III dalis. Nuteistųjų asmeninių teisių apribojimo bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos.

VII skyrius

Neteko galios nuo 2011-07-05.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. XI-1474, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3961 (2011-07-05)

 

VIII skyrius. Viešųjų darbų bausmės vykdymo tvarka ir sąlygos.

39 straipsnis. Viešųjų darbų bausmės vykdymo pradžia ir vieta

 1. Nuosprendis, kuriuo paskirta viešųjų darbų bausmė, pradedamas vykdyti nuo jo nuorašo gavimo probacijos tarnyboje dienos.
 2. Viešųjų darbų atlikimo vietą ir darbą parenka probacijos tarnyba pagal sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ar kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų (toliau – darbdaviai, pas kuriuos atliekama viešųjų darbų bausmė) paraiškas. Darbas parenkamas atsižvelgiant, kiek tai įmanoma, į nuteistojo specialybę ar profesiją, gyvenamąją vietą ir nuteistojo pageidavimą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-743, 2010-04-13, Žin., 2010, Nr. 48-2293 (2010-04-27)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1818, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11069

Nr. XIII-2264, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11180

 

40 straipsnis. Neteko galios nuo 2015-09-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XII-1818, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11069

 

41 straipsnis. Viešųjų darbų atlikimo sąlygos

 1. Nuteistasis, kuriam paskirta viešųjų darbų bausmė, privalo per teismo paskirtą laiką neatlygintinai dirbti teismo nustatytą valandų skaičių per mėnesį visuomenės labui.
 2. Viešuosius darbus atliekantiems nuteistiesiems netaikomas Darbo kodeksas ir kiti darbo įstatymai. Viešuosius darbus atliekantys nuteistieji gali savo noru apdrausti sveikatą Sveikatos draudimo įstatymo ir kitų sveikatos draudimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ar kita valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, nevyriausybinė organizacija, kurioje atliekami viešieji darbai, turi užtikrinti nuteistiesiems saugias ir sveikas darbo sąlygas, atitinkančias darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Nuteistieji prieš viešųjų darbų pradžią instruktuojami, kaip saugiai dirbti jiems paskirtus darbus, ir, jei reikia, nemokamai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1818, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11069

Nr. XIII-2555, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19863

 

 1. Žala, kurią padaro nuteistasis atlikdamas viešuosius darbus sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ar kitai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, nevyriausybinei organizacijai, kurioje atliekami viešieji darbai, arba tretiesiems asmenims, taip pat žala, kurią viešųjų darbų atlikimu nuteistajam padaro sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ar kita valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, nevyriausybinė organizacija, kurioje atliekami viešieji darbai, arba tretieji asmenys, atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1818, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11069

Nr. XIII-2555, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19863

 

42 straipsnis. Viešųjų darbų atlikimo laikas

 1. Viešųjų darbų atlikimo laikas skaičiuojamas mėnesiais.
 2. Nuteistojo dirbtų valandų skaičius per mėnesį turi būti ne mažesnis už teismo paskirtą bausmės laiką. Jeigu nuteistasis dėl ligos ar kitų pateisinamų priežasčių nustatyto darbo valandų skaičiaus neišdirbo, teismas probacijos tarnybos teikimu gali pratęsti viešųjų darbų laiką, kol nuteistasis išdirbs paskirtas valandas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2264, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11180

 

 1. Į viešųjų darbų bausmės atlikimo laiką įskaitomas šios bausmės atlikimo metu paskirto sulaikymo ir kardomosios priemonės – suėmimo laikas, jeigu nuteistasis vėliau buvo išteisintas arba ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, arba kardomoji priemonė buvo pripažinta nepagrįsta (neteisėta).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1818, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11069

 

43 straipsnis. Probacijos tarnybos teisės ir pareigos vykdant viešųjų darbų bausmę

 1. Vykdydama viešųjų darbų bausmę, probacijos tarnyba turi teisę:

1) kviesti nuteistąjį atvykti į probacijos tarnybą;

2) neatlygintinai gauti iš valstybės, savivaldybių ir kitų institucijų, įstaigų, organizacijų valstybės informacinių išteklių duomenis ir dokumentus bei kitą informaciją, reikalingus viešųjų darbų bausmei įvykdyti, arba susipažinti su šia informacija;

3) tvarkyti nuteistųjų asmens duomenis;

4) sudaryti ir nutraukti sutartis su darbdaviais, pas kuriuos atliekama viešųjų darbų bausmė;

5) lankytis viešųjų darbų atlikimo vietose.

 1. Probacijos tarnyba gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų teisių.
 2. Vykdydama viešųjų darbų bausmę, probacijos tarnyba privalo:

1) motyvuoti ir skatinti nuteistuosius atlikti viešuosius darbus;

2) bendradarbiauti su darbdaviais, pas kuriuos atliekama viešųjų darbų bausmė;

3) tikrinti, kaip nuteistasis atlieka viešuosius darbus ir kaip darbdaviai, pas kuriuos atliekama viešųjų darbų bausmė, vykdo šiame Kodekse nustatytas pareigas;

4) Baudžiamojo kodekso ir šio Kodekso nustatytais atvejais pateikti teikimą teismui dėl nuteistojo viešųjų darbų bausme atleidimo nuo bausmės arba šios bausmės pakeitimo kita bausme, viešųjų darbų laiko pratęsimo;

5) teikti informaciją nuteistiesiems apie bausmės vykdymo tvarką ir sąlygas, jų teises ir pareigas;

6) užtikrinti informacijos apie nuteistąjį konfidencialumą;

7) atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2338, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4278 (2004-07-24)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1818, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11069

Nr. XIII-2264, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11180

 

44 straipsnis. Darbdavių, pas kuriuos atliekama viešųjų darbų bausmė, pareigos

Darbdaviai, pas kuriuos atliekama viešųjų darbų bausmė, privalo:

1) kontroliuoti nuteistųjų elgesį darbo metu;

2) pranešti probacijos tarnybai apie nuteistųjų vengimą atlikti bausmę, apie nuteistųjų laikinąjį nedarbingumą, sužalojimą ir mirtį, taip pat kitas svarbias aplinkybes;

3) tvarkyti nuteistųjų darbo laiko apskaitą ir šiuos duomenis kartą per mėnesį pateikti probacijos tarnybai;

4) atlikti kitas šiame Kodekse, Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir su probacijos tarnyba sudarytoje sutartyje nustatytas pareigas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1818, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11069

Nr. XIII-2264, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11180

 

45 straipsnis. Neteko galios nuo 2015-09-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XII-1818, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11069