Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

 

2002 m. gruodžio 11 d. Nr. 1950

Vilnius

 

Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 91/671/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių privalomą saugos diržų naudojimą mažiau kaip 3,5 t sveriančioseir vaikų tvirtinimo sistemų transporto priemonėse, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 1 tomas, p. 353) privalomojo naudojimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. vasario 27 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/37/ES (OL 2014 L 59, p. 32),, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Preambulės pakeitimai:
Nr. 1086, 2014-10-03, paskelbta TAR 2014-10-10, i. k. 2014-13954
Nr. 273, 2023-04-19, paskelbta TAR 2023-04-20, i. k. 2023-07672

1. Patvirtinti Kelių eismo taisykles (pridedama).
2. Pavesti Susisiekimo ministerijai organizuoti gyventojų supažindinimą su šiuo nutarimu patvirtintomis Kelių eismo taisyklėmis per žiniasklaidos priemones.
3. Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtintų Kelių eismo taisyklių 229 punkte nustatytas draudimas – nuo balandžio 10 d. iki spalio 31 d. eksploatuoti transporto priemones su dygliuotomis padangomis – netaikomas iki 2021 m. gegužės 10 d.Neteko galios nuo 2023-05-01
Punkto naikinimas:
Nr. 273, 2023-04-19, paskelbta TAR 2023-04-20, i. k. 2023-07672
Papildyta punktu:
Nr. 315, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06837
Punkto pakeitimai:
Nr. 201, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-04-02, i. k. 2021-06876

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                       Algirdas Brazauskas

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                       Zigmantas Balčytis