Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinis įstatymas

 

2022 m. liepos 19 d. Nr. XIV-1381

Vilnius

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso patvirtinimas

Šiuo konstituciniu įstatymu Lietuvos Respublikos Seimas patvirtina Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksą (pridedama).

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso įsigaliojimas ir taikymas

  1. Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksas įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.
  2. Šio kodekso 65 straipsnio 7 dalis, 72 straipsnio 1, 2 dalyse nustatytas reikalavimas politiniams komitetams būti įregistruotiems įstatymo nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 180 dienų iki rinkimų dienos netaikomi organizuojant 2023 metų Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų, savivaldybių merų rinkimus. 2023 metų Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų, savivaldybių merų rinkimų politinės kampanijos dalyviu gali būti registruojamas politinis komitetas, įregistruotas įstatymo nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 85 dienoms iki šių rinkimų dienos. 2023 metų Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų, savivaldybių merų rinkimuose asmuo kandidatu į merus vienmandatėje rinkimų apygardoje, kandidatai į savivaldybės tarybos narius daugiamandatėje rinkimų apygardoje gali būti iškelti politinio komiteto, įregistruoto įstatymo nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 85 dienoms iki šių rinkimų dienos.
  3. 2022 metais prasidedančiose rinkimų politinėse kampanijose taikomus rinkimų politinės kampanijos išlaidų konkrečiose rinkimų apygardose limitus ir kitus šiame kodekse numatytus dydžius, kurie apskaičiuojami pagal rinkimuose taikomą vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydį, vadovaudamasi šio kodekso 122 straipsnio 1 dalies 3 punktu Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija paskelbia ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio kodekso įsigaliojimo dienos.

 

3 straipsnis. Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso įgyvendinimas

  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. priima šio kodekso įgyvendinamuosius teisės aktus.
  2. Vyriausioji rinkimų komisija iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. priima šio kodekso įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

4 straipsnis. Teisės aktų pripažinimas netekusiais galios

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksui, pripažįstami netekusiais galios šie įstatymai:

1) Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas Nr. I-2721 su visais pakeitimais ir papildymais;

2) Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas Nr. I-28 su visais pakeitimais ir papildymais;

3) Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas Nr. IX-1837 su visais pakeitimais ir papildymais;

4) Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas Nr. I-532 su visais pakeitimais ir papildymais;

5) Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas Nr. IX-985 su visais pakeitimais ir papildymais;

6) Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas Nr. IX-2428 su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas    Gitanas Nausėda