Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2022-07-01 iki 2022-12-31

BVK patvirtinimo įstatymas

 

I dalis. Bendrosios nuostatos.

I skyrius. Bausmių vykdymo įstatymai.

1 straipsnis. Bausmių vykdymo įstatymų paskirtis

 1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo įstatymai nustato bausmių vykdymo ir atlikimo tvarką, sąlygas ir principus.
 2. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo įstatymų paskirtis – nustatyti tokią bausmės vykdymo tvarką, kad atlikęs bausmę nuteistasis savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis.
 3. Bausmių vykdymo institucijų ir įstaigų pareigūnų teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo įstatymai ir kiti teisės aktai.
 4. Šio Kodekso nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio Kodekso 3 priede, nuostatomis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-636, 2006-06-01, Žin., 2006, Nr. 68-2494 (2006-06-17)

 

2 straipsnis. Teisės aktai bausmių vykdymo klausimais

 1. Šio Kodekso numatytais atvejais valstybės institucijos priima teisės aktus bausmių vykdymo klausimais.
 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti teisės aktai nustato Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų nuteistųjų teisių ir laisvių apribojimo bei pareigų realizavimo tvarką.

 

3 straipsnis. Bausmių vykdymo įstatymų taikymas

 1. Bausmės vykdomos pagal jų vykdymo metu galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
 2. Visiems bausmes Lietuvos Respublikoje atliekantiems asmenims taikomi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo įstatymai.
 3. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo įstatymų kolizijos atveju taikomas švelnesnę nuteistojo teisinę padėtį numatantis įstatymas.
 4. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo įstatymų spragos atveju bausmių vykdymo institucijos, įstaigos ir pareigūnai privalo veikti pagal šiame Kodekse nustatytus bausmių vykdymo principus.

 

4 straipsnis. Bausmių vykdymo įstatymai ir Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys

Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nustato kitokias taisykles negu šiame Kodekse išdėstytosios, taikomos tarptautinės sutarties taisyklės.

 

II skyrius. Bausmių vykdymo principai.

5 straipsnis. Teisėtumo principas

 1. Bausmės vykdymo pagrindas yra tik įsiteisėjęs apkaltinamasis Lietuvos Respublikos teismo nuosprendis. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais bausmės vykdymo pagrindu yra užsienio valstybės teismo arba tarptautinės teisminės institucijos įsiteisėjęs apkaltinamasis nuosprendis (sprendimas).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1323, 2014-11-13, paskelbta TAR 2014-11-21, i. k. 2014-17300

 

 1. Nuteistų asmenų teisių bei laisvių apribojimus ir nuteistų asmenų pareigas nustato tik Lietuvos Respublikos įstatymai.
 2. Nuteistojo elgesį gali suvaržyti tik draudimas arba pareiga. Bausmės vykdymo institucija arba pareigūnas gali veikti tik įstatymų nustatytais būdais ir priemonėmis. Įstatymų nustatytus reikalavimus pažeidę pareigūnai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 3. Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiklos teisėtumo priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos teismai, prokurorai, Seimo skiriami kontrolieriai, Teisingumo ministerija ir kitos valstybės institucijos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

6 straipsnis. Nuteistųjų lygybės taikant bausmių vykdymo įstatymus principas

Taikant bausmių vykdymo įstatymus, vadovaujamasi principu, kad visi nuteistieji lygūs nepaisant jų kilmės, lyties, socialinės ar turtinės padėties, tautybės ar rasės, politinių pažiūrų ir partiškumo, išsilavinimo, kalbos, religinių ar kitokių įsitikinimų, genetinių savybių, neįgalumo, seksualinės orientacijos, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų nenumatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose aplinkybių.

 

7 straipsnis. Humanizmo principas

 1. Vykdant bausmę, nesiekiama žmogaus kankinti, žiauriai su juo elgtis arba žeminti jo orumą.
 2. Su nuteistuoju, kurio laisvė apribota, net ir jo sutikimu draudžiami medicinos, biologiniai ir kitokie mokslo bandymai.
 3. Draudžiama, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus, filmuoti ar fotografuoti nuteistąjį, kurio laisvė apribota, be išankstinio jo sutikimo.

 

8 straipsnis. Bausmių vykdymo individualizavimo ir visuomenės dalyvavimo nuteistųjų pataisos procese principas

 1. Atskirų bausmių vykdymo tvarką ir sąlygas reglamentuojančiuose šio Kodekso skyriuose numatytos pataisos priemonės nuteistiesiems taikomos atsižvelgiant į jų asmenybę bei elgesį bausmės atlikimo metu, taip pat į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir pobūdį.
 2. Nuteistųjų pataisos procese gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, jų nariai bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1818, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11069

 

9 straipsnis. Teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo principas

Nuteistųjų teisinė padėtis, atsižvelgiant į jų elgesį bausmės atlikimo metu, nustatytų pareigų ir draudimų laikymąsi, požiūrį į darbą ir mokymąsi, reagavimą į psichologinį poveikį ir socialinės reabilitacijos priemones, Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso ir šio Kodekso nustatyta tvarka gali būti švelninama arba griežtinama.

 

III skyrius. Nuteistųjų teisinė padėtis.

10 straipsnis. Nuteistųjų teisinė padėtis

 1. Bausmes atliekantys Lietuvos Respublikos piliečiai turi visas Lietuvos Respublikos piliečiams įstatymų nustatytas teises, laisves ir pareigas su apribojimais, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir teismo nuosprendis.
 2. Bausmes atliekančių užsieniečių teisinę padėtį nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys šių asmenų teises, laisves bei pareigas jiems esant Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Lietuvos Respublikos įstatymai ir teismo nuosprendis.

 

11 straipsnis. Bendrosios nuteistųjų teisės

 1. Nuteistieji turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka:

1) gauti rašytinę informaciją apie bausmės atlikimo tvarką ir sąlygas, savo teises bei pareigas. Šią informaciją bausmės vykdymo institucija pateikia lietuvių kalba arba nuteistojo gimtąja kalba, arba ta kalba, kurią nuteistasis supranta;

2) kreiptis su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais į bausmės vykdymo ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ar tarptautines institucijas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1818, 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11069

 

3) gauti medicinos pagalbą;

4) gauti teisinę pagalbą.

 1. Specialiąsias nuteistųjų teises nustato atskirų rūšių bausmių vykdymo tvarką ir sąlygas reglamentuojantys šio Kodekso skyriai.

 

12 straipsnis. Bendrosios nuteistųjų pareigos

 1. Nuteistieji privalo vykdyti įstatymų reikalavimus ir laikytis jiems nustatytų elgesio taisyklių.
 2. Nuteistieji privalo vykdyti bausmės vykdymo institucijos, įstaigos arba pareigūno nurodymus ir įsakymus.
 3. Specialiąsias nuteistųjų pareigas nustato atskirų rūšių bausmių vykdymo tvarką ir sąlygas reglamentuojantys šio Kodekso skyriai.

 

13 straipsnis. Nuteistųjų teisė dalyvauti rinkimuose, referendume arba visuotinėje apklausoje (plebiscite)

 1. Bausmes atliekantys Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę dalyvauti rinkimuose, referendume arba visuotinėje apklausoje (plebiscite).
 2. Dalyvavimo rinkimuose, referendume arba visuotinėje apklausoje (plebiscite) tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.
 3. Bausmes Lietuvos Respublikoje atliekančių užsieniečių dalyvavimo jų valstybėse vykstančiuose rinkimuose, referendume arba visuotinėje apklausoje (plebiscite) klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka.

 

14 straipsnis. Nuteistųjų pilietybės klausimų sprendimas

 1. Bausmes atliekančių nuteistų Lietuvos Respublikos piliečių bei asmenų be pilietybės pilietybės klausimai sprendžiami Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.
 2. Bausmes Lietuvos Respublikoje atliekančių nuteistų užsieniečių pilietybės klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka.

 

15 straipsnis. Nuteistųjų tikėjimo ir sąžinės laisvė

 1. Nuteistiesiems garantuojama tikėjimo ir sąžinės laisvė.
 2. Tikėjimo ir sąžinės laisvės realizavimo tvarką nustato šis Kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 

IV skyrius. Bausmių vykdymo institucijos.

16 straipsnis. Baudos bausmę vykdanti institucija

Baudą priverstinai išieško antstolis.

 

17 straipsnis. Juridinio asmens veiklos apribojimo ir juridinio asmens likvidavimo bausmes vykdanti institucija

Juridinio asmens veiklos apribojimo ir juridinio asmens likvidavimo bausmes vykdo antstolis.

 

18 straipsnis. Viešųjų darbų bausmę vykdanti institucija

 1. Viešųjų darbų bausmę vykdo probacijos tarnyba.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-881, 2021-12-23, paskelbta TAR 2022-01-06, i. k. 2022-00172

 

 1. Policija atlieka nuteistųjų, kurių buvimo vieta nežinoma, paiešką.
 2. Probacijos tarnybą steigia, reorganizuoja, pertvarko ir likviduoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė Teisingumo ministerijos teikimu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1497, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1735 (2003-04-24)

Nr. XI-1474, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 81-3961 (2011-07-05)

Nr. XI-1863, 2011-12-22, Žin., 2012, Nr. 4-110 (2012-01-06)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2264, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11180

 

19 straipsnis. Laisvės apribojimo bausmę vykdanti institucija

 1. Laisvės apribojimo bausmę vykdo probacijos tarnyba.
 2. Policija atlieka nuteistųjų, kurių buvimo vieta nežinoma, paiešką.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1863, 2011-12-22, Žin., 2012, Nr. 4-110 (2012-01-06)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2264, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11180

 

20 straipsnis. Neteko galios nuo 2019-07-06

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-2264, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11180

 

21 straipsnis. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdanti institucija

 1. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdo pataisos įstaigos.
 2. Pataisos įstaigas steigia, reorganizuoja, pertvarko ir likviduoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė Teisingumo ministerijos teikimu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1497, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1735 (2003-04-24)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2264, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11180