Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas

 

2000 m. rugsėjo 26 d. Nr. VIII-1968
Vilnius

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimas

Šiuo įstatymu Seimas patvirtina Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą.

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso įsigaliojimas

  1. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas įsigalioja kartu ir tik suderintas su naujais Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu.
  2. Konkreti visų šio straipsnio 1 dalyje nurodytų kodeksų įsigaliojimo data nustatoma atskiru įstatymu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1168, 2002-10-31, Žin., 2002, Nr. 112-4973 (2002-11-22)

 

3 straipsnis. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso įgyvendinimo tvarka

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso įgyvendinimo tvarka nustatoma atskiru įstatymu.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS              VALDAS ADAMKUS