Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2024-03-27

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas.

Specialioji dalis.

XV skyrius. Nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai.

99 straipsnis. Genocidas

Tas, kas siekdamas fiziškai sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių bet kuriai nacionalinei, etninei, rasinei, religinei, socialinei ar politinei grupei, organizavo, vadovavo ar dalyvavo juos žudant, kankinant, žalojant, trikdant jų protinį vystymąsi, deportuojant, kitaip sudarant tokias gyvenimo sąlygas, kad jos lėmė visų jų ar dalies žūtį, ribojo toms grupėms priklausančių žmonių gimstamumą ar prievarta perdavė jų vaikus kitoms grupėms,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

 

100 straipsnis. Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis

Tas, kas tyčia, vykdydamas ar remdamas valstybės ar organizacijos politiką dideliu mastu arba sistemingai užpuldinėti civilius, juos žudė arba sunkiai sutrikdė jų sveikatą; sudarė tokias gyvenimo sąlygas, kad jos lėmė žmonių žūtį; pavergė žmones; deportavo ar prievarta perkėlė gyventojus; neteisėtai įkalino ar kitaip apribojo fizinę žmonių laisvę pažeidžiant tarptautinės teisės normas; kankino; žagino ar seksualiai prievartavo žmones, įtraukė juos į seksualinę vergovę ar vertė juos užsiimti prostitucija; neteisėtai atėmė priverstinai apvaisintai moteriai laisvę siekiant pakeisti gyventojų etninę sudėtį ar darant kitą tarptautinės teisės normų pažeidimą; priverstinai sterilizavo žmones arba darė kitokius panašaus pobūdžio seksualinės prievartos veiksmus; persekiojo kurią nors žmonių grupę ar bendriją dėl politinių, rasinių, nacionalinių, etninių, kultūrinių, religinių, lyties ar kitų motyvų, kuriuos draudžia tarptautinė teisė; žmones sulaikė, areštavo, pagrobė ar kitaip atėmė jų laisvę, kai toks laisvės atėmimas nepripažįstamas, ar nepranešė apie žmonių likimą arba buvimo vietą; vykdė apartheidą,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1291, 2011-03-22, Žin., 2011, Nr. 38-1805 (2011-03-31)

 

1001 straipsnis. Priverstinis dingimas

Tas, kas veikdamas kaip valstybės atstovas arba asmuo ar asmenų grupė, veikiantys valstybės leidimu, palaikymu ar pritarimu, sulaikė, suėmė, pagrobė asmenį ar kitaip atėmė jo laisvę, kai atsisakoma pripažinti tokį sulaikymą, suėmimą, pagrobimą ar laisvės atėmimą, arba slėpė dingusio asmens likimą ar buvimo vietą,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki penkiolikos metų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XI-1291, 2011-03-22, Žin., 2011, Nr. 38-1805 (2011-03-31)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2085, 2023-06-22, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13986

 

1002 straipsnis. Vaikų atskyrimas

Tas, kas neteisėtai atskyrė vaikus, žinodamas, kad šie vaikai, jų tėvai ar globėjai nukentėjo nuo šio kodekso 1001 straipsnyje numatytų nusikalstamų veikų,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-776, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-24, i. k. 2014-03404

 

1003 straipsnis. Kankinimas

 1. Tas, kas vykdydamas valstybės politiką arba veikdamas valstybės leidimu, kurstymu, palaikymu ar pritarimu, bet kokiu būdu kankino arba kitaip itin žiauriai elgėsi su žmogumi taip sukeldamas nukentėjusiam asmeniui stiprų fizinį ar psichinį skausmą arba dideles kančias,

baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2085, 2023-06-22, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13986

 

 1. Šiame straipsnyje nurodytu kankinimu nelaikomas teisėtomis valstybės prievartos priemonėmis ir (ar) sankcijomis sukeliamas, joms būdingas arba su jų taikymu tiesiogiai susijęs skausmas ar kančios.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2334, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12378

 

101 straipsnis. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas

Tas, kas karo, ginkluoto konflikto, agresijos, okupacijos ar aneksijos metu įsakė, kurstė ar organizavo žudyti ar žudė tarptautinės humanitarinės teisės saugomus asmenis,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1291, 2011-03-22, Žin., 2011, Nr. 38-1805 (2011-03-31)

 

102 straipsnis. Civilių trėmimas ar perkėlimas

Tas, kas karo, ginkluoto konflikto metu arba agresijos, okupacijos ar aneksijos metu įsakė, kurstė ar organizavo tremti ar trėmė civilius gyventojus iš okupuotos ar aneksuotos teritorijos į okupavusios ar aneksavusios arba trečiosios šalies teritoriją; įsakė, kurstė ar organizavo perkelti ar prievarta išvaryti arba perkėlė ar prievarta išvarė okupuotos ar aneksuotos valstybės civilius gyventojus tos valstybės teritorijoje pažeisdamas tarptautinės teisės normas; įsakė, kurstė ar organizavo perkelti ar perkėlė okupavusios valstybės civilius gyventojus į okupuotos šalies teritoriją,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

Nr. XI-1291, 2011-03-22, Žin., 2011, Nr. 38-1805 (2011-03-31)

 

103 straipsnis. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais ar jų turto apsaugos pažeidimas

 1. Tas, kas karo ar ginkluoto konflikto arba agresijos, okupacijos ar aneksijos metu įsakė, kurstė ar organizavo nežmoniškai elgtis ar nežmoniškai elgėsi su tarptautinės humanitarinės teisės saugomais asmenimis: juos sunkiai sužalojo, susargdino arba kankino; atliko su jais biologinį ar medicininį eksperimentą, neteisėtai paėmė persodinti jų organą ar audinį, neteisėtai ėmė jų kraują arba kitaip nežmoniškai su jais elgėsi; ėmė juos įkaitais; baudė kriminalinėmis bausmėmis be nepriklausomo ir nešališko teismo sprendimo ar be gynybos garantijų teisme; taikė kolektyvines bausmes; žagino ar seksualiai prievartavo žmones, įtraukė juos į seksualinę vergovę ar vertė juos užsiimti prostitucija; priverstinai sterilizavo arba apvaisino; naudojo bauginimo ir teroro priemones; neteisėtai suvaržė ar atėmė jų laisvę; atskyrė vaikus nuo tėvų ar globėjų; sukėlė jiems mirties nuo bado grėsmę; neteisėtai atėmė, konfiskavo civilių asmenų turtą ar vykdė didelio masto jo nusavinimą, nepateisinamą karo būtinumu; užgauliai žemino jų orumą; vertė pereiti į kitą tikėjimą; išniekino nukautųjų palaikus,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dvylikos metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką panaudodamas apgaulę, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1291, 2011-03-22, Žin., 2011, Nr. 38-1805 (2011-03-31)

 

104 straipsnis. Neteko galios nuo 2011-03-31.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1291, 2011-03-22, Žin., 2011, Nr. 38-1805 (2011-03-31)

 

105 straipsnis. Civilių ar karo belaisvių prievartinis panaudojimas priešo ginkluotosiose pajėgose

 1. Tas, kas karo, ginkluoto konflikto, agresijos, okupacijos ar aneksijos metu pažeisdamas tarptautinę humanitarinę teisę vertė civilius ar karo belaisvius tarnauti jų priešo ginkluotosiose pajėgose, naudojo juos kaip gyvąjį skydą karo operacijoje, ėmė ar verbavo vaikus iki aštuoniolikos metų į ginkluotąsias pajėgas arba panaudojo juos karo operacijoje,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.

 1. Tas, kas ėmė arba verbavo vaikus iki aštuoniolikos metų į karo tarnybą valstybės ginkluotosioms pajėgoms nepriklausančiose ginkluotose grupėse arba panaudojo juos karo operacijoje,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dvylikos metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

Nr. XI-1291, 2011-03-22, Žin., 2011, Nr. 38-1805 (2011-03-31)

 

106 straipsnis. Saugomų objektų naikinimas, nacionalinių vertybių grobstymas, naikinimas ar gadinimas

Tas, kas davė karo būtinumu nepateisinamą įsakymą naikinti arba naikino tarptautinių sutarčių ar valstybės vidaus teisės aktų saugomus istorinius paminklus, kultūros, meno, švietimo, auklėjimo, mokslo ar religijos objektus, naudojo tokius objektus arba juos supančią aplinką karo veiksmams, grobstė ar pasisavino nacionalines vertybes okupuotoje ar aneksuotoje teritorijoje ar vandališkais veiksmais jas naikino ar gadino ir padarė didelės žalos,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dvylikos metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1291, 2011-03-22, Žin., 2011, Nr. 38-1805 (2011-03-31)

 

107 straipsnis. Vilkinimas repatrijuoti karo belaisvius

Tas, kas po taikos sutarties sudarymo ar karo veiksmų nutraukimo, nepateisinamai vilkino paleisti ar repatrijuoti karo belaisvius,

baudžiamas laisvės atėmimu iki trejų metų arba bauda.

 

108 straipsnis. Vilkinimas paleisti internuotus civilius ar trukdymas repatrijuoti kitiems civiliams

Tas, kas po karo veiksmų nutraukimo nepateisinamai vilkino paleisti internuotus civilius ar neleido kitiems to pageidaujantiems civiliams repatrijuoti į Tėvynę iš ginkluoto konflikto teritorijos,

baudžiamas laisvės atėmimu iki trejų metų arba bauda.

 

109 straipsnis. Neteisėtas Raudonojo Kryžiaus, Raudonojo Pusmėnulio, Raudonojo Kristalo, Jungtinių Tautų Organizacijos emblemos ar kitos tarptautinės humanitarinės teisės saugomos emblemos (ženklo), ar pavadinimo panaudojimas

Tas, kas ginkluoto konflikto metu neteisėtai panaudojo Raudonojo Kryžiaus, Raudonojo Pusmėnulio, Raudonojo Kristalo, Jungtinių Tautų Organizacijos emblemą ar kitą tarptautinės humanitarinės teisės saugomą emblemą (ženklą), ar pavadinimą,

baudžiamas laisvės atėmimu iki trejų metų arba bauda.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1433, 2008-01-18, Žin., 2008, Nr. 15-516 (2008-02-05)

Nr. XI-1291, 2011-03-22, Žin., 2011, Nr. 38-1805 (2011-03-31)

 

110 straipsnis. Agresija

Tas, kas sukėlė agresiją prieš kitą valstybę ar jai vadovavo,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

 

111 straipsnis. Draudžiama karo ataka

 1. Tas, kas įsakė vykdyti ar vykdė tarptautinės humanitarinės teisės draudžiamą karo ataką prieš civilius, medicinos ar civilinės gynybos personalą, karo ar civilinę ligoninę, medicinos punktą, sužeistus asmenis ar ligonius vežančią transporto priemonę, Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto ar nacionalinės Raudonojo Kryžiaus, ar Raudonojo Pusmėnulio draugijos personalą, karo ataką prieš neginamą gyvenvietę ar demilitarizuotą zoną, karo ataką prieš saugomą kultūros vertybę, karo ataką, nepasirinkęs konkretaus taikinio ir žinodamas, kad dėl jos gali žūti civiliai ar būti sunaikintas civilinis objektas, arba karo ataką prieš aiškiai iš mūšio pasitraukusius ir nesipriešinančius kombatantus ar kitus asmenis,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų.

 1. Tas, kas įsakė vykdyti ar vykdė prieštaraujančią tarptautinei humanitarinei teisei karo ataką prieš didelį pavojų aplinkai ir žmonėms keliantį objektą – atominę elektrinę, užtvanką, nuodingųjų medžiagų saugyklą ar kitą panašų objektą, žinodamas, kad dėl jos gali atsirasti labai sunkių padarinių, arba karo ataką naudojant masinio naikinimo ginklą,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1291, 2011-03-22, Žin., 2011, Nr. 38-1805 (2011-03-31)

 

112 straipsnis. Uždraustų karo priemonių naudojimas

Tas, kas pažeisdamas Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar visuotinai pripažintų tarptautinių papročių dėl karo priemonių ar kariavimo būdų nuostatas įsakė karo veiksmuose panaudoti arba panaudojo uždraustas karo priemones ar kariavimo būdus,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.

 

113 straipsnis. Marodieriavimas

Tas, kas įsakė grobti ar grobė kautynių lauke turtą iš nukautų ar sužeistų asmenų,

baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1291, 2011-03-22, Žin., 2011, Nr. 38-1805 (2011-03-31)

 

1131 straipsnis. Aplaidus arba netinkamas vado pareigų vykdymas

 1. Tas, kas aplaidžiai vykdė vado pareigas ir dėl to jam teisiškai ar faktiškai pavaldūs asmenys padarė šiame skyriuje numatytą nusikalstamą veiką,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

 1. Tas, kas vykdė vado pareigas žinodamas, kad jam teisiškai ar faktiškai pavaldūs asmenys padarė ar ketino padaryti šiame skyriuje numatytą nusikalstamą veiką, arba nepaisydamas šios informacijos ir nesiėmęs visų būtinų ir pagrįstų, nuo jo priklausančių priemonių, kad užkirstų kelią šių nusikalstamų veikų padarymui ar kėsinimuisi jas padaryti, arba neperdavęs šios informacijos kompetentingoms institucijoms ištirti,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.

 1. Asmuo atsako pagal šio straipsnio 1 dalį tik tais atvejais, kai joje numatyta veika padaryta dėl neatsargumo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XI-1291, 2011-03-22, Žin., 2011, Nr. 38-1805 (2011-03-31)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2085, 2023-06-22, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13986

 

XVI skyrius. Nusikaltimai Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai.

114 straipsnis. Valstybės perversmas

 1. Tas, kas organizavo ar dalyvavo sąmoksle valstybės perversmui įvykdyti arba dalyvavo perversme,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki dvidešimties metų.

 1. Tas, kas darydamas šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką panaudojo ginkluotą jėgą arba jeigu dėl jo veikos atsirado sunkių padarinių,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

 1. Nuo baudžiamosios atsakomybės atleidžiamas šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytame sąmoksle dalyvavęs asmuo, jeigu jis savo noru valstybės institucijai suteikė svarbią informaciją apie rengiamą valstybės perversmą.

 

115 straipsnis. Kėsinimasis į Lietuvos Respublikos Prezidento gyvybę

Tas, kas kėsinosi į Lietuvos Respublikos Prezidento gyvybę,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

 

116 straipsnis. Kėsinimasis į kitos valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos atstovo gyvybę

Tas, kas kėsinosi į oficialiai Lietuvos Respublikoje esančio kitos valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos atstovo gyvybę,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

 

117 straipsnis. Išdavystė

Lietuvos Respublikos pilietis, karo metu ar po karo padėties paskelbimo perėjęs į priešo pusę arba padėjęs priešui veikti prieš Lietuvos valstybę,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų.

 

118 straipsnis. Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką

 1. Tas, kas padėjo kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką – jos konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki septynerių metų.

 1. Nuo baudžiamosios atsakomybės atleidžiamas asmuo, padaręs šiame straipsnyje numatytą nusikalstamą veiką, jeigu jis iki jo pripažinimo įtariamuoju prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir aktyviai bendradarbiavo nustatant užsienio valstybės ar jos organizacijos atstovus ir jų vykdomą veiklą, nukreiptą prieš Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią.
 2. Šio straipsnio 2 dalis netaikoma asmeniui, kuris šiame straipsnyje ar šio kodekso 119 straipsnyje nustatytais pagrindais nuo baudžiamosios atsakomybės jau buvo atleistas, taip pat jeigu dėl šio straipsnio 1 dalyje numatytos veikos padarymo žuvo žmogus ar atsirado kitokių sunkių padarinių.
 3. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1117, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-06-01, i. k. 2022-11875

 

119 straipsnis. Šnipinėjimas

 1. Tas, kas turėdamas tikslą perduoti užsienio valstybei, jos organizacijai pagrobė, pirko ar kitaip rinko informaciją, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis, arba šią informaciją perdavė užsienio valstybei, jos organizacijai ar jų atstovui,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki dešimties metų.

 1. Tas, kas vykdydamas kitos valstybės ar jos organizacijos užduotį pagrobė, pirko ar kitaip rinko arba perdavė informaciją, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis, arba kitą užsienio valstybės žvalgybą dominančią informaciją,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo šešerių iki penkiolikos metų.

 1. Nuo baudžiamosios atsakomybės atleidžiamas asmuo, padaręs šio straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką, jeigu jis iki jo pripažinimo įtariamuoju prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir aktyviai bendradarbiavo nustatant užsienio valstybės ar jos organizacijos atstovus, kuriems turėjo būti perduota ar buvo perduota surinkta informacija, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis.
 2. Nuo baudžiamosios atsakomybės atleidžiamas asmuo, padaręs šio straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką, jeigu jis iki jo pripažinimo įtariamuoju prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir aktyviai bendradarbiavo nustatant užsienio valstybės ar jos organizacijos atstovus ir išaiškinant jų vykdomą veiklą, susijusią su informacijos, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis, arba kitos užsienio valstybės žvalgybą dominančios informacijos rinkimu ar perdavimu.
 3. Šio straipsnio 3 ir 4 dalys netaikomos asmeniui, kuris šiame straipsnyje ar šio kodekso 118 straipsnyje nustatytais pagrindais nuo baudžiamosios atsakomybės jau buvo atleistas, taip pat jeigu dėl šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytos veikos padarymo žuvo žmogus ar atsirado kitokių sunkių padarinių.
 4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1117, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-06-01, i. k. 2022-11875

 

120 straipsnis. Kolaboravimas

Lietuvos Respublikos pilietis, okupacijos ar aneksijos sąlygomis padėjęs neteisėtos valdžios struktūroms įtvirtinti okupaciją ar aneksiją, slopinti Lietuvos gyventojų pasipriešinimą arba kitaip talkinęs neteisėtai valdžiai veikti prieš Lietuvos Respubliką,

baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 

121 straipsnis. Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla

Tas, kas kūrė organizacijas ar ginkluotas grupes, turinčias tikslą neteisėtu būdu pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę, pažeisti teritorijos vientisumą, arba dalyvavo tokių organizacijų ar grupių veikloje,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.

 

122 straipsnis. Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą

Tas, kas viešai ragino smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą – pakeisti jos konstitucinę santvarką, nuversti teisėtą valdžią, kėsintis į jos nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiems tikslams kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus šiame skyriuje numatytus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę,

baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 

123 straipsnis. Piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais

Tas, kas būdamas įgaliotas atstovauti Lietuvos Respublikai palaikant santykius su kita valstybe ar kitos valstybės organizacija ar tarptautinėje viešojoje organizacijoje viršijo įgaliojimus arba sąmoningai neatliko pareigų, arba netinkamai jas atliko ir dėl to padarė Lietuvos Respublikos interesams prieštaraujančią veiką, dėl kurios padaryta ar galėjo būti padaryta didelės žalos,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 

1231 straipsnis. Tarptautinių sankcijų arba Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimas

 1. Tas, kas pažeidė Lietuvos Respublikoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas arba Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas ribojamąsias priemones ir dėl to padarė didelės žalos Lietuvos Respublikos interesams,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-2169, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2492 (2004-04-30)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1866, 2023-03-30, paskelbta TAR 2023-04-05, i. k. 2023-06473

 

 

124 straipsnis. Neteisėtas disponavimas informacija, kuri yra valstybės paslaptis

Tas, kas neteisėtai įgijo ar perleido informaciją, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis, arba neteisėtai laikė materialius objektus, kurių turinys ar informacija apie juos yra Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis, jeigu nebuvo šnipinėjimo požymių,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 

125 straipsnis. Valstybės paslapties atskleidimas

 1. Tas, kas atskleidė informaciją, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis, jeigu jam ta informacija buvo patikėta arba jis ją sužinojo dėl savo tarnybos, darbo ar atlikdamas viešąsias funkcijas, bet nebuvo šnipinėjimo požymių,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika yra nusikaltimas ir tais atvejais, kai ji padaryta dėl neatsargumo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

126 straipsnis. Valstybės paslapties praradimas

 1. Tas, kas sunaikino, sugadino ar prarado dėl tarnybos, darbo ar viešųjų funkcijų atlikimo jam patikėtą dokumentą, daiktą ar kitą materialų objektą, kurio turinys ar informacija apie jį yra Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika yra nusikaltimas ir tais atvejais, kai ji padaryta dėl neatsargumo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

127 straipsnis. Valstybės simbolių išniekinimas

Tas, kas viešai nuplėšė, sudraskė, sulaužė, sunaikino, subjaurojo ar kitaip išniekino Lietuvos valstybės vėliavą ar herbą arba viešai pasityčiojo iš Lietuvos valstybės himno,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 

128 straipsnis. Užsienio valstybės, Europos Sąjungos ar tarptautinės viešosios organizacijos simbolių išniekinimas

Tas, kas nuplėšė, sudraskė, sulaužė, sunaikino, subjaurojo ar kitaip išniekino oficialiai iškabintą užsienio valstybės herbą ar vėliavą, Europos Sąjungos arba tarptautinės viešosios organizacijos vėliavą,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13)

 

XVII skyrius. Nusikaltimai žmogaus gyvybei.

129 straipsnis. Nužudymas

 1. Tas, kas nužudė kitą žmogų,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.

 1. Tas, kas nužudė:

1) mažametį;

2) bejėgiškos būklės žmogų;

3) savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį;

4) nėščią moterį;

5) du ar daugiau žmonių;

6) kankindamas ar kitaip itin žiauriai;

7) kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu;

8) dėl chuliganiškų paskatų;

9) dėl savanaudiškų paskatų;

10) dėl nukentėjusio asmens tarnybos ar piliečio pareigų vykdymo;

11) siekdamas nuslėpti kitą nusikaltimą;

12) siekdamas įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį ar ląsteles;

13) siekdamas išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-1065, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-05-04, i. k. 2022-09434

 

baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

Nr. X-1527, 2008-05-08, Žin., 2008, Nr. 59-2200 (2008-05-24)

Nr. X-1597, 2008-06-12, Žin., 2008, Nr. 73-2796 (2008-06-27)

Nr. XI-303, 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 77-3168 (2009-06-30)

 

130 straipsnis. Nužudymas labai susijaudinus

Tas, kas nužudė žmogų staiga labai susijaudinęs dėl neteisėto ar itin įžeidžiančio jį ar jo artimą asmenį nukentėjusio asmens poelgio,

baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 

131 straipsnis. Naujagimio nužudymas

Motina, dėl gimdymo nulemtos būsenos nužudžiusi savo naujagimį,

baudžiama areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 

132 straipsnis. Neatsargus gyvybės atėmimas

 1. Tas, kas dėl neatsargumo atėmė gyvybę kitam žmogui,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas dėl neatsargumo atėmė gyvybę dviem ar daugiau žmonių,

baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytą veiką pažeisdamas teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

 

133 straipsnis. Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės

Tas, kas sukurstė žmogų nusižudyti arba žiauriu ar klastingu elgesiu privedė žmogų prie savižudybės,

baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 

134 straipsnis. Padėjimas nusižudyti

Tas, kas beviltiškai sergančio žmogaus prašymu padėjo jam nusižudyti,

baudžiamas viešaisiais darbais arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

XVIII skyrius. Nusikaltimai žmogaus sveikatai. 

135 straipsnis. Sunkus sveikatos sutrikdymas

 1. Tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo neteko regos, klausos, kalbos, vaisingumo, nėštumo ar kitaip buvo sunkiai suluošintas, susirgo sunkia nepagydoma ar ilgai trunkančia liga, realiai gresiančia gyvybei ar stipriai sutrikdančia žmogaus psichiką, arba prarado didelę dalį profesinio ar bendro darbingumo, arba buvo nepataisomai subjaurotas nukentėjusio asmens kūnas,

baudžiamas laisvės atėmimu iki dešimties metų.

 1. Tas, kas sunkiai sužalojo ar susargdino:

1) mažametį;

2) bejėgiškos būklės žmogų;

3) savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį;

4) nėščią moterį;

5) du ar daugiau žmonių;

6) kankindamas ar kitaip itin žiauriai;

7) kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu;

8) dėl chuliganiškų paskatų;

9) dėl savanaudiškų paskatų;

10) dėl nukentėjusio asmens tarnybos ar piliečio pareigų vykdymo;

11) siekdamas nuslėpti kitą nusikaltimą;

12) siekdamas įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį ar ląsteles;

13) siekdamas išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-1065, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-05-04, i. k. 2022-09434

 

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki dvylikos metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1527, 2008-05-08, Žin., 2008, Nr. 59-2200 (2008-05-24)

Nr. X-1597, 2008-06-12, Žin., 2008, Nr. 73-2796 (2008-06-27)

Nr. XI-303, 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 77-3168 (2009-06-30)

 

136 straipsnis. Sunkus sveikatos sutrikdymas labai susijaudinus

Tas, kas sunkiai sužalojo žmogų staiga labai susijaudinęs dėl neteisėto ar itin įžeidžiančio jį ar jo artimą asmenį nukentėjusio asmens poelgio,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 

137 straipsnis. Sunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo

 1. Tas, kas dėl neatsargumo sunkiai sužalojo ar susargdino žmogų,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas dėl neatsargumo sunkiai sužalojo ar susargdino du ar daugiau žmonių,

baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytą veiką pažeisdamas teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles,

baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.

 1. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

 

138 straipsnis. Nesunkus sveikatos sutrikdymas

 1. Tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo šio kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių,

baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas nesunkiai sužalojo ar susargdino:

1) mažametį;

2) bejėgiškos būklės žmogų;

3) savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį;

4) nėščią moterį;

5) du ar daugiau žmonių;

6) kankindamas ar kitaip itin žiauriai;

7) kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu;

8) dėl chuliganiškų paskatų;

9) dėl savanaudiškų paskatų;

10) dėl nukentėjusio asmens tarnybos ar piliečio pareigų vykdymo;

11) siekdamas nuslėpti kitą nusikaltimą;

12) siekdamas įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį ar ląsteles;

13) siekdamas išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-1065, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-05-04, i. k. 2022-09434

 

baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1527, 2008-05-08, Žin., 2008, Nr. 59-2200 (2008-05-24)

Nr. X-1597, 2008-06-12, Žin., 2008, Nr. 73-2796 (2008-06-27)

Nr. XI-303, 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 77-3168 (2009-06-30)

 

139 straipsnis. Nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo

 1. Tas, kas dėl neatsargumo sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo šio kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

 1. Tas, kas dėl neatsargumo nesunkiai sužalojo ar susargdino du ar daugiau žmonių,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1706, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3423 (2003-07-25)

 

140 straipsnis. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas

 1. Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino,

baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

 1. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui,

baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiką padarė mažamečiui arba kankindamas nukentėjusį asmenį,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1649, 2015-04-23, paskelbta TAR 2015-04-30, i. k. 2015-06588

 

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje aplinkoje požymių.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1649, 2015-04-23, paskelbta TAR 2015-04-30, i. k. 2015-06588

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1706, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3423 (2003-07-25), atitaisymas: Žin., 2003, Nr. 76

Nr. XII-501, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3772 (2013-07-13)

 

141 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

 1. Šio skyriaus 135, 138 ir 140 straipsniuose numatytų sveikatos sutrikdymų požymius apibūdina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintos sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklės.
 2. Šiame kodekse nusikalstamą veiką padariusio asmens šeimos nariai yra kartu su juo gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai arba partneriai, taip pat nusikalstamą veiką padariusio asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo nusikalstamą veiką padaręs asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (partnerystė), sutuoktinio arba partnerio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai arba partneriai.
 3. Šiame kodekse nurodytas mažametis yra jaunesnis negu keturiolikos metų amžiaus asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

 

XIX skyrius. Nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei. 

142 straipsnis. Neteisėtas abortas

 1. Gydytojas, turintis teisę daryti aborto operacijas, padaręs abortą pacientės prašymu, jeigu buvo kontraindikacijų arba tai padaryta ne sveikatos priežiūros įstaigoje,

baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Sveikatos priežiūros specialistas, neturintis teisės daryti aborto operacijas, sveikatos priežiūros įstaigoje padaręs abortą pacientės prašymu,

baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas neturėdamas teisės daryti aborto operacijas nutraukė nėštumą pačios moters prašymu,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

143 straipsnis. Privertimas darytis neteisėtą abortą

Tas, kas panaudodamas psichinę prievartą nukentėjusiajai ar jos artimiesiems privertė nėščią moterį darytis neteisėtą abortą,

baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

 

144 straipsnis. Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei

Tas, kas sukėlęs pavojų ar turėdamas pareigą rūpintis nukentėjusiu asmeniu jam nepagelbėjo, kai grėsė pavojus šio žmogaus gyvybei, nors turėjo galimybę suteikti jam pagalbą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13)

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

145 straipsnis. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas

 1. Tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas terorizavo žmogų grasindamas susprogdinti, padegti ar padaryti kitokią pavojingą gyvybei, sveikatai ar turtui veiką arba sistemingai baugino žmogų naudodamas psichinę prievartą,

baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje aplinkoje požymius.
 2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

Nr. XII-501, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3772 (2013-07-13)

 

XX skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus laisvei.

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. XIV-576, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-22, i. k. 2021-22115

 

146 straipsnis. Neteisėtas laisvės atėmimas

 1. Tas, kas neteisėtai atėmė žmogui laisvę, jeigu nebuvo žmogaus pagrobimo kaip įkaito požymių,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką panaudodamas smurtą arba sukeldamas pavojų nukentėjusio asmens gyvybei ar sveikatai, arba laikydamas nukentėjusį asmenį nelaisvėje ilgiau nei 48 valandas,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas neteisėtai atėmė žmogui laisvę uždarydamas jį į psichiatrijos ligoninę ne dėl ligos,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 

147 straipsnis. Prekyba žmonėmis

 1. Tas, kas pardavė, pirko, kitaip perleido ar įgijo, verbavo, gabeno ar laikė nelaisvėje žmogų panaudodamas fizinį smurtą ar grasinimus arba kitaip atimdamas galimybę priešintis, arba pasinaudodamas nukentėjusio asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, arba panaudodamas apgaulę, arba priimdamas ar sumokėdamas pinigus, arba gaudamas ar suteikdamas kitokią naudą asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį asmenį, jeigu kaltininkas žinojo arba siekė, kad nukentėjęs asmuo, nesvarbu, ar jis sutiko, būtų išnaudojamas vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, pornografijai ar kitoms seksualinio išnaudojimo formoms, priverstinei, fiktyviai santuokai, priverstiniam darbui ar paslaugoms, įskaitant elgetavimą, nusikalstamai veikai daryti arba kitais išnaudojimo tikslais,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki dešimties metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2340, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13906

 

 1. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarė dviem ar daugiau nukentėjusiems asmenims arba sukeldamas pavojų nukentėjusio asmens gyvybei, arba dalyvaudamas organizuotoje grupėje, arba žinodamas ar siekdamas, kad būtų paimtas nukentėjusio asmens organas, audinys ar ląstelės, arba būdamas valstybės tarnautojas ar viešojo administravimo funkcijas atliekantis asmuo ir vykdydamas įgaliojimus,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki dvylikos metų.

 1. Nukentėjęs nuo šiame straipsnyje numatytos veikos asmuo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamą veiką, kurią jis buvo priverstas tiesiogiai padaryti dėl jam padarytos šiame straipsnyje numatytos veikos.
 2. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

Nr. XI-2198, 2012-06-30, Žin., 2012, Nr. 82-4276 (2012-07-13)

 

1471 straipsnis. Išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms

 1. Tas, kas panaudodamas fizinį smurtą, grasinimus, apgaulę arba kitus šio kodekso 147 straipsnyje nurodytus būdus neteisėtai vertė žmogų dirbti tam tikrą darbą ar teikti tam tikras paslaugas, įskaitant elgetavimą,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką versdamas žmogų dirbti ar teikti paslaugas vergijos ar kitokiomis nežmoniškomis sąlygomis,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Nukentėjęs nuo šiame straipsnyje numatytos veikos asmuo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamą veiką, kurią jis buvo priverstas tiesiogiai padaryti dėl jam padarytos šiame straipsnyje numatytos veikos.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-3350, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24234

 

 1. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3350, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24234

 

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2198, 2012-06-30, Žin., 2012, Nr. 82-4276 (2012-07-13)

 

1472 straipsnis. Naudojimasis asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis

 1. Tas, kas naudojosi žmogaus darbu ar teikiamomis paslaugomis, įskaitant prostituciją, žinodamas ar turėdamas ir galėdamas žinoti, kad asmuo šį darbą dirba ar šias paslaugas teikia dėl to, kad jam išnaudojimo tikslais buvo panaudotas fizinis smurtas, grasinimai, apgaulė arba kiti šio kodekso 147 straipsnyje nurodyti būdai,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Asmuo, kuris padarė šiame straipsnyje numatytą veiką, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis iki jo pripažinimo įtariamuoju savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai ir aktyviai bendradarbiavo nustatant nuo prekybos žmonėmis (147 straipsnis) ar vaiko pirkimo arba pardavimo (157 straipsnis) nukentėjusį asmenį ir išaiškinant kurią nors iš šių nusikalstamų veikų.
 2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XI-2198, 2012-06-30, Žin., 2012, Nr. 82-4276 (2012-07-13)

 

148 straipsnis. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas

 1. Tas, kas reikalavo iš žmogaus atlikti neteisėtus veiksmus ar susilaikyti nuo teisėtų veiksmų atlikimo, ar kitaip elgtis pagal kaltininko nurodymą panaudodamas psichinę prievartą nukentėjusiam asmeniui ar jo artimiesiems,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje aplinkoje požymius.
 2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13)

Nr. XII-501, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3772 (2013-07-13)

 

1481 straipsnis. Neteisėtas žmogaus persekiojimas

 1. Tas, kas prieš aiškiai išreikštą žmogaus valią neturėdamas teisėto pagrindo sistemingai persekiojo šį žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo buvo priverstas pakeisti gyvenamąją vietą ar darbą, ar mokymosi įstaigą arba buvo padarytas kitoks neigiamas poveikis jo socialiniam gyvenimui ar neigiamas poveikis jo emocinei būsenai, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje aplinkoje požymių.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-576, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-22, i. k. 2021-22115

 

XXI skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui.

149 straipsnis. Išžaginimas

 1. Tas, kas lytiškai santykiavo su žmogumi prieš šio valią panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimdamas galimybę priešintis, ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio asmens būkle,

baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.

 1. Tas, kas su bendrininkų grupe išžagino žmogų,

baudžiamas laisvės atėmimu iki dešimties metų.

 1. Tas, kas išžagino nepilnametį asmenį,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.

 1. Tas, kas išžagino mažametį asmenį,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje aplinkoje požymius.
 2. Už šio straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-711, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2961 (2006-07-14)

Nr. XII-501, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3772 (2013-07-13)

 

150 straipsnis. Seksualinis prievartavimas

 1. Tas, kas tenkino lytinę aistrą su žmogumi prieš šio valią analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimdamas galimybę priešintis, ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio asmens būkle,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

 1. Tas, kas su bendrininkų grupe atliko šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus atliko nepilnamečiui asmeniui,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki dešimties metų.

 1. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus atliko mažamečiui asmeniui,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki trylikos metų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje aplinkoje požymius.
 2. Už šio straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13)

Nr. X-711, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2961 (2006-07-14)

Nr. XII-501, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3772 (2013-07-13)

 

151 straipsnis. Privertimas lytiškai santykiauti

 1. Tas, kas grasindamas panaudoti smurtą, panaudodamas kitokią psichinę prievartą arba pasinaudodamas asmens priklausomumu privertė jį lytiškai santykiauti ar kitaip tenkinti lytinę aistrą su kaltininku ar kitu asmeniu,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus atliko nepilnamečiam asmeniui,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje aplinkoje požymius.
 2. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-711, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2961 (2006-07-14)

Nr. XII-501, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3772 (2013-07-13)

Nr. XII-776, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-24, i. k. 2014-03404

 

1511 straipsnis. Lytinės aistros tenkinimas pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą

 1. Pilnametis asmuo, lytiškai santykiavęs ar kitaip tenkinęs lytinę aistrą su jaunesniu negu šešiolikos metų asmeniu, jeigu nebuvo išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti požymių,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Tas, kas lytiškai santykiavo ar kitaip tenkino lytinę aistrą su nepilnamečiu asmeniu pasiūlęs, pažadėjęs suteikti ar suteikęs jam ar kitam asmeniui už tai pinigų ar kitokios formos atlygį, jeigu nebuvo išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti požymių,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Tėvas, motina, globėjas, rūpintojas ar kitas teisėtas vaiko atstovas arba įstatymuose nustatytų įgaliojimų nepilnamečio asmens atžvilgiu turintis asmuo, arba pasitikėjimu, autoritetu arba įtaka nepilnamečiui piktnaudžiavęs asmuo, lytiškai santykiavęs ar kitaip tenkinęs lytinę aistrą su tuo nepilnamečiu asmeniu, jeigu nebuvo išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti požymių,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3350, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24234

 

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 3 dalyje numatytus veiksmus su jaunesniu negu šešiolikos metų asmeniu,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-3350, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24234

 

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-3350, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24234

 

 1. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai nelaikomi nusikaltimu, jeigu tarp veiksmų dalyvių nėra didelio amžiaus, dvasinės ir fizinės brandos skirtumo.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-3350, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24234

 

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-711, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2961 (2006-07-14)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-989, 2010-07-02, Žin., 2010, Nr. 86-4540 (2010-07-20)

Nr. XII-776, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-24, i. k. 2014-03404

 

152 straipsnis. Seksualinis priekabiavimas

 1. Tas, kas siekdamas seksualinio bendravimo ar pasitenkinimo vulgariais ar panašiais veiksmais, pasiūlymais ar užuominomis priekabiavo prie pagal tarnybą ar kitaip priklausomo asmens, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.

 

1521 straipsnis. Jaunesnio negu šešiolikos metų asmens viliojimas

 1. Pilnametis asmuo, pasiūlęs jaunesniam negu šešiolikos metų asmeniui susitikti siekdamas lytiškai santykiauti ar kitaip tenkinti lytinę aistrą arba jį išnaudoti pornografinei produkcijai gaminti, jeigu po šio pasiūlymo ėmėsi konkrečių veiksmų, kad susitikimas įvyktų,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-776, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-24, i. k. 2014-03404

 

153 straipsnis. Jaunesnio negu šešiolikos metų asmens tvirkinimas

 1. Tas, kas atliko jaunesnio negu šešiolikos metų asmens tvirkinimo veiksmus,

baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-989, 2010-07-02, Žin., 2010, Nr. 86-4540 (2010-07-20)

Nr. XII-776, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-24, i. k. 2014-03404

 

XXII skyrius. Nusikaltimai asmens garbei ir orumui.

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. XIV-1749, 2022-12-22, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27570

 

154 straipsnis. Šmeižimas

 1. Tas, kas per visuomenės informavimo priemonę paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, arba šmeižė asmenį, neva šis padarė tyčinį nusikaltimą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1749, 2022-12-22, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27570

 

155 straipsnis. Neteko galios nuo 2015-07-10

Straipsnio naikinimas:

Nr. XII-1888, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11179

 

XXIII skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai.

156 straipsnis. Vaiko pagrobimas arba naujagimių sukeitimas

 1. Tas, kas pagrobė svetimą vaiką arba sukeitė naujagimius,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Tėvas, motina ar artimasis giminaitis, pagrobęs savo ar savo artimųjų vaiką iš vaikų įstaigos arba asmens, pas kurį vaikas teisėtai gyveno,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

157 straipsnis. Vaiko pirkimas arba pardavimas

 1. Tas, kas siūlė pirkti, kitaip įgyti, pardavė, pirko, kitaip perleido, įgijo, verbavo, gabeno arba laikė nelaisvėje vaiką žinodamas ar siekdamas, kad, neatsižvelgiant į vaiko sutikimą, jis būtų neteisėtai įvaikintas, išnaudojamas vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, pornografijai, kitoms seksualinio išnaudojimo formoms, priverstinei, fiktyviai santuokai, priverstiniam darbui ar paslaugoms, įskaitant elgetavimą, nusikalstamai veikai daryti arba kitiems išnaudojimo tikslams,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dvylikos metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2340, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13906

 

 1. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarė dviem ar daugiau vaikų arba mažamečiui, arba sukeldamas pavojų nukentėjusio asmens gyvybei, arba dalyvaudamas organizuotoje grupėje, arba žinodamas ar siekdamas, kad būtų paimtas nukentėjusio asmens organas, audinys ar ląstelės, arba būdamas valstybės tarnautojas ar viešojo administravimo funkcijas atliekantis asmuo ir vykdydamas įgaliojimus,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų.

 1. Nukentėjęs nuo šiame straipsnyje numatytos veikos asmuo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamą veiką, kurią jis buvo tiesiogiai priverstas padaryti dėl jam padarytos šiame straipsnyje numatytos veikos.
 2. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

Nr. XI-2198, 2012-06-30, Žin., 2012, Nr. 82-4276 (2012-07-13)

 

158 straipsnis. Vaiko palikimas

Tėvas, motina ar globėjas arba kitas teisėtas vaiko atstovas, palikęs negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norėdamas juo atsikratyti,

baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 

159 straipsnis. Vaiko įtraukimas į nusikalstamą veiką

Tas, kas įtikinėdamas, prašydamas, papirkdamas, grasindamas, apgaule ar kitokiu būdu įtraukė vaiką į nusikalstamą veiką,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 

160 straipsnis. Vaiko įtraukimas vartoti vaistus ar kitas apkvaišinančias priemones, ar Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas medžiagas

Tas, kas įtraukė vaiką ne gydymo tikslais vartoti vaistus ar kitas apkvaišinančias nenarkotines priemones, ar Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas medžiagas,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1674, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-18, i. k. 2015-07560

 

161 straipsnis. Vaiko įtraukimas girtauti

 1. Tas, kas įtraukė vaiką girtauti,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas nugirdė vaiką, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 

162 straipsnis. Vaiko išnaudojimas pornografijai

 1. Tas, kas verbavo, vertė arba įtraukė vaiką dalyvauti pornografinio pobūdžio renginiuose, arba išnaudojo vaiką tokiems tikslams, arba išnaudojo vaiką pornografinei produkcijai gaminti, arba pelnėsi iš tokios vaiko veiklos,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Tas, kas dalyvavo pornografinio pobūdžio renginyje, į kurį buvo įtrauktas vaikas,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1992, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-760 (2004-02-14)

Nr. X-711, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2961 (2006-07-14)

Nr. XII-776, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-24, i. k. 2014-03404

 

163 straipsnis. Piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis

Tas, kas piktnaudžiavo tėvo, motinos, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis fiziškai ar psichiškai gniuždydamas vaiką, palikdamas jį ilgą laiką be priežiūros ar panašiai žiauriai elgdamasis su vaiku,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 

164 straipsnis. Vengimas išlaikyti vaiką

Tas, kas vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialią paramą vaikui,

baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 

XXIV skyrius. Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui.

165 straipsnis. Neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas

 1. Tas, kas neteisėtai slapta ar atvirai, panaudodamas apgaulę ar smurtą arba kitokiu būdu prieš savininko ar jo įgaliotų asmenų valią įsibrovė į kito žmogaus gyvenamąjį namą, butą ar kitą gyvenamąją patalpą arba jos priklausinius, įskaitant saugomą būsto teritoriją,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje aplinkoje požymius.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-501, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3772 (2013-07-13)

 

166 straipsnis. Asmens susižinojimo neliečiamumo pažeidimas

 1. Tas, kas neteisėtai perėmė paštu ar per pasiuntinių paslaugos teikėją siunčiamą siuntą ar siuntinį arba neteisėtai perėmė, fiksavo ar stebėjo asmens elektroninių ryšių tinklais siunčiamus pranešimus, arba neteisėtai fiksavo, klausėsi ar stebėjo asmens pokalbius elektroninių ryšių tinklais, arba kitaip pažeidė asmens susižinojimo neliečiamumą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

 

167 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas

 1. Tas, kas neteisėtai rinko informaciją apie privatų asmens gyvenimą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

 

168 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas

 1. Tas, kas be asmens sutikimo viešai paskelbė, pasinaudojo ar kitų asmenų labui panaudojo informaciją apie kito žmogaus privatų gyvenimą, jeigu tą informaciją jis sužinojo dėl savo tarnybos ar profesijos arba atlikdamas laikiną užduotį, arba ją surinko darydamas šio kodekso 165–167 straipsniuose numatytą veiką,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.
 2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.

 

XXV skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei. 

169 straipsnis. Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės

Tas, kas atliko veiksmus, kuriais siekta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų sutrukdyti lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, darbo ar kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai priklausančio asmens teises ir laisves,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-343, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-11, i. k. 2017-08026

Nr. XIV-1065, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-05-04, i. k. 2022-09434

 

170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę

 1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

 1. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-330, 2009-07-09, Žin., 2009, Nr. 87-3663 (2009-07-23)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-343, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-11, i. k. 2017-08026

Nr. XIV-1065, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-05-04, i. k. 2022-09434

 

1701 straipsnis. Grupių ir organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti žmonių grupę arba kurstyti prieš ją, kūrimas ir veikla

 1. Tas, kas kūrė bendrininkų ar organizuotą grupę arba organizaciją, turinčią tikslą diskriminuoti žmonių grupę dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstyti prieš ją, arba dalyvavo tokios grupės ar organizacijos veikloje, arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią grupę ar organizaciją,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-343, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-11, i. k. 2017-08026

Nr. XIV-1065, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-05-04, i. k. 2022-09434

 

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsniu:

Nr. XI-330, 2009-07-09, Žin., 2009, Nr. 87-3663 (2009-07-23)

 

1702 straipsnis. Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimas ar šiurkštus menkinimas

 1. Tas, kas viešai pritarė Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais arba įsiteisėjusiais Lietuvos Respublikos ar tarptautinių teismų sprendimais pripažintiems genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta ar galėjo būti sutrikdyta viešoji tvarka, taip pat tas, kas viešai pritarė SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytai agresijai prieš Lietuvos Respubliką, SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytiems genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, arba 1990–1991 metais įvykdytiems kitiems agresiją prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikos gyventojams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta ar galėjo būti sutrikdyta viešoji tvarka,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsniu:

Nr. XI-901, 2010-06-15, Žin., 2010, Nr. 75-3792 (2010-06-29)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1065, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-05-04, i. k. 2022-09434

 

171 straipsnis. Trukdymas atlikti religines apeigas ar religines iškilmes

Tas, kas necenzūriniais žodžiais, įžūliais veiksmais, grasinimais, patyčiomis ar kitais nepadoriais veiksmais sutrikdė valstybės pripažintos religinės bendruomenės ar bendrijos pamaldas ar kitas apeigas arba iškilmes, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 

XXVI skyrius. Nusikaltimai asmenų rinkimų teisėms ir Lietuvos Respublikos prezidento, seimo, Europos parlamento, savivaldybių tarybų ir merų rinkimų ar referendumų tvarkai, politinių organizacijų, analitinių centrų ir politinių kampanijų finansavimo tvarkai.

 

Skyriaus pavadinimo pakeitimai:

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. XIII-2563, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19871

Nr. XIV-1384, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15855

 

172 straipsnis. Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise

 1. Tas, kas prieš asmenį, turintį teisę rinkti arba dalyvauti referendume, panaudojo psichinę prievartą, apgaulę arba jį papirko, siekdamas paveikti jo valią realizuojant savo teisę rinkti ar nuo jos susilaikyti arba dalyvauti referendume, arba šiuos veiksmus atliko prieš asmenį, turintį teisę būti išrinktam,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus organizavo, juos atliko sistemingai arba jeigu dėl to rinkimai ar referendumas buvo pripažinti negaliojančiais,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

Nr. XI-2393, 2012-11-08, Žin., 2012, Nr. 133-6759 (2012-11-17)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1462, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11777

 

173 straipsnis. Rinkimų ar referendumo dokumento suklastojimas arba suklastoto rinkimų ar referendumo dokumento panaudojimas

 1. Tas, kas siekdamas paveikti rinkimų ar referendumo rezultatus suklastojo rinkėjų sąrašą, turinčių teisę dalyvauti referendume piliečių sąrašą, balsų skaičiavimo protokolą, rinkimų ar referendumo biuletenį, pagamino didelį kiekį rinkimų ar referendumo netikrų biuletenių arba panaudojo suklastotą ar netikrą rinkimų ar referendumo dokumentą, arba organizavo šių dokumentų klastojimą, gaminimą arba naudojimą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, jeigu dėl to rinkimai ar referendumas buvo pripažinti negaliojančiais,

baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2393, 2012-11-08, Žin., 2012, Nr. 133-6759 (2012-11-17)

 

174 straipsnis. Neteisingas rinkimų balsų suskaičiavimas

 1. Tas, kas siekdamas paveikti rinkimų ar referendumo rezultatus neteisingai suskaičiavo ir užfiksavo rinkėjų ar referendume dalyvavusių piliečių balsus arba organizavo neteisingą balsų skaičiavimą arba fiksavimą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, jeigu dėl to rinkimai ar referendumas buvo pripažinti negaliojančiais,

baudžiamas areštu, arba bauda, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2393, 2012-11-08, Žin., 2012, Nr. 133-6759 (2012-11-17)

 

175 straipsnis. Rinkimų ar referendumo dokumento sunaikinimas, sugadinimas, pagrobimas arba paslėpimas

 1. Tas, kas sunaikino, sugadino, pagrobė arba paslėpė rinkėjų ar turinčių teisę dalyvauti referendume piliečių sąrašą, rinkimų ar referendumo biuletenį ar balsų skaičiavimo protokolą, jeigu dėl to rinkimai ar referendumas buvo pripažinti negaliojančiais arba tai turėjo reikšmingos įtakos rinkimų ar referendumo rezultatams, arba organizavo šių dokumentų naikinimą, gadinimą, grobimą arba slėpimą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

Nr. XI-2393, 2012-11-08, Žin., 2012, Nr. 133-6759 (2012-11-17)

 

1751 straipsnis. Neteisėtas politinių organizacijų, analitinių centrų ar politinių kampanijų finansavimas

 1. Tas, kas neteisėtai teikė lėšas ar kitokią paramą, kurių vertė viršija 500 MGL dydžio sumą, politinei organizacijai, analitiniam centrui ar politinei kampanijai tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoti arba šias lėšas ar paramą neteisėtai priėmė ar panaudojo politinės organizacijos, analitinio centro ar politinės kampanijos veikloje,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1384, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15855

 

XXVII skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms.

176 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimas

 1. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, jeigu dėl to įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe arba atsirado kitokių sunkių padarinių,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Šiame straipsnyje numatyta veika yra nusikalstama tik tais atvejais, kai ji padaryta dėl neatsargumo.
 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1871, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11240

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

177 straipsnis. Trukdymas profesinių sąjungų veiklai

Tas, kas trukdė profesinės sąjungos ar jos nario teisėtai veiklai, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

 

177 straipsnis. Trukdymas profesinių sąjungų veiklai

Tas, kas trukdė profesinės sąjungos ar jos nario teisėtai veiklai, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

XXVIII skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams. 

178 straipsnis. Vagystė

 1. Tas, kas pagrobė svetimą turtą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Tas, kas pagrobė labai didelės vertės svetimą turtą arba pagrobė didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes, arba pagrobė svetimą turtą dalyvaudamas organizuotoje grupėje,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Tas, kas pagrobė nedidelės vertės svetimą turtą, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 1. Už šio straipsnio 1 ir 5 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.
 2. Už šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

179 straipsnis. Neteisėtas naudojimasis energija ir ryšių paslaugomis

 1. Tas, kas neteisėtai prisijungęs prie energijos tiekimo arba ryšių tinklo ar saugyklos, iškraipydamas skaitiklių rodmenis arba kitais neteisėtais būdais naudojosi elektros ar šilumos energija, dujomis, vandeniu, telekomunikacijomis ar kitais ekonominę vertę turinčiais dalykais ir dėl to kitam asmeniui padarė turtinės žalos,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką ir dėl to kitam asmeniui padarė didelės turtinės žalos,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1554, 2015-03-19, paskelbta TAR 2015-03-23, i. k. 2015-04087

 

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką ir dėl to kitam asmeniui padarė nedidelės turtinės žalos, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
 2. Už šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.

 

180 straipsnis. Plėšimas

 1. Tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Tas, kas apiplėšė įsibrovęs į patalpą arba panaudojęs nešaunamąjį ginklą, peilį ar kitą specialiai žmogui sužaloti pritaikytą daiktą,

baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.

 1. Tas, kas apiplėšė panaudojęs šaunamąjį ginklą ar sprogmenį arba apiplėšęs pagrobė didelės vertės turtą ar didelės mokslinės, istorinės arba kultūrinės reikšmės turinčias vertybes, arba apiplėšė dalyvaudamas organizuotoje grupėje,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki dešimties metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1682, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20234

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1706, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3423 (2003-07-25)

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

 

181 straipsnis. Turto prievartavimas

 1. Tas, kas neturėdamas teisėto pagrindo atvirai ar užmaskuotai savo ar kitų asmenų naudai vertė kitą asmenį perduoti turtą, suteikti turtinę teisę ar atleisti nuo turtinės pareigos arba atlikti kitus turtinio pobūdžio veiksmus, arba nuo jų susilaikyti grasindamas prieš nukentėjusį ar kitą asmenį panaudoti fizinį smurtą, sunaikinti ar sugadinti jo turtą, paskelbti kompromituojančią ar kitokią informaciją, kurios atskleidimas nepageidautinas, arba panaudodamas kitokią psichinę prievartą,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Tas, kas prievartavo didelės vertės svetimą turtą arba prievartaudamas turtą panaudojo fizinį smurtą, atėmė asmeniui laisvę, sunaikino ar sugadino jo turtą arba kitokiu būdu padarė jam didelę turtinę žalą,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

 1. Tas, kas prievartavo labai didelės vertės svetimą turtą ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba prievartavo turtą dalyvaudamas organizuotoje grupėje,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1682, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20234

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1706, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3423 (2003-07-25)

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21

 

182 straipsnis. Sukčiavimas

 1. Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė labai didelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė nedidelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 1. Už šio straipsnio 1 ir 4 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.
 2. Už šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

1821 straipsnis. Manipuliavimas sporto varžybomis

 1. Tas, kas neteisėtai paveikė sąžiningą profesionalių sporto varžybų eigą arba rezultatą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Asmuo, kuris padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis iki jo pripažinimo įtariamuoju savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai ir aktyviai bendradarbiavo išaiškinant šią nusikalstamą veiką.
 2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-2589, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20302

 

183 straipsnis. Turto pasisavinimas

 1. Tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį labai didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. 4. Tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 1. 5. Už šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
 2. 6. Už šio straipsnio 1 ir 4 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

184 straipsnis. Turto iššvaistymas

 1. Tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį labai didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

 1. Tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 

 1. Už šio straipsnio 1 ir 4 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.
 2. Už šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

185 straipsnis. Radinio pasisavinimas

Tas, kas pasisavino rastą lobį, didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes, kitą didelės vertės radinį ar atsitiktinai jam patekusį didelės vertės svetimą turtą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

 

186 straipsnis. Neteko galios nuo 2023-06-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

187 straipsnis. Turto sunaikinimas ar sugadinimas

 1. Tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu arba išardydamas ar sugadindamas įrenginį ar agregatą, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, arba sunaikino, išardė ar sugadino strateginę arba svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, arba sunaikino ar sugadino didelės vertės svetimą turtą ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1554, 2015-03-19, paskelbta TAR 2015-03-23, i. k. 2015-04087

 

 1. Tas, kas sunaikino ar sugadino nedidelės vertės svetimą turtą, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 1. Už šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

Nr. XII-500, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3771 (2013-07-13)

 

188 straipsnis. Turto sunaikinimas ar sugadinimas dėl neatsargumo

 1. Tas, kas dėl neatsargumo sunaikino ar sugadino svetimą turtą ir padarė didelės turtinės žalos nukentėjusiam asmeniui arba sunaikino ar sugadino didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką pažeisdamas teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.
 2. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

 

189 straipsnis. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas

 1. Tas, kas įgijo, valdė, naudojosi arba realizavo turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas įgijo, valdė, naudojosi arba realizavo didelės vertės turtą ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes žinodamas, kad tas turtas ar vertybės gauti nusikalstamu būdu arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Tas, kas įgijo, naudojosi arba realizavo nedidelės vertės turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu.

 1. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-699, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25127

 

1891 straipsnis. Neteisėtas praturtėjimas 

 1. Tas, kas turėjo nuosavybės teise didesnės negu 900 MGL vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

 1. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą turtą iš trečiųjų asmenų perėmęs asmuo nuo baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą atleidžiamas, jeigu jis iki pranešimo apie įtarimą įteikimo apie tai pranešė teisėsaugos institucijoms ir aktyviai bendradarbiavo nustatant šio turto kilmę.
 2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XI-1199, 2010-12-02, Žin., 2010, Nr. 145-7439 (2010-12-11)

Pastaba. Pagal 1891 straipsnį baudžiamojon atsakomybėn traukiami tik asmenys, kurie Baudžiamojo kodekso 1891 straipsnyje nustatytus požymius atitinkantį turtą turi po šio įstatymo (Nr. XI-1199) įsigaliojimo (2010-12-11).

 

190 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

 1. Šiame skyriuje nurodytas turtas yra labai didelės vertės, kai jo vertė viršija 900 MGL dydžio sumą, didelės vertės, kai jo vertė viršija 400 MGL dydžio sumą, bet neviršija 900 MGL dydžio sumos, nedidelės vertės, kai jo vertė viršija 3 MGL dydžio sumą, bet neviršija 10 MGL dydžio sumos.
 1. Šiame skyriuje nurodyta turtinė žala yra 10 MGL dydžio sumą viršijanti, bet 400 MGL dydžio sumos neviršijanti žala. Šiame skyriuje nurodyta turtinė žala yra nedidelė, kai jos dydis viršija 3 MGL dydžio sumą, bet neviršija 10 MGL dydžio sumos, didelė, kai jos dydis viršija 400 MGL dydžio sumą.
 2. Šio skyriaus 1891 straipsnyje nurodytos teisėtos pajamos yra iš teisės aktų neuždraustos veiklos gautos pajamos, nesvarbu, ar jos buvo įtrauktos į apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka, ar ne.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

XXIX skyrius. Nusikaltimai intelektinei nuosavybei.

 Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

191 straipsnis. Autorystės pasisavinimas

 1. Tas, kas savo vardu išleido ar viešai paskelbė svetimą kūrinį (įskaitant kompiuterių programas) arba jo dalį,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas pasinaudodamas tarnybos padėtimi arba panaudodamas psichinę prievartą privertė kūrinio (įskaitant kompiuterių programas) arba jo dalies autorių pripažinti kitą asmenį bendraautoriumi ar autoriaus teisių perėmėju arba atsisakyti autorystės teisės,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2025, 2023-06-01, paskelbta TAR 2023-06-07, i. k. 2023-11217

 

192 straipsnis. Autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtas atgaminimas, padarymas viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas

 1. Tas, kas neteisėtai atgamino autorių teisių ar gretutinių teisių objektą arba jų dalį komerciniais tikslais arba platino, gabeno ar laikė komerciniais tikslais neteisėtas jų kopijas, jeigu kopijų bendra vertė pagal teisėtų kopijų, o kai jų nėra, – pagal atgamintų kūrinių originalų kainas viršijo 400 MGL dydžio sumą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas komerciniais tikslais neteisėtai padarė viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete) autorių teisių ar gretutinių teisių objektą arba jų dalį, jeigu dėl to buvo padaryta turtinė žala, kuri viršijo 400 MGL dydžio sumą,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

Nr. XIV-2025, 2023-06-01, paskelbta TAR 2023-06-07, i. k. 2023-11217

 

193 straipsnis. Informacijos apie autorių teisių ar gretutinių teisių valdymą sunaikinimas arba pakeitimas

 1. Tas, kas be autorių teisių ar gretutinių teisių subjekto leidimo komerciniais tikslais sunaikino arba pakeitė informaciją apie autorių teisių ar gretutinių teisių valdymą, jeigu pagal tą informaciją identifikuojamas kūrinys, kūrinio autorius, kitas autorių teisių subjektas arba atlikėjas, kūrinio atlikimas, fonograma, fonogramos gamintojas, kitas gretutinių teisių subjektas, taip pat informaciją apie kūrinio, jo atlikimo ar fonogramos naudojimo sąlygas ir tvarką, įskaitant visus skaičius ar kodus, perteikiančius kūrinio, atlikimo įrašo ar fonogramos egzemplioriuose pažymėtą arba jų viešo paskelbimo metu pateikiamą informaciją,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2025, 2023-06-01, paskelbta TAR 2023-06-07, i. k. 2023-11217

 

194 straipsnis. Neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių techninių apsaugos priemonių pašalinimas

 1. Tas, kas neteisėtai pašalino bet kokias technines apsaugos priemones, kurias autorių teisių ar gretutinių teisių subjektai naudoja savo teisėms įgyvendinti ar apsaugoti, arba komerciniais tikslais gamino, importavo, eksportavo, laikė, gabeno ar platino galimybę pašalinti tas technines apsaugos priemones suteikiančius prietaisus (dekoderius, dekodavimo korteles ar kitokius prietaisus) arba programinę įrangą, slaptažodžius, kodus ar kitokius panašius duomenis,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2025, 2023-06-01, paskelbta TAR 2023-06-07, i. k. 2023-11217

 

195 straipsnis. Pramoninės nuosavybės teisių pažeidimas

 1. Tas, kas pažeidė išimtines patento savininko ar dizaino savininko teises, jeigu dėl to buvo padaryta didelė žala,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13)

 

XXX skyrius. Nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui.

 

Skyriaus pavadinimo pakeitimai:

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

 

196 straipsnis. Neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims

 1. Tas, kas neteisėtai sunaikino, sugadino, pašalino ar pakeitė elektroninius duomenis arba technine įranga, programine įranga ar kitais būdais apribojo naudojimąsi tokiais duomenimis padarydamas žalos,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarė daugelio informacinių sistemų elektroniniams duomenims arba strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui ar didelę reikšmę valstybės valdymui, ūkiui ar finansų sistemai turinčios informacinės sistemos elektroniniams duomenims arba pasinaudodamas svetimais asmens duomenimis, arba padarydamas didelę žalą,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

197 straipsnis. Neteisėtas poveikis informacinei sistemai

 1. Tas, kas neteisėtai sutrikdė ar nutraukė informacinės sistemos darbą padarydamas žalos,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarė daugeliui informacinių sistemų arba strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui ar didelę reikšmę valstybės valdymui, ūkiui ar finansų sistemai turinčiai informacinei sistemai arba pasinaudodamas svetimais asmens duomenimis, arba padarydamas didelę žalą,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

198 straipsnis. Neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas

 1. Tas, kas neteisėtai stebėjo, fiksavo, perėmė, įgijo, laikė, pasisavino, paskleidė ar kitaip panaudojo neviešus elektroninius duomenis,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas neteisėtai stebėjo, fiksavo, perėmė, įgijo, laikė, pasisavino, paskleidė ar kitaip panaudojo strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui arba didelę reikšmę valstybės valdymui, ūkiui ar finansų sistemai turinčius neviešus elektroninius duomenis,

baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

 

1981 straipsnis. Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos

 1. Tas, kas neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos ar jos dalies pažeisdamas informacinės sistemos apsaugos priemones,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas neteisėtai prisijungė prie strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui ar didelę reikšmę valstybės valdymui, ūkiui ar finansų sistemai turinčios informacinės sistemos ar jos dalies,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-1992, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-760 (2004-02-14)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

 

1982 straipsnis. Neteisėtas disponavimas įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, kodais ir kitokiais duomenimis

 1. Tas, kas nusikalstamais tikslais ar kitaip neteisėtai gamino, gabeno, importavo, pardavė, suteikė prieigą ar kitaip platino, įgijo ar laikė įrenginius ar programinę įrangą, tiesiogiai skirtus ar pritaikytus daryti nusikalstamas veikas, taip pat slaptažodžius, kodus ar kitokius panašius duomenis, skirtus prisijungti prie informacinės sistemos ar jos dalies,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2433, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17730

 

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-1992, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-760 (2004-02-14)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

 

XXXI skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai.

199 straipsnis. Kontrabanda

 1. Tas, kas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabendamas privalomus pateikti muitinei daiktus, kurių vertė viršija 150 MGL, bet neviršija 400 MGL dydžio sumos, nepateikė jų muitinės kontrolei ar kitaip šios kontrolės išvengė,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabendamas privalomus pateikti muitinei daiktus, kurių vertė viršija 400 MGL, bet neviršija 900 MGL dydžio sumos, nepateikė jų muitinės kontrolei ar kitaip šios kontrolės išvengė,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Tas, kas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabendamas privalomus pateikti muitinei daiktus, kurių vertė viršija 900 MGL dydžio sumą, nepateikė jų muitinės kontrolei ar kitaip šios kontrolės išvengė arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1836, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21859

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

1991 straipsnis. Muitinės apgaulė

 

 1. Tas, kas iš Europos Sąjungos valstybės narės į Lietuvos Respubliką įvežė privalomus pateikti muitinei daiktus, kurių vertė viršija 150 MGL, bet neviršija 400 MGL dydžio sumos, ir jų nepateikė Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės muitinės kontrolei ar kitaip šios kontrolės išvengė,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas iš Europos Sąjungos valstybės narės į Lietuvos Respubliką įvežė privalomus pateikti muitinei daiktus, kurių vertė viršija 400 MGL, bet neviršija 900 MGL dydžio sumos, ir jų nepateikė Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės muitinės kontrolei ar kitaip šios kontrolės išvengė,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Tas, kas iš Europos Sąjungos valstybės narės į Lietuvos Respubliką įvežė privalomus pateikti muitinei daiktus, kurių vertė viršija 900 MGL dydžio sumą, ir jų nepateikė Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės muitinės kontrolei ar kitaip šios kontrolės išvengė,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1836, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21859

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

1992 straipsnis. Neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis

 1. Tas, kas pažeisdamas nustatytą tvarką įgijo, laikė, gabeno, siuntė, naudojo ar realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 150 MGL, bet neviršija 400 MGL dydžio sumos,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas pažeisdamas nustatytą tvarką įgijo, laikė, gabeno, siuntė, naudojo ar realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 400 MGL, bet neviršija 900 MGL dydžio sumos,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Tas, kas pažeisdamas nustatytą tvarką įgijo, laikė, gabeno, siuntė, naudojo ar realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 900 MGL dydžio sumą,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1836, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21859

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

200 straipsnis. Neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos

 1. Tas, kas neteisėtai neišvežė per Lietuvos Respublikos valstybės sieną prekių ar produkcijos, kurių vertė viršija 150 MGL, bet neviršija 400 MGL dydžio sumos ir kurios pagal tranzito arba eksporto dokumentus turėjo būti išvežtos iš Lietuvos Respublikos,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas neteisėtai neišvežė per Lietuvos Respublikos valstybės sieną prekių ar produkcijos, kurių vertė viršija 400 MGL, bet neviršija 900 MGL dydžio sumos ir kurios pagal tranzito arba eksporto dokumentus turėjo būti išvežtos iš Lietuvos Respublikos,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Tas, kas neteisėtai neišvežė per Lietuvos Respublikos valstybės sieną prekių ar produkcijos, kurių vertė viršija 900 MGL dydžio sumą ir kurios pagal tranzito arba eksporto dokumentus turėjo būti išvežtos iš Lietuvos Respublikos,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1836, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21859

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

201 straipsnis. Neteisėtas naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

 1. Tas, kas turėdamas tikslą realizuoti neteisėtai gamino, laikė, gabeno naminius stiprius alkoholinius gėrimus, nedenatūruotą ar denatūruotą etilo alkoholį, jų skiedinius (mišinius) arba juos realizavo,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

 1. Tas, kas turėdamas tikslą realizuoti neteisėtai pagamino, laikė, gabeno penkiasdešimt arba daugiau litrų naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) arba juos realizavo,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Tas, kas neturėdamas tikslo realizuoti neteisėtai pagamino, laikė, gabeno dešimt arba daugiau litrų naminių stiprių alkoholinių gėrimų arba nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių), padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1706, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3423 (2003-07-25)

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13)

Nr. XI-2105, 2012-06-21, Žin., 2012, Nr. 78-4027 (2012-07-04)

 

202 straipsnis. Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla

 1. Tas, kas versliškai ar stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga, ar kitokiu neteisėtu būdu,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas vertėsi uždrausta ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla,

baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

 

203 straipsnis. Neteisėta juridinio asmens veikla

 1. Tas, kas stambiu mastu vertėsi viešojo juridinio asmens steigimo dokumentuose nenumatyta veikla,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

 1. Tas, kas įsteigė, įsigijo juridinį asmenį, naudojamą neteisėtai veiklai nuslėpti, ar vadovavo juridiniam asmeniui, naudojamam neteisėtai veiklai nuslėpti,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

204 straipsnis. Svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimas

 1. Tas, kas neturėdamas leidimo svetimu prekių ženklu pažymėjo didelį prekių kiekį ar didelės vertės prekes, jas įgijo, gabeno, laikė komerciniais tikslais ar pateikė jas realizuoti arba pasinaudojo svetimu paslaugų ženklu ir dėl to padarė didelę žalą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

 

205 straipsnis. Apgaulingas pareiškimas apie juridinio asmens veiklą

 1. Tas, kas juridinio asmens vardu oficialioje ataskaitoje ar paraiškoje pateikė apgaulingus duomenis apie juridinio asmens veiklą ar turtą ir šiuo pareiškimu suklaidino valstybės ar Europos Sąjungos instituciją, tarptautinę viešąją organizaciją, kreditorių, juridinio asmens dalyvį ar kitą asmenį, kuris dėl to patyrė didelės turtinės žalos,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2334, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12378

 

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13)

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

206 straipsnis. Kredito, paskolos, tikslinės paramos, subsidijos ar dotacijos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką

 1. Tas, kas gavęs 400 MGL dydžio ar didesnės vertės tikslinę paramą, subsidiją ar dotaciją panaudojo jas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

 1. Tas, kas gavęs kreditą ar paskolą panaudojo juos ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką ir negrąžino laiku, ir dėl to kreditoriui, laiduotojui arba kitam asmeniui padarė didelę turtinę žalą,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas gavęs tikslinę paramą, subsidiją ar dotaciją panaudojo jas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką ir dėl to valstybės ar Europos Sąjungos institucijai, tarptautinei viešajai organizacijai arba kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui padarė didelę turtinę žalą,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas gavęs tikslinę paramą, subsidiją ar dotaciją panaudojo jas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką ir dėl to valstybės ar Europos Sąjungos institucijai, tarptautinei viešajai organizacijai arba kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui padarė labai didelę turtinę žalą arba tai padarė dalyvaudamas organizuotoje grupėje,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2334, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12378

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

207 straipsnis. Kreditinis sukčiavimas

 1. Tas, kas apgaule gavo kreditą, paskolą, tikslinę paramą, subsidiją, dotaciją, laidavimo ar banko garantijos raštus arba kitus kreditinius įsipareigojimus,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas apgaule gavo tikslinę paramą, subsidiją ar dotaciją ir dėl to valstybės ar Europos Sąjungos institucijai, tarptautinei viešajai organizacijai arba kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui padarė didelę turtinę žalą,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

 1. Tas, kas apgaule gavo tikslinę paramą, subsidiją ar dotaciją ir dėl to valstybės ar Europos Sąjungos institucijai, tarptautinei viešajai organizacijai arba kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui padarė labai didelę turtinę žalą arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2334, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12378

 

208 straipsnis. Skolininko nesąžiningumas

 1. Tas, kas dėl savo sunkios ekonominės padėties ar nemokumo, kai akivaizdžiai grėsė bankrotas, neturėdamas galimybės patenkinti visų kreditorių reikalavimų patenkino tik vieno ar kelių iš jų reikalavimus arba užtikrino vieno ar kelių kreditorių reikalavimus ir dėl to padarė didelę turtinę žalą likusiems vienam ar daugiau kreditorių,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas dėl savo sunkios ekonominės padėties ar nemokumo, kai akivaizdžiai grėsė bankrotas, paslėpė, iššvaistė, perleido, pervedė į užsienį ar nepateisinamai pigiai pardavė turtą, kuris galėjo būti pateiktas skoloms padengti, ir dėl to padarė didelę turtinę žalą vienam ar daugiau kreditorių,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytas veikas padarydamas labai didelę turtinę žalą vienam ar daugiau kreditorių,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

209 straipsnis. Nusikalstamas bankrotas

 1. Tas, kas sąmoningai blogai valdydamas įmonę nulėmė jos bankrotą ir dėl to padarė didelę turtinę žalą vienam ar daugiau kreditorių,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarydamas labai didelę turtinę žalą vienam ar daugiau kreditorių,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

210 straipsnis. Komercinis šnipinėjimas

Tas, kas neteisėtai įgijo komercine paslaptimi laikomą informaciją arba šią informaciją perdavė kitam asmeniui,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13)

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

211 straipsnis. Komercinės paslapties atskleidimas

Tas, kas atskleidė komercine paslaptimi laikomą informaciją, kuri jam buvo patikėta ar kurią jis sužinojo dėl savo tarnybos ar darbo, jeigu ši veika padarė didelės turtinės žalos nukentėjusiam asmeniui,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13)

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

212 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

 1. Šiame skyriuje nurodyta turtinė žala yra didelė, kai jos dydis viršija 400 MGL dydžio sumą, bet neviršija 900 MGL dydžio sumos, labai didelė, kai jos dydis viršija 900 MGL dydžio sumą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

 1. Šio skyriaus 199, 1991, 1992 ir 200 straipsniuose nurodytų daiktų (prekių) vertė apskaičiuojama pagal jų muitinę vertę, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius.
 2. Šio skyriaus 201 straipsnyje nurodyti naminiai stiprūs alkoholiniai gėrimai yra alkoholiniai gėrimai, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija viršija 18 procentų.
 3. Šio skyriaus 202 ir 203 straipsniuose nurodyto neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla ir neteisėtos juridinio asmens veiklos mastas yra stambus, kai iš šios veiklos gautos paskutinių dvylikos mėnesių pajamos arba nustatyta tvarka neįtrauktų į apskaitą prekių vertė viršija 500 MGL dydžio sumą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

 1. Šiame skyriuje nurodyti juridiniai asmenys yra bet kokie juridiniai asmenys, išskyrus valstybę, savivaldybę, valstybės ir savivaldybės instituciją ir įstaigą bei tarptautinę viešąją organizaciją.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

Nr. IX-1706, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3423 (2003-07-25)

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13)

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

Nr. XI-2105, 2012-06-21, Žin., 2012, Nr. 78-4027 (2012-07-04)

 

XXXII skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai.

213 straipsnis. Netikrų pinigų ar vertybinių popierių gaminimas, laikymas arba realizavimas

 1. Tas, kas gamino netikrus ar klastojo tikrus Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančius ar oficialiai patvirtintus, bet į apyvartą dar neišleistus pinigus arba vertybinius popierius arba įgijo, importavo, eksportavo, gabeno, laikė ar realizavo netikrus arba suklastotus Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančius ar oficialiai patvirtintus, bet į apyvartą dar neišleistus pinigus arba vertybinius popierius, arba gamino, įgijo, laikė ar realizavo įrangą, programinę įrangą, elektroninius duomenis ar kitokias priemones, įskaitant bet kokias apsaugos priemones ar specialiąsias medžiagas, tiesiogiai skirtas ar pritaikytas netikriems pinigams ar vertybiniams popieriams gaminti ar tikriems pinigams ar vertybiniams popieriams klastoti,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas pagamino, suklastojo, įgijo, importavo, eksportavo, gabeno, laikė arba realizavo didelį kiekį arba didelės vertės netikrų ar suklastotų Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančių ar oficialiai patvirtintų, bet į apyvartą dar neišleistų pinigų arba vertybinių popierių,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.

 1. Tas, kas gavęs kaip tikrus realizavo nedidelį kiekį žinomai netikrų ar suklastotų Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančių pinigų ar vertybinių popierių,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas turėdamas teisę gaminti tikrus pinigus, tačiau pažeisdamas nustatytą pinigų gamybos tvarką ar sąlygas gamino Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančius ar oficialiai patvirtintus, bet į apyvartą dar neišleistus pinigus, taip pat tas, kas laikė, importavo, eksportavo, gabeno, įgijo ar realizavo tokius pinigus, žinodamas, kad jie pagaminti pažeidžiant nustatytą pinigų gamybos tvarką ar sąlygas,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2554, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20291

 

214 straipsnis. Netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimas, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimas ar neteisėtas disponavimas elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis

 1. Tas, kas gamino vieną ar daugiau netikrų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų dalių ar suklastojo vieną ar daugiau tikrų elektroninių mokėjimo priemonių arba neteisėtai įgijo, importavo, eksportavo, gabeno, laikė, perdavė ar realizavo vieną ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių, arba neteisėtai įgijo, importavo, eksportavo, gabeno, laikė, perdavė ar realizavo vienos ar daugiau svetimų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, arba gamino, įgijo, importavo, eksportavo, gabeno, laikė, perdavė ar realizavo techninę įrangą, programinę įrangą ar kitokias priemones, tiesiogiai skirtas ar pritaikytas netikroms elektroninėms mokėjimo priemonėms ar jų dalims gaminti ar tikroms elektroninėms mokėjimo priemonėms klastoti,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3350, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24234

 

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

 

215 straipsnis. Neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimas

 1. Tas, kas neteisėtai inicijavo ar atliko vieną ar daugiau finansinių operacijų viena ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių arba neteisėtai panaudodamas vieną ar daugiau svetimų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, arba panaudodamas žinomai netikrus vienos ar daugiau tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, arba žinomai neteisėtą vienos ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių panaudojimą pripažino teisėtu,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

 

216 straipsnis. Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas

 1. Tas, kas siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens turtą arba padėti kitam nusikalstamoje veikoje dalyvaujančiam asmeniui išvengti teisinių šios veikos pasekmių įgijo turtą, jį valdė, naudojo ar perdavė kitiems asmenims, atliko su tuo turtu susijusias finansines operacijas, sudarė sandorius, naudojo jį ūkinėje, komercinėje veikloje, kitaip jį pertvarkė ar melagingai nurodė, kad tai gauta iš teisėtos veiklos, žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje, taip pat tas, kas slėpė savo paties ar kito asmens turto tikrąjį pobūdį, šaltinį, buvimo vietą, disponavimą juo, judėjimą arba nuosavybės ar kitas su tuo turtu susijusias teises, žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-699, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25127

 

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1992, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-760 (2004-02-14)

Nr. XII-702, 2013-12-19, paskelbta TAR 2014-01-07, i. k. 2014-00068

 

217 straipsnis. Prekyba finansinėmis priemonėmis pasinaudojant viešai neatskleista informacija

 1. Tas, kas žinodamas viešai neatskleistą informaciją apie esminius emitentui įvykius arba kitą viešai neatskleistą su emitentu ar jo finansinėmis priemonėmis susijusią informaciją tiesiogiai ar netiesiogiai sudarė sandorį dėl šio emitento finansinių priemonių arba davė, pakeitė ar atšaukė pavedimą pirkti ar parduoti šio emitento finansines priemones, arba perdavė tokią informaciją tretiesiems asmenims, arba rekomendavo, paskatino ar pasiūlė tretiesiems asmenims įsigyti ar perleisti emitento, su kuriuo buvo susijusi viešai neatskleista informacija, finansines priemones ar pakeisti arba atšaukti pavedimą pirkti ar parduoti šio emitento finansines priemones, jeigu dėl to tas asmuo savo ar kitų asmenų naudai išvengė didelės turtinės žalos arba gavo didelės turtinės naudos, arba padarė didelės turtinės žalos emitentui ar kitam rinkos dalyviui, arba atsirado sunkių padarinių finansinių priemonių rinkai ir (ar) finansų sistemai,

baudžiamas laisvės apribojimu arba bauda, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2554, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20291

 

218 straipsnis. Manipuliavimas finansinių priemonių rinka

 1. Tas, kas tiesiogiai ar netiesiogiai sudarė sandorį ar davė pavedimą pirkti ar parduoti finansines priemones arba skleidė tikrovės neatitinkančią, klaidinančią ar neišsamią informaciją apie lyginamąjį indeksą arba emitentą ar jo finansines priemones, siekdamas paveikti lyginamojo indekso apskaičiavimą arba dirbtinai padidinti ar sumažinti finansinių priemonių kainą, arba sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie finansinių priemonių pasiūlą, paklausą ar kainą, arba palaikyti neįprastą ar dirbtinę finansinių priemonių kainą, arba tiesiogiai ar netiesiogiai sudarė sandorį ar davė pavedimą pirkti ar parduoti finansines priemones pasitelkęs fiktyvias priemones ar kitokiu teisės aktų draudžiamu būdu, arba neteisėtai paveikė lyginamojo indekso apskaičiavimą, jeigu dėl to tas asmuo savo ar kitų asmenų naudai išvengė didelės turtinės žalos arba gavo didelės turtinės naudos, arba padarė didelės turtinės žalos emitentui ar kitam rinkos dalyviui, arba atsirado sunkių padarinių finansinių priemonių rinkai ir (ar) finansų sistemai,

baudžiamas laisvės apribojimu arba bauda, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3350, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24234

 

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2554, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20291

 

219 straipsnis. Mokesčių nesumokėjimas

 1. Tas, kas pateikęs deklaraciją arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą būdamas mokus laiku nesumokėjo pagal juos apskaičiuotų daugiau kaip 400 MGL dydžio mokesčių po to, kai valstybės įgaliota institucija priminė apie pareigą sumokėti mokesčius,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas padaręs šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką nesumokėjo jam apskaičiuotų daugiau kaip 900 MGL dydžio mokesčių,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

220 straipsnis. Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas

 1. Tas, kas siekdamas išvengti mokesčių, kurių suma viršija 400 MGL, įrašė į deklaraciją arba į nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą žinomai neteisingus duomenis apie asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą ir pateikė juos valstybės įgaliotai institucijai,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, kai mokesčių suma viršija 900MGL arba dalyvaudamas organizuotoje grupėje,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1871, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11240

Nr. XIII-791, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18856

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

221 straipsnis. Deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimas

 1. Tas, kas siekdamas išvengti daugiau kaip 400 MGL dydžio mokesčių ar kitokių įmokų teisės aktų nustatyta tvarka laiku nepateikė valstybės įgaliotai institucijai deklaracijos arba nustatyta tvarka patvirtintos ataskaitos ar kito dokumento apie asmens pajamas, pelną ar turtą po to, kai ši valstybės institucija raštu priminė apie pareigą juos pateikti,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, kai mokesčių ar kitokių įmokų suma viršija 900 MGL,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1871, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11240

Nr. XIII-791, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18856

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

222 straipsnis. Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas

 1. Tas, kas apgaulingai tvarkė ir (arba) organizavo teisės aktų reikalaujamą finansinę apskaitą arba įstatymų nustatytą laiką nesaugojo finansinės apskaitos dokumentų ir (arba) finansinės apskaitos registrų, arba paslėpė, sunaikino ar sugadino finansinės apskaitos dokumentus ir (arba) finansinės apskaitos registrus, arba netvarkė ir (arba) neorganizavo teisės aktų reikalaujamos finansinės apskaitos, jeigu dėl to buvo padaryta didelė turtinė žala valstybei arba fiziniam ar juridiniam asmeniui arba negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarydamas labai didelę turtinę žalą valstybei arba fiziniam ar juridiniam asmeniui,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-692, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25119

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

 

223 straipsnis. Aplaidus finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas

 1. Tas, kas privalėjo tvarkyti ir (arba) organizuoti, bet netvarkė ir (arba) neorganizavo teisės aktų reikalaujamos finansinės apskaitos arba aplaidžiai tvarkė ir (arba) organizavo teisės aktų reikalaujamą finansinę apskaitą, arba įstatymų nustatytą laiką nesaugojo finansinės apskaitos dokumentų ir (arba) finansinės apskaitos registrų, jeigu dėl to buvo padaryta didelė turtinė žala valstybei arba fiziniam ar juridiniam asmeniui arba negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
 1. Asmuo atsako pagal šį straipsnį tik tais atvejais, kai jame numatytos veikos padarytos dėl neatsargumo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-692, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25119

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

224 straipsnis. Netikrų ar suklastotų pašto ženklų, važiavimo ar kitokių bilietų, banderolių ar kitų oficialių žymėjimo ženklų pagaminimas, laikymas ar realizavimas

 1. Tas, kas pagamino, laikė ar realizavo netikrus ar suklastotus pašto ženklus, važiavimo ar kitokius bilietus, banderoles ar kitus oficialius žymėjimo ženklus,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas pagamino, laikė ar realizavo didelį kiekį ar didelės vertės netikrų ar suklastotų pašto ženklų, važiavimo ar kitokių bilietų, banderolių ar kitų oficialių žymėjimo ženklų,

baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

2241 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

 1. Šio skyriaus 214, 215 straipsniuose nurodyta elektroninė mokėjimo priemonė yra apsaugotas materialus ar nematerialus įrenginys, daiktas ar duomenys arba jų derinys, leidžiantys tiesiogiai arba kartu atliekant vieną ar daugiau procedūrų jų turėtojui ar naudotojui inicijuoti ar atlikti finansinę operaciją, įskaitant operacijas, inicijuojamas ar atliekamas elektroniniais pinigais ar virtualiąja valiuta.
 2. Šio skyriaus 216 straipsnyje nurodytas nusikalstamu būdu gautas turtas yra tiesiogiai ar netiesiogiai iš nusikalstamos veikos gautas bet kokio pavidalo turtas.
 3. Šiame skyriuje nurodyta turtinė žala, turtinė nauda yra didelė, kai jos dydis viršija 400 MGL dydžio sumą, bet neviršija 900 MGL dydžio sumos, labai didelė, kai jos dydis viršija 900 MGL dydžio sumą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

 1. Šio skyriaus 217 straipsnyje nurodyta viešai neatskleista informacija suprantama taip, kaip ji apibrėžta 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB 7 straipsnio 1–4 dalyse, ir gali būti viešai atskleidžiama tik šio reglamento 17 straipsnyje nustatyta tvarka.
 1. Šio skyriaus 218 straipsnyje nurodytos finansinės priemonės apima ir su finansinėmis priemonėmis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartis, kurios suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 596/2014 3 straipsnio 1 dalies 15 punkte.
 2. Šio skyriaus 218 straipsnyje nurodytas lyginamasis indeksas suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 596/2014 3 straipsnio 1 dalies 29 punkte.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XII-702, 2013-12-19, paskelbta TAR 2014-01-07, i. k. 2014-00068

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2554, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20291

Nr. XIII-3350, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24234

 

XXXIII skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams.

225 straipsnis. Kyšininkavimas

 1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

 1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

 1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas bauda arba areštu.

 1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo atsako pagal šį kodeksą už pažadą ar susitarimą priimti kyšį arba reikalavimą ar provokavimą duoti kyšį, arba kyšio priėmimą tiek už konkretų veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, tiek ir už išimtinę padėtį ar palankumą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-391, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09472

 

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-391, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09472

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2780, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26876

 

226 straipsnis. Prekyba poveikiu

 1. Tas, kas siekdamas, kad asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, paveiktų atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, jam ar trečiajam asmeniui tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina arba tariama įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui savo ar kitų asmenų naudai tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjo ar susitarė priimti kyšį arba reikalavo ar provokavo duoti kyšį, arba priėmė kyšį, pažadėjęs paveikti atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-653, 2017-09-28, paskelbta TAR 2017-10-05, i. k. 2017-15859

 

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs, arba pažadėjęs ar susitaręs priimti, arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 1. Asmuo, kuris padarė šio straipsnio 1, 3 ar 5 dalyje numatytą veiką, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.
 2. Šio straipsnio 6 dalis netaikoma asmeniui, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė ar pažadėjo duoti arba davė kyšį šio kodekso 230 straipsnio 2 dalyje nurodytam asmeniui.
 3. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2780, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26876

 

227 straipsnis. Papirkimas

 1. Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-653, 2017-09-28, paskelbta TAR 2017-10-05, i. k. 2017-15859

 

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 1. Asmuo, padaręs šio straipsnio 1, 2, 3 ar 4 dalyje numatytus veiksmus, atsako pagal šį kodeksą už siekimą kyšiu tiek valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens konkretaus veikimo ar neveikimo vykdant įgaliojimus, tiek ir išimtinės padėties arba šio asmens palankumo, nepaisant to, kaip jo veiksmus suprato valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-391, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09472

 

 1. Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-391, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09472

 

 1. Šio straipsnio 6 dalis netaikoma asmeniui, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai pats ar per tarpininką pasiūlė ar pažadėjo duoti arba davė kyšį šio kodekso 230 straipsnio 2 dalyje nurodytam asmeniui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-391, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09472

 

 1. Už šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-391, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09472

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2780, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26876

 

228 straipsnis. Piktnaudžiavimas

 1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

2281 straipsnis. Neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, kuris atlikdamas registratoriaus funkcijas viešame registre neteisėtai įregistravo teises į daiktą,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

229 straipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

230 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

 1. Šiame skyriuje nurodyti valstybės tarnautojai yra valstybės politikai, valstybės pareigūnai, teisėjai, valstybės tarnautojai pagal Valstybės tarnybos įstatymą ir kiti asmenys, kurie, dirbdami ar kitais įstatyme numatytais pagrindais eidami pareigas valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, atlieka valdžios atstovo funkcijas arba turi administracinius įgaliojimus, taip pat oficialūs kandidatai į šias pareigas.
 2. Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, kuris, nesvarbu, koks jo statusas pagal užsienio valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos teisės aktus, atlieka valdžios atstovo funkcijas, įskaitant teismines, turi administracinius įgaliojimus arba kitaip užtikrina viešojo intereso įgyvendinimą dirbdamas ar kitais pagrindais eidamas pareigas užsienio valstybės ar Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, tarptautinėje viešojoje organizacijoje arba tarptautinėje ar Europos Sąjungos teisminėje institucijoje, arba juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje, kuriuos kontroliuoja užsienio valstybė, taip pat oficialūs kandidatai į šias pareigas. Užsienio valstybe laikoma bet kokia užsienio teritorija, nesvarbu, koks jos teisinis statusas, ir apima visus valdymo lygmenis ir sritis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2048, 2015-11-19, paskelbta TAR 2015-11-25, i. k. 2015-18711

Nr. XIII-391, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09472

 

 1. Be to, valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, kuris dirba arba kitais įstatyme numatytais pagrindais eina pareigas viešajame arba privačiajame juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, arba turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias paslaugas, taip pat arbitras arba prisiekusysis.
 2. Šiame skyriuje nurodytas kyšis yra bet kokios turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui (materialios ar nematerialios, turinčios ekonominę vertę rinkoje ar tokios vertės neturinčios) forma išreikštas neteisėtas ar nepagrįstas atlygis už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą ar neteisėtą veikimą arba neveikimą vykdant įgaliojimus.
 3. Šiame skyriuje nurodytas įgaliojimų vykdymas apima bet kokį naudojimąsi valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens padėtimi, nesvarbu, ar tai patenka į valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui teisės aktais apibrėžtą įgaliojimų sritį, ar ne.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-391, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09472

 

 1. Šio kodekso 72 straipsnio nuostatų taikymo tikslais šio skyriaus 226 straipsnio 1, 3, 5 dalyse ir 227 straipsnyje uždraustų veikų rezultatu pripažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai iš šių veikų gautas bet kokio pavidalo turtas, įskaitant turtinę naudą, atsiradusią dėl pageidaujamo valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veikimo ar neveikimo vykdant įgaliojimus, nesvarbu, ar ji gauta vykdant veiklą, kuria teisės aktų nustatyta tvarka gali būti verčiamasi teisėtai, ar ne.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2780, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26876

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-391, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09472

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13)

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

XXXIV skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui. 

231 straipsnis. Trukdymas teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai

 1. Tas, kas bet kokiu būdu trukdė teisėjui, prokurorui, ikiteisminio tyrimo pareigūnui, advokatui arba Tarptautinio baudžiamojo teismo ar kitos tarptautinės teisminės institucijos pareigūnui atlikti su baudžiamosios, civilinės, administracinės arba tarptautinės teisminės institucijos bylos tyrimu ar nagrinėjimu susijusias pareigas arba trukdė antstoliui vykdyti teismo sprendimą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką panaudodamas smurtą ar kitokią prievartą,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

 

232 straipsnis. Nepagarba teismui

Tas, kas viešai veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino teisingumą vykdančius teismą ar teisėją dėl jų veiklos,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 

233 straipsnis. Poveikis liudytojui, nukentėjusiam asmeniui, ekspertui, specialistui ar vertėjui

 1. Tas, kas bet kokiu būdu siekė paveikti liudytoją, nukentėjusį asmenį, ekspertą, specialistą ar vertėją, kad šie ikiteisminio tyrimo metu, teisme arba Tarptautiniame baudžiamajame teisme ar kitoje tarptautinėje teisminėje institucijoje duotų melagingus parodymus, išvadas, paaiškinimus ar neteisingai išverstų, arba trukdė jiems pagal šaukimą atvykti pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą, į teismą arba į Tarptautinį baudžiamąjį teismą ar kitą tarptautinę teisminę instituciją,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas bet kokiu būdu siekė paveikti liudytoją, ekspertą, specialistą ar vertėją, kad šie apkaltos proceso metu Seimo specialiajai tyrimo komisijai ar Seimui duotų melagingus parodymus, išvadas, paaiškinimus ar neteisingai išverstų, arba trukdė jiems pagal šaukimą atvykti į Seimo specialiąją tyrimo komisiją ar Seimą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas, panaudodamas smurtą ar kitokią prievartą,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2093, 2004-03-30, Žin., 2004, Nr. 54-1835 (2004-04-15)

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

 

234 straipsnis. Poveikis nukentėjusiam asmeniui, kad šis susitaikytų su kaltininku

Tas, kas siekė paveikti nukentėjusį asmenį, valstybės ar juridinio asmens atstovą, kad šie susitaikytų su kaltininku, jeigu tai padaryta panaudojant smurtą ar kitokią prievartą,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 

235 straipsnis. Melagingi skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir vertimas

 1. Tas, kas pateikė melagingą skundą, pareiškimą, pranešimą apie nusikalstamą veiką arba davė melagingus parodymus apklausiamas kaip liudytojas ar nukentėjęs asmuo, arba būdamas ekspertu ar specialistu pateikė melagingą išvadą ar paaiškinimą, arba būdamas vertėju melagingai ar žinomai neteisingai išvertė ikiteisminio tyrimo metu ir (ar) teisme arba Tarptautiniame baudžiamajame teisme ar kitoje tarptautinėje teisminėje institucijoje,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas apkaltos proceso metu Seimo specialiajai tyrimo komisijai ar Seimui būdamas liudytoju davė melagingus parodymus, būdamas ekspertu ar specialistu pateikė melagingą išvadą ar paaiškinimą arba būdamas vertėju melagingai ar žinomai neteisingai išvertė arba Seimo laikinajai tyrimo komisijai ar Seimo komitetui, kuriam Seimas suteikė laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimus, pateikė melagingą pranešimą, paaiškinimą, informaciją ar duomenis,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, kaltindamas asmenį, neva šis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Nukentėjęs asmuo ar liudytojas neatsako už melagingų parodymų davimą, jeigu pagal įstatymus turėjo teisę atsisakyti duoti parodymus, tačiau prieš apklausą nebuvo su šia teise supažindintas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2093, 2004-03-30, Žin., 2004, Nr. 54-1835 (2004-04-15)

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

Nr. XI-521, 2009-12-03, Žin., 2009, Nr. 146-6484 (2009-12-10)

Nr. XI-976, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 86-4528 (2010-07-20)

 

236 straipsnis. Melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą

 1. Tas, kas melagingai įskundė įstaigai ar pareigūnui, turinčiam teisę pradėti baudžiamąjį persekiojimą, nekaltą asmenį kaip padariusį nusikalstamą veiką, jeigu dėl to šis asmuo pradėtas persekioti, arba pranešė apie žinomai nebūtą nusikaltimą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus ir suklastojo įrodymus asmens baudžiamajam persekiojimui pradėti,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13)

 

237 straipsnis. Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas

 1. Tas, kas iš anksto nepažadėjęs paslėpė, sunaikino ar sugadino kito asmens padaryto sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo pėdsakus, įrankius ar priemones, nusikalstamu būdu įgytus daiktus, kitus su slepiamu nusikaltimu susijusius dalykus, turinčius įrodomosios reikšmės, arba slėpė nusikaltimą padariusį asmenį,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas neatsako nusikaltimą padariusio asmens artimieji giminaičiai ir šeimos nariai.

 

238 straipsnis. Nepranešimas apie nusikaltimą

 1. Tas, kas be svarbios priežasties nepranešė teisėsaugos įstaigai arba teismui apie jam žinomą daromą ar padarytą labai sunkų nusikaltimą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

 1. Už nepranešimą apie nusikaltimą neatsako tą nusikaltimą padariusio asmens artimieji giminaičiai ir šeimos nariai.

 

239 straipsnis. Laisvės atėmimo įstaigos darbo dezorganizavimas

 1. Tas, kas būdamas sulaikytas, suimtas ar atlikdamas arešto, laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę terorizavo kitą laisvės atėmimo vietoje laikomą asmenį ar asmenis,

baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Tas, kas būdamas sulaikytas, suimtas ar atlikdamas arešto, laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę organizavo kitų laisvės atėmimo vietoje laikomų asmenų riaušes, jeigu jų metu buvo sunkiai sužalotas ar žuvo žmogus arba buvo padaryta didelės turtinės žalos, arba atsirado kitokių sunkių padarinių, taip pat tas, kas aktyviai dalyvavo tokiose riaušėse,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki penkiolikos metų.

 

240 straipsnis. Kalinio išlaisvinimas

Tas, kas panaudodamas smurtą prieš sargybą arba piktnaudžiaudamas pasitikėjimu, arba apgaule išlaisvino sulaikytą, suimtą ar atliekantį arešto ar laisvės atėmimo, ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę asmenį,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 

241 straipsnis. Kalinio pabėgimas

 1. Tas, kas būdamas sulaikytas, suimtas ar atlikdamas arešto, laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę pabėgo iš jo laikymo vietos,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus pavartodamas smurtą prieš sargybą ar kitus asmenis arba padarydamas didelės turtinės žalos jo laikymo įstaigai,

baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 

242 straipsnis. Vengimas atlikti arešto, laisvės atėmimo bausmę arba sugrįžti į kardomojo kalinimo vietą

Tas, kas būdamas nuteistas arešto ar laisvės atėmimo bausme, tačiau dar nesuimtas vengė atlikti paskirtą bausmę arba būdamas laikinai išleistas iš areštinės ar įkalinimo arba kardomojo kalinimo vietos be svarbios priežasties nustatytu laiku negrįžo,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 

243 straipsnis. Vengimas atlikti baudžiamojo poveikio priemones

Tas, kas vengė atlikti teismo paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę (išskyrus turto konfiskavimą), padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas bauda arba areštu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2263, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11177

 

244 straipsnis. Juridiniam asmeniui paskirtos bausmės nevykdymas

Juridinio asmens darbuotojas, atsakingas už šiam juridiniam asmeniui paskirtos bausmės vykdymą, jos nevykdęs, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu.

 

245 straipsnis. Teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas

Tas, kas nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausmėmis, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 

246 straipsnis. Aprašyto ar areštuoto turto arba turto, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, perleidimas, paslėpimas, sunaikinimas ar sugadinimas

 1. Tas, kas paslėpė, sunaikino ar sugadino aprašytą, areštuotą ir jam patikėtą turtą arba turtą, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, arba šį turtą neteisėtai perleido kitam asmeniui,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas paslėpė, sunaikino ar sugadino aprašytą, areštuotą ir jam patikėtą didelės vertės turtą arba didelės vertės turtą, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, arba šį turtą neteisėtai perleido kitam asmeniui,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Tas, kas paslėpė, sunaikino ar sugadino aprašytą, areštuotą ir jam patikėtą labai didelės vertės turtą arba labai didelės vertės turtą, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, arba šį turtą neteisėtai perleido kitam asmeniui,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

247 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo

Tas, kas iki bylos nagrinėjimo teisiamajame posėdyje be šią bylą tiriančio teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno leidimo atskleidė ikiteisminio tyrimo duomenis, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 

248 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

 1. Artimieji giminaičiai yra tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai.
 2. Teisėsaugos institucijos yra policija, kitos ikiteisminio tyrimo ir prokuratūros įstaigos, taip pat kriminalinės žvalgybos subjektai.
 1. Šiame skyriuje numatytas turtas yra didelės vertės, kai jo vertė viršija 400 MGL dydžio sumą, bet neviršija 900 MGL dydžio sumos, labai didelės vertės, kai jo vertė viršija 900 MGL dydžio sumą.
 2. Šiame skyriuje nurodyta turtinė žala yra didelė, kai jos dydis viršija 400 MGL dydžio sumą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

XXXV skyrius. Nusikaltimai visuomenės saugumui. 

249 straipsnis. Nusikalstamas susivienijimas

 1. Tas, kas dalyvavo nusikalstamo susivienijimo veikloje,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki penkiolikos metų.

 1. Tas, kas dalyvavo šaunamaisiais ginklais, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis ginkluoto nusikalstamo susivienijimo veikloje,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo šešerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

 1. Tas, kas organizavo šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus nusikalstamus susivienijimus arba jiems vadovavo,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

Nr. IX-1706, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3423 (2003-07-25)

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

 

2491 straipsnis. Teroristinės arba organizuotos teroristinės grupės kūrimas ir veikla

 1. Tas, kas dalyvavo teroristinės grupės veikloje,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Tas, kas kūrė teroristinę grupę arba jai vadovavo,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų.

 1. Tas, kas dalyvavo organizuotos teroristinės grupės, kurios tikslas – daryti teroristinius nusikaltimus, veikloje,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų.

 1. Tas, kas dalyvavo šaunamaisiais ginklais, sprogmenimis, sprogstamosiomis, radioaktyviosiomis, biologinėmis ar cheminėmis kenksmingomis medžiagomis, preparatais ar mikroorganizmais ginkluotos organizuotos teroristinės grupės veikloje,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

 1. Tas, kas kūrė šio straipsnio 3 ar 4 dalyje numatytą organizuotą teroristinę grupę arba jai vadovavo,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvylikos iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2488, 2024-03-14, paskelbta TAR 2024-03-15, i. k. 2024-04809

 

250 straipsnis. Teroro aktas

 1. Tas, kas teroristiniais tikslais gamino, įgijo, laikė, gabeno, perdavė ar kitaip disponavo šaunamuoju ginklu, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis, branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis, kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, taip pat tas, kas teroristiniais tikslais kūrė, gamino, įgijo, laikė, gabeno, perdavė ar kitaip disponavo cheminiu ar biologiniu ginklu arba cheminio ar biologinio ginklo gamybai naudojamomis cheminėmis medžiagomis ar jų pirmtakais, mikroorganizmais, kitomis biologinėmis medžiagomis ar toksinais,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Tas, kas teroristiniais tikslais sukėlė potvynį arba sutrikdė vandens, energijos ar kitų gamtos išteklių tiekimą, arba sprogdino, padegė arba kitaip dideliu mastu naikino ar gadino turtą, arba paveikė informacinę sistemą ar elektroninius duomenis, arba paskleidė radioaktyviąsias, biologines ar chemines kenksmingas medžiagas, preparatus ar mikroorganizmus, jeigu dėl to atsirado ar galėjo atsirasti sunkių padarinių, taip pat tas, kas teroristiniais tikslais sutrikdė sveikatą ar sukėlė fizinį skausmą vienam ar daugiau žmonių arba sukėlė pavojų daugelio žmonių gyvybei ar sveikatai, arba paveikė didelę reikšmę valstybės valdymui, ūkiui ar finansų sistemai turinčią informacinę sistemą ar jos elektroninius duomenis,

baudžiamas laisvės atėmimu iki dešimties metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1682, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20234

Nr. XIV-1451, 2022-10-11, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21166

 

 1. Tas, kas teroristiniais tikslais sunkiai sutrikdė sveikatą vienam ar daugiau žmonių,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki penkiolikos metų.

 1. Tas, kas teroristiniais tikslais nužudė vieną ar daugiau žmonių,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 2, 3 ar 4 dalyje numatytą veiką, jeigu ji buvo nukreipta prieš strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turintį objektą arba dėl to atsirado labai sunkių padarinių,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

Nr. XII-497, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3768 (2013-07-13)

 

2501 straipsnis. Teroristinių nusikaltimų kurstymas

 1. Tas, kas viešai skatino ar kurstė daryti teroristinius nusikaltimus arba niekino šių nusikaltimų aukas,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-2570, 2004-11-11, Žin., 2004, Nr. 171-6318 (2004-11-26)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-497, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3768 (2013-07-13)

 

2502 straipsnis. Verbavimas teroristinei veiklai

 1. Tas, kas verbavo kitą asmenį padaryti teroristinį nusikaltimą ar dalyvauti darant teroristinį nusikaltimą arba dalyvauti teroristinės grupės veikloje,

baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2488, 2024-03-14, paskelbta TAR 2024-03-15, i. k. 2024-04809

 

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XII-497, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3768 (2013-07-13)

 

2503 straipsnis. Grasinimas padaryti teroristinį nusikaltimą

 1. Tas, kas grasino padaryti šio Kodekso 250, 251 ar 252 straipsnyje nurodytą teroristinį nusikaltimą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas,

baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1682, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20234

 

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XII-497, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3768 (2013-07-13)

 

2504 straipsnis. Teroristinės veiklos finansavimas ir rėmimas

 1. Tas, kas tiesiogiai ar netiesiogiai rinko, kaupė arba teikė lėšas ar kitą turtą arba teikė kitokią materialinę paramą kitam asmeniui, žinodamas arba siekdamas, kad šis turtas, parama ar jų dalis būtų panaudota teroristiniam ar su teroristine veikla susijusiam nusikaltimui rengti ar daryti arba vienam ar keliems teroristams arba teroristinei grupei, arba asmenims ar grupėms, kurie verbuoja, rengia teroristus ar kitaip dalyvauja teroristinėje veikloje, remti,

baudžiamas laisvės atėmimu iki dešimties metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-342, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-11, i. k. 2017-08023

Nr. XIV-2488, 2024-03-14, paskelbta TAR 2024-03-15, i. k. 2024-04809

 

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XII-497, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3768 (2013-07-13)

 

2505 straipsnis. Teroristų rengimas ir mokymasis teroristiniais tikslais

 1. Tas, kas kitam asmeniui suteikė specialių žinių ar įgūdžių, būtinų teroristiniam nusikaltimui rengti, daryti arba dalyvauti darant teroristinį nusikaltimą, žinodamas, kad asmuo suteiktas žinias ar įgūdžius ketina panaudoti teroristiniais tikslais, taip pat tas, kas, siekdamas gautas žinias ar įgūdžius panaudoti teroristiniais tikslais, sistemingai rinko specialias žinias ar įgijo specialių įgūdžių, būtinų teroristiniam nusikaltimui rengti, daryti arba dalyvauti darant teroristinį nusikaltimą,

baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XII-497, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3768 (2013-07-13)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-342, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-11, i. k. 2017-08023

 

2506 straipsnis. Vykimas teroristiniais tikslais

 1. Tas, kas atvyko į Lietuvos Respubliką ar vyko į kitą valstybę, siekdamas rengti ar daryti teroristinį nusikaltimą arba dalyvauti darant teroristinį nusikaltimą, arba dalyvauti teroristinės grupės veikloje, arba rengti teroristus, arba mokytis teroristiniais tikslais,

baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2488, 2024-03-14, paskelbta TAR 2024-03-15, i. k. 2024-04809

 

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-342, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-11, i. k. 2017-08023

 

251 straipsnis. Orlaivio, laivo ar kitos viešojo ar krovininio transporto priemonės arba stacionarios platformos kontinentiniame šelfe užgrobimas

 1. Tas, kas užgrobė orlaivį, laivą ar kitą viešąją ar krovininio transporto priemonę arba stacionarią platformą kontinentiniame šelfe,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1451, 2022-10-11, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21166

 

 1. Tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas smurtu užgrobė orlaivį, laivą ar kitą viešąją ar krovininio transporto priemonę arba stacionarią platformą kontinentiniame šelfe,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki aštuonerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1451, 2022-10-11, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21166

 

 1. Tas, kas panaudodamas šaunamąjį ginklą, sprogmenį ar kitą orlaivio, laivo ar kitos viešojo ar krovininio transporto priemonės įgulos ar keleivių arba stacionarioje platformoje kontinentiniame šelfe esančių asmenų gyvybei ar sveikatai pavojingą priemonę užgrobė orlaivį, laivą ar kitą viešojo ar krovininio transporto priemonę arba stacionarią platformą kontinentiniame šelfe,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki dešimties metų.

 1. Tas, kas teroristiniais tikslais padarė šio straipsnio 1, 2 ar 3 dalyje numatytą veiką,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1, 2, 3 ar 4 dalyje numatytą veiką, jeigu dėl to įvyko incidentas, avarija ar atsirado kitų labai sunkių padarinių,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

Nr. XII-497, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3768 (2013-07-13)

 

2511 straipsnis. Piratavimas

 1. Civilinio laivo ar orlaivio įgulos narys ar keleivis, siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, atviroje jūroje arba kitoje teritorijoje, kurioje negalioja jokios valstybės jurisdikcija, neteisėtai sulaikęs kitą laivą ar orlaivį, asmenį, asmenų grupę ar svetimą turtą, esančius tame laive ar orlaivyje, arba panaudojęs prieš šį asmenį ar asmenų grupę kitokią fizinę ar psichinę prievartą,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių metų.

 1. Karo laivo, valstybės laivo ar orlaivio įgulos narys, sukėlęs maištą, kurio metu buvo perimta laivo ar orlaivio kontrolė, ar dalyvavęs šiame maište ir padaręs šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, arba tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką panaudodamas šaunamąjį ginklą, sprogmenį ar kitą žmogaus gyvybei ar sveikatai pavojingą įrankį ar priemonę,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo šešerių iki dešimties metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytas veikas, jeigu dėl to atsirado labai sunkių padarinių,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.

 1. Tas, kas naudojosi laivu ar orlaiviu, žinodamas, kad juo buvo padarytos šio straipsnio 1, 2 ar 3 dalyje numatytos veikos ir laivo ar orlaivio kontrolė priklauso šias veikas padariusiems asmenims,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-776, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-24, i. k. 2014-03404

 

252 straipsnis. Žmogaus pagrobimas įkaitu

 1. Tas, kas teroristiniais tikslais pagrobė ar laikė pagrobtą žmogų, taip pat tas, kas grasino tuoj pat nužudysiąs ar sužalosiąs pagrobtą žmogų reikalaudamas sudaryti sąlygas išvengti sulaikymo,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1451, 2022-10-11, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21166

 

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, jeigu pagrobė ar laikė pagrobtus du ar daugiau žmonių,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

 

2521 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

 1. Teroristiniai nusikaltimai yra šio Kodekso 250 straipsnyje nurodytas nusikaltimas ir teroristiniais tikslais padaryti šio Kodekso 2503, 251 ir 252 straipsniuose nurodyti nusikaltimai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1682, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20234

 

 1. Su teroristine veikla susiję nusikaltimai yra šio Kodekso 2491, 2501, 2502, 2504, 2505 ir 2506 straipsniuose nurodyti nusikaltimai, taip pat šio Kodekso 178, 180, 181 ir 300 straipsniuose nurodyti nusikaltimai, jeigu jais siekiama gauti lėšų, įrankių ar priemonių teroristiniams nusikaltimams daryti ar remti teroristinės grupės veiklą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-342, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-11, i. k. 2017-08023

Nr. XIII-1682, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20234

Nr. XIV-2488, 2024-03-14, paskelbta TAR 2024-03-15, i. k. 2024-04809

 

 1. Teroristiniai tikslai – siekimas labai įbauginti visuomenę ar jos dalį arba neteisėtai priversti tarptautinę viešąją organizaciją, valstybę ar jos instituciją atlikti bet kokį veiksmą arba susilaikyti nuo jo atlikimo, arba destabilizuoti ar sunaikinti svarbiausius valstybės konstitucinius, politinius, ekonominius ar socialinius darinius ar tarptautinę viešąją organizaciją.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XII-497, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3768 (2013-07-13)

 

XXXVI skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga.

 

Skyriaus pavadinimas keistas:

Nr. IX-2512, 2004-10-28, Žin., 2004, Nr. 166-6061 (2004-11-16)

 

253 straipsnis. Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis

 1. Tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Tas, kas neturėdamas leidimo pagamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė ar realizavo ne mažiau kaip tris šaunamuosius ginklus, didelės sprogstamosios galios arba didelį kiekį šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

253(1) straipsnis. Neteisėtas tarpininkavimas dėl karinės įrangos perdavimo

 1. Tas, kas neturėdamas leidimo tarpininkavo dėl karinės įrangos perdavimo į kitą, ne Europos Sąjungos, valstybę,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-2512, 2004-10-28, Žin., 2004, Nr. 166-6061 (2004-11-16)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

2532 straipsnis. Šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprogmenų, sprogstamųjų medžiagų ar strateginių prekių kontrabanda

 1. Tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno ar siuntė šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias medžiagas ar strategines prekes,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno ar siuntė ne mažiau kaip tris šaunamuosius ginklus, didelės sprogstamosios galios arba didelį kiekį šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki dešimties metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

254 straipsnis. Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų pagrobimas

 1. Tas, kas pagrobė šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

 1. Tas, kas panaudojęs fizinį ar psichinį smurtą pagrobė šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas arba bet kokiu būdu pagrobė daugiau kaip du šaunamuosius ginklus, didelės sprogstamosios galios arba didelį kiekį šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo šešerių iki dešimties metų.

 

255 straipsnis. Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo, nešiojimo ar gabenimo taisyklių pažeidimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

 1. Tas, kas pažeidė teisėtai turimo šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo, nešiojimo ar gabenimo taisykles ir dėl to kitas asmuo neteisėtai jais pasinaudojo arba dėl to šaunamasis ginklas, šaudmenys, sprogmenys ar sprogstamosios medžiagos buvo prarastos, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

 1. Asmuo pagal šį straipsnį atsako tik tais atvejais, kai numatytos veikos padarytos dėl neatsargumo.
 2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

256 straipsnis. Neteisėtas disponavimas branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

 1. Tas, kas pagrobė ar kitaip neteisėtai įgijo, gamino, gabeno, siuntė, laikė, saugojo, apdorojo, panaudojo, suardė, pašalino ar kitaip neteisėtai tvarkė bet kokio pavidalo ir bet kokios fizinės būsenos branduolines ar radioaktyviąsias medžiagas arba kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas neteisėtai gamino, gabeno, siuntė, laikė, saugojo, apdorojo, panaudojo, suardė, pašalino ar kitaip neteisėtai tvarkė bet kokio pavidalo ir bet kokios fizinės būsenos branduolines ar radioaktyviąsias medžiagas arba kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, jeigu dėl to atsirado sunkių padarinių,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki dešimties metų.

 1. Šio straipsnio 2 dalyje numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo.
 2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

256(1) straipsnis. Grasinimas panaudoti ar kitaip paveikti arba neteisėtai įgyti branduolines ar radioaktyviąsias medžiagas arba kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius

 1. Tas, kas grasino panaudoti ar kitaip paveikti bet kokio pavidalo ir bet kokios fizinės būsenos branduolines ar radioaktyviąsias medžiagas arba kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kad jie sukeltų pavojų žmogaus gyvybei, sveikatai arba aplinkai, arba grasino pagrobti ar kitaip neteisėtai įgyti šiuos šaltinius,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

 

2562 straipsnis. Branduolinių ar radioaktyviųjų medžiagų arba kitų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių kontrabanda

 1. Tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno ar siuntė branduolines ar radioaktyviąsias medžiagas arba kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

257 straipsnis. Teisėto disponavimo branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais taisyklių pažeidimas

 1. Tas, kas pažeidė bet kokio pavidalo ir bet kokios fizinės būsenos branduolinių ar radioaktyviųjų medžiagų arba kitų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių laikymo, naudojimo, gabenimo taisykles, jeigu dėl to galėjo atsirasti sunkių padarinių,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.
 2. Šiame straipsnyje numatyta veika pripažįstama nusikalstama ir tais atvejais, kai ji padaryta dėl neatsargumo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

257(1) straipsnis. Įrenginių sprogstamosioms medžiagoms, sprogmenims ar radioaktyviosioms medžiagoms gaminti gaminimas arba jų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimas ar platinimas

 1. Tas, kas neteisėtai gamino, laikė, gabeno, perdavė ar realizavo aparatus ar kitus įrenginius, tiesiogiai skirtus ar pritaikytus sprogstamosioms medžiagoms, sprogmenims ar radioaktyviosioms medžiagoms gaminti, arba neteisėtai rengė ar platino sprogstamųjų medžiagų, sprogmenų ar radioaktyviųjų medžiagų gamybos technologijas ar instrukcijas,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

 

258 straipsnis. Neteisėtas disponavimas nešaunamuoju ginklu

 1. Tas, kas neteisėtai gamino turėdamas tikslą realizuoti arba realizavo nešaunamąjį ginklą ar kitokį žmonėms žaloti pritaikytą įtaisą,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

 1. Tas, kas neteisėtai įgijo ar nešiojo nešaunamąjį ginklą ar kitokį žmonėms žaloti pritaikytą daiktą, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas bauda arba areštu.

 

XXXVII skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis.

259 straipsnis. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti

 1. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba bauda, arba areštu.

 1. Asmuo, kuris savo noru kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicinos pagalbos ar kreipėsi į valstybės instituciją norėdamas atiduoti neteisėtai pasigamintas, įgytas, laikytas be tikslo platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už vartotų ar atiduotų narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, įgijimą ir laikymą.

 

260 straipsnis. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu

 1. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

 1. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dešimties metų.

 1. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, pardavė ar kitaip platino labai didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki penkiolikos metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13)

Nr. X-711, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2961 (2006-07-14)

 

2601 straipsnis. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabanda

 1. Tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno ar siuntė nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki dešimties metų.

 1. Tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno ar siuntė didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki dvylikos metų.

 1. Tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno ar siuntė labai didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki aštuoniolikos metų.

 1. Už šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
 2. Asmuo, kuris savo noru kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicinos pagalbos ar į valstybės instituciją norėdamas atiduoti neteisėtai gabentą ar siųstą be tikslo platinti nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už atiduotų narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandą.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

261 straipsnis. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimas nepilnamečiams

Tas, kas platino narkotines ar psichotropines medžiagas nepilnamečiams,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dvylikos metų.

 

262 straipsnis. Įrenginių narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms gaminti gaminimas arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimas

Tas, kas neteisėtai gamino, laikė, gabeno ar realizavo aparatus ar kitus įrenginius narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms gaminti arba neteisėtai rengė ar platino narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybos technologijas ar instrukcijas,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

 

263 straipsnis. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vagystė, prievartavimas

arba kitoks neteisėtas užvaldymas

 1. Tas, kas pavogė, užvaldė apgaule (sukčiavimas) arba pasisavino jam patikėtas ar jo žinioje buvusias narkotines ar psichotropines medžiagas,

baudžiamas areštu arba laivės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Tas, kas prievartavo arba pagrobė narkotines ar psichotropines medžiagas panaudodamas fizinį ar psichinį smurtą,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.

 1. Tas, kas šio straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytais veiksmais užvaldė didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų arba narkotines ar psichotropines medžiagas užvaldė dalyvaudamas organizuotoje grupėje,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13)

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

264 straipsnis. Lenkimas vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas

 1. Tas, kas padėjo asmeniui įsigyti, vertė, lenkė ar kitaip jį pratino ne gydymo tikslais vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Tas, kas padėjo nepilnamečiui įsigyti, vertė, lenkė ar kitaip jį pratino ne gydymo tikslais vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.

 

265 straipsnis. Neteisėtas aguonų ar kanapių auginimas

 1. Tas, kas pažeisdamas nustatytą tvarką augino didelį kiekį aguonų, kanapių ar kitų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktų augalų,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-711, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2961 (2006-07-14)

 

266 straipsnis. Neteisėtas disponavimas pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

 1. Tas, kas neteisėtai gamino, įgijo, laikė, gabeno, siuntė arba pardavė ar kitaip realizavo pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius),

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas neteisėtai gamino, įgijo, laikė, gabeno, siuntė arba pardavė ar kitaip realizavo didelį kiekį pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių),

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki šešerių metų.

 1. Tas, kas neteisėtai gamino, įgijo, laikė, gabeno, siuntė arba pardavė ar kitaip realizavo labai didelį kiekį pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių),

baudžiamas laisvės atėmimu nuo šešerių iki dešimties metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-711, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2961 (2006-07-14)

Nr. XI-974, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 86-4527 (2010-07-20)

 

2661 straipsnis. Pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrabanda

 1. Tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno ar siuntė pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius),

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno ar siuntė didelį kiekį pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių),

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki septynerių metų.

 1. Tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno ar siuntė labai didelį kiekį pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių),

baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki dvylikos metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

267 straipsnis. Neteisėtas disponavimas stipriai veikiančiomis ar nuodingosiomis medžiagomis

 1. Tas, kas neteisėtai gamino, įgijo, laikė, gabeno, siuntė ar realizavo stipriai veikiančias ar nuodingąsias medžiagas,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas neteisėtai gamino, įgijo, laikė, gabeno, siuntė ar realizavo nuodingąsias chemines medžiagas, kurios naudojamos kaip cheminis ginklas, chemines medžiagas ar jų pirmtakus cheminio ginklo gamybai ar kitiems Cheminio ginklo uždraudimo įstatymo draudžiamiems tikslams,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

267(1) straipsnis. Biologinio ginklo kūrimas ar neteisėtas disponavimas juo

 1. Tas, kas neteisėtai kūrė, gamino, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, pardavė ar kitaip perleido biologinį ginklą arba jo gamybai naudojamus mikroorganizmus ar kitas biologines medžiagas, ar toksinus,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

 

2672 straipsnis. Stipriai veikiančių, nuodingųjų ar cheminių medžiagų kontrabanda

 1. Tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno ar siuntė stipriai veikiančias ar nuodingąsias medžiagas,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno ar siuntė nuodingąsias chemines medžiagas, kurios naudojamos kaip cheminis ginklas, arba cheminio ginklo gamybai naudojamas chemines medžiagas ar jų pirmtakus,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

2673 straipsnis. Biologinių medžiagų, mikroorganizmų ar toksinų kontrabanda

 1. Tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno ar siuntė biologinį ginklą arba jo gamybai naudojamas biologines medžiagas ar mikroorganizmus arba kitas biologines medžiagas ar toksinus,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

268 straipsnis. Teisėto disponavimo narkotinėmis, psichotropinėmis, stipriai veikiančiomis ar nuodingosiomis medžiagomis taisyklių pažeidimas

 1. Tas, kas pažeidė narkotinių, psichotropinių, stipriai veikiančių ar nuodingųjų medžiagų gaminimo, laikymo, apskaitos, išdavimo, gabenimo ar siuntimo taisykles, jeigu dėl to tos medžiagos buvo pagrobtos arba kitaip tapo nelegalios apyvartos dalyku,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
 2. Asmuo atsako pagal šį straipsnį tik tais atvejais, kai jame numatytos veikos padarytos dėl neatsargumo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

269 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

 1. Šiame skyriuje nurodytos narkotinės ir psichotropinės medžiagos yra medžiagos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus.
 2. Kokį narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekį laikyti nedideliu, kokį dideliu ir labai dideliu, nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintomis rekomendacijomis.
 3. Kokį pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kiekį laikyti dideliu ir labai dideliu, nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos įstaigos, atsakingos už veiklos, susijusios su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijavimą, patvirtintomis rekomendacijomis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-974, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 86-4527 (2010-07-20)

 

XXXVIII skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai ir žmonių sveikatai.

270 straipsnis. Aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo arba statinių, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos arba kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių ar vykdoma pavojinga veikla, priežiūros ar naudojimo taisyklių pažeidimas

 1. Tas, kas pažeidė teisės aktų nustatytas aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo, arba statinių, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos arba kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių ar vykdoma pavojinga veikla, priežiūros ar naudojimo taisykles, jeigu tai sukėlė pavojų žmogaus gyvybei ar sveikatai arba dėl to galėjo būti padaryta didelė žala orui, žemei, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams, augalams, kitiems gyviesiems organizmams, organinėms ir neorganinėms medžiagoms ar antropogeniniams komponentams arba atsirasti kitų sunkių padarinių bet kuriam iš šių aplinkos elementų,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2152, 2023-07-04, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14338

 

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiką arba sistemingai pažeidinėjo teisės aktų nustatytas aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo, arba statinių, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos arba kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių ar vykdoma pavojinga veikla, priežiūros ar naudojimo taisykles, jeigu dėl to buvo padaryta didelė žala orui, žemei, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams, augalams, kitiems gyviesiems organizmams, organinėms ir neorganinėms medžiagoms ar antropogeniniams komponentams arba atsirado kitų sunkių padarinių bet kuriam iš šių aplinkos elementų,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2152, 2023-07-04, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14338

 

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
 2. Šiame straipsnyje numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

Nr. XI-1901, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 163-7777 (2011-12-31)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2558, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19866

 

2701 straipsnis. Neteisėtas disponavimas ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis ar jų mišiniais

 1. Tas, kas neteisėtai gamino, importavo, eksportavo, naudojo ar pateikė rinkai ozono sluoksnį ardančias medžiagas ar jų mišinius,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1901, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 163-7777 (2011-12-31)

 

2702 straipsnis. Neteisėtas atliekų gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną

 1. Tas, kas neturėdamas leidimo ar kitaip pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno penkiasdešimt tonų arba didesnį kiekį skirtų naudoti arba šalinti nepavojingų atliekų,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

 1. Tas, kas neturėdamas leidimo ar kitaip pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno penkiasdešimt tonų arba didesnį kiekį skirtų naudoti arba šalinti pavojingų atliekų,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XI-1901, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 163-7777 (2011-12-31)

 

2703 straipsnis. Jūros teršimas iš laivų

 1. Tas, kas pažeisdamas Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78) I ir II prieduose nustatytus reikalavimus teršė iš laivų atvirą jūrą arba kitą teritoriją, kurioje negalioja jokios valstybės jurisdikcija, Lietuvos Respublikos ar kitų Europos Sąjungos valstybių narių išskirtinę ekonominę zoną, teritorinę jūrą, tarptautinei laivybai naudojamus sąsiaurius, kuriuose galioja šių valstybių jurisdikcija, vidaus vandenis, įskaitant uostus, jeigu dėl to pablogėjo vandens kokybė,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika yra nusikalstama ir tais atvejais, kai ji padaryta dėl neatsargumo.
 2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

 

2704 straipsnis. Atliekų išmetimas į aplinką

 1. Tas, kas neteisėtai išmetė į aplinką 15 kubinių metrų ir daugiau nepavojingųjų atliekų (išskyrus neteisėtą inertinių atliekų panaudojimą), jeigu dėl to nebuvo padaryta didelė žala orui, žemei, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams, augalams, kitiems gyviesiems organizmams, organinėms ir neorganinėms medžiagoms ar antropogeniniams komponentams ir neatsirado kitų sunkių padarinių bet kuriam iš šių aplinkos elementų,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas neteisėtai išmetė į aplinką 7 kubinius metrus ir daugiau pavojingųjų atliekų, jeigu dėl to nebuvo padaryta didelė žala orui, žemei, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams, augalams, kitiems gyviesiems organizmams, organinėms ir neorganinėms medžiagoms ar antropogeniniams komponentams ir neatsirado kitų sunkių padarinių bet kuriam iš šių aplinkos elementų,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-2152, 2023-07-04, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14338

 

271 straipsnis. Saugomų teritorijų ar gamtos paveldo objektų sunaikinimas ar suniokojimas

 1. Tas, kas sunaikino ar suniokojo valstybinį parką, rezervatą, draustinį, ar kitą valstybės saugomą gamtinę teritoriją, joje esančią saugomą natūralią ar rūšies buveinę, ar gamtos paveldo teritorinį kompleksą, kurio apsaugos tikslams įsteigta ši teritorija, ar gamtos paveldo objektą,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo.
 2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1901, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 163-7777 (2011-12-31)

 

2711 straipsnis. Statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

 1. Tas, kas vykdė savavališką statybą ar kitaip pažeidė statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, jeigu dėl to buvo padaryta didelė žala orui, žemei, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams, augalams, kitiems gyviesiems organizmams, organinėms ir neorganinėms medžiagoms ar antropogeniniams komponentams arba atsirado kitų sunkių padarinių bet kuriam iš šių aplinkos elementų,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika yra nusikalstama ir tais atvejais, kai ji padaryta dėl neatsargumo.
 2. 3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2152, 2023-07-04, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14338

 

272 straipsnis. Neteisėtas medžiojimas ar žvejojimas arba kitoks laukinės gyvūnijos išteklių naudojimas

 1. Tas, kas medžiojo ar žvejojo uždraustu laiku, uždraustose vietose ar draudžiamais būdais, įrankiais, priemonėmis arba kitaip neteisėtai naudojo ar naikino laukinės gyvūnijos išteklius ir padarė didelės žalos gyvūnijai, taip pat tas, kas žvejojo naudodamas elektros ar ultragarso žvejybos prietaisus,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1871, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11240

 

 1. Tas, kas neteisėtai naikino, žalojo ar paėmė iš natūralios aplinkos ypatingai saugomų rūšių laukinius gyvūnus, juos įgijo, laikė, gabeno, realizavo ar komerciniais tikslais naudojo ypatingai saugomų rūšių laukinius gyvūnus, jų dalis ar gaminius iš jų, jeigu tokia veika nebuvo padaryta didelės žalos ypatingai saugomų rūšių laukinių gyvūnų rūšies apsaugos būklei ir tokia veika buvo susijusi su nedideliu ypatingai saugomų rūšių laukinių gyvūnų kiekiu,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas neteisėtai naikino, žalojo, paėmė iš natūralios aplinkos, gaudė ar kitaip įgijo, laikė, perdirbo, gabeno, realizavo ar kitaip naudojo didelį kiekį saugomų rūšių laukinių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų arba tokia veika padarė didelę žalą saugomų rūšių laukinių gyvūnų rūšies apsaugos būklei, arba tokią veiką padarė komerciniais tikslais,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas neteisėtai gamino, įsigijo, laikė, gabeno ar realizavo elektros ar ultragarso žvejybos prietaisus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
 2. Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

Nr. XI-579, 2009-12-17, Žin., 2010, Nr. 1-1 (2010-01-05), įstatymo atitaisymas skelbtas: Žin., 2010, Nr. 2

 

273 straipsnis. Neteisėtas miško kirtimas ar pelkių naikinimas

 1. Tas, kas neturėdamas leidimo iškirto, sunaikino ar sužalojo miško žemėje daugiau negu 500 kietmetrių medžių arba nusausino pelkę,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1871, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11240

 

274 straipsnis. Neteisėtas saugomų laukinių augalų, grybų ar jų dalių rinkimas, naikinimas, realizavimas ar kitoks disponavimas jais

 1. Tas, kas neteisėtai naikino, žalojo, paėmė iš natūralios aplinkos ar kitaip rinko arba įgijo, laikė, perdirbo, gabeno, realizavo ar kitaip naudojo didelį kiekį saugomų rūšių laukinių augalų, grybų, jų dalių ar gaminių iš jų arba tokia veika padarė didelę žalą saugomų rūšių laukinių augalų ar grybų rūšies apsaugos būklei, arba tokią veiką padarė komerciniais tikslais,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas neteisėtai naikino, žalojo, paėmė iš natūralios aplinkos ar kitaip rinko ypatingai saugomų rūšių laukinius augalus, grybus, įgijo, laikė, gabeno, realizavo ar komerciniais tikslais naudojo ypatingai saugomų rūšių laukinius augalus, grybus, jų dalis arba gaminius iš jų, jeigu tokia veika nebuvo padaryta didelės žalos ypatingai saugomų rūšių laukinių augalų ar grybų rūšies apsaugos būklei ir tokia veika buvo susijusi su nedideliu ypatingai saugomų rūšių laukinių augalų ar grybų kiekiu, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
 2. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

Nr. XI-579, 2009-12-17, Žin., 2010, Nr. 1-1 (2010-01-05)

 

275 straipsnis. Neteisėta farmacinė veikla

 1. Tas, kas neturėdamas leidimo pagamino vaistų ar vaistinių medžiagų ketindamas juos realizuoti, jeigu jų vartojimas galėjo sukelti pavojų žmogaus sveikatai ar gyvybei, taip pat tas, kas šiuos farmacijos produktus realizavo,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas neturėdamas leidimo pagamino vaistų ar vaistinių medžiagų ketindamas juos realizuoti, taip pat tas, kas šiuos farmacijos produktus realizavo, jeigu dėl jų vartojimo mirė žmogus arba buvo sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo.
 2. Asmuo atsako pagal šio straipsnio 2 dalį tik tais atvejais, kai joje numatytos veikos padarytos dėl neatsargumo.
 3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 

276 straipsnis. Kenksmingų žmogaus sveikatai ar gyvybei produktų gamyba arba prekyba jais

 1. Tas, kas turėdamas tikslą realizuoti pagamino maisto produktų iš akivaizdžiai netinkamos, kenksmingos žmogaus sveikatai ar gyvybei medžiagos arba su kenksmingais priedais, taip pat tas, kas tokius produktus pardavė ar kitaip realizavo,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas turėdamas tikslą realizuoti pagamino maisto produktų iš akivaizdžiai netinkamos, kenksmingos žmogaus sveikatai ar gyvybei medžiagos arba su kenksmingais priedais, taip pat tas, kas tokius produktus pardavė ar kitaip realizavo, jeigu dėl jų vartojimo mirė žmogus arba buvo sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta veika yra nusikalstama ir tais atvejais, kai ji padaryta dėl neatsargumo.
 2. Asmuo atsako pagal šio straipsnio 2 dalį tik tais atvejais, kai joje numatytos veikos padarytos dėl neatsargumo.
 3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 

2761 straipsnis. Neteisėtas disponavimas Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytomis medžiagomis turint tikslą jas platinti

 1. Tas, kas turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas medžiagas, arba pardavė ar kitaip platino,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1674, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-18, i. k. 2015-07560

 

2762 straipsnis. Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytų medžiagų platinimas nepilnamečiams

Tas, kas platino ne gydymo tikslais Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas medžiagas nepilnamečiams,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1674, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-18, i. k. 2015-07560

 

2763 straipsnis. Lenkimas vartoti Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas medžiagas

Tas, kas padėjo asmeniui įsigyti, jį vertė, lenkė ar kitaip pratino ne gydymo tikslais vartoti Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas medžiagas,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1674, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-18, i. k. 2015-07560

 

2764 straipsnis. Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytų medžiagų kontrabanda

 1. Tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno ar siuntė Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

277 straipsnis. Kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimas

 1. Tas, kas būdamas medicinos įstaigos informuotas apie savo ligą ir įspėtas dėl apsaugos priemonių, kurių jis privalo laikytis bendraudamas su žmonėmis, sukėlė pavojų kitam asmeniui užsikrėsti pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2866, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09790

 

 1. Tas, kas pažeidė teisės aktų dėl sveikatos apsaugos reikalavimus ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės taisykles, jeigu dėl to išplito susirgimas ar kilo epidemija,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2866, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09790

 

 1. Asmuo atsako pagal šį straipsnį tik tais atvejais, kai jame numatytos veikos yra padarytos dėl neatsargumo.
 2. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

2771 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

 1. Ypatingai saugomi laukiniai gyvūnai, augalai ir grybai yra:

1) į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymu įrašytų rūšių gyvūnai, augalai ir grybai;

2) Reglamento (EB) Nr. 338/97 A ir B prieduose nurodytų rūšių gyvūnai, augalai ir grybai;

3) į Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, sąrašą vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymu įrašytų rūšių gyvūnai ir augalai;

 

 

4) į Europos bendrijos paukščių rūšių, kurių buveinėms taikomos specialios apsaugos priemonės, kad jos savo natūraliame areale būtų išsaugotos, išliktų ir veistųsi, sąrašą vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymu įrašytų rūšių paukščiai.

 1. Šio kodekso 270 straipsnyje nurodytos pavojingos medžiagos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme.
 2. Šio kodekso 270 straipsnyje nurodyti potencialiai pavojingi įrenginiai suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme.
 3. Šio kodekso 2704 straipsnyje nurodytos nepavojingosios atliekos ir pavojingosios atliekos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.
 4. Šio kodekso 2704 straipsnyje nurodytos inertinės atliekos yra atliekos, kuriose nevyksta pastebimi cheminiai, fizikiniai ar biologiniai pokyčiai, kurios netirpsta, nedega ar kitaip nereaguoja fizikiniu ar cheminiu požiūriu, nebiodegraduoja ir nesukelia kitoms medžiagoms, su kuriomis liečiasi, neigiamo poveikio, galinčio lemti aplinkos taršą ar pakenkti žmonių sveikatai.
 5. Laikoma, kad šio kodekso 270, 2704 ir 2711 straipsniuose nurodyta žala orui, žemei, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams, augalams, kitiems gyviesiems organizmams, organinėms ir neorganinėms medžiagoms ar antropogeniniams komponentams yra didelė, kai nustatoma, kad tam tikram aplinkos elementui padarytas reikšmingas neigiamas poveikis, kaip jis apibrėžiamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, arba bendra vienam ar keliems aplinkos elementams padarytos žalos, įvertintos pinigais, suma viršija 400 MGL.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2152, 2023-07-04, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14338

 

XXXIX skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui. 

278 straipsnis. Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkama priežiūra ar remontas

 1. Tas, kas netinkamai atliko geležinkelio, vandens arba oro transporto priemonių ar kelių, keliuose esančių signalizacijos ar ryšių įrenginių, dujotiekio, naftotiekio, elektros ar ryšių linijų priežiūrą ar remontą, jeigu dėl to buvo sunkiai sužalotas žmogus arba padaryta didelės turtinės žalos,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, jeigu dėl to žuvo žmogus arba buvo sunkiai sužaloti žmonės, arba padaryta labai didelės turtinės žalos,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki aštuonerių metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, jeigu dėl to sunkių padarinių nebuvo, bet jie realiai grėsė, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 1. Asmuo atsako pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis tik tais atvejais, kai jose numatytos veikos padarytos dėl neatsargumo.
 2. Šio straipsnio 3 dalyje numatyta veika yra nusikalstama ir tais atvejais, kai ji padaryta dėl neatsargumo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

279 straipsnis. Tarptautinių skrydžių taisyklių pažeidimas

Orlaivio ar kito skraidymo įrenginio ekipažo narys, pažeidęs tarptautinių skrydžių taisykles įskrisdamas į Lietuvos Respubliką arba išskrisdamas iš Lietuvos Respublikos,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 

280 straipsnis. Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių sugadinimas

 1. Tas, kas išardė ar sugadino transporto priemonę ar kelią, dujotiekį, naftotiekį, elektros ar ryšių liniją, juose esantį įrenginį, ryšių ar signalizacijos priemonę, jeigu tai grėsė sunkiais padariniais,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, jeigu dėl to žuvo ar buvo sunkiai sužalotas žmogus arba padaryta didelės turtinės žalos,

baudžiamas laisvės atėmimu iki dešimties metų.

 1. Šiame straipsnyje numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo.
 2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

 

281 straipsnis. Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas

 1. Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas vairavo kelių transporto priemonę būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata arba nukentėjusiam asmeniui padaryta didelės turtinės žalos,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 3 dalyje numatytą veiką būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų,

baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 5 dalyje numatytą veiką būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.

 1. Asmuo atsako pagal šį straipsnį tik tais atvejais, kai šiame straipsnyje numatytos veikos yra padarytos dėl neatsargumo.
 2. Neteko galios nuo 2023-06-01

 

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

 1. Neteko galios nuo 2023-06-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1929, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00859

 

2811 straipsnis. Transporto priemonių vairavimas, kai vairuoja neblaivus asmuo

 1. Tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

 1. Asmuo atsako ir tais atvejais, kai šio straipsnio 1 dalyje numatytos veikos yra padarytos dėl neatsargumo.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-1929, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00859

 

282 straipsnis. Transporto eismo tvarkos ar saugumo taisyklių pažeidimas

 1. Tas, kas nevairuodamas transporto priemonės pažeidė transporto eismo tvarkos ar saugumo taisykles, jeigu dėl to žuvo žmogus arba buvo sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Asmuo atsako pagal šį straipsnį tik tais atvejais, kai jame numatytos veikos padarytos dėl neatsargumo.

 

2821 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

 1. Šiame skyriuje nurodyta turtinė žala yra didelė, kai jos dydis viršija 400 MGL dydžio sumą, bet neviršija 900 MGL dydžio sumos, labai didelė, kai jos dydis viršija 900 MGL dydžio sumą.
 2. Laikoma, kad šio skyriaus 281 straipsnio 2, 4 ar 6 dalyje numatytą veiką padaręs asmuo yra neblaivus, kai jam nustatytas 0,41 ir daugiau promilių neblaivumas arba kai jis vengė neblaivumo patikrinimo ar vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
 3. Šio skyriaus 281 straipsnyje nurodytos kelių transporto priemonės yra motorinės transporto priemonės, traktoriai, savaeigės mašinos ir kitos mechaninės transporto priemonės, taip pat autonominiai automobiliai.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

XL skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai.

283 straipsnis. Riaušės

 1. Tas, kas organizavo ar išprovokavo žmonių sambūrį viešai smurtauti, niokoti turtą ar kitaip šiurkščiai pažeisti viešąją tvarką, taip pat tas, kas riaušių metu smurtavo, niokojo turtą ar kitaip šiurkščiai pažeidė viešąją tvarką,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Tas, kas atlikdamas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus panaudojo šaunamąjį ginklą ar sprogmenis arba pasipriešino policininkui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui,

baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 

284 straipsnis. Viešosios tvarkos pažeidimas

Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1871, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11240

 

285 straipsnis. Melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę

 1. Tas, kas melagingai pranešė ar paskleidė žinią apie visuomenei ar valstybinės reikšmės objektui, kuris atitinka Civilinės saugos įstatyme nustatytus požymius, gresiantį pavojų arba didelę nelaimę, jeigu dėl to buvo iškviestos pagalbos tarnybos,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

 1. Tas, kas melagingai pranešė ar paskleidė žinią apie visuomenei ar valstybinės reikšmės objektui, kuris atitinka Civilinės saugos įstatyme nustatytus požymius, gresiantį pavojų arba didelę nelaimę, jeigu dėl to kilo žmonių sumaištis ar buvo sutrikdyta valstybinės reikšmės objekto veikla,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas melagingai pranešė ar paskleidė žinią apie visuomenei ar valstybinės reikšmės objektui, kuris atitinka Civilinės saugos įstatyme nustatytus požymius, gresiantį pavojų arba didelę nelaimę, jeigu dėl to buvo padaryta didelės turtinės žalos,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2170, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20140

 

XLI skyrius. Nusikaltimai valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklai. 

286 straipsnis. Pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui

Tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 

287 straipsnis. Grasinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui

 1. Tas, kas panaudodamas psichinę prievartą reikalavo iš valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens atlikti veiksmus ar nuo jų susilaikyti kaltininko ar kitų asmenų naudai,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką panaudodamas fizinį smurtą,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13)

 

288 straipsnis. Kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą

Valstybės tarnautojas, visuomenės veikėjas, politinės ar visuomeninės organizacijos atstovas, kuris naudodamasis savo įtaka kišosi į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą siekdamas priversti atsisakyti teisėtų veiksmų ar atlikti neteisėtus veiksmus savo ar kitų asmenų naudai,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 

289 straipsnis. Valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimas

Tas, kas pasisavinęs valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą padarė neteisėtus veiksmus,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 

290 straipsnis. Neteko galios nuo 2016-04-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XII-1888, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11179

 

XLII skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai.

291 straipsnis. Neteisėtas valstybės sienos perėjimas

 1. Tas, kas neteisėtai perėjo Lietuvos Respublikos valstybės sieną,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį atleidžiamas užsienietis, kuris neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką turėdamas tikslą pasinaudoti prieglobsčio teise.
 2. Užsienietis, kuris padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką turėdamas tikslą iš Lietuvos Respublikos teritorijos neteisėtai pereiti į trečiąją valstybę, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu jis nustatyta tvarka išsiunčiamas į valstybę, iš kurios teritorijos neteisėtai perėjo Lietuvos Respublikos valstybės sieną, arba į valstybę, kurios pilietis jis yra.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

 

292 straipsnis. Neteisėtas žmonių gabenimas per valstybės sieną

 1. Tas, kas neteisėtai per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje neturintį užsienietį arba neteisėtai valstybės sieną perėjusį tokį užsienietį gabeno ar slėpė Lietuvos Respublikos teritorijoje,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytas veikas dėl savanaudiškų paskatų, arba jeigu tai sukėlė pavojų asmens gyvybei,

baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

3.Tas, kas organizavo šio straipsnio 1 dalyje numatytas veikas,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki dešimties metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-61, 2004-12-22, Žin., 2004, Nr. 188-6995 (2004-12-31)

 

2921 straipsnis. Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbas

 1. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, versliškai įdarbinęs Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančius trečiųjų šalių piliečius arba įdarbinęs penkis ar daugiau Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių, arba įdarbinęs Lietuvos Respublikoje nelegaliai esantį trečiųjų šalių pilietį ypatingai išnaudojamo darbo sąlygomis, arba įdarbinęs Lietuvos Respublikoje nelegaliai esantį trečiųjų šalių nepilnametį pilietį,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. XI-1917, 2011-12-23, Žin., 2012, Nr. 4-115 (2012-01-06)

 

293 straipsnis. Lietuvos Respublikos piliečių kelionių į užsienį nelegaliai ten jiems pasilikti arba palikti be pagalbos organizavimas

 1. Tas, kas organizavo Lietuvos Respublikos piliečius ar nuolatinius gyventojus keliauti į užsienį prašytis prieglobsčio ar ten nelegaliai dirbti, ar dėl kitų priežasčių nelegaliai pasilikti užsienyje arba apgaulingai žadėdamas legalų statusą užsienyje,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 

294 straipsnis. Savavaldžiavimas

 1. Tas, kas nesilaikydamas įstatymų nustatytos tvarkos savavališkai vykdė ginčijamą arba pripažįstamą, bet nerealizuotą savo ar kito asmens tikrą ar tariamą teisę ir padarė didelės žalos asmens teisėms ar teisėtiems interesams,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas savavaldžiavo panaudodamas psichinę ar fizinę prievartą nukentėjusiam ar jo artimam asmeniui,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.

 

295 straipsnis. Neteisėtas techninių priemonių įrengimas ar panaudojimas informacijai rinkti

Tas, kas neteisėtai įrengė ar panaudojo technines priemones informacijai apie valstybės, savivaldybės instituciją, įstaigą ar jų tarnautoją, politinę organizaciją ar asociaciją arba jų narį, kitą juridinį ar fizinį asmenį rinkti,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1384, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15855

 

296 straipsnis. Tarnybos paslapties pagrobimas ar kitoks neteisėtas įgijimas

Tas, kas pagrobė, pirko ar kitaip neteisėtai įgijo materialų objektą, kurio turinys ar informacija apie jį yra tarnybos paslaptis, ar perdavė taip įgytą objektą ar informaciją trečiajam asmeniui, jeigu nebuvo šnipinėjimo ar padėjimo užsienio valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką požymių,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 

297 straipsnis. Tarnybos paslapties atskleidimas

 1. Tas, kas atskleidė informaciją, sudarančią tarnybos paslaptį, kuri jam buvo patikėta ar kurią jis sužinojo dėl savo tarnybos ar darbo, jeigu nebuvo šnipinėjimo ar padėjimo užsienio valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką požymių, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 1. Šiame straipsnyje numatyta veika yra nusikalstama ir tais atvejais, kai ji padaryta dėl neatsargumo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

298 straipsnis. Neteko galios nuo 2023-06-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

 

299 straipsnis. Pagalbos nesuteikimas susidūrus laivams

Laivo kapitonas, nesuteikęs pagalbos susidūrus laivams, jeigu pagalbą galėjo suteikti be rimto pavojaus savo laivui, jo įgulai ir keleiviams,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 

XLIII skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ar matavimo priemonių klastojimu.

300 straipsnis. Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu

 1. Tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas pagamino netikrą asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą arba suklastojo tikrą asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytas veikas, jeigu dėl to buvo padaryta didelės žalos, arba pagamino didelį kiekį netikrų asmens tapatybės kortelių, pasų, vairuotojo pažymėjimų ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimų, arba suklastojo didelį kiekį tikrų asmens tapatybės kortelių, pasų, vairuotojo pažymėjimų ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimų, arba žinomai netikrų ar žinomai suklastotų tikrų didelį kiekį asmens tapatybės kortelių, pasų, vairuotojo pažymėjimų ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimų laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo,

baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-511, 2006-01-20, Žin., 2006, Nr. 17-605 (2006-02-11)

 

301 straipsnis. Antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimas

 1. Tas, kas suklastojo tikrą ar pagamino netikrą fizinio ar juridinio asmens antspaudą, spaudą ar griežtos atskaitomybės blanką arba pasinaudojo žinomai suklastotu antspaudu, spaudu ar blanku, arba jį realizavo,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus darė versliškai arba jeigu dėl šių veiksmų buvo sutrikdyta fizinio ar juridinio asmens veikla, arba padaryta didelės žalos valstybei arba fiziniam ar juridiniam asmeniui, arba suklastojo ar laikė didelį kiekį netikrų ar suklastotų antspaudų, spaudų ar griežtos atskaitomybės blankų,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 

302 straipsnis. Antspaudo, spaudo ar dokumento pagrobimas arba pagrobtojo panaudojimas

 1. Tas, kas pagrobė ar neturėdamas teisėto pagrindo įgijo, laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo fizinio ar juridinio asmens antspaudą, spaudą, dokumentą ar griežtos atskaitomybės blanką,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytas veikas darė versliškai arba pagrobė ar neturėdamas teisėto pagrindo įgijo, laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo didelį kiekį fizinio ar juridinio asmens antspaudų, spaudų, dokumentų ar griežtos atskaitomybės blankų, arba jeigu buvo padaryta didelės žalos valstybei arba fiziniam ar juridiniam asmeniui,

baudžiamas laisvės atėmimu iki  šešerių  metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-511, 2006-01-20, Žin., 2006, Nr. 17-605 (2006-02-11)

 

302(1) straipsnis. Įrangos antspaudams, spaudams, dokumentams ar griežtos atskaitomybės blankams klastoti gaminimas, laikymas, gabenimas, siuntimas ar realizavimas

 1. Tas, kas gamino, laikė, gabeno, siuntė ar realizavo įrangą, programinę įrangą ar kitokias priemones, tiesiogiai skirtas ar pritaikytas netikriems antspaudams, spaudams, dokumentams ar griežtos atskaitomybės blankams gaminti arba tikriems antspaudams, spaudams, dokumentams ar griežtos atskaitomybės blankams klastoti,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytas veikas darė versliškai arba jeigu buvo padaryta didelės žalos valstybei arba fiziniam ar juridiniam asmeniui,

baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-511, 2006-01-20, Žin., 2006, Nr. 17-605 (2006-02-11)

 

303 straipsnis. Antspaudo, spaudo ar dokumento sunaikinimas, sugadinimas arba paslėpimas

 1. Tas, kas sunaikino, sugadino ar paslėpė fizinio ar juridinio asmens antspaudą, spaudą, dokumentą ar griežtos atskaitomybės blanką, jeigu dėl to buvo padaryta didelės žalos,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2198, 2012-06-30, Žin., 2012, Nr. 82-4276 (2012-07-13)

 

304 straipsnis. Melagingos informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą

 1. Tas, kas siekdamas gauti dokumentą ar suklastoto dokumento tikrumo patvirtinimą pateikė įstaigai ar tarnautojui melagingą informaciją, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu.

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

 

305 straipsnis. Neteko galios nuo 2020-05-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-2522, 2019-11-14, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19119

 

306 straipsnis. Valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo arba Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje numatyto ar užsienio valstybės kontrolinio prabavimo ženklo įspaudo pagrobimas, suklastojimas, realizavimas ar netikro įspaudo panaudojimas

 1. Tas, kas pagrobė, neteisėtai perdirbo, pagamino, panaudojo arba realizavo valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo arba Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje numatyto ar užsienio valstybės kontrolinio prabavimo ženklo įspaudą,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13)

 

306(1) straipsnis. Transporto priemonės identifikavimo numerių suklastojimas, neteisėtas sunaikinimas ar pakeitimas

 1. Tas, kas suklastojo, neteisėtai sunaikino ar pakeitė transporto priemonės identifikavimo numerius,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

 

3062 straipsnis. Transporto priemonės ridos suklastojimas

 1. Tas, kas suklastojo transporto priemonės ridą,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1987, 2015-10-20, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16936

 

XLIV skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei.

307 straipsnis. Pelnymasis iš kito asmens prostitucijos

 1. Tas, kas turėjo pajamų iš kito asmens prostitucijos arba sąvadavo prostitucijai,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

 1. Tas, kas organizavo ar vadovavo prostitucijai arba gabeno asmenį šio sutikimu prostitucijai į Lietuvos Respubliką ar iš Lietuvos Respublikos,

baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų.

 1. Tas, kas pelnėsi iš nepilnamečio asmens prostitucijos arba organizavo ar vadovavo nepilnamečio asmens prostitucijai, arba kitaip išnaudojo nepilnametį prostitucijos tikslams,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-711, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2961 (2006-07-14)

Nr. XII-776, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-24, i. k. 2014-03404

 

308 straipsnis. Įtraukimas į prostituciją

 1. Tas, kas įtraukė asmenį į prostituciją,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Tas, kas įtraukė į prostituciją materialiai, dėl tarnybos ar kitaip priklausomą asmenį arba įtraukė į prostituciją asmenį panaudodamas fizinę ar psichinę prievartą ar apgaulę,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki septynerių metų.

 1. Tas, kas verbavo, vertė užsiimti prostitucija ar bet kokiu būdu įtraukė į prostituciją nepilnametį asmenį,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-711, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2961 (2006-07-14)

Nr. XII-776, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-24, i. k. 2014-03404

 

3081 straipsnis. Draudžiami biomedicininiai tyrimai su žmogumi ar žmogaus embrionu

 1. Tas, kas atliko draudžiamus biomedicininius tyrimus su žmogumi ar žmogaus embrionu,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Kodeksas papildytas straipsniu:

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

 

309 straipsnis. Disponavimas pornografinio turinio dalykais

 1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti pagamino ar įsigijo arba platino pornografinio turinio dalykus,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

 1. Tas, kas pagamino, įgijo, laikė, demonstravo, reklamavo, siūlė arba platino pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, arba pasinaudodamas informacinėmis ir ryšių technologijomis ar kitomis priemonėmis įgijo ar suteikė prieigą prie pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas,

baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2433, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17730

 

 1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti pagamino ar įsigijo arba platino didelį kiekį pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas mažametis vaikas,

baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Tas, kas demonstravo ar reklamavo pornografinio turinio dalykus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 1. Už šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1992, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-760 (2004-02-14)

Nr. X-711, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2961 (2006-07-14)

Nr. XII-776, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-24, i. k. 2014-03404

 

310 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais

 1. Tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

 1. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1830, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10580

 

XLV skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai mirusiojo  atminimui.

311 straipsnis. Mirusiojo palaikų išniekinimas

 1. Tas, kas neteisėtai paėmė mirusiojo palaikus ar jų dalį arba tyčiojosi iš mirusiojo palaikų, arba juos išniekino,

baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Tas, kas neteisėtai atkasė kapą ir išniekino mirusiojo palaikus ar iš jų tyčiojosi arba paėmė ten buvusius daiktus,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 

312 straipsnis. Kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimas

 1. Tas, kas suardė ar kitaip išniekino kapą arba suniokojo paminklą, arba išniekino kitą viešosios pagarbos vietą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

 1. Tas, kas atliko vandališkus veiksmus kapinėse ar kitoje viešosios pagarbos vietoje arba dėl rasinių, nacionalinių ar religinių motyvų išniekino kapą ar kitą viešosios pagarbos vietą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

 

313 straipsnis. Mirusiojo atminimo paniekinimas

 1. Tas, kas siekdamas paniekinti mirusįjį ar jo artimuosius sutrikdė laidotuvių rimtį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 1. Tas, kas viešai paskleidė apie mirusįjį melagingus prasimanymus, galinčius nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą jo atminimui, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

 1. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas ar prokuroro reikalavimas.

 

XLVI skyrius. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai krašto apsaugos tarnybai ir mobilizacijai.

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. XIII-3231, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15865

 

314 straipsnis. Šaukimo į privalomąją karo tarnybą vengimas

 1. Karo prievolininkas, vengęs šaukimo į privalomąją karo tarnybą sutrikdydamas savo sveikatą, simuliuodamas ligą ar sveikatos sutrikimą, suklastodamas dokumentus ar kitokia apgaule,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Karo prievolininkas, vengęs šaukimo į privalomąją karo tarnybą, jeigu nebuvo požymių, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas bauda arba areštu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1520, 2011-06-23, Žin., 2011, Nr. 86-4162 (2011-07-13)

 

315 straipsnis. Šaukimo į karo tarnybą karo padėties metu vengimas

Karo prievolininkas, vengęs šaukimo į karo tarnybą karo padėties metu, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1520, 2011-06-23, Žin., 2011, Nr. 86-4162 (2011-07-13)

 

316 straipsnis. Vengimas atlikti karo tarnybą

 1. Karys, vengęs atlikti tikrąją karo tarnybą sutrikdydamas savo sveikatą arba simuliuodamas ligą, suklastodamas dokumentus ar kitokia apgaule,

baudžiamas laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Karys, padaręs šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką karo padėties metu ar atlikdamas kovos užduotį, arba jeigu dėl tos veikos atsirado sunkių padarinių,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių metų.

 

3161 straipsnis. Mobilizacijos ar karo padėties metu būtinų funkcijų neatlikimas

Tas, kas būdamas įrašytas į civilinio mobilizacinio personalo rezervą mobilizacijos ar karo padėties metu vengė atlikti jam nustatytas funkcijas arba jas atliko netinkamai, jeigu dėl to atsirado sunkių padarinių,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-3231, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15865

 

317 straipsnis. Įsakymo nevykdymas

 1. Karys, neįvykdęs vado įsakymo ar atsisakęs jį vykdyti arba kitaip nepaklusęs vado įsakymui,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Karys, padaręs šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką karo padėties metu ar atlikdamas kovos užduotį, arba jeigu dėl tos veikos atsirado sunkių padarinių,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki šešerių metų.

 1. Karys, neįvykdęs aiškiai neteisėto vado įsakymo, baudžiamąja tvarka neatsako.

 

318 straipsnis. Grasinimas vadui ar smurtas prieš jį

 1. Karys, grasinęs smurtu vadui dėl šio karo tarnybos pareigų,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Karys, panaudojęs fizinį smurtą prieš vadą dėl šio karo tarnybos pareigų,

baudžiamas laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Karys, padaręs šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytą veiką karo padėties metu ar atlikdamas kovos užduotį, arba jeigu dėl tos veikos atsirado sunkių padarinių,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki aštuonerių metų.

 

319 straipsnis. Smurto veiksmai prieš pavaldinį

 1. Vadas, eidamas karo tarnybos pareigas panaudojęs fizinį smurtą prieš pavaldų karį,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Vadas, padaręs šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, jeigu dėl to atsirado sunkių padarinių,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki aštuonerių metų.

 

320 straipsnis. Kario terorizavimas

 1. Karys, neteisėtai reikalavęs, kad kitas karys elgtųsi pagal jo nurodymą, arba panaudodamas psichinę prievartą žeminęs kitą karį,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Karys, žeminęs ar terorizavęs kitą karį panaudodamas fizinį smurtą ar ginklą,

baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Karys, padaręs šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą veiką, jeigu dėl to atsirado sunkių padarinių,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių metų.

 

321 straipsnis. Neteisėtas įsakymas ir jo vykdymas

Karys, davęs aiškiai neteisėtą įsakymą arba vertęs kitą karį vykdyti tokį įsakymą, taip pat karys, įvykdęs aiškiai neteisėtą įsakymą, jeigu dėl to atsirado sunkių padarinių,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

 

322 straipsnis. Savavališkas pasišalinimas

 1. Karys, savavališkai pasišalinęs iš dalinio ar tarnybos vietos arba be pateisinamų priežasčių nustatytu laiku neatvykęs į dalinį ar tarnybos vietą, jeigu pasišalinimas truko ilgiau kaip tris paras, bet ne ilgiau kaip dešimt parų,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 1. Karys, padaręs šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką karo padėties metu ar atlikdamas kovos užduotį,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.

 

323 straipsnis. Dezertyravimas

 1. Karys, pasišalinęs iš dalinio ar tarnybos vietos ilgesniam negu dešimt dienų laikui arba tiek laiko neatvykęs į dalinį ar tarnybos vietą arba nepaisant pasišalinimo trukmės tai padaręs turėdamas tikslą išvengti karo tarnybos,

baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Karys, padaręs šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką karo padėties metu ar atlikdamas kovos užduotį,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių metų.

 

324 straipsnis. Krašto apsaugos turto praradimas

Karys, dėl aplaidumo praradęs jam tarnybos reikalams patikėtą ginklą, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias medžiagas, transporto priemonę ar kitą karo techniką,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 

325 straipsnis. Sargybų tarnybos taisyklių pažeidimas

Karys, pažeidęs sargybų tarnybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus karo padėties metu ar atlikdamas kovos užduotį, arba jeigu dėl tos veikos atsirado sunkių padarinių,

baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 

326 straipsnis. Valstybės sienos apsaugos tarnybos taisyklių pažeidimas

 1. Karys, karo padėties metu atlikdamas Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybą pažeidęs šios tarnybos taisykles, jeigu dėl to atsirado sunkių padarinių,

baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 1. Asmuo atsako pagal šį straipsnį tik tais atvejais, kai jame numatytos veikos padarytos dėl neatsargumo.

 

327 straipsnis. Budėjimo tarnybos taisyklių pažeidimas

 1. Karys, pažeidęs budėjimo tarnybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus atlikdamas budėjimo tarnybą dalinyje (išskyrus sargybą), jeigu dėl to atsirado sunkių padarinių,

baudžiamas laisvės atėmimu iki trejų metų.

 1. Asmuo atsako pagal šį straipsnį tik tais atvejais, kai jame numatytos veikos padarytos dėl neatsargumo.

 

328 straipsnis. Žūvančio karo laivo palikimas

Karo laivo vadas, kuris paliko žūvantį karo laivą neįvykdęs visų savo pareigų,

baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 

329 straipsnis. Karo dalinio vėliavos praradimas ar išniekinimas

Karys, praradęs dalinio vėliavą ar ją išniekinęs,

baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 

330 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

 1. Karys – Lietuvos Respublikos pilietis, atliekantis tikrąją karo tarnybą, o karo padėties metu – asmuo, kuris yra ginkluotųjų pajėgų narys.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3231, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15865

 

 1. Karo prievolininkas – karo prievolę turintis Lietuvos Respublikos pilnametis pilietis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1520, 2011-06-23, Žin., 2011, Nr. 86-4162 (2011-07-13)

 

Lietuvos Respublikos

baudžiamojo kodekso

priedas

 

Įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai

 

 1. 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 136).
 2. 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2000/383/TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 1 tomas, p. 187).
 3. 2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2001/888/TVR, iš dalies keičiantis Tarybos pagrindų sprendimą 2000/383/TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 4 tomas, p. 182).
 4. 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2001/413/TVR, skirtas kovai su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 123).
 5. 2001 m. birželio 26 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 4 tomas, p. 158).
 6. Neteko galios nuo 2018-12-12

Punkto naikinimas:

Nr. XIII-1682, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20234

 

 1. 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 34).
 2. 2002 m. liepos 19 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/629/TVR dėl kovos su prekyba žmonėmis (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 52).
 3. 2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2002/90/EB, apibrėžianti padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 64).
 4. 2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/946/TVR dėl bausmių sistemos stiprinimo siekiant užkirsti kelią padėjimui neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 61).
 5. 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 182).
 6. 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2004/68/TVR dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 7 tomas, p. 10).
 7. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/23/EB, nustatanti žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 291).
 8. 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (OL 2004 L 335, p. 8).
 9. 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo (OL 2005 L 68, p. 49).
 10. 2005 m. liepos 12 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/667/TVR dėl baudžiamosios teisės sistemos stiprinimo įgyvendinant teršimui iš laivų taikomą teisę (OL 2005 L 255, p. 164).

Punkto pakeitimai:

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

 

 1. 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo (OL 2005 L 255, p. 11).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

 

 1. 2008 m. liepos 24 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2008/675/TVR dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose (OL 2008 L 220, p. 32).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

 

 1. 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL 2008 L 300, p. 42).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

 

 1. 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę (OL 2008 L 328, p. 28).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

 

 1. 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje (OL 2008 L 327, p. 27), iš dalies pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR (OL 2009 L 81, p. 24).

Papildyta punktu:

Nr. XII-1324, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17302

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

 

 1. 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis (OL 2008 L 328, p. 55–58).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1324, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17302

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

 

 1. Neteko galios nuo 2018-12-12

Punkto naikinimas:

Nr. XIII-1682, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20234

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1324, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17302

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

 

 1. 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/299/TVR, iš dalies keičiantis pamatinius sprendimus 2002/584/TVR, 2005/214/TVR, 2006/783/TVR, 2008/909/TVR ir 2008/947/TVR ir stiprinantis asmenų procesines teises bei skatinantis tarpusavio pripažinimo principo taikymą sprendimams, priimtiems atitinkamam asmeniui asmeniškai nedalyvavus teisminiame nagrinėjime (OL 2009 L 81, p. 24).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1324, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17302

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

 

 1. 25. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/123/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo (OL 2009 L 280, p. 52).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1324, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17302

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

 

 1. 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai (OL 2009 L 168, p. 24).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1324, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17302

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

 

 1. 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR (OL 2011 L 101, p. 1).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1324, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17302

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

 

 1. 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR (OL 2011 L 335, p. 1).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1324, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17302

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

 

 1. 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio (OL 2011 L 338, p. 2).

Papildyta punktu:

Nr. XII-1676, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-18, i. k. 2015-07563

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

 

 1. 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/40/ES dėl atakų prieš informacines sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR (OL 2013 L 218, p. 8).

Papildyta punktu:

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

 

 1. 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje (OL 2014 L 127, p. 39)

Papildyta punktu:

Nr. XII-2433, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17730

Punkto pakeitimai:

Nr. XII-2780, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26876

 

 1. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/57/ES dėl baudžiamųjų sankcijų už manipuliavimą rinka (manipuliavimo rinka direktyva) (OL 2014 L 173, p. 179)

Papildyta punktu:

Nr. XII-2554, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20291

Punkto pakeitimai:

Nr. XII-2780, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26876

 

 1. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/62/ES dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR (OL 2014 L 151, p. 1).

Papildyta punktu:

Nr. XII-2554, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20291

Punkto pakeitimai:

Nr. XII-2780, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26876

 

 1. 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/800 dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-2500, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-26, i. k. 2024-05374

 

 1. 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL 2017 L 88, p. 6).

Papildyta punktu:

Nr. XIII-1682, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20234

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-2500, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-26, i. k. 2024-05374

 

 1. 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL 2017 L 198, p. 29).

Papildyta punktu:

Nr. XIII-2334, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12378

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-2500, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-26, i. k. 2024-05374

 

 1. 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1673 dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL 2018 L 284, p. 22).

Papildyta punktu:

Nr. XIII-3350, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24234

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-2500, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-26, i. k. 2024-05374

 

 1. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/713 dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR (OL 2019 L 123, p. 18).

Papildyta punktu:

Nr. XIII-3350, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24234

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-2500, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-26, i. k. 2024-05374

 

 

Kodeksas papildytas priedu:

Nr. IX-2169, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2492 (2004-04-30)

Priedo pakeitimai:

Nr. X-61, 2004-12-22, Žin., 2004, Nr. 188-6995 (2004-12-31)

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

Nr. X-711, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2961 (2006-07-14)

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

Nr. X-1527, 2008-05-08, Žin., 2008, Nr. 59-2200 (2008-05-24)

Nr. XI-579, 2009-12-17, Žin., 2010, Nr. 1-1 (2010-01-05)

Nr. XI-901, 2010-06-15, Žin., 2010, Nr. 75-3792 (2010-06-29)

Nr. XI-1901, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 163-7777 (2011-12-31)

Nr. XI-1917, 2011-12-23, Žin., 2012, Nr. 4-115 (2012-01-06)

Nr. XI-2198, 2012-06-30, Žin., 2012, Nr. 82-4276 (2012-07-13)

Nr. XII-345, 2013-05-30, Žin., 2013, Nr. 62-3057 (2013-06-12)

Nr. XII-776, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-24, i. k. 2014-03404

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1168, 2002-10-31, Žin., 2002, Nr. 112-4973 (2002-11-22)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO PATVIRTINIMO IR ĮSIGALIOJIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1495, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1733 (2003-04-24)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO, PATVIRTINTO 2000 M. RUGSĖJO 26 D. ĮSTATYMU NR. VIII-1968, 4, 7, 9, 23, 25, 37, 39, 44, 46, 47, 48, 51, 61, 62, 65, 67, 74, 75, 90, 92, 95, 97, 102, 105, 118, 119, 143, 175, 178, 186, 187, 188, 189, 199, 202, 212, 213, 215, 227, 249, 250, 251, 257, 260, 263, 272, 281, 291 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI KODEKSO PAPILDYMO 39(1) IR 306(1) STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. gegužės 1 d.

Šio Įstatymo atitaisymas skelbtas: Žin., 2003, Nr. 39 (2003-04-25)

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1706, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3423 (2003-07-25)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 139, 140, 176, 180, 181, 190, 201, 212, 249, 281 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šio Įstatymo atitaisymas skelbtas: Žin., 2003, Nr. 76 (2003-08-01)

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1992, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-760 (2004-02-14)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 13, 162, 191, 196, 197, 203, 206, 216, 219, 221, 309 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI KODEKSO PAPILDYMO 198(1) IR 198(2) STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2093, 2004-03-30, Žin., 2004, Nr. 54-1835 (2004-04-15)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 233, 235 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2169, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2492 (2004-04-30)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO BEI KODEKSO PAPILDYMO 9(1), 123(1) STRAIPSNIAIS IR PRIEDU ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dienos.

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2314, 2004-07-05, Žin., 2004, Nr. 108-4030 (2004-07-13)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 20, 42, 63, 67, 68, 72, 75, 77, 82, 90, 91, 92, 95, 97, 128, 144, 148, 150, 178, 182, 194, 195, 201, 204, 205, 210, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 230, 236, 246, 248, 260, 263, 287, 306 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI KODEKSO PAPILDYMO 228(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

Asmenims, kuriems baudos ar arešto bausmės vykdymas atidėtas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 ar 92 straipsnius, nustatyti įpareigojimai vykdomi ir po šio įstatymo įsigaliojimo iki bausmės vykdymo atidėjimo termino pabaigos. Galutinį sprendimą pasibaigus bausmės vykdymo atidėjimo terminui teismas priima vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 3, 75 ir 92 straipsniais.

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2512, 2004-10-28, Žin., 2004, Nr. 166-6061 (2004-11-16)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO XXXVI SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 253(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2570, 2004-11-11, Žin., 2004, Nr. 171-6318 (2004-11-26)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAPILDYMO 250(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-61, 2004-12-22, Žin., 2004, Nr. 188-6995 (2004-12-31)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 292 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PRIEDO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-272, 2005-06-23, Žin., 2005, Nr. 81-2945 (2005-06-30)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 48, 60, 145, 147, 157, 212, 213, 214, 215, 226, 249, 251, 252, 256, 267, 270, 272, 274, 280 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO BEI PAPILDYMO IR KODEKSO PAPILDYMO 147(1), 199(1), 199(2), 267(1), 270(1), 308(1) STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 1 ir 2 straipsniai įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 d.

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-511, 2006-01-20, Žin., 2006, Nr. 17-605 (2006-02-11)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 300, 302 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 302(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-711, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2961 (2006-07-14)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 149, 150, 151, 162, 260, 265, 266, 307, 308, 309 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO BEI PAPILDYMO IR KODEKSO PAPILDYMO 151(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-970, 2006-12-12, Žin., 2006, Nr. 141-5401 (2006-12-28)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO IR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1233, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 7, 38, 47, 63, 66, 70, 75, 82, 93, 129, 166, 167, 172, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 194, 196, 197, 198, 198(1), 198(2), 199, 202, 213, 214, 215, 225, 227, 228, 231, 233, 235, 252, 256, 257, 262, 284, 285, 312 STRAIPSNIŲ, PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO, XXVI, XXX SKYRIŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 256(1), 257(1) STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1433, 2008-01-18, Žin., 2008, Nr. 15-516 (2008-02-05)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 109 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1527, 2008-05-08, Žin., 2008, Nr. 59-2200 (2008-05-24)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 129, 135, 138 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1597, 2008-06-12, Žin., 2008, Nr. 73-2796 (2008-06-27)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 42, 67, 129, 135, 138 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI KODEKSO PAPILDYMO 72(1), 72(2) STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-303, 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 77-3168 (2009-06-30)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 60, 129, 135 IR 138 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

20.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-330, 2009-07-09, Žin., 2009, Nr. 87-3663 (2009-07-23)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 170, 191, 192 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR KODEKSO PAPILDYMO 170(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

22.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-521, 2009-12-03, Žin., 2009, Nr. 146-6484 (2009-12-10)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 235 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

23.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-579, 2009-12-17, Žin., 2010, Nr. 1-1 (2010-01-05)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 272, 274 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO, KODEKSO PAPILDYMO 277(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

Šio įstatymo atitaisymas skelbtas: Žin., 2010, Nr. 2 (2010-01-07)

 

24.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-677, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 20-927 (2010-02-18)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 38 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

25.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-742, 2010-04-13, Žin., 2010, Nr. 48-2292 (2010-04-27)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 46 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

26.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-901, 2010-06-15, Žin., 2010, Nr. 75-3792 (2010-06-29)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 95 STRAIPSNIO PAKEITIMO BEI PAPILDYMO, KODEKSO PAPILDYMO 170(2) STRAIPSNIU IR KODEKSO PRIEDO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

27.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-994, 2010-07-02, Žin., 2010, Nr. 84-4403 (2010-07-15)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAPILDYMO 271(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

28.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-974, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 86-4527 (2010-07-20)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 266, 269 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

29.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-976, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 86-4528 (2010-07-20)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 235 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

30.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-989, 2010-07-02, Žin., 2010, Nr. 86-4540 (2010-07-20)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 151(1), 153 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

31.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1199, 2010-12-02, Žin., 2010, Nr. 145-7439 (2010-12-11)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 3, 67, 72, 190 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR KODEKSO PAPILDYMO 72(3), 189(1) STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytame Baudžiamojo kodekso 723 straipsnyje numatytas išplėstinis turto konfiskavimas taikomas tik turtui, kurį baudžiamajame įstatyme uždraustą veiką padaręs asmuo įgijo po šio įstatymo įsigaliojimo.

Pagal šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstytą Baudžiamojo kodekso 1891 straipsnį baudžiamojon atsakomybėn traukiami tik asmenys, kurie Baudžiamojo kodekso 1891 straipsnyje nustatytus požymius atitinkantį turtą turi po šio įstatymo įsigaliojimo.

 

32.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1291, 2011-03-22, Žin., 2011, Nr. 38-1805 (2011-03-31)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 3, 7, 95, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 111 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, 104 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR KODEKSO PAPILDYMO 113(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

33.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1350, 2011-04-21, Žin., 2011, Nr. 49-2374 (2011-04-28)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 47 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

34.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1472, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3959 (2011-07-05)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 7, 42, 67, 68, 74, 123(1), 125, 126, 134, 142, 144, 176, 177, 204, 205, 210, 211, 213, 220, 223, 225, 226, 227, 228, 228(1), 229, 230, 253(1), 255, 257, 263, 268, 278, 281, 297, 308(1) STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, KODEKSO PAPILDYMO 68(1), 68(2) STRAIPSNIAIS IR 44, 45 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMAS

 

35.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1520, 2011-06-23, Žin., 2011, Nr. 86-4162 (2011-07-13)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 314, 315 IR 330 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. rugsėjo 1 d.

 

36.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1901, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 163-7777 (2011-12-31)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 7, 256, 270, 270(1), 271, 277(1) STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, KODEKSO PRIEDO PAPILDYMO IR KODEKSO PAPILDYMO 270(2) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

37.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1917, 2011-12-23, Žin., 2012, Nr. 4-115 (2012-01-06)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAPILDYMO 292(1) STRAIPSNIU IR KODEKSO PRIEDO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

38.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1861, 2011-12-22, Žin., 2012, Nr. 5-138 (2012-01-07)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 48, 64, 67, 75, 82, 87, 92 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 77, 94 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

 

39.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2105, 2012-06-21, Žin., 2012, Nr. 78-4027 (2012-07-04)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 201 IR 212 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.

 

40.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2198, 2012-06-30, Žin., 2012, Nr. 82-4276 (2012-07-13)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 147, 147(1), 157, 303 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR KODEKSO PAPILDYMO 147(2) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

41.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2241, 2012-10-02, Žin., 2012, Nr. 122-6100 (2012-10-20)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 32 IR 248 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

42.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2393, 2012-11-08, Žin., 2012, Nr. 133-6759 (2012-11-17)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 172, 173, 174, 175 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

43.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-345, 2013-05-30, Žin., 2013, Nr. 62-3057 (2013-06-12)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 9(1) STRAIPSNIO IR KODEKSO PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. liepos 1 d.

 

44.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-497, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3768 (2013-07-13)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 7, 25, 250, 250(1), 251 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR KODEKSO PAPILDYMO 249(1), 250(2), 250(3), 250(4), 250(5), 252(1) STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS

 

45.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-499, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3770 (2013-07-13)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAPILDYMO 64(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

46.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-500, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3771 (2013-07-13)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 178 IR 187 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

47.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-501, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3772 (2013-07-13)

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 140, 145, 148, 149, 150, 151, 165 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

48.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-702, 2013-12-19, paskelbta TAR 2014-01-07, i. k. 2014-00068

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 7 IR 216 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 224(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

49.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-776, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-24, i. k. 2014-03404

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 7, 8, 27, 60, 95, 97, 151, 151-1, 153, 162, 307, 308, 309 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 100-1, 100-2, 152-1, 251-1 STRAIPSNIAIS

 

50.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-892, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-21, i. k. 2014-05569

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 95 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

 

Konstitucinio Teismo nutarimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

Nr. KT11-N4/2014, 2014-03-18, paskelbta TAR 2014-03-19, i. k. 2014-03226

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO KAI KURIŲ NUOSTATŲ, SUSIJUSIŲ SU BAUDŽIAMĄJA ATSAKOMYBE UŽ GENOCIDĄ, ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1481, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21142

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 190 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1398, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19925

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1554, 2015-03-19, paskelbta TAR 2015-03-23, i. k. 2015-04087

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 27, 38, 39, 55, 56, 60, 62, 75, 179 ir 187 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1324, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17302

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 9-1 straipsnio ir Kodekso priedo pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1649, 2015-04-23, paskelbta TAR 2015-04-30, i. k. 2015-06588

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1676, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-18, i. k. 2015-07563

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 42, 67, 72-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1777, 2015-06-11, paskelbta TAR 2015-06-18, i. k. 2015-09697

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 7, 196, 197, 198-1, 198-2 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 270-3 straipsniu įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1888, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11179

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 155 ir 290 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1830, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10580

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 310 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1987, 2015-10-20, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16936

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo 306-2 straipsniu įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2048, 2015-11-19, paskelbta TAR 2015-11-25, i. k. 2015-18711

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226, 227 ir 230 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1674, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-18, i. k. 2015-07560

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 160, 199 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 276-1, 276-2, 276-3 straipsniais įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1871, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-10, i. k. 2015-11240

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 47, 176, 220, 221, 272, 273, 281, 284 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2170, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20140

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 285 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2277, 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-29, i. k. 2016-06428

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 47, 176, 220, 221, 272, 273, 281, 284 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1871 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2340, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13906

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 147 ir 157 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2433, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17730

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 198-2, 309 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2554, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20291

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 7, 213, 217, 218, 224-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2780, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26876

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20, 225, 226, 227, 230 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

20.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2589, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20302

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo 182-1 straipsniu įstatymas

 

21.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-342, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-11, i. k. 2017-08023

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 250-4, 250-5, 252-1 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 250-6 straipsniu įstatymas

 

22.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-343, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-11, i. k. 2017-08026

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 169, 170 ir 170-1 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

23.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-391, 2017-06-01, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09472

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20, 225, 227 ir 230 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

24.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-653, 2017-09-28, paskelbta TAR 2017-10-05, i. k. 2017-15859

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 43, 47, 54, 62, 63, 64, 68-1, 68-2, 71, 75, 90, 226 ir 227 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

25.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-791, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18856

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 ir 221 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

26.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1462, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11777

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 172 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

27.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-960, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21692

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

28.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1682, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20234

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178, 180, 181, 196, 197, 250, 250-3, 252-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

29.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1836, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21859

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199, 199-1, 199-2 ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

30.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1844, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21873

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo 39-2 straipsniu įstatymas

 

31.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1929, 2019-01-11, paskelbta TAR 2019-01-21, i. k. 2019-00859

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68, 281 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 281-1 straipsniu įstatymas

 

32.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2005, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-04-02, i. k. 2019-05331

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 51 ir 97 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

33.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2263, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11177

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 67, 70, 71, 74, 75, 85, 92 ir 243 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

34.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2334, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12378

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 8, 95, 205, 206, 207 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 100-3 straipsniu įstatymas

 

35.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2502, 2019-11-07, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18050

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 79 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

36.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2563, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19871

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXVI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 175-1 straipsniu įstatymas

 

37.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2522, 2019-11-14, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19119

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 305 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

38.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2558, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19866

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 270 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

39.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2866, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09790

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

40.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3350, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24234

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60, 147-1, 151-1, 189, 214, 218, 224-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

41.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3231, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15865

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XLVI skyriaus pavadinimo, 330 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 316-1 straipsniu įstatymas

 

42.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3353, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-18, i. k. 2020-24238

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 42, 67 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 72-4 straipsniu įstatymas

 

43.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-368, 2021-05-27, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13176

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 71 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

44.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-576, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-22, i. k. 2021-22115

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XX skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 148-1 straipsniu įstatymas

 

45.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-699, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25127

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 ir 216 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

46.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-692, 2021-11-23, paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25119

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 ir 223 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

47.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1065, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-05-04, i. k. 2022-09434

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60, 129, 135, 138, 169, 170, 170-1 ir 170-2 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

48.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1117, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-06-01, i. k. 2022-11875

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 9-1, 118 ir 119 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

49.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1384, 2022-07-19, paskelbta TAR 2022-07-20, i. k. 2022-15855

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXVI skyriaus pavadinimo, 175-1 ir 295 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

50.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1451, 2022-10-11, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21166

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 250, 251 ir 252 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

51.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1447, 2022-10-10, paskelbta TAR 2022-10-19, i. k. 2022-21163

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

52.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1199, 2022-06-28, paskelbta TAR 2022-07-15, i. k. 2022-15557

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 51, 67, 72-4 ir 82 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

53.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1749, 2022-12-22, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27570

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXII skyriaus pavadinimo ir 154 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

54.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1866, 2023-03-30, paskelbta TAR 2023-04-05, i. k. 2023-06473

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 123-1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

55.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1925, 2023-04-27, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08475

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189-1, 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199-1, 199-2, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224-1, 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267-1, 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253-2, 256-2, 260-1, 266-1, 267-2, 267-3, 276-4, 282-1 straipsniais ir 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas

 

56.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2025, 2023-06-01, paskelbta TAR 2023-06-07, i. k. 2023-11217

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 191, 192, 193 ir 194 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

57.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2085, 2023-06-22, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13986

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 100-1, 100-3 ir 113-1 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

58.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2187, 2023-10-10, paskelbta TAR 2023-10-25, i. k. 2023-20768

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68-1 straipsnio pakeitimo ir 68-2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

59.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2152, 2023-07-04, paskelbta TAR 2023-07-11, i. k. 2023-14338

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 270, 271-1, 277-1 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 270-4 straipsniu įstatymas

 

60.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2488, 2024-03-14, paskelbta TAR 2024-03-15, i. k. 2024-04809

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24, 25, 32, 39-1, 249-1, 250-2, 250-4, 250-6 ir 252-1 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

61.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2500, 2024-03-21, paskelbta TAR 2024-03-26, i. k. 2024-05374

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso priedo pakeitimo įstatymas