginius.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3197, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15390

 

605 straipsnis. Nušalinimas nuo transporto priemonių vairavimo, patikrinimas dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų

 1. Vairuojantys transporto priemones, vidaus vandenų transporto priemones vairuotojai, civilinės aviacijos specialistai, geležinkelių riedmenis valdantys (atsakingi už valdymą) arba kiti asmenys, kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad jie neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, turi būti nušalinti nuo transporto priemonių, vidaus vandenų transporto priemonių vairavimo, orlaivių eksploatavimo, geležinkelio riedmenų valdymo arba kitų pareigų ir nustatyta tvarka turi būti patikrinta jų neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų būsena.
 2. Kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad kiti, negu nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys yra neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nustatyta tvarka turi būti patikrinta, ar jie yra neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
 3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti asmenys tikrinami vietoje ir (arba) siunčiami neblaivumui arba apsvaigimui nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų nustatyti ir tikrinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

606 straipsnis. Atidavimas į sveikatos priežiūros įstaigą teismo psichiatrijos ekspertizei atlikti

 1. Jeigu nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą teisme prireikia administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui daryti teismo psichiatrijos ekspertizę, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo teismo nutartimi gali būti atiduotas į sveikatos priežiūros įstaigą. Kai teismo psichiatrijos ekspertizės prireikia atliekant administracinio nusižengimo tyrimą ar nagrinėjant bylą ne teismo tvarka, pareigūnas kreipiasi į apylinkės teismą dėl teismo psichiatrijos ekspertizės atlikimo. Asmuo gali būti laikomas sveikatos priežiūros įstaigoje iki ekspertizės akto pateikimo teismui, bet ne ilgiau negu dvi paras.
 2. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens, kuris savo veiksmais gali padaryti esminės žalos savo ir aplinkinių sveikatai ir gyvybei, priverstinio hospitalizavimo ir gydymo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatyme nustatyta tvarka.

 

607 straipsnis. Administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonių apskundimas

 1. Asmuo, kuriam taikomos šiame skyriuje nustatytos administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonės, turi teisę šias priemones apskųsti apylinkės teismui jų taikymo metu ir per septynias kalendorines dienas nuo teisenos užtikrinimo prievartos priemonės taikymo pabaigos. Šiais atvejais skundas paduodamas per instituciją, kurios pareigūnai atliko (atlieka) administracinio nusižengimo tyrimą. Apylinkės teismas skundą turi išnagrinėti per penkias darbo dienas nuo skundo gavimo rašytinio proceso tvarka. Apylinkės teismas priima vieną iš šių nutarimų:

1) skundą atmesti;

2) skundą patenkinti ir panaikinti administracinio nusižengimo teisenos užtikrinimo prievartos priemonę.

 1. Apylinkės teismui priėmus sprendimą panaikinti administracinio nusižengimo teisenos užtikrinimo prievartos priemonę:

1) prievartos priemonės taikymas turi būti nutrauktas tuo atveju, kai jos taikymas nėra baigtas;

2) taikant prievartos priemonę paimti daiktai ir dokumentai, išskyrus daiktus, kurių apyvarta yra uždrausta, grąžinami asmeniui, iš kurio buvo paimti;

3) jeigu taikant prievartos priemonę jos taikymo protokole buvo fiksuojami įrodymai, jais administracinio nusižengimo byloje negalima remtis.

 1. Apylinkės teismo nutarimas, kuriuo išspręstas skundas dėl administracinio nusižengimo teisenos užtikrinimo prievartos priemonių taikymo, neskundžiamas, tačiau nesutikimą su šiuo nutarimu galima pareikšti apeliaciniame skunde dėl administracinio nusižengimo byloje priimto nutarimo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

 

XXXI skyrius. Tyrimo pabaiga, administracinio nusižengimo protokolas ir administracinis nurodymas. 

608 straipsnis. Administracinio nusižengimo protokolo surašymas

 1. Baigęs administracinio nusižengimo tyrimą, jį atlikęs pareigūnas surašo administracinio nusižengimo protokolą. Prieš rašydamas administracinio nusižengimo protokolą, pareigūnas patikrina, ar fizinis asmuo, kuriam administraciniu nusižengimu padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala, arba juridinis asmuo, kuriam administraciniu nusižengimu padaryta turtinė ar neturtinė žala, yra pripažintas nukentėjusiuoju. Nustatęs, kad šis asmuo nukentėjusiuoju nepripažintas, pareigūnas jį pripažįsta nukentėjusiuoju ir šį sprendimą įrašo į administracinio nusižengimo protokolą. Protokolas surašomas dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens sutikimu jo dalyvavimas surašant administracinio nusižengimo protokolą gali būti užtikrinamas informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip).
 2. Administracinio nusižengimo protokolas gali būti surašytas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant šiais atvejais:

1) kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo šaukiamas neatvyko ir nedalyvavo surašant protokolą;

2) dėl šio kodekso 431 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse numatytų administracinių nusižengimų, taip pat šio kodekso 611 straipsnyje numatytais atvejais;

3) dėl šio kodekso 130 straipsnio 3 ir 9 dalyse, 185 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 187 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 223 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 236 straipsnio 1 ir 5 dalyse, 2361 straipsnio 2 dalyje, 241 straipsnio 1 dalyje, 243 straipsnio 2 dalyje, 2431 straipsnio 1 dalyje, 247 straipsnio 31 dalyje, 248 straipsnio 1 dalyje, 2481 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 2482 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 2483 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 249 straipsnio 1 ir 11 dalyse, 250 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 252 straipsnio 2 ir 9 dalyse, 254 straipsnio 1 ir 5 dalyse, 255 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 293 straipsnio 2 dalyje, 435 straipsnio 1 dalyje, 545 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų administracinių nusižengimų, kai asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn už ataskaitų, deklaracijų ar kitų dokumentų, kurių pateikimo kompetentingoms institucijoms periodiškumą nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, nepateikimą nustatytais terminais.

 1. Dėl šio kodekso 224 straipsnio 2 dalyje numatyto administracinio nusižengimo, be šio kodekso 589 straipsnyje nurodytų pareigūnų, protokolą turi teisę surašyti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjantis pareigūnas arba nutarimą administracinio nusižengimo byloje vykdančios institucijos pareigūnas. Jeigu šio kodekso 224 straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas paaiškėja bylą nagrinėjant teisme, teisėjas neskundžiama nutartimi apie tai praneša institucijai, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą ir surašė administracinio nusižengimo protokolą.
 2. Surašytas administracinio nusižengimo protokolas nedelsiant įteikiamas, o šio straipsnio 1 dalyje numatytu atveju, kai jis surašytas naudojantis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip), taip pat šio straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais nusiunčiamas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Jeigu administracinio nusižengimo protokolas pasirašomas elektroniniu parašu, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui siunčiamas elektroninis administracinio nusižengimo protokolo nuorašas. Administracinio nusižengimo protokolo kopija (nuorašas), laikantis asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų, taip pat įteikiama arba siunčiama nukentėjusiajam. Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ar nukentėjusysis yra nepilnametis, apie administracinio nusižengimo protokolo surašymą pranešama nepilnamečio atstovui pagal įstatymą.
 3. Jeigu už padarytą administracinį nusižengimą šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje numatytas įspėjimas ir nėra šio kodekso 610 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų, baigus administracinio nusižengimo tyrimą asmeniui skiriamas įspėjimas ir tyrimą atlikęs pareigūnas dėl to administracinio nusižengimo surašo nutarimą. Administracinio nusižengimo protokolas šiuo atveju nesurašomas.
 4. Atlikus administracinio nusižengimo tyrimą, kai nustatoma šio kodekso 5651 straipsnyje numatyta aplinkybė, institucija, kurios pareigūnas atliko tyrimą, priima nutarimą nutraukti administracinio nusižengimo teiseną.
 5. Prieš priimant šio straipsnio 6 dalyje nurodytą nutarimą, turi būti įvertinta, ar yra fizinis asmuo, nurodęs, kad jam padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala, arba juridinis asmuo, nurodęs, kad jam padaryta turtinė ar neturtinė žala. Sprendimas pripažinti arba atsisakyti pripažinti šioje dalyje nurodytą asmenį nukentėjusiuoju įrašomas į nutarimą. Šio straipsnio nuostatos netaikomos, jeigu administracinio nusižengimo bylos teisena nutraukiama šio kodekso 5651 straipsnio 6 ir 8 punktuose nustatytais pagrindais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

Nr. XIV-2306, 2023-12-05, paskelbta TAR 2023-12-14, i. k. 2023-24173

 

609 straipsnis. Administracinio nusižengimo protokolo turinys

 1. Administracinio nusižengimo protokole nurodoma: jo surašymo data ir vieta, tyrimą atlikusio ir protokolą surašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė; duomenys apie administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį (asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, E. pristatymo dėžutės adresas, elektroninio pašto adresas ar telefono numeris, darbo vieta ir kt., užsienio valstybių piliečių gimimo metai); administracinio nusižengimo padarymo vieta (gali būti nurodomos tik vietos koordinatės), laikas ir esmė; šio kodekso straipsnis, straipsnio dalis ar kitas atsakomybę už šį nusižengimą nustatantis teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo; sprendimas pripažinti fizinį ar juridinį asmenį nukentėjusiuoju; nukentėjusiųjų, jeigu jų yra, vardai, pavardės (kai nukentėjusysis – fizinis asmuo), pavadinimai ir atstovų duomenys (kai nukentėjusysis – juridinis asmuo), jų adresai, elektroninio pašto adresai, telefono numeriai; liudytojų, jeigu jų yra, vardai, pavardės, adresai, E. pristatymo dėžučių adresai, elektroninio pašto adresai, telefono numeriai ir kt.; administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimas dėl administracinio nusižengimo, jo aplinkybių; administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymas nerašyti administracinio nurodymo, jei asmuo dėl to kreipėsi į protokolą rašantį pareigūną; bylos nagrinėjimo data, laikas ir vieta, jei tai žinoma administracinio nusižengimo protokolo surašymo metu; administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pageidavimu – jo prašymas siųsti ir gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis; administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens reikalavimas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, jei šis reikalavimas buvo pareikštas; kiti bylai išnagrinėti būtini duomenys. Kai administracinio nusižengimo protokolas surašomas naudojantis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip), privaloma daryti garso ir vaizdo įrašą, kuris yra administracinio nusižengimo protokolo priedas. Protokolą pasirašo jį surašęs asmuo ir administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, išskyrus šio kodekso 608 straipsnio 1 dalyje nustatytą atvejį, kai protokolas surašytas naudojantis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip), ir šio kodekso 608 straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, kai protokolas gali būti surašytas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant; kai yra liudytojų ir nukentėjusiųjų, protokolą gali pasirašyti ir šie asmenys.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-108, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29418

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

Nr. XIV-419, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14576

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Kai nėra šio kodekso 610 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų, pareigūnas į administracinio nusižengimo protokolą įrašo administracinį nurodymą, kuriame:

1) nurodoma, kokio dydžio piniginę baudą siūloma sumokėti administracinį nusižengimą padariusiam asmeniui ir, kai už padarytą veiką šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje nustatytas privalomas specialiosios teisės atėmimas, – kokios trukmės specialiosios teisės atėmimas skiriamas asmeniui;

2) nurodoma, per kiek laiko, kokiu įmokos kodu ir į kokią sąskaitą asmuo turi sumokėti baudą, taip pat laikas ir vieta, kur turi būti atiduotas šio kodekso 602 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka išduotas laikinasis dokumentas ar kitas specialiąją teisę patvirtinantis dokumentas;

3) išaiškinama, kad, nesumokėjus baudos arba neatidavus šio kodekso 602 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka išduoto laikinojo dokumento ar kito specialiąją teisę patvirtinančio dokumento nustatytu laiku, administracinis nurodymas bus laikomas negaliojančiu ir administracinio nusižengimo protokolas bus siunčiamas institucijai, kurios pareigūnai įgalioti nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

 

4) nurodomi šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje už asmens padarytą administracinį nusižengimą nustatytos baudos minimalus ir maksimalus dydžiai ir specialiosios teisės atėmimo minimalus ir maksimalus terminai.

 1. Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo atsisako suteikti duomenis apie save arba pasirašyti protokolą, tai įrašoma administracinio nusižengimo protokole. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę pateikti prie protokolo pridedamus paaiškinimus ir pastabas dėl protokolo turinio, taip pat išdėstyti savo atsisakymo jį pasirašyti motyvus.
 2. Surašant protokolą, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui išaiškinamos šio kodekso 577 straipsnyje numatytos jo teisės ir pareigos ir tai pažymima protokole.
 3. Kai protokolas surašomas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, paaiškinimą dėl padaryto nusižengimo ir pastabas dėl protokolo turinio šis asmuo turi teisę pateikti administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo metu. Kitos administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisės ir pareigos, numatytos šio kodekso 577 straipsnyje, išdėstomos protokole.
 4. Administracinio nusižengimo protokolo formą ir jos pildymo taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

 

 

610 straipsnis. Administracinio nurodymo surašymo pagrindai ir jo įvykdymo padariniai

 1. Administracinis nurodymas – į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas asmeniui per penkiolika kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o kai administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu surašomas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, – per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, o jei asmuo padarė pakartotinį administracinį nusižengimą, numatytą šio kodekso 414 straipsnio 1 dalyje, 415 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse, 416 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse, 417 straipsnyje, 418 straipsnio 1 dalyje, 419 straipsnio 1 dalyje, 420 straipsnio 1 dalyje, 421 straipsnyje, 432 straipsnio 1 dalyje, 459 straipsnio 1, 4 ir 5 dalyse, 463 straipsnyje, – minimalią baudą, nustatytą šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje (straipsnio dalyje), kuriame (kurioje) nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą. Kai šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą, nustatytas privalomas asmeniui suteiktos teisės vairuoti transporto priemones atėmimas, į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas sutikti su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu šio kodekso 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytam terminui. Kai šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą, nustatytas privalomas asmeniui suteiktos specialiosios teisės, išskyrus teisę vairuoti transporto priemones, atėmimas, į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas per penkiolika kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o kai administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu surašomas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, – per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos grąžinti specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus atitinkamai institucijai (sutikti su specialiosios teisės atėmimu šio kodekso 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytam terminui).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

Nr. XIII-1969, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03167

Nr. XIV-266, 2021-04-22, paskelbta TAR 2021-04-28, i. k. 2021-08868

 

 1. Administracinis nurodymas negali būti surašomas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

1) šio kodekso specialiosios dalies straipsnio ar straipsnio dalies sankcijoje už administracinį nusižengimą nustatyta didesnė negu vieno tūkstančio penkių šimtų eurų maksimali bauda;

2) asmuo per metus padarė pakartotinį administracinį nusižengimą, išskyrus šio kodekso 414 straipsnio 1 dalyje, 415 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse, 416 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse, 417 straipsnyje, 418 straipsnio 1 dalyje, 419 straipsnio 1 dalyje, 420 straipsnio 1 dalyje, 421 straipsnyje, 432 straipsnio 1 dalyje, 459 straipsnio 1, 4 ir 5 dalyse, 463 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

Nr. XIV-266, 2021-04-22, paskelbta TAR 2021-04-28, i. k. 2021-08868

 

3) asmuo administracinį nusižengimą padarė būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir tai turėjo įtakos administracinio nusižengimo padarymui, vengė patikrinimo dėl neblaivumo ar apsvaigimo, vartojo alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo;

4) administracinis nusižengimas sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą; taip pat administraciniu nusižengimu padaryta turtinė žala, kuri nėra visiškai atlyginta;

5) šio kodekso specialiojoje dalyje už asmens padarytą veiką nustatytas privalomas turto, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, konfiskavimas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

 

6) neteko galios nuo 2019-01-01;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

 

7) asmuo padarė administracinį nusižengimą, susijusį su naudojimusi šio kodekso 28 straipsnio 1 dalyje nurodyta specialiąja teise, šios teisės neturėdamas arba kai ji iš asmens buvo atimta.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais administracinio nusižengimo protokolas šio kodekso nustatyta tvarka perduodamas administracinį nusižengimą ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai (pareigūnui).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

 

 1. Administracinis nurodymas yra neskundžiamas.
 2. Asmeniui per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą, o kai numatyta, – ir grąžinus specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus (išskyrus dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti transporto priemones) atitinkamai institucijai, laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas. Asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, jei šio kodekso 33 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu atveju nepriimamas nutarimas skirti administracinio poveikio priemonę, administracinio nusižengimo teisena pasibaigia.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

 

611 straipsnis. Administracinio nusižengimo protokolo, administracinio nurodymo ir nutarimo surašymas tais atvejais, kai nusižengimas užfiksuotas ne asmens, įtariamo administracinio nusižengimo padarymu, akivaizdoje

 1. Kai šio kodekso 264 straipsnio 1 ir 2 dalyse (transporto priemonių važiavimas ar stovėjimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus), 278 straipsnio 2 dalyje, 282, 414 straipsniuose, 415 straipsnio 1 dalyje, 2 dalyje (transporto priemonių, kurios nustatyta tvarka neįregistruotos (neperregistruotos) arba be privalomosios techninės apžiūros, vairavimas), 6 ir 7 dalyse, 416, 417, 418, 419 straipsniuose, 420 straipsnio 1 dalyje, 421 straipsnyje, 424 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse, 431 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse, 432 straipsnyje, 459 straipsnio 1, 4, 5, 6 ir 7 dalyse, 463 straipsnyje numatytas administracinis nusižengimas užfiksuotas ne asmens, įtariamo administracinio nusižengimo padarymu, akivaizdoje, administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu (tais atvejais, kai pagal šio kodekso 610 straipsnio 2 dalį administracinis nurodymas negali būti surašomas, – tik administracinio nusižengimo protokolas, o pagal šio kodekso 608 straipsnio 5 dalį – tik nutarimas) surašomas ir siunčiamas transporto priemonės savininkui (valdytojui), o jei transporto priemonės savininkas (valdytojas) juridinis asmuo, – dėl šio kodekso 463 straipsnyje numatyto administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu (tais atvejais, kai pagal šio kodekso 610 straipsnio 2 dalį administracinis nurodymas negali būti surašomas, – tik administracinio nusižengimo protokolas) surašomas ir siunčiamas juridinio asmens vadovui. Jei administracinį nusižengimą padarė kitas asmuo, transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo (nutarimo) išsiuntimo dienos pranešti institucijai (institucijos teritoriniam padaliniui), kurios pareigūnas nustatė administracinį nusižengimą, jos nurodytu būdu duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusią instituciją), kuris administracinio nusižengimo padarymo metu valdė transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančią transporto priemonę ar ja naudojosi, arba institucijai pareikalavus atvykti į instituciją (institucijos teritorinį padalinį), kurios pareigūnas nustatė administracinį nusižengimą. Transporto priemonės savininko (valdytojo) nurodytam asmeniui surašomas ir siunčiamas naujas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu (tais atvejais, kai pagal šio kodekso 610 straipsnio 2 dalį administracinis nurodymas negali būti surašomas, – tik administracinio nusižengimo protokolas, o pagal šio kodekso 608 straipsnio 5 dalį – tik nutarimas), o transporto priemonės savininkui (valdytojui) surašytas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu (ar tik administracinio nusižengimo protokolas) ar nutarimas pripažįstamas negaliojančiu.
 2. Kai transporto priemonės savininkas (valdytojas) yra juridinis asmuo, apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytą administracinį nusižengimą, išskyrus dėl šio kodekso 463 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus, pranešama šio juridinio asmens vadovui. Juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie administracinį nusižengimą gavimo dienos privalo pranešti duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusią instituciją), kuris administracinio nusižengimo padarymo metu naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone, o dėl šio kodekso 415 straipsnio 1 dalyje, 431 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse ar 459 straipsnio 1, 4, 5, 6 ir 7 dalyse nurodyto administracinio nusižengimo – taip pat duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą), kuris administracinio nusižengimo padarymo metu buvo atsakingas už transporto priemonės, kuria padarytas nusižengimas, valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą arba už transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų vykdymą, ar atitinkamai apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą), kuriam administracinio nusižengimo padarymo metu buvo pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai. Šiam asmeniui surašomas ir siunčiamas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu (tais atvejais, kai pagal šio kodekso 610 straipsnio 2 dalį administracinis nurodymas negali būti surašomas, – tik administracinio nusižengimo protokolas, o pagal šio kodekso 608 straipsnio 5 dalį – tik nutarimas). Juridinio asmens, kuris perdavė transporto priemonę naudoti pagal lizingo (finansinės nuomos), išperkamosios nuomos ar kitą sutartį (toliau – lizingo sutartis), vadovas ar kitas atsakingas asmuo privalo pranešti duomenis apie fizinį asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą) arba juridinį asmenį (juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą), kuriam pagal lizingo sutartį transporto priemonė perduota valdyti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2076, 2023-06-15, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12586

 

 1. Nustatant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus administracinius nusižengimus (išskyrus šio kodekso 431 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus), daromos transporto priemonės nuotraukos arba vaizdo įrašas, kuriose (kuriame) užfiksuojami nusižengimai, arba nusižengimai užfiksuojami stacionariomis ar mobiliosiomis teisės pažeidimų fiksavimo sistemomis.
 2. Už šio straipsnio 1 dalyje ir šio kodekso 187 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus administracinius nusižengimus administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu (tais atvejais, kai pagal šio kodekso 610 straipsnio 2 dalį administracinis nurodymas negali būti surašomas, – tik administracinio nusižengimo protokolas, o pagal šio kodekso 608 straipsnio 5 dalį – tik nutarimas) gali būti automatiškai suformuojamas Administracinių nusižengimų registre. Automatiškai suformuotame administracinio nusižengimo protokole (nutarime) nurodoma: jo suformavimo data ir vieta, įstaigos, kurioje administracinio nusižengimo protokolas (nutarimas) buvo suformuotas, pavadinimas; duomenys apie administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį (asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, užsienio valstybių piliečių gimimo metai); administracinio nusižengimo padarymo vieta (gali būti nurodomos tik vietos koordinatės), laikas ir esmė; šio kodekso straipsnis, straipsnio dalis ar kitas atsakomybę už šį nusižengimą nustatantis teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo; bylos nagrinėjimo data, laikas ir vieta, jei tai žinoma administracinio nusižengimo protokolo suformavimo metu (nutarime šie duomenys nenurodomi); kiti bylai išnagrinėti būtini duomenys. Šio kodekso 608 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka priimtame nutarime taip pat nurodoma asmeniui skiriama nuobauda ir šio nutarimo apskundimo tvarka. Kai nėra šio kodekso 610 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų, administracinio nusižengimo protokole automatiškai suformuojamas šio kodekso 609 straipsnio 2 dalyje, 610 straipsnio 1 dalyje nurodyto turinio administracinis nurodymas. Automatiškai Administracinių nusižengimų registre suformuotas administracinio nusižengimo protokolas (nutarimas) nepasirašomas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1660, 2022-12-13, paskelbta TAR 2022-12-22, i. k. 2022-26364

 

 1. Kai už šio straipsnio 1 dalyje nurodytus administracinius nusižengimus administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu (tais atvejais, kai pagal šio kodekso 610 straipsnio 2 dalį administracinis nurodymas negali būti surašomas, – tik administracinio nusižengimo protokolas) ar pranešimas apie administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą automatiškai suformuojamas Administracinių nusižengimų registre, administracinio nusižengimo protokolas ar pranešimas apie administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą transporto priemonės savininkui (valdytojui) turi būti išsiųstas ne vėliau kaip per šešiasdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo padarymo dienos. Šis terminas netaikomas tais atvejais, kai reikalingas papildomas tyrimas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-2076, 2023-06-15, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12586

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

Nr. XIII-3219, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15755

Nr. XIV-266, 2021-04-22, paskelbta TAR 2021-04-28, i. k. 2021-08868

Nr. XIV-575, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-20, i. k. 2021-21915

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

 

612 straipsnis. Administracinio nusižengimo protokolo surašymas padarius kelis administracinius nusižengimus

Kai asmens vienu metu padaryta veika ar veikos užtraukia administracinę atsakomybę pagal kelis šio kodekso straipsnius ar straipsnių dalis, pagal kuriuos atlikti tyrimą ir surašyti administracinio nusižengimo protokolą turi teisę tos pačios institucijos pareigūnai, gali būti surašomas vienas administracinio nusižengimo protokolas. Šiuo atveju, jei dėl vieno iš administracinių nusižengimų administracinis nurodymas negali būti surašomas, dėl visų administracinių nusižengimų surašomas protokolas be administracinio nurodymo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

 

613 straipsnis. Administracinio nusižengimo protokolo ir tyrimo medžiagos pateikimas bylai nagrinėti

 1. Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui neįvykdžius administracinio nurodymo, šis nurodymas laikomas negaliojančiu ir ne anksčiau kaip po penkių, bet ne vėliau kaip po dešimt darbo dienų nuo šio kodekso 610 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų pabaigos administracinio nusižengimo protokolas pateikiamas institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka. Protokolas nepateikiamas institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, jei asmuo nustatytu laiku įvykdo administracinį nurodymą.
 2. Asmuo, kuriam rašomas administracinis nurodymas, gali kreiptis į administracinio nusižengimo protokolą rašantį pareigūną su prašymu neįrašyti į protokolą administracinio nurodymo arba gali raštu kreiptis į instituciją, kurios pareigūnas surašė administracinio nusižengimo protokolą, kad administracinis nurodymas būtų panaikintas ir nelaukiant nustatyto termino pabaigos administracinio nusižengimo protokolas būtų pateiktas administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėsiančiai institucijai (pareigūnui).
 3. Šio kodekso 610 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais, kai administracinis nurodymas nerašomas, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju, kai asmuo prašo neįrašyti administracinio nurodymo, administracinio nusižengimo protokolas per tris darbo dienas nuo jo įteikimo dienos pateikiamas institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

 

XXXII skyrius. Administracinių nusižengimų bylų priskirtinumas. 

614 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų priskirtinumas

 1. Teismas nagrinėja šio kodekso 119, 1191, 120, 204, 547 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų bylas, kai neatliekamas administracinio nusižengimo tyrimas ir nesurašomas administracinio nusižengimo protokolas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

 

 1. Kitos administracinių nusižengimų bylos nagrinėjamos ne teismo tvarka.
 2. Šio kodekso 38 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju, kai nors vieno iš padarytų administracinių nusižengimų bylą turi nagrinėti teismas, teismui perduodama nagrinėti byla ar bylos dėl visų administracinių nusižengimų.

 

XXXIII skyrius. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas ne teismo tvarka.

615 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos

 1. Administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėja šio kodekso 589 straipsnyje nurodytos institucijos, kurių pareigūnai atliko administracinio nusižengimo tyrimą ir surašė administracinio nusižengimo protokolą.
 2. Jeigu šio kodekso 589 straipsnyje numatyta, kad atlikti to paties šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje ar straipsnio dalyje numatyto administracinio nusižengimo tyrimą ir dėl jo surašyti administracinio nusižengimo protokolą turi teisę kelių institucijų pareigūnai, atlikus tyrimą, byla gali būti perduodama nagrinėti tai institucijai, kuriai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus pavesta atlikti atitinkamų įstatymų ar kitų teisės aktų priežiūrą.
 3. Administracinių nusižengimų bylas institucijų vardu nagrinėja jų vadovai, vadovų įgalioti asmenys ar kolegialūs organai. Tas pats pareigūnas paprastai negali tirti administracinio nusižengimo ir priimti nutarimo administracinio nusižengimo byloje (nagrinėti administracinio nusižengimo bylos), išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl organizacinių kliūčių ar institucijos struktūros.
 4. Jeigu nėra šio kodekso 610 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų, o už asmens padarytą administracinį nusižengimą šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje ar straipsnio dalyje kaip viena iš administracinių nuobaudų numatytas įspėjimas, administracinio nusižengimo tyrimą atlikęs pareigūnas, nerašydamas administracinio nusižengimo protokolo, priima nutarimą paskirti administracinę nuobaudą – įspėjimą. Nutarimo turinys turi atitikti šio kodekso 618 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Šis nutarimas gali būti skundžiamas šio kodekso nustatyta tvarka kaip ne teismo tvarka priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

616 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas ne teismo tvarka

 1. Administracinių nusižengimų bylos ne teismo tvarka nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, nekviečiant administracinių bylų teisenoje dalyvaujančių asmenų į bylos nagrinėjimą pagal administracinio nusižengimo padarymo vietą. Kai administracinis nusižengimas užfiksuotas stacionariomis ar mobiliosiomis teisės pažeidimų fiksavimo sistemomis, byla gali būti nagrinėjama pagal administracinio nusižengimo padarymu įtariamo asmens gyvenamąją vietą (transporto priemonės registracijos vietą).
 2. Jeigu paaiškinimai nebuvo pateikti administracinio nusižengimo tyrimo metu arba nagrinėti administracinio nusižengimo bylą įgaliotas pareigūnas nusprendžia, kad paaiškinimai yra nepakankami ir būtina juos papildyti, institucija, gavusi administracinio nusižengimo protokolą ir kitą bylos medžiagą, šio kodekso 573 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka siunčia administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir nukentėjusiajam prašymus pateikti paaiškinimus dėl administracinio nusižengimo, jo aplinkybių. Prireikus prašymas pateikti parodymus, eksperto išvadą ar specialisto paaiškinimą pateikiamas ir liudytojams, ekspertams ir specialistams. Šioje dalyje nurodyti paaiškinimai ir parodymai turi būti pateikti per keturiolika kalendorinių dienų nuo prašymo išsiuntimo dienos. Paaiškinimų ar parodymų nepateikimas laiku neužkerta kelio nagrinėti administracinio nusižengimo bylą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-419, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14576

 

 1. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens reikalavimu bylos nagrinėjimas vyksta žodinio proceso tvarka. Apie tai pranešama administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims. Jeigu reikalavimas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nebuvo įrašytas administracinio nusižengimo protokole, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę šį reikalavimą pateikti ne vėliau kaip per penkiolika kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o kai surašomas administracinio nusižengimo protokolas su nurodymu, – per penkiolika kalendorinių dienų nuo šio kodekso 610 straipsnio 1 dalyje nurodytų terminų pabaigos. Jeigu administracinio nusižengimo protokole nenurodyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo reikalauja nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, ir per šioje dalyje nustatytą terminą nepateiktas reikalavimas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka arba jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir nukentėjusysis neatvyksta į žodinį bylos nagrinėjimą, byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimui žodinio proceso tvarka mutatis mutandis taikomos šio kodekso XXXV skyriaus nuostatos, reglamentuojančios administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Žodinis administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas gali vykti naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip). Apie tai pranešama administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims, kurie turi teisę dalyvauti bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka. Kai administracinio nusižengimo byla nagrinėjama naudojantis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip), privaloma daryti šio nagrinėjimo garso ir vaizdo įrašą. Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ar nukentėjusysis prieštarauja, kad byla būtų nagrinėjama naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip), byla nagrinėjama įprasta žodinio proceso tvarka.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Administracinių nusižengimų bylos paprastai išnagrinėjamos per dvidešimt darbo dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o kai surašomas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu, – per dvidešimt darbo dienų nuo šio kodekso 610 straipsnio 1 dalyje nurodytų terminų pabaigos. Tais atvejais, kai asmeniui siunčiamas šio straipsnio 2 dalyje nurodytas prašymas, administracinių nusižengimų bylos paprastai išnagrinėjamos per dvidešimt darbo dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto termino pabaigos.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-108, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29418

 

617 straipsnis. Aplinkybės, nustatytinos nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka

 1. Pareigūnas, nagrinėdamas administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, privalo nustatyti: ar buvo padarytas administracinis nusižengimas, ar šis asmuo kaltas dėl jo padarymo, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar nėra šio kodekso 591 straipsnyje nurodytų aplinkybių, ar yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, ar administraciniu nusižengimu buvo padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala, ar fizinis asmuo, kuriam administraciniu nusižengimu padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala, arba juridinis asmuo, kuriam administraciniu nusižengimu padaryta turtinė ar neturtinė žala, pripažintas nukentėjusiuoju, taip pat kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti.
 2. Pareigūnas, nustatęs, kad fizinis asmuo, kuriam administraciniu nusižengimu padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala, arba juridinis asmuo, kuriam administraciniu nusižengimu padaryta turtinė ar neturtinė žala, nepripažintas nukentėjusiuoju, privalo atidėti administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą, šį fizinį ar juridinį asmenį pripažinti nukentėjusiuoju, šio kodekso nustatyta tvarka įteikti administracinio nusižengimo protokolą, jam ir kitiems administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims pranešti apie nustatytą naują bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą.
 3. Nagrinėdamas administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, pareigūnas turi teisę pakeisti nuorodą į šio kodekso straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą, kuriame nustatyta atsakomybė už šį nusižengimą, jeigu administracinio nusižengimo protokole nurodyta administracinio nusižengimo esmė yra įrodyta, tačiau suklysta nurodant šio kodekso straipsnį, straipsnio dalį ar kitą teisės aktą, kuriame nustatyta atsakomybė už padarytą administracinį nusižengimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

 

618 straipsnis. Ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje turinys

 1. Ne teismo tvarka išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą, pareigūnas priima nutarimą administracinio nusižengimo byloje.
 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytame nutarime turi būti: nutarimą priėmusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė; administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo data; duomenys apie administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį; sprendimas pripažinti ar atsisakyti pripažinti fizinį ar juridinį asmenį nukentėjusiuoju, jų vardai ir pavardės (kai nukentėjusysis – fizinis asmuo), pavadinimai ir atstovų duomenys (kai nukentėjusysis – juridinis asmuo), jų adresai, elektroninio pašto adresai, telefono numeriai; duomenys apie kitus administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujančius asmenis; išdėstytos ir motyvuotai įvertintos bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės; nurodytas šio kodekso straipsnis, straipsnio dalis, kuriuose nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą; nurodytas specialusis įstatymas ar kitas teisės aktas, kurio reikalavimus asmuo pažeidė; administracinio nusižengimo byloje priimtas sprendimas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

 

 1. Be to, nutarime turi būti išspręstas klausimas dėl paimtų daiktų ir dokumentų, taip pat nurodyta nutarimo apskundimo tvarka ir terminas.
 2. Nutarimą administracinio nusižengimo byloje pasirašo nagrinėjantis bylą pareigūnas.
 3. Ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje formą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

 

619 straipsnis. Nutarimų rūšys

 1. Ne teismo tvarka išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą, pareigūnas priima vieną iš šių nutarimų:

1) skirti administracinę nuobaudą;

2) nutraukti administracinio nusižengimo teiseną;

3) motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą kitai institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą, ar teismui.

 1. Nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo teiseną gali būti priimamas, kai yra bent viena iš šio kodekso 5651 straipsnyje ir 592 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių.

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

620 straipsnis. Nutarimo kopijos (nuorašo) įteikimas

 1. Nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopija (nuorašas) per tris darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos išsiunčiama šio kodekso 573 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ar išduodama asmeniui, dėl kurio nutarimas priimtas, nukentėjusiajam, o šio kodekso 615 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais – ir institucijai, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą. Jeigu įgaliota institucija nutraukė šio kodekso 592 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytais atvejais pradėtą administracinio nusižengimo teiseną, nutarimo nutraukti administracinio nusižengimo teiseną kopija (nuorašas) išsiunčiama ir prokurorui, surašiusiam nutarimą perduoti turimą medžiagą įgaliotai institucijai administracinio nusižengimo teisenai pradėti ir administracinio nusižengimo protokolui surašyti. Šio kodekso 608 straipsnio 6 dalyje nurodyto nutarimo nutraukti administracinio nusižengimo teiseną šio kodekso 5651 straipsnio 1 punkte numatytu pagrindu kopija (nuorašas) išsiunčiama ir asmeniui, kuris pranešė apie administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą, jeigu jis yra nurodęs, kad šia veika jam padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Bylose dėl šio kodekso 229 straipsnio 1 dalyje ir 482 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų, dėl asmens, kuriam ginklas ir šaudmenys patikėti dėl tarnybinių pareigų arba perduoti laikinai naudotis, nutarimo kopija (nuorašas) šio kodekso 573 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka taip pat išsiunčiama ginklą ir šaudmenis patikėjusiam ar perdavusiam juridiniam asmeniui.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-419, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14576

 

XXXIV skyrius. Ne teismo tvarka priimtų nutarimų administracinių nusižengimų bylose apskundimas pirmosios instancijos teismui. 

621 straipsnis. Teisė apskųsti nutarimą administracinio nusižengimo byloje

Šio kodekso 615 straipsnio 1 dalyje nurodytų institucijų nutarimus, taip pat šio kodekso 608 straipsnio 6 dalyje nurodytus nutarimus administracinių nusižengimų bylose apylinkės teismui gali apskųsti asmuo, dėl kurio atitinkamas nutarimas priimtas, nukentėjusysis (ar jų atstovai), o šio kodekso 592 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais – ir prokuroras. Šio kodekso 591 straipsnio 1 punkte nustatytu pagrindu priimtus šio kodekso 608 straipsnio 6 dalyje nurodytus nutarimus apylinkės teismui gali apskųsti asmuo, kuris pranešė apie administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą, jeigu jis yra nurodęs, kad šia veika jam padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

 

622 straipsnis. Nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo tvarka

 1. Šio kodekso 615 straipsnio 1 dalyje nurodytų institucijų nutarimai administracinių nusižengimų bylose gali būti apskųsti apylinkės teismui pagal institucijos buvimo vietą.
 2. Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje paduodamas per šį nutarimą priėmusią instituciją. Šiai institucijai turi būti pateikta tiek skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje kopijų (nuorašų), kad po vieną būtų galima įteikti visiems šio kodekso 621 straipsnyje nurodytiems asmenims ir nutarimą ne teismo tvarka priėmusiai institucijai, išskyrus atvejus, kai šiems asmenims procesiniai dokumentai įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis. Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje gali būti paduodamas elektroninių ryšių priemonėmis, pašto siunta arba tiesiogiai. Institucija per penkias darbo dienas, jeigu įstatymuose nenustatytas kitas terminas, skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje kartu su byla persiunčia atitinkamam apylinkės teismuielektroninių ryšių priemonėmis, registruotąja pašto siunta arba pateikia tiesiogiai teismui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIV-419, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14576

 

623 straipsnis. Nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo terminas

Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje gali būti paduotas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu rašytinio proceso tvarka gali atnaujinti apylinkės teismas. Apylinkės teismo nutartis atsisakyti atnaujinti nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo terminą per dešimt kalendorinių dienų nuo nutarties kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiama apygardos teismui.

 

624 straipsnis. Skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje turinys ir forma

 1. Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje paduodamas raštu, pasirašytas jį paduodančio asmens. Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis asmens tapatybę patvirtinus Teismų įstatyme nustatytais būdais, laikomas pasirašytu. Skundų dėl ne teismo tvarka priimtų nutarimų administracinių nusižengimų bylose pateikimo teismui elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą nustato teisingumo ministras.
 2.  Skunde dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje turi būti nurodyta: apylinkės teismo, kuriam skundas paduodamas, pavadinimas; administracinio nusižengimo byla, dėl kurios paduodamas skundas; skundžiamo nutarimo administracinio nusižengimo byloje (jo dalies) esmė; nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo pagrindai ir motyvai; skundą paduodančio asmens prašymai, įskaitant asmens pageidavimą siųsti ir gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis, taip pat pageidavimą dėl bylos nagrinėjimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kitaip) arba reikalavimą užtikrinti jam ir (ar) jo atstovui galimybę pasinaudoti teismo informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (vaizdo konferencijomis, telekonferencijomis ir kita) teismo patalpose. Elektroninių ryšių priemonėmis paduodamame skunde taip pat turi būti nurodytas skundą paduodančio asmens ar jo atstovo E. pristatymo dėžutės adresas, elektroninio pašto adresas arba kitų elektroninių ryšių priemonių adresas ar telefono numeris.Straipsnio dalies pakeitimai:Nr. XIV-1572, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-09, i. k. 2022-25123Straipsnio pakeitimai:Nr. XIV-419, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14576

 

625 straipsnis. Nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusios institucijos sutikimas su skundu

Nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusi institucija, nepažeisdama šio kodekso 622 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino, gali visiškai ar iš dalies sutikti su skundu dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, panaikinti skundžiamą nutarimą ir, netaikydama šio kodekso 616 straipsnyje nurodytų procedūrų, priimti naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje. Institucijai priėmus naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje, šio kodekso 623 straipsnyje nustatytas terminas skaičiuojamas nuo naujo nutarimo priėmimo dienos. Apskundus naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje, jį priėmusi institucija negali priimti kito naujo nutarimo ir privalo šio kodekso 622 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje kartu su byla pasiųsti apylinkės teismui.

 

626 straipsnis. Skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje priėmimas apylinkės teisme

 1. Skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje priėmimo klausimą sprendžia apylinkės teismas.
 2. Apylinkės teismas skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje priėmimo klausimą išsprendžia ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priimdamas nutartį. Skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, kuris neturi turinio ar formos trūkumų ir gali būti priimamas to apylinkės teismo žinion, priėmimo klausimas gali būti išspręstas rezoliucija.
 3. Apylinkės teismas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, kai:

1) skundą paduoda asmuo, neturintis teisės jo paduoti;

2) skundas paduotas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą ir neprašoma šio termino atnaujinti arba prašymas atnaujinti nustatytą skundo padavimo terminą nebuvo patenkintas.

 1. Atsisakymas priimti skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje nekliudo, nepažeidžiant skundo padavimo termino, vėl kreiptis su skundu, jeigu trūkumai bus pašalinti.
 2. Dėl apylinkės teismo nutarties atsisakyti priimti skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarties kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo gali būti paduotas atskirasis skundas.
 3. Jeigu skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų ir dėl to neįmanoma suprasti, koks nutarimas skundžiamas ar kokiomis aplinkybėmis grindžiamas skundas, teismas priima nutartį ir nustato pakankamą, tačiau ne trumpesnį kaip septynių kalendorinių dienų nuo nutarties kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos, terminą šiems trūkumams pašalinti. Ši nutartis išsiunčiama skundą padavusiam asmeniui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jos priėmimo dienos.
 4. Jeigu skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje padavęs šio kodekso 621 straipsnyje nurodytas asmuo pagal teismo nurodymus per nustatytą terminą trūkumus pašalina, laikoma, kad skundas paduotas šio skundo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju laikoma, kad skundas nepaduotas, ir teismo nutartimi grąžinamas skundą padavusiam asmeniui.
 5. Klaidingas procesinio dokumento pavadinimo nurodymas arba kiti skunde dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje esantys netikslumai, kurie gali būti pašalinti pasirengimo nagrinėti skundą metu, nėra kliūtis priimti skundą apylinkės teisme.
 6. Apylinkės teismo nutartis dėl skundo trūkumų pašalinimo įteikiama tik skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje padavusiam asmeniui. Ši nutartis neskundžiama. Apylinkės teismo nutartis, kuria skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje grąžintas dėl to, kad nepašalinti jo trūkumai, gali būti skundžiama apygardos teismui.
 7. Šiame straipsnyje nurodytos teismo nutartys priimamos rašytinio proceso tvarka.

 

XXXV skyrius. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme. 

627 straipsnis. Pasirengimas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą

 1. Rengdamasis nagrinėti administracinio nusižengimo bylą, teismas išnagrinėja ir išsprendžia šiuos klausimus:

1) ar priklauso jo kompetencijai nagrinėti gautą administracinio nusižengimo bylą ir ar neturėtų būti ši byla nagrinėjama šio kodekso 615 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytose institucijose ne teismo tvarka;

2) ar nėra šio kodekso 5651 straipsnyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių administracinio nusižengimo teisena negalima;

3) ar reikia į teismo posėdį iškviesti specialistą, ekspertą ir liudytojus;

4) nustato posėdžio datą ir valandą ir užtikrina, kad administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims būtų išsiųsti šaukimai ir pranešimai;

5) nustatęs, kad administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nebuvo išaiškintos jo procesinės teisės ir pareigos, duoda nurodymą šių teisių ir pareigų išaiškinimą išsiųsti asmeniui kartu su teismo šaukimu;

6) šalių prašymu arba savo iniciatyva išreikalauja įrodymus, kurių šalys negali gauti, arba išduoda liudijimą tiems įrodymams gauti;

7) ar tenkintini, ar atmestini administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens, nukentėjusiojo, jų atstovų pagal įstatymą, advokatų ar kitų įgaliotųjų atstovų prašymai ir nušalinimai;

8) ar nėra pagrindo atidėti administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą;

9) ar galima užtikrinti bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip).

 1. Šio kodekso 5651 straipsnyje numatytais atvejais teismas nutraukia administracinio nusižengimo teiseną nutarimu.
 2. Rengdamasis nagrinėti šio kodekso 614 straipsnio 1 dalyje nurodytų administracinių nusižengimų bylas ir nustatęs, kad yra šio kodekso 610 straipsnyje nustatyti pagrindai, teismas surašo asmeniui administracinį nurodymą. Asmeniui laiku neįvykdžius šio administracinio nurodymo, byla nagrinėjama teisme šiame kodekse nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

628 straipsnis. Administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo vieta

 1. Apylinkių teismai administracinių nusižengimų bylas nagrinėja pagal nusižengimo padarymo vietą, o kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo yra nepilnametis, – pagal nepilnamečio gyvenamąją vietą.
 2. Administracinio nusižengimo, kuris užfiksuotas stacionariomis ar mobiliosiomis teisės pažeidimų fiksavimo sistemomis, byla gali būti nagrinėjama pagal administracinio nusižengimo padarymu įtariamo asmens gyvenamąją vietą (transporto priemonės registracijos vietą).

 

629 straipsnis. Administracinių nusižengimų teisenoje dalyvaujančių asmenų dalyvavimas teismo posėdyje

 1. Administracinio nusižengimo byla gali būti nagrinėjama teismo posėdyje nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir nukentėjusiajam ar jų atstovams, jeigu jiems tinkamai ir laiku pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką ir jeigu iš administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Kai yra gautas administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, administracinio nusižengimo byla gali būti išnagrinėta nedalyvaujant asmeniui, jeigu teismas, pripažinęs neatvykimo į bylos nagrinėjimą priežastis nesvarbiomis, atmeta šį administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymą.
 2. Teismas gali nuspręsti, kad posėdyje būtinas administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens dalyvavimas. Jeigu pagal šaukimą šis asmuo vengia atvykti, teismo sprendimu policijos pareigūnas gali jį atvesdinti. Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens buvimo vieta nežinoma, teismas gali paskelbti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paiešką. Jeigu pagal teismo šaukimą administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo vengia atvykti ar būti policijos atvesdintas, administracinio nusižengimo byla gali būti nagrinėjama šiam asmeniui nedalyvaujant.
 3. Teismas gali nuspręsti, kad posėdyje būtinas administracinio nusižengimo tyrimą atlikusio pareigūno ar įgaliotos institucijos nutarimą nutraukti šio kodekso 592 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytais atvejais pradėtą administracinio nusižengimo teiseną apskundusio prokuroro dalyvavimas ir iškviesti jį pagal šaukimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

 

630 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas teisme

  1. Apylinkės teismas administracinio nusižengimo bylą išnagrinėja žodinio nagrinėjimo tvarka: išklausomi institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, atstovas, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, nukentėjusysis, specialistai, ekspertai, liudytojai, žodžiu paskelbiama bylos medžiaga, kuri pateikta posėdžio metu ir su kuria iki teismo posėdžio nebuvo susipažinę administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys.
  2. Bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka ir administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujančių asmenų, taip pat liudytojų, ekspertų, specialistų, vertėjų ir kitų procese dalyvaujančių asmenų dalyvavimas teismo posėdžiuose gali būti užtikrinamas naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kitaip). Bylos nagrinėjimo viešumas užtikrinamas teisingumo ministro nustatyta su Teisėjų taryba suderinta tvarka. Naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas, mutatis mutandis taikomos Baudžiamojo proceso kodekso nuostatos.

  Papildyta straipsnio dalimi:

  Nr. XIV-1572, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-09, i. k. 2022-25123

   

  1. Kai į teismo posėdį neatvyksta nė vienas administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantis asmuo, jeigu apie teismo posėdžio vietą ir laiką administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, nukentėjusiajam ir institucijai, kurios pareigūnas atliko tyrimą, buvo tinkamai pranešta, teisėjui nutarus administracinio nusižengimo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, bylos nagrinėjimas vyksta rašytinio proceso tvarka. Administracinio nusižengimo byla rašytinio proceso tvarka gali būti nagrinėjama ir tais atvejais, kai asmuo pripažįsta kaltę ir atskiru pareiškimu prašo bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Administracinio nusižengimo bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, teisėjas priimto nutarimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje nurodo priežastis ir sprendimą dėl administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka.

   

  Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

  Nr. XIV-1572, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-09, i. k. 2022-25123

 

6301 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo atidėjimas

Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas atidedamas, kai:

1) įstatymų nustatytais atvejais kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, – kol bus gautas Konstitucinio Teismo nutarimas;

2) įstatymų nustatytais atvejais kreipiamasi į administracinį teismą dėl konkretaus norminio administracinio akto (ar jo dalies), kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje, teisėtumo, – kol bus gautas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas;

3) įstatymų nustatytais atvejais kreipiamasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją dėl Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo, – kol bus gautas šios institucijos prejudicinis sprendimas;

4) priimamas sprendimas patenkinti šio kodekso 629 straipsnio 1 dalyje nurodytą administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymą atidėti bylos nagrinėjimą;

5) yra kitų aplinkybių, leidžiančių manyti, kad neatidėjus administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo galėtų būti priimtas neteisėtas ir (ar) nepagrįstas teismo sprendimas.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1045, 2022-04-21, paskelbta TAR 2022-04-26, i. k. 2022-08413

 

631 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo terminai

 1. Teismas administracinių nusižengimų bylas pradeda nagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo šio kodekso 590 straipsnio 4 dalyje nurodytų pareiškimų arba bylos gavimo dienos. Teisėjas turi taip pasirengti nagrinėti administracinio nusižengimo bylą, kad ji būtų išnagrinėta paprastai per vieną teismo posėdį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

 

632 straipsnis. Teismo posėdžio tvarka

 1. Prieš pradedant teismo posėdį patikrinama į teismo posėdį šauktų atvykusių asmenų tapatybė pagal pateiktus asmens dokumentus, iš atstovų, jeigu jie dalyvauja byloje, pareikalaujama atstovavimo sutarčių ar atstovų pagal įstatymą dokumentų, patvirtinančių atstovavimą.
 2. Nagrinėjantis bylą teisėjas paskelbia, kokia administracinio nusižengimo byla bus nagrinėjama, praneša administracinėn atsakomybėn patraukto asmens vardą ir pavardę, nukentėjusiojo vardą ir pavardę ir tyrimą atlikusio institucijos pareigūno vardą ir pavardę.
 3. Teisėjas ar teismo posėdžių sekretorius, jeigu šis dalyvauja, praneša, kas iš kviestų asmenų atvyko, kas neatvyko ir kokios neatvykimo priežastys, ir nurodo, ar neatvykusiems asmenims buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką.
 4. Bylą nagrinėjantis teisėjas išaiškina į teismo posėdį atvykusiems administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims šiame kodekse nustatytas jų teises ir pareigas, išsiaiškina, ar nėra pareikšta nušalinimų, išklauso administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujančių asmenų prašymus, paskelbia iki teismo posėdžio pateiktus prašymus, kurie nebuvo apsvarstyti rengiantis nagrinėti bylą, išsiaiškina, ar galima nagrinėti bylą be kurio nors neatvykusio kviesto asmens, ir priima sprendimus pareikštais klausimais. Administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys vertėjai, specialistai, ekspertai, liudytojai pasirašytinai, išskyrus atvejus, kai jų dalyvavimas teismo posėdyje užtikrinamas naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kitaip), įspėjami dėl vertimo ar išvados, žinant, kad jie melagingi, davimo, liudytojai iki apklausos pašalinami iš teismo posėdžių salės.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

Nr. XIV-1572, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-09, i. k. 2022-25123

 

 1. Bylos nagrinėjimas iš esmės pradedamas trumpu teisėjo pranešimu, už kokį administracinį nusižengimą asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn, ir išsiaiškinama, ar šis asmuo pripažįsta kaltę. Po to suteikiamas žodis dalyvaujantiems teismo posėdyje institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, atstovui, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir nukentėjusiajam. Paaiškinimus žodžiu duodantys asmenys neturi nukrypti nuo nagrinėjamos bylos esmės. Teisėjas turi teisę nutraukti kalbantįjį, jeigu jis kartojasi ar nukrypsta nuo bylos esmės. Pasisakiusiems asmenims klausimus pirmiausia užduoda teisėjas, paskui – priešinga šalis ir šios atstovai. Pasisakius šalims, apklausiami liudytojai, išklausomi specialistai, ekspertai, paskelbiami byloje surinkti duomenys, su kuriais iki teismo posėdžio administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys nebuvo susipažinę. Nagrinėdamas bylą iš esmės, teismas turi teisę atlikti bet kokį Baudžiamojo proceso kodekso XIV skyriaus antrajame, trečiajame ir penktajame skirsniuose numatytą proceso veiksmą. Atliekant šiuos veiksmus, mutatis mutandis taikomos Baudžiamojo proceso kodekso nuostatos. Prieš baigiant bylą nagrinėti išsprendžiami nauji prašymai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

 

 1. Baigiant bylą nagrinėti teisme, pradedama klausyti baigiamųjų kalbų. Baigiamosiose kalbose pirmas kalba institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, atstovas, po jo – nukentėjusysis ir administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujančio asmens prašymu jam gali būti suteikta replikos teisė. Po šių kalbų laikoma, kad bylos nagrinėjimas baigtas, ir nauji įrodymai, kuriais būtų galima remtis priimant sprendimą, nebepriimami.
 2. Kai bylos nagrinėjimas baigtas, teisėjas paskelbia, kokią dieną ir valandą bus paskelbtas nutarimas ar nutartis administracinio nusižengimo byloje.
 3. Jeigu baigus nagrinėti bylą, tačiau nepaskelbus nutarimo ar nutarties, paaiškėjo aplinkybių, kurios nebuvo tirtos nagrinėjant bylą, teisėjas nutartimi gali atnaujinti administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą. Atnaujinus administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą, jos nagrinėjimas tęsiamas nuo to veiksmo, kuriuo jis buvo baigtas, tačiau, ištyrus naujas aplinkybes, teismas vėl išklauso baigiamųjų kalbų bendra tvarka.

 

633 straipsnis. Informacinių ir elektroninių ryšių technologijų, kitų techninių priemonių naudojimas teismo posėdyje

 1. Kiekvienas žodinis bylos nagrinėjimas fiksuojamas naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas.
 2. Teismo posėdžių eigai fiksuoti naudojamoms informacinėms ir elektroninių ryšių technologijoms taikomus reikalavimus nustato teisingumo ministras.
 3. Administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys gali naudoti garso įrašymo priemones, kurios netrukdo teismo posėdžiui. Naudoti garso įrašą galima tik savo procesinių teisių įgyvendinimo tikslais. Apie garso įrašymo priemonių naudojimą administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys privalo pranešti bylą nagrinėjančiam teismui.
 4. Asmens prašymu teismas leidžia visuomenės informavimo, mokslo ar mokymo tikslais teismo sprendimo skelbimą transliuoti, filmuoti, fotografuoti, jo metu daryti garso ar vaizdo įrašą, naudoti kitas technines priemones laikantis šiame straipsnyje ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Teismas neleidžia naudoti techninių priemonių, kai tai gali sutrikdyti teismo darbą, parodyti nepagarbą teismui arba yra būtina apsaugoti kitų asmenų teises ar kitus įstatymų saugomus interesus. Teismo leidimo nereikia, kai teismo sprendimo skelbimo garso įrašas daromas pagal šio straipsnio 3 dalį. Teisėjų taryba nustato asmenų prašymų leisti teismo sprendimo skelbimo metu naudoti technines priemones pateikimo ir nagrinėjimo, taip pat šių techninių priemonių naudojimo tvarką ir sąlygas ir  teismo leidimų naudoti techninių priemonių panaudojimo rezultatus išdavimo tvarką.
 5. Techninių priemonių panaudojimo rezultatus gali naudoti tik teismo leidime nurodytas asmuo teismo leidime nurodytais tikslais, būdais ir sąlygomis. Teismo leidime nurodytas asmuo, pageidaujantis techninių priemonių panaudojimo rezultatus leisti naudoti kitam asmeniui arba naudoti kitais tikslais, būdais ir sąlygomis, negu nurodyta teismo leidime, privalo Teisėjų tarybos nustatyta tvarka gauti naują teismo leidimą. Techninių priemonių panaudojimo rezultatai negali būti naudojami taip, kad būtų pažeistos kitų asmenų teisės ar kiti įstatymų saugomi interesai arba būtų iškraipytas teismo sprendimo turinys ir esmė, taip pat negali būti naudojami politinės ar kitokios reklamos, satyros, pramogų ir kitais su pagarba teismui nesuderinamais tikslais. Techninių priemonių panaudojimo rezultatams ir jų naudojimui taip pat taikomi kituose įstatymuose nustatyti visuomenės informavimo, asmens duomenų apsaugos, teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą bei asmens garbės ir orumo apsaugos reikalavimai.
 6. Kitais, negu nurodyta šiame straipsnyje, atvejais draudžiama teismo posėdžio metu filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus, transliuoti posėdį bei naudoti kitas technines priemones.
 7. Asmenys, teismo posėdžio metu pažeidę techninių priemonių naudojimo reikalavimus, atsako šio kodekso 634 straipsnyje nustatyta tvarka. Asmenims, pažeidusiems reikalavimus, taikomus techninių priemonių panaudojimo teismo posėdyje rezultatų naudojimui, taikoma šio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta atsakomybė.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-610, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-19, i. k. 2017-12431

 

634 straipsnis. Teismo teisė skirti baudas

 1. Teismas turi teisę skirti baudas, jeigu:

1) pažeidžiama filmavimo, fotografavimo, garso ar vaizdo įrašų darymo ir kitų techninių priemonių naudojimo teismo posėdžio metu tvarka;

2) nustatytu laiku be pateisinamų priežasčių pareigūnai ir asmenys nevykdo teisėjo reikalavimo pateikti reikalingus įrodymus;

3) be pateisinamų priežasčių į teismo posėdį neatvyksta šaukiamas liudytojas, specialistas ar ekspertas;

4) dalyvaujantys posėdyje asmenys po teisėjo įspėjimo vėl kalba ir replikuoja nesuteikus jiems žodžio, nepagarbiai elgiasi ar neklauso teisėjo reikalavimo laikytis teismo posėdžio tvarkos.

 1. Bauda už teisėjo reikalavimų nevykdymą skiriama teismo nutartimi fiziniams asmenims iki trijų šimtų eurų, institucijų atstovams – iki šešių šimtų eurų. Nutartis skirti baudą įteikiama asmeniui, kuriam paskirta bauda, nurodant ją sumokėti per penkiolika kalendorinių dienų nuo nutarties įsiteisėjimo.
 2. Dėl teismo nutarties skirti baudą gali būti duodamas atskirasis skundas. Atskirasis skundas gali būti paduotas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo teismo nutarties kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

635 straipsnis. Pirmosios instancijos teismo sprendimai

 1. Baigęs nagrinėti administracinio nusižengimo bylą, pirmosios instancijos teismas priima vieną iš šių sprendimų:

1) pripažinti asmenį kaltu dėl administracinio nusižengimo padarymo ir skirti administracinę nuobaudą;

2) nutraukti administracinio nusižengimo teiseną.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais teismas priima nutarimą.
 2. Jeigu administracinio nusižengimo protokole išdėstyta asmens veika yra įrodyta, tačiau suklysta nurodant šio kodekso straipsnį ar jo dalį arba kitą administracinę atsakomybę už padarytą nusižengimą nustatantį teisės aktą, teismas pakeičia nuorodą į nusižengimą kvalifikuojantį straipsnį ar jo dalį ir pagal jį paskiria administracinę nuobaudą.
 3. Pirmosios instancijos teismo priimti nutarimai įsiteisėja per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jų paskelbimo dienos, jeigu nebuvo apskųsti apeliacinės instancijos teismui. Nutarimas skirti administracinę nuobaudą – įspėjimą įsiteisėja jo paskelbimo momentu, tačiau tai neužkerta kelio asmeniui skųsti nutarimą skirti administracinę nuobaudą – įspėjimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

 

636 straipsnis. Nutarimas (nutartis) administracinio nusižengimo byloje

 1. Nutarimas (nutartis) administracinio nusižengimo byloje susideda iš įžanginės, aprašomosios, motyvuojamosios ir rezoliucinės dalių.
 2. Nutarimo (nutarties) įžanginėje dalyje nurodoma: nutarimo (nutarties) priėmimo vieta ir laikas, teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, bylą nagrinėjusio teisėjo vardas ir pavardė, teismo posėdžių sekretorius, jei jis dalyvavo, kiti nagrinėjant bylą dalyvavę asmenys ir dėl kokio administracinio nusižengimo padarymo asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn.
 3. Nutarimo (nutarties) aprašomojoje dalyje aprašoma veika, kurią padarė administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, nurodoma, kaip nusižengimo faktą ir aplinkybes aiškina administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir nukentėjusysis.
 4. Nutarimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje nurodoma: teismo nustatytos aplinkybės ir išvada, ar jos atitinka administracinio nusižengimo protokole išdėstytas aplinkybes ir protokole nurodytą administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens padarytą veiką; įrodymai, kurie patvirtina padarytą veiką, argumentai, kuriais atmetami priešingi įrodymai, nusižengimą atitinkanti kvalifikacija ar argumentai, kodėl padaryta veika nelaikytina administraciniu nusižengimu. Jei padaroma išvada, kad asmuo padarė administracinį nusižengimą, tačiau yra kitų aplinkybių, dėl kurių administracinio nusižengimo teisena negalima ar nutrauktina, nutarimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje išdėstomos šios aplinkybės. Skiriant nuobaudą, išdėstomos nustatytos lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės ir argumentai dėl nuobaudos dydžio parinkimo; jei buvo pareikštas prašymas priteisti turtinės žalos atlyginimą, – išvados dėl turtinės žalos padarymo, padarytos turtinės žalos dydžio arba argumentai dėl turtinės žalos nenagrinėjimo administracinių nusižengimų teisenoje; jei prie bylos pridėti daiktiniai įrodymai ar dokumentai, kurie negali būti laikomi teismo archyve kartu su byla, aptariamas jų likimo klausimas.
 5. Nutarimo (nutarties) rezoliucinėje dalyje aiškiai nurodoma, kokiam asmeniui, už kokį administracinį nusižengimą, nurodytą šio kodekso specialiosios dalies konkrečiame straipsnyje ar straipsnio dalyje, ir kokia skiriama nuobauda, koks jos dydis, taip pat administracinio poveikio priemonė (kai skiriama); iš kokio asmens, kokiam asmeniui ir kokio dydžio priteisiamas turtinės žalos atlyginimas; sprendimas dėl daiktinių įrodymų ar dokumentų; teismo nutarimo (nutarties) apskundimo terminas ir tvarka.

 

637 straipsnis. Nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje paskelbimas

 1. Išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą, apylinkės teismas nutarimą (nutartį) administracinio nusižengimo byloje paskelbia paprastai tą pačią teismo posėdžio dieną, o sudėtingų bylų atvejais – ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo teismo posėdžio dienos, pranešęs nutarimo (nutarties) paskelbimo laiką.
 2. Išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą žodinio proceso tvarka, nutarimo (nutarties) rezoliucinė dalis paskelbiama žodžiu, taip pat trumpai išdėstomi sprendimo motyvai; institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, atstovui, asmeniui, dėl kurio šis nutarimas (nutartis) priimtas, ir nukentėjusiajam išduodamos nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje kopijos (nuorašai). Jeigu šie asmenys nedalyvavo skelbiant nutarimą (nutartį), nutarimo (nutarties) kopijos (nuorašai) jiems išsiunčiamos šio kodekso 573 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka per tris darbo dienas nuo nutarimo (nutarties) paskelbimo.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2482, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17980

Nr. XIV-419, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14576

 

 1. Rašytinio proceso tvarka priimti nutarimai ir nutartys administracinių nusižengimų bylose laikomi paskelbtais jų priėmimo dieną.
 2. Kai teismas nutarimą (nutartį) paskelbia ne tą pačią teismo posėdžio dieną, kai buvo priimtas nutarimas (nutartis) ir į nutarimo (nutarties) paskelbimą neatvyko asmuo, dėl kurio priimtas šis nutarimas (nutartis), institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, atstovas ir nukentėjusysis (ar šio atstovai), nutarimo (nutarties) paskelbimui yra prilyginamas bylą išnagrinėjusio teisėjo pasirašyto nutarimo (nutarties) pateikimas teismo, o kai teismas sudarytas iš teismo rūmų, – teismo rūmų, į kuriuos paskirtas teisėjas išnagrinėjo bylą, raštinei teismo nurodytą nutarimo (nutarties) paskelbimo dieną.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2482, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17980

 

638 straipsnis. Klaidų nutarime (nutartyje) administracinio nusižengimo byloje ištaisymas

 1. Teismas gali savo iniciatyva ar pagal administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujančių asmenų prašymus ištaisyti nutarime (nutartyje) administracinio nusižengimo byloje esančius rašymo apsirikimus, aiškias aritmetines klaidas ar kitus netikslumus, kurių ištaisymas nekeičia nutarimo (nutarties) esmės.
 2. Klaidų nutarime (nutartyje) administracinio nusižengimo byloje ištaisymo klausimui nagrinėti gali būti rengiamas posėdis, apie kurį pranešama administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims.
 3. Klaidų nutarime (nutartyje) administracinio nusižengimo byloje ištaisymo klausimu priimtos nutarties kopija (nuorašas) turi būti šio kodekso 637 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka išsiųsta administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims.
 4. Prieštaravimai šiame straipsnyje nustatyta tvarka priimtoms nutartims dėl neįsiteisėjusio nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje gali būti nurodyti apeliaciniame skunde dėl šio nutarimo (nutarties).

 

XXXVI skyrius. Skundų dėl ne teismo tvarka priimtų nutarimų administracinių nusižengimų bylose nagrinėjimo ypatumai.

639 straipsnis. Skundų dėl ne teismo tvarka priimtų nutarimų administracinių nusižengimų bylose nagrinėjimo teisinis reguliavimas

Skundams dėl ne teismo tvarka priimtų nutarimų administracinių nusižengimų bylose nagrinėti taikomos šio kodekso XXXV skyriaus nuostatos, jeigu kitaip nenustatyta šiame skyriuje.

 

640 straipsnis. Pasirengimas nagrinėti bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje

 1. Apylinkės teismas, priėmęs skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, išsprendžia šiuos būtinus pasirengimo teisme nagrinėti bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje klausimus:

1) išsiunčia šio kodekso 621 straipsnyje nurodytiems asmenims ir nutarimą ne teismo tvarka priėmusiai institucijai skundo, prireikus ir jo priedų, kopijas (nuorašus), nustato dešimties darbo dienų terminą, per kurį nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusi institucija (pareigūnas) gali pateikti teismui savo atsiliepimą į skundą. Nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusi institucija (pareigūnas) privalo pateikti atsiliepimą į skundą tokios formos, kokios pageidauja skundą padavęs asmuo, o jeigu jis pageidavimo dėl procesinių dokumentų formos nepareiškė, – tokios formos, kokios buvo paduotas skundas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

 

2) šalių prašymu arba savo iniciatyva, nustatęs, kad byloje trūksta įrodymų, juos išreikalauja arba įpareigoja administracinį nusižengimą tyrusią instituciją ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų įrodymus pateikti teismui;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

 

3) nusprendžia dėl specialistų iškvietimo ar ekspertizės darymo;

4) atlieka kitus veiksmus, reikalingus rengiantis nagrinėti bylą.

 1. Teisėjas, skirdamas ekspertizę pasirengimo teisme nagrinėti bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje metu, priima nutartį prieš tai pranešęs administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims.
 2. Kitais, negu nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, atvejais pasirengimo teisme nagrinėti bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje klausimai išsprendžiami teisėjo rezoliucija.

  

641 straipsnis. Bylos dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje nagrinėjimo ribos apylinkės teisme

Teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, patikrina institucijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.

  

642 straipsnis. Apylinkės teismo sprendimas byloje dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje

 1. Išnagrinėjęs bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, apylinkės teismas priima vieną iš šių sprendimų:

1) palikti nutarimą nepakeistą ir skundo netenkinti;

2) panaikinti nutarimą ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti;

3) panaikinti nutarimą ir paskirti administracinę nuobaudą remiantis teisės aktu, nustatančiu atsakomybę už padarytą nusižengimą. Šis sprendimas priimamas tais atvejais, kai administracinio nusižengimo faktas nekelia abejonių, veika įrodyta, tačiau teismas nustato, kad buvo netinkamai pritaikytas įstatymas. Apylinkės teismas, atsižvelgdamas į nustatytas bylos aplinkybes, turi teisę pakeisti administracinio nusižengimo kvalifikavimą ir paskirti nuobaudą, atitinkančią administracinio nusižengimo kvalifikavimą;

4) panaikinti nutarimą ir grąžinti bylą institucijai, kurios pareigūnai įgalioti atlikti administracinio nusižengimo tyrimą. Šis sprendimas priimamas tik išimtiniais atvejais, kai reikia atlikti didelės apimties papildomą bylos aplinkybių tyrimą arba apylinkės teismui sunku nustatyti papildomas bylos aplinkybes;

5) panaikinti nutarimą ir pripažinti administracinį nurodymą įvykdytu;

6) pakeisti nutarimą ir juo paskirtą administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę arba neskirti administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

 

 1. Pabloginti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir asmens, dėl kurio administracinio nusižengimo teisena nutraukta, padėtį teismas gali tik tuo atveju, kai dėl to yra nukentėjusiojo skundas. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir asmens, dėl kurio administracinio nusižengimo teisena nutraukta, padėtis negali būti pabloginta daugiau, negu to prašoma skunde.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

 1. Apylinkės teismas, nustatęs, kad nutarimą administracinio nusižengimo byloje priėmė institucija, neturinti teisės nagrinėti tokią bylą, šį nutarimą panaikina ir perduoda bylą institucijai, turinčiai teisę nagrinėti tokių administracinių nusižengimų bylas.
 2. Šio straipsnio 1 dalies 2, 3 punktuose ir 3 dalyje nurodytais atvejais teismas priima nutarimus, 1 dalies 1, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – nutartis.
 3. Nutarimo (nutarties) kopija (nuorašas) per tris darbo dienas nuo nutarimo (nutarties) paskelbimo išduodama arba išsiunčiama asmeniui, dėl kurio šis nutarimas (nutartis) priimtas, nutarimą priėmusiai institucijai ir nukentėjusiajam. Nutarimo (nutarties) kopijos (nuorašai) įteikiamos pasirašytinai. Kai nutarimo (nutarties) kopija (nuorašas) išsiunčiama, tai pažymima byloje.
 4. Apylinkių teismų nutarimai ir nutartys, kuriais baigiamos nagrinėti administracinio nusižengimo bylos, įsiteisėja per dvidešimt kalendorinių dienų nuo atitinkamo nutarimo ar nutarties paskelbimo, jeigu jie nebuvo apskųsti apeliacine tvarka. Nutarimas skirti administracinę nuobaudą – įspėjimą įsiteisėja jo paskelbimo momentu. Apeliacine tvarka apskųstas apylinkės teismo nutarimas ar nutartis, jeigu jie nepanaikinti, įsiteisėja apeliacine tvarka išnagrinėjus bylą.

  

643 straipsnis. Nutarimo panaikinimo nutraukiant administracinio nusižengimo bylą padariniai

Jeigu teismas ar pati institucija šio kodekso 625 straipsnyje nustatyta tvarka panaikino institucijos nutarimą administracinio nusižengimo byloje ir šią bylą nutraukė, grąžinamos išieškotos pinigų sumos, atlygintinai paimti ir konfiskuoti daiktai, panaikinami kiti apribojimai, susiję su pirmiau priimtu nutarimu. Kai grąžinti daiktų negalima, atlyginama jų vertė.

  

XXXVII skyrius. Apeliacinis procesas dėl pirmosios instancijos teismo procesinių sprendimų.

644 straipsnis. Pirmosios instancijos teismo nutarimo (nutarties) apskundimas apeliacine tvarka

Apylinkių teismų nutarimus ir nutartis, priimtus išnagrinėjus administracinių nusižengimų bylas pirmosios instancijos teisme, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusi institucija ar institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, nukentėjusysis (ar jų atstovai), taip pat šio kodekso 5651 straipsnio 1 punkte nustatytu pagrindu priimtą šio kodekso 608 straipsnio 6 dalyje nurodytą nutarimą apskundęs asmuo, pranešęs apie administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą, jeigu jis yra nurodęs, kad šia veika jam padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala, ir įgaliotos institucijos nutarimą nutraukti šio kodekso 592 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytais atvejais pradėtą administracinio nusižengimo teiseną apskundęs prokuroras gali apskųsti apeliacine tvarka apygardos teismui.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

645 straipsnis. Apeliacinio proceso taisyklės

Apeliacinis procesas vyksta pagal tas pačias taisykles kaip ir procesas pirmosios instancijos teisme, išskyrus šiame skyriuje nustatytas išimtis.

 

646 straipsnis. Pirmosios instancijos teismo nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje apskundimo terminas ir tvarka

 1. Apeliacinis skundas dėl pirmosios instancijos teismo nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje (toliau – apeliacinis skundas) paduodamas elektroninių ryšių priemonėmis, pašto siunta arba tiesiogiai apygardos teismui per nutarimą (nutartį) administracinio nusižengimo byloje priėmusį apylinkės teismą. Kai apylinkės teismas, per kurį paduodamas apeliacinis skundas, yra sudarytas iš teismo rūmų, apeliacinis skundas gali būti paduodamas bet kuriems to teismo rūmams.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII2482, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17980

Nr. XIV-419, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14576

 

 1. Apeliacinis skundas gali būti paduotas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo pirmosios instancijos teismo nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos.
 2. Turintys teisę paduoti apeliacinį skundą asmenys, kurie dėl svarbių priežasčių praleido apeliacinio skundo padavimo terminą, turi teisę prašyti apylinkės teismo atnaujinti praleistą terminą. Dėl praleisto apeliacinio skundo padavimo termino atnaujinimo apylinkės teismas nusprendžia rašytinio proceso tvarka.
 3. Apylinkės teismo nutartis, kuria atmestas prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą, gali būti skundžiama atskiruoju skundu apygardos teismui. Šis teismas turi teisę atnaujinti praleistą terminą arba palikti apylinkės teismo nutartį nepakeistą.
 4. Prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą negali būti paduotas, jei nuo apylinkės teismo nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje paskelbimo praėjo daugiau kaip šeši mėnesiai.

 

647 straipsnis. Apeliacinio skundo turinys ir forma

 1. Apeliacinis skundas paduodamas raštu, pasirašytas skundą paduodančio asmens (ar jo atstovo). Apeliacinis skundas, paduodamas elektroninių ryšių priemonėmis asmens tapatybę patvirtinus Teismų įstatyme nustatytais būdais, laikomas pasirašytu. Apeliacinių skundų padavimo teismui elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą nustato teisingumo ministras.
 2. Apeliaciniame skunde turi būti nurodyta: apygardos teismo pavadinimas; administracinio nusižengimo byla, kurioje paduodamas apeliacinis skundas; skundžiamo apylinkės teismo nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje ar jo (jos) dalies esmė; nutarimo (nutarties) apskundimo pagrindai ir motyvai; apeliacinį skundą padavusio asmens prašymai; taip pat pageidavimas dėl bylos nagrinėjimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kitaip) arba reikalavimas užtikrinti jam ir (ar) jo atstovui galimybę pasinaudoti teismo informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (vaizdo konferencijomis, telekonferencijomis ir kita) teismo patalpose. Apeliacinį skundą padavęs asmuo pateikia tiek skundo ir jo priedų kopijų (nuorašų), kad po vieną tektų visiems šio kodekso 644 straipsnyje nurodytiems asmenims, išskyrus atvejus, kai šiems asmenims procesiniai dokumentai įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1572, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-09, i. k. 2022-25123

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-419, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14576

 

648 straipsnis. Apeliacinio skundo priėmimas

 1. Apeliacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia apylinkės teismas.
 2. Teismas apeliacinio skundo priėmimo klausimą išsprendžia rezoliucija ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.
 3. Teismas motyvuota nutartimi atsisako priimti apeliacinį skundą, kai:

1) apeliacinį skundą paduoda asmuo, neturintis teisės jo paduoti;

2) apeliacinis skundas paduotas praleidus nustatytą apeliacinio skundo padavimo terminą ir neprašoma šio termino atnaujinti arba prašymas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą nebuvo patenkintas.

 1. Atsisakymas priimti apeliacinį skundą nekliudo, nepažeidžiant apeliacinio skundo padavimo termino, vėl kreiptis su apeliaciniu skundu, jeigu trūkumai bus pašalinti.
 2. Dėl apylinkės teismo nutarties atsisakyti priimti apeliacinį skundą gali būti paduotas atskirasis skundas.
 3. Jeigu apeliacinis skundas neatitinka jo turiniui ir formai keliamų reikalavimų ir dėl to neįmanoma suprasti, koks apylinkės teismo nutarimas (nutartis) skundžiamas, kokiomis aplinkybėmis grindžiamas apeliacinis skundas, arba jeigu apeliacinis skundas nepasirašytas, apylinkės teismas priima nutartį ir nustato pakankamą, tačiau ne trumpesnį kaip septynių kalendorinių dienų nuo nutarties kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos, terminą šiems trūkumams pašalinti. Ši nutartis išsiunčiama ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jos priėmimo dienos.
 4. Jeigu apeliacinį skundą padavęs asmuo pagal teismo nurodymus per nustatytą terminą trūkumus pašalina, laikoma, kad apeliacinis skundas paduotas pirminio jo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju laikoma, kad apeliacinis skundas nepaduotas, ir teismo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui.
 5. Teismo nutartis dėl apeliacinio skundo trūkumų pašalinimo įteikiama tik apeliacinį skundą padavusiam asmeniui. Ši nutartis neskundžiama. Teismo nutartis, kuria apeliacinis skundas grąžintas dėl to, kad nepašalinti jo trūkumai, gali būti skundžiama atskiruoju skundu.
 6. Šiame straipsnyje nurodytos teismo nutartys priimamos rašytinio proceso tvarka.

 

649 straipsnis. Apylinkės teismo veiksmai priėmus apeliacinį skundą

 1. Priėmęs apeliacinį skundą, apylinkės teismas per tris darbo dienas išsiunčia jo kopijas (nuorašus) šio kodekso 644 straipsnyje nurodytiems asmenims, išskyrus apeliacinį skundą padavusį asmenį. Šie asmenys turi teisę, o valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos privalo per keturiolika kalendorinių dienų nuo apeliacinio skundo kopijų (nuorašų) išsiuntimo dienos pateikti apygardos teismui atsiliepimus į apeliacinį skundą ir išdėstyti savo nuomonę dėl paduoto apeliacinio skundo. Nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusi institucija ar institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, privalo pateikti atsiliepimą į apeliacinį skundą tokios formos, kokios pageidauja skundą padavęs asmuo, o jei jis pageidavimo dėl procesinių dokumentų formos nepareiškė, – tokios formos, kokios buvo paduotas apeliacinis skundas. Atsiliepimai į apeliacinį skundą paduodami per apylinkės teismą, o pasibaigus apeliacinių skundų padavimo terminui – tiesiogiai apygardos teismui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

 1. Apylinkės teismas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo apeliacinio skundo padavimo termino pabaigos išsiunčia administracinio nusižengimo bylą su apeliaciniu skundu apygardos teismui.

 

650 straipsnis. Pasirengimas nagrinėti bylą dėl apeliacinio skundo teismo posėdyje

 1. Paskirtasis teisėjas, gavęs apeliacinį skundą ir administracinio nusižengimo bylą bei atsiliepimus į apeliacinį skundą, su jais susipažįsta.
 2. Bylas dėl apeliacinių skundų nagrinėja vienas teisėjas, išskyrus atvejus, kai bylai nagrinėti teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas sudaro trijų teisėjų kolegiją.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2482, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17980

 

 1. Apie bylos dėl apeliacinio skundo nagrinėjimą šalims pranešama specialiame interneto tinklalapyje ir teismo skelbimų lentoje.
 2. Kai rengiamas žodinis bylos nagrinėjimas, apie jo laiką ir vietą pranešama šio kodekso 644 straipsnyje nurodytiems asmenims. Prireikus į teismo posėdį šaukiami liudytojai, ekspertai, specialistai, pareikalaujama pateikti papildomą medžiagą.

 

651 straipsnis. Bylų dėl apeliacinių skundų nagrinėjimas

 1. Bylas dėl apeliacinių skundų apygardos teismas išnagrinėja per trisdešimt darbo dienų nuo administracinio nusižengimo bylos gavimo dienos.
 2. Bylos dėl apeliacinių skundų nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus atvejus.
 3. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą dėl apeliacinio skundo nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Tais atvejais, kai paaiškėjo naujų bylos aplinkybių ar vertinami nauji įrodymai, byla turi būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka.
 4. Apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, nukentėjusysis, nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusi institucija ar institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą ir įgaliotos institucijos nutarimą nutraukti šio kodekso 592 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytais atvejais pradėtą administracinio nusižengimo teiseną apskundęs prokuroras gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą dėl apeliacinio skundo žodinio proceso tvarka. Šis prašymas gali būti pateiktas tik tuo atveju, kai apeliaciniame skunde ginčijamos pažeidimo faktinės aplinkybės ar asmens kaltė. Prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka teismui nėra privalomas. Šį klausimą teismas išsprendžia nutartimi. Ši nutartis yra neskundžiama.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

 

652 straipsnis. Bylos dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo ribos apygardos teisme

 1. Apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo, patikrina priimto nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje teisėtumą ir pagrįstumą.
 2. Pabloginti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir asmens, dėl kurio administracinio nusižengimo teisena nutraukta, padėtį apygardos teismas gali tik tuo atveju, kai dėl to yra nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusios institucijos ar institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, skundas arba nukentėjusiojo skundas. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir asmens, dėl kurio administracinio nusižengimo teisena nutraukta, padėtis negali būti pabloginta daugiau, negu to prašoma apeliaciniame skunde.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

653 straipsnis. Apygardos teismo sprendimas dėl apeliacinio skundo

 1. Išnagrinėjęs bylą dėl apeliacinio skundo, apygardos teismas priima vieną iš šių sprendimų:

1) palikti apylinkės teismo nutarimą (nutartį) administracinio nusižengimo byloje nepakeistą ir apeliacinio skundo netenkinti;

2) panaikinti apylinkės teismo nutarimą (nutartį) administracinio nusižengimo byloje ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti;

3) panaikinti apylinkės teismo nutarimą (nutartį) ir priimti naują nutarimą (nutartį) administracinio nusižengimo byloje;

4) pakeisti apylinkės teismo nutarimą (nutartį) administracinio nusižengimo byloje ir pakeisti paskirtą administracinę nuobaudą;

5) panaikinti apylinkės teismo nutarimą (nutartį) ir palikti galioti ne teismo tvarka priimtą nutarimą.

 1. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu atveju apygardos teismas priima nutarimus, 1, 4 ir 5 punktuose nurodytais atvejais – nutartis, 3 punkte nurodytu atveju – nutarimus arba nutartis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

 

654 straipsnis. Apygardos teismo nutarimų ir nutarčių įsiteisėjimas

Apygardos teismo nutarimai ir nutartys įsiteisėja jų paskelbimo dieną.

 

655 straipsnis. Išnagrinėtos bylos dėl apeliacinio skundo grąžinimas apylinkės teismui

Apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą dėl apeliacinio skundo, per penkias darbo dienas grąžina bylą kartu su priimtu nutarimu (nutartimi) apylinkės teismui.

 

656 straipsnis. Atskirųjų skundų nagrinėjimo ypatumai

 1. Apylinkės teismo nutartis administracinių nusižengimų teisenoje dalyvaujantys asmenys šiame kodekse nustatytais atvejais gali apskųsti atskiruoju skundu apygardos teismui.
 2. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos administracinių nusižengimų teiseną apygardos teisme reglamentuojančios taisyklės, išskyrus šiame straipsnyje nurodytas išimtis.
 3. Atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo nutarties kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos.
 4. Gavęs atskirąjį skundą, apylinkės teismas per tris darbo dienas nuo jo gavimo:

1) sutikdamas su atskiruoju skundu, be žodinio nagrinėjimo pats panaikina skundžiamą nutartį ir išsiunčia priimtos šiuo klausimu nutarties kopiją (nuorašą) administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims;

2) nesutikdamas su atskiruoju skundu, nustatyta tvarka nusiunčia bylą su atskiruoju skundu apygardos teismui.

 1. Apygardos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka. Prireikus teisėjų kolegija gali atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apygardos teismo sprendimas dėl atskirojo skundo yra galutinis ir neskundžiamas.
 2. Apygardos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, turi teisę savo nutartimi:

1) palikti apylinkės teismo nutartį nepakeistą;

2) pakeisti apylinkės teismo nutartį;

3) panaikinti apylinkės teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

 

XXXVIII skyrius. Administracinio nusižengimo bylos atnaujinimas.

 657 straipsnis. Administracinio nusižengimo bylos atnaujinimas

Administracinio nusižengimo byla, užbaigta įsiteisėjusiu nutarimu ar nutartimi arba įvykdytu administraciniu nurodymu, gali būti atnaujinta šiame skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka.

 

658 straipsnis. Administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo pagrindai

 1. Administracinio nusižengimo byla gali būti atnaujinta šiais pagrindais:

1) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, nutarimu ar nutartimi nustatyta, kad liudytojo ar nukentėjusiojo parodymai arba ekspertizės aktas melagingi, taip pat kad kiti įrodymai, kuriais paremti nutarimas ar nutartis, netikri;

2) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyta, kad, nagrinėdami administracinio nusižengimo bylą, teisėjai ar pareigūnai nusikalstamai piktnaudžiavo;

3) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyta, kad, tirdami administracinį nusižengimą, pareigūnai nusikalstamai piktnaudžiavo ir dėl to buvo priimtas neteisėtas ir nepagrįstas nutarimas;

4) paaiškėjo kitų aplinkybių, kurios pareigūnui, institucijai ar teismui nebuvo ir negalėjo būti žinomos priimant nutarimą ar nutartį arba surašant administracinį nurodymą ir kurios vienos ar kartu su pirmiau nustatytomis aplinkybėmis įrodo, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo yra nekaltas arba kad jis padarė lengvesnį ar sunkesnį administracinį nusižengimą negu tas, už kurį jis patrauktas administracinėn atsakomybėn, taip pat kurios įrodo, kad administracinėn atsakomybėn nepatrauktas asmuo yra kaltas;

5) padarytas esminis materialiosios ar proceso teisės pažeidimas, kuris galėjo turėti įtakos neteisėtiems nutarimui ar nutarčiai priimti;

6) Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas pripažįsta, kad sprendimas patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn yra priimtas pažeidžiant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ar jo papildomus protokolus, arba Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažįsta, kad sprendimas patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn yra priimtas pažeidžiant Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ar jos papildomus protokolus, jeigu šie pažeidimai pagal pobūdį ir sunkumą kelia pagrįstų abejonių dėl asmens patraukimo administracinėn atsakomybėn ir besitęsiantys pažeidimai gali būti ištaisyti tik atnaujinus bylą.

7) Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodyto asmens prašymą, pripažįsta, kad įstatymas ar kitas Lietuvos Respublikos Seimo priimtas aktas, Respublikos Prezidento aktas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės aktas (ar jų dalis), kurio (kurios) pagrindu priimtas sprendimas patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat jeigu dėl šio prieštaravimo kyla pagrįstų abejonių dėl asmens patraukimo administracinėn atsakomybėn ir besitęsiantys šio asmens teisių ar laisvių pažeidimai gali būti ištaisyti tik atnaujinus bylą.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-2331, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12373

 

 1. Kai šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytiems asmenims negalima priimti nuosprendžio, nutarimo ar nutarties, nes administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo miręs arba suėjo baudžiamosios ar administracinės atsakomybės senaties terminai, paaiškėjusios naujos aplinkybės nustatomos atliekant šio kodekso 661 straipsnyje nurodytą tyrimą.

 

659 straipsnis. Teisė paduoti prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą

 1. Teisę paduoti prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą turi:

1) šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytais pagrindais – nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusi institucija, institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, nukentėjusysis, jų atstovai;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

2) šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytais pagrindais – nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusi institucija, institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, nukentėjusysis, neįtrauktas į administracinio nusižengimo teiseną asmuo, kurio teises ar teisėtus interesus pažeidžia įsiteisėję nutarimas ar nutartis, jų atstovai;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

3) šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 6 ar 7 punkte nurodytais pagrindais – administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, jo teisių perėmėjas ar kitas atstovas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2331, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12373

 

4) bet kuriuo šio kodekso 658 straipsnio 1 dalyje nurodytu pagrindu – Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras ar jo įgaliotas prokuroras.

 1. Pakartotiniai prašymai atnaujinti administracinio nusižengimo bylą nepriimami ir nenagrinėjami.

 

660 straipsnis. Prašymų dėl administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo padavimo terminai

 1. Prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių (šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktai) paduodamas institucijai, kurios pareigūnas pradėjo administracinio nusižengimo teiseną, ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinota ar turėjo būti sužinota apie šias aplinkybes. Ši institucija, gavusi prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių arba pati sužinojusi apie šias aplinkybes, prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą padavimo klausimą turi išspręsti per kiek įmanoma trumpiausią laiką.
 2. Prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytais pagrindais paduodamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui per tris mėnesius nuo nutarimo ar nutarties administracinio nusižengimo byloje įsiteisėjimo dienos. Asmenims, praleidusiems šį prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą padavimo terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujintas. Prašymas atnaujinti praleistą prašymo padavimo terminą negali būti paduodamas praėjus daugiau kaip vieniems metams nuo nutarimo ar nutarties administracinio nusižengimo byloje įsiteisėjimo. Dėl šio termino atnaujinimo sprendžia šio kodekso 662 straipsnio 4 dalyje nurodyta teisėjų kolegija.
 3. Prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 6 ar 7 punkte nurodytais pagrindais paduodamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui per šešis mėnesius nuo tos dienos, kurią priimtas Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto sprendimas arba Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas, arba Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimas yra ar tapo galutinis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2331, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12373

 

661 straipsnis. Administracinio nusižengimo bylos atnaujinimas dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių

 1. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, nukentėjusysis, jų atstovai turi teisę kreiptis su prašymu dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių, dėl kurių gali būti atnaujinta administracinio nusižengimo byla, ištyrimo į instituciją, kurios pareigūnas pradėjo administracinio nusižengimo teiseną.
 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija, gavusi šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų prašymą, priima vieną iš šių sprendimų:

1) kai yra pagrindas manyti, kad gali būti bent viena iš šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytų aplinkybių, – sprendimą pradėti tyrimą dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių. Šis tyrimas atliekamas laikantis šio kodekso taisyklių;

2) kai nėra pagrindo pradėti tyrimą dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių, – sprendimą atsisakyti pradėti tyrimą dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių. Apie šį sprendimą pranešama suinteresuotiems asmenims ir jiems išaiškinama teisė apskųsti sprendimą aukštesniajai institucijai (pareigūnui), o kai tokio pareigūno nėra, – teismui. Aukštesniosios institucijos (pareigūno) sprendimą šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys gali skųsti teismui. Skundai paduodami ir nagrinėjami šio straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija gali pradėti tyrimą dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių ir savo iniciatyva. Šis tyrimas atliekamas laikantis šio kodekso taisyklių.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

 

 1. Kai paaiškėjusios naujos aplinkybės baigiamos tirti ir nėra pagrindo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, institucija savo sprendimu tyrimą nutraukia. Apie šį sprendimą pranešama suinteresuotiems byloje dalyvavusiems asmenims ir jiems išaiškinama teisė sprendimą apskųsti. Institucijos sprendimas nutraukti tyrimą dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių per septynias kalendorines dienas nuo pranešimo apie jį išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti apskųstas aukštesniajai institucijai (pareigūnui), o išnagrinėjusios šį skundą aukštesniosios institucijos (pareigūno) sprendimas – per septynias kalendorines dienas nuo sprendimo išsiuntimo ar išdavimo dienos apylinkės teismui. Kai aukštesniosios institucijos (pareigūno) nėra, institucijos sprendimas nutraukti tyrimą dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių per šioje dalyje nurodytą terminą gali būti skundžiamas apylinkės teismui. Aukštesnioji institucija (pareigūnas) ar apylinkės teismas šį skundą išnagrinėja per dvidešimt darbo dienų rašytinio proceso tvarka. Išnagrinėjusio skundą apylinkės teismo nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu.
 2. Kai yra pagrindas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, institucija tyrimo medžiagą ir savo teikimą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą perduoda teismui arba institucijos vadovui ar jo įgaliotam pareigūnui, kurių įsiteisėjusiu nutarimu ar nutartimi baigta atnaujintina administracinio nusižengimo byla. Teismas administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo klausimą sprendžia posėdyje. Šiame posėdyje dalyvauja institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, atstovas. Kitiems suinteresuotiems byloje dalyvavusiems asmenims pranešama apie posėdžio vietą ir laiką, tačiau jų neatvykimas nekliudo nagrinėti administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo klausimą. Dalyvavimas posėdyje gali būti užtikrinamas naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip). Institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo klausimą sprendžia rašytinio proceso tvarka.Straipsnio dalies pakeitimai:Nr. XIV-1572, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-09, i. k. 2022-25123
 3. Teismas arba institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, išnagrinėję administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo klausimą, priima sprendimą panaikinti nutarimą administracinio nusižengimo byloje ir atnaujinti administracinio nusižengimo bylą arba atsisakyti atnaujinti administracinio nusižengimo bylą. Institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimas atsisakyti atnaujinti administracinio nusižengimo bylą gali būti skundžiamas apylinkės teismui. Jeigu administracinio nusižengimo bylą atnaujinti atsisakė apylinkės teismas, šio teismo nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Apygardos teismo nutartis atsisakyti atnaujinti administracinio nusižengimo bylą gali būti skundžiama Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šį skundą nagrinėja šio kodekso 662 straipsnyje nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

 

 1. Atnaujintų administracinių nusižengimų bylų teisena vyksta bendra tvarka.

 

662 straipsnis. Administracinio nusižengimo bylos atnaujinimas dėl esminio materialiosios ar proceso teisės pažeidimo

 1. Prašymus atnaujinti administracinio nusižengimo bylą šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytais pagrindais nagrinėja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Šie prašymai paduodami tiesiogiai šiam teismui.
 2. Prašyme atnaujinti administracinio nusižengimo bylą šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytais pagrindais turi būti nurodyta: teismo, kuriam paduodamas prašymas, pavadinimas; pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; teismas ar institucija, kurių įsiteisėję nutarimas ar nutartis administracinio nusižengimo byloje ginčijami, ginčijamų nutarimo ar nutarties priėmimo data ir esmė, jais nustatytos bylos aplinkybės; šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyti administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo pagrindai ir išsamūs teisiniai argumentai, pagrindžiantys šių pagrindų buvimą; pareiškėjo prašymas, atitinkantis šio straipsnio 14 dalyje nurodytus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo įgaliojimus; pareiškėjo pageidavimas dėl bylos nagrinėjimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kitaip) arba reikalavimas užtikrinti jam ir (ar) jo atstovui galimybę pasinaudoti teismo informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis (vaizdo konferencijomis, telekonferencijomis ir kita) teismo patalpose. Prašymas turi būti jį paduodančio asmens pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėti ginčijamų nutarimo ar nutarties ir su ginčijamu sprendimu susijusių nutarimų ar nutarčių kopijos (nuorašai).Straipsnio dalies pakeitimai:Nr. XIV-1572, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-09, i. k. 2022-25123
 3. Pareiškėjas turi teisę iki prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą nagrinėjimo teismo posėdyje dienos šį prašymą atšaukti. Šiuo atveju prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą paliekamas nenagrinėtas, jeigu tai neprieštarauja viešajam interesui.
 4. Prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą priėmimo klausimą rašytinio proceso tvarka sprendžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko ar šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko iš trijų teisėjų sudaryta atrankos kolegija. Laikoma, kad prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą priimtas, jeigu už tai balsavo bent vienas iš šios kolegijos narių.
 5. Prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą atsisakoma priimti, kai jis:

1) paduotas praleidus prašymo padavimo terminą ir nėra prašymo atnaujinti šį praleistą terminą arba prašymas atnaujinti praleistą prašymo padavimo terminą yra atmestas;

2) paduotas administracinio nusižengimo byloje, neužbaigtoje įsiteisėjusiais nutarimu ar nutartimi;

3) neatitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų;

4) paduotas asmens, neturinčio teisės paduoti prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą;

5) yra kartotinis;

6) neturi šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyto pagrindo.

 1. Prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą priėmimo klausimas išsprendžiamas nutartimi. Jeigu prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą atsisakoma priimti, nutartyje išdėstomi šio sprendimo motyvai. Nepriimtas prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Atrankos kolegija, nusprendusi priimti prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, ta pačia nutartimi administracinio nusižengimo bylą atnaujina.
 2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ar šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, laikydamiesi nustatytos bylų paskirstymo tvarkos, atnaujintai administracinio nusižengimo bylai nagrinėti sudaro trijų teisėjų kolegiją, paskiria šios kolegijos pirmininką ir pranešėją, nustato bylos parengimo nagrinėti terminą ir paskiria jos nagrinėjimo datą. Atrankos kolegijos ar bylą nagrinėjančios teisėjų kolegijos nutartimi prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą gali būti perduotas nagrinėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinei septynių teisėjų kolegijai arba šio skyriaus plenarinei sesijai.
 3. Atrankos kolegija, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas ir administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti kolegija gali sustabdyti toje byloje priimtų nutarimų ir nutarčių vykdymą.
 4. Atnaujinta administracinio nusižengimo byla Lietuvos Aukščiausiajame Teisme paprastai nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Tokiais atvejais teisėjas pranešėjas praneša pareiškėjui, nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusiai institucijai ar institucijai, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, kitiems asmenims, su kurių teisėtais interesais susijęs prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, kad byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, nurodo bylą nagrinėsiančios teisėjų kolegijos sudėtį, pasiūlo pateikti atsiliepimus į prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą (išskyrus siūlymą pareiškėjui) ir išaiškina teisę raštu pareikšti nušalinimus ir prašymus. Atsiliepimai į prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, pareiškimai dėl nušalinimo ir prašymai turi būti pateikti per trisdešimt kalendorinių dienų nuo pranešimo apie atnaujintos administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka išsiuntimo dienos. Institucija privalo pateikti atsiliepimą į prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą (išskyrus savo pačios prašymą). Kitų asmenų atsiliepimų į prašymą atnaujinti administracinio nusižengimo bylą nepateikimas netrukdo nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

 1. Kai tai būtina, atrankos kolegija ar administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija gali nuspręsti, kad administracinio nusižengimo byla turi būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka gali būti užtikrinamas naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ar kitaip).Straipsnio dalies pakeitimai:Nr. XIV-1572, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-09, i. k. 2022-25123
 2. Teisėjų kolegija, nagrinėdama administracinio nusižengimo bylą nustačiusi šio straipsnio 5 dalyje nurodytus pagrindus, priima nutartį nutraukti atnaujintos administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą, išskyrus atvejį, kai toje pačioje byloje nagrinėjamas kitas prašymas atnaujinti bylą, dėl kurio nėra pagrindo priimti tokią nutartį.
 3. Teismas gali atidėti atnaujintos administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą, jeigu tam yra svarbių priežasčių.
 4. Nagrinėdamas atnaujintą administracinio nusižengimo bylą, teismas teisės taikymo aspektu patikrina priimtus nutarimus ir nutartis, kurių teisėtumas ginčijamas prašyme. Teismas yra saistomas toje administracinio nusižengimo byloje įsiteisėjusiais nutarimu ar nutartimi nustatytų aplinkybių. Jeigu esminiai materialiosios ar proceso teisės pažeidimai administracinio nusižengimo byloje galėjo turėti įtakos ir tiems toje pačioje byloje administracinėn atsakomybėn patrauktiems asmenims, kurie nepadavė prašymų atnaujinti administracinio nusižengimo bylą, teismas patikrina, ar nutarimas ar nutartis teisėti ir šiems asmenims.
 5. Teismas, išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą, priima vieną iš šių sprendimų:

1) palikti nutarimą nepakeistą;

2) panaikinti nutarimą ar nutartį (nutarimus ar nutartis) ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti;

3) panaikinti nutarimą ar nutartį (nutarimus ar nutartis) ir perduoti administracinio nusižengimo bylą nagrinėti institucijai, apylinkės teismui arba apygardos teismui;

4) panaikinti nutarimą ar nutartį (nutarimus ar nutartis) ir palikti galioti kitą nutarimą ar nutartį (nutarimus ar nutartis, su pakeitimais arba be pakeitimų);

5) panaikinti nutarimą ar nutartį (nutarimus ar nutartis) ir priimti naują nutarimą ar nutartį;

6) pakeisti nutarimą ar nutartį.

 1. Šio straipsnio 14 dalies 2 ir 5 punktuose nurodytais atvejais teismas priima nutarimus, 1, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – nutartis.
 2. Nutarimas ar nutartis turi būti paskelbti ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo atnaujintos administracinio nusižengimo bylos išnagrinėjimo teismo posėdyje dienos, o jei byla sudėtinga ar didelės apimties, – per teismo nustatytą kuo trumpesnį laiką, bet ne vėliau kaip per trisdešimt darbo dienų.

 

663 straipsnis. Administracinio nusižengimo bylos atnaujinimas dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto sprendimo arba Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo, arba Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimo

 1. Prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu kartu su Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto sprendimu arba Europos Žmogaus Teisių Teismo galutiniu sprendimu ir jų vertimais į lietuvių kalbą paduodami Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
 2. Prašymas atnaujinti administracinio nusižengimo bylą šio kodekso 658 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytu pagrindu paduodamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
 3. Šio straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodyto prašymo priėmimo ir administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo klausimas sprendžiamas, atnaujinta administracinio nusižengimo byla Lietuvos Aukščiausiajame Teisme nagrinėjama taikant atitinkamai Baudžiamojo proceso kodekso 459, 460 straipsnių nuostatas. Atnaujinęs administracinio nusižengimo bylą, teismas turi įgaliojimus sustabdyti toje byloje priimtų nutarimų ir nutarčių vykdymą.
 4. 4. Išnagrinėjęs atnaujintą administracinio nusižengimo bylą, teismas priima vieną iš šio kodekso 662 straipsnio 14 dalyje nurodytų sprendimų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2331, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12373

 

XXXIX skyrius. Žalos ir teismo išlaidų atlyginimas.

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

 

664 straipsnis. Žalos atlyginimas

 1. Administraciniu nusižengimu padarytą žalą administracinį nusižengimą padaręs asmuo gali atlyginti savo noru. Tokiu atveju padarytos žalos dydis nustatomas nukentėjusiojo ir administracinį nusižengimą padariusio asmens rašytiniu susitarimu, kuriame nukentėjusysis patvirtina žalos atlyginimo faktą.
 2. Tais atvejais, kai administracinį nusižengimą padaręs asmuo neatlygina turtinės žalos savo noru arba nesusitariama dėl turtinės žalos dydžio ir jos atlyginimo būdo, žalos atlyginimą priteisia teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija tuo pačiu nutarimu, kuriuo skiriama administracinė nuobauda.
 3. Kai administraciniu nusižengimu padaryta fizinė ar neturtinė žala ir jos neatlygino administracinį nusižengimą padaręs asmuo, teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) nutarime konstatuoja, kad buvo padaryta fizinė ar neturtinė žala, ir klausimas dėl šios žalos dydžio nagrinėjamas civilinio proceso tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

 

665 straipsnis. Turtinės žalos atlyginimas nesusitarus

 1. Jeigu, nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą apylinkės ar apygardos teisme arba ne teismo tvarka institucijoje, padarytos turtinės žalos dydį galima nustatyti neatidėjus šios bylos nagrinėjimo, administracinio nusižengimo bylą nagrinėjantis teismas ar institucija gali priteisti nukentėjusiajam žalos atlyginimą. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija, priteisdami nukentėjusiajam žalą, nustato žalos atlyginimo terminą. Nustatant šį terminą, būtina atsižvelgti į turtinės žalos dydį ir administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens finansinę padėtį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

 

 1. Šio straipsnio 1 dalyje nenurodytais atvejais teismas ar institucija, priimdami nutarimą, gali pripažinti nukentėjusiajam teisę į civilinio ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl turtinės žalos dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka.

 

666 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo teisme išlaidų atlyginimas

 1. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo teisme išlaidoms atlyginti mutatis mutandis taikomos Baudžiamojo proceso kodekso nuostatos.
 2. Kai asmeniui administracinio nusižengimo teisena nutraukta pagal šio kodekso 5651straipsnio 1 punktą, šio asmens išlaidos advokato ar advokato padėjėjo, kuris dalyvavo byloje kaip asmens įgaliotas atstovas, paslaugoms apmokėti atlyginamos iš valstybės, savivaldybės arba iš valstybės ar savivaldybės biudžetų neišlaikomo subjekto lėšų mutatis mutandis taikant Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1012, 2022-04-12, paskelbta TAR 2022-04-20, i. k. 2022-08023

 

XL skyrius. Nutarimų, nutarčių administracinių nusižengimų bylose ir administracinių nurodymų vykdymas. 

667 straipsnis. Nutarimų ir nutarčių administracinių nusižengimų bylose privalomumas

 1. Įsiteisėję teismų nutarimai ir nutartys administracinių nusižengimų bylose yra privalomi visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir atsakingiems asmenims, juridiniams ir fiziniams asmenims ir turi būti be prieštaravimų ir netrukdomai vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 2. Institucijų (pareigūnų) nutarimai, priimti administracinių nusižengimų bylas išnagrinėjus ne teismo tvarka, privalomi visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir atsakingiems asmenims, juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu jie suėjus apskundimo terminui nebuvo apskųsti teismui ar išnagrinėjus skundą nebuvo panaikinti.

 

668 straipsnis. Nutarimų ir nutarčių administracinių nusižengimų bylose vykdymo tvarka

 1. Teismo nutarimai ir nutartys administracinių nusižengimų bylose turi būti vykdomi nuo jų įsiteisėjimo momento.
 2. Institucijų (pareigūnų) nutarimai, priimti administracinių nusižengimų bylas išnagrinėjus ne teismo tvarka, turi būti vykdomi suėjus jų apskundimo terminui. Apskundus nutarimą, jis turi būti vykdomas įsiteisėjus teismo nutarčiai, jei šis nutarimas nebuvo panaikintas.
 3. Nutarimas skirti iš civilinės apyvartos išimto turto konfiskavimą, priimtas šio kodekso 33 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta tvarka, vykdomas nuo jo priėmimo momento.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

 1. Nutarimas skirti baudą turi būti priverstinai įvykdomas pasibaigus šio kodekso 675 straipsnio 2 dalyje nustatytam jo įvykdymo terminui.
 2. Nutarimą skirti administracinę nuobaudą nukreipia vykdyti nutarimą ne teismo tvarka priėmusi institucija (pareigūnas), o tais atvejais, kai nutarimą priėmė teismas, – institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

669 straipsnis. Administracinių nurodymų vykdymas

 1. Administraciniai nurodymai vykdomi savo noru.
 2. Administracinis nurodymas sumokėti baudą, taip pat sutikti su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu šio kodekso 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytam terminui įvykdomas laiku sumokant nurodyto dydžio baudą į administraciniame nurodyme nurodytą sąskaitą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

 

 1. Administracinis nurodymas grąžinti specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus įvykdomas laiku atiduodant šiuos dokumentus arba šio kodekso 602 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka išduotą laikinąjį dokumentą ar kitą specialiąją teisę patvirtinantį dokumentą institucijai, kurios pareigūnas surašė administracinio nusižengimo protokolą su administraciniu nurodymu.
 2. Jeigu vienu administraciniu nurodymu asmeniui pasiūlyta sumokėti baudą ir grąžinti specialiąją teisę patvirtinantį dokumentą, administracinis nurodymas laikomas įvykdytu tik tuo atveju, kai įvykdytos abi sąlygos. Jeigu įvykdyta tik viena sąlyga, administracinis nurodymas laikomas neįvykdytu, o administracinio nusižengimo byla nagrinėjama ir nutarimas byloje priimamas šiame kodekse nustatyta bendra tvarka.
 3. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju, sumokėjus administraciniu nurodymu nustatytą baudos sumą, tačiau negrąžinus specialiąją teisę patvirtinančio dokumento, sumokėtos lėšos įskaitomos į nutarimu, kuris priimamas administracinio nusižengimo byloje, skiriamos baudos sumą. Jeigu nutarimu administracinio nusižengimo byloje asmeniui bauda nepaskiriama arba paskiriama mažesnė už sumokėtą sumą bauda, sumokėta suma ar paskirtą baudą viršijanti jos dalis grąžinama administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui.

 

670 straipsnis. Kelių nutarimų vienam asmeniui vykdymas

Tuo atveju, kai priimami keli nutarimai skirti administracines nuobaudas ar surašomi keli administraciniai nurodymai vienam asmeniui, kiekvienas nutarimas ar nurodymas vykdomas atskirai.

 

671 straipsnis. Nutarimų skirti administracinę nuobaudą vykdymo nutraukimas

 1. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymas nutraukiamas šiais atvejais:

1) kai paaiškėja, kad priešingą teisei veiką padarė nepakaltinamas asmuo;

2) kai panaikinamas administracinę atsakomybę nustatantis aktas;

3) kai miršta asmuo, dėl kurio priimtas nutarimas;

4) kai sueina nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo senatis.

 1. Nutrauktas nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo procesas gali būti pradėtas iš naujo tik tuo atveju, kai paaiškėja, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės buvimas buvo konstatuotas klaidingai.
 2. Šio straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktuose nurodytais atvejais nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymas, kai vykdomieji veiksmai buvo pradėti, nutraukiamas toje dalyje, kuri yra likusi neįvykdyta.
 3. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymą nutraukia šio kodekso 673 straipsnyje nurodytos institucijos. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu atveju nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymas nutraukiamas Administracinių nusižengimų registre automatiškai gavus duomenis apie mirties faktą iš Gyventojų registro.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

672 straipsnis. Nutarimų skirti administracinę nuobaudą vykdymo senatis

 1. Negali būti vykdomas nutarimas skirti administracinę nuobaudą, kuris nebuvo perduotas vykdyti per tris mėnesius nuo priėmimo dienos, išskyrus šio kodekso 676 straipsnyje nurodytus atvejus.
 2. Jeigu nutarimas skirti administracinę nuobaudą yra apskųstas, šio straipsnio 1 dalyje nurodyto termino eiga sustabdoma iki skundo išnagrinėjimo. Pagal šio kodekso 675 straipsnio 3 dalį išdėsčius nutarimu paskirtos baudos mokėjimą, šio straipsnio 1 dalyje nurodyto termino eiga sustabdoma iki išdėstymo termino pabaigos.
 3. Nutarimo skirti baudą priverstinio vykdymo senaties terminas – penkeri metai nuo šio kodekso 675 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino pabaigos, o pagal šio kodekso 675 straipsnio 3 dalį išdėsčius nutarimu paskirtos baudos mokėjimą, – nuo išdėstymo termino pabaigos.
 4. Nutarimas skirti baudą negali būti priverstinai vykdomas, jeigu Valstybinė mokesčių inspekcija sprendimu dėl priverstinio baudos išieškojimo neperdavė jo vykdyti antstoliui per šešis mėnesius nuo šio kodekso 675 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino pabaigos arba, išdėsčius nutarimu paskirtos baudos mokėjimą pagal šio kodekso 675 straipsnio 3 dalį, neperdavė jo vykdyti antstoliui sprendimu dėl priverstinio baudos išieškojimo per šešis mėnesius nuo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo termino pabaigos arba išdėstymo nutraukimo, arba nuo sprendimo dėl mokestinio ginčo įsiteisėjimo Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – Mokesčių administravimo įstatymas) nustatyta tvarka.

 

673 straipsnis. Nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo kontrolė ir su šių nutarimų vykdymu susijusių klausimų sprendimas

 1. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo kontrolę atlieka ir su šio nutarimo vykdymu susijusius klausimus sprendžia nutarimą ne teismo tvarka priėmusi institucija (pareigūnas).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

 

 1. Nutarimo skirti baudą vykdymo, išskyrus, kiek tai susiję su šio kodekso 671 straipsnio 1, 2, 3 dalyse ir 675 straipsnio 4 dalyje nurodytais veiksmais, kontrolė pavedama Valstybinei mokesčių inspekcijai. Su nutarimo skirti baudą vykdymu susijusius klausimus, išskyrus numatytuosius šio kodekso 671 straipsnio 1, 2, 3 dalyse ir 675 straipsnio 4 dalyje, sprendžia Valstybinė mokesčių inspekcija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Skundus dėl nutarimus skirti administracines nuobaudas vykdančių institucijų ir dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų institucijų veiksmų nagrinėja apylinkės teismai, laikydamiesi šio kodekso XXXIV ir XXXVI skyriuose nustatytų reikalavimų. Skundai dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos veiksmų nagrinėjami Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

674 straipsnis. Nutarimų skirti įspėjimą vykdymas

 1. Nutarimas skirti įspėjimą įvykdomas jį paskelbiant ar įteikiant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui.
 2. Tais atvejais, kai apskundus nutarimą skirti administracinę nuobaudą – įspėjimą šis nutarimas panaikinamas ar įspėjimas pakeistas kita administracine nuobauda, laikoma, kad įspėjimas asmeniui nebuvo pareikštas.

 

675 straipsnis. Nutarimų skirti baudą įvykdymo terminai ir tvarka

 1. Nutarimus skirti baudą vykdo Valstybinė mokesčių inspekcija, antstoliai šiame kodekse, Civilinio proceso kodekse, Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.
 2. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

 

 1. Atsižvelgdami į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens materialinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, asmens prašymu, kai jis pateikia įrodymus (nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pažymas, turto deklaracijas, pažymas apie darbo užmokestį ir gaunamas socialines išmokas ar pan.), teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas), priimdami nutarimą administracinio nusižengimo byloje, gali paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki dvejų metų, atsižvelgdami į paskirtos baudos dydį. Asmens prašymas išdėstyti baudos mokėjimą, paduodamas administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai (pareigūnui) arba teismui ne teismo posėdžio metu, privalo būti rašytinis. Šis prašymas teismui ne teismo posėdžio metu paduodamas per instituciją, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą. Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas), skirdami baudą, atsižvelgdami į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens sunkią materialinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, šio asmens prašymu, kai jis pateikia įrodymus (nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pažymas, turto deklaracijas, pažymas apie darbo užmokestį ir gaunamas socialines išmokas ar pan.), gali tuo pačiu nutarimu visą baudą ar jos dalį pakeisti viešaisiais darbais. Asmens prašymas pakeisti baudą (jos dalį) viešaisiais darbais, paduodamas administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai (pareigūnui) arba teismui ne teismo posėdžio metu, privalo būti rašytinis. Šis prašymas teismui ne teismo posėdžio metu paduodamas per instituciją, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

676 straipsnis. Priverstinis nutarimų skirti baudą vykdymas

 1. Jeigu pažeidėjas nesumoka baudos per šio kodekso 675 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, taip pat jeigu baudos dalis nesumokama laiku pagal jos mokėjimo išdėstymo tvarką ir baudos mokėjimas dalimis nutraukiamas, nutarimas skirti baudą pateikiamas vykdyti priverstine tvarka.
 2. Baudą priverstinai išieško antstoliai Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka.
 3. Jeigu vykdant priverstinį išieškojimą nerandama asmens turto ir (ar) lėšų, iš kurių gali būti priverstinai išieškota bauda, antstolis mokesčių administratoriaus sprendimą dėl priverstinio baudos išieškojimo su žyma, kad išieškojimas negalimas, grąžina mokesčių administratoriui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju Valstybinė mokesčių inspekcija apie tai praneša šio kodekso 673 straipsnio 1 dalyje nurodytai institucijai. Šio kodekso 673 straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija pažeidėjo prašymu gali baudą pakeisti viešaisiais darbais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Nesumokėta bauda ar jos dalis gali būti pakartotinai perduota antstoliui priverstinai išieškoti, kai pasikeičia baudos pripažinimo beviltiška sąlygos – atsiranda turto ar pajamų, iš kurių gali būti vykdomas išieškojimas. Šiuo atveju netaikomas šio kodekso 672 straipsnio 4 dalyje nustatytas baudos perdavimo priverstinai išieškoti senaties terminas.
 2. Nesumokėta bauda ar jos dalis gali būti pakartotinai perduota antstoliui priverstinai išieškoti tik tuo atveju, kai administracinio nusižengimo byloje klausimas dėl baudos pakeitimo viešaisiais darbais buvo išspręstas neigiamai ar asmeniui paskirti viešieji darbai buvo atkeisti į baudą.

 

677 straipsnis. Neteko galios nuo 2023-06-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

678 straipsnis. Nutarimų dėl baudos pakeitimo viešaisiais darbais vykdymas

 1. Nutarimai dėl baudos pakeitimo viešaisiais darbais išsiunčiami vykdyti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų priėmimo dienos. Nutarimus dėl baudos pakeitimo viešaisiais darbais vykdo savivaldybės vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. Savivaldybės turi sudaryti sąlygas asmenims, kuriems paskirta administracinė nuobauda – viešieji darbai, atlikti viešuosius darbus savivaldybės įsteigtuose juridiniuose asmenyse, kitų nuosavybės rūšių juridiniuose asmenyse, kurie atlieka savivaldybės kompetencijai priskirtas funkcijas.
 2. Paprastai parenkami tokie viešieji darbai, kurie nereikalauja specialaus pasirengimo, arba atsižvelgiant į asmens, kuriam paskirti viešieji darbai, turimą specialų pasirengimą.

 

 

679 straipsnis. Viešųjų darbų atlikimo termino skaičiavimas

 1. Viešųjų darbų atlikimo terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią asmuo pradėjo dirbti viešuosius darbus.
 2. Laikoma, kad asmuo atliko viešuosius darbus, kai jis atidirba teismo ar kitos institucijos paskirtą viešųjų darbų valandų skaičių.
 3. Jeigu asmuo dėl pateisinamų priežasčių per teismo ar kitos institucijos paskirtą laiką neatliko viešųjų darbų, teismas ar kita nutarimą dėl baudos pakeitimo viešaisiais darbais priėmusi institucija, gavę institucijos, kuriai priskirtas viešųjų darbų vykdymas, teikimą, gali nutarimu pratęsti jų atlikimo terminą, kol asmuo atidirbs visas nustatytas valandas.

 

680 straipsnis. Vengimo atlikti viešuosius darbus padariniai

Vengiančiam atlikti viešuosius darbus asmeniui teismas ar kita nutarimą dėl baudos pakeitimo viešaisiais darbais priėmusi institucija, gavę institucijos, kuriai priskirtas viešųjų darbų vykdymas, teikimą, nutarimu pakeičia viešuosius darbus bauda.

 

681 straipsnis. Administracinio poveikio priemonės – asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimo vykdymas

Asmeniui suteiktos specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės medžioti, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius, teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla) atėmimą vykdo specialiąją teisę suteikianti institucija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2533, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20655

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-2374, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12798

 

682 straipsnis. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo vykdymo tvarka

Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas vykdomas

įrašant duomenis apie teisės vairuoti transporto priemones atėmimą į Administracinių nusižengimų registrą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

 

683 straipsnis. Teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimo vykdymo tvarka

 1. Teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimas vykdomas paimant vidaus vandenų transporto specialisto diplomą arba kvalifikacijos liudijimą, arba Europos Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimą, arba laivavedžio pažymėjimą.
 1. Vidaus vandenų transporto specialisto diplomų, kvalifikacijos liudijimų, Europos Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimų, laivavedžio pažymėjimų paėmimo ir grąžinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-2374, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12798

Nr. XIV-914, 2022-01-20, paskelbta TAR 2022-01-28, i. k. 2022-01358

 

684 straipsnis. Teisės medžioti atėmimo vykdymo tvarka

 1. Teisės medžioti atėmimas vykdomas paimant medžiotojo bilietą.
 2. Medžiotojo bilietų paėmimo ir grąžinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministras (toliau – aplinkos ministras).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2533, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20655

 

685 straipsnis. Teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius, teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla atėmimo vykdymo tvarka

 1. Teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius, teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla atėmimas vykdomas panaikinant atitinkamą leidimą ir (arba) paimant tą leidimą patvirtinančius dokumentus.
 2. Teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius atėmimo laiku asmuo neturi teisės įgyti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius, kurių paskirtis tokia pat kaip ir tų elektroninių ryšių išteklių, kuriuos naudoti teisė atimta.
 3. Pasibaigus paskirtam teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius, teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla atėmimo terminui, asmuo turi teisę kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą dėl šių teisių suteikimo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

 

686 straipsnis. Specialiųjų teisių atėmimo vykdymo terminų nustatymas

 1. Transporto priemonių vairuotojams, orlaivio įgulos nariams, orlaivių techninę priežiūrą atliekantiems asmenims, medžioklės taisykles pažeidusiems asmenims, laivų vairuotojams, kurie padarė administracinį nusižengimą būdami neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba kurie vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo, vartojo alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo, specialiosios teisės atėmimo terminas skaičiuojamas nuo asmens specialiąją teisę patvirtinančio dokumento paėmimo arba asmeniui suteiktos teisės vairuoti transporto priemones sustabdymo šio kodekso 602 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka.
 2. Asmenims, kurie laiku įvykdė administracinį nurodymą grąžinti specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat asmenims, kurie nelaukdami priimto nutarimo atimti specialiąją teisę įsiteisėjimo dienos grąžino institucijai, kurios pareigūnas surašė administracinio nusižengimo protokolą su administraciniu nurodymu ar atliko administracinio nusižengimo tyrimą ir surašė administracinio nusižengimo protokolą, o kai nutarimas priimtas ne teismo tvarka, – nutarimą priėmusiai institucijai specialiąją teisę patvirtinantį dokumentą arba šio kodekso 602 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka išduotą laikinąjį dokumentą ar kitą specialiąją teisę patvirtinantį dokumentą, specialiosios teisės atėmimo terminas skaičiuojamas nuo grąžinto dokumento gavimo institucijoje dienos.
 3. Asmenims, kurie sutiko su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu laiku įvykdydami administracinį nurodymą sumokėti baudą, šios teisės atėmimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną po dienos, kurią sumokėta administraciniu nurodymu siūloma sumokėti bauda. Nutarimu paskirtos teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą atvejį, skaičiuojamas nuo priimto nutarimo atimti teisę vairuoti transporto priemones įsiteisėjimo dienos.
 4. Pasibaigus paskirtam teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminui, specialioji teisė grąžinama ir įgyjama Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

 

 1. Jeigu specialioji teisė buvo atimta už tai, kad asmuo administracinį nusižengimą padarė būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, pasibaigus paskirtam specialiosios teisės atėmimo terminui ši teisė grąžinama tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka po medicininės ir švietėjiškos atestacijos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

 

687 straipsnis. Administracinio poveikio priemonės – turto konfiskavimo vykdymas

Turto, kuris buvo administracinio nusižengimo padarymo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas, konfiskavimą vykdo institucija, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, o kai nutarimas priimtas ne teismo tvarka, – institucija, kurios pareigūnas priėmė nutarimą.

 

688 straipsnis. Turto konfiskavimo vykdymo tvarka

Turto, kuris buvo administracinio nusižengimo padarymo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas, konfiskavimas vykdomas paimant konfiskuotą daiktą ir pajamas ir priverstinai neatlygintinai perduodant šį daiktą ir šias pajamas valstybės nuosavybėn.

 

689 straipsnis. Konfiskuoto turto realizavimo tvarka

Konfiskuotas turtas, kuris buvo administracinio nusižengimo padarymo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas, realizuojamas Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

 

690 straipsnis. Turto konfiskavimo vykdymo proceso pabaiga

Nutarimas, kuriuo paskirta administracinio poveikio priemonė – turto konfiskavimas, ar šio nutarimo kopija (nuorašas) su žyma apie įvykdymą per septynias darbo dienas grąžinamas nutarimo vykdymo kontrolę atliekančiai institucijai.

 

691 straipsnis. Administracinio poveikio priemonės – įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) vykdymas

 1. Administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) vykdoma šio kodekso ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
 2. Įpareigojimą dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) vykdo savivaldybės institucijos ir kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos.
 3. Dalyvavimo alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) išlaidas apmoka asmuo, kuriam paskirta ši administracinio poveikio priemonė. Asmenų, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų dydžių, ir nepilnamečių dalyvavimo alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) išlaidas apmoka valstybė.
 4. Asmenys, vengiantys dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose) po to, kai jų sutikimu jiems buvo paskirta ši administracinio poveikio priemonė, traukiami administracinėn atsakomybėn už šio kodekso 225 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.

 

692 straipsnis. Administracinio poveikio priemonės – draudimo lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose vykdymas

 1. Administracinio poveikio priemonė – draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose vykdoma šio kodekso ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
 2. Draudimą lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose vykdo policija.
 3. Draudimą lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose pažeidžiantys asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn už šio kodekso 225 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.

 

693 straipsnis. Administracinio poveikio priemonės – draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, vykdymas

 1. Administracinio poveikio priemonė – draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, vykdoma šio kodekso ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
 2. Draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, terminai pradedami skaičiuoti pasibaigus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminui.
 3. Draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, vykdo teisę vairuoti transporto priemones suteikianti institucija.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2027, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05404

 

 

Lietuvos Respublikos

administracinių nusižengimų kodekso

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

 1. 1995 m. liepos 26 d. Konvencija dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu.
 2. 1998 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2109.
 3. 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1243.
 4. 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1243.
 5. 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/59/EB, įdiegianti Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą ir panaikinanti Tarybos direktyvą 93/75/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1243.
 6. 2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2002/90/EB, apibrėžianti padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi.
 7. 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio judėjimo.
 8. 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 298/2008.
 9. 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB.
 10. 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotuoju sprendimu (ES) 2020/1071.
 11. 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91.
 12. 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/729.
 13. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/23/EB, nustatanti žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009.
 14. 131. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 259/2012.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1083, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11320

 

 1. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 1999/13/EB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/112/EB.
 2. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2020/1118.
 3. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo.
 4. 2004 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2182/2004 dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 46/2009.
 5. 2004 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2183/2004, išplečiantis Reglamento (EB) Nr. 2182/2004 dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų taikymą nedalyvaujančioms valstybėms narėms, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 47/2009.
 6. 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/729.
 7. 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/123/EB.
 8. 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1243.
 9. 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1010.
 10. 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 165/2014.
 11. 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) 2015/2002.
 12. 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru.
 13. 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/849.
 14. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1901/2006 dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/5.
 15. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/507.
 16. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1931/2006, nustatantis vietinio eismo per valstybių narių išorines sausumos sienas taisykles ir iš dalies keičiantis Šengeno konvencijos nuostatas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1342/2011.
 17. 2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 282/2008.
 18. 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų.
 19. 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos direktyva (ES) 2015/1480.
 20. 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1020.
 21. 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/696.
 22. 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 202/2011.
 23. 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851.
 24. 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones.
 25. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. spalio 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/217.
 26. 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1338/2001, nustatantį priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo.
 27. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2110.
 28. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/18/EB, nustatanti pagrindinius principus, taikomus avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 1999/35/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/59/EB.
 29. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/30/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 98/70/EB nuostatas dėl benzino, dyzelinių degalų (dyzelino) ir gazolių kokybės rodiklių, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir mažinimo mechanizmą, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 1999/32/EB nuostatas dėl vidaus vandens kelių laivų kuro kokybės rodiklių ir panaikinanti Direktyvą 93/12/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1513.
 30. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 85/337/EEB, direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1999.
 31. 2009 m. gegužės 6 d. Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/41/EB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo.
 32. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/605.
 33. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/126/EB dėl II pakopos benzino garų grąžinimo degalinėse variklinių transporto priemonių bakus pildant degalų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1243.
 34. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1381.
 35. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1243.
 36. 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1241.
 37. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/2026.
 38. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1941.
 39. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) 2019/1966.
 40. 2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 255/2010, kuriuo nustatomos bendrosios oro eismo srautų valdymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2159.
 41. 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1010.
 42. 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1139.
 43. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės).
 44. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004.
 45. 571. 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. kovo 22 d. Tarybos direktyva (ES) 2021/514.

Papildyta punktu:

Nr. XIV-1660, 2022-12-13, paskelbta TAR 2022-12-22, i. k. 2022-26364

 

 1. 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004.
 2. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. vasario 24 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 574/2014.
 3. 2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/863.
 4. 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/723.
 5. 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES.
 6. 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR.
 7. 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/1825.
 8. 2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/2066.
 9. 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau panaikinanti Tarybos direktyvą 96/82/EB.
 10. 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/849.
 11. 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. liepos 23 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/1701.
 12. 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu 2019/1387.
 13. 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/129.
 14. 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1991.
 15. 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1991.
 16. 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 389/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 920/2010 ir Nr. 1193/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/1122.
 17. 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija).
 18. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. lapkričio 7 d. Tarybos direktyva 2014/102/ES.
 19. 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2018/853.
 20. 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/560.
 21. 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1241.
 22. 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo.
 23. 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1139.
 24. 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/47/ES dėl Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, kuria panaikinama Direktyva 2000/30/EB.
 25. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1139.
 26. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 511/2014 dėl Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo naudotojams skirtų atitikties priemonių Sąjungoje.
 27. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006.
 28. 841. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1083, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11320

 

 1. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/66/ES dėl bendrovės viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų.
 2. 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB.
 3. 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2031.
 4. 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/270.
 5. 2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/340, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011.
 6. 2015 m. balandžio 20 d. Tarybos direktyva (ES) 2015/652, kuria nustatomi skaičiavimo metodai ir atskaitomybės reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1999.
 7. 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. rugsėjo 22 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/2071.
 8. 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2177.
 9. 921. 2015 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1501 dėl sąveikumo sistemos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 12 straipsnio 8 dalį.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1953, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09697

 

 1. 922. 2015 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1502, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 8 straipsnio 3 dalį nustatomos minimalios techninės specifikacijos ir procedūros dėl elektroninės atpažinties priemonių saugumo užtikrinimo lygių.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1953, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09697

 

 1. 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2015/1525, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą.
 2. 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1530.

Punkto pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (nauja redakcija).
 2. 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/802 dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse.
 3. 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai.
 4. 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti.
 5. 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1040.
 6. 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/2127.
 7. 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/821, kuriuo nustatomos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų Sąjungos importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo.
 8. 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008.
 9. 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/828, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu.
 10. 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų.
 11. 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2110 dėl inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keleivinių laivų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistemos ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės ir panaikinama Tarybos direktyva 1999/35/EB.
 12. 1051. 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2397 dėl vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 91/672/EEB ir 96/50/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2021/1233, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/2397, kiek tai susiję su trečiosios šalies pažymėjimų pripažinimo pereinamojo laikotarpio priemonėmis.

Papildyta punktu:

Nr. XIV-914, 2022-01-20, paskelbta TAR 2022-01-28, i. k. 2022-01358

 

 1. 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB.
 2. 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91.
 3. 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005.
 4. 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija).
 5. 1091. 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/6 dėl veterinarinių vaistų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/82/EB.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1091, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11329

 

 1. 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2067 dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB.
 2. 1101. 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/945 dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų su pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/1058.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1083, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11320

 

 1. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos su pakeitimais, padarytais 2019 m. liepos 23 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/1673.
 2. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/880 dėl kultūros vertybių įvežimo ir importo.
 3. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/881 dėl ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros) ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas).
 4. 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo.
 5. 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 8 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/784.
 6. 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013.
 7. 1161. 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/1057, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir iš dalies keičiami Direktyva 2006/22/EB, kiek tai susiję su vykdymo užtikrinimo reikalavimais, ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

 

 1. 2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2151, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo priedo D dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių suderintų ženklinimo specifikacijų taisyklės.

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

 1. 1995 m. liepos 26 d. Konvencija dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu.
 2. 1998 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2109.
 3. 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1243.
 4. 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1243.
 5. 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/59/EB, įdiegianti Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą ir panaikinanti Tarybos direktyvą 93/75/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1243.
 6. 2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2002/90/EB, apibrėžianti padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi.
 7. 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio judėjimo.
 8. 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 298/2008.
 9. 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 2001/18/EB.
 10. 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotuoju sprendimu (ES) 2020/1071.
 11. 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91.
 12. 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/729.
 13. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/23/EB, nustatanti žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009.
 14. 131. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 259/2012.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1083, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11320

 

 1. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 1999/13/EB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/112/EB.
 2. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2020/1118.
 3. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo.
 4. 2004 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2182/2004 dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 46/2009.
 5. 2004 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2183/2004, išplečiantis Reglamento (EB) Nr. 2182/2004 dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų taikymą nedalyvaujančioms valstybėms narėms, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 47/2009.
 6. 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/729.
 7. 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/123/EB.
 8. 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1243.
 9. 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1010.
 10. 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 165/2014.
 11. 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) 2015/2002.
 12. 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru.
 13. 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/849.
 14. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1901/2006 dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/5.
 15. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/507.
 16. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1931/2006, nustatantis vietinio eismo per valstybių narių išorines sausumos sienas taisykles ir iš dalies keičiantis Šengeno konvencijos nuostatas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1342/2011.
 17. 2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 282/2008.
 18. 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų.
 19. 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos direktyva (ES) 2015/1480.
 20. 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1020.
 21. 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/696.
 22. 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 202/2011.
 23. 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851.
 24. 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones.
 25. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. spalio 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/217.
 26. 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1338/2001, nustatantį priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo.
 27. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2110.
 28. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/18/EB, nustatanti pagrindinius principus, taikomus avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 1999/35/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/59/EB.
 29. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/30/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 98/70/EB nuostatas dėl benzino, dyzelinių degalų (dyzelino) ir gazolių kokybės rodiklių, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir mažinimo mechanizmą, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 1999/32/EB nuostatas dėl vidaus vandens kelių laivų kuro kokybės rodiklių ir panaikinanti Direktyvą 93/12/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1513.
 30. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 85/337/EEB, direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1999.
 31. 2009 m. gegužės 6 d. Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/41/EB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo.
 32. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/605.
 33. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/126/EB dėl II pakopos benzino garų grąžinimo degalinėse variklinių transporto priemonių bakus pildant degalų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1243.
 34. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1381.
 35. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1243.
 36. 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1241.
 37. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/2026.
 38. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1941.
 39. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) 2019/1966.
 40. 2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 255/2010, kuriuo nustatomos bendrosios oro eismo srautų valdymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2159.
 41. 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1010.
 42. 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1139.
 43. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės).
 44. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004.
 45. 571. 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. kovo 22 d. Tarybos direktyva (ES) 2021/514.

Papildyta punktu:

Nr. XIV-1660, 2022-12-13, paskelbta TAR 2022-12-22, i. k. 2022-26364

 

 1. 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004.
 2. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. vasario 24 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 574/2014.
 3. 2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/863.
 4. 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/723.
 5. 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES.
 6. 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR.
 7. 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/1825.
 8. 2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/2066.
 9. 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau panaikinanti Tarybos direktyvą 96/82/EB.
 10. 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/849.
 11. 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. liepos 23 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/1701.
 12. 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu 2019/1387.
 13. 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/129.
 14. 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1991.
 15. 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1991.
 16. 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 389/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 920/2010 ir Nr. 1193/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/1122.
 17. 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija).
 18. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. lapkričio 7 d. Tarybos direktyva 2014/102/ES.
 19. 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2018/853.
 20. 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/560.
 21. 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1241.
 22. 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo.
 23. 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1139.
 24. 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/47/ES dėl Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, kuria panaikinama Direktyva 2000/30/EB.
 25. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1139.
 26. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 511/2014 dėl Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo naudotojams skirtų atitikties priemonių Sąjungoje.
 27. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006.
 28. 841. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1083, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11320

 

 1. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/66/ES dėl bendrovės viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų.
 2. 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB.
 3. 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2031.
 4. 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/270.
 5. 2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/340, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011.
 6. 2015 m. balandžio 20 d. Tarybos direktyva (ES) 2015/652, kuria nustatomi skaičiavimo metodai ir atskaitomybės reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1999.
 7. 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. rugsėjo 22 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/2071.
 8. 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2177.
 9. 921. 2015 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1501 dėl sąveikumo sistemos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 12 straipsnio 8 dalį.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1953, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09697

 

 1. 922. 2015 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1502, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 8 straipsnio 3 dalį nustatomos minimalios techninės specifikacijos ir procedūros dėl elektroninės atpažinties priemonių saugumo užtikrinimo lygių.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1953, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09697

 

 1. 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2015/1525, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą.
 2. 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1530.

Punkto pakeitimai:

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

 

 1. 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (nauja redakcija).
 2. 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/802 dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse.
 3. 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai.
 4. 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti.
 5. 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1040.
 6. 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/2127.
 7. 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/821, kuriuo nustatomos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų Sąjungos importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo.
 8. 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008.
 9. 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/828, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu.
 10. 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų.
 11. 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2110 dėl inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keleivinių laivų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistemos ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės ir panaikinama Tarybos direktyva 1999/35/EB.
 12. 1051. 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2397 dėl vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 91/672/EEB ir 96/50/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2021/1233, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/2397, kiek tai susiję su trečiosios šalies pažymėjimų pripažinimo pereinamojo laikotarpio priemonėmis.

Papildyta punktu:

Nr. XIV-914, 2022-01-20, paskelbta TAR 2022-01-28, i. k. 2022-01358

 

 1. 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB.
 2. 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91.
 3. 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005.
 4. 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija).
 5. 1091. 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/6 dėl veterinarinių vaistų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/82/EB.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1091, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11329

 

 1. 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2067 dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB.
 2. 1101. 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/945 dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų su pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/1058.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1083, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11320

 

 1. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos su pakeitimais, padarytais 2019 m. liepos 23 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/1673.
 2. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/880 dėl kultūros vertybių įvežimo ir importo.
 3. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/881 dėl ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros) ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas).
 4. 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo.
 5. 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 8 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/784.
 6. 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013.
 7. 1161. 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/1057, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir iš dalies keičiami Direktyva 2006/22/EB, kiek tai susiję su vykdymo užtikrinimo reikalavimais, ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

 

 1. 2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2151, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo priedo D dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių suderintų ženklinimo specifikacijų taisyklės.

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2254, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 68-1, 357-1 straipsniais ir 29, 33, 59, 65, 71, 73, 74, 168, 182, 183, 184, 191, 209, 243, 247, 254, 264, 269, 274, 309, 334, 372, 373, 377, 378, 380, 381, 422, 423, 424, 427, 589, 603, 608, 610, 615, 620, 621, 622, 634, 640, 642, 644, 649, 651, 652, 659, 662, 668, 673, 675 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2275, 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06425

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo Nr. XII-1869 2, 3, 4, 5, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2365, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-05-27, i. k. 2016-14163

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 217-1 straipsniu, 120, 395, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2530, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20288

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 234, 506 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2560, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20297

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 79, 124, 146, 477 ir 548 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2581, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20334

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 235, 356, 357, 360, 361, 362, 363, 364, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 356-1, 356-2, 364-1 straipsniais įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2533, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20655

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 28, 29, 291, 294, 295, 297, 299, 301, 302, 589, 681, 684, 686 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2649, 2016-09-27, paskelbta TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24689

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 66 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2672, 2016-10-11, paskelbta TAR 2016-10-17, i. k. 2016-25270

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 467 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2746, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26866

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 415 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2747, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 71, 401, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 234-1, 234-2, 270-1 straipsniais įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2776, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-17, i. k. 2016-26977

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 202 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2482, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-30, i. k. 2016-17980

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 590, 637, 646 ir 650 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-108, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29418

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 609 ir 616 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-153, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29791

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo Nr. XII-1869 papildymo 3-1 straipsniu įstatymas

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-104, 2016-12-15, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29416

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 197 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-289, 2017-04-20, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07278

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 321 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-330, 2017-05-02, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07553

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-375, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09155

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 187 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

20.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-383, 2017-05-25, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09474

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 542, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

21.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-401, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-09, i. k. 2017-09785

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

22.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-402, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-09, i. k. 2017-09786

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29 ir 393 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

23.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-459, 2017-06-20, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10816

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

24.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-464, 2017-06-20, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10821

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 200 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

25.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-527, 2017-06-27, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11235

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 100, 101, 106 ir 133 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

26.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-569, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12069

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

27.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-551, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11948

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 250, 268, 303, 312, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 236-1, 243-1, 304-1, 304-2 straipsniais įstatymas

 

28.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-590, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11959

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

29.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-567, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-12, i. k. 2017-12066

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 172 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

30.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-442, 2017-06-15, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10803

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

31.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-595, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11961

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 536 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

32.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-610, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-19, i. k. 2017-12431

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 226-1 straipsniu ir 570, 589, 633 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

33.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-538, 2017-06-29, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11935

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 130, 131 ir 506 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

34.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-637, 2017-09-19, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15113

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 79-1 straipsniu įstatymas

 

35.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-640, 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-10-02, i. k. 2017-15486

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417 ir 420 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

36.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-699, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-25, i. k. 2017-16808

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 464 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

37.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-792, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18857

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 187 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

38.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 28, 29, 115, 227, 376, 379, 393, 396, 401, 403, 415, 426, 427, 428, 440, 464, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 494, 573, 589, 595, 602, 610, 611, 681, 683, 685, 686 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 396-1, 413-1 straipsniais įstatymas

 

39.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-731, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18854

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 76, 168, 484, 485, 491, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 484-1 straipsniu įstatymas

 

40.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-886, 2017-12-12, paskelbta TAR 2017-12-28, i. k. 2017-21499

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 496 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

41.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-922, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21594

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 479, 480 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

42.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-927, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21600

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 76, 168, 484, 485, 491, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 484-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-731 3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

43.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 276, 415, 589 ir 611 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

44.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1110, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06748

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 308, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 308-1 straipsniu įstatymas

 

45.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1122, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07476

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 147 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas

 

46.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-694, 2017-10-19, paskelbta TAR 2017-10-27, i. k. 2017-16997

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 356, 459, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

47.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1137, 2018-05-08, paskelbta TAR 2018-05-14, i. k. 2018-07752

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 356, 459, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-694 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

48.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1129, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07481

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso XV skyriaus pavadinimo, 221, 222 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

49.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1212, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09724

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 50 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

50.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1253, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-14, i. k. 2018-09921

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 200, 201, 202, 203 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

51.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1184, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09075

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 185, 223 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

52.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1293, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10600

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 6, 75 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

53.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1311, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-30, i. k. 2018-10964

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 265, 393, 542, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 557-1 straipsniu įstatymas

 

54.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1427, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11734

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 79, 479, 480, 589 straipsnių pakeitimo ir 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

55.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1463, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11778

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 90 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

56.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1366, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11186

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

57.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-954, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21666

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 573 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

58.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1162, 2018-05-17, paskelbta TAR 2018-05-28, i. k. 2018-08534

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 510-1 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

59.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1542, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16600

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 510-1 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1162 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

60.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1543, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16601

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 345 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas

 

61.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1546, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16602

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 98-1 ir 494-1 straipsniais įstatymas

 

62.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1563, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17480

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 385 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

63.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1769, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-19, i. k. 2018-20880

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

64.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1835, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21857

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 33, 64, 99, 108, 109, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217-1, 218, 426, 505, 546, 589, 599, 610, 613, 665 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 49-1, 209-1 straipsniais įstatymas

 

65.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1843, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21872

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso IV skyriaus pavadinimo, 569, 581, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 21-1, 555-1 straipsniais įstatymas

 

66.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1862, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21888

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 33, 38, 417, 424, 569, 573, 575, 589, 590, 595, 602, 610, 611, 612, 669, 682 ir 686 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

67.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1868, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21882

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 541, 542 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

68.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1541, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16599

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 415 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

69.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1887, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00095

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 134 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

70.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1893, 2018-12-20, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00099

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 332 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

71.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1949, 2019-01-12, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00866

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 369 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

72.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1969, 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-26, i. k. 2019-03167

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 328, 329, 589 ir 610 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

73.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1994, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-03-21, i. k. 2019-04395

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 128 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

74.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1931, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00862

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 28, 71, 420, 422, 423, 424, 427, 602 ir 603 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

75.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2014, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-04-02, i. k. 2019-05347

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

76.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2036, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-19, i. k. 2019-06548

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 75 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

77.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2125, 2019-05-16, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08305

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 123 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

78.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2126, 2019-05-16, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08306

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 57 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

79.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2127, 2019-05-16, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08307

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 541, 542 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1868 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

80.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2251, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11170

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 119-1 straipsniu ir 590, 614 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

81.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2354, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-29, i. k. 2019-12444

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 188-1 straipsniu ir 190, 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

82.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2390, 2019-07-23, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12805

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 370-1 straipsniu ir 370-1, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

83.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2331, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12373

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 658, 659, 660 ir 663 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

84.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2339, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12402

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 542 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

85.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2243, 2019-06-13, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10371

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 459 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

86.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2468, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17213

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

87.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2027, 2019-03-26, paskelbta TAR 2019-04-03, i. k. 2019-05404

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 27, 34, 420, 422, 423, 424 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 31-1 ir 693 straipsniais įstatymas

 

88.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2167, 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-20, i. k. 2019-09939

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 53, 247, 256, 305, 385 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

89.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2445, 2019-09-26, paskelbta TAR 2019-10-14, i. k. 2019-16284

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 426, 449, 454, 455, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 449-1 straipsniu įstatymas

 

90.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2636, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20658

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

91.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2567, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19879

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 93, 544 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

92.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2664, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20836

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 533 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

93.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2665, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20856

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 40, 72, 226, 417, 431, 573, 575, 589, 592, 603, 608, 613, 620, 621, 629, 640, 642, 644, 651 ir 653 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

94.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2374, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12798

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 28, 393, 595, 602, 681, 683 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

95.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2800, 2020-01-28, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02852

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 248, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 251-1 straipsniu įstatymas

 

96.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2804, 2020-01-28, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02855

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 49, 244, 308, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

97.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2830, 2020-03-31, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06899

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45, 46, 96, 506, 526, 589 ir 608 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

98.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2476, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-17, i. k. 2019-16487

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 47-1 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

99.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2523, 2019-11-14, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19117

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 140 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

100.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2554, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19862

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

101.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2870, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09208

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 47-1 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2476 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

102.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2805, 2020-01-28, paskelbta TAR 2020-02-07, i. k. 2020-02856

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 59 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

103.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2954, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11078

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 59 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2805 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

104.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2624, 2019-12-05, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20653

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

105.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2681, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21322

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 558 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

106.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2903, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10900

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 506, 514, 589 ir 597 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

107.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3080, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14355

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 512 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

108.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3095, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14364

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 188-1 straipsniu ir 190, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2354 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

109.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3208, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15401

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 343, 344 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

110.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3186, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15508

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 111 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 241, 258, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

111.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3092, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-25, i. k. 2020-13970

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

112.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2587, 2019-12-03, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20556

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 198-1 straipsniu įstatymas

 

113.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3307, 2020-09-29, paskelbta TAR 2020-10-07, i. k. 2020-20892

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

114.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3345, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23930

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 107 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

115.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3172, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-10, i. k. 2020-15504

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

116.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3220, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15757

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 141-1 straipsniu ir 589 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas

 

117.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3230, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15864

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505, 517, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-2, 505-1, 505-2, 517-1, 517-2, 517-3, 517-4, 560-1 straipsniais įstatymas

 

118.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3357, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24245

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

119.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3367, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24524

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

120.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3425, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24596

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 379 ir 381 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

121.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3426, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24598

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 ir 590 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

122.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3442, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24621

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 426 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

123.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-182, 2021-01-14, paskelbta TAR 2021-01-26, i. k. 2021-01354

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 79, 124, 136, 146, 477, 502 ir 548 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

124.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3262, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15886

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 313 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas

 

125.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3219, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15755

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 ir 611 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

126.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-365, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12497

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 70, 77, 132, 170, 209-1, 212, 234-1, 234-2 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

127.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-366, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13173

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

128.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-391, 2021-06-15, paskelbta TAR 2021-06-17, i. k. 2021-13829

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 585 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

129.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-414, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-23, i. k. 2021-14162

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 480-1 straipsniu įstatymas

 

130.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3197, 2020-06-26, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15390

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 290, 426, 589 ir 604 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

131.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-137, 2020-12-23, paskelbta TAR 2021-01-07, i. k. 2021-00258

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 510 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

132.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-228, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07422

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 455 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

133.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-336, 2021-05-20, paskelbta TAR 2021-06-03, i. k. 2021-12783

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

134.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-415, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14572

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 33, 43, 89, 110, 112, 573, 607, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 627, 631, 632, 635, 640, 642, 661, 673 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

135.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-469, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-14, i. k. 2021-15848

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 422 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

136.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-201, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-04-08, i. k. 2021-07418

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

137.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-256, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-26, i. k. 2021-08633

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 65 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

138.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-297, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11768

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 342, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 342-1, 342-2, 342-3, 342-4, 342-5, 342-6, 342-7 straipsniais įstatymas

 

139.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-367, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13174

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96, 98, 99, 100, 101 ir 150 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

140.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-412, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-07-02, i. k. 2021-15166

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 178, 589 straipsnių pakeitimo ir 179 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

141.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-598, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23519

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 247, 589, 608 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 248-1, 248-2, 248-3 straipsniais įstatymas

 

142.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-609, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23531

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 314-1 straipsniu įstatymas

 

143.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-610, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-12, i. k. 2021-23532

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 367 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

144.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-701, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24302

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 268 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

145.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-636, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-25, i. k. 2021-24231

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 476-1 straipsniu įstatymas

 

146.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-714, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25141

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29 ir 247 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

147.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3318, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21259

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 185 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

148.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-264, 2021-04-22, paskelbta TAR 2021-04-28, i. k. 2021-08866

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 603 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

149.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-266, 2021-04-22, paskelbta TAR 2021-04-28, i. k. 2021-08868

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 33, 414, 610 ir 611 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

150.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-419, 2021-06-17, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14576

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 573, 574, 577, 579, 585, 609, 616, 620, 622, 624, 637, 646 ir 647 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

151.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-464, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-08, i. k. 2021-15523

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 96-1, 362-1 straipsniais įstatymas

 

152.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-575, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-20, i. k. 2021-21915

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 33, 414, 610 ir 611 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-266 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

153.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-785, 2021-12-16, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27362

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 33, 223, 321, 325, 327, 401, 413-1, 558, 560, 569, 578, 579, 589, 608, 609, 610, 611, 617, 618, 620, 621, 644, 664, 665 straipsnių, XXXIX skyriaus pavadinimo ir priedo pakeitimo ir 323 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

154.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-870, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-25, i. k. 2021-26907

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 573 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

155.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-914, 2022-01-20, paskelbta TAR 2022-01-28, i. k. 2022-01358

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 602, 683 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

156.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-860, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27755

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 362-1 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-464 pakeitimo įstatymas

 

157.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-539, 2021-09-23, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20298

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

158.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-553, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21221

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

159.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-583, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22389

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 132 ir 170 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

160.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-691, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25118

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 99, 148, 205 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

161.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3422, 2020-11-10, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24271

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

162.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-530, 2021-09-16, paskelbta TAR 2021-09-17, i. k. 2021-19625

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

163.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1022, 2022-04-19, paskelbta TAR 2022-04-20, i. k. 2022-08028

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

164.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1045, 2022-04-21, paskelbta TAR 2022-04-26, i. k. 2022-08413

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 627 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 630-1 straipsniu įstatymas

 

165.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-897, 2022-01-11, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00754

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 307, 589 straipsnių pakeitimo ir 306 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

166.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-918, 2022-01-20, paskelbta TAR 2022-01-28, i. k. 2022-01360

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 425 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

167.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1012, 2022-04-12, paskelbta TAR 2022-04-20, i. k. 2022-08023

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 666 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

168.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1054, 2022-04-26, paskelbta TAR 2022-05-04, i. k. 2022-09430

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 416 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

169.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1063, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09673

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 59 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

170.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1083, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11320

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 66, 508, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 66-1, 131-1 straipsniais įstatymas

 

171.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-882, 2021-12-23, paskelbta TAR 2022-01-06, i. k. 2022-00173

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

172.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1399, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-25, i. k. 2022-16125

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 247-1 straipsniu įstatymas

 

173.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1358, 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-07-14, i. k. 2022-15492

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 101, 393, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 459, 463, 589, 611 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

174.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1382, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15868

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 223, 544, 545 straipsnių, XI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 85-1 straipsniu įstatymas

 

175.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1091, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-27, i. k. 2022-11329

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 343, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 343-1 straipsniu įstatymas

 

176.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1143, 2022-06-21, paskelbta TAR 2022-06-28, i. k. 2022-13882

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 342-8, 342-9 straipsniais įstatymas

 

177.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1400, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-25, i. k. 2022-16126

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 207-1 straipsniu įstatymas

 

178.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-852, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-30, i. k. 2021-27751

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 185 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3318 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

179.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1203, 2022-06-28, paskelbta TAR 2022-07-15, i. k. 2022-15566

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 226, 589 ir 597 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

180.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1398, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-25, i. k. 2022-16124

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

181.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-935, 2022-03-15, paskelbta TAR 2022-03-22, i. k. 2022-05118

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 489 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

182.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1436, 2022-09-29, paskelbta TAR 2022-10-05, i. k. 2022-20331

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221, 222 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

183.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1449, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21164

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 343, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 343-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1091 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

184.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1446, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21162

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 28, 29, 71, 415, 416, 417, 420, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 431, 589, 602, 603, 608, 611 ir 686 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

185.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1448, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21204

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 247, 589, 608 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 248-1, 248-2, 248-3 straipsniais įstatymo Nr. XIV-598 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

186.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1490, 2022-11-03, paskelbta TAR 2022-11-15, i. k. 2022-22952

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 57-1 straipsniu įstatymas

 

187.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1565, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-02, i. k. 2022-24645

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 248 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

188.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1567, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25033

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417, 589 ir 603 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

189.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1568, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25034

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29 ir 134 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

190.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1572, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-09, i. k. 2022-25123

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 572, 624, 627, 630, 632, 647, 661 ir 662 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

191.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1641, 2022-12-08, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26582

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 526, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 526-1 straipsniu įstatymas

 

192.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1660, 2022-12-13, paskelbta TAR 2022-12-22, i. k. 2022-26364

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 208, 210, 211, 589, 611 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-3, 217-2 straipsniais įstatymas

 

193.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1753, 2022-12-22, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27305

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas

 

194.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1773, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27651

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

195.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1867, 2023-03-30, paskelbta TAR 2023-04-05, i. k. 2023-06474

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 515 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

196.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1615, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25059

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 281, 356 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

197.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1862, 2023-03-30, paskelbta TAR 2023-04-05, i. k. 2023-06469

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 208, 210, 211, 589, 611 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-3, 217-2 straipsniais įstatymo Nr. XIV-1660 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

198.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1949, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09690

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 212, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-4 straipsniu įstatymas

 

199.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1926, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08476

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 108, 115, 122, 125, 137, 187, 205, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 113-1, 187-1, 474-1 straipsniais įstatymas

 

200.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1947, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09688

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 21-1, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 422-1, 565-1, 574-1 straipsniais ir 591, 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas

 

201.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2021, 2023-06-01, paskelbta TAR 2023-06-14, i. k. 2023-11835

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

202.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2076, 2023-06-15, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12586

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 611 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

203.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2077, 2023-06-15, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12587

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

204.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2026, 2023-06-01, paskelbta TAR 2023-06-07, i. k. 2023-11218

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 122 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

205.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2080, 2023-06-20, paskelbta TAR 2023-06-26, i. k. 2023-12756

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 122 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2026 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

206.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2151, 2023-07-04, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14337

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 507-1 straipsniu įstatymas

 

207.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2051, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-22, i. k. 2023-12414

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 428 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

208.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1953, 2023-05-11, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09697

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 147-1 straipsniu įstatymas

 

209.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2133, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14325

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 333-1 straipsniu įstatymas

 

210.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2206, 2023-10-26, paskelbta TAR 2023-11-07, i. k. 2023-21646

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 464 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

211.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2221, 2023-11-09, paskelbta TAR 2023-11-21, i. k. 2023-22367

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

212.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2239, 2023-11-16, paskelbta TAR 2023-11-27, i. k. 2023-22830

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 212, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-4 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1949 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

213.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2022, 2023-06-01, paskelbta TAR 2023-06-14, i. k. 2023-11837

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 33, 223, 321, 325, 327, 401, 413-1, 558, 560, 569, 578, 579, 589, 608, 609, 610, 611, 617, 618, 620, 621, 644, 664, 665 straipsnių, XXXIX skyriaus pavadinimo ir priedo pakeitimo ir 323 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-785 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

214.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2023, 2023-06-01, paskelbta TAR 2023-06-14, i. k. 2023-11838

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 223, 544, 545 straipsnių, XI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 85-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1382 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

215.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2305, 2023-12-05, paskelbta TAR 2023-12-14, i. k. 2023-24172

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 247, 589, 608 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 248-1, 248-2, 248-3 straipsniais įstatymo Nr. XIV-598 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

216.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2306, 2023-12-05, paskelbta TAR 2023-12-14, i. k. 2023-24173

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 21-1, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 422-1, 565-1, 574-1 straipsniais ir 591, 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIV-1947 27 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

217.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2329, 2023-12-14, paskelbta TAR 2023-12-23, i. k. 2023-25316

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 186 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

218.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2356, 2023-12-14, paskelbta TAR 2023-12-23, i. k. 2023-25327

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 305 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

219.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2394, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-29, i. k. 2023-25910

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 557-1 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

220.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2463, 2023-12-23, paskelbta TAR 2023-12-29, i. k. 2023-25957

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 77, 170 ir 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 170-1 straipsniu įstatymas

 

221.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2400, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-23, i. k. 2023-25338

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 385, 386, 387, 393, 394, 395, 396, 443 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas