Kelio ženklai

I skyrius. Įspėjamieji kelio ženklai.

 1. Įspėjamieji kelio ženklai, įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, yra šie:
 

Numeris

 

Pavadinimas

 

Pavyzdys

 

Paaiškinimas

101 Pervaža su užtvaru Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru
102 Pervaža be užtvaro Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro
103 Pakeliamasis tiltas Įspėja apie artėjimą prie pakeliamojo tilto
104 Krantinė Įvažiavimas į krantinę arba krantą
105 Vaikai Kelio ruožas, kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų (prie darželių, mokyklų, žaidimų aikštelių ir panašiai)
106 Darbai kelyje Kelio ruožas, kuriame dirbama
107 Lygiareikšmių kelių sankryža
108 Sankryža su šalutiniu keliu

Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias
109 Šalutinis kelias iš dešinės

Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias
110 Šalutinis kelias iš kairės

Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias
111 Žiedinė sankryža Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu
112 Šviesoforas Sankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais
113 Vingis į dešinę

Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę
114 Vingis į kairę

Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į kairę pusę
115 Vingiai

Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į dešinę
116 Vingiai

Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į kairę
117 Stati nuokalnė
118 Stati įkalnė
119 Slidus kelias Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi
120 Nelygus kelias Kelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (bangos, duobės, nesklandžios sandūros su tiltais ir kita)
121 Žvyras Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš po ratų gali būti išsviesta žvyro, skaldos ir panašiai
122 Pavojingas kelkraštis Kelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu
123 Susiaurėjimas Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių
124 Susiaurėjimas iš dešinės Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš dešinės pusės
125 Susiaurėjimas iš kairės Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš kairės pusės
126 Dvipusis eismas Važiuojamosios dalies ruožo su priešpriešiniu eismu pradžia
127 Pėsčiųjų perėja Nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“ ir 1.13.1–1.13.3 ženklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“ pažymėta pėsčiųjų perėja
128 Pėstieji Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pėstieji
129 Dviratininkai Įspėja apie kelio ruožą, į kurį dažnai įvažiuoja ar jį kerta dviratininkai
130 Gyvulių pergina
131 Laukiniai

gyvūnai

Įspėja apie kelio ruožą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai

 

132 Krintantys akmenys Kelio ruožas, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys
133 Šoninis vėjas
134 Lėktuvai Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai
135 Transporto grūstis Kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti
136 Daug eismo įvykių Kelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių
137 Kiti pavojai Kelio ruožas, kuriame yra kitais kelio ženklais nenumatytų pavojų
138 Vienkelis geležinkelis Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį
139 Daugiakelis geležinkelis Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį
140 Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje
141 Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas dešinėje kelio pusėje
142 Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje
143 Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje
144 Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas kairėje kelio pusėje
145 Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje
146 Posūkio kryptis į dešinę Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

 

147 Posūkio kryptis į kairę Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

 

148 Eismo krypčių išsiskyrimas Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, kelių atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
149 Nukreipiamoji gairė Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją
150 Provėžos Kelio ruožas, kuriame yra išilginių nelygumų
151 Greičio mažinimo priemonė Įspėja apie kelyje įrengtą greičio mažinimo priemonę (kalnelį ir kitą)
152 Raiteliai Įspėja apie kelio ruožą, kuriuo dažnai joja raiteliai ar vedami žirgai

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691

Nr. 273, 2023-04-19, paskelbta TAR 2023-04-20, i. k. 2023-07672

Nr. 982, 2023-12-20, paskelbta TAR 2023-12-21, i. k. 2023-24836

 

 1. Įspėjamaisiais kelio ženklais Nr. 101–137, 150, 151 žymimas pavojingas kelio ruožas prasideda už 50–100 m gyvenvietėje ir 150–300 m ne gyvenvietėje nuo įspėjamojo kelio ženklo įrengimo vietos. Jeigu nurodyti įspėjamieji kelio ženklai įrengiami kartu su papildoma lentele „Atstumas iki objekto“, pavojingas kelio ruožas prasideda už atstumo, nurodyto papildomoje lentelėje „Atstumas iki objekto“. Jeigu nurodyti įspėjamieji kelio ženklai įrengiami kartu su papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas kelio ruožas, kuris prasideda už 50–100 m gyvenvietėse ir 150–300 m ne gyvenvietėse nuo įspėjamojo kelio ženklo įrengimo vietos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920

 

II skyrius. Pirmumo kelio ženklai.

 1. Pirmumo kelio ženklai, nurodantys vairuotojui važiavimo per nereguliuojamas sankryžas, važiuojamųjų dalių sankirtas arba siaurus kelio ruožus pirmenybę, yra šie:
 

Numeris

 

Pavadinimas

 

Pavyzdys

 

Paaiškinimas

201 Pagrindinis kelias Kelias, kuriame suteikta pirmenybė važiuoti per nereguliuojamas sankryžas
202 Pagrindinio kelio pabaiga Kelio ženklu „Pagrindinis kelias“ pažymėto kelio pabaiga
203 Duoti kelią Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamuoju ar prisijungiančiuoju keliu, o esant papildomai lentelei Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“, – važiuojančioms pagrindiniu keliu
204 Stop Draudžiama važiuoti nesustojus prieš „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra, – prieš kelio ženklą. Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamuoju ar prisijungiančiuoju keliu, o jeigu yra papildoma lentelė Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“, – važiuojančioms pagrindiniu keliu
205 Priešpriešinio eismo pirmenybė Įvažiuoti į siaurą kelio ruožą draudžiama, jeigu tai apsunkintų priešpriešinį eismą. Vairuotojas privalo duoti kelią siaurame ruože esančioms arba iš kito galo prie jo artėjančioms transporto priemonėms
206 Pirmenybė priešpriešinio eismo atžvilgiu Siauras kelio ruožas, kuriuo važiuodamas vairuotojas turi pirmenybę prieš artėjantį priešpriešinį transportą

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920

 

III skyrius. Draudžiamieji kelio ženklai. 

 1. Draudžiamieji kelio ženklai ką nors draudžia arba tuos draudimus panaikina ir yra šie:
 

Numeris

 

Pavadinimas

 

Pavyzdys

 

Paaiškinimas

301 Įvažiuoti draudžiama Draudžiama įvažiuoti visoms transporto priemonėms, išskyrus maršrutinį transportą
302 Eismas draudžiamas Draudžiamas transporto priemonių eismas, išskyrus maršrutinį transportą, skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtas transporto priemones
303 Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas Draudžiamas motorinių transporto priemonių, traktorių ir savaeigių mašinų eismas, išskyrus mopedus, motociklus be priekabų, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą, skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtas transporto priemones
304 Krovininių automobilių eismas draudžiamas Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir transporto priemonių junginiais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t arba didesnė už nurodytąją kelio ženkle, taip pat traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą
305 Motociklų eismas draudžiamas Draudžiama važiuoti motociklais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą. Kelio ženklo reikalavimai taikomi triračiams, keturračiams, galingiems keturračiams, sunkiesiems keturračiams ir T3b kategorijos ratiniams traktoriams, kurie pagaminti keturračių konstrukcijos pagrindu ir neturi kėbulo (kabinos)
306 Traktorių eismas draudžiamas Draudžiama važiuoti traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą
307 Važiuoti su priekabomis draudžiama Draudžiama važiuoti automobiliais, traktoriais ir savaeigėmis mašinomis su priekabomis
308 Vežimų eismas draudžiamas Draudžiama važiuoti vežimais (rogėmis), joti, varyti gyvulius
309 Dviračių eismas draudžiamas Draudžiama važiuoti dviračiais
310 Pėsčiųjų eismas draudžiamas Draudžiama pėstiesiems judėti ta kelio puse, kurioje pastatytas kelio ženklas
311 Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių, kurioms numatytas specialusis ženklinimas, eismas draudžiamas Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius vežančiomis transporto priemonėmis, kurioms numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis
312 Nurodyto transporto eismas draudžiamas Kelio ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius kelio ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami kelio ženklai
313 Nurodyto transporto eismas draudžiamas Kelio ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius kelio ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami kelio ženklai
314 Ribota masė Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo didesnė už nurodytą kelio ženkle
315 Ribota ašies apkrova Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių bent vienos ašies apkrova didesnė už nurodytą kelio ženkle
316 Ribotas aukštis Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių aukštis (su kroviniu ar be jo) didesnis už nurodytą kelio ženkle
317 Ribotas plotis Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurios (su kroviniu ar be jo) platesnės, negu nurodyta kelio ženkle
318 Ribotas ilgis Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurie (su kroviniu ar be jo) ilgesni, negu nurodyta kelio ženkle
319 Ribotas atstumas Draudžiama važiuoti paskui kitą transporto priemonę laikantis mažesnio atstumo, negu nurodyta kelio ženkle
320 Muitinė

Draudžiama važiuoti nesustojus prieš kelio ženklą. Toliau važiuoti galima tik tikrinančiam pareigūnui leidus
 

321

 

Kontrolė

Draudžiama važiuoti nesustojus prieš kelio ženklą. Toliau važiuoti galima tik tikrinančiam pareigūnui leidus
322 Sukti į dešinę draudžiama Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui
323 Sukti į kairę draudžiama Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudžia apsisukti
324 Apsisukti draudžiama Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudžia sukti į kairę
325 Lenkti draudžiama Draudžiama lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes (pavienius transporto priemonių junginius), važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu
326 Lenkimo draudimo pabaiga
327 Krovininiais automobiliais lenkti draudžiama Krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t, draudžiama lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes (pavienius transporto priemonių junginius), važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu. Kelio ženklo reikalavimai taikomi traktoriams ir savaeigėms mašinoms
328 Lenkimo krovininiais automobiliais draudimo pabaiga
329 Ribotas greitis Draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta kelio ženkle
330 Greičio ribojimo pabaiga
331 Naudoti garso signalą draudžiama Draudžiama naudoti garso signalus, išskyrus tuos atvejus, kai siekiama išvengti eismo įvykio
332 Sustoti draudžiama Draudžiama transporto priemonėms sustoti arba stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas, išskyrus sustojimą maršrutiniam transportui skirtose stotelėse. Negalioja skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms. Jeigu naudojamas kartu su 1.4 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos
333 Stovėti draudžiama Draudžiama transporto priemonėms stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms ir taksi su įjungtu taksometru. Jeigu naudojamas kartu su 1.9 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos
334 Stovėti draudžiama nelyginėmis dienomis Draudžiama transporto priemonėms stovėti nelyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas. Kai kelio ženklai Nr. 334 ir 335 naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 24 valandos ir tuo laiku gali stovėti bet kurioje kelio pusėje
335 Stovėti draudžiama lyginėmis dienomis Draudžiama transporto priemonėms stovėti lyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra toks kelio ženklas. Kai kelio ženklai Nr. 334 ir 335 naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 24 valandos ir tuo laiku gali stovėti bet kurioje kelio pusėje
336 Apribojimų pabaiga Pažymi vietą, nuo kurios baigiasi kelio ženklų Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335 galiojimo zona
337 Mopedų eismas draudžiamas Draudžiama važiuoti mopedais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą. Kelio ženklo reikalavimai taikomi lengviesiems keturračiams
338 Transporto priemonių, vežančių sprogstamųjų ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų daugiau, negu nustatyta, eismas draudžiamas Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius vežančiomis transporto priemonėmis, kuriomis vežama sprogstamųjų medžiagų ir gaminių arba liepsniųjų medžiagų daugiau, negu nustatyta, ir kurioms dėl to numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis
339 Transporto priemonių, vežančių medžiagų, galinčių užteršti vandenį, daugiau, negu nustatyta, eismas draudžiamas Draudžiama važiuoti pavojinguosius krovinius vežančiomis transporto priemonėmis, kuriomis vežama aplinkai (vandens aplinkai) pavojingų medžiagų daugiau, negu nustatyta, ir kurioms dėl to numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis ir (ar) aplinkai pavojingos medžiagos ženklu
340 Motorinių dviračių eismas draudžiamas Draudžiama važiuoti motoriniais dviračiais
341 Gyvenamųjų transporto priemonių eismas draudžiamas Draudžiama važiuoti gyvenamaisiais automobiliais arba gyvenamosiomis priekabomis (toliau – gyvenamosios transporto priemonės)

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1135, 2015-11-04, paskelbta TAR 2015-11-05, i. k. 2015-17682

Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920

Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691

Nr. 273, 2023-04-19, paskelbta TAR 2023-04-20, i. k. 2023-07672

Nr. 982, 2023-12-20, paskelbta TAR 2023-12-21, i. k. 2023-24836

 

 1. Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335 draudimai galioja nuo draudžiamojo kelio ženklo iki artimiausios sankryžos (įskaitant sankryžos plotą) ar važiuojamųjų dalių sankirtos (įskaitant sankirtos plotą) už draudžiamojo kelio ženklo, kurios pažymėtos pirmumo kelio ženklais, kelio ženklais „Lygiareikšmių kelių sankryža“, „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“ arba „Eismas ratu“, o gyvenvietėse, kai nėra nurodytos sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos, – iki gyvenvietės pabaigos, pažymėtos nurodomuoju kelio ženklu „Gyvenvietės pabaiga“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920

Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691

 

 1. 51. Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 332–335 draudimai taip pat galioja nuo draudžiamojo kelio ženklo iki kitų draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 332–335 arba nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532.

Papildyta punktu:

Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691

 

 1. Pastatytas prieš gyvenvietę, pažymėtą nurodomuoju kelio ženklu „Gyvenvietės pradžia“, draudžiamasis kelio ženklas „Ribotas greitis“ galioja iki šio nurodomojo kelio ženklo, tačiau draudžiamojo kelio ženklo galiojimo zona gali būti sumažinta pastačius kitą draudžiamąjį kelio ženklą „Ribotas greitis“ su kitokiu leidžiamu važiavimo greičiu.

 

IV skyrius. Nukreipiamieji kelio ženklai. 

 1. Nukreipiamieji kelio ženklai yra šie:
 

Numeris

 

Pavadinimas

 

Pavyzdys

 

Paaiškinimas

401 Važiuoti tiesiai Leidžiama važiuoti tik tiesiai. Kelio ženklas, pastatytas kelio ruožo pradžioje, galioja iki artimiausios sankryžos, nedraudžia sukti į dešinę, kai norima įvažiuoti į šalia kelio esančias teritorijas. Kelio ženklas, pastatytas prieš sankryžą, galioja tik toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui
402 Važiuoti į dešinę  

Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

403 Važiuoti į kairę Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui
404 Važiuoti tiesiai arba į dešinę Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui
405 Važiuoti tiesiai arba į kairę Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui
406 Važiuoti į dešinę arba į kairę Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui
407 Apvažiuoti iš dešinės Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš dešinės pusės
408 Apvažiuoti iš kairės Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš kairės pusės
409 Apvažiuoti iš dešinės arba kairės Kliūtį apvažiuoti leidžiama iš dešinės arba kairės pusės
410 Eismas ratu Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimi
411 Dviračių takas Leidžiama važiuoti tik dviračiais
412 Pėsčiųjų takas Takas skirtas tik pėstiesiems. Kai takas eina išilgai kelio, pėstieji privalo eiti tik juo
413 Pėsčiųjų ir dviračių takas

Leidžiama eiti pėstiesiems ir važiuoti dviračiais. Jeigu dviračio ir pėsčiųjų simboliai kelio ženkle yra ne vienas po kitu, o vienas šalia kito ir skiriami vertikaliu baltu brūkšniu, eismo dalyviai privalo naudotis ta tako puse, kuri jiems skirta (parodyta kelio ženkle)
414 Ribotas minimalus greitis Leidžiama važiuoti tik nurodytu arba didesniu greičiu (km/h)
415 Minimalaus greičio apribojimo pabaiga
416 Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių važiavimo kryptis Pavojinguosius krovinius vežančioms transporto priemonėms, kurioms numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis, leidžiama važiuoti tik nurodyta kryptimi

Punkto pakeitimai:

Nr. 982, 2023-12-20, paskelbta TAR 2023-12-21, i. k. 2023-24836

 

V skyrius. Nurodomieji kelio ženklai.

 1. Nurodomieji kelio ženklai nustato arba panaikina tam tikrą eismo tvarką ir yra šie:
 

Numeris

 

Pavadinimas

 

Pavyzdys

 

Paaiškinimas

501 Automagistralė Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pradžia
502 Automagistralės pabaiga Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pabaiga
503 Vienpusis eismas Kelias arba važiuojamoji dalis, kur transporto priemonių eismas per visą plotį vyksta viena kryptimi
504 Vienpusio eismo pabaiga
505 Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį
506 Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį
507 Eismo kryptys sankryžoje Nurodo eismo juostų skaičių ir kryptis, kuriomis leidžiama važiuoti kiekviena eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti
508 Eismo kryptis sankryžoje tiesiai Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta
509 Eismo kryptis sankryžoje į dešinę Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta
510 Eismo kryptis sankryžoje į kairę Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti
511 Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinę Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta
512 Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į kairę Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti
513 Eismo juostos pradžia iš dešinės Papildoma eismo juosta arba lėtėjimo juostos pradžia. Iš kelio išsukančios transporto priemonės turi persirikiuoti į lėtėjimo juostą, į kalną važiuojančios transporto priemonės, kurios negali važiuoti greičiau už važiuojančias paskui jas, turi persirikiuoti į papildomą eismo juostą
514 Eismo juostos pradžia iš kairės Papildomos eismo juostos važiuojamojoje dalyje iš kairės pusės pradžia ir eismo juostų važiuoti ta kryptimi skaičius
515 Dešinės eismo juostos pabaiga Papildomos eismo juostos arba greitėjimo juostos pabaiga
516 Kairės eismo juostos pabaiga Eismo juostos, esančios kairėje važiuojamosios dalies pusėje, pabaiga
517 Eismo kryptys eismo juostose Nurodo eismo kryptis eismo juostose
518 Eismo kryptys eismo juostose Nurodo eismo kryptis eismo juostose
519 Eismo kryptys eismo juostose Nurodo eismo kryptis eismo juostose ir važiavimo trajektoriją
520 Eismo kryptys ir apribojimai Kelio ženkle pavaizduoto draudžiamojo arba nukreipiamojo kelio ženklo reikalavimai galioja ta eismo juosta važiuojančioms transporto priemonėms ruože iki artimiausios sankryžos
521

 

Eismo juostos pradžia ir apribojimai Transporto priemonės, kurioms galioja kelio ženkle nurodyti apribojimai, turi persirikiuoti į prasidėjusią eismo juostą
522 Eismas juostose

Nurodo, kad kraštinė eismo juosta sankryžoje skirta į kelią įvažiuojančioms transporto priemonėms. Kitiems vairuotojams įvažiuoti į ją leidžiama tik už sankryžos. Pirmasis kelio ženklas naudojamas pagrindiniame kelyje, antrasis – prisijungiančiame šalutiniame kelyje“.
523 Eismo juosta maršrutiniam transportui Nurodo eismo juostą, skirtą maršrutiniam transportui, važiuojančiam ta pačia kryptimi kaip ir visas transporto priemonių srautas. Kai kelio ženklas naudojamas su galiojimo laiką nurodančiomis papildomomis lentelėmis, nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu laiku
524 Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui Kelias, kuriame maršrutinis transportas važiuoja specialiai skirta eismo juosta prieš transporto priemonių srautą. Kai kelio ženklas naudojamas su galiojimo laiką nurodančiomis papildomomis lentelėmis, nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu laiku
525 Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui“ pažymėtą kelią
526 Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui“ pažymėtą kelią
527 Apsisukimo vieta Apsisukimo ne sankryžoje vieta
528 Stovėjimo vieta Transporto priemonių stovėjimo vieta
529 Stovėjimo ribotą laiką vieta Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta“.
530 Stovėjimo nurodytu laiku vieta Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik nurodytu laiku, išskyrus skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtas transporto priemones
531 Rezervuota stovėjimo vieta Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais. Ne elektroniniai leidimai tvirtinami už priekinio stiklo“.
532 Stovėjimo vieta ir maršrutinis transportas Stovėjimo vieta, prie kurios yra maršrutinio transporto stotelė. Palikus stovėti transporto priemonę, toliau galima važiuoti maršrutiniu transportu
533 Pėsčiųjų perėja Perėjimo per kelią vieta
534 Pėsčiųjų perėja Perėjimo per kelią vieta
535 Požeminė pėsčiųjų perėja
536 Požeminė pėsčiųjų perėja
537 Pėsčiųjų perėja virš kelio
538 Pėsčiųjų perėja virš kelio
539 Rekomenduojamas greitis Greitis, kuriuo rekomenduojama važiuoti tame kelio ruože iki artimiausios sankryžos. Kai kelio ženklas pastatytas kartu su įspėjamuoju kelio ženklu, rekomendacija galioja pavojingame ruože
540 Zona, kurioje draudžiama stovėti Nurodytu laiku, o jeigu laikas nenurodytas, – visą parą transporto priemonėms draudžiama stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, išskyrus specialiai stovėti skirtas vietas, pažymėtas atitinkamais kelio ženklais ir (ar) horizontaliuoju ženklinimu
541 Stovėjimo zona Transporto priemonėms galima stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo. Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo laiku
542 Riboto greičio zona Visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta šiame ženkle. Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo laiku
543 Zonos, kurioje draudžiama stovėti, pabaiga Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Zona, kurioje draudžiama stovėti“ reikalavimai
544 Stovėjimo zonos pabaiga Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Stovėjimo zona“ reikalavimai
545 Riboto greičio zonos pabaiga Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Riboto greičio zona“ reikalavimai
546 Tunelis Tunelyje draudžiama važiuoti atbulam, apsisukti, sustoti arba stovėti. Sustojus eismui, vairuotojas privalo išjungti variklį
547 Tunelio pabaiga Vieta, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Tunelis“ reikalavimai
548 Stotelė Maršrutinio transporto sustojimo vieta
549 Taksi stotelė Lengvųjų automobilių taksi stovėjimo vieta
550 Gyvenvietės pradžia Gyvenvietės, kurioje galioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Kelių eismo taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimai, pradžia
551 Gyvenvietės pabaiga Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Taisyklių reikalavimai
552 Gyvenamoji zona Už kelio ženklo esančioje teritorijoje galioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenamosiose zonose
553 Gyvenamosios zonos pabaiga Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenamosiose zonose nustatantys Taisyklių reikalavimai
554 „Stop“ linija Nurodo vietą, kur turi sustoti transporto priemonės esant draudžiamajam šviesoforo (reguliuotojo) signalui
555 Automobilių kelias Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pradžia
556 Automobilių kelio pabaiga Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pabaiga
557 Iškili saugumo salelė Kelyje įrengta iškili saugumo salelė
558 Priverstinio (avarinio) sustojimo vieta Transporto priemonės priverstinio (avarinio) sustojimo vieta
559 Dviračių gatvė Už kelio ženklo esančiame kelyje  galioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką dviračių gatvėje
560 Dviračių gatvės pabaiga Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką dviračių gatvėje nustatantys Taisyklių reikalavimai

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920

Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691

Nr. 982, 2023-12-20, paskelbta TAR 2023-12-21, i. k. 2023-24836

 

 1. 81. Galiojimo zoną turinčių nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532 stovėjimo tvarkos reikalavimai galioja nuo nurodomojo kelio ženklo iki artimiausios sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos už nurodomojo kelio ženklo, kurios pažymėtos pirmumo kelio ženklais, kelio ženklais „Lygiareikšmių kelių sankryža“, „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“ arba „Eismas ratu“, o gyvenvietėse, kai nėra nurodytos sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos, – iki gyvenvietės pabaigos, pažymėtos nurodomuoju kelio ženklu „Gyvenvietės pabaiga“.

Papildyta punktu:

Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691

 

 1. 82. Galiojimo zoną turinčių nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532 stovėjimo tvarkos reikalavimai taip pat galioja nuo nurodomojo kelio ženklo iki kitų nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532 arba draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 332–335.

Papildyta punktu:

Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691

 

VI skyrius. Informaciniai kelio ženklai.

 1. Informaciniai kelio ženklai yra šie:
 

Numeris

 

Pavadinimas

 

Pavyzdys

 

Paaiškinimas

601 Išankstinė krypčių rodyklė Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes. Atstumas iki sankryžos nurodomas kelio ženklo apačioje
602 Išankstinė krypčių rodyklė Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes. Atstumas iki sankryžos nurodomas kelio ženklo apačioje
603 Išankstinė krypčių rodyklė Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes ar jų dalis. Atstumas iki sankryžos nurodomas kelio ženklo apačioje
604 Išankstinė krypčių rodyklė Nurodo eismo kryptis į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes
605 Krypties rodyklė Eismo kryptis į gyvenvietes ir atstumas iki jų
606 Krypties rodyklė Eismo kryptis į gyvenvietes ir atstumas iki jų
607 Krypties rodyklė Eismo kryptis į gyvenvietes ar jų dalis ir atstumas iki jų
608 Krypčių rodyklė Nurodo keletą krypčių ir atstumų
609 Važiavimo schema Važiavimo maršrutas, kai sankryžoje uždrausti manevrai, arba važiavimo kryptis – sudėtingoje sankryžoje
610 Važiavimo kryptis Rekomenduojama krovininių automobilių, traktorių ir savaeigių mašinų važiavimo kryptis, kai važiuoti viena iš galimų krypčių sankryžoje draudžiama
611 Aklakelis Kelias, neturintis viename gale išvažiavimo
612 Gyvenvietės pradžia Gyvenvietės, kurioje negalioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenvietėse, pradžia ir pavadinimas
613 Gyvenvietės pabaiga Gyvenvietės, pažymėtos kelio ženklu „Gyvenvietės pradžia“, pabaiga, kitos gyvenvietės pavadinimas ir atstumas iki jos
614 Vandens telkinio pavadinimas Upės, ežero ar kokio nors kito vandens telkinio pavadinimas
615 Objekto pavadinimas Apskrities, rajono (savivaldybės) pavadinimas ir riba
616 Gatvės pavadinimas Kelio ženklas, įrengtas prieš sankryžą, nurodo skersai einančios gatvės pavadinimą ir, jei reikia, pastatų numerius
617 Gatvės pavadinimas Nurodo gatvės pavadinimą
618 Atstumų rodyklė Atstumai (km) iki nurodytų gyvenviečių (miestų)
619 Greičio ribojimo ir kitos informacijos rodyklė Informuoja apie greičio apribojimus ir kitus reikalavimus
620 Kilometrų ženklas Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos
621 Kilometrų ženklas Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos
622

 

Kelio arba dviračių trasos numeris Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris. Žalios spalvos kelio ženklas nurodo tarptautinio, raudonos – magistralinio, geltonos – krašto, o mėlynos – rajoninio kelio numerį. Kelio ženklas su brūkšniniu apvadu rodo važiavimo į tą numerį turintį kelią kryptį. Raudonos spalvos kelio ženklas, kuris naudojamas kartu su dviračių trasą žyminčiu kelio ženklu, nurodo nacionalinės, o kelio ženklas su Europos Sąjungos vėliavos simboliu – tarptautinės dviračių trasos numerį
623 Kelio arba dviračių trasos numeris ir kryptis Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris ir kryptis. Kelio ženklas su brūkšniniu apvadu rodo važiavimo į tą numerį turintį kelią kryptį

 

624 Apylankos schema Nurodo laikinai uždarytą kelio ruožą ir apvažiavimo maršrutą
625 Apylankos kryptis Nurodo kryptį, kuria reikia apvažiuoti laikinai uždarytą kelio ruožą, ir informuoja vairuotojus apie apylankos pradžią. Kelio ženklo „Aklakelis“ simbolis patikslina, kuris iš esamųjų kelių uždarytas. Toliau maršrute galima vadovautis kelio ženklu Nr. 626
626 Apylankos kryptis Nurodo pagal kelio ženklą Nr. 625 uždarytą kelio ruožą apvažiuojančių transporto priemonių važiavimo kryptį. Vairuotojai, kurie nepravažiavo pro kelio ženklą Nr. 625, informuojami, kad jie pateko į kitų transporto priemonių važiavimo maršrutą
627 Persirikiavimo rodyklė Nurodo važiavimo kryptį keliuose, kur vykdomi kelio darbai
628 Krypties rodyklė į lankytiną vietą Nurodo eismo kryptį į lankytiną vietą ir atstumą

 

629 Lankytinos vietos pavadinimas Lankytinos vietos pavadinimas
630 Punkto redakcija iki 2019-12-31:

Krypties rodyklė į nacionalinius, regioninius parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir kompleksinius draustinius

 

 

 

 

Kelio ženklas naudojamas rodyti krypčiai į nacionalinius, regioninius parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir kompleksinius draustinius
630. Punkto redakcija nuo 2020-01-01:

Neteko galios nuo 2020-01-01

631 Punkto redakcija iki 2019-12-31:

Nacionalinio, regioninio parko, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio gamtinio ar kompleksinio draustinio pradžia

 
631. Punkto redakcija nuo 2020-01-01:

Neteko galios nuo 2020-01-01

 
632 Punkto redakcija iki 2019-12-31:

Nacionalinio, regioninio parko, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio gamtinio ar kompleksinio draustinio pabaiga

 
632. Punkto redakcija nuo 2020-01-01:

Neteko galios nuo 2020-01-01

 
633 Punkto redakcija iki 2019-12-31:

Krypties rodyklė į istorinius nacionalinius, istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus, muziejus

Kelio ženklas naudojamas rodyti krypčiai į istorinius nacionalinius, istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus
633. Punkto redakcija nuo 2020-01-01:

Neteko galios nuo 2020-01-01

634 Punkto redakcija iki 2019-12-31:

Istorinio nacionalinio, istorinio regioninio parko, valstybinio kultūrinio rezervato, muziejaus pavadinimas

 
634. Punkto redakcija nuo 2020-01-01:

Neteko galios nuo 2020-01-01

 
635 Lietuvos Respublika Kelio ženklas žymi valstybės sienos perėjimo punktą
636 Automatinė eismo kontrolė Kelio ruožas, kuriame įrengti stacionarūs (nekilnojami) nustatyto greičio režimo ar kitus pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1077, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26198

Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920

Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691

Nr. 273, 2023-04-19, paskelbta TAR 2023-04-20, i. k. 2023-07672

 

VII skyrius. Paslaugų kelio ženklai.

 1. Paslaugų kelio ženklai yra šie:
 

Numeris

 

Pavadinimas

 

Pavyzdys

 

Paaiškinimas

701 Medicinos pagalba Vieta, kur suteikiama pirmoji medicinos pagalba
702 Ligoninė
703 Degalinė
704 Dirbtuvės Transporto priemonių remonto dirbtuvės
705 Plovykla
706 Neteko galios nuo 2023-11-01
707 Valgykla Valgykla arba restoranas
708 Kavinė Kavinė arba bufetas
709 Viešbutis
710 Stovyklavietė  
711 Gyvenamųjų transporto priemonių stovėjimo vieta
712 Stovyklavietė su gyvenamųjų transporto priemonių stovėjimo vieta  

 

713 Poilsio vieta
714 Policija  

 

715 Tualetas  

 

716 Maudymosi vieta
717 Neteko galios nuo 2022-06-01
718 Geriamasis vanduo
719 Muitinė Ne pasienyje esanti muitinės įstaiga
720 Oro uostas
721 Neteko galios nuo 2022-06-01
722 Informacijos centras Turizmo, kelionių ar kitokios informacijos teikimo centras
723 Nakvynės namai
724 Kaimo turizmo sodyba
725 Neteko galios nuo 2023-11-01
726 Žvejybos vieta
727 Golfo aikštelė
728 Žirgų sportas
729 Slidininkų keltuvas
730 Autobusų stotis Vieta, skirta keleiviams, vykstantiems reguliariais reisais vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, aptarnauti
731 Geležinkelio stotis Vieta, skirta traukiniams priimti, skirstyti, formuoti, praleisti ir išleisti, keleiviams, bagažo ar krovinių siuntėjams (gavėjams) aptarnauti
732 Transporto priemonių keltas, uostas arba prieplauka Plaukiantis tiltas ar laivas, skirtas transporto priemonėms per jūrą, ežerą, upę ar kitą vandens telkinį kelti. Kelio ženklu gali būti pažymėtas uostas, prieplauka arba valčių nuleidimo vieta
733 Transporto priemonių ir vairuotojų registras Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo, vairuotojų egzaminavimo ar vairuotojo pažymėjimų išdavimo vieta
734 Privalomosios techninės apžiūros stotis Vieta, skirta privalomajai techninei apžiūrai atlikti
735 Elektromobilių įkrovimo vieta Vieta, skirta elektromobiliams įkrauti
736 Pramoninė zona Vieta, kur įsikūrusios gamyklos ar kiti pramoniniai objektai

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1077, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26198

Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691

Nr. 273, 2023-04-19, paskelbta TAR 2023-04-20, i. k. 2023-07672

 

VIII skyrius. Papildomos lentelės.

 1. Papildomos lentelės (toliau – lentelės) patikslina arba apriboja kelio ženklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimą ir yra šios:
 

Numeris

 

Pavadinimas

 

Pavyzdys

 

Paaiškinimas

801 Atstumas iki objekto Nurodo kryptį ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios. Lentelėje nurodyto objekto (ruožo) kryptis yra tiesiai
802 Atstumas iki objekto Nurodo kryptį į dešinę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios
803 Atstumas iki objekto Nurodo kryptį į kairę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios
804 Atstumas iki sankryžos Nurodo atstumą iki sankryžos, prieš kurią pastatytas kelio ženklas „Stop“
805 Galiojimo zona į priekį Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo
806 Galiojimo zona į priekį Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo
807 Galiojimo zona į priekį ir atgal Nurodo kelio ženklų galiojimo zoną

 

808 Galiojimo zonos pabaiga Nurodo kelio ženklų galiojimo zonos pabaigą
809 Galiojimo zona į dešinę Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532, 549 galiojimo zonos kryptį (į dešinę) ir ilgį
810 Galiojimo zona į kairę Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532, 549 galiojimo zonos kryptį (į kairę) ir ilgį
811 Galiojimo zona į abi puses Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532, 549 galiojimo zonos kryptį (į abi puses) ir ilgį
812 Galiojimo kryptis į dešinę Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį
813 Galiojimo kryptis į kairę Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį
814

 

Galiojimo kryptis į abi puses Nurodo kelio ženklų Nr. 135, 302–318, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį
815 Krovininiai automobiliai Kelio ženklas su lentele „Krovininiai automobiliai“ galioja krovininiams automobiliams ir jų junginiams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos
816 Transporto priemonės su priekaba Kelio ženklas su lentele „Transporto priemonės su priekaba“ galioja automobiliams, traktoriams ir savaeigėms mašinoms su priekaba
817 Lengvieji automobiliai Kelio ženklas su lentele „Lengvieji automobiliai“ galioja lengviesiems automobiliams ir krovininiams automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos
818 Autobusai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas
819 Traktoriai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas. Kelio ženklas su lentele „Traktoriai“ galioja traktoriams ir savaeigėms mašinoms
820 Motociklai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas
821 Dviračiai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas
822 Ne darbo dienos Nurodo, kad kelio ženklas galioja tik šeštadieniais, sekmadieniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų švenčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtomis ne darbo dienomis
823 Darbo dienos Nurodo, kad kelio ženklas galioja nuo pirmadienio iki penktadienio įskaitytinai, išskyrus Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas švenčių dienas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas ne darbo dienas
824 Savaitės dienos Nurodo savaitės dienas, kurias galioja kelio ženklas
825 Savaitės diena Nurodo savaitės dieną, kurią galioja kelio ženklas
826 Galiojimo laikas Nurodo, kad kelio ženklas galioja kasdien, nurodytomis valandomis
827 Galiojimo laikas ne darbo dienomis Nurodo laiką ne darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas
828 Galiojimo laikas darbo dienomis Nurodo laiką darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas
829 Galiojimo laikas savaitės dienomis Nurodo dienas ir laiką, kada galioja kelio ženklas
830 Stovėjimo būdas Visoms transporto priemonėms stovėti leidžiama tik važiuojamojoje dalyje išilgai šaligatvio
831 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos, ir jų junginiams su priekabomis.  Mopedai ir motociklai statomi palei važiuojamosios dalies kraštą
832 Stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos, ir jų junginiams su priekabomis. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies
833 Stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos
834 Stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos. Mopedai ir motociklai gali būti statomi palei važiuojamosios dalies kraštą
835 Stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai važiuojamosios dalies
836 Stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos
837 Stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos. Mopedai ir motociklai gali būti statomi palei važiuojamosios dalies kraštą
838 Stovėjimo būdas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai važiuojamosios dalies“.
839 Stovėti išjungus variklį Stovėjimo vietoje stovėti leidžiama tik išjungus variklį
840 Mokamos paslaugos Nurodo, kad už paslaugas reikia mokėti. Lentelė, įrengta kartu su kelio ženklu „Kelio arba dviračių trasos numeris“, pažymi vietą, nuo kurios kelias mokamas. Jeigu lentelėje nurodytas galiojimo laikas, už paslaugas reikia mokėti nurodytu laiku. Prie lentelės gali būti nurodoma informacija apie rinkliavų zoną
841 Pavojingas kelkraštis Įspėja, kad užvažiuoti ant kelkraščio pavojinga
842 Pagrindinio kelio kryptis Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Pagrindinis kelias“
843 Pagrindinio kelio kryptis Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Duoti kelią“ arba „Stop“
844 Neregiai Nurodo, kad pėsčiųjų perėja vaikšto neregiai
845 Drėgna danga Nurodo, kad kelio ženklas, su kuriuo naudojama lentelė, galioja tada, kai važiuojamosios dalies danga drėgna (šlapia)
846 Asmenys su negalia Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik Taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortelę turinčioms transporto priemonėms
847 Išskyrus asmenis su negalia Nurodo, kad kelio ženklai negalioja skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms
848 Apledėjęs kelias Taip pažymėtas ruožas dažnai būna slidus dėl ledo arba sniego
849 Suslėgtosios gamtinės dujos Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suslėgtosiomis gamtinėmis dujomis
850 Suskystintosios naftos dujos Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suskystintosiomis naftos dujomis
851 Degalų rūšys Naudojama su ženklu „Degalinė“ ir nurodo degalinėje esančių degalų rūšis
852 Mopedai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas

 

853

 

 

Išskyrus dviratininkus Nurodo, kad kelio ženklai negalioja dviratininkams
854 Elektromobiliai Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta elektromobiliams stovėti tik jų įkrovimo metu
855 Išskyrus elektromobilius Nurodo, kad kelio ženklai negalioja elektromobiliams
856 Dviračių eismas Informuoja, kad nurodytomis kryptimis vyksta dviračių eismas
857 Gyvenamosios transporto priemonės Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 989, 2018-10-03, paskelbta TAR 2018-10-08, i. k. 2018-15920

Nr. 744, 2021-09-15, paskelbta TAR 2021-09-20, i. k. 2021-19691

Nr. 273, 2023-04-19, paskelbta TAR 2023-04-20, i. k. 2023-07672

Nr. 982, 2023-12-20, paskelbta TAR 2023-12-21, i. k. 2023-24836

 

 1. Lentelė galioja tam kelio ženklui, po kuriuo pritvirtinta.

 

IX skyrius. Baigiamosios nuostatos.

 1. Draudžiama prie kelio ženklo, jo stovo ar kurio nors kito eismo reguliavimo įtaiso tvirtinti ką nors, kas nesusiję su to kelio ženklo ar įtaiso paskirtimi. Kelio ženkle draudžiama nurodyti informaciją, susijusią su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinančia įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis (pavyzdžiui, įmonės pavadinimą, prekės ženklą, teikiamų paslaugų rūšį, adresą, telefono numerį ir kita).
 2. Įrengiamo kelio ženklo atvaizdas gali skirtis nuo pavaizduoto šiame priede, tačiau padaryti kelio ženklo atvaizdų pakeitimai turi atitikti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse, patvirtintose susisiekimo ministro įsakymu, nustatytus reikalavimus.

––––––––––––––––––––