Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-02-10

 

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės

I skyrius. Bendrosios nuostatos.

 1. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja elektros energijos vartotojų (toliau – vartotojas) santykius su elektros energijos tiekėjais, įskaitant elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojus, elektros energiją parduodančius tiesiogiai vartotojui (toliau – tiekėjas), tinklų operatoriais (toliau – operatorius). Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams, elektros energiją parduodantiems tiesiogiai vartotojui pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, taikomos nepriklausomam tiekėjui nustatytos sąlygos ir reikalavimai, jeigu Taisyklėse nenustatyta kitaip.
 2. Taisyklės privalomos operatoriams, tiekėjams, vartotojams, elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminantiems vartotojams (toliau – gaminantys vartotojai), asmenims, vykdantiems veiklą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, ir subabonentams. Gaminantiems vartotojams taikomos vartotojų santykius su tiekėjais bei operatoriais reglamentuojančios Taisyklių nuostatos.
 3. Taisyklės netaikomos operatorių tarpusavio santykiams reglamentuoti. Operatorių tarpusavio teisės ir pareigos, teikiant paslaugas vartotojams, nustatomos teisės aktuose ir tarpusavio sutartyse.
 4. Taisyklėmis siekiama užtikrinti sąžiningą konkurenciją, aprūpinimo elektros energija patikimumą ir saugumą, atsiskaitymą laiku už elektros energiją (prekę), elektros energijos persiuntimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas.
 5. Operatorius ir (ar) tiekėjas turi teisę pagal su valstybės registrais sudarytas sutartis rinkti iš valstybės registrų, įskaitant, bet neapsiribojant VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro, Juridinių asmenų registro, Gyventojų registro, pagal su valstybės informacinių sistemų valdytojais sudarytas duomenų teikimo sutartis rinkti iš valstybės informacinių sistemų asmens duomenis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu operatoriui ir (ar) tiekėjui priskirtų elektros energijos persiuntimo ir tiekimo funkcijų vykdymo tikslu ir pagrindu (siekiant nustatyti objektų, kuriuose vartojama elektros energija ar kuriems teikiama elektros energijos persiuntimo paslauga, savininkus ir (ar) kitus teisėtus naudotojus ir (ar) valdytojus, nustatyti vartotojų buvimo vietos adresą, identifikuoti pažeidžiamus elektros energijos vartotojus, asmenis su negalia, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje, nustatyti, ar ūkio subjektai atitinka Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 12 ir 13 dalyje nustatytus kriterijus, tam, kad galėtų pasinaudoti elektros energijos tarifų ir galios dedamosios mokesčio lengvatomis, nustatyti paveldėjimą). Tokie duomenys taip pat gali būti teikiami subjektams operatoriaus ir (ar) tiekėjo pavedimu vykdantiems dalį operatoriui ir (ar) tiekėjui priskirtų funkcijų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. 51. Skirstomųjų tinklų operatorius tvarko elektros energijos suvartojimo, gamybos ir kitus išmaniosiose elektros energijos apskaitos sistemose fiksuojamus asmens duomenis, siekdamas elektros tinklų įrenginių patikimumo, efektyvaus ir saugaus elektros energijos persiuntimo, skirstomųjų tinklų plėtros, atnaujinimo ir (ar) modernizavimo, siekdamas užtikrinti teisės aktų nustatyta tvarka duomenų perdavimą vartotojui, vartotojo elektros energijos tiekėjui, perdavimo sistemos operatoriui ir kitiems rinkos dalyviams, persiunčiamos elektros energijos matavimus, siekdamas vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir užduotis. Skirstomųjų tinklų operatorius asmens duomenis tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Papildyta punktu:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. Vartoti elektros energiją galima tik Taisyklių nustatyta tvarka sudarius atitinkamas sutartis.
 2. Buitinis elektros energijos vartotojas (toliau – buitinis vartotojas) perka elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla (individualiam gyvenamajam namui, šio namo valdoje esančiam statiniui ar ūkiniam pastatui, daugiabučio gyvenamojo namo arba bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo butui, vasarnamiui, sodo sklypui, garažui ir kitiems gyvenamosios ar poilsio paskirties objektams, nenaudojamiems su verslu ar profesija susijusiems poreikiams tenkinti ar pan.). Nebuitinis elektros energijos vartotojas – fizinis arba juridinis asmuo – (toliau – nebuitinis vartotojas) perka elektros energiją ūkinei komercinei ar profesinei veiklai vykdyti arba kitais su asmeniniais, šeimos ar namų ūkio poreikiais nesusijusiais tikslais. Taisyklių nustatytais reguliavimo tikslais buitiniams vartotojams taikomi elektros energijos persiuntimo paslaugos ir visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir tarifai taikomi ir sodininkų, individualių automobilių garažų savininkų bendrijoms, perkančioms elektros energiją bendrijų narių sodams, garažams ir (ar) jų bendroms reikmėms, taip pat daugiabučių gyvenamųjų namų arba bendrabučio tipo daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, arba minėtų namų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotiems atstovams, arba minėtų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams, perkantiems elektros energiją daugiabučių gyvenamųjų namų bendroms reikmėms ir (ar) liftams, bendrabučio tipo daugiabučiams gyvenamiesiems namams (butams, kambariams, bendroms reikmėms ir (ar) liftams).
 3. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir apibrėžimai:

8.1. Ataskaitinis laikotarpis – laikas (vienas kalendorinis mėnuo), per kurį persiunčiama ir (ar) tiekiama, arba elektros energijos vartotojui atsiskaitant iš anksto (avansu) – planuojama patiekti, ir (ar) apskaičiuota elektros energija, patiekta (planuojama patiekti) ar perduota (planuojama perduoti) į operatoriaus tinklą, suteiktos (planuojamos suteikti) elektros energijos persiuntimo ir kitos su tuo susijusios paslaugos.

8.2. Atsiskaitymo terminas – laikas, per kurį elektros energijos vartotojas turi sumokėti už elektros energiją, patiektą (planuojamą patiekti), apskaičiuotą ar perduotą (planuojamą perduoti) į operatoriaus tinklą, suteiktas (planuojamas suteikti) elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas.

8.3. Buitinio elektros energijos vartotojo atstovas – asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas atstovauti buitiniam elektros energijos vartotojui, – buitinio elektros energijos vartotojo pilnametis šeimos narys ar kitas asmuo (nuomininkas, panaudos gavėjas, laikinasis gyventojas), laikinai naudojantis objektą (butą, pastatą, statinį ar pan.), į kurį tiekiama elektros energija.

8.4. Elektros apskaitos įrengimo taškas – elektros tinklo vieta, kurioje elektros apskaitos prietaisais nustatomas aktyviosios elektros energijos ir reaktyviosios elektros energijos kiekis.

8.5. Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo vieta – operatoriaus ir elektros energijos vartotojo elektros tinklų nuosavybės riba.

8.6. Elektros energijos pirkimopardavimo vieta – elektros tinklo taškas, kuriame tiekiama elektros energija iš visuomeninio ar nepriklausomo tiekėjo nuosavybės pereina elektros energijos vartotojo nuosavybėn. Šis taškas sutampa su operatoriaus ir elektros energijos vartotojo elektros tinklų nuosavybės riba, jeigu sutartyje ar elektros tinklų nuosavybės ribų akte nenustatyta kitaip.

8.7. Elektros tinklo eksploatavimo riba – elektros tinklo riba, iki kurios operatorius (iš savo pusės) ir elektros energijos vartotojas (iš savo pusės) atsako už tinkamą elektros tinklo eksploatavimą. Elektros tinklo eksploatavimo riba sutampa su elektros tinklo nuosavybės riba, jeigu operatorius ir vartotojas nėra sutarę kitaip.

8.8. Elektros tinklo nuosavybės riba – operatoriaus ir elektros energijos vartotojo elektros tinklų skiriamoji vieta, kurioje baigiasi vieno iš šių subjektų nuosavybė ir prasideda kito arba baigiasi nuomininko ar valdytojo, kuris yra sutarties šalis, teisės naudoti savininko turtą ir prasideda operatoriaus nuosavybė. Nuomininkas privalo laikytis operatoriaus ir savininko nustatytos elektros tinklo nuosavybės ribos, jei sutartyje ar elektros tinklų nuosavybės ribų akte nenustatyta kitaip.

8.81. Keitimo mokestis – tiekėjo arba asmens, vykdančio elektros energijos paklausos telkimą, pakeitimo, įskaitant sutarties nutraukimo mokestį, mokestis, kurį tiekėjas, asmuo, vykdantis elektros energijos paklausos telkimą, arba operatorius tiesiogiai ar netiesiogiai nustato elektros energijos vartotojui.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-349, 2023-11-24, paskelbta TAR 2023-11-24, i. k. 2023-22692

 

8.9. Mokėjimo dokumentas – apskaitos dokumentas, atitinkantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytus reikalavimus (PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra ar kitas dokumentas, jų elektroninis atitikmuo), pagal kurį elektros energijos vartotojas atsiskaito su kita sutarties šalimi už patiektą elektros energiją, patiektą ar perduotą į operatoriaus tinklą reaktyviąją elektros energiją, elektros energijos persiuntimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas.

8.10. Neteisėtas elektros energijos vartojimas – elektros energijos vartojimas, kai įrodoma, kad:

8.10.1. asmuo savavališkai prijungė elektros energijos įrenginius ar imtuvus prie operatoriaus elektros tinklo ar elektros energijos vartotojo lokaliojo elektros tinklo ir vartojo elektros energiją;

8.10.2. elektros energijos apskaitos prietaisai (toliau – elektros apskaitos prietaisai)  ar apskaitos schemos elementai akivaizdžiai sugadinti (pažeistas elektros apskaitos prietaisas stiklas, korpusas, gnybtų trinkelė ar pan., sugadintas matavimo transformatorius, bandymo gnybtynas, laidininkai ar kita; pažeistos ar nutrauktos elektros apskaitos prietaiso, elektros apskaitos schemos elemento, įvadinės elektros apskaitos spintos (skydelio) ar kitų su elektros apskaita susijusių vietų plombos, klastotos elektros apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos elementų gamintojo, metrologinės patikros ir (arba) operatoriaus plombos, naudotos mechaninės ar kitos priemonės, skirtos fiksuojamos elektros energijos kiekiui keisti; pakeista elektros apskaitos prietaiso prijungimo schema ar pan.) ir dėl to neužfiksuotas faktinis patiektas elektros energijos kiekis;

8.10.3. elektros apskaitos prietaisas, elektros apskaitos schemos elementas paveiktas taip, kad tikrinant nebuvo įmanoma to pamatyti (paveikta sukuriant išorinį magnetinį lauką, elektros apskaitos prietaisų rodmenys atsukti atgal ar stabdyti specialiaisiais prietaisais, falsifikuoti elektros apskaitos prietaisai, matavimo transformatoriai, elektros imtuvai prijungti prieš elektros apskaitos sistemos įrengimo vietą ar pan.) ir dėl to neužfiksuotas faktinis patiektas elektros energijos kiekis.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

8.11. Nuomininkas – asmuo, sudaręs sutartį dėl savininko objekto ar jo dalies nuomos. Nuomininkams Taisyklėse prilyginami ir kiti asmenys, naudojantys savininko objektą ar jo dalį kitais teisėtais pagrindais.

8.111. Sąskaitos informacija – visa elektros energijos vartotojo sąskaitoje pateikiama informacija, išskyrus mokėjimo duomenis.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-349, 2023-11-24, paskelbta TAR 2023-11-24, i. k. 2023-22692

 

8.12. Savininkas – objekto nuosavybės teisę turintis asmuo ar teisėtas objekto valdytojas.

8.13. Subabonentas – asmuo, kurio elektros įrenginiai yra prijungti prie elektros energijos vartotojo lokaliojo elektros tinklo ir kuriam elektros energijos vartotojas, neviršydamas savo leistinos naudoti galios, perduoda elektros energiją vartojimo tikslais.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

8.131. Sutarties nutraukimo mokestis – tiekėjo arba asmens, vykdančio elektros energijos paklausos telkimą, nustatytas mokestis elektros energijos vartotojui už vienašališką elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties, elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties ir (ar) paklausos telkimo paslaugos sutarties nutraukimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-349, 2023-11-24, paskelbta TAR 2023-11-24, i. k. 2023-22692

 

8.14. Sutartinis elektros energijos kiekis – elektros energijos pirkimo–pardavimo ir (ar) elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutartyje ar atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartyje, kai elektros energiją tiekia elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojas, nustatytas elektros energijos kiekis, kurį per nustatytą laikotarpį elektros energijos vartotojas įsipareigoja nupirkti, tiekėjas patiekti, o operatorius persiųsti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-349, 2023-11-24, paskelbta TAR 2023-11-24, i. k. 2023-22692

 

8.15. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose energetikos sektoriaus veiklą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-349, 2023-11-24, paskelbta TAR 2023-11-24, i. k. 2023-22692

 

II skyrius. Elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo principai. 

 1. Elektros tinklo nuosavybės riba tarp operatoriaus ir vartotojo nurodoma elektros tinklų nuosavybės ribų akte, kuris sudaromas pirmą kartą prijungiant vartotojo įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų arba kituose Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Prijungimo tvarkos aprašas), nurodytuose dokumentuose. Apie vartotojo objektui sudarytą elektros tinklų nuosavybės ribų aktą ir jo vėlesnius pakeitimus operatorius raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja vartotoją. Tuo atveju, kai elektros tinklo nuosavybės ribų aktas nesudarytas ir (ar) operatoriaus ir vartotojo sudarytoje sutartyje elektros tinklo nuosavybės riba nenustatyta, laikoma, kad elektros tinklo nuosavybės riba nustatyta taip, kaip nurodyta Taisyklių 11 ir 12 punktuose. Elektros tinklų nuosavybės riba nustatoma žemos įtampos (0,4 kV) tinklo dalyje, išskyrus atvejus, kai vartotojo turimų elektros imtuvų maitinimui būtina vidutinė (6, 10 kV) įtampa.
 2. Kiekviena iš sutarties šalių, laikydamasi aplinkos apsaugos reikalavimų, atsako už savo tinklo elektros įrenginių priežiūrą, eksploatavimą ir atitiktį teisės aktų reikalavimams.
 3. Elektros tinklų nuosavybės ribos, jeigu Taisyklių 9 punkte nurodytuose dokumentuose nėra nurodyta kitaip, nustatomos laikantis šių pagrindinių principų:

11.1. jei įvadinė elektros linija (oro ar kabelių linija) yra operatoriaus nuosavybė, o transformatorių pastotėje (transformatorinėje) esantys aukštesnės įtampos įrenginiai, galios transformatorius ir žemesnės įtampos įrenginiai – vartotojo nuosavybė, nuosavybės riba nustatoma ant įvadinės elektros linijos (kabelio, oro linijos) prijungimo gnybtų (izoliatorių);

11.2. jei transformatorių pastotėje (transformatorinėje) esantys aukštesnės įtampos įrenginiai yra operatoriaus nuosavybė, o galios transformatorius ir žemesnės įtampos įrenginiai – vartotojo nuosavybė, nuosavybės riba nustatoma ant galios transformatoriaus aukštesnės įtampos jungčių prijungimo gnybtų;

11.3. jei transformatorių pastotėje (transformatorinėje) esantys aukštesnės įtampos įrenginiai ir galios transformatorius yra operatoriaus nuosavybė, o žemesnės įtampos įrenginiai – vartotojo nuosavybė, nuosavybės riba nustatoma ant galios transformatoriaus žemesnės įtampos jungčių (šynų, oro ar kabelių linijų ar pan.) į vartotojo įrenginius prijungimo gnybtų;

11.4. jei visa transformatorių pastotė (transformatorinė) yra operatoriaus nuosavybė, o iš jos nutiestos žemesnės įtampos elektros linijos (oro ar kabelių linijos) – vartotojo nuosavybė, nuosavybės riba nustatoma ant išeinančių iš transformatorių pastotės (transformatorinės) linijų prijungimo gnybtų arba ant išvadų ir oro elektros linijos laidų prijungimo gnybtų;

11.5. jei vartotojui numatoma elektros energiją tiekti iš tranzitinės skirstomosios spintos (skydo) ar skirstomojo punkto, kuris yra operatoriaus nuosavybė, o vartotojui nutiesta elektros linija (oro ar kabelių linija) – vartotojo nuosavybė, nuosavybės riba nustatoma ant išeinančios iš tranzitinės skirstomosios spintos (skydo) ar skirstomojo punkto linijos prijungimo gnybtų arba ant išvadų ir oro elektros linijos laidų prijungimo gnybtų;

11.6. jei įvadinė elektros apskaitos spinta (skydelis) yra operatoriaus nuosavybė, o vartotojui nutiesta elektros linija (oro ar kabelių linija) – vartotojo nuosavybė, nuosavybės riba nustatoma ant vartotojo elektros linijos prijungimo gnybtų įvadinėje elektros apskaitos spintoje (skydelyje);

11.7. jei atvadas į įvadinę elektros apskaitos spintą (skydelį) yra operatoriaus nuosavybė, o įvadinė elektros apskaitos spinta (skydelis), įrengta pastato išorėje, – vartotojo nuosavybė, nuosavybės riba nustatoma ant atvado prijungimo gnybtų įvadinėje elektros apskaitos spintoje (skydelyje);

11.8. jei orinis atvadas į įvadinę elektros apskaitos spintą (skydelį) yra operatoriaus nuosavybė, o įvadinė elektros apskaitos spinta (skydelis), įrengta pastato viduje, – vartotojo nuosavybė, nuosavybės riba nustatoma ant atvado prijungimo izoliatorių, įrengtų ant pastato išorinės sienos arba ant vamzdinio stovo.

 1. Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose arba bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose elektros tinklų nuosavybės riba tarp operatoriaus ir vartotojo (-ų) nustatoma ant atvado prijungimo gnybtų namo įvadinėje elektros skirstomojoje (elektros apskaitos skirstomojoje) spintoje (skydelyje), jeigu sutartyje nenurodyta kitaip.
 2. Jungiant naujųjų vartotojų elektros įrenginius prie operatoriaus tinklų arba rekonstruojant vartotojams įrengtus atvadus bei sudarant su vartotojais elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartis, elektros tinklų nuosavybės riba nustatoma vadovaujantis Taisyklių 9, 11 ir 12 punktuose nurodytais principais.
 3. Visus Taisyklių 11 ir 12 punktuose nurodytose elektros tinklų nuosavybės ribose esančius prijungimo gnybtus prižiūri skirstomųjų tinklų operatorius, o jei vartotojo elektros įrenginiai yra prijungti prie perdavimo tinklo – perdavimo sistemos operatorius.
 4. Vartotojas turi teisę jam priklausančius elektros įrenginius pagal sutartį perduoti eksploatuoti operatoriui ar kitam asmeniui, turinčiam nustatyta tvarka Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) išduotą atestatą verstis šia veikla.

 

III skyrius. Sutarčių sudarymas ir nutraukimas.

 1. Vartotojai perka elektros energiją iš tiekėjų. Vartotojai, atitinkantys Elektros energetikos įstatyme nustatytus kriterijus, gali pirkti elektros energiją iš visuomeninių tiekėjų ar garantinių elektros energijos tiekėjų, šiame įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 2. Vartotojas, prieš pradėdamas vartoti elektros energiją, privalo sudaryti šias sutartis:

17.1. buitinis vartotojas – elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį ar atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos tiekimo sutartį su tiekėju. Buitiniam vartotojui sudarius elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį ar atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos tiekimo sutartį su tiekėju, atskira elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutartis su skirstomųjų tinklų operatoriumi nesudaroma. Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartys ar atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos tiekimo sutartys su tiekėju sudaromos vadovaujantis Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo nuostatomis.

17.2. nebuitinis vartotojas:

17.2.1. elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį ar atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos tiekimo sutartį su nepriklausomu tiekėju, jei vartotojo įrenginiai yra prijungti prie skirstomųjų tinklų ir vartotojas ketina pirkti elektros energiją iš nepriklausomo tiekėjo. Vartotojui sudarius elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį ar atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo persiuntimo paslaugos tiekimo sutartį su nepriklausomu tiekėju, atskira elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutartis su skirstomųjų tinklų operatoriumi nesudaroma, arba;

17.2.2. elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį ar atsinaujinančių išteklių elektros energijos ––pardavimo sutartį su nepriklausomu tiekėju ir elektros energijos perdavimo ar  persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su operatoriumi, atsižvelgiant į tai, prie kurio elektros tinklų yra prijungti vartotojo elektros įrenginiai. Elektros energijos perdavimo ar persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių formą, sudarymo ir nutraukimo tvarką nustato atitinkamas operatorius. Operatorių parengtas elektros energijos perdavimo ar persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartines sąlygas derina Taryba. Suderintas elektros energijos perdavimo ar persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartines sąlygas operatoriai skelbia savo interneto svetainėje.

 • 18. Jeigu vartotojui Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka turi būti užtikrinamas garantinis elektros energijos tiekimas ir vartotojas yra sudaręs sutartį su skirstomųjų tinklų operatoriumi dėl elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo, garantinis elektros energijos tiekimas vartotojui užtikrinamas šios sutarties pagrindu. Vartotojams, kurie tokios sutarties nėra sudarę, garantinis elektros energijos tiekimas užtikrinamas pagal garantinio elektros energijos tiekėjo viešai skelbiamas garantinio elektros energijos tiekimo užtikrinimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sąlygas.
 • 19. Taisyklių 17 punkte nurodytos sutartys yra neterminuotos, jei sutarties šalys nesusitaria kitaip. Jei sudaryta terminuota sutartis ir iki sutarties termino pabaigos nė viena sutarties šalis nepareiškė apie sutarties nutraukimą, pakeitimą arba apie naujos sutarties sudarymą, ši sutartis kiekvieną kartą laikoma pratęsta tokiam pat terminui ir tomis pat sąlygomis, jeigu sutartyje nėra nustatyta kitaip. Jeigu iki terminuotos sutarties galiojimo termino pabaigos viena sutarties šalis pasiūlo sudaryti naują sutartį, tai sutarties šalių santykiams iki naujos sutarties sudarymo taikomos ankstesnės sutarties sąlygos.
 • 191. Tais atvejais, kai elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartyje nustatytas elektros energijos tiekimo kainos fiksavimo terminas, tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki šio termino pabaigos sutartyje nustatyta tvarka informuoti buitinį vartotoją apie elektros energijos tiekimo kainos perskaičiavimą ir apie naują elektros energijos tiekimo kainą naujam elektros energijos tiekimo kainos fiksavimo terminui. Elektros energijos kainos perskaičiavimas atliekamas elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Tiekėjui draudžiama didinti elektros energijos tiekimo kainas (išskyrus reguliuojamą dalį ir valstybės taikomus mokesčius) elektros energijos tiekimo kainos fiksavimo laikotarpiu.

Papildyta punktu:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. Taisyklių 17 punkte nurodytos sutartys gali būti sudaromos raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu jomis galima tinkamai identifikuoti sutartį sudarantį asmenį, ir (ar) nuotoliniu būdu telefonu. Nuotolinių sutarčių telefonu sudarymo tvarka ir kiti reikalavimai tokioms sutartims nustatyti Civilinio kodekso 6.2287, 6.2288, 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose. Prašymą sudaryti sutartį tiekėjui ir (ar) operatoriui vartotojas pateikia žodžiu, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti sutartį sudarantį asmenį. Vartotojas, pasirašydamas sutartį, patvirtina, kad objektas, į kurį pagal sutartį tiekiama elektros energija, priklauso jam nuosavybės ar kita teisėto valdymo teise ir jis turi teisę sudaryti sutartį. Tiekėjo ar operatoriaus prašymu, asmuo, pageidaujantis sudaryti sutartį, pateikia nuosavybės ar kitas teisėto valdymo teises į objektą patvirtinančius dokumentus. Tuo atveju kai asmuo, pageidaujantis sudaryti sutartį, nepateikia nuosavybės ar kitas teisėto valdymo teises į objektą patvirtinančius dokumentus, tiekėjas ar operatorius šią informaciją surenka iš valstybės registrų. Tuo atveju, kai šalių susitarimu sutartis sudaroma kartu su elektros įrenginių prijungimo paslaugos sutartimi, šalys turi teisę susitarti, jog sutartis įsigalioja nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo ir elektros energijos apskaitos prietaiso įrengimo momento.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-175, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16474

 

 1. Kai objektas yra valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybės teise, vienam iš bendraturčių pateikus prašymą sudaryti Taisyklių 17 punkte nurodytas sutartis, preziumuojama, kad šis bendraturtis turi kitų bendraturčių sutikimą veikti jų vardu ir interesais, išskyrus atvejus, kai kitas bendraturtis kreipiasi dėl sudarytos sutarties perrašymo jo vardu ar sudarytos sutarties nutraukimo ir naujos sutarties tam pačiam objektui sudarymo. Tokiais atvejais bendraturtis turi pateikti likusių bendraturčių sutikimą.
 2. Vartotojo prašymu nepriklausomas tiekėjas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo prašymo pateikimo dienos privalo parengti ir pateikti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties projektą. Šios nuostatos netaikomos Taisyklių 23 punkte nustatytu atveju.
 3. Vartotojo rašymu elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo prašymo pateikimo dienos parengia ir pateikia atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties arba atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos tiekimo sutarties projektą, arba informuoja vartotoją, kad tokios sutarties sudaryti negali.
 4. Taisyklių 17 punkte nurodytas sutartis operatoriai ar tiekėjai gali sudaryti ne tik su savininkais, bet ir su nuomininkais (nebuitinių vartotojų atveju – esant rašytiniam trišaliam operatoriaus ar tiekėjo, savininko ir nuomininko susitarimui, nustatančiam, kad už tinkamą prievolių pagal sutartį vykdymą atsako nuomininkas ir savininkas). Prieš sudarant sutartis su nuomininku, operatoriui ar tiekėjui turi būti pateikti savininko nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir teisėtą pagrindą naudotis savininko turtu patvirtinantys dokumentai. Sutartys su nuomininkais sudaromos savininko ir (ar) nuomininko nurodytam terminui, kuriam suėjus, sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai esant raštiškam savininko sutikimui, operatorius ar tiekėjas ir nuomininkas susitaria pratęsti sutarties galiojimo terminą ar sudaryti naują terminuotą sutartį. Savininkas ir nuomininkas yra atsakingi už tiekėjo ir (ar) operatoriaus tinkamą informavimą apie nuomos santykių pasibaigimą, kai nuomos santykiai pasibaigia anksčiau nei su tiekėju ir (ar) operatoriumi sudaryta sutartis. Taisyklių 17.1 papunktyje nurodytą elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį nepriklausomi tiekėjai taip pat turi teisę sudaryti Elektros energetikos įstatymo 46 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka su buitinio vartotojo įgaliotais fiziniais asmenimis buitinio vartotojo vardu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-175, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16474

 

 1. Operatorius ar tiekėjas turi teisę atsisakyti sudaryti sutartį su nuomininku tik tuo atveju, jei yra priežasčių, nustatytų Taisyklių 39 punkte.
 2. Sutartyse, atsižvelgiant į atskirų sutarčių dalyko ypatumus, be kitų teisės aktais nustatytų sutarties sąlygų, privalo būti nurodyta sutarties šalių įsipareigojimai, jų pobūdis ir mastas, siūlomas paslaugų kokybės lygis, pradinio prijungimo terminas ir atitinkamos sutarties įsigaliojimo terminas bei atitinkamų paslaugų teikimo pradžios terminas, siūlomų techninės priežiūros paslaugų rūšys, priemonės, kuriomis vartotojas gali gauti naujausią informaciją apie visas taikomas kainas, tarifus ir mokesčius, informacija apie vartotojų teises, bei ginčų, kylančių iš sutartinių santykių, sprendimo tvarka, sutarties galiojimo laikotarpis, sutarties vykdymo atnaujinimo ir nutraukimo, sutarties pratęsimo ir nutraukimo sąlygos bei informacija, ar numatyta teisė nutraukti sutartį ir pakeisti tiekėją kaip nustatyta Elektros energetikos įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje, nuostolių kompensavimas tuo atveju, kai paslaugų kokybė neatitinka sutartyje nurodyto lygio ir (ar) tiekėjas ar operatorius nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ar juos vykdo netinkamai, įskaitant netikslius ir vėluojančius mokėjimo dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartyse ar atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos tiekimo sutartyse, be Taisyklių 26 ir 281 punktuose nurodytų reikalavimų, turi būti nurodyta operatoriaus, prie kurio valdomų tinklų yra prijungti vartotojo elektros įrenginiai, pavadinimas ir kontaktiniai duomenys, taip pat vartotojo ir operatoriaus tarpusavio teisės ir pareigos, įskaitant operatoriaus atliekamų elektros energijos persiuntimo nutraukimo vartotojams ar apribojimo dėl elektros tinklų priežiūros darbų sąlygos ir trukmė, poavarinių įjungimų sąlygos ir trukmė bei nuo šių veiksmų galimų nuostolių atlyginimo tvarka. Sudarant šiame punkte nurodytas sutartis su nebuitiniais vartotojais, mutatis mutandis taikomos buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo nuostatos, apibrėžiančios operatoriaus ir vartotojo tarpusavio santykius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. Vartotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį su operatoriumi ir (ar) tiekėju sutartyje ir (ar) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. Labai mažų įmonių ir mažų įmonių, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (toliau – labai maža ir maža įmonė), statusas nustatomas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-175, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16474

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. 281. Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartyse arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartyse, sudarytose su buitiniais vartotojais, labai mažomis ir mažomis įmonėmis, draudžiama numatyti tiekėjo keitimo mokesčius ir (ar) netesybas (įskaitant vartotojui suteiktų nuolaidų ir (ar) kitų vartotojui suteiktų naudų, susijusių su elektros energijos tiekimo paslauga, grąžinimą), kurie būtų taikomi šiame punkte nurodytiems vartotojams už vienašališką elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties nutraukimą.

Papildyta punktu:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. 282. Labai maža ir maža įmonė, siekianti, kad jai būtų taikomos Taisyklių 281 punkto nuostatos, sudarydama elektros energijos pirkimo–pardavimo arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su nepriklausomu tiekėju turi jam pateikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (toliau – deklaracija), pagrindžiančią, kad įmonė atitinka labai mažos ar mažos įmonės statusą. Deklaracijos pateikimo dieną labai mažos ir mažos įmonės finansiniai duomenys turi patvirtinti labai mažos ir mažos įmonės atitiktį Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 2 ar 3 dalyje nustatytoms sąlygoms. Už deklaracijoje pateikiamų duomenų teisingumą ir tikrumą atsako deklaraciją pasirašęs asmuo.

Papildyta punktu:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. 283. Nepriklausomas tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina deklaraciją. Nepriklausomam tiekėjui, įvertinus deklaraciją, kilus neaiškumų dėl deklaracijoje nurodytų duomenų teisingumo ir tikrumo, nepriklausomas tiekėjas kreipiasi į labai mažą ir mažą įmonę, kad įmonė pateiktų atitinkamų metų metines finansines ataskaitas, metines konsoliduotąsias finansines ataskaitas arba kitus dokumentus (toliau – statusą pagrindžiantys dokumentai), kuriais vadovaudamasi labai maža ir maža įmonė nurodė duomenis deklaracijoje.

Papildyta punktu:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. 284. Jei labai maža ir maža įmonė nepateikia deklaracijos ir (ar) statusą pagrindžiančių dokumentų, tokia įmonė nelaikoma labai maža ir maža įmone ir tokiai įmonei elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties sudarymo ir galiojimo laikotarpiu nėra taikomos Taisyklių 281 punkto nuostatos.

Papildyta punktu:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. Buitinis vartotojas turi teisę per 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos atsisakyti su tiekėju sudarytos sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta nuotoliniu būdu ar ne tiekėjo klientų aptarnavimo patalpose, apie tai pranešęs tiekėjui Civiliniame kodekse nustatyta tvarka. Vartotojas, pageidaudamas, kad sutartis būtų pradėta vykdyti nepasibaigus 14 kalendorinių dienų atsisakymo nuo sutarties terminui, turi apie tai informuoti tiekėją Civiliniame kodekse nustatyta tvarka.
 2. Nebuitinio vartotojo objektas, esantis vienoje geografinėje vietoje ir savarankiškai prijungtas prie skirstomųjų ar perdavimo tinklų, gali gauti elektros energiją iš kelių tiekėjų, jei tiekėjai tam pačiam vartotojo objektui tiekia elektros energiją tarpusavyje sutartu būdu ir yra susitarę, kuriam iš tiekėjų, kaip už balansą elektros energetikos rinkoje atsakingai šaliai, yra priskirtas vartotojo objektas, o ši informacija pateikta tinklų operatoriui, prie kurio tinklų yra prijungtas vartotojo objektas. Tuo atveju, kai vienam vartotojo objektui elektros energiją tiekia keli tiekėjai, vartotojas, susitaręs su tiekėjais, privalo nurodyti operatoriui vieną tiekėją, kuris bus įforminamas kaip konkrečiam vartotojo objektui elektros energiją tiekiantis tiekėjas. Nesutarimai dėl tarpusavio atsiskaitymų tarp tokių tiekėjų ir vartotojo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. Gaminančio vartotojo objektas yra priskiriamas tam tiekėjui, kuris yra laikomas už balansą elektros energetikos rinkoje atsakinga šalimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. Prie operatoriaus elektros tinklų jungiamas vartotojas pranešimą operatoriui apie pasirinktą nepriklausomą tiekėją pateikia prieš prijungiant jo įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų, bet ne vėliau kaip elektros apskaitos prietaiso įrengimo dieną. Jeigu iki elektros apskaitos prietaiso įrengimo dienos vartotojas nėra pasirinkęs nepriklausomo tiekėjo, jam elektros energijos tiekimą užtikrina, garantinis elektros energijos tiekėjas, išskyrus Elektros energetikos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, kai atitinkamam vartotojui elektros energija tiekiama visuomenine elektros energijos kaina. Buitinio vartotojo duomenis, reikalingus sutarties su visuomeniniu tiekėju sudarymui ir (ar) vykdymui, visuomeniniam tiekėjui perduoda operatorius.
 2. Nepriklausomas tiekėjas, sudaręs elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su vartotoju arba prieš nutraukdamas elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su vartotoju, privalo prieš 2 savaites iki su vartotoju sudarytoje sutartyje numatytos sutarties įsigaliojimo datos arba iki sutartyje nurodytos elektros energijos tiekimo pradžios datos, jeigu jos nesutampa, arba iki sutarties nutraukimo apie tai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pranešti operatoriui, prie kurio valdomų tinklų yra prijungti vartotojo elektros įrenginiai, ir šioje dalyje nustatytais terminais ir būdais informuoti vartotoją apie sutarties įsigaliojimo datą arba elektros energijos tiekimo pradžios datą, jeigu jos nesutampa, arba apie sutarties nutraukimą. Jeigu vartotojui keičiant tiekėją sutartis su ankstesniu tiekėju nebuvo nutraukta sutartyje numatytomis sąlygomis, sutartis su ankstesniu tiekėju dėl atitinkamo vartotojo objekto laikoma nutrūkusia nuo sutartyje su nauju tiekėju nurodytos elektros energijos tiekimo pradžios datos, jeigu sutartyje nebuvo susitarta kitaip. Operatorius, gavęs nepriklausomo tiekėjo pranešimą apie elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties su vartotoju sudarymą, ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tokio pranešimo gavimo informuoja apie tai ankstesnį tiekėją, vartotoją ir naują tiekėją. Vartotojas, prieš sudarydamas arba nutraukdamas atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį su elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintoju privalo prieš 2 savaites apie tai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, pranešti operatoriui, prie kurio elektros tinklų yra prijungti vartotojo elektros įrenginiai, o buitinis vartotojas – ir visuomeniniam tiekėjui, kurio licencijoje nurodytoje teritorijoje yra buitinio vartotojo įrenginiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-175, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16474

 

 1. Vartotojas, numatantis nutraukti sutartį, privalo paskutinę sutarties galiojimo dieną sutartyje nustatyta tvarka pranešti elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją ir už patiektą elektros energiją, persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas atsiskaityti su tiekėju ar operatoriumi Elektros energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Operatorius turi teisę nustatyti jam vartotojo ir (ar) tiekėjo teikiamos informacijos dėl tiekėjų pasikeitimo tvarką ir sąlygas.
 3. Jei tiekėjo pranešime nurodyta tiekėjo pakeitimo ir vartotojo bei tiekėjo sudarytos sutarties įsigaliojimo data yra ankstesnė nei 2 savaitės nuo pranešimo pateikimo, operatorius perskaičiuoja pranešime nurodytą terminą ir apie tai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja vartotoją ir tiekėją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-175, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16474

 

 1. Kai vartotojas nutraukia sutartį su vienu tiekėju ir nesudaro naujos sutarties su kitu tiekėju, jis privalo sutarties nutraukimo dieną nurašyti elektros apskaitos prietaiso rodmenis ir juos pateikti operatoriui ir (ar) tiekėjui. Operatorius turi teisę patikrinti vartotojo pateiktus elektros apskaitos prietaiso rodmenis. Operatorius privalo pateikti buvusiam tiekėjui paskutinę sutarties galiojimo dieną užfiksuotus vartotojo elektros apskaitos prietaiso rodmenis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties galiojimo pabaigos.
 2. Tuo atveju, kai skirstomųjų tinklų operatorius elektros apskaitos prietaisų rodmenis nuskaito nuotoliniu būdu, jis pats nuskaito rodmenis paskutinę dieną prieš tiekėjų pasikeitimą, jeigu sutarties šalys nesusitaria kitaip.
 3. Tiekėjas ir (ar) operatorius turi teisę atsisakyti sudaryti sutartį su vartotoju:

39.1. jeigu yra skola už elektros energiją ar už elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas;

39.2. jeigu yra pažeistos su operatoriumi ar tiekėju sudarytos sutarties esminės sąlygos;

39.3. jeigu yra pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros;

39.4. jeigu operatoriui ar tiekėjui pareikalavus, nepateikiamas visų būsimų vartotojo prievolių pagal sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimas ar nesuteikiamos kitos atsiskaitymo garantijos;

39.5. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) ir Elektros energetikos įstatymo nustatytais atvejais.

 1. Tais atvejais, kai elektros energijos tiekimas ir (ar) elektros energijos persiuntimas buvo nutrauktas dėl vartotojo kaltės ir neatstatytas ilgiau nei 6 mėnesius arba jei vartotojas padaro kitokį esminį sutarties pažeidimą, tiekėjas ir (ar) operatorius turi teisę nutraukti su vartotoju sudarytą sutartį vienašališkai, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų įspėjęs vartotoją elektroninio pašto ir jo buvimo vietos adresu (kai tokius duomenis vartotojas nurodė sutarties sudarymo metu) arba objekto adresu ar kitu tiekėjo ir (ar) operatoriaus prieinamu adresu, nustatytu Taisyklių 5 punkte nurodyta tvarka, jei sutarties sudarymo metu vartotojas šių duomenų nenurodė arba nurodė netikslius duomenis. Jei tiekėjo ir (ar) operatoriaus informacija vartotojo nepasiekia šiame punkte nurodytais būdais, informacija apie būsimą sutarties nutraukimą skelbiama viešai tiekėjo ir (ar) operatoriaus interneto svetainėje nurodant tiekėjo ar operatoriaus suteiktą vartotojo kodą, objekto numerį, elektros energijos vartojimo būseną, sutarties nutraukimo datą.
 2. Jei vartotojas tiekėjui ir (ar) operatoriui pateikia raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, pranešimą, kuriame nurodo, kad per ateinančius 6 mėnesius pašalins priežastį, dėl kurios jam buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas ir (ar) persiuntimas, bei pradės vartoti elektros energiją, tokiu atveju tiekėjas ir (ar) operatorius turi teisę vienašališkai nutraukti su vartotoju sudarytas sutartis, jeigu elektros energijos tiekimas ir (ar) elektros energijos persiuntimas buvo nutrauktas dėl vartotojo kaltės ir neatkurtas ilgiau nei 12 mėnesių.
 3. Nutraukus su vartotoju sudarytas sutartis Taisyklių 40, 41 ir 43 punktuose nustatytais atvejais, operatorius turi teisę atjungti vartotojo elektros įrenginius nuo operatoriaus elektros tinklų ir demontuoti elektros apskaitos prietaisus ir elektros atvadą. Atjungus vartotojo elektros įrenginius galios dedamosios mokestis skaičiuojamas iki elektros apskaitos prietaisų ir elektros atvado demontavimo.
 4. Tais atvejais, kai vartotojas 36 mėnesius iš eilės nevartoja elektros energijos, tiekėjas ir (ar) operatorius turi teisę nutraukti su vartotoju sudarytą sutartį vienašališkai, apie tai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius įspėjęs vartotoją elektroninio pašto ir jo buvimo vietos adresu (kai tokius duomenis vartotojas nurodė sutarties sudarymo metu) arba objekto adresu ar kitu tiekėjo ir (ar) operatoriaus prieinamu adresu, nustatytu Taisyklių 5 punkte nurodyta tvarka, jei sutarties sudarymo metu vartotojas šių duomenų nenurodė arba nurodė netikslius duomenis. Jei tiekėjo ir (ar) operatoriaus informacija vartotojo nepasiekia šiame punkte nurodytais būdais, informacija apie būsimą sutarties nutraukimą skelbiama viešai tiekėjo ir (ar) operatoriaus interneto svetainėje nurodant tiekėjo ar operatoriaus suteiktą vartotojo kodą, objekto numerį, elektros energijos vartojimo būseną, sutarties nutraukimo datą.
 5. Taisyklių 42 punkte nustatytais atvejais atjungti vartotojo elektros įrenginiai prie operatoriaus elektros tinklų prijungiami vadovaujantis Prijungimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 6. Kiekvienas vartotojas (išskyrus buitinį vartotoją) sutartyje nustatyta tvarka ir laiku turi nurodyti tiekėjui numatomos pirkti elektros energijos kiekius pagal tiekėjo pateiktus laikotarpius.
 7. Nepriklausomas tiekėjas, sudarydamas sutartis su vartotojais, taip pat turi laikytis ir šių reikalavimų:

46.1. pateikdamas pasiūlymą konkrečiam vartotojui dėl sutarties sudarymo, privalo pateikti vartotojui informaciją apie siūlomas elektros energijos tiekimo sąlygas, įskaitant ir informaciją apie būsimas vartotojo pareigas operatoriui, prie kurio tinklų prijungti vartotojo įrenginiai, išsamiai supažindinti vartotoją su siūlomos sutarties sąlygomis, elektros energijos tiekimo patikimumo garantijomis, elektros energijos kainos nustatymo ir apskaičiavimo principais bei suteikti visą kitą būtiną informaciją, kuri padėtų vartotojui priimti sprendimą dėl nepriklausomo tiekėjo pasirinkimo;

46.2. buitiniam vartotojui teikiamame pasiūlyme teikdamas informaciją apie elektros energijos kainą arba jos apskaičiavimo principus į elektros energijos kainą privalo įtraukti elektros energijos tiekimo, persiuntimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo kainos dedamąsias dalis ir visus mokesčius;

46.3. vartotojui teikiamame pasiūlyme dėl sutarties sudarymo privalo nurodyti tokio pasiūlymo galiojimo terminą;

46.4. nepriklausomo tiekėjo ir vartotojo sudaromoje sutartyje turi būti nurodyta sutarties įsigaliojimo data, sutarties galiojimo terminas, išankstinio sutarties nutraukimo tvarka, galutinė elektros energijos kaina arba jos apskaičiavimo principai pagal Taisyklių 46.2 punkte nurodytus reikalavimus, taip pat atsiskaitymo tvarka ir terminai bei kitos esminės sutarties sąlygos;

46.5. tuo atveju, kai sudaroma kintamosios elektros energijos kainos sutartis arba kita sutartis, kurioje numatomi elektros energijos kainos pokyčiai, susiję su biržos elektros energijos kainos pokyčiais, Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka privalo informuoti vartotojus, su kuriais ketinama sudaryti tokią sutartį, apie tokių sutarčių teikiamas galimybes, su tokiomis sutartimis susijusias išlaidas ir jų keliamą riziką, veiksnius, kurie turi įtakos kainos sandarai ir kainos kitimui, nurodo kainos dedamąsias dalis, taip pat kintamosios elektros energijos kainos sutarties atveju informuoja apie reikalingumą įdiegti išmaniąsias elektros energijos apskaitos sistemas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-175, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16474

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-349, 2023-11-24, paskelbta TAR 2023-11-24, i. k. 2023-22692

 

46.6. nebuitiniam vartotojui teikiamame pasiūlyme dėl sutarties sudarymo turi pateikti Taisyklių 282  punkte nurodytą informaciją.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. Nepriklausomas tiekėjas yra atsakingas už pateikiamą vartotojui informaciją ir jos teisingumą apie siūlomas paslaugas, paslaugų kokybę, kainą ir kt.
 2. 471. Nepriklausomas tiekėjas negali nurodyti vartotojui, kad su juo bus sudaroma kintamosios (dinaminės) elektros energijos kainos sutartis, jei elektros energija pagal tokią sutartį vartotojui bus tiekiama be įrengtų išmaniųjų elektros apskaitos prietaisų ir kintamosios elektros energijos kainodara neatitinka kainos kitimo elektros energijos rinkoje, įskaitant kitos paros ir einamosios paros elektros energijos rinkas, tokiais intervalais, kurie yra ne retesni kaip atsiskaitymai rinkoje, t. y. jei kaina nustatoma kaip mėnesinė vidutinė svertinė kaina ir pan. Šiame punkte nurodytose sutartyse ir su jomis susijusioje nepriklausomo tiekėjo rinkodaros informacijoje nevartotini vien tik šių žodžių junginiai: „kintamosios kainos sutartis“, „dinaminės kainos sutartis“ ar „kintamosios (dinaminės) kainos sutartis.

Papildyta punktu:

Nr. 1-175, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16474

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. 472. Nepriklausomas tiekėjas, vartotojui pareikalavus, be papildomo mokesčio arba už sąnaudomis pagrįstą užmokestį privalo pateikti vartotojui kintamosios elektros energijos kainos sąskaitos detalizavimą, kuriame matytųsi valandinis elektros energijos vartojimas, susietas su biržos elektros energijos kaina.

Papildyta punktu:

Nr. 1-175, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16474

 

 1. Tuo atveju kai nepriklausomas tiekėjas Elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka informuoja vartotoją, kad negali užtikrinti savo įsipareigojimų tiekti elektros energiją, vartotojas, kurio suvartotos elektros apskaitos prietaiso rodmenys nėra nuskaitomi nuotoliniu būdu, privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo garantinio tiekimo pradžios, jeigu apie tai jis buvo tinkamai informuotas, užfiksuoti faktinius elektros apskaitos prietaiso rodmenis ir juos pateikti operatoriui. Operatorius turi teisę patikrinti vartotojo pateiktus elektros apskaitos prietaiso rodmenis. Operatorius privalo pateikti buvusiam tiekėjui užfiksuotus vartotojo elektros apskaitos prietaiso rodmenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. Savininkas, perleidęs objektą, kuriame vartojama elektros energija, kito asmens nuosavybėn per 5 kalendorines dienas nuo objekto nuosavybės teisės perleidimo privalo nutraukti sudarytą sutartį ir iki sutarties nutraukimo dienos pranešti elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją ir visiškai atsiskaityti su operatoriumi ir (ar) tiekėju už elektros energiją, jos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas ir informuoti apie sutarties nutraukimą naująjį objekto savininką. Naujasis objekto savininkas privalo per 5 kalendorines dienas nuo buvusio savininko pranešimo gavimo, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo objekto nuosavybės teisės įgijimo, kreiptis į tiekėją ir (ar) operatorių dėl naujų sutarčių sudarymo.

 

IV skyrius. Operatoriaus pareigos.

 50. Operatorius privalo:

50.1. užtikrinti tinklų naudotojams vienodas ir nediskriminacines naudojimosi tinklais sąlygas;

50.2. sudaryti sąlygas naudotis elektros tinklais visiems tinklų naudotojams, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl techninių priežasčių;

50.3. pats arba per įgaliotus trečiuosius asmenis organizuoti, diegti, naudoti ir prižiūrėti jam priklausančiais elektros tinklais persiunčiamos elektros energijos apskaitą bei eksploatuoti ir prižiūrėti jos įrenginius, atsižvelgdamas ir į strateginius išmaniųjų elektros energijos apskaitos sistemų plėtros tikslus ir (ar) uždavinius. Įgyvendindamas šias prievoles, operatorius, vadovaudamasis elektros įrenginių įrengimą reglamentuojančiais teisės aktais, įdiegia (esant neatitikimams – keičia) galios ribojimo priemones, kurios vartotojui ar gaminančiam vartotojui neleistų viršyti suteiktos sutartyje nurodytos leistinos naudoti ir (ar) generuoti galios, ir, jei elektros apskaitos prietaisai turi tokias funkcijas, vykdo nuotolinį elektros apskaitos prietaisų parametravimą, galios ribojimą, elektros energijos persiuntimo vartotojo objektui nutraukimą ar apribojimą bei atnaujinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

50.4. sudaryti sutartis ir teikti vartotojams elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo vietoje kokybišką elektros energijos persiuntimo paslaugą, persiųsti kokybišką elektros energiją. Elektros energijos persiuntimo paslaugos ir elektros energijos kokybė turi atitikti sutarties, Lietuvos standarto LST EN 50160 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 50160) ir kitų kokybę reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

50.5. buitiniam vartotojui įsigijus naują objektą, dėl kurio nėra sudaryta Taisyklių 17.1 punkte nurodyta sutartis, tokį objektą priskirti visuomeniniam tiekėjui, jeigu buitinis vartotojas neinformavo operatoriaus, kad toks objektas būtų priskirtas buitinio vartotojo nurodytam nepriklausomam tiekėjui;

50.6. nebuitiniam vartotojui įsigijus naują objektą, dėl kurio nėra sudarytos Taisyklių 17.2 punkte nurodytos sutartys, priskirti tokį objektą elektros energijos tiekimą tokiam vartotojui užtikrinančiam nepriklausomam tiekėjui. Tais atvejais, kai nebuitiniam vartotojam elektros energijos tiekimą užtikrina daugiau nei vienas tiekėjas, nebuitinis vartotojas nurodo operatoriui, kuriam nepriklausomam tiekėjui priskirtinas naujas objektas;

50.7. persiuntimo paslaugą vartotojams teikti už pagrįstas, lengvai ir aiškiai palyginamas kainas;

50.8. nustatęs, kad buitinis vartotojas elektros energiją naudoja ne pagal Taisyklių 7 punkte apibrėžtą paskirtį, informuoti apie tai buitinį vartotoją ir jam elektros energiją tiekiantį tiekėją. Jei tokiam buitiniam vartotojui elektros energiją tiekia nepriklausomas tiekėjas, operatorius po 30 dienų nuo informacijos pateikimo dienos pradeda taikyti nebuitiniam vartotojui taikytinus elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir tarifus;

50.9. Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka pranešti vartotojams apie numatomus elektros energijos galios apribojimus ir nurodyti jų laiką, trukmę ir (ar) dydį, taip pat ir apie planuojamus elektros energijos persiuntimo nutraukimus, jų laiką ir trukmę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

50.10. vadovaudamasis teisės aktais, prijungti prie savo elektros tinklų naujų vartotojų elektros įrenginius, esančius veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje;

50.11. Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atjungti nuo elektros tinklų vartotojo, nesilaikančio Taisyklių, kitų teisės aktų ir (ar) sutartyje nurodytų reikalavimų, elektros įrenginius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

50.12. nedelsiant po to, kai Taryba viešai paskelbia naujas kainas ir tarifus, tačiau ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki kainų ir tarifų pasikeitimo, apie kainų ir tarifų pasikeitimą pranešti vartotojui raštu, elektroninių ryšių priemonėmis ar kitu sutartyje nustatytu informacijos teikimo būdu. Šią informaciją viešai savo nustatyta tvarka operatorius taip pat skelbia savo interneto svetainėje;

50.13. informuoti vartotoją apie pastebėtus gedimus, nelaimingus atsitikimus, įvykusius vartotojo elektros įrenginiuose;

50.14. užtikrinti, kad nebuitiniam vartotojui ar tiekėjui sutartyje nustatytu laiku ir būdu būtų pateikti persiuntimo paslaugos mokėjimo dokumentai;

50.15. atlyginti vartotojui ar tiekėjui tiesioginius nuostolius, kai operatorius nevykdo sutartyje, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų, išskyrus Elektros energetikos įstatymo nustatytus atvejus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

50.16. teisės aktų nustatyta tvarka atsakyti už savo darbuotojų ir įgaliotų trečiųjų asmenų kompetenciją ir atliekamų darbų kokybę;

50.17. raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoti vartotoją apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas. Tokiu atveju vartotojas kartu informuojamas ir apie teisę per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas gavimo dienos nepritarti sutarties sąlygų pakeitimui ir (ar) nutraukti sutartį;

50.18. kai vartotojas pageidauja pakeisti tiekėją, operatorius imasi priemonių, kad būtų sudarytos sąlygos pakeitimui atlikti per ne ilgesnį kaip 2 savaičių laikotarpį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-175, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16474

 

50.19. sudaryti tinkamas ir pakankamas sąlygas vartotojų prieigai prie informacijos ir duomenų apie mokėjimus už jiems suteiktas su elektros energijos persiuntimu susijusias paslaugas. Tinkamomis ir pakankamomis prieigos priemonėmis laikoma elektroninės ar popierinės sąskaitos pateikimas vartotojui arba elektroninė prieiga prie vartotojo mokėjimo duomenų ar kitos pagrįstos priemonės. Jeigu vartotojas pageidauja gauti popierines sąskaitas, operatoriai neturi teisės vartotojui taikyti tokios sąskaitos pateikimo mokesčio. Operatoriai be papildomo mokesčio vartotojams pateikdami elektroninę ar popierinę sąskaitą ar suteikdami elektroninę prieigą prie informacijos ir duomenų apie mokėjimus už jiems patiektą elektros energiją:

1) nurodo esamas su elektros energijos persiuntimu ir garantiniu tiekimu (jei vartotojui užtikrinamas garantinis tiekimas) susijusių paslaugų kainas, tarifus ir faktinį energijos suvartojimą už sąskaitoje ar per elektroninę prieigą pasiekiamuose vartotojo mokėjimo duomenyse nurodytą ataskaitinį laikotarpį;

2) pateikia vartotojo einamuoju metu suvartojamo elektros energijos kiekio ir elektros energijos, suvartotos per tą patį praėjusių metų laikotarpį, palyginimą;

3) pateikia, kai tai įmanoma, vartotojo elektros energijos suvartojimo palyginimą su vidutinio tos pačios grupės vartotojo elektros energijos suvartojimu;

50.20. elektros energijos apskaitomo periodiškumo suvartojimo duomenis už praėjusį ataskaitinį laikotarpį vartotojams pateikti operatoriaus savitarnos svetainėje, o tiekėjams, sudariusiems su šiais vartotojais elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį arba elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį – elektroninių ryšių priemonėmis. Vartotojams ir (ar), vartotojams raštiškai sutikus, nepriklausomiems tiekėjams operatoriai už iš anksto operatorių nustatytą paslaugos kainą, pagrįstą patiriamomis sąnaudomis, gali sudaryti galimybę naudotis operatoriaus valdomais vartotojo duomenimis ir kitu sutartu būdu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

50.21. vartotojui be papildomo mokesčio teikti mokėjimų dokumentus su informacija apie faktinį (Taisyklių 105 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotą) elektros energijos suvartojimą ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą. Mokėjimų dokumentai vartotojui pateikiami ne rečiau kaip du kartus per metus, o vartotojo prašymu arba kai vartotojas pasirinko gauti mokėjimų dokumentus elektroniniu būdu – ne rečiau kaip kas ketvirtį;

50.22. vartotojui teikiamuose mokėjimų dokumentuose, sutartyse ar jų pakeitimuose pateikti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;

 1. Skirstomųjų tinklų operatorius, be Taisyklių 50 punkte nustatytų pareigų, privalo Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka užtikrinti garantinį elektros energijos tiekimą prie jo valdomų tinklų prijungtiems vartotojams, nustatytais terminais nepasirinkusiems nepriklausomo elektros energijos tiekėjo arba tuo atveju, kai jų pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimo tiekti elektros energiją, nutraukia veiklą arba sutartį. Vartotojams, kurių įrenginiai yra prijungti prie perdavimo sistemos operatoriaus valdomų elektros tinklų, garantinio tiekimo funkciją šiame punkte numatytais atvejais užtikrina skirstomųjų tinklų operatorius, aptarnaujantis daugiau kaip 100 000 vartotojų. Garantinis elektros energijos tiekimas:

51.1. pradedamas vykdyti ne anksčiau kaip po 3 savaičių nuo šių Taisyklių 55.5 papunktyje nurodyto nepriklausomo tiekėjo pranešimo pateikimo dienos, išskyrus Elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus, kai garantinis tiekimas užtikrinamas nedelsiant. Operatoriai tarpusavyje keičiasi garantinio elektros energijos tiekimo užtikrinimui būtinais duomenimis;

51.2. vartotojams užtikrinamas ne ilgiau kaip 6 mėnesius, o jiems taikoma elektros energijos kaina nustatoma vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo nuostatomis. Apie garantinio elektros energijos tiekimo nutraukimą asmuo, atliekantis garantinio tiekimo funkciją, įspėja vartotoją ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki elektros energijos tiekimo nutraukimo dienos;

51.3. nepriklausomiems tiekėjams ar vartotojams neįvykdžius ar tinkamai neįvykdžius Elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 4 dalyje nustatytų pareigų, garantinio tiekimo metu tiekiamos elektros energijos kiekis apskaičiuojamas pagal vartotojo objekte suvartotos ir (ar) objektui persiųstos elektros energijos kiekį per einamąjį mėnesį, nustatytą proporcingai mėnesio dienų, kuriomis vartotojui užtikrinamas garantinis elektros energijos tiekimas, skaičiui.

 1. Sudarydamas sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi skirstomųjų tinklų operatorius privalo perdavimo sistemos operatoriaus reikalavimu užtikrinti visų savo prievolių tinkamą įvykdymą.

 

V skyrius. Tiekėjo pareigos. 

53.Tiekėjas privalo:

53.1. tiekti elektros energiją vartotojams pagal Taisyklių 17 punkte nurodytas sutartis;

53.2. sudaryti tinkamas ir pakankamas sąlygas vartotojų prieigai prie informacijos ir duomenų apie mokėjimus už jiems patiektą elektros energiją ir (ar) su elektros energijos tiekimu ir persiuntimu susijusias paslaugas. Tinkamomis ir pakankamomis prieigos priemonėmis laikoma popierinės ar elektroninės sąskaitos pateikimas vartotojui arba elektroninė prieiga prie vartotojo mokėjimo duomenų ar kitos pagrįstos priemonės. Jeigu vartotojas pageidauja gauti popierines sąskaitas, tiekėjai neturi teisės vartotojui taikyti tokios sąskaitos pateikimo mokesčio. Tiekėjai:

53.2.1. be papildomo mokesčio vartotojams pateikdami elektroninę ar popierinę sąskaitą:

53.2.1.1. nurodo savo pavadinimą, kodą ir kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą ir interneto svetainės adresą);

53.2.1.2. nurodo vartotojo ir jo objekto kodą;

53.2.1.3. nurodo datą, iki kada turi būti atliktas mokėjimas;

53.2.1.4. nurodo esamas faktines elektros energijos ir (ar) su elektros energijos tiekimu ir persiuntimu susijusių paslaugų kainas, jų išskaidymą pagal galutinės kainos dedamąsias, taip pat nurodo visas Tarybos patvirtintas reguliuojamas dedamąsias, nuolaidų dydį, jei taikomos nuolaidos, tarifus ir faktinį energijos suvartojimą už sąskaitoje ar per elektroninę prieigą pasiekiamuose vartotojo mokėjimo duomenyse nurodytą ataskaitinį laikotarpį;

53.2.1.5. buitiniams vartotojams, labai mažoms ir mažoms įmonėms, pateikia nuorodą į Tarybos interneto svetainę, kurioje nurodytos veikiančios nepriklausomų tiekėjų pasiūlymų palyginimo priemonės, kuriomis gali pasinaudoti buitiniai vartotojai, labai mažos įmonės ir mažos įmonės;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-175, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16474

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

53.2.2. be papildomo mokesčio vartotojams pateikdami elektroninę ar popierinę sąskaitą ar suteikdami elektroninę prieigą prie informacijos ir duomenų apie mokėjimus už jiems patiektą elektros energiją:

53.2.2.1. pateikia vartotojo einamuoju metu suvartojamo elektros energijos kiekio ir elektros energijos, suvartotos per tą patį praėjusių metų laikotarpį, palyginimą;

53.2.2.2. pateikia, kai tai įmanoma, vartotojo elektros energijos suvartojimo palyginimą su vidutinio tos pačios grupės vartotojo elektros energijos suvartojimu;

53.2.2.3. jei sudaryta terminuota sutartis, nurodo, iki kada galioja sutartis;

53.2.2.4. nurodo informaciją, kad yra galimybė rinktis tiekėją, ir buitiniams vartotojams pateikia nuorodą į interneto svetainę https://pasirinkitetiekeja.lt, o nebuitiniams vartotojams pateikia nuorodą į Tarybos interneto svetainės dalį, kurioje pateiktas nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimus turinčių asmenų sąrašas;

53.2.2.5. pateikia informaciją, kad Taryba teikia vartotojams visą reikiamą informaciją apie jų teises, galiojančius teisės aktus ir jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus;

53.2.2.6. pateikia informaciją apie Taisyklių 53.3 papunktyje nustatyta tvarka numatomus sutarties pakeitimus ir jų įsigaliojimo datą, atsižvelgdami į Taisyklių 53.3 papunktyje nurodytą vartotojų teisę nepritarti sutarties sąlygų pakeitimui ir (ar) nutraukti sutartį;

53.2.2.7. pateikia informaciją, nurodytą Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio 71 dalyje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-175, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16474

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-175, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16474

 

53.3. nemokamai teikti vartotojui informaciją apie efektyvų elektros energijos vartojimą, teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų ir elektros energijos kainas bei tarifus, numatomus sutarties pakeitimus ir kitą Elektros energetikos įstatyme, kituose teisės aktuose bei sutartyje nustatyta tvarka reikalaujamą pateikti informaciją, taip pat vartotojui be papildomo mokesčio teikti mokėjimų dokumentus su informacija apie faktinį (elektros apskaitos prietaisais automatiškai nuskaitytą, vartotojo deklaruotą arba Taisyklių 105.6 papunktyje nustatyta tvarka apskaičiuotą) elektros energijos suvartojimą ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą. Taip pat vartotojo prašymu bei atsižvelgiant į vartotojo elektros energijos suvartojimą tiekėjai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikia aiškius ir suprantamus pasiūlymus dėl elektros energijos kainų. Vartotojai apie tiekėjo ketinimą pakeisti sutarties sąlygas turi būti informuojami raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Teikiant informaciją apie šį ketinimą, turi būti pranešama apie vartotojų teisę nepritarti sutarties sąlygų pakeitimui ir (ar) nutraukti sutartį. Mokėjimų dokumentai vartotojui pateikiami ne rečiau kaip du kartus per metus, o vartotojo prašymu arba kai vartotojas pasirinko gauti mokėjimų dokumentus elektroniniu būdu – ne rečiau kaip kas ketvirtį;

53.4. pirkti elektros energiją teisės aktų nustatyta tvarka;

53.5. užtikrinti, kad vartotojui sutartyje nustatytu laiku ir būdu būtų pateikti mokėjimo dokumentai. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad mokėjimo dokumentai būtų teisingi. Vartotojų prašymu, tiekėjas paaiškina vartotojams, kaip parengti jų mokėjimo dokumentai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-175, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16474

 

53.6. vartotojui teikiamuose mokėjimų dokumentuose, sutartyse ar jų pakeitimuose pateikti nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;

53.7. vartotojo prašymu, vartotojo nurodytam energijos taupymo paslaugų teikėjui teikti informaciją apie vartotojo elektros mokėjimų dokumentus ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą;

53.8. vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 59 straipsnio 3 dalimi, kaip už balansą elektros energetikos rinkoje atsakinga šalis, sudaryti atsiskaitymo už disbalansą sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi arba atsakomybės už balansą perdavimo sutartį su kitu, asmeniu, kuris yra už balansą elektros energetikos rinkoje atsakinga šalis ir yra sudaręs atsiskaitymo už disbalansą sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

53.9. sudaryti persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su skirstomųjų tinklų operatoriumi, jei ketina tiekti elektros energiją vartotojams pagal Taisyklių 17.1 ar 17.2.1 punkte nurodytas sutartis. Sudarydamas sutartį su operatoriumi nepriklausomas tiekėjas privalo operatoriaus reikalavimu užtikrinti visų savo prievolių tinkamą įvykdymą.

53.10. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

 1. Visuomeninis tiekėjas, be Taisyklių 53 punkte nustatytų pareigų, privalo:

54.1. Elektros energetikos įstatymo tvarka nustatytomis ir viešai paskelbtomis visuomeninėmis elektros energijos kainomis ir tarifais bei nediskriminuojančiomis sąlygomis sudaryti sutartis ir tiekti elektros energiją visiems visuomeniniam tiekėjui išduotoje licencijoje nurodytoje teritorijoje esantiems buitiniams vartotojams, kurie nepasirinko nepriklausomo tiekėjo arba kai jų pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, taip pat pažeidžiamiems elektros energijos vartotojams;

54.2. Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka įvertinti faktinį elektros energijos suvartojimą atitinkamų buitinių vartotojų objektuose ir nustatyti, kuriems buitiniams vartotojams turi būti nutrauktas elektros energijos tiekimas visuomenine elektros energijos kaina. Nustatydamas faktinį elektros energijos suvartojimą laikotarpiu, nurodytu Elektros energetikos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose, įtraukti visą faktinį elektros energijos suvartojimą objekte, nepriklausomai nuo to, ar vertinamu laikotarpiu keitėsi objekto savininkas;

54.3. Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka informuoti buitinius vartotojus apie sutarties su visuomeniniu tiekėju nutraukimą bei jų pareigą pasirinkti nepriklausomą tiekėją sudarant Taisyklių 17.1 punkte nurodytą sutartį. Jei po vartotojų informavimo objektas yra perleidžiamas kito asmens nuosavybėn, visuomeninis tiekėjas, sudarydamas sutartį su naujuoju objekto savininku, informuoja jį apie prievolę pasirinkti nepriklausomą tiekėją ir su juo sudaryti Taisyklių 17.1 punkte nurodytą sutartį;

54.4. nedelsiant po to, kai Taryba viešai paskelbia naujas kainas ir tarifus, tačiau ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki kainų ir tarifų pasikeitimo, apie kainų ir tarifų pasikeitimą pranešti vartotojui raštu, elektroninių ryšių priemonėmis ar kitu sutartyje nustatytu informacijos teikimo būdu. Šią informaciją visuomeninis tiekėjas taip pat viešai savo nustatyta tvarka skelbia interneto svetainėje;

54.5. teikti informaciją skirstomųjų tinklų operatoriui apie vartotojų, kuriems visuomeninis tiekėjas tiekia elektros energiją, pasirinktus ar taikomus atsiskaitymo būdus bei kitą informaciją, būtiną teisės aktuose nustatytų skirstomųjų tinklų operatoriaus funkcijų vykdymui. Prireikus operatorius ir visuomeninis tiekėjas turi teisę sudaryti informacijos mainų sutartį;

54.6. gavęs Taisyklių 50.8. punkte nurodytą informaciją, inicijuoti sutarties su buitiniu vartotoju nutraukimą. Apie planuojamą sutarties nutraukimą visuomeninis tiekėjas raštu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis informuoja buitinį vartotoją prieš 30 dienų kartu nurodydamas pareigą pasirinkti nepriklausomą tiekėją ir su juo sudaryti Taisyklių 17.2 punkte nurodytas sutartis;

54.7. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

 1. Nepriklausomas tiekėjas be Taisyklių 53 punkte nustatytų pareigų privalo:

55.1. užtikrinti informacijos apie vartotojus, su kuriais jis yra sudaręs sutartis, konfidencialumą. Visa informacija apie vartotoją yra konfidenciali, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus, kada tokia informacija privalo būti atskleista;

55.2. vartotojo prašymu pateikti vartotojui informaciją apie duomenis, kuriuos Taisyklių 55.1 punkte nustatytais atvejais nepriklausomas tiekėjas atskleidžia tretiesiems asmenims;

55.3. skirstomųjų tinklų operatoriaus prašymu ne vėliau kaip viena savaitė iki elektros tiekimo vartotojui pradžios, pateikti operatoriui vartotojams planuojamo patiekti elektros energijos kiekio tiekimo grafiką ir (ar) kitą informaciją operatoriaus nurodyta apimtimi ir dažnumu;

55.4. apie numatomą kainos pasikeitimą vartotoją informuoti raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, ar kitu sutartyje nustatytu informacijos teikimo būdu ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki numatomo kainos ar kainos apskaičiavimo principų pakeitimo;

55.5. tuo atveju, kai nepriklausomas tiekėjas sužino aplinkybes, dėl kurių nebegalės vykdyti savo įsipareigojimų tiekti elektros energiją vartotojams, nedelsiant pranešimu informuoti apie tai Tarybą, visuomeninį tiekėją, jeigu Elektros energetikos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais atitinkamam vartotojui elektros energija turi būti tiekiama visuomenine elektros energijos kaina, operatorių, o savo vartotojams pranešti apie:

55.5.1. konkrečią garantinio elektros energijos tiekimo pradžią;

55.5.2. vartotojo teisę per 2 savaites nuo pranešimo gavimo dienos pasirinkti kitą nepriklausomą tiekėją ir tokio nepasirinkimo pasekmes, kuomet nepasirinkus kito nepriklausomo tiekėjo po 1 savaitės būtų pradėtas vykdyti garantinis elektros energijos tiekimas. Esant Elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje nustatytoms aplinkybėms, garantinis elektros energijos tiekimas užtikrinamas nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo;

55.5.3. vartotojo teisę gauti iš nepriklausomo tiekėjo sutartyje numatytų nuostolių atlyginimą dėl nepriklausomo tiekėjo negalėjimo įvykdyti savo įsipareigojimų;

55.5.4. informaciją apie faktinį patiektą ir neapmokėtą elektros energijos kiekį iki garantinio tiekimo pradžios ir kitą informaciją, reikalingą atsiskaityti už suvartotą elektros energiją;

55.5.5. informaciją apie tai, kad ne vėliau, kaip per 6 savaites nuo tiekėjo pasikeitimo ar garantinio tiekimo pradžios bus pateikta paskutinė sąskaita.

 1. Tuo atveju, kai toje pačioje teritorijoje visuomeninio tiekimo veiklą vykdo ne skirstomųjų tinklų operatorius, o kitas asmuo, kuriam išduota visuomeninio tiekimo licencija, visuomeninio tiekėjo ir skirstomųjų tinklų operatoriaus tarpusavio teisės ir pareigos, teikiant paslaugas vartotojams, nustatomos teisės aktais ir tarpusavio sutartimis.
 2. Su vartotojais sudaromų sutarčių sąlygos turi būti sąžiningos ir skaidrios, aiškiai ir suprantamai apibrėžtos, jose neturi būti kliūčių, trukdančių vartotojams naudotis savo teisėmis. Tiekėjams draudžiama vartotojų atžvilgiu taikyti nesąžiningus ar klaidinančius pardavimo metodus. Siekiant įvertinti, ar standartinė sutarties sąlyga, pagal kurią tiekėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti su elektros energijos tiekimu susijusias kainas ir tarifus, atitinka sąžiningumo, pusiausvyros ir skaidrumo reikalavimus, sutartyje turi būti:

57.1. skaidriai pateikta šių kainų ir tarifų keitimo priežastis ir būdas, kad vartotojas, remdamasis aiškiais ir suprantamais kriterijais, galėtų numatyti galimus šių kainų ir tarifų pasikeitimus. Informacijos šiuo klausimu nebuvimo prieš sudarant sutartį iš principo neturėtų kompensuoti vien tai, kad jau vykdant sutartį vartotojams iš anksto pranešama apie kainų ir tarifų pakeitimą ir apie jų teisę nutraukti sutartį, jeigu jie nesutinka su šiuo pakeitimu;

57.2. numatytos sąlygos vartotojui ne tik formaliai nutraukti sutartį, bet ir konkrečiomis aplinkybėmis galimybė faktiškai ja pasinaudoti.

 

VI skyrius. Vartotojo pareigos. 

 1. Vartotojas privalo:

58.1. prieš pradėdamas vartoti elektros energiją, sudaryti Taisyklių 17 punkte nurodytas sutartis;

58.2. užtikrinti tinkamą jam priklausančių elektros įrenginių ir prietaisų būklę, įrenginių įrengimą pagal teisės aktų reikalavimus ir saugų šių įrenginių eksploatavimą pagal sutarties ir teisės aktų reikalavimus;

58.3. laikytis sutartyse nustatytų elektros energijos vartojimo režimų;

58.4. jei sutartyje nenustatyta kitaip, ne vėliau kaip kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, taip pat prieš pasikeičiant elektros energijos perdavimo, skirstymo ar visuomeninio tiekimo paslaugų kainoms ir (ar) tarifams, nepriklausomo tiekimo fiksuotai tiekimo paslaugos kainai, užrašyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir deklaruoti operatoriui (garantinio tiekimo atveju – garantiniam elektros energijos tiekėjui) ar tiekėjui. Jei vartotojas yra sudaręs Taisyklių 17.2.2 papunktyje nurodytas sutartis, tai duomenis apie elektros apskaitos prietaisų rodmenis vartotojas teikia operatoriui. Rodmenų pateikimo formą ir būdą (-us) (elektroninių ryšių priemonėmis, įmokas priimančiose įstaigose ar pan.) pasirenka vartotojas. Rodmenų pateikimo forma ir būdas (-ai) bei jų keitimo tvarka nustatomi sutartyje. Šio papunkčio nuostatos netaikomos vartotojui, kurio objekte yra įdiegta išmanioji elektros energijos apskaitos sistema;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

58.5. sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, pagal galiojančias kainas bei tarifus atsiskaityti su operatoriumi ir (ar) tiekėju už elektros energiją, elektros energijos persiuntimą (įskaitant papildomų paslaugų įsigijimo dedamąją prie perdavimo paslaugos kainos) ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas ir (ar) galią;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

58.6. įrengti, naudoti ir eksploatuoti savo elektros įrenginius taip, kad jie nekeltų grėsmės operatoriaus elektros tinklų, kitų asmenų elektros įrenginių ar prietaisų normaliam veikimui, nesudarytų sąlygų trikdžiams, turintiems neigiamą įtaką elektros energijos kokybei. Tuo atveju, jeigu yra nustatoma, kad elektros tinklo nuosavybės riboje vartotojo elektros įrenginiai blogina elektros energijos kokybę, vartotojas turi imtis atitinkamų priemonių;

58.7. neviršyti suteiktos leistinos naudoti galios;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

58.8. įrengiant elektros įrenginius ir vidaus tinklą, atsižvelgiant į elektros įrenginių įrengimo, eksploatavimo, naudojimo ir techninės saugos reikalavimus, elektros energijos kokybę ir efektyvumo bei ekonomiškumo kriterijus, užtikrinti optimalią vartotojo elektros įrenginių schemą, numatyti ir įgyvendinti priemones galimiems nuostoliams dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo sumažinimo ar jų išvengimo, įskaitant ir priemones dėl Lietuvos standarte LST EN 50160 nurodytų staigiųjų trumpųjų, ilgųjų įtampos kryčių ir pertrūkių;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

58.9. leisti operatoriui ir (ar) jo įgaliotiems tretiesiems asmenims, pateikusiems atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus, eksploatuoti vartotojo teritorijoje ar pastatuose esančius ir operatoriui priklausančius elektros tinklus ir elektros įrenginius;

58.10. teikti operatoriui visą pagrįstai reikalaujamą informaciją, susijusią su vartotojo elektros tinklų ir įrenginių prijungimo schema, būkle ir veikimu, bei informaciją, kuri vadovaujantis Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-312 „Dėl Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodikos patvirtinimo“, yra reikalinga skirstomųjų tinklų skaičiuojamosioms elektros apkrovoms apskaičiuoti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-202, 2022-06-22, paskelbta TAR 2022-06-22, i. k. 2022-13369

 

58.11. operatoriaus nurodymu atjungti savo elektros energijos įrenginius nuo operatoriaus tinklų Taisyklėse, sutartyje ir kituose teisės aktuose nurodytais atvejais ir tvarka;

58.12. vykdyti operatoriaus ir (ar) Tarybos įpareigojimus pertvarkyti, rekonstruoti ar suremontuoti vartotojui priklausančius elektros apskaitai naudojamus elektros apskaitos schemos elementus, atvadus, įvadines elektros apskaitos spintas (skydelius), kai atvado elementai (kabelis, laidas, izoliatoriai ar pan.) arba įvadinė elektros apskaitos spinta (skydelis) susidėvi arba jų būklė kelia tiesioginį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai;

58.13. kai tik paaiškėja, nedelsiant informuoti operatorių apie:

58.13.1. visus elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų gedimus, elektros apskaitos prietaisų, elektros energijos apskaitos schemos elementų, kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų plombų pažeidimus ar nutraukimus, taip pat apie nepagrįstą esminį pagal elektros apskaitos prietaisus apskaičiuoto elektros energijos suvartojimo sumažėjimą arba padidėjimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

58.13.2. elektros energijos persiuntimo sutrikimus;

58.13.3. operatoriaus elektros įrenginių, esančių vartotojo patalpose ar teritorijoje, gedimus;

58.13.4. visus jam žinomus nelaimingus atsitikimus, įvykusius operatoriaus elektros įrenginiuose;

58.14. nedelsiant informuoti Tarybą apie nelaimingus atsitikimus, įvykusius vartotojo elektros įrenginiuose;

58.15. sudarydamas sutartį su operatoriumi ir (ar) tiekėju operatoriaus ir (ar) tiekėjo reikalavimu užtikrinti visų savo prievolių tinkamą įvykdymą;

58.16. atlyginti operatoriui ar tiekėjui tiesioginius nuostolius, kai vartotojas nevykdo sutartyje, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

58.17. nedelsiant informuoti tiekėją ir (ar) operatorių apie sutarties galiojimo metu pasikeitusią elektros naudojimo paskirtį;

58.18. tuo atveju, kai nepriklausomas tiekėjas Taisyklių 55.5 punkte nustatyta tvarka įspėjo vartotoją, kad jis nebevykdys elektros energijos tiekimo, ne vėliau kaip per 2 savaites pasirinkti kitą nepriklausomą tiekėją;

58.19. vadovaujantis Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika ir Tarybos patvirtintais prijungimo prie tinklų įkainiais, apmokėti už leistinos naudoti galios sumažinimą, kai vartotojas mažina elektros įrenginių leistiną naudoti galią praėjus mažiau kaip 3 metams nuo šios leistinos naudoti galios suteikimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

58.20. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

59. Nebuitinis vartotojas privalo:

59.1. elektros įrenginiams eksploatuoti skirti arba samdyti darbuotojus, turinčius reikiamą kvalifikaciją ir teisę atlikti darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose;

59.2. laiku pateikti operatoriui nustatytų žiemos ir vasaros kontrolinių dienų vartotojo naudojamos aktyviosios ir reaktyviosios galios grafikus, jeigu tai yra numatyta sutartyje arba to pareikalauja operatorius;

59.3. sutartyje nustatytu laiku nurodyti numatomos pirkti elektros energijos kiekius pagal tiekėjo ir (ar) operatoriaus pateiktus laikotarpius;

59.4. laikytis operatoriaus nustatyto optimalaus reaktyviosios elektros energijos (galios), naudojamos iš elektros tinklo, dydžio ir kompensavimo įrenginių veikimo režimo;

59.5. vykdyti nurodyto apribojimo ir atjungimo reikalavimus pagal operatoriaus sudarytus ir vartotojui praneštus apribojimo ir atjungimo grafikus;

59.6. leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, ir (ar) operatoriaus įgaliotiems tretiesiems asmenims, pateikusiems atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus, matuoti naudojamą elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus ir, elektros energijos vartojimo režimą, įrengti, keisti, eksploatuoti elektros apskaitos prietaisus bei elektros energijos apskaitos schemų elementus, esančius vartotojo patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų plombas, nustatyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis;

59.7. patikrinimo metu nustačius elektros apskaitos prietaiso, elektros apskaitos schemos, elementų pažeidimų, galinčių turėti įtakos tinkamai elektros energijos apskaitai, arba nustačius elektros energijos naudojimo be elektros apskaitos prietaiso faktą ar pastebėjus tokio fakto požymių, leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, ir (ar) operatoriaus įgaliotiems tretiesiems asmenims, pateikusiems atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus, apžiūrėti vartotojo eksploatuojamus elektros įrenginius ir (ar) lokalų elektros tinklą. Taisyklių 58.9, 59.6 bei šiame punkte nurodyti operatoriaus veiksmai turi būti atliekami vartotojo darbo laiku, išskyrus atvejus, kai, siekiant užtikrinti tinkamą Taisyklių 132 punkto nuostatų įgyvendinimą, saugų ir efektyvų elektros energijos persiuntimą ir (ar) tiekimą, ir (ar) tinkamą tiekiamos elektros energijos apskaitą, nurodytus veiksmus būtina atlikti kitu laiku;

59.8. vadovaujantis Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika, apmokėti už leistinos naudoti galios sumažinimą, kai vartotojas yra įsipareigojęs 10 metų nuo sutarties įsigaliojimo momento nemažinti leistinos naudoti galios, mažina elektros įrenginių leistiną naudoti galią ir (ar) keičia elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją į žemesnę praėjus mažiau kaip 10 metų nuo šios leistinos naudoti galios ir (ar) elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos suteikimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

59.9. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

 1. Vartotojas, valdantis lokalųjį elektros tinklą, privalo:

60.1. užtikrinti, kad jo lokalųjį elektros tinklą eksploatuojantys darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir teisę atlikti darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose;

60.2. naudoti savo lokalųjį elektros tinklą, laikydamasis teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir nepažeisdamas operatoriaus bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Vartotojas neturi teisės prie savo lokaliojo (vidaus) elektros tinklo jungti kitų vartotojų ar asmenų elektros įrenginius ir (ar) tiesti bei rekonstruoti elektros tinklus, esančius už jam nuosavybės teise ar valstybinės (savivaldybės) žemės sklypo nuomos teise priklausančio žemės sklypo ribų, išskyrus atvejus, kai kitų asmenų elektros įrenginiai prie vartotojo lokalaus elektros tinklo yra teisėtai prijungti iki 2002 m. sausio 1 d. arba toks elektros įrenginių ir (ar) imtuvų prijungimas arba tinklų tiesimas ar rekonstrukcija yra suderinti su operatoriumi, turinčiu licenciją toje teritorijoje verstis skirstymo veikla;

60.3. vadovaujantis Civilinio kodekso ir Elektros energetikos įstatymo nuostatomis sudaryti elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartis ir teikti subabonentams elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo vietoje kokybišką elektros energijos persiuntimo paslaugą, persiųsti kokybišką elektros energiją. Elektros energijos persiuntimo paslaugos ir elektros energijos kokybė turi atitikti sutarties, Lietuvos standarto LST EN 50160 ir kitų kokybę reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

60.4. eksploatuoti savo lokalųjį elektros tinklą taip, kad nepažeistų subabonentų, kurių elektros įrenginiai ar elektros imtuvai yra prijungti prie vartotojo lokaliojo elektros tinklo, teisių ir teisėtų interesų. Subabonentai privalo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka atsiskaityti už persiųstą elektros energiją lokaliuoju elektros tinklu. Vartotojas turi teisę nutraukti arba apriboti subabonentų elektros įrenginių aprūpinimą elektros energija tada, kai subabonentai nevykdo savo prievolės atsiskaityti už jiems persiųstą elektros energiją, taip pat nutraukti arba apriboti elektros energijos persiuntimą kitais atvejais, nurodytais Taisyklių X skyriuje;

60.5. subabonento reikalavimu atlyginti jam patirtus tiesioginius nuostolius tuo atveju, kai dėl vartotojo kaltės subabonentui yra nutraukiamas ar apribojamas elektros energijos persiuntimas arba pažeidžiami subabonentui persiunčiamos elektros energijos kokybės parametrai;

60.6. kitais santykių su subabonentais atvejais vadovautis Taisyklėse nustatytomis sąlygomis bei reikalavimais, reglamentuojančiais operatoriaus ir vartotojo teises ir pareigas, jei su subabonentais sudarytose sutartyse nenustatyta kitaip;

60.7. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

 1. Buitiniai vartotojai ar jų atstovai operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, ir operatoriaus įgaliotiems tretiesiems asmenims, pateikusiems atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus, privalo leisti įrengti, keisti, eksploatuoti, patikrinti elektros apskaitos prietaisus bei elektros energijos apskaitos schemų elementus, esančius buitinio vartotojo patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų plombas, patikrinti atvadą, nustatyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir dalyvauti, kai darbų atlikimo metu yra nustatomas elektros apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento gedimas ir (ar) pažeidimas. Operatoriaus darbuotojas ir operatoriaus įgalioti tretieji asmenys aukščiau išvardintus veiksmus ne buitinio vartotojo patalpose ar teritorijoje gali atlikti nedalyvaujant vartotojui ar jo atstovui, išskyrus atvejį, kai darbų atlikimo metu yra nustatomas elektros apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento gedimas ir (ar) pažeidimas. Jeigu buitiniai vartotojai ar jų atstovai sutinka, kad elektros apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento gedimas operatoriaus darbų, atliekamų ne buitinio vartotojo patalpose ar teritorijoje, atlikimo metu būtų nustatomas ir Atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją (sutrikus apskaitos prietaisų veikimui) aktas (Taisyklių 3 priedas) būtų surašomas jiems nedalyvaujant, operatoriaus darbuotojui ar operatoriaus įgaliotiems tretiesiems asmenims atliekant aukščiau išvardytus veiksmus buitinių vartotojų ir jų atstovų dalyvavimas nėra privalomas. Apie buitinio vartotojo teisę dalyvauti aukščiau išvardytų veiksmų atlikime operatorius turi informuoti buitinį vartotoją pasiūlydamas ne mažiau kaip tris alternatyvius laikus. Jei buitinis vartotojas informuoja, kad nei vienas iš pasiūlytų laikų nėra tinkamas, laikoma, kad buitinis vartotojas atsisako dalyvauti šių darbų atlikime.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

 

 1. Patikrinimo metu nustačius, kad elektros energija gali būti naudojama be apskaitos prietaiso, arba nustačius elektros apskaitos prietaiso pažeidimus, galinčius turėti įtakos tinkamai elektros energijos apskaitai, buitinis vartotojas arba jo atstovas turi leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus ir (ar) operatoriaus įgaliotiems tretiesiems asmenims, pateikusiems atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus, apžiūrėti buitinio vartotojo naudojamus elektros imtuvus, siekiant nustatyti jų naudojamą galią. Jeigu buitinis vartotojas ar jo atstovas operatoriaus darbuotojams ir (ar) operatoriaus įgaliotiems tretiesiems asmenims, pateikusiems atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus, nesuteikia galimybės apžiūrėti buitinio vartotojo naudojamus elektros imtuvus, siekiant nustatyti jų naudojamą galią, tai nustačius neteisėto elektros energijos vartojimo faktą, perskaičiuojant suvartotą elektros energiją taikomos Taisyklių 131.12 punkto nuostatos.

Operatorius turi organizuoti savo darbą taip, kad visi Taisyklių 58.9, 61 bei šiame punkte nurodyti operatoriaus veiksmai buitinio vartotojo patalpose ar teritorijoje būtų vykdomi nuo 8 iki 22 valandos, išskyrus atvejus, kai buitinis vartotojas sutinka, kad darbai būtų atliekami ir kitu laiku.

 1. Apie operatoriaus darbuotojų ar operatoriaus įgaliotų trečiųjų asmenų atlikto buitinio vartotojo apskaitos prietaiso ir elektros apskaitos schemos elementų patikrinimo rezultatus operatorius informuoja vartotoją patikrinimo vietoje palikdamas nustatytos formos pranešimą, nesant tokios galimybės – raštu elektroninių ryšių priemonėmis ar kitu sutartyje numatytu būdu informuoja vartotoją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Operatorius pranešime apie atliktą patikrinimą nurodo patikrinimo datą, tikrinimo metu užfiksuotus elektros apskaitos prietaiso rodmenis ir kontaktinį operatoriaus telefono numerį.
 2. Vartotojas turi teisę susipažinti su elektros energijos suvartojimo duomenimis, įskaitant suvartotos elektros energijos kiekį, taip pat, nemokamai leisti bet kuriam tiekėjui naudotis savo elektros energijos suvartojimo duomenimis, kuriuos nemokamai turi teisę gauti pats vartotojas, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

64.1. vartotojo elektros energijos suvartojimo duomenys nepriklausomiems tiekėjams teikiami tik esant rašytiniam ar elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, pateiktam vartotojo sutikimui;

64.2. vartotojo sutikimas dėl elektros energijos suvartojimo duomenų pateikimo ir naudojimo pateikiamas skirstomųjų tinklų operatoriaus savitarnos svetainėje. Esant techninėms galimybėms, sutikimas gali būti pateikiamas nepriklausomo tiekėjo savitarnos svetainėje, iš kurios duomenys per integracines sąsajas perduodami skirstomųjų tinklų operatoriui; tokiais atvejais už pateikto sutikimo teisėtumą ir duomenų teisingumą atsako nepriklausomas tiekėjas.

 1. Esant Taisyklių 64 punkte nustatytoms sąlygoms skirstomųjų tinklų operatorius suteikia prieigos teisę nepriklausomiems tiekėjams susipažinti su sutikimą davusio vartotojo:

65.1. operatoriaus apskaitomo periodiškumo elektros energijos suvartojimo duomenimis už laikotarpį ne ilgesnį nei 36 kalendoriniai mėnesiai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

65.2. kontaktiniais duomenimis (vartotojo adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti duomenys), jeigu skirstomųjų tinklų operatorius juos valdo;

65.3. kitais duomenimis, dėl kurių teikimo ir naudojimo vartotojas davė sutikimą.

 

VII skyrius. Elektros apskaitos įrengimas ir eksploatavimas. 

 1. Vartotojų elektros apskaita įrengiama vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse ir kituose teisės aktuose nurodytais techniniais įvadinių elektros apskaitos spintų (skydelių), prietaisų įrengimo vietų, elektros apskaitos prietaisų, matavimo transformatorių ir kitų elektros apskaitos schemos elementų reikalavimais. Išmanieji elektros apskaitos prietaisai turi fiksuoti duomenis kuo arčiau realaus (esamojo) laiko, bet ne rečiau kaip kas 15 minučių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. Įvadinė elektros apskaitos spinta (skydelis), elektros apskaitos prietaisai ir elektros apskaitos schemos elementai yra elektros tinklo neatskiriamos dalys.
 2. Elektros apskaita įrengiama operatoriaus ir vartotojo elektros tinklo nuosavybės riboje arba naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimui prie elektros tinklų išduotose prijungimo sąlygose operatoriaus nurodytoje elektros tinklo vietoje. Vartotojas privalo sudaryti galimybes operatoriaus darbuotojams ir (ar) operatoriaus įgaliotiems asmenims netrukdomai prieiti prie elektros apskaitos prietaisų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. Nustatytuose elektros apskaitos prietaiso įrengimo taškuose elektros apskaitos prietaisus savo lėšomis įrengia, prižiūri ar keičia operatorius. Elektros apskaitos prietaisai keičiami nemokamai teisės aktuose nustatytais atvejais (pasibaigus jų metrologinės patikros terminui ar jiems sugedus ne dėl vartotojo kaltės ir kt.).
 2. Atsižvelgiant į vartotojui leistiną naudoti galią ir įtampą elektros apskaitos prietaisų įrengimo taškuose, elektros apskaitos schemose gali būti naudojami elektros apskaitos schemos elementai. Šie elementai pagal technines galimybes ir elektros apskaitos įrengimo tašką, nustatytą sutartyje ar prijungimo sąlygose, gali būti įrengti tiek operatoriaus, tiek vartotojo elektros tinkle. Elektros apskaitos schemos elementus ir įvadinę elektros apskaitos spintą (skydelį) savo lėšomis įrengia ir juos prižiūri ta sutarties šalis, kurios įrenginiuose yra elektros apskaitos įrengimo taškas. Visais atvejais elektros apskaitos prietaisų ir elektros apskaitos schemos elementų prijungimo schema turi būti suderinta su operatoriumi. Operatoriaus įrenginiuose įrengti elektros apskaitos schemos elementai ir įvadinė elektros apskaitos spinta (skydelis) yra operatoriaus nuosavybė.
 3. Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose elektros apskaitos prietaisai, neatsižvelgiant į nustatytas nuosavybės ribas, turi būti įrengiami kiekvienam butui atskirai bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse, koridoriuose arba specialiai elektros apskaitos prietaisams skirtose patalpose ar pan.). Jei minėtuose namuose elektros apskaitos prietaisai įrengti butuose, taip pat kai kiekvienam butui nėra įrengti atskiri, teisės aktų reikalavimus atitinkantys ir operatoriui nuosavybės teise priklausantys elektros apskaitos prietaisai (įrengtas daugiabučio gyvenamojo namo įvadinio elektros apskaitos prietaisas), tai rekonstruojant (pertvarkant) tokį namą elektros apskaitos prietaisus būtina įrengti atskirai kiekvienam butui bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse, koridoriuose arba specialiai elektros apskaitos prietaisams skirtose patalpose ar pan.) įrengtose įvadinėse elektros apskaitos spintose (skydeliuose).
 4. Kai norima pagal teisės aktų reikalavimus įrengti elektros apskaitos prietaisus ir toks įrengimas yra įmanomas tik rekonstravus (pertvarkius) vidaus tinklą, pastarąjį savo lėšomis rekonstruoja daugiabučio gyvenamojo namo savininkai.
 5. Daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose taip pat įrengiami elektros apskaitos prietaisai elektros energijai, vartojamai bendroms namo reikmėms (vestibiuliams, laiptinėms ir rūsiams apšviesti, hidrauliniams siurbliams, šilumos punktui, liftui ir kitoms bendroms reikmėms), apskaityti. Šiuos apskaitos prietaisus operatorius įrengia namo įvadinėje elektros skirstomojoje spintoje (skydelyje) arba greta jos.
 6. Kai buitinio vartotojo ir operatoriaus sutarimu (Taisyklių 125 punktas) ar teismo sprendimu nustatoma, kad vartotojas neteisėtai vartojo elektros energiją, operatorius gali įrengti įvadinę elektros apskaitos spintą (skydelį) ir apskaitos prietaisą operatoriaus darbuotojams ir (ar) jo įgaliotiems tretiesiems asmenims ištisą parą laisvai prieinamoje vietoje.
 7. Priėjimai prie elektros apskaitos prietaisų turi būti laisvi. Draudžiama dėti bet kokius daiktus ant elektros apskaitos prietaisų, įvadinių elektros apskaitos spintų (skydelių) arba į jas.
 8. Neteisėto elektros energijos vartojimo prevencijai elektros apskaitose plombuojamos elektros apskaitos prietaisų ir elektros apskaitos schemų elementų išardomi korpusai, prijungimo gnybtai ir kitos vietos, kuriose naudojant specialiuosius įtaisus galima paveikti elektros apskaitos rezultatus. Paprastai plombuojamos tokios vietos:

76.1. ant elektros apskaitos prietaiso gaubto turi būti gamintojo ir metrologinę patikrą atlikusios organizacijos plombos arba žymenys, o ant gnybtų trinkelės dangtelio, daugiatarifio elektroninio elektros apskaitos prietaiso optinės sąsajos (tuo atveju, kai techniškai tai galima atlikti) ir srovės kilpų išėjimų, elektros apskaitos prietaisus valdančių laikrodžių programų nustatymo klavišų ir gnybtų dangtelių – operatoriaus plombos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

76.2. ant įtampos ir srovės transformatorių korpusų turi būti metrologinę patikrą atlikusios organizacijos plombos arba žymenys;

76.3. operatorius plombuoja įtampos transformatorių, prie kurių prijungti elektros apskaitos prietaisai, antrinius gnybtus arba narvelių, kuriuose transformatoriai įrengti, duris, minėtų transformatorių skyriklių pavaras, srovės transformatorių antrinius gnybtus arba narvelių, kuriuose transformatoriai įrengti, duris, visų apskaitos prietaisų ir grandinių sujungimo ir prijungimo gnybtus, taip pat kai elektros energija tiekiama 0,4 kV elektros linijomis, atvaduose prieš elektros apskaitą įrengtų komutacinių aparatų srovines dalis ar sujungimų gnybtų dėžutes, 0,4 kV skirstyklose įvadinių narvelių duris.

 1. Jei vartotojui įrengta įvadinė elektros apskaitos spinta (skydelis) su joje įrengtų elektros apskaitos prietaisų, atvado atjungimo komutacinių aparatų srovės transformatoriais, bandymo bloku (gnybtynu) ar panašiai, tai plombuojamos minėtos spintos (skydelio) durys ir vyriai arba, jei įrengtas vidinis apsauginis dangtis, tai plombuojamas dangtis.
 2. Atsižvelgiant į elektros apskaitos schemą, gali būti plombuojamos ir kitos, nei nurodytos Taisyklių 76 punkte, elektros apskaitos prietaisų ir įrenginių dalys. Operatorius, gavęs tiekėjo pranešimą apie sutarties su vartotoju sudarymą, privalo raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoti vartotoją ar jo atstovą apie visas plombuojamas vietas. Jei vėliau ši informacija pasikeičia, operatorius ne vėliau kaip per 14 dienų raštu, elektroninių ryšių priemonėmis ar kitu sutartyje nustatytu informacijos teikimo būdu privalo vartotojui ar jo atstovui pateikti atnaujintą informaciją apie plombuojamas vietas.
 3. Visais atvejais nenuėmus plombų vartotojui turi būti suteikta galimybė iš indikatorių (rodmenų įtaisų) vizualiai nuskaityti elektros apskaitos prietaiso informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. Jei sutartyje su vartotoju nenustatyta kitaip, už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei plombų, uždėtų Taisyklių 76, 77 ir (ar) 78 punktuose nurodytose vietose, periodinį stebėjimą ir Taisyklėse nustatytais atvejais operatoriaus informavimą apie pastebėtus šių prietaisų, įrangos gedimus ir plombų pažeidimus atsako vartotojas ir vartotojo objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai panaudos gavėjai, laikinieji gyventojai ir kiti teisėti objekto naudotojai.
 2. Matavimo transformatoriai, prie kurių prijungti elektros apskaitos prietaisai, įrengiami, perkeliami ir (ar) keičiami tik sutikus ir dalyvaujant operatoriaus įgaliotam atstovui.
 3. Išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos Elektros energetikos įstatyme nustatytais etapais vartotojams diegiamos nemokamai, išskyrus Elektros energetikos įstatyme nustatytas išimtis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. 821. Kai vartotojo prašymu išmanioji elektros energijos apskaitos sistema diegiama asmeniui su negalia, kaip jis apibrėžtas Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje, kartu su prašymu dėl išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos diegimo skirstomųjų tinklų operatoriui jo nurodymu turi būti papildomai pateiktas asmens su negalia pažymėjimo numeris ir jo galiojimo data, išskyrus atvejus, kai informacija apie asmeniui išduotą asmens su negalia pažymėjimą (pažymėjimo numeris ir jo galiojimo data) yra Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje, arba ji gaunama pagal duomenų teikimo sutartį iš Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Informacija apie asmeniui išduotą asmens su negalia pažymėjimą (pažymėjimo numeris ir jo galiojimo data) Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje tikrinama, o duomenys apie asmeniui išduotą asmens su negalia pažymėjimą (pažymėjimo numeris ir jo galiojimo data) sutarties pagrindu gaunami tik vartotojui sutikus. Išmanioji elektros energijos apskaitos sistema įdiegiama per protingą terminą, ne ilgesnį kaip 4 mėnesiai nuo vartotojo prašymo gavimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. Elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų gadinimas, falsifikavimas, plombų pažeidimas ar be operatoriaus sutikimo išardymas, savavališkas elektros apskaitos schemos keitimas, siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros apskaitos prietaiso rodmenis, bet koks mechaninių ar elektroninių bei elektromagnetinių priemonių naudojimas siekiant sutrikdyti elektros apskaitos sistemose fiksuojamų duomenų perdavimo procesą ar kokybę, kitoks elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų paveikimas arba savavališkas elektros įrenginių prijungimas prie operatoriaus tinklo yra Taisyklių nuostatų pažeidimas, už kurį asmuo atsako įstatymų nustatyta tvarka. Tokiam vartotojui taikomos ir kitos atitinkamos Taisyklių nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

VIII Skyrius. Vartotojų aprūpinimo elektros energija patikimumas ir kompensacijų už elektros energijos persiuntimo nutraukimą  apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka. 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

 1. Nutrūkus elektros energijos persiuntimui vartotojams, jis turi būti atnaujinamas Elektros energetikos įstatymo 721 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytais terminais. Elektros energijos persiuntimo atnaujinimo trukmė iki operatoriaus ir vartotojo elektros tinklų nuosavybės ribos nurodoma operatoriaus sudarytame elektros tinklų nuosavybės ribų akte

 

ir (ar) kituose Prijungimo tvarkos apraše nurodytuose dokumentuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

 1. Tuo atveju, kai elektros tinklų nuosavybės ribų akte elektros energijos persiuntimo atnaujinimo trukmė nenustatyta, tai laikoma, kad vartotojui yra taikomi Elektros energetikos įstatymo 721 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyti terminai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

 1. Jei elektros energijos persiuntimas neatnaujinamas ilgiau nei 10 minučių (imtinai) nei numatyta Elektros energetikos įstatymo 721 straipsnio 1 ar 3 dalyse, operatorius vartotojui pagal Tarybos patvirtintą Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašą apskaičiuoja kompensaciją (toliau – Kompensacija) ir ją išmoka vartotojui, vadovaudamasis žemiau nurodytomis taisyklėmis:

86.1. operatorius apskaičiuoja Kompensacijos dydį remdamasis elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar nutrūkimo metu operatoriaus informacinėse sistemose užfiksuotais duomenimis apie konkretų objektą (vartotoją, elektros energijos nutraukimo ar nutrūkimo trukmę, elektros energijos suvartojimą, per praėjusius kalendorinius metus priskaičiuotas elektros energijos persiuntimo paslaugos mokesčių sumas ir kt.). Kai elektros energija buvo vartojama ne visus kalendorinius metus ir vartotojui nėra priskaičiuota elektros energijos persiuntimo paslaugos mokesčių suma už visus praėjusius kalendorinius metus, tokiu atveju elektros energijos persiuntimo paslaugos mokesčių suma skaičiuojama už ne ilgesnį nei 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti atgal nuo prieš įvykusį elektros energijos persiuntimo nutraukimą ar nutrūkimą buvusio mėnesio datos;

86.2. tais atvejais, kai operatorius, vadovaudamasis turimais duomenimis, Kompensaciją išmoka vartotojui, kuris elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar nutrūkimo metu buvo perleidęs objektą kito asmens nuosavybėn, bet neinformavęs operatoriaus apie tai Taisyklių 49 punkte nustatyta tvarka, operatorius laikomas tinkamai įvykdęs kompensavimo pareigą ir visi nesutarimai tarp objekto savininkų sprendžiami tarpusavio sutarimu arba teismine tvarka;

86.3 tais atvejais, kai Taisyklėse nustatyta tvarka užfiksuojami faktiniai elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenys ir nustatoma, kad faktinis vartotojo elektros energijos suvartojimas objekte elektros energijos persiuntimo nutrūkimo metu buvo didesnis nei deklaruotas, taip pat tais atvejais, kai Taisyklėse nustatyta tvarka elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenys buvo operatoriaus apskaičiuoti pagal vidutinį vartotojo objekto elektros energijos suvartojimą, išmokėta Kompensacija neperskaičiuojama;

86.4. skaičiuojant Kompensacijos dydį į priskaičiuotą elektros energijos persiuntimo paslaugos mokesčių sumą nėra įtraukiamos konkretaus vartotojo objektui priskaičiuotos elektros energijos persiuntimo paslaugos mokesčių sumos už patikimumo kategorijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

 1. Kompensacija vartotojui išmokama, jei Kompensacijos suma yra lygi arba didesnė nei 2 (du) eurai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

 1. Tais atvejais, kai elektros energijos persiuntimas nutrūko dėl gamtos reiškinių (potvynio, perkūnijos, apšalo, šlapdribos, audros, škvalo, ižo ar panašiai) sukeltos energetikos objektų ir įrenginių avarijos (toliau – Avarija), 45 kalendorinių dienų, per kurias operatorius turi pareigą informuoti vartotoją apie teisę kreiptis dėl Elektros energetikos įstatymo 721 straipsnio 3 dalyje nurodytos kompensacijos, termino eiga sustabdoma iki Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80 „Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), nustatyta tvarka sudarytos komisijos surašyto ir patvirtinto Energetikos įrenginių avarijos ar darbo sutrikimo tyrimo akto, kuriame būtų patvirtintas įvykusios Avarijos faktas bei nurodyta Avarijos teritorija, įteikimo operatoriui dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

 1. Kompensacija nemokama tais atvejais, kai elektros energijos persiuntimas konkrečiam vartotojo objektui buvo nutrauktas Taisyklių 140, 1431, 1432 punktuose nurodytais pagrindais arba yra Taisyklių 43 punkte numatytos aplinkybės arba elektros energijos persiuntimo nėra galimybės atnaujinti dėl vartotojo veiksmų ar neveikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

 1. Vartotojui apskaičiuota Kompensacijos suma gali būti operatoriaus vienašališkai įskaitoma vartotojo pradelstoms mokėtinoms sumoms padengti. Apie atliktą įskaitymą operatorius turi informuoti vartotoją raštu, elektroninių ryšių priemonėmis ar kitu sutartyje nustatytu informacijos teikimo būdu per 5 darbo dienas nuo atlikto įskaitymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

 1. Kai vartotojas pateikia prašymą dėl tiesioginių nuostolių, patirtų dėl laiku neatnaujintos elektros energijos persiuntimo paslaugos, atlyginimo, apskaičiuotos Kompensacijos sumos įskaitomos į vartotojo patirtus tiesioginius nuostolius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

 1. Kompensacijų išmokėjimui taikomi bendrieji netesyboms taikomi ieškinio senaties terminai, numatyti Civiliniame kodekse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

 

IX skyrius. Atsiskaitymai už elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas. 

 1. Vartotojas už elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas atsiskaito vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis ir sudarytomis sutartimis:

93.1. su visuomeniniu tiekėju už elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka paskelbtomis ir (ar) apskaičiuotomis kainomis ir tarifais sutartyje nustatyta tvarka, kai vartotojas su visuomeniniu tiekėju yra sudaręs elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį;

93.2. su nepriklausomu tiekėju už elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas kai vartotojas su nepriklausomu tiekėju yra sudaręs elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį ar atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos tiekimo sutartį. Sutartyje nustatyta tvarka už elektros energiją vartotojas atsiskaito su nepriklausomu tiekėju sutarta kaina, o už elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas – Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka paskelbtomis ir (ar) apskaičiuotomis kainomis ir tarifais;

93.3. su nepriklausomu tiekėju, kai nebuitinis vartotojas su juo yra sudaręs elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį ar atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį ir su operatoriumi, prie kurio elektros tinklų yra prijungti vartotojo elektros įrenginiai, kai nebuitinis vartotojas su juo yra sudaręs elektros energijos perdavimo ar persiuntimo paslaugos teikimo sutartį. Su nepriklausomu tiekėju nebuitinis vartotojas atsiskaito už elektros energiją su nepriklausomu tiekėju sutarta kaina sutartyje nustatyta tvarka, o su operatoriumi už operatoriaus suteiktas elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka paskelbtomis ir (ar) apskaičiuotomis kainomis bei tarifais elektros energijos perdavimo ar persiuntimo paslaugos teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

 1. Tiekėjas, su vartotoju sudaręs elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį ar atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos tiekimo sutartį, už elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka paskelbtomis ir (ar) apskaičiuotomis kainomis ir tarifais atsiskaito su skirstomųjų tinklų operatoriumi, prie kurio tinklų yra prijungti sutartį su tiekėju sudariusių vartotojų elektros įrenginiai, persiuntimo paslaugos teikimo sutartyje nustatyta tvarka.
 2. Vartotojas, gavęs perdavimo sistemos operatoriaus ir nepriklausomo tiekėjo sutikimą bei likdamas atsakingu prieš perdavimo sistemos operatorių, šiame Taisyklių skyriuje nurodytas vartotojo pinigines prievoles gali pavesti vykdyti nepriklausomam tiekėjui.
 3. Tiekėjai ir (ar) operatoriai privalo vartotojams sudaryti galimybę rinktis iš kelių atsiskaitymo būdų, kuriais vartotojai nebūtų neteisingai diskriminuojami. Tiekėjui ir (ar) operatoriui leidžiama vartotojui siūlyti tiek išankstinio atsiskaitymo už suteiktas paslaugas, tiek ir atsiskaitymo už praėjusį ataskaitinį laikotarpį būdus. Tuo atveju, jei vartotojo atsiskaitymams su tiekėju ir (ar) operatoriumi yra naudojamas išankstinio atsiskaitymo būdas, jis privalo būti sąžiningas ir atitikti vartotojo prognozuojamą suvartojimą. Bet koks sąlygų skirtumas turi atspindėti tiekėjo ir (ar) operatoriaus išlaidas, susijusias su skirtingų atsiskaitymo būdų taikymu. Tiekėjas ir (ar) operatorius privalo užtikrinti, kad atsiskaitymo sąlygos būtų sąžiningos ir skaidrios, aiškiai ir suprantamai apibrėžtos, o tokiose sąlygose nebūtų nesutartinių kliūčių, trukdančių vartotojui pasinaudoti savo teisėmis.
 4. Nepriklausomai nuo norminiais teisės aktais nustatyto ataskaitinio laikotarpio elektros apskaitai vartotojo objekte, kuriame įdiegta išmanioji elektros energijos apskaitos sistema, taikomas vietos laikas. Jei vartotojo objekte nėra įdiegta išmanioji elektros energijos apskaitos sistema, taikomas pasaulinis laikas (angl. WorldTime arba Coordinated Universal Time) plius 2 valandos (UTC+02:00).Punkto pakeitimai:

  Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 5. Už elektros energiją, elektros energijos persiuntimo bei kitų su tuo susijusių paslaugų apmokėjimą yra atsakingas vartotojas.
 6. Tuo atveju, kai objektas yra perleidžiamas kito asmens nuosavybėn, tačiau objektą perleidusio asmens su tiekėju ir (ar) operatoriumi sudarytos sutartys nėra nutrauktos Taisyklių 49 punkte nustatyta tvarka arba buvęs ir naujasis savininkai nėra sudarę rašytinio susitarimo, kurio pagrindu gali būti nustatyti kiekvieno iš nurodytų asmenų įsipareigojimai tiekėjui ir (ar) operatoriui, prievolė atsiskaityti už patiektą elektros energiją, elektros energijos persiuntimo bei kitas su tuo susijusias paslaugas tenka atitinkamo laikotarpio objekto savininkui. Jei naujajam savininkui sudarant sutartis su tiekėju ir (ar) operatoriumi nustatoma permoka, naujasis savininkas mokėjimus tęsia nuo perleidusio objektą asmens paskutinių apmokėtų rodmenų, o tuo atveju, jei perleidęs objektą asmuo ir naujasis savininkas pateikia pasirašytą rodmenų fiksavimo aktą, – mokėjimai atliekami nuo akte nurodytų rodmenų.Punkto pakeitimai:

  Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 7. Tuo atveju, jei perleidęs objektą asmuo vengia ar dėl kitų priežasčių nenutraukia su tiekėju ir (ar) operatoriumi sudarytų sutarčių, perleidusio objektą asmens ir tiekėjo ir (ar) operatoriaus sudarytos sutartys gali būti nutrauktos naujojo savininko prašymu arba vienašališkai tiekėjo ir (ar) operatoriaus iniciatyva. Objektą perleidusiam asmeniui nustatytais terminais neinformavus tiekėjo ir (ar) operatoriaus apie sutarties nutraukimą, objektą perleidęs asmuo išlieka atsakingas prieš tiekėją ir (ar) operatorių už visas dėl tokios pareigos informuoti apie perleistą objektą nesilaikymo kilusias neigiamas pasekmes.
 8. Tuo atveju, jei su tiekėju ir (ar) operatoriumi nėra sudaryta sutartis arba vartotojo neįmanoma nustatyti, už patiektą elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas privalo atsiskaityti objekto, kuriame vartojama elektros energija, savininkas.
 9. Tuo atveju, kai Taisyklėse nustatyta tvarka sutartį yra sudaręs nuomininkas, panaudos gavėjas, laikinasis gyventojas, kitas teisėtas objekto valdytojas ar naudotojas (kai jie yra nebuitiniai vartotojai), objekto savininkas yra atsakingas tiekėjui ir (ar) operatoriui už nuomininko prievolių pagal sutartį tinkamą įvykdymą, vadovaujantis susitarimu, sudarytu tarp objekto savininko ir aukščiau nurodyto atitinkamo asmens dėl bendros nuomininko ir savininko atsakomybės taikymo, pagal Civilinio kodekso nuostatas.
 10. Vartotojui praleidus atsiskaitymo terminus ar pažeidus kitas esmines sutarties sąlygas, taip pat jei vartotojui pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros, tiekėjas arba operatorius turi teisę pareikalauti vartotojo pateikti visų prievolių pagal sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo arba kitų atsiskaitymo garantijų (pvz., už suteikiamas paslaugas mokėti iš anksto (avansu), nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius ir (ar) atsiskaitymo terminus).
 11. Vartotojui patiekta elektros energija ir suteiktos elektros energijos persiuntimo paslaugos apskaitomi pagal įrengtų elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) kitais Taisyklėse ar sutartyje nurodytais būdais.
 12. Patiekta elektros energija laikoma kaip apskaičiuota pagal apskaitos prietaiso rodmenis, jeigu:

105.1. vartotojas sutartyje nustatytu laiku tiksliai nurašo ir deklaruoja elektros apskaitos prietaisų rodmenis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-305, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23257

 

105.2. operatorius nuotoliniu būdu nuskaito elektros apskaitos prietaisų rodmenis. Operatorius informuoja vartotojus, nuo kada vartotojui elektros apskaitos prietaisų rodmenų deklaruoti nebereikia ir nuotoliniu būdu nuskaito rodmenis už ataskaitinį laikotarpį pasirinktu dažnumu. Jei po operatoriaus pranešimo vartotojas toliau deklaruoja elektros apskaitos prietaisų rodmenis, operatorius vadovaujasi nuotoliniu būdu nuskaitytais elektros apskaitos prietaisų rodmenimis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

105.3. operatorius nurašo elektros apskaitos prietaisų rodmenis. Jei toks nurašymas vykdomas tiekėjo prašymu, jame nurodyta apimtimi ir terminais, tiekėjas už jo prašymu atliktą elektros apskaitos prietaisų rodmenų nurašymą sumoka operatoriui pagal su Taryba suderintus įkainius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

105.4. operatorius apskaičiuoja elektros apskaitos prietaisų rodmenis atlikdamas elektros energijos kiekio perskaičiavimą, sutrikus elektros apskaitos prietaisams;

105.5. gaminančiam vartotojui, kurio elektrinės prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, kaip patiekta į elektros tinklus elektros energija, yra priskiriama elektros energija, kuri yra apskaičiuojama pagal jo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomos elektrinės arba jos dalies į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekį.

105.6. sutartyje nurodytai ataskaitinio laikotarpio datai elektros apskaitos prietaisų rodmenys yra apskaičiuojami operatoriaus pagal vidutinį vartotojo objekto elektros energijos suvartojimą. Šio papunkčio nuostata taikoma vartotojui nevykdant pareigos deklaruoti operatoriui ir (ar) nepriklausomam tiekėjui (garantinio tiekimo atveju – garantiniam elektros energijos tiekėjui) elektros apskaitos prietaisų rodmenis arba nuotolinio duomenų nuskaitymo įrenginių gedimo atveju, kai operatorius negali nuotoliniu būdu nuskaityti elektros apskaitos prietaisų rodmenų. Operatorius gali apskaičiuoti elektros apskaitos prietaisų rodmenis pagal vidutinį vartotojo objekto elektros energijos suvartojimą, kai vartotojas, kuriam elektros energijos tiekimą užtikrina visuomeninis tiekėjas, nevykdo elektros apskaitos prietaisų rodmenų deklaravimo pareigos.

Vidutinio elektros energijos suvartojimo kiekio taikymo laikotarpiu vartotojas atsiskaito pagal operatoriaus ir (ar) tiekėjo (garantinio tiekimo atveju – garantinio elektros energijos tiekėjo) išrašomus mokėjimo dokumentus. Vidutinis buitinio vartotojo (įskaitant buitinius vartotojus, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas) elektros energijos suvartojimas apskaičiuojamas operatoriaus nustatyta ir viešai operatoriaus interneto svetainėje paskelbta tvarka, vadovaujantis buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo nuostatomis. Nebuitiniams vartotojams vidutinis elektros suvartojimas apskaičiuojamas operatoriaus nustatyta ir viešai operatoriaus interneto svetainėje paskelbta tvarka.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

 

 1. Jeigu elektros apskaitos prietaiso įrengimo vieta nesutampa su operatoriaus ir vartotojo elektros tinklo nuosavybės riba taip, kad elektros apskaitos prietaisu neapskaitomos technologinės elektros energijos sąnaudos vartotojo tinklo dalyje arba apskaitomos sąnaudos operatoriaus tinklo dalyje, tai nesutampančios elektros tinklo dalies technologinės elektros energijos sąnaudos apskaičiuojamos pagal operatoriaus patvirtintą metodiką. Už šias sąnaudas galiojančiomis kainomis Taisyklių 93 punkte nustatyta tvarka su tiekėju ir (ar) operatoriumi atsiskaito nesutampančios tinklo dalies savininkas.
 2. Sutartyje nustatytais terminais ir būdu, bet ne vėliau kaip iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos įskaitytinai, vartotojas (daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija, daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų objektų (garažų, sodų ir kt.) savininkų sudaryta jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo ar teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas administratorius) privalo pateikti tiekėjui ar operatoriui tikslius duomenis apie elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą atsiskaitymui būtiną informaciją. Jei vartotojas yra sudaręs Taisyklių 17.2.2 papunktyje nurodytas sutartis, tai duomenis apie elektros apskaitos prietaisų rodmenis vartotojas teikia operatoriui. Duomenys pateikiami tiekėjo ar operatoriaus nustatyta forma ir būdais. Šio punkto nuostatos netaikomos vartotojui, kurio objekte yra įdiegta išmanioji elektros energijos apskaitos sistema.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. Elektros energijos kiekio perskaičiavimus pagal Taisyklių nuostatas atlieka operatorius:

108.1. operatoriui užfiksavus faktinius rodmenis ir nustačius skirtumą tarp vartotojo deklaruotų ir operatoriaus užfiksuotų faktinių suvartotos elektros energijos kiekių, šių kiekių sumažėjimą ar padidėjimą operatorius ir (ar) tiekėjas nurodo mokėjimo dokumentuose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį operatorius patikrino ir užfiksavo faktinius elektros apskaitos prietaiso rodmenis. Jei pagal operatoriaus užfiksuotus vartotojo elektros apskaitos prietaiso rodmenis, paaiškėja, kad faktiškai suvartotos elektros energijos kiekis yra kitoks nei buvo nurodytas mokėjimo dokumentuose arba rodmenys įvertinami kitą ataskaitinį laikotarpį nei buvo užfiksuoti, tokiu atveju išrašomas ir vartotojui pateikiamas kreditinis dokumentas;

108.2. už perskaičiuotą elektros energiją ar jos persiuntimo bei kitas su tuo susijusias paslaugas vartotojas atsiskaito pagal išrašytą kreditinį dokumentą arba kito ataskaitinio laikotarpio mokėjimo dokumentą, kuriuose turi būti įvertinti nustatyti netikslumai;

108.3. patiekto elektros energijos kiekio ir (ar) rodmenų tikslinimai ir perskaičiavimai pasibaigusiame ataskaitiniame laikotarpyje negalimi. Jei perskaičiavimo laikotarpis neviršija einamojo ataskaitinio laikotarpio ribų, perskaičiuotas patiektos elektros energijos kiekis yra įtraukiamas į einamojo mėnesio priskaitymą. Perskaičiavimo laikotarpio už tiekimo paslaugą pradžios data negali būti ankstesnė nei vartotojo ir tiekėjo sutarties įsigaliojimo data, išskyrus jei perskaičiavimo laikotarpiu vartotojas keitė tiekėją – tokiais atvejais perskaičiuoti elektros energijos kiekiai įvertinami kiekvienam tiekėjui, atitinkamu pasibaigusiu ataskaitiniu laikotarpiu tiekusiam elektros energiją vartotojui;

 1. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, operatorius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 4 darbo dienas pateikia vartotojų suvartotos elektros energijos duomenis ir kitus mokėjimo dokumentams parengti reikalingus tiekėjams ir perdavimo sistemos operatoriui. Operatorius taip pat teikia duomenis tiekėjams apie operatoriaus atliktus vartotojų elektros apskaitos prietaisų rodmenų patikrinimų rezultatus, pačių vartotojų operatoriui deklaruotus elektros apskaitos prietaisų rodmenis bei kitą informaciją, reikalingą teisės aktuose nustatytoms tiekėjų ar kitų rinkos dalyvių funkcijoms vykdyti. Prireikus operatorius ir tiekėjas turi teisę sudaryti informacijos mainų sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. Už patiektą elektros energiją, suteiktą elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas atsiskaitoma pagal tiekėjo arba operatoriaus išrašomus mokėjimo dokumentus arba kitais Taisyklėse nurodytais būdais.
 2. Atsiskaitymo terminai, atsiskaitymo tvarka ir mokėjimo dokumentų pateikimo būdai ir terminai, kai juos išrašo tiekėjas arba operatorius, nustatomi sutartyje ar vienu iš operatoriaus ir (ar) tiekėjo pasiūlytu būdu. Buitinis vartotojas už per ataskaitinį laikotarpį patiektą elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas su operatoriumi ar tiekėju privalo atsiskaityti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, nebuitiniai vartotojai – per 15 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Nebuitiniai vartotojai turi teisę sutartyje su tiekėju ar operatoriumi susitarti dėl kitokių atsiskaitymo terminių.
 3. Vartotojas už elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ar kitas su tuo susijusias paslaugas atsiskaito tiekėjo ar operatoriaus pasiūlytais būdais, įskaitant įmokas priimančiose įstaigose pagal mokėjimo dokumentus (sąskaitą ar kitą tiekėjo ar operatoriaus pateiktą dokumentą). Už buitiniam vartotojui, išskyrus vartotoją, kurio objekte yra įdiegta išmanioji elektros energijos apskaitos sistema, patiektą elektros energiją, suteiktas elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas buitinis vartotojas gali atsiskaityti nesant atskiro mokėjimo dokumento. Tokiu atveju buitinis vartotojas įmokas priimančiai įstaigai privalo nurodyti jam suteiktą vartotojo kodą ir tikslius elektros apskaitos prietaisų rodmenis ar mokėtiną sumą arba tik vartotojo kodą (jeigu įmokas priimanti įstaiga turi galimybę mokėtiną sumą apskaičiuoti pati). Buitinio vartotojo atlikto mokėjimo faktas patvirtinimas įmokas priimančios įstaigos išduodamu kasos aparato kvitu arba kitu įstaigos išduodamu dokumentu. Patogiausią mokėjimo būdą pasirenka pats vartotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. Mokėjimo dokumentai vartotojui gali būti pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu, siunčiant vartotojui popierinius mokėjimo dokumentus. Kita vartotojui aktuali informacija gali būti pateikiama ir kitais sutartyje nustatytais būdais. Vartotojas turi teisę pasirinkti mokėjimo dokumentų pateikimo (elektroninių ryšių priemonėmis ar paštu), atsiskaitymo bei mokėjimo) būdą. Operatoriai ir tiekėjai popierinius mokėjimo dokumentus vartotojui pateikia netaikydami papildomų mokesčių, vartotojui pasirinkus tokį mokėjimo dokumentų pateikimo būdą.

Pastaba: šio punkto nuostatos taikomos tik po 2021-07-27 naujai susiklostysiantiems ar pakeistiems sutartiniams santykiams tarp operatorių ir vartotojų bei tarp tiekėjų ir vartotojų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-175, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16474

 

 1. Vartotojas, laiku neatsiskaitęs už elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas kaip tai numatyta Taisyklių 93 punkte, privalo atlyginti tiekėjo arba operatoriaus patirtus nuostolius, susijusius su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu.
 2. Vartotojas, laiku neatsiskaitęs, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną moka sutartyje arba teisės aktuose nustatyto dydžio netesybas (delspinigius).
 3. Vartotojai, viršiję leistiną naudoti galią, už viršytą galios dalį privalo sumokėti operatoriui suderintą su Taryba papildomą galios dedamosios kainą.Punkto pakeitimai:Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412
 4. Viršijus leistiną naudoti galią, viršyta galia nustatoma ir mokestis apskaičiuojamas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui ir įtraukiamas į mokėjimo dokumentus.Punkto pakeitimai:Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412
 5. Vartotojui viršijus galią, nustatytą taikant apribojimo grafiką, viršyta galia nustatoma ir mokestis apskaičiuojamas nuo apribojimo ar atjungimo grafiko pradžios.
 6. Nustačius vartotojo elektros apskaitos prietaiso, elektros apskaitos schemos elementų pažeidimus ir (ar) Taisyklių 83, 130.18, 130.20, 130.21 ir (ar) 131.11, 131.13, 131.14 punktuose nurodytus pažeidimus, operatoriaus darbuotojas ar operatoriaus įgaliotas trečiasis asmuo, dalyvaujant vartotojui ar jo atstovui, surašo Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą (Taisyklių 2 priedas), kuriame nurodomas Taisyklių pažeidimas, jo vieta ir aplinkybės. Šis aktas surašomas ne mažiau kaip dviem egzemplioriais, iš kurių vienas įteikiamas vartotojui ar jo atstovui, kitas lieka operatoriui. Vartotojui ar jo atstovui atsisakius dalyvauti surašant aktą arba atsisakius jį pasirašyti, aktas galioja, tačiau operatoriaus darbuotojas ar operatoriaus įgaliotas trečiasis asmuo apie nedalyvavimą ar nepasirašymą turi pažymėti visuose akto egzemplioriuose.
 7. Vartotojui ar jo atstovui nesutinkant su pažeidimais, elektros apskaitos prietaisas gali būti teikiamas akredituotos laboratorijos ekspertizei atlikti ar nepriklausomiems ekspertams ištirti. Pasitvirtinus akte užfiksuotiems pažeidimams ir neteisėto elektros energijos vartojimo faktui, vartotojas privalo atlyginti operatoriui ekspertizės atlikimo išlaidas.
 8. Operatorius privalo tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertinti kiekvieną surašytą Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, jame išdėstytas aplinkybes bei su tuo susijusius kitus duomenis. Šiam tikslui operatoriaus gali būti sudaroma speciali komisija. Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto nagrinėjime vartotojo ar jo atstovo prašymu gali dalyvauti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovas. Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto nagrinėjime dalyvaujantis vartotojas ar jo atstovas turi teisę, prieš tai informavęs komisijos narius, daryti susitikimo garso įrašą. Operatoriaus sudaryta komisija:

121.1. analizuoja surašytą Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, kitus su aktu susijusius aiškinamuosius dokumentus ir įrodymus, vertina vartotojo ar jo atstovo papildomai pateiktus paaiškinimus ir (ar) papildomus dokumentus (jei jie pateikiami), kitą nagrinėjamam klausimui svarbią informaciją ir patvirtina arba paneigia akte nurodytą Taisyklių ar kitą pažeidimą;

121.2. nustato elektros energijos kiekio apskaičiavimo (perskaičiavimo) laikotarpį ir skaičiuojamąjį elektros energijos kiekį (jei akte nurodytas pažeidimas patvirtinamas);

121.3. įvertinusi gautus duomenis, vartotojo ar jo atstovo pateiktus paaiškinimus, nustato operatoriaus patirtą žalą, kurią turi atlyginti vartotojas.

 1. Persiųstos elektros energijos kiekis apskaičiuojamas Taisyklių 130.18–130.21 ir 131.11–131.14 punktuose nurodyta tvarka.
 2. Operatoriaus patirtos žalos, dėl Taisyklių 119 punkte nurodytų pažeidimų, dydis nustatomas, atsižvelgiant į apskaičiuotos (perskaičiuotos) persiųstos elektros energijos vertę, apskaičiuojamu (perskaičiuojamu) laikotarpiu galiojusiomis garantinio tiekimo kainomis, persiuntimo paslaugos vertę, apskaičiuojamu (perskaičiuojamu) laikotarpiu galiojusiomis kainomis bei tarifais, žalą (jei tokia buvo padaryta), susijusią su sugadintais elektros apskaitos prietaisais, apskaitos schemos elementais, jų remontu, keitimu, metrologine patikra, plombavimu ar pan. Nustatant žalos dydį, taip pat yra įvertinamas ir per skaičiuojamąjį laikotarpį vartotojui apskaitytas elektros energijos kiekis.
 3. Sugadintų elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų, jų remonto, keitimo, metrologinės patikros, plombavimo ar panašiai vertė nustatoma pagal įrengiamų elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų vertes, operatoriaus nustatytas minėtų prietaisų keitimo ir plombavimo sąnaudas, serviso įmonės remonto, metrologinės patikros, ekspertinės įstaigos arba akredituotos laboratorijos ekspertizės įkainius.
 4. Jeigu Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto nagrinėjimo metu, dalyvaujant vartotojui ar jo atstovui, įvertinus elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, abi šalys neturi prieštaravimų, vartotojas ar jo atstovas pasirašytinai sutinka su išvadomis bei vartotojas visiškai atlygina operatoriui jo patirtą žalą, operatoriaus ir vartotojo ginčas dėl neteisėto elektros energijos vartojimo ir juo padarytos žalos bei jos dydžio laikomas išspręstu.
 5. Po Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto nagrinėjimo operatorius turi teisę raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikti vartotojui ar jo atstovui pranešimą, kuriame nurodoma operatoriaus patirta žala ir terminas (nebuitiniam vartotojui per 20 kalendorinių dienų, buitiniam vartotojui per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo pateikimo), per kurį ji turi būti apmokėta. Operatorius turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis dėl patirtos žalos išieškojimo, jeigu vartotojas per nurodytą terminą neapmoka žalos.
 6. Jeigu buitinis vartotojas per paskutinius 24 mėnesius kas mėnesį atsiskaitė už suvartotą elektros energiją ir mėnesiniai mokėjimai nesvyravo daugiau kaip 30 procentų, ši aplinkybė vertinant Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą ir nustatant neteisėtu elektros energijos vartojimu padarytą žalą vertinama vartotojo naudai.
 7. Operatoriui padarytos žalos atlyginimas gali būti paskirstytas ne ilgiau kaip per 12 mėnesių, jei nesusitariama kitaip.
 8. Dėl operatoriaus ir (ar) tiekėjo kaltės vykdant teisės aktuose įtvirtintus licencijuojamos ar leidimu reguliuojamos veiklos įpareigojimus susidariusi vartotojo skola už suvartotą elektros energiją iš vartotojo gali būti išieškoma ne daugiau kaip už du mėnesius, ėjusius prieš einamąjį mėnesį, neskaičiuojant netesybų (delspinigių, palūkanų ar baudų) už visą klaidingai skaičiuoto mokesčio už suvartotą elektros energiją laikotarpį. Permoka už suvartotą elektros energiją vartotojui skaičiuojama už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį.
 9. Atsiskaitant su nebuitiniais vartotojais taip pat taikomos šios taisyklės:

130.1. už reaktyviąją elektros energiją atsiskaito vartotojai, kurių leistina naudoti galia sudaro 30 kW ir daugiau. Operatorius, įvertindamas vartotojo įrenginių įtaką savo elektros tinklams, turi teisę nustatyti kitokią (ne mažesnę kaip 30 kW) leistinos naudoti galios ribą, nuo kurios privaloma atsiskaityti už reaktyviąją elektros energiją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

130.2. atsižvelgdamas į savo tinklo reaktyviosios galios poreikį vartotojo prijunginyje, operatorius turi teisę vartotojams nustatyti, o vartotojas privalo užtikrinti ir kitus prijunginių optimalius reaktyviosios galios ir reaktyviosios elektros energijos balansų dydžius. Šiuo atveju generuojamos ir vartojamos reaktyviosios elektros energijos dydžiai skaičiuojami nuo operatoriaus nustatytos optimalios reaktyviosios galios ir reaktyviosios elektros energijos balanso valandinio dydžio reikšmės;

130.3. per valandą bet kurį momentą reaktyviosios galios ir reaktyviosios elektros energijos balansas elektros energijos persiuntimo paslaugos pirkimo–pardavimo vietoje kiekviename vartotojo prijunginyje turi būti lygus 0 (nuliui). Kai vartotojas nesilaiko šio optimalaus reaktyviosios galios, naudojamos iš elektros tinklo, dydžio ir kompensavimo įrenginių balanso, jis privalo sumokėti už jam patiektą ir (ar) į operatoriaus tinklą perduotą reaktyviąją elektros energiją;

130.4. jei vartotojui nėra įrengti elektros apskaitos prietaisai, fiksuojantys patiektos ir į operatoriaus tinklą perduotos reaktyviosios elektros energijos kiekį, tai minėtoji reaktyvioji elektros energija apskaičiuojama pagal vartotojo pateiktą ir su operatoriumi ar tiekėju suderintą objekto elektros įrenginių sąrašą ir šią formulę:

130.5. už operatoriaus nustatyto optimalaus reaktyviosios galios ir reaktyviosios elektros energijos naudojamos iš elektros tinklo, dydžio ir kompensavimo įrenginių darbo tvarkos nesilaikymą vartotojas nepriklausomai nuo to, prie kokios įtampos elektros tinklų yra prijungti jo elektros įrenginiai, sumoka operatoriui už patiektą reaktyviąją elektros energiją ir už į operatoriaus tinklą perduotą reaktyviąją elektros energiją. Konkrečias reaktyviosios elektros energijos kainas nustato operatorius, suderinęs jas su Taryba;

 

130.6. jei vartotojas ilgiau kaip vienus kalendorinius metus nepateikė duomenų apie elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą būtiną atsiskaitymams informaciją arba faktinis suvartotas elektros energijos kiekis nepaaiškėja Taisyklių 105.3–105.4 papunkčiuose nurodytais būdais, operatorius pats nurašo elektros apskaitos prietaiso rodmenis. Už operatoriaus suteiktą vartotojo elektros apskaitos prietaiso rodmenų nurašymo paslaugą vartotojas sumoka operatoriui pagal su Taryba suderintą įkainį. Šiame papunktyje nurodyta operatoriaus pareiga nurašyti elektros apskaitos prietaiso rodmenis neturi būti vykdoma, jei vartotojo objekte yra įrengta išmanioji elektros energijos apskaitos sistema;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

Pastaba. 130.6 papunktyje nurodytas vienų kalendorinių metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo 2024-02-10.

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

130.7. operatorius, nurašęs elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir užfiksavęs įsiskolinimą vienoje iš apskaitos prietaiso skalių, o kitoje skalėje – permoką, siekdamas tikslios suvartotos elektros energijos apskaitos, turi teisę, mokėjimo dokumente informavęs vartotoją, perkelti permoką įsiskolinimui, užfiksuotam kitoje skalėje, padengti;

130.8. vartotojas apie pastebėtus elektros apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos elemento gedimus, elektros apskaitos prietaiso rodmenų netikslumus privalo nedelsdamas, o radęs klaidų mokėjimo dokumentuose – per 5 darbo dienas nuo minėtų dokumentų gavimo apie tai pranešti tiekėjui ir (ar) operatoriui;

130.9. tiekėjas ir (ar) operatorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vartotojo pareiškimo įteikimo turi patikrinti mokėjimo dokumentus, o prireikus (ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų) operatorius turi patikrinti elektros apskaitos prietaisus ar elektros apskaitos schemos elementus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

130.10. tiekėjas ir (ar) operatorius, patikrinęs mokėjimo dokumentus ir juose radęs klaidų, taip pat nustatęs, kad elektros apskaitos prietaisas veikė netiksliai, perskaičiuoja vartotojo elektros energijos bei Taisyklių 130.1–130.5 papunkčiuose nustatytais atvejais reaktyviosios elektros energijos kiekį per laikotarpį, kai buvo netiksliai atsiskaitoma, ir apie tai informuoja vartotoją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

130.11. perskaičiuojant išrašomas kreditinis dokumentas arba šie netikslumai įvertinami išrašant kito ataskaitinio laikotarpio mokėjimo dokumentus;

130.12. netinkamai veikiant elektros apskaitos prietaisui arba elektros apskaitos schemos elementui ne dėl vartotojo kaltės (ne dėl vartotojo kaltės įstrigo elektros apskaitos prietaiso diskas, sugedo elektros apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmas, elektroninio elektros apskaitos prietaiso modulis, indikatorius, sudegė matavimo transformatorius, atsilaisvino laidininko prijungimo gnybtas ir nutrūko schema ar kita), elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų dingimo atvejais už elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas per tą laikotarpį, kai apskaita neveikė ar veikė netiksliai, atsiskaitoma pagal atitinkamo laikotarpio elektros energijos suvartojimą iki gedimo (dingimo) arba po gedimo (naujojo įrengimo) pašalinimo arba pagal kitus operatoriaus turimus duomenis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

130.13. laikotarpis, per kurį elektros apskaita neveikė ar veikė netiksliai, nustatomas pagal vartotojo pateiktų ir operatoriaus turimų duomenų apie vartotojo elektros įrenginius ir elektros energijos suvartojimą (15 minučių, valandos, paros, savaitės, mėnesio ir t. t.) analizę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

130.14. perskaičiuojant elektros energijos kiekius, elektros energijos persiuntimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų vertes atsiskaitoma vartotojui perskaičiuojamu laikotarpiu nustatytomis kainomis ir tarifais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

130.15. nustačius elektros apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos elemento gedimą, operatorius ir, jei elektros apskaitos schemos elementai – vartotojo nuosavybė, vartotojas pažeidimus turi pašalinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, jei nesutarta kitaip;

130.16. kiekvieną ne dėl vartotojo kaltės elektros apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos elemento dingimo, gedimo ar pažeidimo atvejį operatorius įformina Atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją (sutrikus apskaitos prietaisų veikimui) aktu (Taisyklių 3 priedas), kurio kopija akte nurodytu informacijos pateikimo būdu įteikiama vartotojui ar jo atstovui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

 

130.17. Neteko galios nuo 2021-01-30

Papunkčio naikinimas:

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

 

130.18. radus vartotojui persiunčiamai (tiekiamai) elektros energijai apskaityti įrengtą elektros apskaitos prietaisą ar elektros apskaitos schemos elementą sugadintą taip, kad elektros apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos elemento gedimas matomas (pažeistas elektros skaitiklio apskaitos prietaiso stiklas arba korpusas; sugadintas elektroninio elektros skaitiklio apskaitos prietaiso modulis, kad neįmanoma nuskaityti rodmenų ir sukauptos informacijos, pažeistos, nutrauktos ar suklastotos elektros apskaitos prietaiso ar įvadinės elektros apskaitos spintos (skydelio) ir kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų, nurodytų Taisyklių 76–78 punktuose, plombos; taip pat siekiant sumažinti elektros apskaitos prietaiso rodmenis naudojamos mechaninės ar kitos priemonės, skirtos fiksuojamos elektros energijos kiekiui keisti) arba pakeitus elektros apskaitos prietaiso prijungimo schemą, arba nustačius kitų Taisyklių 8.10.2 papunktyje nurodytų pažeidimų, operatorius turi teisę perskaičiuoti vartotojui patiektos elektros energijos kiekį ir (ar) persiųstos elektros energijos persiuntimo paslaugos vertę pagal vartotojui leistiną naudoti galią ir vartotojo darbo valandų, o tuo atveju, jei vartotojo elektros imtuvų veikimo laikas ilgesnis nei vartotojo darbo laikas – vartotojo elektros imtuvų veikimo valandų skaičių;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

130.19. perskaičiuojamas laikotarpis nuo operatoriaus darbuotojo ar operatoriaus įgalioto trečiojo asmens paskutinės elektros apskaitos prietaisų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnis kaip vieni metai. Galutinis perskaičiuojamo laikotarpio terminas nustatomas tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertinus surašytą Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, jame išdėstytas aplinkybes bei su tuo susijusius kitus duomenis ir įrodymus, vartotojo ar jo atstovo papildomai pateiktus paaiškinimus (jei jie pateikiami);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

130.20. kai nustatoma, kad siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros apskaitos prietaiso rodmenis, elektros apskaitos prietaisas ar elektros apskaitos schemos elementai yra paveikti kitaip, o operatoriaus darbuotojas ar operatoriaus įgaliotas trečiasis asmuo per paskutinį elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimą šios veikos dėl jos slapto pobūdžio negalėjo pastebėti (išorinio magnetinio lauko poveikis, elektros apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi specialiaisiais prietaisais, elektros apskaitos prietaisų, matavimo transformatorių falsifikavimas ar pan.), elektros imtuvai prijungti prieš elektros apskaitos sistemos įrengimo vietą arba be jos, arba padaryta kitų Taisyklių 8.10.3 papunktyje nurodytų pažeidimų, operatorius turi teisę perskaičiuoti vartotojui patiektos elektros energijos kiekį ir (ar) persiųstos elektros energijos persiuntimo paslaugos vertę Taisyklių 130.18 papunktyje nustatyta tvarka per laikotarpį nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų dienos, bet ne ilgesnį kaip 3 (treji) metai. Galutinis perskaičiuojamo laikotarpio terminas nustatomas tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertinus surašytą Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, jame išdėstytas aplinkybes bei su tuo susijusius kitus duomenis ir įrodymus, vartotojo ar jo atstovo papildomai pateiktus paaiškinimus (jei jie pateikiami);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

130.21. kai nustatoma, kad asmens elektros įrenginiai prie operatoriaus elektros tinklo prijungti savavališkai, operatorius turi teisę apskaičiuoti patiektos elektros energijos kiekį ir persiųstos elektros energijos persiuntimo paslaugos vertę pagal suminę prijungtų elektros įrenginių įrengtąją galią ir 24 valandų per parą vartojimo trukmę. Apskaičiuotas laikotarpis negali viršyti 1 (vienerių) metų. Galutinis perskaičiuojamo laikotarpio terminas nustatomas tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertinus surašytą Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, jame išdėstytas aplinkybes bei su tuo susijusius kitus duomenis ir įrodymus, vartotojo ar jo atstovo papildomai pateiktus paaiškinimus (jei jie pateikiami);

130.22. vartotojai, pageidaujantys laikinai vartoti elektros energiją be elektros apskaitos prietaisų, turi nustatyta tvarka gauti operatoriaus leidimą. Vartotojui Prijungimo tvarkos apraše nustatyta tvarka sumokėjus operatoriui už laikiną elektros įrenginių prijungimą ir atjungimą, jo elektros įrenginius prie elektros tinklo prijungia ir atjungia operatorius. Šiuo atveju pagal sutartį, sudarytą Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka, už patiektą elektros energiją, persiųstos elektros energijos persiuntimo paslaugą ir (ar) reaktyviąją elektros energiją su operatoriumi ir tiekėju atsiskaitoma pagal prijungiamų elektros imtuvų įrengtąją galią, vartotojo pateiktą ir su operatoriumi ar tiekėju suderintą objekto reaktyviąją elektros energiją vartojančių ir generuojančių elektros įrenginių sąrašą bei pageidaujamą vartojimo laiką. Apmokama iš anksto (avansu) nustatytomis kainomis ir tarifais, išskyrus atvejus, kai sutarties šalys susitarė kitaip.

 1. 131. Atsiskaitant su buitiniais vartotojais taip pat taikomos šios taisyklės:

131.1. tiekėjo ir (ar) operatoriaus atstovo prašymu buitinis vartotojas privalo pateikti tiekėjo ir (ar) operatoriaus atstovui mokėjimo už elektros energiją ar už elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas dokumentus, išskyrus atvejus, kai buitinis vartotojas atsiskaito elektroniniu būdu arba kai Taisyklėse nustatytais atvejais atsiskaito be mokėjimo dokumentų;

131.2. jei randama klaidų mokėjimo dokumentuose, tiekėjas ar operatorius jas įvertina ir tą ataskaitinį laikotarpį, per kurį nustatytos klaidos, už elektros energiją ar elektros energijos persiuntimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas išrašo kreditinį dokumentą;

131.3. Buitinis vartotojas, už paslaugas mokantis pagal vidutinį suvartojimą, privalo kiekvienų metų gruodžio mėnesį, taip pat prieš pasikeičiant elektros energijos persiuntimo paslaugos kainoms ir (ar) tarifams arba keičiantis sutartyje su vartotoju nustatytai fiksuotai tiekimo paslaugos kainai, deklaruoti operatoriui ir (ar) tiekėjui (garantinio tiekimo atveju – garantiniam elektros energijos tiekėjui) elektros apskaitos prietaisų rodmenis. Operatorius nurašo buitinio vartotojo elektros apskaitos prietaiso rodmenis, jei buitinis vartotojas ilgiau kaip vienus kalendorinius metus nedeklaruoja elektros apskaitos prietaisų rodmenų šiame papunktyje ar Taisyklių 58.4 papunktyje nustatyta tvarka arba faktinis suvartotas elektros energijos kiekis nepaaiškėja Taisyklių 105.3–105.4 papunkčiuose nurodytais būdais. Už operatoriaus suteiktą buitinio vartotojo elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymo paslaugą vartotojas sumoka operatoriui pagal su Taryba suderintą įkainį. Dėl galimų skirtumų, apskaičiuotų pagal vidutinį suvartojimą ir faktinių suvartotos elektros energijos kiekių sumažėjimą ar padidėjimą, tiekėjas (garantinio tiekimo atveju – garantinis elektros energijos tiekėjas) nurodo mokėjimo dokumentuose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį vartotojas deklaravo faktinius elektros apskaitos prietaiso rodmenis arba pats operatorius užfiksavo faktinius elektros apskaitos prietaiso rodmenis. Jei pagal vartotojo deklaruotus ar operatoriaus užfiksuotus elektros apskaitos prietaiso rodmenis paaiškėja, kad faktiškai suvartotos elektros energijos kiekis yra kitoks nei buvo nurodytas mokėjimo dokumentuose, išrašytuose skaičiuojant vidutinį suvartojimą, išrašomas kreditinis dokumentas. Šiame papunktyje nustatyta buitinio vartotojo prievolė deklaruoti ir operatoriaus pareiga nurašyti elektros apskaitos prietaiso rodmenis neturi būti vykdoma, kai vartotojas yra užsakęs laikino elektros energijos nevartojimo paslaugą arba jei tokio vartotojo objekte yra įdiegta išmanioji elektros energijos apskaitos sistema;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

Pastaba. 131.3 papunktyje nurodytas vienų kalendorinių metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo 2024-02-10.

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

131.4. operatorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo buitinio vartotojo ar jam elektros energiją tiekiančio tiekėjo pranešimo turi patikrinti buitiniam vartotojui priskaityto elektros energijos kiekio teisingumą. Prireikus (ne vėliau kaip per 10 darbo dienų) Taisyklių 61–63 punktuose nustatyta tvarka patikrinami ir elektros apskaitos prietaisai bei elektros apskaitos schemos elementai. Nustatęs elektros apskaitos prietaiso gedimus, operatorius privalo juos pašalinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas;

131.5. operatorius, patikrinęs elektros apskaitos prietaisų veikimą ir nustatęs, kad už elektros energiją ar jos persiuntimo bei kitas su tuo susijusias paslaugas buvo apmokama netiksliai, perskaičiuoja buitiniam vartotojui persiųstos (patiektos) elektros energijos kiekį per laikotarpį, kai buvo netiksliai atsiskaitoma, ir apie tai informuoja pranešima pateikusį asmenį;

131.6. elektros apskaitos prietaisui arba elektros apskaitos schemos elementui sugedus ne dėl buitinio vartotojo kaltės (ne dėl buitinio vartotojo kaltės įstrigo elektros apskaitos prietaiso diskas, sugedo skaičiavimo mechanizmas, elektroninio elektros apskaitos prietaiso modulis, indikatorius, sudegė matavimo transformatorius, atsileido laidininko prijungimo gnybtas ir nutrūko schema ar pan.), elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų dingimo atvejais už patiektą elektros energiją, suteiktas elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas per tą laikotarpį, kai elektros apskaita neveikė ar veikė netiksliai, atsiskaitoma pagal atitinkamo laikotarpio suvartojimą iki gedimo (dingimo) arba pašalinus gedimą (naujojo įrengimo), arba pagal dokumentais pagrįstus kitus operatoriaus turimus duomenis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

131.7. operatorius, nurašęs elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir užfiksavęs įsiskolinimą vienoje iš apskaitos prietaiso skalių, o kitoje skalėje permoką, siekdamas tikslios suvartotos elektros energijos apskaitos, turi teisę mokėjimo dokumente informavęs vartotoją ir tiekėją, perkelti permoką įsiskolinimui, užfiksuotam kitoje skalėje, padengti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

131.8. laikotarpis, per kurį apskaita neveikė ar veikė netiksliai, nustatomas pagal buitinio vartotojo pateiktus ir operatoriaus turimus duomenis apie buitinio vartotojo įrenginius ir iš atitinkamo suvartojimo (paros, savaitės, mėnesio ir t. t.) analizės;

131.9. kiekvieną ne dėl buitinio vartotojo kaltės elektros apskaitos prietaiso gedimo, pažeidimo ar dingimo atvejį operatorius įformina Atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją (sutrikus apskaitos prietaisų veikimui) aktu (Taisyklių 3 priedas), kurio kopija akte nurodytu informacijos pateikimo būdu įteikiama buitiniam vartotojui ar jo atstovui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

 

131.10. perskaičiuojant patiektos elektros energijos kiekius, suteiktos elektros energijos persiuntimo ir kitų su tuo susijusias paslaugų vertes atsiskaitoma perskaičiuojamu laikotarpiu tam buitiniam vartotojui nustatytomis kainomis ir tarifais.

131.11. kai įrodymais nustatoma, kad buitiniam vartotojui įrengtas elektros apskaitos prietaisas ar elektros apskaitos schemos elementas sugadintas taip, kad elektros apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos elemento gedimas matomas (pažeistas elektros apskaitos prietaiso stiklas arba korpusas, sugadintas elektroninio elektros apskaitos prietaiso modulis, kad neįmanoma nuskaityti rodmenų ir sukauptos informacijos, pažeistos, nutrauktos ar suklastotos plombos nuo elektros apskaitos prietaiso ar įvadinės elektros apskaitos spintos (skydelio) ir kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų, nurodytų Taisyklių 72–74 punktuose; taip pat siekiant sumažinti elektros apskaitos prietaiso rodmenis naudotos mechaninės ar kitos priemonės, skirtos fiksuojamos elektros energijos kiekiui keisti) arba pakeista elektros apskaitos prietaiso prijungimo schema, arba nustatyta kitų Taisyklių 8.10.2 papunktyje nurodytų pažeidimų, operatorius turi teisę perskaičiuoti buitiniam vartotojui patiektos elektros energijos kiekį per laikotarpį nuo operatoriaus darbuotojo ar operatoriaus įgalioto trečiojo asmens dokumentuose užfiksuotos paskutinės elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnį kaip vieni metai. Galutinis perskaičiuojamo laikotarpio terminas nustatomas tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertinus surašytą Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, jame išdėstytas aplinkybes bei su tuo susijusius kitus duomenis ir įrodymus, vartotojo ar jo atstovo papildomai pateiktus paaiškinimus (jei jie pateikiami);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

131.12. perskaičiuojama tokia tvarka: jei buitinis vartotojas suteikia galimybę operatoriaus darbuotojui ir (ar) operatoriaus įgaliotam trečiajam asmeniui patikrinti elektros energijos vartojimo vietą ir nustatyti tuo metu esančių elektros imtuvų galią, tai patiekta elektros energija ar elektros energijos persiuntimo paslaugos vertė perskaičiuojama pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią taikant Buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų veikimo valandų skaičiaus per parą lentelę (Taisyklių 1 priedas); jei buitinis vartotojas operatoriaus darbuotojui ir (ar) operatoriaus įgaliotiems tretiesiems asmenims nesuteikia galimybės nustatyti veikiančių elektros energijos imtuvų galią, tai persiųsta elektros energija perskaičiuojama pagal buitiniam vartotojui sutartyje nustatytą leistiną naudoti galią, o jei sutartis nesudaryta – pagal leistiną naudoti galią ribojančių įrenginių duomenis apskaičiuotą leistiną naudoti galią ir 24 valandų per parą trukmę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

131.13. kai nustatoma, kad, siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros apskaitos prietaiso rodmenis, elektros apskaitos prietaisas ar elektros apskaitos schemos elementai yra paveikti, o operatoriaus darbuotojas ar operatoriaus įgaliotas trečiasis asmuo per paskutinį elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimą šios veikos dėl jos slapto pobūdžio negalėjo pastebėti (išorinio magnetinio lauko poveikis, elektros apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi specialiaisiais prietaisais, elektros apskaitos prietaisų, matavimo transformatorių falsifikavimas ar pan.) arba elektros imtuvai prijungti prieš elektros apskaitos sistemos įrengimo vietą, arba be jos, arba padaryta kitų Taisyklių 8.10.3 papunktyje nurodytų pažeidimų, operatorius turi teisę perskaičiuoti tokiam buitiniam vartotojui patiektos elektros energijos kiekį, elektros energijos vertę Taisyklių 131.12 papunktyje nustatyta tvarka per laikotarpį nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų dienos, bet ne ilgesnį kaip 3 (treji) metai. Galutinis perskaičiuojamo laikotarpio terminas nustatomas tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertinus surašytą Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, jame išdėstytas aplinkybes bei su tuo susijusius kitus duomenis ir įrodymus, vartotojo ar jo atstovo papildomai pateiktus paaiškinimus (jei jie pateikiami);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 137, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

131.14. kai nustatoma, kad asmens elektros įrenginiai prie operatoriaus elektros tinklo prijungti savavališkai, operatorius turi teisę apskaičiuoti suvartotos elektros energijos kiekį: jei asmuo suteikia galimybę operatoriaus darbuotojui ir (ar) operatoriaus įgaliotam trečiajam asmeniui patikrinti elektros energijos vartojimo vietą ir nustatyti tuo metu esančių elektros imtuvų galią (fiksuojant ant elektros įrenginių nurodytą nominalią įrenginių galią arba, esant savadarbiams elektros įrenginiams, atliekant elektros srovės matavimus), tai elektros energijos ar elektros energijos persiuntimo paslaugos vertę, nustatydamas, kad šie įrenginiai veikė ištisą parą (24 valandas); jei asmuo nesuteikia galimybės operatoriaus darbuotojui ir (ar) operatoriaus įgaliotiems tretiesiems asmenims nustatyti veikiančių elektros energijos imtuvų galią, tai elektros energijos vertę nustatydamas, kad ištisą parą (24 valandas) esant vienfaziam įvadui naudojama 3 kW galia, o trifaziam įvadui – 6 kW galia. Jei buvo nustatyta, kad prie elektros tinklo buvo prijungti elektros imtuvai, kurių bendra įrengtoji galia yra didesnė, nei nurodyta, tai perskaičiuojant taikoma bendra imtuvų galia. Laikotarpis, per kurį apskaičiuojama suvartota elektros energija, neturi būti ilgesnis kaip 1 (vieneri) metai. Galutinis apskaičiuojamo laikotarpio terminas nustatomas tinkamai, visapusiškai ir objektyviai įvertinus surašytą Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, jame išdėstytas aplinkybes bei su tuo susijusius kitus duomenis ir įrodymus, vartotojo ar jo atstovo papildomai pateiktus paaiškinimus (jei jie pateikiami);

131.15. jeigu daugiabučiame gyvenamajame name arba bendrabučio tipo daugiabučiame gyvenamajame name viename bute (kambaryje), kuriame yra įrengtas tik vienas elektros apskaitos prietaisas ir jame gyvena keli asmenys (kelios šeimos), už elektros energiją ir elektros energijos persiuntimo bei kitas su tuo susijusias paslaugas su tiekėju ir (ar) operatoriumi atsiskaitoma pagal minėto elektros apskaitos prietaiso rodmenis ir vieną mokėjimo dokumentą. Kuris asmuo (šeima) įforminamas kaip buitinis vartotojas, sprendžiama šių asmenų (šeimų) tarpusavio susitarimu, tačiau šis asmuo turi būti objekto ar jo dalies savininkas. Nesutarimai dėl tarpusavio atsiskaitymų tarp tokių asmenų (šeimų) sprendžiami teismo tvarka;

131.16. buitiniai vartotojai, pageidaujantys laikinai vartoti elektros energiją be elektros apskaitos prietaisų, turi gauti operatoriaus leidimą. Už tai, kad prijungiami buitinio vartotojo įrenginiai atitinka elektros įrenginių įrengimo ir saugų eksploatavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, garantuoja ir atsako pats buitinis vartotojas. Buitiniam vartotojui papildomai Prijungimo tvarkos apraše nustatyta tvarka sumokėjus operatoriui už laikiną elektros įrenginių prijungimą ir atjungimą, jo elektros įrenginius prie elektros tinklo prijungia ir atjungia operatorius arba daugiabučio gyvenamojo namo ar bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo vidaus elektros tinklus eksploatuojanti organizacija. Šiuo atveju už patiektą elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas atsiskaitoma su tiekėju ir (ar) operatoriumi pagal prijungiamų elektros imtuvų įrengtąją galią bei pageidaujamą vartojimo laiką. Apmokama iš anksto (avansu) galiojančiomis kainomis ir tarifais, jeigu šalys nesusitarė kitaip;

131.17. jeigu elektros energija tiekiama (persiunčiama) daugiabučio gyvenamojo namo bendroms reikmėms (vestibiuliams, laiptinėms ir rūsiams apšviesti, hidrauliniams siurbliams, šiluminiam punktui, liftui ir kitoms bendroms reikmėms) arba daugiabučiam gyvenamajam namui (butams, kambariams, virtuvėms, dušams, sanitariniams mazgams, skalbykloms, poilsio kambariams, vestibiuliams, laiptinėms ir rūsiams apšviesti, hidrauliniams siurbliams, liftui ir kitoms bendroms reikmėms), kai kiekvienam daugiabučio gyvenamojo namo butui nėra įrengti atskiri teisės aktų reikalavimus atitinkantys operatoriui priklausantys elektros apskaitos prietaisai, už atsiskaitymą su tiekėju ir (ar) operatoriumi už patiektą elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas pagal įvadinių elektros apskaitos prietaisų rodmenis yra atsakingi daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai ir (ar) teisės aktų nustatytais atvejais – nuomininkai, panaudos gavėjai, laikinieji gyventojai, ir kiti teisėti objekto naudotojai;

131.18. daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija, daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų objektų (garažų, sodų ir kt.) savininkų sudaryta jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, o kai savininkai nėra įsteigę bendrijos ir nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties – teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas administratorius (toliau – vartotojų atstovas) privalo apskaičiuoti namui ar kitam objektui ir atskirai kiekvienam vartotojui už elektros energiją, elektros energijos persiuntimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas paskirstytas sumas (paskaičiuotas pagal vartotojo ar vartotojų atstovo pateiktus rodmenis arba vidutinį suvartojimą), informuoti kiekvieną vartotoją bei tiekėją ir (ar) operatorių apie paskirstytas mokėtinas sumas bei neatlygintinai teikti kitą tiekėjo ir (ar) operatoriaus pareikalautą informaciją (daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų ir (ar) nuomininkų sąrašus (nurodomas fizinio asmens vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas, objekto adresas, tiekėjo ar operatoriaus suteiktas vartotojo kodas), namo, butų ir kitų patalpų plotus, mokėjimo sumų paskirstymo savininkams metodiką ir kita). Jei vartotojų atstovas su operatoriumi ar tiekėju atsiskaito tiesiogiai, atsiskaitymo terminas sutartyje gali būti pratęstas iki 45 (keturiasdešimt penktos) kalendorinės dienos;

131.19. daugiabučio namo vartotojų atstovas gali paslaugų sutartyje susitarti su tiekėju ir (ar) operatoriumi, kad už daugiabučio gyvenamojo namo bendroms reikmėm arba daugiabučiam gyvenamajam namui, kai kiekvienam daugiabučio gyvenamojo namo butui nėra įrengti atskiri teisės aktų reikalavimus atitinkantys ir operatoriui priklausantys elektros apskaitos prietaisai, patiektą elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas su tiekėju ir (ar) operatoriumi atsiskaito daugiabučio namo vartotojų atstovas, vadovaudamasis visuomeninių elektros energijos kainų ir tarifų bei persiuntimo paslaugos tvarkomis;

131.20. buitiniams vartotojams, nepasirinkusiems nepriklausomo elektros energijos tiekėjo ar kai jų pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų tiekti elektros energiją sutartomis su buitiniais vartotojais sąlygomis, nutraukia veiklą arba sutartį, elektros energijos tiekimą Elektros energetikos įstatymo 43 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis užtikrina visuomeninis tiekėjas visuomenine elektros energijos kaina.

 

X skyrius. Elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimo ar apribojimo sąlygos. 

 1. Elektros energijos persiuntimą ir (ar) tiekimą vartotojui nutraukti ar apriboti leidžiama tik Elektros energetikos įstatyme, Taisyklėse, Papildomų garantijų pažeidžiamiems elektros energijos vartotojams įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 527 „Dėl Papildomų garantijų pažeidžiamiems elektros energijos vartotojams įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo ir ribojimo, siekiant užtikrinti visuomenės interesus, sąlygų ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1-121 „Dėl Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo ir ribojimo, siekiant užtikrinti visuomenės interesus, sąlygų ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo ir ribojimo, siekiant užtikrinti visuomenės interesus, sąlygų ir su tuo tiesiogiai susijusių pagrįstų nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašas), ir sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka, išskyrus atvejus, kai tai atliekama siekiant užtikrinti svarbius visuomenės interesus:132.1. kai Taryba ir (ar) operatorius nustatė tokius vartotojo elektros įrenginių ir (ar) jų eksploatacijos trūkumus, dėl kurių gresia avarija, gedimai, sutrikimai ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui. Šiuos įrenginius vartotojas privalo nedelsdamas išjungti. Jei vartotojas šių reikalavimų nevykdo, operatorius turi teisę savo sprendimu arba Tarybos raštišku reikalavimu nutraukti elektros energijos persiuntimą be išankstinio įspėjimo, o vartotojas privalo operatoriui atlyginti visus dėl šių reikalavimų nevykdymo atsiradusius tiesioginius nuostolius;132.2. kai tai būtina siekiant išvengti ar susiklosčius ekstremaliajai energetikos padėčiai ar operatoriaus elektros tinkle ekstremaliai padėčiai, kuri kelia grėsmę sistemos ar elektros tinklo funkcionavimui ir stabilumui (avarinis elektros energijos tiekimo nutraukimas ar apribojimas). Šiais atvejais vartotojams elektros energijos persiuntimas, tiekimas nutraukiamas ar apribojamas pagal iš anksto parengtus ir vartotojams praneštus elektros energijos ir galios apribojimų, avarinių atjungimų grafikus bei jų įvedimo tvarką, o gaminantiems vartotojams, kuriems numatytas galios valdymas iš operatoriaus tinklo valdymo sistemos, pagamintos elektros energijos persiuntimas gali būti nutraukiamas ar apribojamas be išankstinio įspėjimo. Minėti vartotojų elektros energijos ir galios apribojimo bei avarinio atjungimo grafikai sudaromi pagal atliktus apkrovų, galios srautų ir įtampų kontrolinius matavimus, kurie atliekami du kartus per metus – vasaros minimumo ir žiemos maksimumo periodais, kaip tai numatyta teisės aktuose;132.3. kai tai būtina atliekant elektros tinklų priežiūros darbus, taip pat vykdant naujų elektros energijos vartotojų ar gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų darbus;132.4. kai tai būtina įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.Punkto pakeitimai:Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412
  1. Įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, atliekant naujų vartotojų ar gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ar tinklų priežiūros darbus, įskaitant tuos atvejus, kai tinklų naudotojams elektros energijos persiuntimas laikinai nutraukiamas ar apribojamas dėl kito tinklų operatoriaus įgyvendinamų ypatingos valstybinės svarbos projektų, kito tinklų operatoriaus valdomuose elektros tinkluose vykdomo naujų vartotojų ar gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, tinklų priežiūros darbų, elektros energijos persiuntimas gali būti laikinai nutrauktas ar apribotas ne ilgesniam kaip Elektros energetikos įstatymo 71 straipsnio 4 ar 5 dalyje nurodytam laikotarpiui, išskyrus Elektros energetikos įstatymo numatytus atvejus.

  Punkto pakeitimai:

  Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

   

  1. Apie elektros energijos ar galios apribojimus, kurie yra taikomi siekiant išvengti avarinės situacijos, kai Lietuvos energetikos sistemoje trūksta generuojančios galios ir nėra galimybių panaudoti galios rezervų iš kitų energetikos sistemų, perdavimo sistemos operatorius per visuomenės informavimo priemones privalo iš anksto, ne vėliau kaip prieš 24 valandas, pranešti tiekėjams ir vartotojams, išskyrus atvejus, kai perdavimo sistemos operatoriui prireikia nedelsiant įvesti elektros galios apribojimus ir tai gali būti pateisinama saugumo ar svarbiais visuomenės interesais.

  Punkto pakeitimai:

  Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

   

  1. Elektros energijos persiuntimą nutraukti ar apriboti vartotojams be išankstinio įspėjimo galima tik tais atvejais, kai tuo siekiama išvengti avarijos, sutrikimo ar gedimų energetikos sistemoje ar operatoriaus elektros tinkle, likviduoti patirtą avariją, sutrikimusar gedimus arba Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka paskelbus ekstremaliąją energetikos padėtį, kai reikia vykdyti tinklų naudotojų avarinius atjungimus pagal avarinių atjungimų grafikus.

  Punkto pakeitimai:

  Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

   

  1. Taisyklių 135 punkte nurodytu atveju apie elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimą ar apribojimą, elektros galios apribojimo priežastis operatorius turi nedelsdamas raštu, elektroninių ryšių priemonėmis ar kitu sutartyje nustatytu informacijos teikimo būdu pranešti tiekėjams ir vartotojams. Jei vartotojas nesilaiko elektros energijos apribojimo ir išjungimo grafikų, savavališkai įjungia išjungtus elektros įrenginius ir imtuvus, trukdo operatoriui nutraukti elektros energijos persiuntimą ar tiekimą, tai šio vartotojo elektros įrenginiai gali būti nedelsiant priverstinai atjungti nuo elektros tinklo.

  Punkto pakeitimai:

  Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

   

  1. Įgyvendindami ypatingos valstybinės svarbos projektus, atlikdami naujų vartotojų ar gamintojų elektros įrenginių prijungimo ar elektros tinklų priežiūros darbus, operatoriai apie numatomą elektros energijos persiuntimo, tiekimo nutraukimą ar apribojimą ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas turi pranešti vartotojams (nurodyti planuojamą elektros energijos persiuntimo, tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką ir trukmę), išskyrus atvejus, kai tinklų naudotojas sutiko dėl trumpesnio įspėjimo termino.

  Punkto pakeitimai:

  Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

   

  1. Tiekėjai ir vartotojai turi netrukdyti operatoriams atlikti planinius elektros tinklų priežiūros darbus.
  2. Apie planuojamą elektros energijos persiuntimo nutraukimą ar apribojimą operatorius turi pranešti raštu (paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį, faksu), telefonu (skambučiu ar trumpąja žinute) arba viešai skelbdamas operatoriaus interneto svetainėje. Sutartyje gali būti nustatyti ir kiti pranešimo būdai.
  3. Operatorius be Taisyklių 132 punkte nurodytų atvejų, turi teisę nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą šiais atvejais:

  140.1. kai nustatoma, kad vartotojas, pažeidęs Taisyklių nuostatas, savavališkai prijungė elektros energijos imtuvus prie operatoriaus elektros tinklo ir (arba) ją neteisėtai vartoja ar neleidžia operatoriaus darbuotojams ir (ar) operatoriaus įgaliotiems tretiesiems asmenims, pateikusiems atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus, patikrinti atvado ir elektros apskaitos prietaisų bei elektros apskaitos schemos elementų, esančių vartotojo teritorijoje ar patalpose. Šiuo atveju operatorius turi teisę nedelsdamas atjungti vartotojo elektros energijos imtuvus nuo elektros tinklo;

  140.2. kai vartotojas savo veikla sukelia trikdžius, turinčius neigiamą įtaką elektros energijos kokybei, taip pat gaminančiam vartotojui viršijus leistiną generuoti galią ilgiau ir (ar) didesniu galios dydžiu, negu nustatyta tinklų operatoriaus Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos apraše, ir, gavęs operatoriaus rašytinį,  elektroninių ryšių priemonėmis ar kitu sutartyje nustatytu informacijos teikimo būdu pateiktą įspėjimą, per 5 kalendorines dienas nenutraukia šios veikos;

  Papunkčio pakeitimai:

  Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

   

  140.3. kai vartotojas per nustatytą terminą nevisiškai atsiskaito už patiektą elektros energiją (garantinio tiekimo užtikrinimo atveju), elektros energijos persiuntimą ar už kitas su tuo susijusias paslaugas ar nevykdo kitų Taisyklių reikalavimų ar sutartyje nustatytų esminių sąlygų;

  140.4. kai vartotojas per nustatytą terminą neapmoka ar iš dalies apmoka bet kurią iš sąskaitų: už sugadintus operatoriui priklausančius elektros tinklo elementus, elektros apskaitos prietaisus ar kitus elektros apskaitos schemoje įrengtus įrenginius ar įtaisus, jų remontą, keitimą, metrologinę patikrą, už priverstines paslaugas (išjungiant ir įjungiant elektros energiją dėl Taisyklių pažeidimų, nepagrįstus vartotojo prašymus dėl apskaitos schemos patikrinimo, elektros apskaitos prietaiso ar kito apskaitos schemoje naudojamo įrenginio ar įtaiso patikrinimo, keitimo);

  Papunkčio pakeitimai:

  Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

   

  140.5. kai vartotojas neleidžia (neįsileidžia) operatoriaus įgaliotų darbuotojų ar operatoriaus įgaliotų trečiųjų asmenų tikrinti elektros energijos vartojimo režimą, įrengti, keisti, eksploatuoti elektros apskaitos prietaisus bei elektros energijos apskaitos schemų elementus, esančius vartotojo patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų plombas, patikrinti atvadą, nustatyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis, taip pat prižiūrėti ir eksploatuoti vartotojo patalpose ar teritorijoje esančius operatoriaus elektros įrenginius (transformatorines pastotes, elektros linijas, elektros skydus ar pan.);

  140.6. kai vartotojas nepateikia visų prievolių pagal sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo arba nesutinka suteikti kitų operatoriaus pareikalautų atsiskaitymo garantijų (pvz., už elektros energijos tiekimą garantinio tiekimo užtikrinimo atveju ir (ar) persiuntimą mokėti iš anksto (avansu), nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius ir (ar) atsiskaitymo terminus).

  140.7. kai neįmanoma nustatyti objekto, į kurį vykdomas elektros energijos persiuntimas ir (ar) tiekimas, savininko ar kito teisėto objekto valdytojo (naudotojo);

  140.8. pasibaigus Taisyklių 51.2 papunktyje nurodytam garantinio tiekimo užtikrinimo terminui;

  140.9. nedelsdamas ir be išankstinio įspėjimo, jeigu dėl tinklų naudotojų veiksmų ar neveikimo kyla perdavimo ar skirstomųjų tinklų avarijos grėsmė arba kenkiama elektros energetikos sistemos saugumui ir patikimumui, taip pat, kai vartotojas savo veikla sukelia trikdžius, turinčius ar galinčius turėti neigiamą įtaką kitų tinklų naudotojų elektros įrenginiams;

  Papildyta papunkčiu:

  Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

   

  140.10. jeigu tinklų naudotojas sutinka su kitokiomis elektros energijos persiuntimo sąlygomis, be kurių būtų neįmanomas jo elektros įrenginių prijungimas prie tinklų operatoriaus elektros tinklų, įskaitant atvejus, kai operatorius taiko leistinos generuoti galios ribojimus, susijusius su operatorių elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis bei taikomus dėl elektros energetikos sistemos balanso.

  Papildyta papunkčiu:

  Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

  Punkto pakeitimai:

  Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

 

 1. Taisyklių 140.3–140.8 papunkčiuose nurodytais atvejais operatorius turi teisę nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą, pasirinktinai paštu, elektroninių ryšių priemonėmis ar kitu sutartyje numatytu būdu tinkamai įspėjęs buitinį vartotoją ir pažeidžiamą elektros energijos vartotoją ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų, kitus vartotojus– ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų. Šiuos pranešimus operatorius siunčia elektroninio pašto ir vartotojo buvimo vietos adresu (kai tokius duomenis vartotojas nurodė sutarties sudarymo metu) arba objekto adresu ar kitu operatoriaus prieinamu adresu, nustatytu Taisyklių 5 punkte nurodyta tvarka, jei sutarties sudarymo metu vartotojas šių duomenų nenurodė arba nurodė netikslius duomenis. Apie įvykdytą elektros energijos persiuntimo nutraukimą ar apribojimą operatorius ne vėliau kaip per vieną darbo dieną informuoja ir vartotojo tiekėją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

 

 1. Neteko galios nuo 2021-03-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

 

 1. Už elektros energijos persiuntimo nutraukimą ir atstatymą dėl priežasčių, nurodytų Taisyklių 140 punkte, vartotojas apmoka operatoriui pagal su Taryba suderintus įkainius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

 

1431. Elektros energijos persiuntimas vartotojo objektui gali būti nutraukiamas ar apribojamas ir vartotojo iniciatyva. Prašymą dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo vartotojas pateikia tiekėjui, o šis perduoda prašymą operatoriui. Prašymą dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo vartotojas gali pateikti tiesiogiai operatoriui. Už elektros energijos persiuntimo nutraukimą ar apribojimą operatoriui pagal su Taryba suderintus įkainius apmoka prašymą operatoriui pateikęs asmuo.

Papildyta punktu:

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

 

1432. Operatorius turi teisę nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą tiekėjo prašymu šiais atvejais:

1432.1. kai tiekėjas nutraukia su vartotoju sudarytą sutartį ar sustabdo su vartotoju sudarytos sutarties vykdymą ir raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis yra nurodęs operatoriui nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą vartotojui bei yra tinkamai informavęs vartotoją apie sutarties vykdymo nutraukimo ar sustabdymo priežastis ir pasekmes. Su vartotoju sudarytos sutarties vykdymo nutraukimo ar sustabdymo tvarką ir atvejus nustato teisės aktai ir (ar) su vartotoju sudaryta sutartis;

1432.2. kai vartotojas per nustatytą terminą nevisiškai atsiskaito už patiektą elektros energiją, elektros energijos persiuntimą ar už kitas su tuo susijusias paslaugas ar nevykdo kitų Taisyklių reikalavimų ar sutartyje nustatytų esminių sąlygų;

1432.3. kai vartotojas nepateikia visų prievolių pagal sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo arba nesutinka suteikti kitų tiekėjo pareikalautų atsiskaitymo garantijų (pvz., už elektros energijos tiekimą ir (ar) persiuntimą mokėti iš anksto (avansu), nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius ir (ar) atsiskaitymo terminus);

1432.4. kai neįmanoma nustatyti objekto, į kurį vykdomas elektros energijos persiuntimas ir (ar) tiekimas, savininko ar kito teisėto objekto valdytojo (naudotojo).

Papildyta punktu:

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

 

1433. Siekdamas nutraukti ar apriboti elektros energijos tiekimą vartotojui, tiekėjas informuoja apie tai vartotoją Taisyklių 141 punkte nustatyta tvarka ir pateikia prašymą operatoriui. Operatorius įvykdo tiekėjo prašymą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Tiekėjas apmoka operatoriui už elektros energijos tiekimo nutraukimą ar apribojimą pagal su Taryba suderintus įkainius.

Papildyta punktu:

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

1434. Prašymą nutraukti ar apriboti elektros energijos tiekimą tiekėjas gali atšaukti ne vėliau nei likus vienai darbo dienai iki nutraukimo ar apribojimo įvykdymo (operatorius turi teisę nustatyti tikslų laiką, iki kada vėliausiai toks pranešimas dėl atšaukimo gali būti pateiktas). Operatorius turi teisę reikalauti, kad tiekėjas apmokėtų operatoriaus patirtas sąnaudas pagal su Taryba suderintus įkainius, kai nepriklausomas tiekėjas atšaukia pateiktą prašymą pasibaigus šiame punkte nustatytam prašymo atšaukimo terminui.

Papildyta punktu:

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

 

 1. Operatorius ir (ar) tiekėjas turi teisę nenutraukti ar neapriboti elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo, vartotojo ar tiekėjo prašymu, jei toks elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimas ar apribojimas pažeistų trečiųjų asmenų, turinčių teisę naudoti objektą, interesus arba, jeigu operatoriaus ir (ar) tiekėjo turimais duomenimis dėl objekto, į kurį vartotojas prašo nutraukti elektros energijos persiuntimą ir (ar) tiekimą, nuosavybės, valdymo ir (ar) disponavimo vyksta ginčai (pagal teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo). Operatorius nenutraukia ar neapriboja elektros energijos persiuntimo tiekėjo prašymu Taisyklių 1433 punkte nurodytais atvejais, jei elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimo ar apribojimo dieną vartotojas turi galiojančią sutartį su nauju tiekėju.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

 

 1. Jei vartotojai (tarp jų ir buitiniai vartotojai) neapmoka už daugiabučio gyvenamojo namo bendrųjų reikmių ir (ar) lifto elektros energiją ar už elektros energijos persiuntimo paslaugą, operatorius ar tiekėjas turi teisę savo iniciatyva ar vartotojams atstovaujančio asmens (daugiabučio gyvenamojo namo ar bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos, jungtinės veiklos sutarties įgalioto asmens arba administratoriaus) prašymu vadovaudamasis Taisyklių 140.3 ir 1432.2 papunkčiais nutraukti elektros energijos persiuntimą ir (ar) tiekimą tokio vartotojo gyvenamoms ar kitoms patalpoms tik tuo atveju, jeigu toks atjungimas nepadarys žalos kitiems to namo butų vartotojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

 

 1. Elektros energijos persiuntimas ir (ar) tiekimas atnaujinamas, kai pašalinami trūkumai, dėl kurių jis buvo nutrauktas ar apribotas, o operatoriui padengtos elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimo ar apribojimo bei jo atnaujinimo išlaidos pagal su Taryba suderintus įkainius ir, jei buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas tiekėjo prašymu, gavus tiekėjo patvirtinimą apie tiekimo atnaujinimą. Elektros energijos persiuntimas ir (ar) tiekimas vartotojui atnaujinamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo pateikto operatoriui, gavimo dienos. Vartotojas prašymą dėl elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo atnaujinimo teikia tiekėjui ir apmoka tiekėjui operatoriaus išlaidas. Kai elektros energijos persiuntimas ir (ar) tiekimas buvo nutrauktas ar apribotas Taisyklių 140 ar 1431 punktuose nurodytais atvejais, prašymą dėl elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo atnaujinimo vartotojas gali pateikti operatoriui, jei vartotojas operatoriaus išlaidas apmokėjo tiesiogiai operatoriui. Atnaujinęs elektros energijos persiuntimą ir (ar) tiekimą vartotojui operatorius ne vėliau kaip per vieną darbo dieną informuoja apie tai vartotojo tiekėją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

 

 1. 1461. Taisyklėse nurodytais atvejais už elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimą ar apribojimą bei atnaujinimą tiekėjas atsiskaito su operatoriumi kas mėnesį pagal operatoriaus išrašytą mokėjimo dokumentą. Tiekėjo dėl operatoriaus vykdyto elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimo ar apribojimo bei jo atnaujinimo patirtas išlaidas tiekėjui padengia vartotojas.

Papildyta punktu:

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

 

 1. Kai vartotojas raštu, telefonu arba elektroninių ryšių priemonėmis, tinkamai identifikavus asmenį, informuoja operatorių ir tiekėją, kad jis tam tikrais ataskaitiniais laikotarpiais nevartos elektros energijos, tai jam Taisyklių 105.6 ir 130.6 papunkčiuose nurodytos nuostatos netaikomos, jeigu vartotojas per nurodytą laikotarpį nevartoja elektros energijos.

 

XI skyrius. Atsakomybė.  

 1. Už nepagrįstą elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimą ar apribojimą vartotojams operatorius ir (ar) tiekėjas atsako įstatymų nustatyta tvarka. Operatorius neatlygina vartotojo patirtų nuostolių, kurie atsiranda dėl tiekėjo pareigų, nurodytų teisės aktuose ir (ar) sutartyje, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, o tiekėjas – vartotojo patirtų nuostolių, kurie atsiranda dėl operatoriaus pareigų, nurodytų teisės aktuose ir (ar) sutartyje, nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
 2. Kai vartotojui nutraukiamas arba apribojamas elektros energijos persiuntimas ir (ar) tiekimas arba tiekiamos elektros energijos kokybės parametrai elektros energijos persiuntimo paslaugos ir (ar) elektros energijos pirkimo–pardavimo vietoje neatitinka nustatytų norminių teisės aktų ir Lietuvos standarto LST EN 50160 nustatytų reikalavimų, tiekėjas ir (ar) operatorius vartotojo reikalavimu atlygina jam dėl tiekėjo ir (ar) operatoriaus kaltės patirtus tiesioginius nuostolius, išskyrus Elektros energetikos įstatyme ir Taisyklių 150 punkte nurodytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

 1. Tiekėjas ir (ar) operatorius neatlygina vartotojui patirtų nuostolių, kai jam elektros energijos persiuntimas ir (ar) tiekimas nutraukiamas ar apribojamas arba elektros energijos kokybės parametrai neatitinka nustatytų sutartyje:

150.1. dėl gamtos reiškinių (potvynio, perkūnijos, apšalo, šlapdribos, audros, škvalo, ižo ar pan.) ir gaisro atvejais;

150.2. dėl karo, teroristinių veiksmų;

150.3. dėl nenugalimos jėgos aplinkybių;

150.4. dėl valstybės veiksmų;

150.5. dėl trečiųjų asmenų veiksmų (elektros įrenginių vagystės ar gadinimo, pašalinių daiktų užmetimo ant orinių elektros linijų laidų ar pan.);

150.6. dėl vartotojo veiksmų ar neveikimo (kai vartotojas nesilaiko sutartyse ar teisės aktuose nustatytų reikalavimų, neįdiegia teisės aktuose ir sutartyse nustatytų nuostolių mažinimo techninių priemonių, kai dėl netinkamos vartotojo įrenginių priežiūros ar teisės aktų reikalavimų pažeidimų automatikos ar apsaugos sistemos atjungė elektros energijos persiuntimą ir tiekimą vartotojui ar pan.);

150.7. dėl avarijų prevencijos automatikos poveikio (taip pat ir esant gedimui, sutrikimui ar avarijai kitose energetikos sistemose);

150.8. Taisyklių 132 (išskyrus Elektros energetikos įstatymo nustatytus atvejus), 140 ir 145 punktuose nustatytais atvejais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

150.9. kai vartotojo aprūpinimo elektros energija nutraukimo laikas kiekvienu atskiru atveju neviršija sutartyje ar Taisyklėse nustatyto laiko;

150.10. dėl būtinojo reikalingumo aplinkybių;

150.11. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

 1. Jei vartotojas, eksploatuodamas elektros įrenginius, pažeidė teisės aktų reikalavimus ir dėl jo veiksmų ar neveikimo elektros energijos tiekimo tinkluose, įrenginiuose ar prietaisuose įvyko avarija, gedimas arba sutrikimas ir elektros energija dėl to nebuvo persiunčiama ir (ar) tiekiama kitiems vartotojams arba buvo daroma įtaka elektros energijos kokybei, tai vartotojas privalo atlyginti visus operatoriaus, tiekėjo ir (ar) kitų vartotojų, trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius.
 2. Jei vartotojas neatlieka su juo sudarytoje sutartyje nustatytų pareigų arba jas atlieka netinkamai, nepagrįstai naudojasi (piktnaudžiauja) jam suteiktomis teisėmis, operatorius ir (ar) tiekėjas turi teisę reikalauti vartotojo atlyginti operatoriaus ir (ar) tiekėjo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.
 3. Nutraukus elektros energijos persiuntimą ir (ar) tiekimą, operatoriai, tiekėjai ir vartotojai privalo imtis visų įmanomų priemonių galimiems nuostoliams išvengti ar sumažinti.
 4. Vartotojas prašymą dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo turi teisę pateikti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo nuostolių atsiradimo. Operatorius ir (ar) tiekėjas privalo vartotojo prašymą išnagrinėti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Prireikus vartotojo prašymui nagrinėti operatorius gali sudaryti komisiją, į kurios sudėtį turi būti įtraukti operatoriaus ir vartotojo atstovai.
 5. Nustatant elektros energijos persiuntimo, tiekimo nutraukimo ar apribojimo priežastis, taip pat vartotojo nuostolius, jei dėl to vartotojui elektros energiją persiunčiantis skirstomųjų tinklų operatorius gali turėti atgręžtinių reikalavimų į perdavimo sistemos operatorių, į vartotojo prašymui nagrinėti sudaromos komisijos sudėtį jis privalo įtraukti perdavimo sistemos operatoriaus atstovą. Sudaryta komisija turi ištirti elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimo ar apribojimo priežastis ir nustatyti nuostolių dydį. Komisijos išvados ir rezultatai įforminami aktu.
 6. Elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimo laikas, nepersiųstos (nepatiektos) elektros energijos kiekis ir priežastys nustatomos pagal operatoriaus bei vartotojo operatyvinius dokumentus ir registravimo prietaisų rodmenis.
 7. Nepersiųstos (nepatiektos) elektros energijos kiekis, nekokybiškai pagamintos arba sugadintos produkcijos kiekis, sugadintos įrangos vertė nustatomi pagal operatoriaus, tiekėjo arba vartotojo pateiktus įrodančius dokumentus. Jeigu nuostolių dydžių pagal turimą informaciją tiksliai nustatyti negalima, tai jų vertė nustatoma šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, nuostolių dydį nustato teismas.
 8. Nuostoliai, patirti dėl elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimo ar apribojimo, turi būti atlyginti per 30 kalendorinių dienų nuo jų vertės ir vartotojo prašymo pagrįstumo nustatymo dienos, jei vartotojas ir operatorius nėra susitarę kitaip.
 9. 1581. Taisyklių 154–158 punktai netaikomi tiesioginių nuostolių atlyginimo atvejais, nurodytais Elektros energetikos įstatymo 71 straipsnio 13 dalyje. Prašymai dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo Elektros energetikos įstatymo 71 straipsnio 13 dalyje nurodytais atvejais nagrinėjami Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo ir ribojimo, siekiant užtikrinti visuomenės interesus, sąlygų ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

 1. Nuostolių atlyginimo klausimai tarp perdavimo sistemos operatoriaus ir skirstomųjų tinklų operatorių ir (ar) tiekėjų ir (ar) vartotojų sprendžiami teisės aktuose bei tarpusavio sutartyse nustatytais pagrindais ir tvarka.
 2. Vartotojai, savavališkai įjungę elektros įrenginius ir imtuvus, išjungtus pagal avarinių išjungimų ar apribojimo grafikus, kai energetikos sistemoje arba operatoriaus tinkle yra avarinė situacija, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XII skyrius. Santykiai su vartotojais, turinčiais generavimo šaltinius. 

 1. Vartotojo generavimo šaltiniai, prijungti prie vartotojo vidaus tinklo ir (ar) operatoriaus elektros tinklo, taip pat asmenų, vykdančių veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, generavimo šaltiniai, turi paklusti bendrajam operatoriaus elektros tinklo operatyviajam dispečeriniam valdymui.
 2. Naujus ir (ar) veikiančius generavimo šaltinius prijungti prie vartotojo elektros tinklo, kurio elektros įrenginiai yra prijungti prie operatoriaus elektros tinklo, taip pat gaminančių vartotojų, kurių elektrinės prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, generavimo šaltinius, galima tik gavus ir įvykdžius operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Prijungimo tvarkos aprašo, kitų teisės aktų reikalavimus bei gavus Tarybos išvadas dėl vartotojo elektros įrenginių atitikties projektui, elektros įrenginių įrengimo bei saugaus eksploatavimo (techninės saugos) reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.
 3. Generavimo šaltinių veikimo sąlygos, metinis, mėnesiniai ir valandiniai gamybos kiekiai ir (ar) galimybė tiekti perteklinę elektros energiją į operatoriaus elektros tinklą, elektros apskaitos prietaisų įrengimo vietos, žinių apie pagamintą ir perduotą elektros energiją pateikimo tvarka ir kitos sąlygos nustatomos sutartimi tarp elektros energijos gamintojo, arba asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, ir operatoriaus. Tarp asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, ir operatoriaus sudaromoje sutartyje taip pat nustatoma informacijos, įskaitant gaminančių vartotojų bei asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais, asmens duomenis, mainų tvarka.
 4. Į operatoriaus elektros tinklą perduodama elektros energija ir galia turi būti apskaitomos elektros apskaitos prietaisais, kuriuos įrengia ir prižiūri operatorius.
 5. Perduodant elektros energiją į operatoriaus elektros tinklą, elektros energijos technologinės sąnaudos vartotojo aukštinamuosiuose galios transformatoriuose turi būti priskiriamos vartotojui, turinčiam generavimo šaltinį.
 6. Kai elektros energijos gamintojas per ataskaitinį laikotarpį vartojo elektros energiją iš operatoriaus elektros tinklo, už elektros energiją ir jos persiuntimo paslaugą toks elektros energijos gamintojas atsiskaito pagal sutartyje nustatytas sąlygas kaip įprastas vartotojas.
 7. Pateikus kokybės neatitinkančią elektros energiją į operatoriaus tinklą, generavimo šaltinio turėtojas ar elektros energijos gamintojas, įskaitant asmenis, vykdančius veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, atlygina operatoriui patirtus nuostolius sutartyje ir Taisyklių 154 punkte nustatyta tvarka.
 8. Neperduotas į operatoriaus elektros tinklą (dėl turinčio generavimo šaltinį vartotojo kaltės) elektros energijos kiekis nustatomas kaip skirtumas tarp nustatyto ir faktiško elektros energijos perdavimo į operatoriaus elektros tinklą grafiko (paros, mėnesio ar pan.).
 9. Gaminančių vartotojų į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita tvarkoma pagal elektros energijos apskaitos prietaisų, fiksuojančių iš elektros tinklų suvartotą savo reikmėms ir ūkio poreikiams elektros energijos kiekį (toliau – Paimtas kiekis) bei pagamintą ir į elektros tinklus pateiktą elektros energijos kiekį (toliau – Pateiktas kiekis), rodmenis nuo su gaminančiu vartotoju sudarytos elektros energijos persiuntimo paslaugos ir (ar) pirkimo–pardavimo ir (ar) atsinaujinančių išteklių energijos pirkimo–pardavimo sutarties su operatoriumi ir (ar) tiekėju sudarymo ir (ar) pakeitimo, atnaujinimo datos bei teisės aktuose nustatytų elektros apskaitos prietaisų įrengimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-299, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19338

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

 1. Tuoatveju, kai tinkamai gaminančio vartotojo į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaitai būtina įrengti ir (ar) paruošti (parametruoti) teisės aktuose nustatytos elektros apskaitos prietaisą, gaminančio vartotojo į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita pradedama vykdyti tik po tokio elektros apskaitos prietaiso įrengimo bei tinkamo paruošimo. Gaminantis vartotojas, anksčiau nei po vienerių metų nuo generavimo šaltinių prijungimo prie elektros tinklų, nusprendęs nebevykdyti elektros energijos gamybos veiklos, savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti, operatoriui atlygina teisės aktuose numatytos elektros apskaitos prietaiso įrengimo išlaidas.Punkto pakeitimai:

  Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 2. Priklausomai nuo Paimto ir Pateikto kiekių santykio, kiekvieną mėnesį:

171.1. sukauptas elektros energijos kiekis (toliau – Sukauptas kiekis) apskaičiuojamas kaip gaminančio vartotojo einamąjį mėnesį Pateikto kiekio ir einamojo kaupimo laikotarpio, kaip jis yra apibrėžtas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalies 1 punkte (toliau – kaupimo laikotarpis), ankstesnio mėnesio sukaupto kiekio sumos ir einamojo mėnesio Paimto kiekio skirtumas. Elektros energijos kiekis pripažįstamas Sukauptu kiekiu, jeigu šio skirtumo reikšmė yra didesnė už nulį:

 

171.2. trūkstamas elektros energijos kiekis (toliau – Trūkstamas kiekis) apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp gaminančio vartotojo einamąjį mėnesį Paimto kiekio ir einamojo mėnesio Pateikto kiekio bei einamojo kaupimo laikotarpio ankstesnio mėnesio Sukaupto kiekio sumos. Elektros energijos kiekis pripažįstamas Trūkstamu kiekiu, jeigu šio skirtumo reikšmė yra didesnė už nulį:

 

171.3. atgautu iš elektros tinklų elektros energijos kiekiu (toliau – Atgautas kiekis) laikomas gaminančio vartotojo Pateiktas kiekis, kuris po to gaminančiam vartotojui buvo patiektas iš elektros tinklų ir jo suvartotas savo reikmėms bei ūkio poreikiams. Einamąjį mėnesį Atgautas kiekis yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp gaminančio vartotojo einamojo mėnesio Paimto kiekio ir Trūkstamo kiekio:

Eatg = Epaimt – Etr

čia:

Eatg – einamąjį mėnesį Atgautas kiekis;

Epaimt – einamąjį mėnesį Paimtas kiekis;

Etr – einamąjį mėnesį Trūkstamas kiekis..

 

 1. Gaminančių vartotojų į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita pradedama vykdyti iš naujo nuo einamųjų metų balandžio 1 dienos ir vykdoma kiekvieną mėnesį. Pasibaigus kaupimo laikotarpiui Sukauptas kiekis nėra perkeliamas į kitą kaupimo laikotarpį ir už Sukauptą kiekį energijos tiekėjas gaminančiam vartotojui kompensuoja iš anksto tarpusavio sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis, o garantinio tiekimo atveju kompensuojama Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis. Gaminančių vartotojų, kurių elektrinės prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita vykdoma operatoriaus elektros tinkle, kai gaminančio vartotojo elektros energijos įrenginiai yra prijungti prie to paties operatoriaus elektros tinklo, ir nėra perkeliama ir (ar) nėra vykdomi mainai su kito operatoriaus elektros tinklu.

1721. Tuo atveju, jei gaminantis vartotojas keičia elektros energijos tiekėją savo objektui ar pasirenka naują tiekėją, kai jo objektui taikomas garantinis elektros energijos tiekimas, ar jo objektui pradedamas taikyti elektros energijos garantinis tiekimas nepasibaigus kaupimo laikotarpiui, gaminančio vartotojo, buvusiam tiekėjui ar garantiniam tiekėjui raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, išreikštu pasirinkimu:
1721.1. už gaminančio vartotojo objekte Sukauptą kiekį, kuris apskaičiuojamas už laikotarpį nuo kaupimo laikotarpiu vykdomos apskaitos pradžios iki sutarties su tiekėju nutraukimo dienos ar garantinio elektros energijos tiekimo nutraukimo dienos,  gaminančiam vartotojui kompensuojama tiekėjo ar garantinio tiekėjo iš anksto tarpusavio sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties su tiekėju nutraukimo dienos ar garantinio elektros energijos tiekimo nutraukimo dienos arba atsiskaitomosios sąskaitos tiekėjui ar garantiniam tiekėjui pateikimo dienos, jei gaminančio vartotojo atsiskaitomoji sąskaita nebuvo pateikta sutarties su tiekėju ar garantinio elektros energijos tiekimo nutraukimo dieną. Šiuo atveju, gaminančio vartotojo į elektros tinklus pateiktos elektros energijos, ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita gaminančio vartotojo objekte pradedama vykdyti iš naujo nuo tiekėjo pakeitimo dienos ar elektros energijos tiekimo  iš naujo tiekėjo ar garantinio tiekėjo dienos.

1721.2. visas gaminančio vartotojo objekte Sukauptas kiekis perkeliamas į pasirinkto naujo tiekėjo ar garantinio tiekėjo vykdomą apskaitą, už jį tiekėjams ir garantiniam tiekėjui tarpusavyje atsiskaitant šių Taisyklių 1723 punkte nustatyta tvarka. Šiuo atveju, gaminančio vartotojo į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita objekte tęsiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-299, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19338

1722. Tuo atveju, jeigu gaminantis vartotojas iki elektros energijos tiekimo iš naujo tiekėjo ar garantinio tiekėjo dienos nepasirenka nei vieno iš šių Taisyklių 1721 punkte nurodytų atsiskaitymo už Sukauptą kiekį būdų, taikomas šių Taisyklių 1721.2 papunktyje nurodytas atsiskaitymo būdas.

Papildyta punktu:

Nr. 1-299, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19338

1723. Kai gaminančio vartotojo Sukauptas kiekis yra perkeliamas į kito tiekėjo ar garantinio tiekėjo vykdomą apskaitą, buvęs tiekėjas ar garantinis tiekėjas tarpusavio susitarimu, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po einamojo kaupimo laikotarpio pabaigos, už gaminančio vartotojo visą objekte Sukauptą kiekį, kuris yra perkeliams, sumoka gaminančio vartotojo pasirinktam naujam tiekėjui ar garantiniam tiekėjui, taikant operatoriaus pagal šių Taisyklių 1724 punktą apskaičiuotą ir Sukaupto kiekio perkėlimo metu galiojančią elektros energijos 1 kWh kainą, jeigu tarpusavio susitarimu nesusitarta kitaip.

Papildyta punktu:

Nr. 1-299, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19338

1724. Operatorius kiekvieną mėnesį apskaičiuoja ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo einamojo mėnesio pradžios savo interneto svetainėje paskelbia elektros energijos 1 kWh kainą, kuri lygi visų gaminančių vartotojų per laikotarpį nuo kaupimo laikotarpio pradžios iki praėjusio mėnesio pabaigos į elektros tinklus pateiktos elektros energijos kainos svertiniam vidurkiui, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

čia:

K – elektros energijos kaina, kuri taikoma atsiskaitant už sukauptą kiekį pagal šių Taisyklių 1723 punktą;

PEK svert. – visų gaminančių vartotojų per laikotarpį nuo kaupimo laikotarpio pradžios iki praėjusio mėnesio pabaigos į elektros tinklus pateiktos elektros energijos kainos svertinis vidurkis;

QPE,t – visų gaminančių vartotojų per laikotarpį nuo kaupimo laikotarpio pradžios iki praėjusio mėnesio pabaigos į elektros tinklus pateiktos elektros energijos kiekis, t valandą, kWh;

R – elektros energijos kaina elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje, t valandą, Eur/kWh;

QPE,T – visų gaminančių vartotojų per laikotarpį nuo kaupimo laikotarpio pradžios iki praėjusio mėnesio pabaigos į elektros tinklus pateiktos elektros energijos kiekis, kWh;

t – laikotarpio nuo kaupimo laikotarpio pradžios iki praėjusio mėnesio pabaigos valanda;

y – laikotarpio nuo kaupimo laikotarpio pradžios iki praėjusio mėnesio pabaigos valandų skaičius;

T – laikotarpis nuo kaupimo laikotarpio pradžios iki praėjusio mėnesio pabaigos.

Papildyta punktu:

Nr. 1-299, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19338

1725. Tuo atveju, jei tiekėjai ar garantinis tiekėjas nesusitaria dėl tarpusavio atsiskaitymo sąlygų ir nesudaro atskiros sutarties, gaminančio vartotojo buvęs tiekėjas ar garantinis tiekėjas ir naujas tiekėjas tarpusavyje atsiskaito šių Taisyklių pagrindu, pagal naujojo tiekėjo ar garantinio tiekėjo iš operatoriaus gautų duomenų pagrindu buvusiam tiekėjui ar garantiniam tiekėjui pateiktą sąskaitą, kurią buvęs tiekėjas ar garantinis tiekėjas apmoka ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po einamojo kaupimo laikotarpio pabaigos.

Papildyta punktu:

Nr. 1-299, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19338

1726. Tuo atveju, jei gaminantis vartotojas nutraukia sutartį su tiekėju arba nutraukiamas garantinis elektros energijos tiekimas ir nėra sudaroma nauja sutartis su kitu tiekėju, už Sukauptą kiekį, kuris apskaičiuojamas už laikotarpį nuo kaupimo laikotarpiu vykdomos apskaitos pradžios iki sutarties su tiekėju nutraukimo dienos ar garantinio elektros energijos tiekimo nutraukimo dienos, gaminančiam vartotojui kompensuojama tiekėjo ar garantinio tiekėjo iš anksto tarpusavio sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties su tiekėju nutraukimo dienos ar garantinio elektros energijos tiekimo nutraukimo dienos arba atsiskaitomosios sąskaitos tiekėjui ar garantiniam tiekėjui pateikimo dienos, jei gaminančio vartotojo atsiskaitomoji sąskaita nebuvo pateikta sutarties su tiekėju ar garantinio elektros energijos tiekimo nutraukimo dieną. Šiuo atveju, gaminančio vartotojo į elektros tinklus pateiktos elektros energijos, ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita objekte pradedama vykdyti iš naujo nuo elektros energijos tiekimo iš naujo tiekėjo ar garantinio tiekėjo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 1-299, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19338 

1727. Operatorius, prie kurio skirstomųjų tinklų yra prijungtas gaminantis vartotojas, yra atsakingas už gaminančio vartotojo Sukaupto kiekio, kuris nebuvo atgautas, perkėlimą naujam tiekėjui ar garantiniam tiekėjui, šio kiekio tęstinę apskaitą ir naujo tiekėjo informavimą, po gaminančio vartotojo tiekėjo pakeitimo, apie gaminančio vartotojo Sukauptą kiekį bei už buvusio ir naujo tiekėjo ar garantinio tiekėjo informavimą apie perkeltą Sukauptą kiekį.

Papildyta punktu:

Nr. 1-299, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19338

1728. Gaminantis vartotojas elektroniniu paštu, telefonu arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis informuoja operatorių apie jam nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais priklausančias elektros energijos vartojimo vietas, kuriose siekiama taikyti suminį atsiskaitymą (toliau – suminio atsiskaitymo grupė), ir sukaupto elektros energijos kiekio paskirstymo jo elektros energijos vartojimo vietose prioritetus.

Papildyta punktu:

Nr. 1-264, 2023-08-16, paskelbta TAR 2023-08-18, i. k. 2023-16375

 

1729. Nepriklausomas tiekėjas užtikrina suminį atsiskaitymą už gaminančio vartotojo pagamintą ir į elektros tinklus patiektą bei jo elektros energijos vartojimo vietose suvartotą elektros energijos kiekį. Suminis atsiskaitymas taikomas elektros energijos vartojimo vietose, kurios atitinka šiuos reikalavimus:

1729.1. gaminančiam vartotojui priklauso nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais;

1729.2. gaminančio vartotojo yra priskirtos suminio atsiskaitymo grupei;

1729.3. yra prijungtos prie to paties operatoriaus elektros tinklo;

1729.4. už naudojimosi elektros tinklais paslaugas elektros energijos vartojimo vietose atsiskaitoma mokant vienodą naudojimosi elektros tinklais paslaugos kainą arba persiuntimo paslaugos kainą (tarifą);

1729.5. gaminantis vartotojas yra sudaręs Elektros energetikos įstatymo 61 straipsnyje nurodytas sutartis su tuo pačiu nepriklausomu tiekėju;

1729.6. išrašomas vienas mokėjimo dokumentas už persiuntimo paslaugą (nebuitinių gaminančių vartotojų atveju).

Papildyta punktu:

Nr. 1-264, 2023-08-16, paskelbta TAR 2023-08-18, i. k. 2023-16375

 

17210. Sudarius suminio atsiskaitymo grupę, suminis atsiskaitymas pradedamas taikyti nuo kito kalendorinio mėnesio pirmosios dienos. Pradėjus taikyti suminį atsiskaitymą, elektros energijos kiekis, priskirtas atskiroms elektros energijos vartojimo vietoms iki suminio atsiskaitymo taikymo pradžios, yra apskaičiuojamas kaip bendras suminio atsiskaitymo grupės sukauptas elektros energijos kiekis.

Papildyta punktu:

Nr. 1-264, 2023-08-16, paskelbta TAR 2023-08-18, i. k. 2023-16375

 

17211. Gaminantis vartotojas turi teisę keisti sukaupto elektros energijos kiekio paskirstymo jo elektros energijos vartojimo vietose prioritetą ir vieną kartą per mėnesį į suminio atsiskaitymo grupę įtraukti naujas elektros energijos vartojimo vietas arba kai kurių elektros energijos vartojimo vietų atsisakyti. Į suminio atsiskaitymo grupę įtraukus naujų elektros energijos vartojimo vietų arba kai kurių elektros energijos vartojimo vietų atsisakius, suminis atsiskaitymas ir sukaupto elektros energijos kiekio paskirstymas pradedamas taikyti nuo kito mėnesio pirmosios dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 1-264, 2023-08-16, paskelbta TAR 2023-08-18, i. k. 2023-16375

 

17212. Taikydamas suminį atsiskaitymą operatorius paskirsto gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vietose sukauptą elektros energijos kiekį pagal gaminančio vartotojo operatoriui nurodytą sukaupto elektros energijos kiekio paskirstymo jo elektros energijos vartojimo vietose prioritetą. Suminio atsiskaitymo grupėje visų į ją įtrauktų elektros energijos vartojimo vietų prijungimo taškuose per kalendorinį mėnesį į tinklą patiektas elektros energijos kiekis yra sumuojamas ir kalendorinio mėnesio pabaigoje paskirstomas suminio atsiskaitymo grupę sudarančioms elektros energijos vartojimo vietoms.

Papildyta punktu:

Nr. 1-264, 2023-08-16, paskelbta TAR 2023-08-18, i. k. 2023-16375

 

17213. Sudarant suminio atsiskaitymo grupę arba į suminio atsiskaitymo grupę įtraukiant naujas elektros energijos vartojimo vietas arba kai kurių elektros energijos vartojimo vietų atsisakant, nenurodant šių vietų prioriteto eilės, pirmumo teisę turi tos elektros energijos vartojimo vietos, kurios į suminio atsiskaitymo grupę buvo įtrauktos pirmiausia.

Papildyta punktu:

Nr. 1-264, 2023-08-16, paskelbta TAR 2023-08-18, i. k. 2023-16375

 

17214. Jeigu gaminantis vartotojas pašalina elektros energijos vartojimo vietą iš suminio atsiskaitymo grupės, visas šiai vietai priskirtas elektros energijos kiekis lieka suminio atsiskaitymo grupėje ir yra paskirstomas kitoms suminio atsiskaitymo grupę sudarančioms elektros energijos vartojimo vietoms.

Papildyta punktu:

Nr. 1-264, 2023-08-16, paskelbta TAR 2023-08-18, i. k. 2023-16375

 

 1. Gaminančiam vartotojui, kai elektros energijos gamyba vykdoma elektrinėje, kurios prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, kurio elektros energijos apskaitos laikotarpis prasideda ar pasibaigia mėnesio viduryje, iš geografiškai nutolusios elektrinės priskirtas į elektros tinklus pateiktos elektros energijos kiekis apskaičiuojamas proporcingai dienų skaičiui.
 2. Gaminantys vartotojai už naudojimosi elektros tinklais paslaugas atsiskaito Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nurodytais būdais. Buitiniam gaminančiam vartotojui nepasirinkus naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainodaros, operatorius taiko šį atsiskaitymo už naudojimosi elektros tinklais būdą:

174.1. kai buitinis vartotojas tampa gaminančiu vartotoju įrengiant ir prijungiant elektrinę tame pačiame prijungimo prie elektros tinklų taške, – Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo  201 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytą atsiskaitymo būdą;

174.2. kai buitinis vartotojas tampa gaminančiu vartotoju priskiriant elektrinę ar jos dalį iš elektrinės, kuri yra geografiškai nutolusi nuo šio gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vietos, – Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo  201 straipsnio 5 dalies 2 punkte numatytą atsiskaitymo būdą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

 

 1. Tuo atveju, kai gaminantis vartotojas teisės aktuose nustatytais būdais perleidžia savo objektą su generavimo šaltiniu kitam asmeniui, į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita pradedama vykdyti nuo naujojo asmens (savininko) elektros energijos persiuntimo paslaugos ir (ar) pirkimo–pardavimo ir (ar) atsinaujinančių išteklių energijos pirkimo–pardavimo sutarties su operatoriumi ir (ar) tiekėju sudarymo ir (ar) pakeitimo, atnaujinimo datos. Pasikeitus objekto su generavimo šaltiniu savininkui, kai nesikeičia tiekėjas ir atsiskaitymo už naudojimąsi elektros tinklais būdas, pagamintas ir į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis gali būti priskirtas naujojo vartotojo objektui, sudarius ir (ar) pakeitus, atnaujinus elektros energijos persiuntimo paslaugos ir (ar) pirkimo–pardavimo sutartį su operatoriumi ir (ar) tiekėju. Pasikeitus gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vietai, kai nesikeičia tiekėjas ir atsiskaitymo už naudojimąsi elektros tinklais būdas, elektrinėje, kurios prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, pagamintas ir į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis gali būti priskirtas naujam vartotojo objektui, sudarius ir (ar) pakeitus, atnaujinus elektros energijos persiuntimo paslaugos ir (ar) pirkimo–pardavimo ir (ar) atsinaujinančių išteklių energijos pirkimo–pardavimo sutartį su operatoriumi ir (ar) tiekėju ir įrengus teisės aktuose nustatytos elektros apskaitos prietaisus.Punkto pakeitimai:

  Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 2. Gaminantis vartotojas už Trūkstamą kiekį ir jo persiuntimo paslaugą atsiskaito pagal sutartyse su operatoriumi ir (ar) tiekėju nustatytas sąlygas kaip įprastas vartotojas. Gaminantys vartotojai už Atgautą kiekį operatoriui moka naudojimosi elektros tinklais paslaugos kainą.
 3. Šio skyrius nuostatos mutatis mutandis taip pat taikomas gaminantiems vartotojams, kurių elektrinės prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku. Tais atvejais, kai gaminančio vartotojo elektrinė yra eksploatuojama asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, šie asmenys sudaro su gaminančiais vartotojais sutartis, kuriose nustato gaminančių vartotojų nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų geografiškai nutolusių generavimo šaltinių eksploatavimo (įskaitant generavimo šaltinių priežiūros bei administravimo), apmokėjimo už suteiktas paslaugas sąlygas ir tvarką. Asmenys, vykdantys veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, gaminantys vartotojai, kurių elektrinės prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, bendradarbiauja su operatoriumi ir teikia jam visą reikiamą informaciją, susijusią su gaminančių vartotojų generavimo šaltinių eksploatavimu.
 4. Elektros energijos, pagamintos asmenų, vykdančių veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, eksploatuojamuose generavimo šaltiniuose, nepriskirtuose gaminantiems vartotojams, patiekimui į operatoriaus elektros tinklą šio skyriaus nuostatos nėra taikomos.

 

 

XIII skyrius. Skundų, prašymų nagrinėjimas ir ginčų sprendimas. 

 1. Vartotojo ir tiekėjo ar operatoriaus ginčai nagrinėjami Energetikos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka.

180.Vartotojų skundai nagrinėjami Energetikos įstatymo 341 straipsnyje nustatyta tvarka.

______________

 

 

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių

1 priedas

 

BUITINIŲ VARTOTOJŲ DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGIJOS IMTUVŲ VEIKIMO VALANDŲ SKAIČIUS PER PARĄ

 

Lentelė. Buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų veikimo valandų skaičius per parą (kai operatorius laikinai leidžia vartoti elektros energiją be apskaitos prietaisų)

 

Eil.

Nr.

Elektros energijos imtuvų ir elektrifikuotų procesų pavadinimai Veikimo valandų skaičius per parą vienam elektros energijos imtuvui ar elektrifikuotam procesui
Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Apšvietimas buto, kambario, namo 8 7 5 4 4 4 4 4 5 7 8 8
šiltnamio 14 14 13 11 9 4 4 5 7 12 14 15
kiemo, garažo 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2
2. Patalpų šildymas buto, kambario, namo 14 14 12 8 0 0 0 0 4 12 14 14
šiltnamio 19 20 20 16 9 0 0 0 9 18 19 19
viryklė (iki 1 kW) 12 12 12 6 0 0 0 0 6 12 12 12
pirties 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Viryklė, televizorius, kompiuteris, metalo ir medžio apdirbimo staklės, suvirinimo įrenginys 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4. Virtuvinis kombainas, mikrobangų krosnelė, pašarų smulkintuvas, lygintuvas akumuliatoriams krauti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Virdulys, pieno separatorius, tešlos maišyklė, laidynė, grindų blizgintuvas, galąstuvas, dulkių siurblys 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
6. Orkaitė (grilis), radijas, garso ir vaizdo magnetofonas, namų kino sistema, muzikinis centras 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7. Vandens šildytuvas 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4
8. Sulčiaspaudė 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9. Daržovių apdorojimo įrenginys 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0
10. Sviestamušė, skalbiamoji mašina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11. Malūnas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12. Vandens siurblys 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13. Kuro siurblys 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5
14. Šaldytuvas (kompresorinis) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
15. Šaldytuvas (absorbcinis), medienos džiovinimo įrenginys 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
16. Betono maišyklė 1 1 7 7 8 8 8 8 8 8 1 1
17. Kompresorius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18. Statybos apdailos įrenginys 3 3 3 4 5 6 6 6 5 4 3 3
19. Parketo šlifavimo aparatas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20. Pjūklas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21. Mėšlo šalinimo transporteris 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2
22. Melžimo aparatas 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
23. Liftas 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
24. Keltas, kabamasis keltuvas 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1
25. Įrenginiai automobilių ratams montuoti ir balansuoti 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
26. Indaplovė 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27. Fontano siurblys 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0
28. Oro kondicionierius 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
29. Cirkuliacinis siurblys 24 24 24 24 0 0 0 0 24 24 24 24
30. Šaldiklis 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
31. Skalbinių elektrinis džiovintuvas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32. Plaukų džiovintuvas 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
33. Elektrinis garų surinktuvas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
34. Gruzdintuvė, skrudintuvas, kepimo krosnelė ir kiti buitiniai prietaisai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35. Ventiliatorius 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0
36. Kavos virimo aparatas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37. Elektrinė siuvimo ir mezgimo mašina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38. Elektrinis vonios šildytuvas („gyvatukas“) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
39. Baseino filtravimo įranga 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
40. Liftas (buitinis) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41. Elektrinė žoliapjovė 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
42. Hidroforas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
43. Apsaugos sistema 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

 

Pastabos:

 1. Visų kitų šioje lentelėje nepaminėtų naudojamų elektros energijos imtuvų veikimo valandų skaičius per parą nurodomas operatoriaus leidime, susitarus su vartotoju.
 2. Lifto suvartotos elektros energijos kiekis (sutarties šalių susitarimu) gali būti apskaičiuotas ir pagal lifto keliamąją galią.

 

_________________

 

 

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių

2 priedas

 

(Akto formos pavyzdys)

 

ELEKTROS ENERGIJOS VARTOJIMO VIETOS APŽIŪROS

AKTAS NR._________

___________________

(data)

___________________

(vieta)

Šis aktas surašytas ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(elektros energijos vartotojo (objekto) pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(vartotojo (objekto) adresas)

dalyvaujant _________________________________________________________________

(savininko, nuomininko, vartotojo atstovo pareigos, vardas, pavardė, įmonės kodas)

ir liudytojams:_______________________________________________________________

(liudytojų vardai, pavardės, gyvenamoji vieta)

 

Aktą surašė: _________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas)

 

Apžiūros metu nustatyta, kad vartotojo: ________________

(abonentinis Nr., kodas)

 

Elektros apskaitos prietaisas:

Nr. Tipas Įtampa, V Srovė, A Atvadas (orinis, kabelis) EAP sumontuotas

 

Rodmenys:

T1 T2 arba D T3 T4 arba N (Q+) (Q-)

 

Vartotojo elektros įrenginiai prijungti prie _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(SP, TP, TR, atramos ar pan.; nurodyti pavadinimą ir Nr.)

Plombų numeriai ir įspaudai ____________________________________________________

(įvadinės elektros apskaitos spintos (skydelio), įvadinio atjungimo aparato,

___________________________________________________________________________

matavimo transformatorių, elektros apskaitos prietaiso gaubto ir gnybtų dangtelio, jungiamųjų gnybtų, bandymo

___________________________________________________________________________

gnybtynų ar pan. (nurodyti plombos Nr., visus įspaudus)

 

Apžiūros metu nustatytas Taisyklių pažeidimas, jo vieta ir (ar) kitos aplinkybės:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Prie akto pridedama: __________________________________________________________

(prijungimo schema, vokas su nuimtomis pažeistomis plombomis, el. apskaitos prietaiso

___________________________________________________________________________

apžiūros protokolas, maišelis su daiktiniais įrodymais, daiktinių įrodymų paėmimo protokolas, fotografijos,

___________________________________________________________________________

vaizdo ar garso juosta ar pan.)

 

Elektros persiuntimas, tiekimas ___________________, įvadinio atjungimo aparato ir

(nutrauktas, nenutrauktas)

elektros apskaitos prietaiso gnybtų dangtelis, įvadinė elektros apskaitos spinta (skydelis) užplombuota

___________ plombomis Nr. ____________.

(skaičius)

 

Į šio akto svarstymą komisijoje vartotojas turi atvykti į __________ adresu: ______________

_____ kabinetą 20__m.______________d. nuo_________ iki_________ val., telefono Nr. __

Su savimi turėti asmens dokumentą. Vartotojas turi teisę pateikti komisijai paaiškinimus, papildomus dokumentus, kitą šio akto svarstymui svarbią informaciją. Vartotojas turi teisę į komisijos posėdį pasikviesti savo atstovą. Vartotojas turi teisę nedalyvauti komisijos posėdyje (šiuo atveju komisija šį aktą turi teisę apsvarstyti ir sprendimą priimti vartotojui nedalyvaujant).

 

Aktas surašytas 2 arba 3 egz., iš kurių antras egz. įteiktas elektros energijos vartotojui, trečias – tiekėjui (kai surašo operatorius).

 

Surašiusiųjų aktą vardai, pavardės ir parašai: _______________________________________

Liudytojų (jei buvo) vardai, pavardės ir parašai: ____________________________________

Vartotojo paaiškinimas_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Su akto turiniu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau_______________________________

(vartotojo, jo atstovo pareigos, vardas, pavardė

___________________________________________________________________________

(įskaitomai), parašas)

Vartotojo kontaktinis telefono numeris ____________________________________________

 

Pastaba. Kai įrodymais nustatomas neapskaitinio elektros energijos vartojimo asmeniniams ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti faktas, suvartotas elektros energijos kiekis perskaičiuojamas tokia tvarka: jei buitinis vartotojas suteikia galimybę operatoriaus darbuotojui ar operatoriaus įgaliotam trečiajam asmeniui patikrinti elektros energijos vartojimo vietą ir nustatyti tuo metu esančių elektros imtuvų galią, tai patiekta elektros energija ar elektros energijos persiuntimo paslaugos vertė perskaičiuojama pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią taikant buitinių vartotojų dažniausiai vartojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę (Taisyklių 1 priedas); jei buitinis vartotojas visuomeninio tiekėjo ar operatoriaus darbuotojui nesuteikia galimybės nustatyti veikiančių elektros energijos imtuvų galią, tai persiųsta elektros energija perskaičiuojama pagal buitiniam vartotojui sutartyje nustatytą leistiną naudoti galią, o jei sutartis nesudaryta – pagal leistiną naudoti galią ribojančių įrenginių duomenis apskaičiuotą leistinąją naudoti galią ir 24 valandų per parą trukmę (Taisyklių 132.8 papunktis).

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

 

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo

taisyklių 3 priedas

 

(Akto formos pavyzdys)

 

ATSISKAITYMO UŽ SUVARTOTĄ ELEKTROS ENERGIJĄ (SUTRIKUS APSKAITOS PRIETAISŲ VEIKIMUI) AKTAS  Nr. ________

 

___________________

(data)

___________________

(vieta)

Šis aktas surašytas _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(elektros energijos vartotojo (objekto) pavadinimas ir adresas)

 

Vartotojui suteiktas kodas: _______________________________

 

Vartotojas dalyvauja / nedalyvauja: _______________________________

(reikalinga pabraukti)

 

Dalyvaujant ______________________________________________________________________

(vartotojo (jo atstovo): fizinio asmens vardas, pavardė, adresas; juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, pareigos)

 

Elektros apskaitos prietaisas:

Tipas Nr. Įtampa, V Srovė, A EAP įrengimo vieta

 

Rodmenys:

T1 T2 arba D T3 T4 arba N (Q+) (Q-)

 

 

Elektros apskaitos prietaisų veikimo sutrikimo priežastys ir būklė:___________________________

________________________________________________________________________________

(trumpas gedimo aprašymas)

 

 

 

Elektros apskaitos prietaisų veikimo sutrikimo metu

 

Pažymėti

 

Suderintas informacijos pateikimo būdas

 

Pažymėti

 

1. Elektros energija neapskaityta

 

 

 

1. Elektroniniu paštu

 

 

 

2. Elektros energija apskaityta netiksliai

 

 

 

2. Objekto adresu

 

 

 

3. Elektros energija apskaityta

 

 

 

3. Vartotojo adresu

 

 

 

4. Elektros energija apskaityta ne pagal pasirinktą tarifo planą

 

 

 

4. Kita (nurodyti pageidaujamą korespondencijos adresą)

 

 

 

5. Kita

 

 

 

 

 

 

Elektros energijos perskaičiavimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis.
 

Aktą surašė:

 

(juridinio asmens įgaliotų asmenų, surašiusių (dalyvavusių surašant) aktą, pareigos, vardai, pavardės)
 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-231, 2013-12-04, Žin., 2013, Nr. 125-6396 (2013-12-07), i. k. 113203NISAK0001-231

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-63, 2015-03-10, paskelbta TAR 2015-03-13, i. k. 2015-03737

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-69, 2016-03-01, paskelbta TAR 2016-03-07, i. k. 2016-04332

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-94, 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-18, i. k. 2016-05397

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-311, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-12-05, i. k. 2016-28162

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-92, 2017-04-06, paskelbta TAR 2017-04-11, i. k. 2017-06169

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-275, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-06, i. k. 2017-17504

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-336, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21135

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-159, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08996

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-240, 2018-08-29, paskelbta TAR 2018-08-29, i. k. 2018-13556

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-264, 2019-09-30, paskelbta TAR 2019-09-30, i. k. 2019-15494

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-163, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14530

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-299, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19338

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-10, 2021-01-29, paskelbta TAR 2021-01-29, i. k. 2021-01659

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-175, 2021-07-26, paskelbta TAR 2021-07-26, i. k. 2021-16474

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-305, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23257

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-202, 2022-06-22, paskelbta TAR 2022-06-22, i. k. 2022-13369

Dėl energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-196, 2023-06-30, paskelbta TAR 2023-06-30, i. k. 2023-13412

Dėl energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-264, 2023-08-16, paskelbta TAR 2023-08-18, i. k. 2023-16375

Dėl energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-349, 2023-11-24, paskelbta TAR 2023-11-24, i. k. 2023-22692

Dėl energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-37, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02517

Dėl energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo